Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1905

De heer Bijleveld is tegen amendement en Bubamendemeni de onder ijzers en het eld ontbreken De beer Ketelaar gj hebt vijl jaren tijd De lio r Bijleveld blglt vreejen dat ook d4n geen voldoende antalonaerwijskractten beschikbaar zullen zijn De minister van Binnenl Z k n bestrijdt het amendement bet past niui lu het ka lor van b t ontwerp het amp id mdiit zja eeril in 19U ÖBCt kunrien liebbeii lerw jl eea heele rporgani atie van hel ofideiwii ii beweiking is en buitendien de raini iter haugi hel paedagotrisco dogma dat één ondPTwijzer niet aan 40 kinderen i jed odernys zon kunnen geven niet ain Hg meent zelts dat op die wgze opgevoede kir d jien er beter aan loezg n landia weiki in klijf a klassen lie ioen gezeten Ook nu beroept by zli h weer op Zwitserland De beer Tydeman vaarschuwt echfer tegen dit In itste In de ber pn waar dn com munratia niet zoo gemak elgk isala bü o i i ontsl an van zcli a dere toestanden d ar i lii t niet mo eiyk zooveel scnolen tf stichten Do heer Ketelaar nreekt in Zijn TOipliik o a twijfel i t o de si ralsoomm loi reor ant at van el i ic wd a 19U we mei laar aiocid seic l zil g i Po iiee Bos li t ec lo a ui ii oo boe raei de laak van de oud rwija com ih sie il meer en meer 1 uiti ie ie Hii vraag vo kbriiiji vaa de M i i i d iiin lers i ODeoi hel voordeel van een grooi a i ilal leeiliiigen De heer van Jee Zwaag teil e 8 a icieel heiwiif nici e is suelvuiii e i iit Jan kan ei ook oeJ oi deiw jt z o üo h er T i i s geeli in ovei egiii da aanstelling va i eo i imlponde jvijz nc scli den mei 25 tol 40 leeili igeo facaliaiief te stellen De minister verwerpt uet de ikbeelii a deu heer Talma niot dom zul u e hilS i icieele gevolg nog wel spreken wann or rae aan anikel 45 is genaderd De heer Smeenge wil hot niet van e gexindbeid vsn gemeenieradeu ol kerl besturen laten afhingen lioeveel ofiderwijzer er op uen sehoo noodii ziui De lieer Tydeman ziet in net denkbeeld van deii heer Talma een terugkeoren tot de concurientie tusschen openbaar bjzonder onderwijs In stemming gebracht wordt bet snbamendement van dor Zwaag verworpen mul 54 tegen 28 stemmen Het amendement Ketelaar wordt verworpen met 48 tegen 33 stemmen het amendomeni Smcenge evcoeeus met 46 tegen 36 stemmen De beer Ketelaar verdedigt vervolgens het door hem met den heer Roessingh ingediend amendement Do heer van Wimbergen verdedigt zijn amendement tot het geven van vrije woning zoowel aan den onderwgzor weduwnaar mii hij inwonende kinderen heeft als aan den gehuwden onderwijzer De hejir ter Laan vreest dal bjj aanneming van de classiflccering door de Regecï ring voorgesteld de trek van het platteland naar de groote sleden grooter zal worden dan deze nu al is Vooits zag hg gaarne de dicnslj uen der hoofden voor de herekeping van de ealari miniina beschouwd als diensijaren in kwaliteit van onderwijzer niet van schoolhoofd Do minister verdedigt de voorgestelde regeling Tot dnsverro was het correctief tegen een te lage bezoldiging binnen de grens an het minimum ber iep op Gedeputeerde Staten doch dit beroep hebben de bijzondere onderwg zers niet Tegen h t denkbeeld van den heer ter Laan verklaart de minister zicb niet per se gekant Hg stelde een amendement voor Het amendement van Wgnbergon behoeft in elk geval de aanvulling dat da inwonende kinrieicn moeten zgn eigen kinderen van den onderwg wr en op een leeftgd waarop zg nog niet in eigen onderhoud kunnen voorzien De heer v Wgnbergen verandert het amendement in dien zin dat de vrge woning wordt genoten door den oodarwgzer wednwnaar met inwonende minderjarige kinderen Dat bier eigen kinderen wordon bedoeld behoeft er niet bij te staan de heer van Wijnbergen heeft genoeg vertrouwen in net gezond verstand vin hon die de wet zullen hebben toe te passen