Goudsche Courant, donderdag 20 april 1905

BEURS VAN EOTTERDAM VRIJDAG 7 APRIL L K H K StaaUlëentnttm PoRTuoAL Oblig 3e Serie fr 060 8 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59Vu RosLASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld Rccepis L 100 IV 24i Hj potheek Bank n Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pondb Roltord Hypb SV 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Steddyke Hypb i 99 Pandb ütrecbtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algera Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorwegUmingen Italië Oblig ZnidItaliaanscheSpw My A H 367 Prtmüleeningen bKi aiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatechappijen Aand Holland Oulf Stv Mg 36 Diverien Amsterdam 18 April 1906 Volgens bet Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de woek geëindigd 18 April door tuaschenkomst dier bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Amsterdamsche Voorschotbank 91 pCt Finantieele Mg voor Zuid Alrika 96 Nederl Zuid Afrik Hybp Serie A 165 Nederl Zuid Atrikaansche Hypb Serie D 10 pCt gestort 140 Residentie Hypb voor Ned 10 pCt gestort Ex Div 102 Landbouw Mii Getas 86 Preauger Koffie Jlg T iharoes Rabajoe 30 Laodb Mij Kongga 100 Mg tot expl van het Land Widodaren 48 Fransch Hollandsche Olieta brieken Calve Dellt 136 Eerste Pret Aand Ooit Borneo Maatschappg 135 Aand Billiton Maalschappy Tweede Rubriek F 17000 Internatiunale Guano en Su perpbosphaat Werken 126 pCt Nederland Indische Gas Mjj 166 Dordrcchtsche Metaalwaren fabriek v h Wed J Bekkers Zoon 26 Brood eu Meelfabriek te sQra venhage 26 6 pCl Ie Hypb Oblig Nederlaudsche Cacaofabriek te Helmond 66 Aand Mg tot expl der Scheeps slooperg v h Fr RQsdiJk 36 4 i pCt Oblig Probolingo Stoomtram Mij 70 Pref aand Bouwgrond Mg Linna euspark 3 Aand Mii tot expl van Bouwterreinen Polgieter 61 Mg tot expl van het American Hotel 96 Assur intie MJ tegen Brnnilschcide en op het leven der Nederlanden van 1845 F 330 Opr aand Holland Bank F 94 90 Javasche Cult MiJ F 65 Mg tot expl der Suikerfabriek Kalibagor F 156 Bew V Deelger Niid Indische Londbouw Mg F 50 62 46 68 Soinp V aand Port Arthur Townsite Company 10 pCt Aaiwl Araalcrdamsche Hypb 10 pCt gestoit 166 Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 De lonveaulé s IN MAl TELS Coslumes Blousen Rokken en Feignolrs zyn voor het aanstaande Seizoen in eer groote keuxe ontvangen vitn de goedkoopste tot de beste soorten Amsterdam 18 April 1906 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad vandeCoinmis siebank tl Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Annd ZeeuwBche Hypotlicekbank 107 pCt DeliLangkat Tabak Maats 306 Landbouw Mij Manang 107 Landbouw Mg Rongga 100 J H Honke s Distilleerdery Offerte Flesschenfttbriek Deltt v b Boers Zn 7 pCt Oblig Probolingo Stoomtram My 66 Aand Tramweg My de Meyery 80 Nationaal Grondbezit 225 Maats tot exploitatie van het Poolscbe Koifiehnis 99 Brandwaarborg Maatschappg de Salamander 135 Lovensverzek Mg Arnhem 90 Maassinische Waterleiding Mg 36 Noord Willemskanaal Maats 30 Opr aand Javasche Cultuur Maats f 65 Maats tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor 140 Maats tot exploitatie der Limb gteeukolenmynen 1 65 Lettergieterg Amsterdam V h N Tetterodo f 100 AANGEBODEN Aand Administratiekantoor Insulinde Bod Hollandsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 170 Ned Zuid Alrik Hypotheekb Serie D 10 pCt gestort 140 Pref aand Oosterscbe Hypotheekb 110 Aand Cultuur Mg Pagottan 160 Cultuur My Seboroh Serie A 90 Landbouw My Temoeloes 100 West Java Kina Cultuur My 65 