Goudsche Courant, woensdag 19 april 1905

Toegangskaarten a f 1 GARANTIERAABTEN tot de titvoerliig 1 11 El zijii voor Iedereen verkrijgbaar tot en met 9i 4PltlL blJ den Heer I C wmrorG larkt Gouda ondanks zgn nlet berbenoeming toch wel Jnaior Lord kon biyven docb Dondordag moest hg toegeven dat Loder niet kon gebandüaaid worden Daarbjj toonde de eerste minister weder opnieuw i jn volslagen onbckendbeid met de finesses der Engelsclx staatsinstelling met recbt mocbt bjj zijn oode kernspreuk ook in dit geval toepassen 1 am a mere child in these things Do minister Balfour die sedert jaren ceiste Lord der schatkist is toonde niet eofis to weten waarvoor de drie Inniorjjords eigenlyk dienen Do lerscho algevaurdigdo Mc Neill herinnerde dat als Innior Lords moeten worden benoemd een Engelschman een Schot on een lor die de taak hebben over de b J2ondere flnancleele belangen van hun land te waken BaUonr antwoordde dat die bewering alleen gegrond is op de levendige fantaisio van den lersche afgevaardigde en de Regeeringsparty lachte Maar toen sloeg Mc Neill het bekende werk van Todds over Parliamentiiry Government of England op en las daaruit zinsneden vuai die hem in het geijjk stelden Kn toen lacbtte de oppositie Todds verhaott zelfs dat in het ministerie Derby in 1858 twee Engelschen tot ilunior Lor waren benoemd en geen Schot dit veroorzaakte zooveel ergernis dat de eerste minister een wijziging in zün kabinet moest brengen De vergissing van minister Balfour wordt begrijpelijk wanneer men weet dat hot ambt van Junior Lord behoort tot de halfvergeten posten waarmedö degenen beloond worden die de Uegeering een dienst hebben bewezen feitelijke verplichtingen zijn er niet aan verbonden Labonchère vertelt in Truth op welke wijie de Junior Lords worden behandeld Na de vorming van een kabinet komen de Junior Lords bijeen in een kamur van het departement van financiën Een bediende vraagt Willen Yonr Lordships genadig toestaan dat de secretaris binnenkomt De Junior Lords buiden en de secretaris de feitelijke minister komt binnen Dan volgt de vraag Willen Your Lordships genadig toestaan dat do secretaris aan uw tafel plaats neemt P De heeren buigen weer on de secretaris neemt plaats Van dnt oogenblik af beheert by de financiën de Junior Lords hebben er niets meer mee te doen Zy krygen alleen hun tractement En voor hun werkzaamheden worden zü nog al goed betaald met lOüO Pond St per jaar I 4111 II u II I Verspreide Berichten FBiNKKUK De Figaro weet te berichten dat het byna zeker is dat de beschnldiging van samenzwering niet zal gehandhaafd worden tegenover Tamburini c s Zg zouden zich alleen hebbon te verantwoorden wegens verduistering van ammunitie Bkluie De regecring van den Kongo staat hoeft oen verdediger gevonden in den Kngelschon reiziger Harrison Deze noemt do Engelsche klachten over de mishandeling van de inlanders in den Kongostaat onrechtvaardig en prgst de energie van do regeering die het land tot groote ontwikkeling bracht DUITSOHLAKD De postadministratie heeft het besluit genomen dat voortaan drukwerken die by onderzoek blgken over buitenlandsche lotergen te handelen niet zullen worden besteld ïer navolging 1 OoSTKNRIJK HOHttlKUE De toestand van den Oostenrükiichen premier Von Oautsch verbetert Sedert Vrydag a de koorts aanmerkelgk minder Italië Ook de Senaat hoeft het handelsverdrag met Duitschland aangenomen Het ge3chiedde isnder debat by geheime stemming EN3EI 4SU Koning Edward kwam Zondag aan boord van zgn jacht dfh hniftwee te Algiers aan Om 3 uur