De verdere beraadslaging yordt verdaagd tot na afdoening der andere aan de orde zijnde wetsontwerpen en de vergodering tot morgen 10 uur In den loop der vergadering wem nog besloten de volgende week niet te vergaderen doch den 26u April weer bijeen te komen Gemengde Berichten Men schrijft uit Briolle Eergistermiddag heerschte onder hot jonge volkje dat naar een der scholen te Brielle ging heel wat oDtsteltenia Een tot nu toe wann geland de kans te doenkeeren oor na den slag bg Ulnndi den Zoeloe koning ell gevangen te nemen Verspreide Berichten Fbinkruk Ëbrgisteren is in den ministerraad het reisje van president Lonbet naar Bordeaux vastgesteld De president zul vergezeld worden door de ministers Kouvier Delcassé Stienne Berteaux en Tbomson DVITSOIILIHD Aan boord van de Maandag te Hamharg a t La Plata aangekomen boot Desterro werden eergistor bg lossing eon groot aanlal doode vermoedelgk aan pest gestorven ratten gevonden De regeering belfeiie ae verdere lossing de boot werd geiboleerd iii de Jonashaven Het onderzoek der dooud ratten is nog niet ten einde gebracut Het jacht Victoria and Albert met koning Edward en de koningin aan boord is Dinsdagmorgen van Port Maboit in e geguan met bestemming noiir Palina Joci tenjevolgo van een storm in de hnveu van PortMahon tci nggekeerd Op da vergadering van Jo Loiileo cbe City op aansiaanden DonJerdag zil vermoedi lgk een comité worden benoemd om maal regelen te beramen roei bet oog op bet bezoek daar ter stede van den konu g V30 Spanje dai men in de eerste week van Jaiii verwacbt De gemeenteraad zal den koning een wpl komfl adres ter baud stelloD in een gouden koltertje Men zul ecb er alvorens mm delliiiiiel da te nemen maatregelen vaststelt de aankom t afwachten vau den nieuwen Spaanschen gezant SPAKJE Te Madrid is het lot een boising gekomen tnsschen betoogende arbeiders en politie Er vielen schoten met gevolg dat één man gedood en twintig gewond werden Do minister van openbare werken markies Vadello werd door de arbeiders na zijn ver trek van het terrein van de ramp zeer vpandig bejegend De ruiten van zgn rijtuig werden door steennrorpen verbrijzeld GBlEKEKLiND De koning en de koningin zün Maandag met groot gevolg waarin zich de minister van bnitenlandscho zaken bevond op Korfoe aangekomen waar eergisteren keizer Wilhelm verwacht werd RUSLABD Gedurende het ochtendgebod in de hoogere school te Rommy gonvernemenl Pnllowa werd een portrei van dön czaar vernield door een bom die er acuter gelegd w 3 Vier leerlingen zp gekwetst onder wie één ernstig BINNENLAND STATEN GENERAAL T tr K K O B ti Ik m B H Zitting van Woensdag 12 April Lager Onderwjs Bij den aanvang van de beraadslaging over de artikelen van het ontwerp Lager Onderwp verklaart de voorzitter bezwaar te hebben tegen het amendement voorgesteld door de iieeren Röell en Bos nopens do regeling van de gelegenheid gegeven tot godsdienstonderwijs in de lokalen van de openbare scltolen op grond dat het ontwerp alleen betrekking heelt op het bizonder onderwijs Na korte discussie beslist de Kamer met 37 tegeo 28 stemmen dat het amendement niet toelaatbaar is De stemming was rechts tegen links terwijl de heer Schokking zich vóór de stemming verwijderde en de heer de Visser niet aanwezig wns De voorzitter maakt eveneens bezwaar tegen een amendement van der Zwang betrofileudn het vereischte getal onderwijzers voor de hcholen van verschillenden omvang Met 38 tegeo 28 stemmen wordt dit amendement afgevoerd De heer Ketelaar verdedigt nu zgn amendement tot verlaging van bet maximnm leerlingen dat aan één onderwgzer kan worden toevertrouwd van 40 op 24 op paedagogisebe gronden De heer Smeen je wü bg amendement óók dit maximum doch eerst twee hulponderwijzers oischen bi 91 kinderen debeer Ketelaar bg 71 Spr vreest nl datandeiB voor vele scholen te