Gew aand Mynbouw Mg Kotahoen 85 Aand Nederlandsch Veem 40 Oblig Maats tot expl v Koolzuur en Znarstol Cylinders Bod Aand Dagblad de Locomotief 107 Expl Mg Scheveningen 52 Brandwaarborg Maatschappg de Salamander 160 Opr aand Algemeene Coiisignaiie Bank f 80 De Ëffectenveiiing van de Commissiebank te Amsterdam zal gehouden worden op Donderdag 11 Mei Byvoeging van Fondsen kan geschiwion tot niterlgk 27 April ten kantore der Bank n VERSCHEIDENHEID Jack the Ripper schynt te zgn ontdekt Te Newyork heeft zekere Charles Hermann aan de politie verklaard de dader te zyn van de gruwolgke vrouwenmoorden die ongeveer vgttien jaren geledon de Londensche wgk Witechapel in beroering brachten De Amerikaansche politie hecht niet veel aan deze verklaring en meent dat Hermann niet volkomen toerekenbaar is Dr Winslow echter die destgds met het onderzoek van de moordgevallen was belast meent dat H weikelgk Jack the Ripper is ook omdat in Amerika zich de misdaden van dien moordenaar hebben herhaald Volgens dr Winslow zon de moordenaar ouder den invloed van godsdienstige waanvoorstellingen hebben gehandeld AOVËHTËNTIKN Getrouwd JAN WERNINK en JOHANNA ADOLPHINA WERNINK Wed L G Koops die tevens hnnr en dank betuigen voor de Tcle bewgzen van belangstelling bg hnn hnwelgk ondervonden Oudshoo rn BtïToood Of to Ttwow imUiiUM iwk u iH g il9 BH Ifjt Vnm SchocuÉp ctonr pMriw GtoM 5 tln GUiutriint tax llB it b i mUda 1 oor li t uinA t BMWU kniix pcNlMH v D lt iwkrM KinAmohtMQ D V rknicbur bil winkelUr Id ScllMawuk a Unt riCn lo2 op h t fiUUkimtrk zijn geboorteptaate Hontélimar voort Dien oclitend lieeft de ontlmlling van liet monn mentGarabetta plaats Itaue De regeering wil onvoorwaardelijlf vóiir Paschen de spoorwegwet afgedaan zien Het verslag der rapporteurs is reed ingekomen en de behandeling in de Kamer kon Dinsdag beginnen De radicalen besloten mot de regcering mede te gaan alleen voor art 17 maken zü eenig voorbchoad Intossclien hoodt de beweging tegen de wet aan en de socialistische bladen gaan voort olie in liet vuur te werpen Hot comité van verweer sohgnt niet tevreden go steld te zijn door hot onderhoud met den minister daar deze eerst voor later grootere verbeteringen kon toezeggen De liberale pers vat de lauk zeer koelbloedig p ze gispt den overmoed der spoorwegbeambten en voorspelt hun een volledige nederlaag E OELAIÏD Midden Jani wordt in Dovor ook een Amorikaanich eskader onder commando van admiraal Davis verwacht dat op weg zijnde naar Kiel zich enkele dagen in de Engelsche havens zal ophouden Ook aan de Amerikaansche bezoekers zullen leestelijke dagen bereid worden Spanje Te Barcelona ziin drie otflcieren in hechtenis genomen op vermoeden van samenzwering tegen de instellingen van den staat POHTÜOAI In den Senaat werd de minister van binnenlandsche zaken gevraagd naar zijn rooening over het bericht in de Temps over den aanstaanden verkoop van Portngeesch Timor aan Duitschland Het antwoord luidde dat de mededeeling absoluut onjuist was Makokko De particuliere correspondent van de Temps bericht nit Tanger dat aldaar verteld wordt dat de regeering van plan is op haar beurt een buitengewoon gezantschap naar Berlin te zenden Uit Fez is nog geen bevestiging van dit gerucht ontvangen Het onderwerp van alle gesprekken te Utrecht Wy beschouwen de bewoners van Otrecht zoo te zeggen als onze buren en wat voor hen belangrijk is zal ons eveneens iuteresseercn Het volgende wordt thans druk aldaar besproken MejoHronw H Wolf wonende Achter de Qaslabriek 78 te Utrecht meldt ons Ik kan ü niet genoeg dankzeggen voor de uitstekehde resultaten welke