Goudsche Courant, dinsdag 18 april 1905

OosTiSBm HoxaiRin Tisza heeft aan het bestnar der liberale partg in Hongarije medegedeeld dat hg den TorRt had verzoeht bet kabinet zoo spoedig mogelijk van zgn anclie te ontheilen Oeie had zich echter de beslissing voorbehouden Uit Londen wordt gemeld dat het hnwelijk tnssclien den prins Adolf van Zweden en prinses Margaretha van C onnanght op het kasteel Windsor zal voltrokken worden vermoedelijk in Jnli a s TUSKIJE Uit Constantinopel wordt aan de Daily Telegraph bericht dal Zaterdag het contract tnsschen de Ottumaansche Bank en de firma Crensot zal gcteekcnd worden De Bank leent aan de iPorte 60 millioen francs met de gewaarborgde conditie dat de regeering aan Creasot voor 16 millioen oorlogsmateriaal zal bestellen Rl slanu Te Toela ten zuiden van Moskon is een brand nitgebrokcn in een patronenfabriok Men vermoedt dat de brand is aangestoken Afgezien van aanzienlijke materieele schade is do brand een gevoelige slag voor hot ministerie van oorlog dat zich thans met bestellingen moet richten ti t het buitenland BiNJiiNLAND niAMBI 1901 1904 Overwegende dat de E edert 18 Maart 1901 in het Inndschop Djambi gevoerde operaties onder de belangryke krijgsbedriiven i ijn te rangschikken althans tot 26 April 1904 toen aldaar met en door den dood von don ex ultan Talia een ariderf toestand intrad Kn willende een bewijs geven v an Hare liooge tevredenheid over de hou ing door Hare troepen bij die krijgsverrichtingen betoond heeft H M de Koningin bepaald Het eeretoeken ingesteld biJ het Koninklijk besluit van 19 Febr 1869 wordt toegekend aan allen die hebben deelgenomen aan de hooger vermelde krijgsverrichtingen tegen het landschap IJjamhi binnon het tijdstip van en met 18 Maart 1901 tot en met 26 April 1904 zullende de hnn deswege uit te reikon gesp het opschrift dragen Djambi 1901 1904 St Cj Bil Kon besl van 14 April is met ingang van 1 Mei 190 benoemd tot direc tonrgeneraal dor posterijen en telegraphie G Ji C A Pop thans met de waarnemingvan die betrekking holast Si Ct Bil Kon besl van 13 April is met ingang ina 22 April 1905 1 de Ministor van Marine de viceadmiraal A ö Ellis eervol ontheven van het beheer van het Dop van Baitonlandsche Zaken ad interim onder dankbetuiging voorde door hem in deze den laodo bewezendiensten 2 benoemd tot Minister van Baitonlandsche Zaken jhr Mr W M van Wcede buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Weenen onder toekenning van een eervol ontslag uit laatstgenoemde betrekking en onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten in die letrekking aan de Koningin en den lande bewezen De nieuwe bepaling voor de dranklokaliteiteo Bü kon beslnit van 1 April 1905 ziJn de eischen vastgesteld bedoeld in art 6 eerste lid der Drankwet Om voor een door B on W te verleenen vergunning in aanmerking te kunnen komen moet een lokaliteit een oppervlakte hebben van tenminste 25 M en indien ze slechts één buitenwand heeft welke voldoet aan het bepaalde in art 6 mag de diepte gemeten van dion buitenwand niet meer bedragen dan tweemalen de lengte van dien wand De hoogte van de lokaliteit van den vloer tot den onderkant der daar boven gelagen bintlaag of het plafond mag nergens minder zijn dan in huizon gebouwd vóór 1 Mei 1905 2 80 H en in hnizen gebouwd of verbouwd na 1 Mei 1905 3 M met dien verstande dat de hoogte niet minder mag bedragen dan is bepaald b de voorschriften vastgesteld ingevolge art 1 of art 8 der Woningwet Ten minste één wand moet buitenwand zjjn over de volle afmeting die de lokaliteit aan de zijde van dien wand heeft Ten minste één