hoogo kostenzonden ontslaan De beer vsn der Zwaag stelt bg subamendement voor het amendement Ketelaar zóó te wgzi n dat in plaats van 71 gelezen wordt 60 en dat drie hulponderwijzers worden gefischt bg 120 leerlingen onbekend geblevene had de wreedheid gehad twee kraaien door een lang touw aan de pootjes aan elkaar vast te binden de arme beesten waren vervolgens losgelaten en bg het omhoog vliegen was het tonw vastgeraakt hoog in da kroon van een der boomen bg de Sint Catharinekerk Te vergeef worstelden de dieren om los te komen en uingen eindelg k met het kopje omlaag Onder net denkbeeld dat er geen hulp kon geboden worden en de beesten een urenlangen marteldood moesten sterven leed het gevoelig kinderhart wel het meest Wel wefdoti ir pogingen in bet wei k gesteld OH ir oeze raulu cten alle Tol eiiidelgk de bfer A Sjouwke wie s tiiio in dendlij ieid ïeiege i was uoi wtiT i5i landarf o zich li de ï U oe hotfnni M je va pi zee h oxei looni waagde en li i onder üevaa voor ein eii lever de die cn Jibove dien ni l leniaklveliji ie bevrijlen waro i v n luow wist lo Ie kii i3ü Eea eri n vloo we ij i anOi e d o iiachieloo wis e void io lo 104 lei i t i8 wer i j ve otp i 1 mein eiiO iien r a rI r oliho 1 1 ea i Uit Loofd iiiinn iel It men öi o i e ü te re iü i ie d le i 3 U Oiei O iler 1 loin e i ii chti i e o it j ju ebn en 1 1 i ti id met een ö i veiknr tii i o t iildur kotfle JM ike i iiP oahlf f e iifi V ien lUiC tei 6 i sU m i oO ia ei i i t icnoiive ottioon it na la 3 f e ets inie e o igd dai ie 1 if 14 tiaee leeo aa j Hlo nt n den uriikheu tyd i c Maa ri n i ï fi licu di nia cingin ooi ii iwei kOMC il sedert ve leite wee nit r r il Eeft v ortigial werkl eJe i letft iet ser f i eig6tc J De pai oons willen va i 53 0 ioeo even eien n eeoigen hnuner nobboii vast b i oten epn i akers weder lil d eosl te nemen Men bfts i iiil ir3 t het besiui r v in ei R IC Volksbon i dia Wik ng ie hebben nitjelokt e i auugemoedigd Een Amerikaa The nenaior Mc Cumber iieeli u een tyd lnfi een ei ander meegedeeld O ier liet i e vul che vaii leven niidde len en hij verzekeil dit net getal eerlijke f ibi i ra iti n van bijoa sfeen b OteekeiiiH is tegenover het getal ioeeflijke Volgens den secret iriH van Landbouw zgn van lUe voe diiigsmiddele in Noord Ameiika 20 tot 35 pCt vervalscbi mna deze se ator bere kent dat de Ame ika inscae burgers jaarIgks meer dan e n milliaid oor vervalscijte en chadelgke voedingsmiddelen uitgaven In den staat Noord Diicota waar hij een uitgebreid onderzoek ingoblein heeft gebruiHen met minder lan 90 pCt an de menschen ihe vleeseb aan de marki brengen groote hoeveel eden booiznur Ook vleesch in oassen geiooUt en gehrtl vleesch ham spek enz wordin olgeii hem op zekere wg e vergiftigd Van de zoogenaamd PVan ch erwten bevatten 90 oCt kooeizont de champignon in bussen bgna alle vergiftigde zwaveWerbindiiigeii Je chocolade is onis voor 90 pCt vervalscht in sommige monsiers valt de cacao nauwelgks aan te wijzen Olgf olie wordt gemaakt van katoenzaad in de gecondenseerde melk zit varkensvet in kaas reuzel enz Het bestnur van bot Londensche graafschap heefl groote plannen Vooreerst is ou het ontwerp klanr voor een nieuw stadhuis dat do raad hard noodig heeft Voorgesteld wordt het te bonwen aan den Zuidkant van de Theems naast den toegang tot de Westminsterbrug De kosten worden np 1 700 000 p si geschat Vervolgens wil de commissie voor openbare wegen de maatschappij die in NoordLonden de paaidetram drgfi en tot 1910 concessie heeft met 1 April 1906 uitkoopen ten einde van de paarden een electrisobe tram la maken Voor uitkoop vorwijding van stralen electriflceering van het bedrgt enz rekent men een kieine 6 p00 000 p St noodig te hebben Men meldt nil Amsterdam Behalve van de reeds vermelde misdrgven beeft bet uitgebreide nog in vollen gang