ik met Foster s Bngpyn Nieren Pillen verkregen heb Sedert miJn i bevalling heb ik immer aan oen nierblekte gelO len vette nieren Somtijds kon A ik haast heeleraaal niet urineeren en dan weer kwamen er abnormaal groote hoeveelheden Steeds was de urine troebel en raet bezinksel en de loozing geschiedde met een PÜnliJk branderig gevoel Ik was sedert geruimen tijd nimmer bevrijd van een ellendige piJn met steken in den rug en meermalen bud ik hiervoor het bed moeten honden Ik was mismoedig en begon aan mijn herstel te twijfelen want alles bleef zonder baat Men raadde raij toen Fosters Rugpijn Nieren Pillen aan en ik wenschte dit veel besproken geneesmiddel aan een proef te onderwerpen En dit was miJn geluk want reeds na een paar dnigen gevoelde ik een aaumerkeltjke verlichting en na een week was reeds bjjna al mjjn ellende verdwenen Ik ga thans nog eenige dagen door met Uw pillen om den wortel van mijn kwaal geheel uit te roeion en zal niet nalaten Uw prachtig geneesmiddel bg voorkomende gelegenheid aan te bevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wiJze die ü goeddunkt De zwakheid der nieren wordt aangeduid door oen dolfe pijn en zwakheid in den rug De zieke kan nauwelijks loopen De wreode pijn verlaat hem niet gedurende den dag u Nachts is het hetzelfde terwijl hij met smart in zijn bed woelt en tracht in te slapen nimmer rustende op zijn rug die s morgens biJ het opstaan pijnlijker dan ooit schijnt Verzeker U dat men D de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfilo die Mejutfrottw Wolf gehad heeft Zij zijn te Gonda verkrijgbaar bü de Heoren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel A F 1 75 voor éèn of F 10 voor zes doozon BINNENLAND Naar wjj vernemen is oen wetsontwerp in voorbereiding om briefkaarten in te voeren voor het stadsverkeer Als prijs der staddkaarten wordt voorgesteld IV cent 1 et postzegel en V et voor de kaart Gemeng de Berichten Het eerste onderzoek voor den Coronor te Londen in zake den moord die Devereux waarschijnlijk op zijn vrouw en twee kinderen bedre en beeft is eergister van slechts korten duur geweest Er is een scheikundig onderzoek gaande wnarnit kan bljjken of de slachtoöers door vergif zjjn omgebracht De uitkomst van dat onderzoek waarmee misschien een paar weken gemoeid zjn wordt afgewacht Een broeder van den verdachte beweert dat de Deverieui vermaagschapt zgn aan keizerin Eugenie Hun grootmoeder was een Miss Kirkpatrick en haar zuster trouwde met den graaf van Montijo Met een dochter uit dit huwelijk is Napoleon III getrouwd De grootmoeder van de Devereux was getrouwd met admiraal Sir Thomas Louis en een dochter nit dit huwelijk was do moeder van den verdachte Men meldt uit Haarlem Voor den rechter commissaris bij de rechtbank is gisteren de instructie aangevangen tegen de twee dames die hier eenige weken geleden tal van oplichtingen hebben gepleegd Zy logeerden in een hotel eerste klasse kochten hoeden mantels en andere voorwerpen doch toen het op betalen aankwam hadden zg geen cent bg zich Ook in andere plaatsen hadden zy hetzelfde gedaan De jongste die nog minderjarig is werd naar haren toezienden voop d teruggezonden De oudste is preventief aangehouden Te Bennekom wilde gisterochtend vrouw S schoonmaakster uit Wageningen van de tram die 7 35 naar Ede vertrekt springen v66rdat deze geheel stilstond Zg werd 25 meter meegesleurd en kreeg toen een rgtuig van de tram over haar heen waardoor zg onmiddellgk dood was De 33jarlge vrouw was sedert kort gehuwd en moeder van één kind Men m ldt omtrent de instructies die aan de mecntmeesters van stad en