ontving hg den gouverneur generaal het onderhoud duurdo eenige oogenblikken Daarna had do ontscheping plaats de marineinfanterie bracht de militaire honneurs De koning begaf zich naar het paleis Tan den gouverneur generaal Gemengde Berichten Uit Hilversum meldt men Zooals gemeld is door den Algemeenen Ned Timmorliedenbond aan de plaatselgke r kath timmerliedenveroenigiiig St Joseph aangeboden geld in voorschot te verstrekken opdat het motief zou vervallen waardoor deze vereeniging niet aan de geproclameerde werkstaking deelneemt n l een onvoldoende strijdkas Genoemde vereeniging heeft evenwel besloten dit aanbod niet te aantaarden wgl zg zich niet in staat acht het géM terug te geven Wel zal 7 g een poging in het werk stellen om de staking alsnog te voorkomen Uit Steenwgk schrgtt men Gisterenmiddag is er in een boerenherbergin het naburige Giethoorn een treurig tooneel afgespeeld De jager K uit Steenwgkerwold een weduwnaar ontmoette er zgnmeisje dat hem voor een paar dagen hadafgeschreven Na een heftige woordenwisseling loste K op hot meisje twee schoten waardoor ze erns lig in de borst getroffenwerd Daarop trok hg zijn mes en brachtzichzelf daarmee aan don hals zulk een wondetoe dat hg weldra overleed Volgi ns dengeneeskundige die onmiddellgk ontbodenwerd is de toestand van het m isje nietzonder gevaar Sedert eenigen tgd is men te Pargs zoekende geweest naar t stoffelgk overschat van den tot in Nederlundsche kinderdenntjes toe vermaarden Amerikaanschen admiraal Paul Jones in 1729 aldaar overleden ten einde het naar Amerika over te brengen Het is nn op de oude begraafplaats Saint Louis in t voor Prntcstantsche buitenlanders afgezonderde gedeelte teruggevonden Het lyk dat in alcohol gedompeld was geweest is goed bewaard gebleven en de gelgkenis op de borstbeelden van den held moet Ir iflend zgn Men weet dat Jones een Schot van geboorte de held is van Cooper s meester Igken roman The Pilot Voor de gezworenen te Essen heeft vgf dagen lang een proces gediend tegen voertien Poolsche ragnwerkors die tgdens de laatste staking gendarnaoR met steenen en revolvers bestookt hadtien Vier van de beklaagden werden vrygesproken do overigen kregen gevangenisstraffen van twee tot tien jaren Door Se mnrechanssee vanZundert werd te Rysbergen een 13jarige jongen aangehouden die naar hg verklaarde het onderlgk huis te Antwerpen ontvlucht was Een veldwachter bracht daarop het ventje naar Antwerpen terng waar bleek dat zgn ouders niet te Antwerpen maar te Tilbarg woonden Dit vertelde de jongen eerst nadat men hem erg in het nauw had gebracht WaarschgnIgk is het den jongen te doen geweest gratis naar Antwerpen te reizen om een aldaar wonend familielid te bezoeken Men schryit aan het N V d o Hot bericht in sommige bladen dat de gezagvoerder van de door de Japanners opgebrachte Wilbelmina in tegenspraak met een bericht daaromtrent in dit blad nog niet in vrghcid gesteld zou zgn is niet juist De hoer Wolkammer is volkomen vrg doch zgn overkomst naar Nederland wordt vertraagd wgl in het belang vnn de assuradeuren van het schip zyn verbiyf in Japan voorloopig nog gewenscht is Een der officieren van de Wilhelmina de heer D Goertsema is reeds te Delfzgl teruggekeerd Hy verklaarde meer last gehad te hebben van de koude dan van de Japanners Tegen het voorstel van B en W van Delft om den heer H V Leopold hoofd van school no 4 op wachtgeld te stellen is opgekomen door het hoofdbestuur van het N O G dat een besproking er over had met B en W De afdeeling Delft van het genootschap trekt