buitenwand moet gedeeltelijk bestaan uit één ol meer lichtramen van ongekleurd doorzichtig glas ol één of meer deuren gedeeltelp bestaande nit zoodanig glas indien do lokaliteit meer dan één buitenwand heeft en één zich aan de zijde van den openbaren weg bevindt moet dezo voldoen aan dit bepaalde en indien meerdere buitenwanden zich bevinden aan de zijde van den openbaren weg moeten tenminste twee daaraan voldoen Van iedere der vorenstaande bepalingen omtrent de wanden kan in bijzondere gevallen afwijking worden toegestaan ten aanzien van één of meer lokaliteiten voor welke gezamenlijk vergnnning wordt gevraagd mits dan langs anderen weg voldoende daglicht binnentrede en voldoende gelegenheid tot luchtverversching besta De gezamenlijke oppervlakte van bet glas mag niet minder bedragen dan een zesde gedeelte van de vloeroppervlakte der lokaliteit Die glasoppervlakte mag des daags niet bedekt worden dan met een stof welke het daglicht niet belet binnen te treden behoudenb hetgeen telkens wanneer het directe zonlicht in de lokaliteit valt noodig is tot keering van dat zonlicht Van de liclitramen moet het bovengedeelte hebbende een oppervlakte van ten minste een zestiende detl van de vloeroppervlakte der lokaliteit beweegbaar zijn met dien verstande dat door oen opening van gelyke grootte de buitenlucht kan worden binnengelalen De deuren moeten beweegbaar zyn Indien slechts één buitenwand gedeeltelijk bestaat uit lichtramen of denren moeten in de lokaliteit bovendien één of meer met do baileitluclit in verbinding staande niet in dien wand aangebrachte ventilatie openingen oanwezig zyn waarvan de gezamenlijke VI ge doorlaat niet kleiner is dun een vijfhonderdste deel van de vloeroppervlakte der lokaliteit Om voor oen verlof voor den verkoop van alkoholhoudendeii drank anders dan stuikodrank in aanmerking te kunnen komen moet eeii lokiiltteit een oppervlakte hebben van ten niiii tc 20 M Do verdere eischen hiëi voor zgn dezelfde Gemeng de Berichten Kenigen Igd geleden heelt de districtscommissaris van Saramacca Surinane een onderzoek ingesteld om zekerheid te bekomen omtrent den voornitgang der cacaocaltaur in dat district Op de vraag aan de twaalf voornaamste ondernemingen gesteld of do cultuur vooruil a tt werd eenparig bevestigend geantwoord Eveuzoo op de vraag of de verbetering aanleiding gaf om dit jaar een aanmerkelijk hoogere productie to verwachten Ook werd eenstemmig geantwoord dat de krullotenziekte belangrijk afgenomen is De productie van de twaalf plantages samen was in 1904 73 147 KG en gedurende de eerste twee maanden van het loopepde jaar 33 832 KG De versteening die in vorige jaren het grootsto deel van den oogst deed te loor gaan was dit jaar tot dusver gemiddeld ruim 8 pCt Uitgezonderd het district Saramacca kan echter over den algemeenen toestand der cacaocultüur niet geroemd worden In E obriiari werden te Paramaribo aangevoerd en op 1 Maart uitgevoerd 542 balen De aanvoer wordt daardoor over de eerste maanden van het jaar C77 balen tegen 691 in hetzelfde tjdvak van het vorige jaar öisterochtend is in verband mei een voorval dat Zaterdag plaats greep gemeentepolitie naar de Hilversumsche Meent vertrokken ter bewaking Zij zal aldaar voorloopig blijven Zooals wij reeds mededeelden is do Hilversnmsche Meent voor de beweiding opengesteld Zaterdagochtend nu verscheen eer Erfgooier uit Hilversum met een paard voor het Hilversumsche Meenthek ten einde dit ter beweiding op do Meent te brengen De wachter die zich aldaar in dienst van Stad en Lande bevindt vroeg tot tweemaal toe den naam doch ontving geen antwoord