lande gegeven zgn door de raadslieden van stad en lande van Gooiland in verband met de aanstaande schaardagen o m het navolgende Hoofddoel moet vóAr alles zgn een samenwerken en het trachten te verkrggen van eendracht Botsingen met de aanhangers der nieuwe party moeten vermeden worden en gehandeld moet worden op zulk oene wyzo alsof niets is voorgevallen en niets bestaat De maentmeesters moeten vast weten wat zg doen moeten on zullen zich volkomen houden aan hetgeen in den schaarbrief wordt voorgeschreven Van de gebruikeiyke wgze van scharen moet niet worden afgeweken vee dat door onbevoegden gebrand is mng niet tot de meenten worden toegelaten Niet gebrand vee moet worden geweigerd kosten van branden enz moeten eerst aan stad en lande voldaan zgn Wordt vee ter charing en tot branden aan stad en lande aangeboden hetwelk vorig jaar niet gebrand is door dit lichaam en waarvan het verschuldigde geld nog niet ontvangen is zoo moet daarover niet worden gesproken In qaae stiense gevallen moet eer worden toegegeven dan geweigerd om raoeilgkheden te voorkomen Te Wolverhampton in Engeland is een automobilist veroordeeld tot £ 50 boete en is hem voor twee jaar zyn rgbewys ontnomen omdat hg met onstuimige vaart 95 KM in hetuur volgens zgn eigen zeggen en aan den verkeerden kant van den openbaren weg geYeden had met het gevolg dat hy tegen een wagen aanreed Het paard word op de plek gedood en twee mannen en een vrouw die in den wagen zaten werden ernstig gewond De automobilist zelf kwam er verwonderlgk goed at maar zgn auto die naar zgn zoggen £ 2000 had gekost en in de proefritten voor den wodstryd om den Gordon Bennettbeker had meegereden was stuk Te Leiden weigeren sinds jaren de predikanten dor Ned Herv gemeente de leerlingen der Vryzinnig Hervormde Vereeniging opgeleid door den predikant van die vereeniging als lidmaten aan te nemen Evenals vorige jaren heeft het bestnur van die vereeniging ook nu weer zyn toevlucht genomen tot den Hetvormden Kerkeraad te Oudshoorn wiens predikant de moderne richting is toegedaan Een 50 jongelieden hebben daar de beiydonis gedaan en zgn bevestigd Later komen g weer met hun attestatie naar Leiden oyor Het belrappen van een dor daders vftn de gister gemelde inbraak by oen vleeschhonwer in de Zoutmanstraat te s Hage is te danken aan den rechercheur van der Meulen Deze was Zondagavond vrg van dienst en liep met agn 13 jarig zoontje te wandelen toen hg lag dat in de Zoutmanstraat twee verdachte personen zich heen en weder bewogen hoofdzakelgk v66r het huis van den vleeschhonwer Hg telde zich op het Prins Hendrikplein op terwg l zgn zoontje het tweetal bleef gadeslaan en al spoedig kwam meededen dat de personen de deur van de woning geopend hadden Een van hen ging naar binnen maar kwam weldra zyn kameraad balen waarop zg beiden in bet huis verdwenen De rechercheur verzocht toen dan op bet Prins Hendrikplein geposteerden agent mee te gaan en liet zgn zoontje voor het huis op post Hg begaf zich daarna in de woning van een wynhandelaar die naast den vieeschbouwer woont terwgl do agent voor de deur post vatte De rechercheur nam van uit den tuin waar dat zich twee personen in den uitbouw van de slagerswoning bevonden waar hy hen hoorde breken Hierop ging hg de voordeur binnen terwgl de agent over de schutting klom De inbrekers vluchtten daarop maar in den tuin lukte het den rechercheur er een te grgpen en te boeien de tweede inbreker bleek ontvlocht door den tuin van een perceel in de Hugo de Grootstraal De aangehouden inbreker was gewapend met een revolver en een dolkmes terwgl hg nog verschillende