zich eveneens de zask aan De hoer Leopold een alom geacht onderwgzer heeft zgnerzgds een nitvoorig adres nan den rnad gericht waarin o a betoogd wordt dat door hem gedurende zyn 30 jarige werkzaamheid als hoofd nimmer eenige berisping werd ontvangen en gewezen wordt op de gunstige resultaten van zgn onderwgs Door de H IJ S M werd gisteren te Amsterdam aanbesteed het nitvoeren van grond en spoorwerken het maken van onderdoorgangen en perrons het bouwen van een bestelgoederenloods mot tgdelgke en bykomende werken perrongebonwen tunnels en trappen alles met daarbg behoorende werken ten dienste van de uitbreiding van het stationsemplacement te Haarlem Ingekomen 10 biljoCt Minste inschryvers de heeren P VermeeK J Watergraafsmeer en A van Doorn Amsterdam voor 11 085 000 HoUandsche Siicieteit van Levensverzekeringen Aan he verslag over 1904 is het volgende ontleenin In de eerste plaats wordt de aandacht gevestigd op de post Effecten uitmakende het grootste deel der beleggingen Het jaar ving aan met f 17 388 019 en werd afgesloten met f 17 099 470 welke vermindering was tbe te schryven aan meer aflossingen en verkoopen dan aan nieuwe aankoopen Er werd nl voor f 854 879 effectief meer afgelost dan gekocht terwgl het verschil aanwgst het koersavana op 31 December 1904 op d gezamenlgke fondsen sedert het voorafgaande jaar I Er werden meer gelden op prolongatie en top hypotheek uit ezet Deze hoofden stegen van f 256 000 tot 1748 000 en van f 2 807 400 tot 1 3 135 400 De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg 4 19 pCt De waarborgrekening voor fondsen en voor verschil tnsschen gemaakte rente en den voor de tarieven aangenomen rentevoet stegen vin f950 704 tot f 1 124 670 Do post Gereserveerde waarde voor de loopende ponlracten komt met f l8 4 4 697 op de balans voor De tegenwoordige waarde der loopende con traden is door prof Van Pesch berekend op f 18 454 697 ecne vermeerdering opleverende van f 398 848 Tot aanvulling der reserve voor de Inge gane Igfrentecontracten was dit jaar benoodigd een kapitaal van f560 712 of f 26 622 minder In het geheel bedragen de kapitaalsverzekeringen f 15 281 111 de renteverzekeringen f 1 961 906 waarvan in herverzekering is gegeven f 616 500 kapitaal en f 4092 rente Aan igfrenten is uitbetaald f 1 163 944 tegen f 1 155 349 in 1903 Verder werd uitbetaald aan verzekerde kapitalen door overlgden f 226 502 aan verzekerde kapitalen door t bereiken van den aangewezen leoftgd 1 20J 904 aan afkoop van verzekerde kapitalen f 61 728 Door overlgden hereiken van den aangewezen loeftgd expiratie van den duur van het contract en staking zgn in het geheel vervallen f 843 303 kapitaal en f 103 844 rente In het westen van Amerika is sinds eenigen tgd een goestdrgvers sekto werkzaam de Holy Rollers die alles behalve heilige dingen doet Byna had een bekeeringspoging een menschenloven gekost De treurige geschiedenis had plaats in Morgantown Daar woont een blind meisje Annie Kellison dat door de gebeden der fanatieke heiligen weer ziende gemaakt zou worden Tot dit doel werd het meisje vier dagen en vier nachten zonder eenig voedsel jn een leegstaand buis opgesloten Gelukkig maakten de heiligen zoa n misbaar bg hun bekeeringswerk dat deautbiiteiten van het geval hoorden en besloten tnsschenbeide te konien Met bglen moest men het huis openen en pas na een verwoed gevecht gelukte het t arme kind aan de razend geworden Holy Rollers te ontrukken Men meldt nit den Haag aan de N R C Zondagavond half tien heeft er een brutale inbraak plaats gehad