en hield dan ook het hek gesloten waarop de opzichter van de nieuwe partij van Nes verscheen en bedoelden wachter eveneens tweemaal vroeg het hek te openen en toegang te verleenen waaraan evenwel geen gevolg gegeven werd Bedoelde opzichter van Nes heeft alstoen het slot van het Meenthek stukgeslagen en het paard op de Meent gebracht waar het bij het afzenden van dit bericht nog is Men verneemt dat de vergadering van Stad en Lande van Gooiland gebonden zal worden op 27 April a s O m zal dan de schaardag worden vastgesteld en bepaald de toelating van bet vee Ook zou behandeld worden een verzoek der gemeonto Blaricum om restitutie van golden die uitgegeven zijn voor het handhaven der orde op de Meent Door een bekend eigenaar van rashonden is de gemeente Bergen op Zoom biJ denrwaarders exploit gesommeerd tot betaling van vergoeding voor een verwonding van een hazewiod aan eene prikkeldraadaïslniting op gemeentegrond Volgens een provinciale verordening mogen voor afsluitingen langs den publieken weg dexe draden niet gebezigd word n Zaterdagavond omstreeks 7 uur geraakte te Roosendaal een 9 jarig kind van zekeren S onder een zwaar beladen stortkar met het ongelukkig gevolg dat het reeds na een paar uur aan de gevolgen overleed Onder de punten van behandeling voor de alg vergadering van de Holl Maatschappij van Landbouw den 17n Mei a s te Amsterdam in het hotel Krasnapolsky te houden komen voor Mededeeling van het Hoofdbestuur omtrent de in 1907 te houden vijfjaarlijksche tentoonstelling Gewijzigd voorstel van het Hoofdbestuur in zake het bekende kaasrapport Dat voorstel Inidt De algemecne vergadering besluite a Dat hij gebleken medewerking van de zjjde van belanghebbenden zullen worden opgericht één of meer kaas controlestations Dat de zich daarbij aansluitende prodncen ten zich tot bet eerlpe en juiste gebruik der volgende merken moeten verbinden lo Een merk waarbij minstens 40 pCt vet in de droge stof wordt gegarandeerd 2o idem waarbij minstens 25 pOt vet in de droge stof wordt gegarandeerd Dat aan het hooldbestuur worde opgedragen do zaak nader nit te werken waarvoor een crediet verleend wordt van f2600 terwyl het wordt gemachtigd zich tót het Bestuur var Kijk en Provincie te wenden om steun b Dat een adres aan de Regeering zal worden gezonden tot hot verkrijgen van een wet waarin wordt bepaald lo het is verboden in Nederland kaas te maken te verhandelen in voorraad te hebben in te voeren of te vervoeren waarin andere bestanddeelen voorkomen dan van melk afkomstige behoudens stremsel kleursel zuursel zoot salpeter of kruiderg en 2o het is verboden in Nederland kaas te maken enz als voren in de bekende vormen van öoudsche of Edammer kaas wanneer de kaas minder dan 15 pCt vet in de droge stof bevat Verder zal ter tafel komen een voorstel van de afd Rotterdam Schiedam en omstreken luidende a Aan het hoofdbestuur op te dragen bij de Nederl Begeering aan te dringen op het indienen van een wetsvoorstel waarin de volgende bepalingen voorkomen lo Het is verboden kaas te maken waarin andere bestanddeelen voorkomen dan die van melk afkomstig 2o De Nederinndsche kaas worde verdeeld in drie soorten naar verhouding van het vetgehalte in de droge stof a vette kaas b halfvette kaas c magere kaas 3o a Vette kaas zal gemaakt mogen worden in elke gewenscht model mits bevattende een minimum vetgehalte en de droge stof nader b j Kon besl vast te stellen b Halfvette knas zal gemaakt mogen worden enz als voren Elke kaas tot deze soort behoorende zal door den maker moeten worden voorzieu van een duidelijk ingedrukt onuitwischbaar stempel