inbrekerswerktuigen en valsche sleutels biJ zich had De gearresteerde weigert halsstarrig zgn eigen naam en dien van zgn metgezel op te geven Te Lebanon in Anl rika zou een negerpredikant op den kansel worden toegelaten en hierover liepen in een vergadering van kerknotabelen de meeningen uiteen Zekere miss Minnie Chambers werd daarbg boos op den gemeente predikant en gaf hem een oorveeg De predikantsvrouw miss Dcdge ging daarop miss Chambers te Igf die op haar beurt hulp kreeg van een diaken mr Cobnson Doch deze kwam er het slechtste af daar dominee Dodge hem in den rug aanviel en hem een aantal messteken toebracht Het gerechtshof te Newyork heeft do Elevated Railway veroordeeld tot betaling van l 6000 schadevergoeding aan een passagier wien door nalatigheid van haar personeel twee tanden waren uitgestooten Het ongeluk te Madrid waar een waterreservoir instortte schynt toch werkelgk te wgten te zgn aan onregelmatigheden Verschillende werklieden hebben hieromtrent verklaringen afgelegd de ryksingenieur Santa Maria verklaarde dat eerst proefnemingen ten aanzien van de draagkracht van het dak van bet reservoir hadden moeten zgn gedaan Men verwacht nu een Ingrgpen van de justitie De arbeidersvereenii ingen besloten gedurende één dag algemeen te staken indien de rogeering het houden van een rouwbetooging zou weigeren Do Alkmaarscbe afdeeling van den R K Volksbond had aan den burgemeester aldaar gevraagd om de opvoering van het tooneelstuk Allerzielen te verbieden evenals dit te Leiden Haarlem en Goes is gebeurd De Burgemeester heeft echter geantwoord dat goen voldoende aonleiding bestaat de voorgenomen opvoering te verbieden Rechtzaken Door de rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a de volgende zaak behandeld Ten huize van D W van Bensekom en diens huisvrouw te Hekendorp was in het begin van dit jaar als dienstbode in huis de 16 jarige E V N Op den 27ateu Februari in den ochtend was dit meisje de dienst opgezegd omdat zg niet in de wasch bad gedaan een broek die stuk was waarover toen woorden waren ontstaan Dinsdag had zy verder aan geen kwaad gedacht doch toen zg in den avond van dien dag een lampje zag staan branden was by haar de gedachte opgekomen om den hooiberg in brand te steken Aan die opwelling gevolg gevende was ly met het lampje naar den berg gegaan en had de vlam ar van in de nabgheid van het hooi gehouden waardoor dit vlamvatte zy was toen naar binnen gegaan Al spoedig was door een voorbgganger gewaarschuwd dat er brand was waarop spoedig do brand was gebluscht Ook beklaagde had aan de blussching meegeholpen Ware de brand niet tgdig ontdekt dan zon er gevaar hebben ontstaan voor de in de nabgheid staande woning en schuur waarin meubelen kleederen veeen landbouwgereedschappen aanwezig waren Beklaagde beweerde na het brandstichten berouw er over te hebben gehad Uit omstandigheden bleek dat echter niet Slordigheid enz hadden de vrouw v B er toe gebracht het meisje den dienst op te zeggen Het O M ofschoon boklaagde s jeugd in aanmerking willende nemen mocht echter niet nit het oog verliezen dat zy zich tan een zeer ernstig misdryf hoeft schuldig g e mnakt waarom veroordeeling werd gevraagd tot een jaar gevangenisstraf met inminderin brenging der preventieve hechtenis ï l K f Adolphine E van den Hoek Kok wees er op dat beklaagde bonding getuigt van een buitengewoon weinig besef van hetgeen zg gedaan heeft Ware zg onder de 16 jaar zoo zou er aan gedacht kunnen worden dat sg gehandeld had zonder oordeel des ondersdieids Zg had er verdriet over dat zg hare dienst moest verlaten en onder den indruk