zijnde politie onderzoek de loden van de gearresteerde dievenbende uit da Driehoekstraat ook r angeweien als de bedrijvers van oen inbraak reeds vóór 1900 gepleegd b j de firma Christiaans en Straling brandstoffenrajgazijn aan de Stadhouderskade Hieruit bigkt tevens hoeveel jaren bat gevaarIgke uandwerk reeds door d firma Wagenuar De Haan wordt uitgeoefend De justitie is voornemens elke zaak afzonuerlgk te doen berechten Men kan zich derhalve den omvang denken van het proces als men weet dat thans reeds zeven diefstallen meest alle mat braak zgn vastgesteld Zeker zon de kroon op het succesvolle werk van politie en justitie worden gezet indien tegen de bende ook eeu dagvaarding wegens den moord op de wed Cerlgn zou kunnen worden niigabracht Alhoewel ecb ter deze mogelijkheid nog niet vaststaat kunnen wg toch mededealen dat uit de reeds bijeengegaarde bewijzen het aandeel TU het boevenpak in het misdrgf van de Driohoekstraat hoe langer hoe meer blijkt Een slachtoffer van Hendrik de Jong Toen Maandagmiddag eenige wegwerkers op bel landgoed Oud Bnssum aan hot zandgraven waren stootte naar het Handelsblad meldt een hnnner met zijn spade op een geraamte dat ongeveer ean mater diep in den grond begraven lag onder kreupelhout Mat groot zorg verzimelde men de beenderen bijeen en b a iit ze naar do bekende nitspanmngsplaats Jan Tabak aan den Naarderstraatwe Do exploitant dacht bg het bericht van de vondst onmiddellijk aan de o eheim innige verdwijning van Maria Cibila S hmiiz een van de vela vrouwen van den berucbtou Heudrik de Jong die eefi tiental j vrei geleden te Amsterdam ernstig verdacht word van mooij op eenige vrouwen met e lui aeu eroonvoljiens intieme relaties had ei liie korten tijd achter elkaar spoorloos veit enen zonder dai ooit verder iets van hao ord gehoord Toevallig was de hewcMi wcMivan Jan T ib ik nog in nol bezit van oen fotoi i sfte van MirieSchmit deliaea deien werden op den grond zooveel megelnii l t één g eheel gelegd on terstond meende Ie exploitant voor al in den vorm van het loofd en do bingte van het skelet da lang va tuiste vrouw te herkennen Maria Schmitz had een eigenaardigen vorm van hoofd die bg het eerste g zicht ir f en zeer dnide gk in den echedel van het geraamte wai terug te vinden O lraiddelljk werd de noütie te Bns=um van het geval op de noogte gesteld de burgemee tav en ciiei veldwachter wuen weldia ter plaafse en namen het geraamte in beslag dat in een kistje naar het politiebureau te Bu sum werd overgebracht Daar een enkel onderdeel van het skelet on blik werd lusi geijeven hot terrein wair hel was gevonden tiog nader te onderzoeken met groote n uwkeii igheid werd de giond oragospii doch noe men ook zocht er wptJ vetder niets meer gevonden Bg dei iji ijjy oi der oök i ee i J i iet 9 ia rt e oo eveer lien jasr iii iet aid had beuoWen gele ien dat nnet vii aroote zekeruaiJ km wo ddn ai tsiesteld dat het van een vouw wa B tend was nog dat Maria Scbiuiiz eenige valsche t in lü droeg en in lerba ia hiermiite is net wel toevallig dat in hei gebïl ffrooierdaels nosr gaaf eenige tanden ontbr keii wat dus te méér pleit VOO bet vermoeden dat liet geraamte inderdaad dat van de vei miste vrouw s Het Hbl wg t er op dat De Jon in geïelschap van Maria Schmitz op 31 Augustus 1894 het laatst in de onmiddellgko nabijheid van Jan Tabak is gezien waar men eerst zou overnachten doch welk plan op aandt logen van zi in kant werd veranderd Samen zijn ze nog op Lanrderoerg jeweest doch kort na dien vertoonde De long zich alloen tn Bnssnm en is hij ook zonder de vrouw naar Amsterdam teruggegaan Nadat hg zich met Maria Schmitz vao Laarderbarg ia de richting van Jan Tabak had begeven heeft men van naar nooit meer iets gezien noch vernomen Van stonde af aan bestond dan ook het vermoeden dat zü in de omgeving van Jan Tabak