Mogere kaas zal niet mogen worden gemaakt in do bekende Goudsche on Edammer modellen doch hiervan in vorm duidelgk moeten verschillen B Als haar moening uitte spreker dat de bij Kon besl te bepalen cijfers als minimum percentage vetgehalte in de droge stof behooren te worden vastgesteld voor vette kaas op 40 pCt voor halfvette kaas op 25 pCt De Vrözinnig Democraat meldt Het hoofdbestuur van den V D B brengt het volgende ter kennis van de afdeelingen Zuoals u bekend is heeft het hoofdbestuur der L U de by haar aangesloten kiesvereenigingen beslist en met nadruk ontraden aan de zitting hebbende ond liberalen hun zetels te betwisten en uitdrukkelgk te kennen gegeven dat waar de vrijzinnig democraten in eenig district dit wel doen de bjj de L U aangesloten vereenigingen naar bet oordeel van het hoofdbestuur daarbij niet aan do zgde der vrijzinnig democraten kunnen staan Ons bestuur dat dit advies niet in overeenstemming acht met do trouw aan het compromis van 21 Januari 1 1 on in strijd met de toelichting ook in de vergadering der L U door den voorzitter gegeven omtrent de beteekenis van het program van actie beeft de vrasg zeer ernstig overwogen of waar bet hoofdbestuur der L U zich aan de consequenties van het beide partijen bindende compromis onttrekt onzerzijds het compromis nog langer als bestaande moet worden beschouwd Al betreuren wij de gevolgen die het advies van het hoofdbestuur der L U zal hebbon en al zonden wiJ nk dit advies volkomen gerechtigd zjjn het compromis als vervallen te beschouwen zoo meent ons bestuur toch dit niet te moeten doen Immers door opzegging van het compromis kunnen de nadeelen door het beslnit van het hoofdbestuur der L II veroorzaakt niet worden te niet gedaan terwgl groote verwarring en dientengevolge vermindering der kans om aan het program van actie de OTorwinning te bezorgen daarvan het gevolg zon zjjn Ons bestuur adviseert u dus ondanks het gebeurde aan het compromis geheele uitvoering te blgven geven en daaraan onzerzijds getrouw te blgven in den zin waarin het naar ons oordeel onvermjjdelgk moest worden opgevat Namens het Hoofdbestuur V D B H P MAROHANT Voorzitter D VM BMBDEN Secretaris Men meMt uit Hilversum Er beeft zich hier bij den heer J E Boi sclieikundige directeur v in het Laboratoirè Chimique op den Loo± dreclitschen Weg een vriJ duister geval voorgedaan Een drietal heeren hebben zicli aan de villa van genoemden heer vervoegd zj i nadat de dienstmaagd open gedaan had en med gedeeld dat de heer Bosz nii thuis was de woning binnengegaan en hebbon de brandkast geopend papieren enz en ook een rgwiol medegenomen Genoemde heeren waren Ketteuich zich noemende eigenaar t ui villa en alles Kamjihuis vroeger compagnon vdn den heer Bosz on Hartmann alhier De politie is van het geval in kennis gesteld en is een onderzoek begonnen Hetgeen er medegenomen is door de drie heeren is niet gevonden maar wel is de plaats opgenoemd waar alles gebracht was Wat dit alles vreemder nog doet voorkomen is dat eenigen tgd geleden bjj den heer Bosz eïn zeer brutale inbraak met aanranding plaats had De heer Bosz werd toen gekneveld gevonden en tot nog toe is die inbraak niet opgelost maar is men meer en meer gaan betwgfelen de vaarheid der aanranding Prinses Mathilde van Saksen Cobnrg die tijdens een tooneelvoorstelling in den schouwburg te Innsbrttck door hartkrampen werd overvallen is thans buiten gevaar Mevr Annie Besant wijlen Bradlaugh s voormalige medestandster tegenwoordig de ziel der theosophische beweging wordt naar men nit Londen incldt door sommige Indiérs heftig aangevallen den mahatina