in het buis van een vleeschhonwer in de Zontmanstraat die ty delpk afwezig was Met een valschen sleutel zyn do dieven het waren er twee naar binnen gekomen Een aantal meubelen waaronder een schrgfbnreau en een linnenkast zgn door hen vernield of beschadigd doch geld of iets van geldswnarde werd door hen niet gevonden daar dit niet in het huis aanwezig was Terwgl zg met hun inbrekerswerk bezig waren werden zg door de politie verrast Zy vluchtten aan den achterkant nit het huis doch een der dieven werd gearresteerd Bg deze arrestatie moest door de recherche met den revolver geseboten worden om den I inbreker te overmannen De vleeschhonwer Igdt geen schade daar hy tegen de gevolgen van inbraak verzekerd is De inbrekers zgn uit Amsterdam afkomstig De aangehoudene was gewapend en verschillende loopers en inbrekerswerktnigen werden op hem bevonden De andore dief vluchtte door den tuin achter het huis naar een perceel in de Hugo de Qrootstraat waar hg door de voordeur ontsnapte Door de bnren van den vleescfahonwer was de politie per telefoon gewaarschuwd Een lersch koopman die een mooie baritonstem had waarvan hg zelf niet de koelste bewonderaar was heeft do vorige week toen hg naar zyn laatste rustplaats werd gebracht by den Igkdienst in de kerk zgn eigen requiem gezongen Naast de katafalk stond namelgk een groote fonograaf waarin hy eenige weken voor zgn dood den treurzang gezongen had Een jongmensch vroeg dezer dagen in Handl Cafe een bekend buitenrestanrant te Weenen aan een ander hem niet te flieeren De laatste een zekere Sommer antwoordde door den vrager een glas bier naar het hoofd te gooien Deze trok daarop een revolver en dreigde den bierwerpor neer te schieten als hg nog eens durfde gooien Niet alleen dat Sommer terstond nog een glas bier naar t hoofd van den ander Dnrieux geheeten wierp maar hy liet het glas volgen door borden dekschaaltjes en stoelen Onderwgl had Durienx van zyn kant het vunr geopend met den revolver Orkest en pabliek vlaehlten de straat op De kelners wierpen zich op Sommer maar deze had intnsschen ook een revolver voor den dag gehaald en zyn glasprojeetielen door kogels vervangen waarop Durienx vrienden ook hun wapens trokken Eindelgk bracht de politie de beslissing van den veldslag De verliesljjst legde gelukkig getuigenis af dat er even slecht gegooid als geschoten was Met enkele lichte verwondingen liep het schandaal af behoudens de rekening met de jnstitie Men meldt uit Genemniden Vóór eenigen tgd verkocht hier een agent eener lotergvereeniging aan verschillende ingezetenen loten f 15 per stnk Een week geleden vervoegden zich bg een lioudor van zoo n lot twee heeren onder welke ook de voornoemde agent met de mededceling d it op het lot f 8000 gevallen was Er moest echter f 100 vooruitbetaald worden Men maakte accoord voor f 90 en nn zou de nitbetaling volgen Toen de zaak ruchtbaar werd bemoeide de burgemeester er zich moe on aan diens bemoeiingen is het te danken dat de f 50 terugbetaald zgn Uit Utrecht wordt gemeld De Palmzondag heeft eergister z n traditie ten volle gehandhaafd Alles stroomde met het zonnige weder in itezelfde richting naar buiten n richting die van oudsher naar het landeiyke dorpje De Bilt voert Honderden en duizenden voetgangers bgna togen nitwaarts naar Do Bilt Vooral in het dorp zelf was het eergister bgzonder levendig en vroolgk De studenten gingen wederom geducht te keer en veroorzaakten meermalen algemeene hilariteit De cafe s zaten stampvol By zoo n gelegenheid zon iedere Biltsche stulp wel een