Goudsche Courant, donderdag 20 april 1905

f Vrü o mo2 Üdag 31 April 1905 44ste Jaar aii ï fiOGMM eOIMlVT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerpon Ko 9 ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felefoon o De Difg ave dezer Comant g eschiedt dagelijks met iiilzoixkrinfr Nan Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is ƒ 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nummers VUT CENTEN Chef Slrijkster op eene der groote Wassclierijen in NoordHolland Aanvang salaris f 600 per jaar zonder goede getuigen onnoodig zicti aante melden Franco brieven onder No 2573 Bureau van dit Blad Zaal KUIISTMIM Soc ONS ÖENOEOEN DONDERDAG 20 APRIL BAARLEHSCH TOONEEL Dir LOUIS BOUWMEESTER DeTooiieelspeler les Keizers Drama in i bedreven van KARL WARïENBÜRG door J H RÖSSING Voorafgegaan door Niemand sterft van Blijdscliap Tooneelspel in 1 bedrfjt door Mevr DE GUAKDIN Entree nietledon 1 1 50 leden 8 O G Oc Plaatsen van iif heden te bespreken Borcaa 7 nur AANVANG 8 UÜE Openbare Yerkooping TE € OIjDA op MAANDAG 1 MEI 1905 des voorraiddags II nren in het Koffiehuis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg ten overElaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris VA Het onlangs verbouwd mwïB s ingericht tot SMEDERIJ en WOONHUIS met afzonderlijko opgang hebbende BOVENWONING ERF BERGPLAATS voor RUWIELEN enz staande eii liggende aan den Langen Tiendeweg te GOUDA W jk D Na 30 en 30a op den Kadastralen legger dier gemeente voorkomende in Sectie O No J460 groot 1 Are 9C Centiaren Do Benodeiiwoning mot Smederij enz is in eigen gebruik do Bovenwoning is verhunrd tot 1 October 1906 voor f 25 per maand Het perceel is te aanvaarden bjj de betaling der Kooppenningen op den 1 Juni 1905 i n te buzichligen de laatste drie werkdagen vóór di n dag der veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag v n 9 tot 11 uren Cieon Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Iniiiiildel uit de hand te kooj Grijs Haar meer II De Nieuwe London doet de grjjze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoold weg Eischt op den huls London PrilB t HU en 1 t SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M bjj Izaiik Cals Papier molen ÜÜUDA Ooute Druk van A BEINEUAN Zn lANGUINOSE licl II e si bekende middel TEGEN Bloedarmoede eii Zenuwzwakte Door tus chenkomst van onzen verkooper den heer Falkenburg t Blauwe Hondje te s öravenhage ontvangen wjj bet navolgende schrjven Mjjne Heeren Eerlijkheid on dankbaarheid dringen n U mede te deelen wat ik aan de SANGUINOSE te danken heb Gedarende zeventien jaren was ik een zennwpatiënt en leed hevig aan hoofdpijnen en bloedarmoede Door eene mjjner kennissen werd ik op uwe SANGUINOSE Opmerkzaam gemaakt en kan thans verklaren dat noQ nooit ieti mderi mij zoo voortrefelijk hielt geholpen ali dü middel Met de meeste hoogachting toeken ik Mejuffrouw M BEKKING Prinsengracht Den Haag De SanguinoBB in beslist het beste middel in al zulke gevallen want de zwaiista magen en de teerste gestellen verdragen haar Maagpijn gebrek ean eetlust gebrekkige spljsverteeriDg hcofdpU i met brakmgen benauwdheid moedeloosheid slapeloosheid gebrek aan kracht en aan energie worden snel en afdoende overwonnen door de SANQUlNOS £ In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 127 of 15 ets per dag Hat i yoedliooper dnn eentg atuler derf elljk mldilel Prgs ter fl i 1 50 6 8 f 8 11 fl 15 Te Gouda