Agümyi Gnhu Paramahanza aan liet hoofd Deze verklaart dat mevr Besant noch Hindoesch noch Sanskriet verstaat onbekwaam is om de waarheden der Veda s in zich op te nemen en Inre propaganda enkel weetnicten bekoren kan Bijna overal worden bijeenkomsten op touw gezet om bare leeringen te bestrgden en er zullen zelfs Hindoo s nuar Europa komen om haren volgelingen daar de oogen to openen Mevr Besant zelve gaat intas cbeii kalm voort in Hindoesch gewaad in Iiidië hare theosophie te onderwijzen en naar de wijze der Brahmanen te leven zoo besluit het bericht De dochter van een Rnssischen generaal vermiste dezer dagen in den sneltrein van Praag naar Nenrenburg haar handtasclije met 15 000 roebel en sieraden Zg d icht te zgn bestolen door twee heeren die met haar in den coupé zaten én vloog dezen om beurten naar de keel De dame werd zoo woest dat de beide zeer deftige heeren het eraden achtfen aan de noodrem te trekken Do conducteur kwam in den coupé en stelde een onderzoek in Al heel gauw vond hg het taschje in het toiletkamertje achter den coupé waar de dame het aan een haak gehangen en vergeten had Te Bergeik is weder een geval van pokken geconstateerd on wel hg den heer P v d B wiens vrouw aan die ziekte overleden is Men schrijft uit Velp aan de Arnh Cl dd 14 dezer Gistermiddag omtreeks drie uur viel een heer die aan toevallen leed op de hoogte van de Ommershofsche laan van een balkon van de paardentram Een jongmenscb die hem wilde grgpen sloeg voorover op de straat Diens moeder haar zoon willende helpen sloeg eveneens tegen den grond Do beide mannen waarvan de eerste zijn gezicht erg ontveld had werden in een nabijzijnd café binnengedragen de moeder kreeg op straat een zennwtoeval terwijl een meisje dat alles zag gebeuren flauw viel De consternatie was groot maar dank zg vele gedienstige handen en veel water konden allen na een half uur geheel gekalmeerd stadswaarts koeren MeO meldt uit Kampen Gisterenmiddag arriveerde alhier de Init gen Sngders inspecteur van het wapen der infanterie vergezeld van zijn adjudant kapt Cojlette Genoemde generaal kwam te K met bet oog op de overdracht van de schilderij voorstellende de inneming van Batee Ilie Samalanga alwaar onze troepen door generaal Van Heutsz werden aangevoerd Dit schilderstuk van Hoynck van Papendrecht hetwelk vroeger gen Van Heutsz is aangeboden en door Z Exc aan het Instr Bataljon werd opgedragen werd gistermiddag op plechtige wjjze aan het Instr Bat geachonkw Zooals men weet was het Instr Bat de school alwaar de militaire loopbaan vanZ Exc een aanvang nam en dit is dan ook de reden waarom gonv gen Van Hentsz dit doek aan die inrichting van militair onderffüs schonk Het bataljon was opgesteld in de cantino der kazernegebonwen Na aankomst van het comité den schilder Hovnck V Papendreoht den plaatselijken kommandant van Den Haag kolonel Brandt oud komm van het Instr Bat kolonel Van Je Wall te Amsterdam en kolonel Koolemans Beijnen komm van het 4e reg infanterie had de plechtige overdracht plaats Door generaal Snijders en andere autoriteiten werden redevoeringen gehouden terwijl door Init kol Spieringhs komm van het InstrBat namens zgn bataljon de dank werd uitgesproken aan allen die bet hebben mogelök gemaakt om bet Instr Bat zoo n schoon gedenkwaardig schilderg te schenken Daarna ontving elk der aanwezige militairen als herinnering aan dit belangrgke feit een kleine reproductie van voori oemd schilderij Na afloop der plechtigheden werd oen goUQodigden van het comité en autoriteiten oen déjounor aangeboden in de groote zuil der BuitenSocieteit te Kampen Zondag en