van het leven was beroofd Er is destijds herhaaldelijk naar haar gezocht door politie door militairen mat speurhonden doch vrochteloos Het vinden van het geiaamte vlak bg Jan Tabak op 5 meters afstand van een smal boscbpaad e op een stille plek versterkt dus wel de waarschijnlgkheid dat men uier werkelijk Maria Schmiiz heeft gevonden Het was voor De Jong niet moeilijk ziJn slachtoffer te begraven daar bjj een spade die men kan opvouwen bg zich droeg in een zak vnn zgn overjas In verband met de fondst van het geraamte brengt het Hbl de vale euvaldaden van Hendrik ds Jong en zjjn veroordeelingen in herinnering en doelt mede dat zijn tegenwoordige verblijfplaats bjj de politie hier te lande onbekend is Wel heeft men beweerd jat hg later weder in EngelschIndië te Weenen en Pargs is herkend doch zekerheid dienaangaande bestaat niet Van de hand van dr H Rndelsheim die lot den staf der ambtenaren aan de bibliotheek van Antwarpe n behoort is onlangs door dan uitgever Maindert Boogaerdt Jr Rotterdam hier te lande verkrijgbaar gesteld een brochure over de inrichting dor openbare boekerijen in België Vooropstellende dat een bibliotheek welke aan den eisch beantwoordt in dier voege moot zijn ingericht dat men er langi den koristen weg en in den kortst mogelgken tijd zich elk boek daar aanwezig kan verschaffen geeft de sohrgvar ettelgk nuttige wenken omtrent de organisatie van zulke schatkamers der wetenschap als er m Europa maar weinige ta vindan zgn gewoonlijk omdat de ruimten in da gebouwen wjjl deze niet van deu beginne af voor bibliotheek bestead waren met den besten wil zelfs eener goede verdeeling nimmer kunnen aangepoat worden Achtereenvolgens behandelt dr Rndelsheim in zijn geschrift de studiezaal hetbnieaa van uitgifte de plaatsing der boeken in rekken do catalogi en het personeel In Smolensk een stadje niet ver van Petersburg heeft Vrgdag een manifeetatie plaats gehad ter gelegenheid van de begrafenis van een zekeren Dimitri Aieiejef die door een politio agent gedood word s Morgens werd do Igkkist gebracht naar de kerk en van d aar naar de begraafplaats niettegeostaaodc het stormde waren meer dan 6000 werklieden mat roode vlaggen aanwezig De socialistische partij logoe een krans op de baar en een der linten droeg bet opscbrill Dimiiri ia een slachtoffer van den stigd voor de vrgheid Toen de l kkisi in de groeve daalde worden duizenden revoiutiotiualre pniclamalies verspreid terwgl geroepen werd Dood aan de moordenaars weg met de aniokratie weg met den tsaar De gewapende macht deodtoan etoigo ctarges maakte zich meester van de kransen en bai ieren Iii Saratof woiden den laatsten tijd ving s j fien ersöroid in de nachti yl wc rui M str jd legen de revolutioonane 1 wordi gepredtlt Vcmomde poliliebeirabiei beloven deo meiiwoen een i oebel wioaeerzg oe muö la w llen nemen fitudedten en uiideie vooraitstreveoden een pak blaag Ie geven Do rroe clientèle van de oachtasyls heeft echter een scorittelgk protest uitgehracnt vai in ezegd wordi Wg zijn geweze i mt in ïüefl naar nog niet zoo eeiloos dit wif o i laten vinden om de door de politie yerlaniide scijaoadadeo ta bedrijven Z lfs als men ons allo schillen v in den tsaar aanbood zouden wg dergelijke voorstellen vao de hanü wgien Centrale Raad van Beroep Ongevalleoverzekd iiig In de gi ieren gehouden openoa O leiBctziiling nsin de uihpraak plaats in de volgt ode 7 icen lo Hooger beroep van de RgksverzekeringSüinK tegen de uilpraik vandeoRiad l iti Boioep te ülrecDl waarbg aan P E aldaar ia toegekend een voorloopge rento van f 1 70 per werkdag ingaande 6 Juni 1904 lor M van etti utn uveii o nwu oo eval eii 1 o siaiii ai j üUo fei e oor hel legöii C di re ut ai i arüem unge cuiki 1fcii J i Qi l cjietigiiié der beili iig vtii de Bunk waa hii j ouolfeiiH een vooilooii ae reule a i f119 Ml vetiidag 