bierhuis mogen zgn en nog zon het misschien raoeilgk zyn alle dorstige kelen naar bevrediging van het edele gerstenat te voorzien Omstreeks vier uur had de drnkte haar toppont bereikt Langzamerhand keerde de kalmte weder en kreeg hot dorp de Bilt z n rustig en vredig aspect terug U D Men meldt nit Harlingen Een stadgenoot werd aangeschreven dat zgn personeel in de termen van de Ongevallen verzekering viel Hg voorzag zich daarom op het postkantoor van een inschrgvingsbiljet Kunnende lezen noch scbrgven riep hg de hulp in van iemand wien hy verzocht te bevorderen dat zyn personeel by de Ryksverzekeringbank werd verzekerd Later bleek hem dat het door hem op de bekende wgzo geteekende stnk betrekkin f had op een particul ere maatschippg Het betalen der premie werd dan ook door hem geweigerd t Gevolg was dat heden op een gedeelte van zgn inboedel en zgn rgtnigen beslag is gelegd en de publieke verkoop executoriaal reeds is aangekondigd Schoorsteenen Herhaaideiyk biykt van verschil van gevoelen over de vraag welke schoorsteenen vry zyn vnn Personeele belasting De Amsterdamsche rechtbank heeft daarover nu een beslissing gegeven Een geneesheer die in zgn wachtkamer een gaskachel gebruikte zonder afvoertats maar welke kachel wel in verbinding met den schoonsteen kon gebruikt worden gaf dié stookgelegenheid niet als belastbare haardstede aan en werd daarvoor vervolgd De rechtbank oordeelde in haar vonnis dat hier een onjuiste aangifte geschied was aa veroordeelde den dokter tot f 10 boeto overwegende dat art 14 der wet op de Pers Belasting spreekt van toestellen zoodanig ingericht dat zg bestemd zgn om zonder atvoerbuis te wdrden gebruikt maar in het onderhavige geval aan het gaskacheltje een pypje zat en aan dat pypje een losse bna zoodat de raogelgkheid bestond hieraan een afvoerbnis te bevestigen Volgens de meening der rechtbank moest daarom die kachel ala belastbare haardstede zgn aangegeven Een Victoria van een stalhonder waarop twee zyner knechts gezeten waren die bezig waren kwitanties te ryden kwam Zaterdagochtend de Kerkstraat te Amsterdam in nit de Vgzelstraat toen het paard schrikte vermoedelgk door hel lawaai uit een smedery en op hol sloeg De meesterknecht H die het dier mende kon het niet in bedwang houden Het rytuig zwaaide door da straat langs de huizen over het trottoir dat in de Kerkstraat nieï verhoogd ligt en beschadigde hier en daar de gevels Voor perceel 279 waarin gevestigd is een schilderswarkplaats stonden een aantal schildersschragea waarin het paard zich vast liep en gegrepen kon worden Het dier had bgkans geen letsel bekomen en ook het rytuig had slechts betrekkeiyk weinig schade geleden Maar vóór het paard gegrepen werd hadden ernstiger ongelnkken plaats gehad Gillend waren de menschen in de straat op z de gevlogen toen het rytuig kwam aangerend doch een meiqe van een jaar of tien en een vrouw die naar den kant gevlucht waren werden door het rgtuig meegesleurd en verwond Een der knechts was intgds van het rgtnig gesprongen maar de meesterknechtwerd toen het paard tegen de schragen liep van de bok geslingerd en onder het rgtuiggeworpen Met een ernstige hoofdwondwerd hg opgenomen en naar het gasthuisgebracht Het meisje en de vrouw werdenniet ernstig verwond Jn den staat Illinois is de vorige weck Ma wet tot stand gekomen die aan ge heiden personen verbiedt binnen een jaar na hun echtscheiding weer in het huwelgk te treden Bg de beraadslaging over het ontwerp werd vastgesteld d t er alleen in Chicago 30 000 gescheiden vrouwen zgn