Maandag aanstaande zal het schilderg tegen een kleinen entreeprijs voor het publiek worden tentiongesteld Uit Tiel meldt men Het liJk van den sedert 23 Maart verdwenen commies ter gemeente secretarie P A K is Zaterdagmorgen ochter den dgk der Vluchthavcn nit de Waal opgehaald Een koopman die op do vraag van den voorzitter der rechtbank te Bamberg in Beieren of hg getrouwd was ten antwoord gaf Ongelukil ig well is deswege gesti aft met 10 mark boete Het openbaar ministerie had drie dagen hechtenis geéischt Stadsnieuws GOUDA 17 April 1905 De Afd Gouda van den Ned R K Volksbond hield gistermiddag haar gewone huishoudelijke vergadering Aan de orde was het kiezen van 5 Bestuursleden wegens periodieke altreding en één vacature Herkozen werden do heeren J Th Imholz W J van Kersbergen en H A Leeflang en gekozen de heer A v d Hulst terwijl er herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren M de Jong aftr en J Steenwinkel die beiden 53 stemmen verwierven van de 92 uitgebracht geldige Tot lid van t Centraal Bestuur werd gekozen de heer A de Mol De heer J G Polbarst protesteerde tegen de verkiezing omdat zij niet was als gewoonlijk Altoos toch was het gcbruikelgk op de vergiidering nog candidiiten te kunnen stellen en dit werd hier niet in praktijk gebracht De keuze was tusschen de twee Candidaten die op het convocanebiljet en in de Volksbanier vermeld waren en de tijd tusschen het in handen krggen van deze en den dag der stemming was volgens spreker te kort De voorzitter was van gevoelen dat Mor niets onregelraatigs plaats had Van wege den Centr Raad wenl medegedeeld dat plaatsruimte het onmogelgk maakte de huldebetooning aan Mgr Galliër zoo grootsch te doen zijn als eerst plan was Beperking in deelname was noodig geweest Het verslag over den toestand van het 7 ekenfonds Voorzorg was gunstig Nietlegenstoaiide de vele uitkeeringen in ziekte en kierfgevallen was er nog een batig saldo bij t sluiten van t boekjaar op 1 April Het bespreker van den socialen cursus werd op voorstel van den heer A v d Hulst verwezen naar een afzondei Igke vergadering van de zich hiervoor aangemeld hebbende deelnemers De vergadering die half één beginnen moest begon bij éénen Waarvoor dat lang getalm f Den meesten verveelt toch al een prinsenkwartiertje Naar wg vernemen staat eerstdaags eene belangrijke verkooping van bouwterreinen in uitzicht Ziju wg wel ingelicht dan bestaat het plan nm in den loop der maand Mei ruim dertig perceelen bouwgrond aan het nieuwe Park dus het geheele aan de Van Beverninglaan gelegen bouwterrein in publieke veiling te verknopen Zeer zeker is aldaar in de laatste jaren eene aanmerkulgke verbetering in den toestand tot stand gebracht Vonden we voor enkele jaren de parkterreinen nog als eene wildernis en de v B laan alt eenvoudig weiland thans vinden we een ruim park onmiddellijk bij het station en daarbij aansluitend v B laan met een flink begin van sierlijke beboiwing kortom die geheele omtrek herschapen in eene mooie nieuwe wgk die Gouda tot sieraad en de ontwerpers tot eer strekt Bij een wandeling dien wij maakten zagen wg in den Rozendaal een heel mooi net gerestaureerd gebouwtje waar op de spiegelrnit was geschilderd American Bar Nieuwsg erig als steeds verslaggevers zgn traden wij daar binnen en bewonderden ten eerste het prachtige geschilderde plafond de geheel van rood koper overdekte toonbank en de verdere inventaris en durven gerust zeggen dat het geheel een aangenamen indruk op ons maakte en vertrouwen dan ook dat de eigenaar voldoende zal worden schadeloos gesteld voor de gemaakte onkosten Tot