daarvan wits eerst s avonds bet plan opgekomen om brand te stichten Pleitster vond de gevorderde straf voor deze beklaagde zeer hoog en drong aan op een korte gevangenisstraf zoodat zg weer spoedig in de maatschnppy zon kannen terugkeeren Nadat de rechtbank zich in raadkamer had begeven werd verklaard dat de instructie niet volledig werd geacht en een nader onderzoek gewer scht was naar boklaagde s verleden en geheele persooniykheid waartoe de stukken werden gesteld in handen van den rechtercommissaris Vervolgens werd geëischt 7 dagen gevangenisstraf tegen C D 19 jaar scheepsarbeider te Capelle a d IJssel die by gelegenheid dat do gemeente veldwachter C J Laman hem vroeg wat hg wist van een in den nacht van 22 op 23 October vermoedeiyk gepleegd strafbaar feit dezen eenige beleedigende woorden had toegevoegd Men meldt uit Amsterdam Een 20 jarige dienstbode H J de G deed op 13 Februari aan het politiebureau op den Singel aangifte dat zy in de Kiilverstraat was beroofd van een taschje met f 26 welk geld zy aanvankelgk zeide van haar vader gekregen te hebben Later gal zy voor dat een Dnitsch reiziger het haar had gegeven Zg vroeg aan de politie daar zg geen geld meer bad aen vrybiijet naar Hilversum waar zg beweerde een dienst gekregen te hebben De hoofdinspecteur die haar hoorde vond de strgdige opgaven zóó vreemd dat hg een onderzoek instelde eerst bg de weduwe by wie t meisje in huis was en later bg baar vader oen landbouwer in de Haarlemmermeer Toen bleken de opgaven absoluut verzonnen van berooving was geen sprake geweest Wegens valsche aangifte had zich hot meisje gi ster voor de vierde kamer der rechtbank te verantwoorden Dr vnn Deventer die in een vorige zaak als deskundige was gehoord woonde op verzoek der rechtbank ook deze zaak bg daar by de rechters twglel aan de toerekeningsvatbaarheid bestond Uit liet verhoor van de getuigen vooral van den vader bleek dat het meisje als kind zeer zenuwachtig was en nchteriyk op school Overigens had zg weinig onderwga genoten Liegen kon zg niet laten zy gaf zelfs in haar laatsten dienst zonder eenige aanwysbare oorzaak een valschen naam op en ontving thuis voortdurend brieven onder gefingeerde namen Het meisje dat op de talryko vragen van den presiient met vrg groote gevatheid antwoordde maakte op dr van Deventer niet den indruk imbeciel te zgn hoewel de weinige gelaatsuitdrukking daar wel op zou wgzen Het was z i echter mogelgk dat men hier te doen had met een combinatio van hysterie en imbeciliteit De sterke gemoedsbewegingen die op t gezicht van het meisje telkens duidelyk waarneembaar waren konden misschien pleiten voor een hysterisch temperament Daarom achtte de deskundige een onderzoek naar de geestvermogens van de bekl zeer gewenscht Do rechtbank schorste daarop de zaak en gelastte bet bedoelde onderzoek Stadsnieuws GOUDA 19 April 1905 Ter gelegenheid van den verjaardag van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden was van de gemeente gebouwen en vele particuliere woningen de Vaderlandsche driekleur uitgestoken Voor de alhier in garnizoen liggende manschappen waren door hb officieren verschillende wedstrgden georganiseerd De bataljons pryzen werden behaald door Serg Schoenmaker Ie prgs tourier Bax 2de prys serg v d Byi 3dB prgs en korporaal Harting Ide prgs 1ste Compagnie lichting 1904 late prj de Vries 2de prgs Zgderveld Lichting 1905 Ie prgs Ewgk Sde prja van Heusden 3de prgs Verbeek 2de Compagnie lichting 1906 Isie prgs van Zanen 2de prgs Boer 3de prys van Klaveren Lichting 1904 lete prjs Webor 2de prg Heukels 3de Compagnie lichting 1905 Ch de Jong 