Stadsnieuws GOUDA 18 April 1906 Heden morgen werd aanbesteed in de R C Sociëteit het bouwen van een schoollokaal voor 600 kinderen op het terrein waar vroeger de hulpkerk had gestaan Ingeschreven werd door C H Wildenburg te Gouda voor f 47740 C Th Tholens 47480 G M Penters 47465 47315 H Smit A P 1 Leasen 46527 J Bunnik te Amersfoort 44632 C W den Hoed te Gouda 43450 A Slingerland te Bnssum 42281 Wed D Amosz Zn te Oonda 39465 S J P en L W Nienwveld te Gouda 36400 Het werk is aan de laagste inschryvcrs gegund Heden morgen ten 12 uur had de ter aardebestelling plaats van den heer A L J Breebaart werkt Ingenieur die in den ouderdom van 25 jaar aS de zijnen was ontvallen De Igkkoets werd gevolgd door een landauer met een elftal kransen en drie bloemstukken en daarachter een viertal familiekoetsen Op de begraafplaats hadden zich elen opgesteld waaronder al de korpsbroeders van de Politechnische school te Delft een deputatie van de Goudsche Zweroclub waarvan de overledene eenige jaren voorzitter was Do heer Taalders sprak namens de korpsbroeders eenige woorden van deelneming in het afsterven van den korpsbroeder die door hen allen om zjn edel hart en goode hoedanigheden werd vereerd Zgn heengaan zou bg hen no lang in herinnering blg ven en de kransen door het korps gr onden getuigde van de vereoring die zg hem toedroegen Hy beloofde nog zooveel voor de toekomst De heer J van Reedt Dortland dankte namens de familie voor de eer den overledene bewt zen Ook zgn vader de heer J Breebaart dankte het Delftsche Stndentenkorps voor de eer aan zyn eenigen zoon bewezen Hiermede was deze plechtigheid afgcloopen menigeen wischte een traan weg daar zg allen diep medelgden hadden met zgn vader moeder en zusters die hoe wreed de slag ook was gevallen toch hoopte hun kruis te zullen kannen dragen Biykens achterstaande advertentie zijn tot en met 25 April voor den prgs van f 1 garantiekaarten verkrggbaar voor de uitvoering van Arti et Religioni op 1 Mei Velen zallen waarschgniyk in de meeniog verkeeren dat deze garantie kaarten ben tot iets bindt dit is niet alzoo deze kaarten worden voor dien prys uitgegeven om verzekerd te zyn dat by de eerste uitvoering de onkosten zullen gedekt zgn Ieder doe zgn voordeel en haastte zich spoedig die kaarten te doen halen bg den heer Werning Waling omme de vereeniging van Friezen alhier geelt morgen Woensdagavond weder een gezellige bgeenkomst in de bovenzaal van het café Schaakhord Vele voordrachten in ernst en luim zullen ten gehoore worden gebracht en veel wetenswaardigs op historisch en maatschappelgk gebied Friesland betreffende Een woord van opwekking tot alle Friezen om deze byeenkomst bg te wonen achten wg overhodig Op initiatief van de Commissie voor Openbare feesten alhier zal morgen 19 April ter gelegenheid van de verjaring van Z K H rrit Hendrik der Nederlanden een ommeK g door de stad worden gehouden door het Huziekkorpa der dd Schntterg alhier Het korps zal te half twee op de Markt Toor het Stadhuis het Volkslied blazen en ïS i e Tolgende route nemen Wgdstraat Dubbele Buurt Westhaven VeeraUl Dogen Raam Kniperstraat Keixeretraat dmn Oosthaven Minnebroeder steeg Spiertngstraat Walest eg Groeneweg Tieodeweg Rozendaal Wilbelminastraat Varkenmarkt Nieuwateeg Kleiweg Turf markt Gouwe W z Groenendaal Boter markt Regenboog Markt tot Café Vredebest Op enkele punten zal worden halt gehouden om stilstaande muziek te maken De vryzinnige kiesvereeniging Ons Streven te Ouderkerk a d IJsel heeft met algemeene stemmen tot voorloopig candidaat