1 loogekeuJ U jBiiir ie Raad beveslitfde de aangevaiie i U oi itaii iijji zuj ei d tfrbg de Oeslia iiig nor H ik IS v i tieiigo en aan gciiolf lie ö I jj iüj i ö iiri 1loiigeAeod vi i 11 70 mi w Iig 2 Hoüye beroep van de Rgks erzp kern iS k l üeii lie üi sprauK van den Raad B uiei te Uil chi w a b I yan P E ftlduai m i lufi iog van 27 Ango n 1904 ts wegtttte f een vuo n ige reuie van 1170 p r werKilaij met bevel dai de kosieii door deu geiiijffene gemmki tol scüadelijosatel lii g i e eu rte KH iiïe uit 1 Rijkskas zol len ürden viirgoed en roet vermei ging der ifiising van de Bank waaibg hem een voü ioopige reole is toegekend van f 0 51 per erkdag De Centrale Raad bevestigde de e oiin riik 3o Hooger beroep van L M te utrecht legen de niispraak van den Raad van Beroep aldaar houdende nevestigiog der be MI IU J vau deRijksvarzekering bauk waar bij t em schaaeluüSHieliiiig is geweigerd ter zake van een ongeval ten gevolge waarvan üi eeu veiwo idiiig aau den rerhterpinkzoa öehben bekomen De Centrale Raad van oordeel dat niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat het letsel ten gevolge waarvan eiacher niet in staat is geweest arbeid te verrichten het gevolg zou zgn geweest van eeii ongeval ham in verband met de uitoefening van een veriekeringspliohtig bedrijf overkomen bevestigde de aangevallen uitspraak 4o Hooger beroep van de Rijksverzekeringsbank tegen de uilfpraak van den Raad van Beroep te Amsterdam waarbij s verstaan dat aan C J J v d L te Amsterdam ook na 23 October 1904 een voorloopige rente van I 1 571 per weikdag toekomt ter zake van en hem op 30 Mei 1904 overkomen ongeval ten gevolge wairvan hg zes weken na dien dag geheel ongeschikt was tot werken De l enirale Baad bevestigde de aangevallen nitspraiik O Hooger beroep van de Rijksverzekenngsbank tegen de uitspraak van den Raad n Beroep ie Amsterdam waarbij aan J H pperman te Amsterdam met ingang van 6 asptember 1904 is toegekend een voorloopige renie van f 1 83 per weikdag tot den lln Sept mi en van 10 46 van den 12n Sept 1904 af l sake vao eeu ham overkomen ongeval ooordien bij hel verplaat en een kalkmolen jaehtwiel op zjjn linkervoet viel waarooor dej pijnigk werd en opzwol De Cenfale Raad op grond vin deskondig advies van oordeel dal getroffene op 12 Sept 1904 weder geschikt was tot arbeid vernietigde ogevallen uitspraak en bevestigde de Mslissmg der Bank krachtens welke aan getroffene na 10 Sept 1904 geen schadeloosstelling meer wordt uitgokeerd Da man uit Leidardorp die Maandagmorgen een moordaanslag op zgn vrouw pleegde en zich daarna zelf in den mond schoot zal rsdal heden de kogel oil de wond is verwgdord morgen naar bet krankzinnigengeslicht Endi ueest worden vervoerd Hij wordt door da geiieeskniidigen niet toerekenbaar geacht De toesund fan da vronw bljjft redelijk doch IS i Og niet zonder gevaar Het vorige jaar stood voor de vijfde Kamer der Rechtbank te Amsterdam terecht de 57jarige verpleegde nil bat z g Werkhuis Jacob Scherpeozeel die op 2 November 1904 gepoogd zou hebben den opzichter dier inrichting F van der Ven met een mes van bet leven te berooven of zwaar lichamelgk letsel toe te brengen Op do voideritfg van bet O M mr Besier wfvd de zaak echter gejchorst ten einde eeu onderzoek te doen instellen naar de geestvermogens van den beklaagde die volgens den geneesheer van het Werkhuis dr L Heyermins leed aan een soon van vervolgiogswaanzin De reclitbank benofcrade do doctoren J van Doventer en F Melchior lot deskundigen Gisier zou net geding tegen Scherpenzeel voor de 5e Kamer der Rechtbank worden voortgezet maar daar de Rechtbank niet was samengesteld als de vorige maal werd de zaak op de vordering van het O M andermaal geschorst tot Woensdag 3 Mei a s Naar men verneemt komen de desknndigefl in hun lappoil lot de conclusie dat Scherpenzeel