1ste prgs Boon 2de prgs v d Bosch 3de prgs Lichting 1904 Aschero Ie prys de Jong 2de prys 4de Compagnie lichting 1905 Nap Iste prgs V d Velde 2de prgs Happée 3de prjs Lichting 1904 Kooiman 1ste prys Dahne 2de prgs Do verschillende wedstryden bestonden in bardloopen met hindernissen brugoeleningen en hoogspringen Door de Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Gonda is beden met algemeene stemmen geproclameerd tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer it hoer Jhr Mr W Th C van Doorn te jGravenhage Op de beden door den architect H J Nederhorst Jr gehouden aanbesteding van het verbouwen van perceel E 92 tot Winkelhuis en Bovenwoning voor den heer J M noothoven van Goor werd ingeschreven door 1 Slegt voor l 10990 J J Duim 10980 J M Endenburg 10975 E Sliedrecht 10674 P Vink 10666 W Bokhoven 9974 Wed ü Amesz Zn 9393 Gisteravond woonden wjj de eerste repetitie bij van de Regiraentsdochter op 1 Mei te geven door deZaugveieeniging Arti et Religioni in de Sociëteit Ons Geniegen Wy kunnen niet anders dan reeds nu ieder aan te raden zich van toegangskaarten te voorzien daar die spoedig zullen zgn uitverkocht daar afgaande op deze repetitie het geheel in goede handen is en ieder over de uitvoering voldaan zal zyn Men zal zich berinneren dat in het begn van bet vorig jaar bg den beer Verweg yzerbandelaar diefstal met braak werd gepleegd waarbg o a werd vermist een zilveren horloge met ketting Dit horloge is in t bezit gevonden van een zeer beruchten Duitscher die te Utrecht en Hengelo eveneens diefstal met braak tieefl gepleegd en zich thans te Oldenburg Duitschland in arrest bevindt wegens inbraak diefstal en moord Voor de misdrgven in Holland gepleegd moet die vreemdeling n g terechtstaan en zal dientengevolge naar ons land worden getransporteerd Het verheugt ons te kunnen meededen dat een zeker door velen met ons gedoelde wensch op bet punt staat in vervulling te gaan Naar onae lezers zich herinneren ia eer tyds van verschillende zgden aangedrongen op het tot stand komen van een verbindings weg tnsschen het Park en de Kattensingd We vernemen nu dat by de reeds door ons aangekondigde verkooping der bouwterreinen aan de van Beverninglaan een strook van 12 Meter gereserveerd blgft voor de in het uitbreidingsplan der gemeente opgenomen weg over het terrein van den beer Egsson naar de Kattensingd en dat daar een dubbele straat verrgzen zal We twgfelen geenszins of de vervulling van deze laatste wensch zal het park volmaken en daarom met genoegen door de gemeeutenaren worden vernomen Ons wordt medegedeeld dat de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappg besloten heelt voor hare geheele behoefte aan petroleum uitsluitend te betrekken de prima Amerikaansche van de American Petroleum Company Proeven genomen met de olie der Petroleum Handels Mnatschappg Hoydonk en met galicischo Oostenrgkscbe olie moeten geen bevredigende resultaten gegeven hebben Ook de Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen moet naar wy hooren uitsluitend de bovenbedoelde Amerikaansche petroleum gebruiken Door de Arrondissements Bechtbunk te Rotterdam ia W H 18 jaar los werkman alhier wegens dielstal van een brood bg recidive veroordeeld tot 7 dagen gevangeuisstral Aan het centraal bureau te Utrecht der Haatseh ppy tot Exploitatie van Staat spoïrwogen is gisterenmiddag aanbesteed bestek no 10l6 Het maken van twee seinhuizen op het station alhier Begrooting l 14 296 Ingekomen zgn 6 biljetten laagste aanbieding van H J Nederhorst alhier voor 1 11 509 De vryzinnige kiesvereeniging te Moordrei it heelt tot voorloopig