in het district Gouda gesteld jhr mr W Th C van Doorn 378 Staats loterij Se Klasse Trekking van Dinsdag 18 April No 15553 f 1500 103 66 en 16462 ieder f 1000 7107 f 400 9172 en 17107 f 200 2068 7662 8573 9429 12185 13438 en 14155 ieder f 100 Prgzen van f 45 17 3712 6203 9292 12354 15114 18156 39 16 24 95 12428 15214 82 42 77 41 9300 12538 43 18225 118 91 60 25 51 44 29 n 3813 65 86 12618 75 18310 69 3949 6317 88 44 15355 82 287 62 46 91 98 64 18400 3W 79 6405 9139 12705 15485 20 414 4111 6542 58 28 91 71 35 4224 6759 61 34 15662 18594 87 42 79 95 98 15737 18629 696 61 81 9558 12829 69 38 666 88 6840 95 52 69 67 79 4338 96 9680 12939 81 18764 816 42 6930 9772 72 16824 73 45 49 7013 9812 81 38 18823 57 67 23 85 84 66 41 n9 44 59 86 86 13050 15904 64 76 4533 7167 9923 56 16116 18976 1049 61 87 38 85 29 19 04 1170 62 89 83 89 69 31 81 4603 7209 10013 13320 72 59 1287 30 7308 23 13465 16274 19187 1313 66 30 10116 69 16302 19296 14 56 58 67 43 74 29 98 1 547 96 68 54 89 66 19478 1619 4714 7493 10223 135U1 72 88 23 31 7515 45 15 82 91 45 93 7666 10471 90 16438 93 56 96 69 80 13647 83 19536 1 4807 99 10502 86 16543 19601 68 13 7784 72 94 64 21 1736 31 7880 93 13717 8 31 91 10817 68 16 60 39 66 40 79 69 7903 43 86 16709 65 1817 79 5 73 13822 25 70 1928 4922 13 10926 48 44 19749 30 71 23 31 95 53 19800 93 91 43 11074 13907 16800 46 2021 5132 80O4 11164 62 2 88 2204 34 16 95 79 14 19968 ftl 41 64 11212 85 28 92 77 71 8140 24 14015 38 20002 81 6336 45 73 32 52 19 90 6436 79 11313 40 68 20 96 48 84 21 53 76 72 99 76 98 25 80 17111 20165 2319 82 8219 67 14100 15 91 2421 6 516 37 93 27 32 20258 2624 48 82 11406 64 52 87 66 67 8361 62 88 75 96 2727 6610 8446 11518 14218 88 20326 46 28 75 53 41 17223 37 2H27 47 8641 68 90 25 68 79 70 59 82 94 72 20421 2932 6716 88 111 53 14303 17349 24 69 25 8608 66 14629 67 33 3001 29 8817 11777 14638 17443 53 79 98 27 80 41 61 20563 3282 6877 48 11808 76 66 67 3340 83 66 9 14821 17625 20602 46 6912 86 35 48 17637 69 47 79 8925 37 66 17728 20726 69 6031 92 11923 73 42 64 73 36 9031 36 14923 17858 94 3506 49 61 47 46 73 97 3613 62 66 12056 15052 17971 20849 61 6152 74 12130 87 18041 20947 94 55 85 68 88 75 66 3706 67 9229 78 i PostcrUen en Telegraphic Het telegraafradicaal is toegekend aan de klerken der postergen en telegrafie W Senff J H van Lockeren A H P de Vrger J V M van Koot en L J M 6 Schreurs Benoemd 16 April tot eerste klerk bg het Hoofdbestuur J C de Bruin thans eerste klerk bg de Algemeene Rekenkamer 1 Mei tot directeur van het postkantoor te Schagen de commies der postergen Ie klasse G van Grafhorst te Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 Bevorderd 16 April tot hoofdcommies der telegrafie de commies Iste klasse J J de Regt tot commies der telegrafie Istc klasse de commiezen 2de klasse G Arkeraa Az L M van Hengelaar J A van Amerom n P Bandsreld 1 Hei tot hoofdcommies der postergen de commiezen 1ste klasse J Goedkoop G van Wieringhen Borski G W W C Diost Lorgion P F Vos en T H van Meurs tot commies der postergen 1ste klasse de commiezen 2de klasse M Pott H J JL Gout G M Busmann en J Lazonder tot commies der telegrafie Iste klasse de commiezen 2da klasse Q J Hofker en G Kiveron Verplaatst 1 April de commiezen der postergen en telegrafie 4de klasse J Rgkeboer van Meppel naar Leeuwarden postkantoor onder intrekking zgner verplaatsing naar Groningen postkantoor en W C Hardon van Leeuwarden telegraafkantoor naar Groningen postkantoor de klerk der posterg n en telegrafie Iste klasse H G VV M Hoskam van hot h