wel IS een qaerulant maar tocü melis iemand Igdendo aan querulauten waan in Dr Kuyper en z jn politie agent Waarom vraagt de brielschrgver der Arnh Cl wordt onze premier dr Kuyper liteeds door een politieman in soivone bnrgerkleeding gevolgd Een dag of 8 geleden altlians zag ik Z Exc nog op de e wgza g èscorteerd gelgk ik t reeos vele weken gileden jag Onbegrijpelgk dat de Minister zelf dit nl onb grgpelgk vooral deze Munster Als d Heere t huis niet bewaikt lovorgeels waaki dc wachter egt do Scaiili Kon dr Kuyper t dan vertintivoordeii dat hem een wacnier wordt toegevoegd P Vreemd ook dat 1 he m niei hindeil aldus belachigk Ie wo don iemaakt belaciilgk t meest misschien in d oogen zijoer kleine luydon di hol vel heel zo idorliig moeten vinden dai hiin Ie der zoo weinig op Hoogoiebeschermiugveitrouwt Hoe iemand 200 iets duiden kan is mg liouwens locb een raadsel Ma ir wat een gewoon mensch nalf razend maken zou is mogelgk een genot voor iemand singnlier in alles gelgk dr Kuyper Waarom elfs den politiebeambte mat met aan gouden pajong toegeiusl om boven i hoofd van den premier te houden een eerbeivgs als hooggeplaatste Indiscbeautoiiieiteii gemeten Dan zou het publiek er ook nog leis aan hebben want dan kon bel zich in dien scliilderac itigen aanblik verlustigen Het Gerechtshof te Den Bosch veroordeelde P van Lieshout overeenkomstig het vonnis der Rechtbank wegens mishandeling dan dood van Netieiibrgers ten gevolge gehad hebbende tot vgl jaar gevangenisstraf met aftrek der voorloopige hechtenis Een Engelsche vrouw in Transvaal wonende deelt in de Review of Reviews meife dat het zedelgk gehalte van de Engelsehe vrouwen dia zoo in Znid Afrika komen over t geheel niet hoog is Dikwijls moeien die meisjes enkele maanden of zelfs weken nadat zg in Pretoria zgn aangekomen bevallen Het schgnt in Engeland de manier voor ongehuwde moeders om zich naar ZnidAfrika te laten zenden tan einde daar in stilto baar kind ter wereld te brengen en dikwijls keeren do moeders daarna naar Engeland terug haar kind aan zgn lot overlatende Verder waarschuwt de schrijfster voor de zware verleidiug waaraan meisjes reeds op de boot naar Zuid Afrika en dan in de nieuwe koloniën blootstaan Eu al trouwen zg in Zuid Afrika met Engelsche werklieden dan is haar lot nog niet verzekerd want de mannen leiden er vsel een losbandig leven Stadsnieuws GODDA 13 April 1905 Bg het gisteren te Utrecht gehouden examen voor onderwijzeres slaagde o a Mej N Oostenrijk alhier Bij de tooneelnitvoering op morgenavond wacht de bezoekers noj een aangename verrassing Twee stadgeuooteu zullen dan n l een musiekstuk uitvoeren door een onzer stadgenooten gecomponeerd Men verzoekt ons hel volgende te plaatsen Door de centrale vrgz dam kiesvereeniging in het district Gouda indien mogalgk bg de aanstaande Kamerverkiezingen gaarnebereid met de centrale liberale kiesvereeniging in du district samen te werken is nu van liberale zgde na het bedanken der voorloopig gestelde candidalan ureen namen meer genoemd worden voorloopig cen grosigst opgomiiakt beslaande uu de liberalen R K Kuipers mr H Smeenge en 7 E v d Wielen en de vrgzinoig domocraten mr Ant van Gpn mr N L Roodenbnrg en mr E A Smidt N R et Naar wjj vernemen is J v R in hooger beroep gekomen van zgn vonnis van 3 jaar waartoe hg veroordeeld is wegeiis aanslag op het leven van Vogelaar Naar wij vernemen is de officier van Justilie ta Rotterdam in booger beroep gekomen in zake do vrgsielling van het ongeluk met de heisialling uet vorige jaar te Waddinxveen gebeurd Bg Kon besl is aan den eerste luitenant op nou activiteit J Teraleeg van hel wapen der inlaotpno met inging vin 1 Mei 1905 op oei dairloe door hem gedaan i oizoek een eer ol omslag uil den militairen dienst erleend Ta Stolwgk geraakte gisteren bet eeni zoontje van den landbouwer