candidaat in het district Gouda gesteld den heer jhr mr W Th C van Doorn Stoiwijk Het gezin van den landbouwer Oö werd 11 Woensdag in diepen rouw gedompeld Het eenig zoontje een lieve jongen van twee jaar door de moeder voor eenige oogenblikken aan de hoede van zgn oudste zusje toevertrouwd raakte te water en werd kort daarna door d moeder ge vonden Geen enkele poging tot opwekking der levensgeesten mocht echter baten de inmiddels te hulp geroepen geneeskundige kon ten slotte slechts den dood constateeren Waddimveïs De heer T Verrayt heeft bedankt als secretaris van de liberale kiesvereeniging Waddinxveeu alhier Haastrecht In de Zaterdag gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werd besloten de kermisvermakeiykheden op den laatsten kermisdag die dit jaar valt op den eersten Pinksterdag niet te laten doorg ian maar dezo te doen plaats hebben op den tweeden Pinksterdag Voorts werd naar aanleiding van eene circulaire van don Nederl bond van gemeenteambtenaren besloten de jaarwedde van den gemeentesecretaris met f 60 te verhoogen OüDEEKERK a d IJsel By do Vrgdag j lgehouden verkiezing van een voorzitter van het bestuur van den polder Kromme Geer en Zgde alhier is door stemgerechtigde ingelanden met algemeene stemmen tot die betrekking benoemd de heer A J Boogaerdt thans lid van het bestuur van dien polder De hoer J Rgkaait Mz moest als voorzitter aftreden wegens verlies van een der gevorderde vereischten landbezit 378 Staats lotenj 3e Klasse Trekking van Woensdag 19 April No 16638 f 25 000 16950 1 5000 14024 f 2000 6805 en 13424 ieder f 1000 10530 1 400 9 33 en 11958 ieder f 200 9995 en 14778 ieder 1 100 Prgzen van f 46 61 2716 6569 8104 11141 14797 17823 92 30 6617 16 11204 14819 17921 166 34 37 55 27 14912 22 222 39 6799 86 42 64 67 61 81 6811 8200 78 15004 9269 85 12 13 11426 26 18072 Ti 86 67 78 58 83 77 329 2825 70 8389 11506 90 18140 34 26 74 8410 65 16200 18263 426 2978 80 73 66 13 18330 81 3016 86 92 92 35 80 60 18 5923 93 11773 39 94 614 24 67 85S1 11818 82 97 23 3128 6041 8651 85 87 18431 26 M 42 8712 96 15369 18354 62 3480 61 20 12001 15404 18627 620 3641 6119 26 15 66 64 62 3710 20 8810 12142 62 8173 20 71 49 84 69 1870475 37 6308 62 12252 15555 3590 48 6416 66 12311 84 18819 729 3830 21 8960 14 16700 20 49 38 32 9073 12138 15808 61 800 73 03 89 12563 l4 18925 20 89 6505 9103 55 54 19 03 79 98 62 64 56 16066 24 902 3922 6643 9201 12653 92 46 48 46 73 26 55 16152 72 96 80 92 9315 12733 67 19103 1038 4063 6714 47 49 59 18 75 4195 25 66 12819 16203 25 4241 62 97 13061 39 49 44 6805 9 600 13126 95 611195 59 15 62 59 16300 771260 73 45 9701 94 32 781302 4322 52 49 13215 16410 19226 34 47 76 64 13314 42 43 82 94 81 9814 13413 74 58 89 4400 97 90 26 90 19404 1459 19 6925 9927 84 16613 18 85 30 44 40 35 25 241625 43 91 65 88 27 58 56 62 7016 68 13522 41 99 1611 69 35 10031 44 75 19566 12 99 83 10163 13622 16638 19675 47 4567 7214 10270 13837 75 19764 73 70 27 93 46 84 77 84 4673 92 10405 13901 16712 19816 1721 4705 96 44 93 39 22 86 21 7303 47 14058 67 401804 47 85 61 74 16806 46 22 4834 96 10549 96 7 62 24 78 7403 57 14182 42 96 64 4913 7 58 14201 76 19963 1903 16 40 80 6 16960 20031 10 56 70 10663 26 68 36 90 60 7537 87 89 17011 20136 2043 5002 63 91 14344 12 20227 83 8 7677 10734 14416 36 37 2104 5144 7716 45 83 61 20372 5 54 76 63 88 63 20470 61 86 7814 10816 14511 17113 75 98 5229 38 71 14 20 96 2289 97 40 88 16 96 20557 2311 5318 86 10905 53 17216 20628 27 31 7962 38 82 51 89 34 51 99 70 94 17371 20845 99 68 8007 11069 14661 17680 56 2536 95 69 93 14785 17684 60 2712 6408 71 11103 88 97 20946