ifdtelegraafkantoor naar het bypost en tekgraafkantoor Kruiskade te Rotterdam 16 April de klerken der posterijen en telegrafie Iste klasse J P T M Mattaar van Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Kruiskade naar Boxtel onder intrekking zgner verplaatsing naar Steenbergen en E M Bornsen van Gouda naar Steenbergen de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse mejuffronw P M J van der Valk van Gro ningen telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor mejuffronw J Braam van Amsterdam telegraafkantoor naar Groningen telegraafkantoor en J H van de Waal van Rotterdam telegraafkantoor nanr Gouda 1 Mei de a ljuot directenr bg den dienst der telegrafie W P Zeilmaker van Ngmegen naar s Grovenliage de commies der postergen Iste kla sse P B A von dor Voort Maarschalk vjn Utrecht bureel inspecteur naar Maastriclit bureel inspecteur de commies der postergen en telegrafie 4de klasse J W Schoonraaii van Boxtel naar Maastricht postkantoor de klerken der postiTgen en telegrafie l te Ingetrokken do verplaatsing van den klerk der postergen en telegrafie Iste bl isso J H Schenk van Vianen naar Winschoten Tgdelgk werkzaam gesteld 16 April bij het Hoofdbestuur de commies der postergen 2de klasse M Pott te Amersfoort Eervol ontslagen op verzoek 1 April de telefoniste F H Kok te Rotterdam 16 Juni de hoofdcommies der telegrafie J J van Kersbergen te s Gravenhage Overleden 10 April de telefoniste H Poppens te Groningen BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 7 APRIL L K H K Stantaleeninqen PoETüaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69 i RustAUD Iwang Dombr übli gatien 4 96 74 Aziï Japan Obligation 1899 4 74 CoLUMUiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 4 99 4 101 3V 977 4 lOOV 4 99 A Ilypolheek BankenPaudb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb De Monveanté s MANTELS Co ttuiiies Olousen Rokken en Peignoirs zgn voor het aanstaande Seizoen in Mtr groote keuze ontvangen van de goedkoopste tot de beste soorten v AJV r n M4 rrjs J iJl j v v Veemarlct te Rotterdam Dinsdag i8 April 1905 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijxen waren voor istc kwal 36 ade kwal 32 3de kw 8 cents per hatr kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien met groote aanvoer Vette kalveren goede aanvoer piijien waren voor tste kwal 39 ade kw 16 3de kw aa cent p half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 30 ade kwal a7 3 ie kwal 23 cent per half kilo Handel in vet en mager vee stus slieren en vette kalveren lager in prijs Burgerlijke Staad OVERLEDEN U April G Visser U m 16 J de Roon 76 j J A Mais 6 m J Krebs 2 j C Goor 81 j D J Wildschut 18 i 16 A L J Breebatrt 25 j lüVEHTKNTIKN Heden overleed onze innig geliefde eenige Zoon Broeder en Verloofde m m LOGAS m breebaart Werkt InginUur in den ouderdom van vgf en twintig jaar J BRKEBAAET M BREEBAART VAK DDR KlEIS J BREEBAART A BREEBAART M G K BOON Gouda 16 April 1905 Heden overleed tot onze diepe droefheid voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden onze innig geliefde Echtgenoot Vader en Behu vdvader de Heer Franciscus Johannes Anionius floes in den ouderdom van byna 79 jaar Wed F J A H0E8 SOHOUTM A J T HOES Pr S J B C F HOES A C T HOES Chbuuhtox Rotterdam 16 April 1905 Kruiskade 7 Verzoekt van rouwhehlag vtreehoond te blijven Heden overleed tot onze diepe droefheid voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer Franciscus Johannes Antinius lloes in den ouderdom van byna 79 jaar A M HOES J C H0E8 Falmis