onderwijzeres aan do E K Jongensschool alhier is benoemd mej Petronolla de Koning van Bodegraven Wel zonderling Terwgl de geneeskundige candidaluur van den liberalen doctor Blookor door vole katholieke geiieosheeren opcnigk per annonce in de liberale bladen dringend wordt aanbevolen werd de cadidatuur van den katholieken doktor Hoffman alhier door een katholieken geneesheer in eene dezer dagen gehouden vergadering van eene kiesvereeniging in t district Helmond ernstig bestreden C N De Afdeeling Gouda en Omstreken van den Bond van Nederinndache Onderwijzers belegde Zaterdagmiddag 15 April een door 17 leden en een tweetal gasten bezochte huishoudelg ke vcrgadeiing Twee leden waren sedert de vorige bijeenkomst toegetreden Het tweede nnmraor van het Afdeelingsorgaan De Openbare School zal in t begin van Mei verschgnen Naar de protestmeeting te den Haag te honden véór de eindstemining over de Onderwgsnovelle vaardigde de Afdeeling af den heer P de Vos plaatsvervangend afgevaardigde is do heer Ed van Dantzig Bovendien gaat een vijftal leden buiten bezwaar dor kas ter vergadering Het ISjirig bestaan der Afdeeling zal in Nüvenber as zoo mogi lgk feeatelgk herdacht WO don Er is een commissie van 5 personen ler voorbereiding gekozen Vooi de verloting tei verkrgging v in golden vour de uitbreiding viin het te klein geworden Herstellingsoord zullen de leden zich ook om prgzen tot niet aangesloten collega s wenden Het Herstellingsoord staat voor 111 e collega s zonder onderscheid open Door de rgkspolitie zijn heden morgen naar Rotterdam overgebracht een drietal personen die gesignaleerd stonden en doo r do gemeentepolitie waren aangehouden Een oud Gonwenaar de heer R van Helden die zich gevestigd heeft te Birmingham en daar secretaris is van de Centaur Cycling Club heeft ons bericht dat hg met oen gezelschap van twaalf personen een fietstocht maakt door Holland De aankomst is bepaald op Vrijdagmorgen te 8 6 aan den Hoek van Holland daarna wordt te Rotterdam ontbeten en ten ongeveer 11 uur komt men in de Zalm alhier van daar gaat de tocht over Ondewnter naar Utrecht en vervolgens tot Amsterdam Niet alleen wordt Amsterdam bezichtigd men is voornemens Haarlem den Haag en Rotterdam te bezoeken en d in wordt Dinsdag de terugreis weder aanvaard De heer A J Driesen is gekozen als voorzitter der Ngverheids Vereeniging voor Gouden Zilversmeden te Schoonhoven FOSTHlE IJ E3TSr LUST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkautoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke gedurende de Ie helft der maand April 1905 wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming BRIEVEN J Janse Jansteenstraat 25 s Hage van der Meer Kemperstraat firma Hins Co Rotterdam Londen MonteCarlo Brieven nit het Buitenland H J H Paddenburg D Directeur M C HENNEQÜIN 30 Rassel Rood Madame J Wurfbain Hotel Pays Has Gouda 16 April 1905 378 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Maandag 17 April No 16534 f 1600 2508 f 1000 453 en 3146 ieder f 400 12784 f 200 1053 1336 8868 11333 12924 en 16532 ieder f 100 Prgzen van f 46 66 2861 6086 8820 12042 14690 17507 75 76 6105 83 49 14766 17641 282 2933 31 8963 2208 71 80 366 55 49 9088 24 82 17761 429 61 54 9148 33 4803 69 547 96 88 39 42 29 80 61 3096 6295 9224 55 37 82 83 3123 6311 28 67 66 17806 98 86 27 98 12344 74 47 707 3243 80 9318 45 93 17957 33 76 86 72 68 14964 18033 50 3306 6461 82 12462 65 18166 62 56 87 9436 54 15042 69 64 3434 6519 82 77 74 95 65 50 76 9505 99 16145 18217 92 3521 6660 35 12502 81 51 855 89 6718 9738 3 15232 18674 68 97 77 9810 15 33 86 77 3618 6922 36 20 15344 