G G in een onbeivaakl oo enhlik Ie water en werd even daarna leveiilous opgehaild MARKTBERICHTEN Gouda 13 Aprd 1905 GRANEN Bij steed atnemenden aanvoer kunnen dc prijnen zich goed staande houden Tarwe Xeeuwsche V 75 a 8 Mindere dito 7 30 il ƒ 7 50 Afwijkende 6 60 a ƒ 6 90 Polder 6 75 a 7 25 Rogge Zeeuwsche 5 40 ii ƒ 5 70 Polder S 5 J5 Biiucnlandsche per 70 kiJo 4 8 j 4 5 25 Gerst Winter i ƒ Zomer Clievallier 6 25 i 675 Haver per heet 3 50 i 3 73 Jier 100 K 1I0 7 7S il i 8 Hennepzaad Inlandbch i BuUenlamUhe ƒ 7 25 ij 750 Kanariezaad S S ü 15 Kool zaad a ErwKn Kookerwten 7 50 4 8 25 Bui tenlandiche voererwten per 80 Kilo 5 80 4 6 10 Uoonen bruine boonen 11 25 13 VVilte Bonnen u Paarde lloonen 6 25 4 ƒ 6 50 Uuive Boonen 7 75 4 8 Maib per 100 Kilo Bonte Amorikaan scJi 5 60 4 6 Odessa 7 a 7 50 Cinquantine 4 VEEMARKT Melkvee goede aanvoer handej en prijzen hoo Vette varkens redelijk aanvoer handel vlug 22 4 25 et per hall K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel vnjw 20 4 21 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel btug i oo 4 r 50 per week Vette Schapen aanvoer geeo Jjeteekenib Nychtere Kalveren goede aanvoer handel vJug 8 4 10 Kokkalveren 8 4 17 Kaas aangevoerd 87 partijen handel matig ie kwal 27 4 ade kwak 22 26 Zwaardere A NoordhoJJansche Boter 2461 stokken van een halt K G handel vrijwel Goeboter 1 05 4 1 15 Weiboler ƒ 90 4 1 BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 7 APRIL L K H K Staatsleentngen PoRTCGAL Oblig 3e Serie fr Q50 3 598 Oblig Se Serie tr 2500 3 ii Rosi iSD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74V Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 84i Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rottard Hypb 3Vj 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Dtrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pnndb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotheekbriefbnnk 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendan 4 100 SpoorvegUtningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mij A H S67V PremUleeningen BuLaii Loten Stad Antwerpen 1887 § 102Vi Scheepvaari Maatêeïuippijen Aand Holland GullStv MiJ 35 Diversen Mg tot Expl Laan vaMeerdervoort 1902 89 De Monvcaiiié s IN MARÏTELS Covlnnies Itlousen Kokken en Peignoirs f i rjs £ irffi j j n zijn voor het aanstaande Seizoen in eer groote keuge ontvangen van de goedkoopste tot de beste soorten Burgerlijke Stand GEBOREN 12 April Andrens onders C Beerthugzen en T A van Djjk OVERLEDEN 10 April D C Kemp 2 m 11 J Kalmeijer 11 m L Kleijn hnisvr van G Blok 25 j P J Wout 37 j GEHUWD 12 April H G Bax en A J Versluis K Jonkheid en M Vingerling AOVKRTEiVnEIN A HOLLAITDEE SCaiLDER boveelt zich beleeld aan zoowel voor Plafond en Decoratief als geteoon merk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen OnnaYOlgbaar gn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu allever gtêcMMerde f ortreilen Peinture Hogaerlt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overluiga zich geen imitatieii voor de echte ta ontvangen Geill Prijscourant met ean aantal ongevraagde getuigscbrilten ra M op aanvraag Boxtel a BOGAMKTS Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunslhandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn EÜDEFOT m IEEE Olvii Honlt verkocht op f TIËKK te letten UIT HKT MaGUI N TAN VI lUVEXSWAAY ZüNË QORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd iu verzegelde pakjes van vij ttoee en een half en een Ned oriA met vermelding van Nommer er jPrgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinjr van geeerde orders aanbevelende J C BUL voorheen J BREEBAART Lz OPa FDIKE OUDE f t SCHIEDAM MEU GEHEVER Merk niohtoav Vwlcrijgbaar bij M PEETERS Jz N B A 1b bewij van eohthoid Ji CRohöt en kurk steeda voortten Tu den num derFlnn P HOPP