18847 953 24 33 49 70 15634 189C2 89 83 42 97 98 51 24 1140 3776 7028 9900 12643 73 32 66 3803 48 91 90 15603 38 1201 25 92 10017 12741 44 19067 49 46 7165 33 85 82 19120 65 75 7213 56 12805 15710 97 67 3972 36 10212 37 19 19205 81 4016 94 57 75 32 10 86 68 7309 76 88 15931 19 88 4174 61 86 12902 67 82 1364 4205 92 99 93 93 19367 72 9 7400 10319 13045 16010 64 1415 31 7524 10476 69 60 95 21 90 43 10523 13142 99 19473 70 4366 97 37 74 16115 19571 80 85 7633 60 13203 21 94 82 93 7701 68 6 41 19636 83 4432 23 10602 13386 54 44 97 95 70 46 13409 66 65 1512 4534 71 93 13524 16211 74 U 69 86 10733 27 50 19737 37 71 88 10823 79 16376 69 84 97 7805 84 88 16473 19838 1662 4636 8 92 13668 75 77 93 50 11 11052 98 88 19939 1731 4760 73 77 13701 93 54 1810 73 75 11144 13873 16648 20154 11 4843 7939 52 91 16752 88 38 4948 54 74 13938 16888 20239 1962 5049 8006 84 51 16928 43 68 5118 45 89 63 31 60 71 35 64 11208 67 49 75 2014 5206 81 57 14101 79 20403 87 22 8194 11311 39 17000 44 2235 80 99 19 142 50 15 68 60 71 8241 65 62 22 70 2341 79 65 79 65 36 88 49 6330 88 11452 97 39 20514 56 76 8317 75 14315 41 59 2439 5503 58 94 14443 92 77 97 6768 66 11566 49 17104 20622 2617 63 8500 74 76 46 54 97 73 65 77 90 59 96 2600 78 8647 11637 14 508 86 20706 2743 5814 72 73 72 17392 10 48 36 87 97 14603 17409 36 51 66 8770 11779 15 14 80 69 78 81 11832 26 69 20936 2811 6001 82 12025 59 75 91 29 2 83 39 79 89 BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 7 APRIL L K H K Staatileemngen PORTOOiL üblig 36 Serie fr 050 3 59 Oblif 3e Serie fr 2500 3 69 RöSLiïD Iwang Dorabr Obligation 4 96 4 Aziz Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Kecepis IV 24Vu 100 HypoüieekBanken 4 4 3V 4 101 97 lOOV 99 100 lOOV Paudb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelijke Hypb Pandb ütrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4 9 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank i 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorteegUeningtit Ituii Oblig Zuid Italiaansche Spw Mij A H 867 Premiiheningen bKbaiR Loten Stad Antwerpen 1887 § 102 Sckupvaari Maaiêchapp en Aand Holland Gulf Stv Mg 36 Dimraen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 De iWonvcaulé s IN MANTELS Covliiiiies Blonseo Rokken eo Peignoirs J M vr js ff ffgf y v YiJV r n zijn voor hot aanstaande Seizoen in neer groot keuze ontvangen van de goedkoopste tot de beste soorten Veemarlct te Rotterdun Maandag 17 April 1905 Vette oasen en koeien goede aanvoer prgïen waren voor late kwal 36 ade kwal 3 jde kw t8 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer pf ijzen waren voor iste kwal a8 ade kw 15 3de kw aa cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 ade kw 34 3de kw ao cents per half kilo Schapen weinig aangevoerd De haniel was voor vet vee en vette varkeni prijahoudend Vette kalveren en schapen lager in prijs illVEllTEINriElN Heden overleed onze innig geliefde eenige Zoon Broeder en Verloofde kmm LUCAS m mmm Werkt lng nitur in don ouderdom van vjjf en twintig jaar J BREEBAABT M BEEEBAABT VAN Dsn Kliih J BBEEBAART A BBEEBAART M G K BOON Gouda 16 April lOO i American Bar Proeflokaal met Verg unning Opnieuw gerestaureerd HOZEN DA AL No lO Beleefd aanbevelend C DE ZWART Het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 is heden ruim voorzien van nieuw model Qasomamenten Windcomrorrn en Gaskooklaieltjes Tevens zuinige KOOK APPARATEN renkelooB en zindelijk Je ware adres nor goede verlitJiliiig Zoo even ontvangen ARCAl LM waarvan spoedig de verklarinK Toltrt $ Aanbevelend M M Y LOON Aanlegger van Oas en Waterleidiog