bj WOLFF Co Westhaven DAM en Co I en II aa j Gelijk het rljksmerk Mn waarborg is voor de fijnste en luiverste natuurboter zoo Is het merh SOLO 1 een waarborg voor dè fijn e en zuiverste margarine Vervaardigd uit de allerfljnste bestanddeelen gekarnd met zoeten room en bereid met de grootst mogelijke zorg en zindelijkheid biedt U het merk SOLO het fijnste wat In margarine kan vervaardigd worden SOLO U geeft U door haar trlschen geur en fijnen roombotersmaak door hare regelmatige kwaliteit en groote voedzaamheid dezelfde voldoening als natuurboter Hare kwaliteit is Meeds regelmatig fijn en gegarandeerd tot aan den datum op elk pakje vermeld Let voor l op onverbroken slultetlket dit waarborgt echtheid SOLO kost 45 ets per pond en 22Vi ets pei half poftd en Is verkrijgbaar bij alle winkeliers en boterhandelaars tti KomHIKiUKE ir Gebruikt teeds de WERELDBEKOEMDE ELI Superior Drniven BorstlioningEztract Benig helpend en a rIo n middel tegen verkoudheid astma keelpljn kink en slijmhoest bronchitis en alia borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van O O rO l Kon Stoomfabriek D HoningMoem Verkrij baar bij firma WOLFF Jt Co Westhaven ï9 Gouda A LATESSXISrN Kleiweff lüO Gouda E B VAN MILD Veerstal B 120 te ffo ii A BOUMAN A oorrfr M PINKSE Nieuwerierkad IJmI A N va ZESSEN Sc ioonI hoven J Ta TOKKEN Boei p B v WUK ihulmmrr A SCHKKii Haaetrecht P W T EDE OudewaUr K yi dhr HEMDEN te Reeumjk P v d SPEK I MoercapelU 1 v D STAR Wadditigeteen Wed J HOLST Waddinqeveen M KOLKMAN Wttddingeveen P A ui GKOdT OwituxUer A o JONOB OudetMter I i P KASTELEIN PoUhroehmiam D BIKKER te Bennkop W IISCHIJ1VI C1 Laat U niet misleiden iaax AhdiJ mroop Het klooster Sano a Pau o l i bestaat niet u jllroop van geenerlei waarde Hoofdprijs I g j I lis pf ij jn door den Staat gega randeerd UititoodlyO g tot deeln ii Ing lit de ktiHMcn van de door ien Suut Hamburg ge aarbor ie grjote ücldlotenj waarin ieker 8 MiUioen 325 120 Mark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen vao deie vooidedige loterij rijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval K 600 000 Mark 1 Premie v SOO OOi M 1 prijs v to 100 M 1 ÏOO OOO M 1 SO 00 1 M 60 000 M 7 prijz 20 000 M 1 n 60 C00M 1 prija 15 000 M 7 45 000 M llprijz 10 000 M l t n 40 000 M 88 5 000 M t Si OOOM n y 3 000 M 1 f 30 000 M 106 S OOO M 1 prijs van 100 000 M 15 1 1 OOM I 60 000 M V 80 M 1 KO OOO M 1 800 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klaasefi bestaat 85 000 loten met 418 6 prijzen en 8 prïmien zoodat bijna op de heift van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prija der sto klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0 00 Mark stijgt in de Se kl tot 5 000 M in de e tot 0000 M in de 4e tot 65 00 M in de 6e tot 70 00 M in de fie tot 80 0 O M in de 7e en laatste klasse tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele trekkingslijst De aitbetallun rn lerzendhiii van pr izeu geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding 0 ledere bestelling kan men eenvoudig 8 per postwissel opgeven ook tegen g rembours Bij opdracht verzoek ik beleefd mïj deu naam van dit blad te melden Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 27 APIUL met vertrouwen tot i Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Diiitschland ONTVANGEir Alle soorten SCHOKT WI Bk voor het a s seisoen in bet Miiraiiantsch Sclio ii eu LaurzeDniaijiuiiii KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk A HOLLAHBER SCaiLDBB beveelt zich beleeld aan zoowel voor Plafond en Decoratief als j emoou teerk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Oenoegen Zenuw en ülaagflijders wordt uit overtuiging 1 oen werkdSke hnlp in den nood het boek aanbevolen Nb ontvangit van adres per briefkaart ordt dit boekje ironeo per poai toegm oden door BI OKPOEL B Bookh ZaltbommeL De waarheid en nog wat in tgednui Wij hebben nooit tegea Ie overheidsschool als zoodanig gestre n nooit hcblien wij haar een kwaad woord naar het hoofd geworpen Zoo spreekt dr Kuyper zonder blikken of blozen Niet waar als men zoo iets leest dan wrijft men zich de oogen men zou meeneii dat men drotmdc Nooit een kwaad woord I Notm 1 Straks zal men t nog kunnen beleven dat ook de felste tegenstander van liefde heet te blaken voor het openbaar onderwijs t welk midderwijl uit liefde wordt doodgedrukt precies als de apen dat soms hunne jongen plegen te doen Zeggen en doen zijn twee Dit geldt vooral van het tegenwoordig ministerie Want hoe mooier er iets gezegd of verdedigd wordt hoe racer aanleiding er voor ons is om dan vooral op onze hoede te zijn De taal is niet altoos het middel om zijne gedachten te openbaren maar dikwijls om juist de ware bedoelingen te verbergen N ooit hebben wij tegen de overheidsschool gestreden En als men dan De Standaard napluist ja dan vraagt men zich af hoe hebben wij het nu Zoo wijst de heer Vink van Schoonhoven ons dadelijk op een driestarretje waarvan aan dr K de herkomst wel be kend zal zijn en waarin de openbare school naar aanleiding van een paar gevallen van zedeloosheid allerdeerlijkst wordt afgetjikeld Nn is het eerstens erg unfair om op dien grond een aanval tegen de openbare school te richten Want die gevallen zijn helaas in t christelijke kamp vooral niet minder zeldzaam t Schijnt echter regel te worden om alle dingen Wt twee maten te meten SJoo kon elta zekere heer Meijer pas het vorige jaar onder zoo hoogst treurige omstandigheden ontslagen als hoofd der Christelijke school te Oostwold Oldambt aan Prof Kraus te Delft tegen diens herhaalde voordracht in worden opgedrongen als bibliothecaris Eene premie FEViLLETOX SIDOCETZB VAN SIV SGH8IFSKAFITlIir 2B Ze kon niet zoo gauw een stral bedenken die verschrikkelijk genoeg was voor dien man voor Victor Labanére Haar ontzettende droefenis zon voor iemand die Miqnéle a gedachtenloop had kmmen volgen waaracbflnlp ook iete zeer belachelijks hebben gehad In haar wanhoop keek het arme kind of r geen water was waarin zö ïich kon verdrinken geen touw waaraon zo zich kon ophangen geen dolk waarmede zjj zich zon kunnen doorsteken want met haar zennwMhtlglield van bedorven kindje was zj over i dat niemand Ongelukkiger had kunnen t 4 1 iji het op dit oogenblik was en dat alles at er geboekt staat van de martelaren niet in vergelSking kon komen bj hetgeen zg nn te verduren had Ja herhaalde zg als er op de wereld nog rechtvaardigheid bestaat Madelac zette groote oogen op bj de Smart waarvan hjj al zeer weinig begreep en riep van tyd tot tijd Oall I Onit I op een vra alzoo op t geen wij hier niet noemen knnnenl Uitstekende sollicitanten op zij gezet voor iemand die op staanden voet uit zijne betrekking was ontslagen Maar zooals gezegd is de man behoorde tot de z g christelijke partij En deugt ook de lading niet de vlag schijnt hier alles te dekken Daar hebben we ook weer den heer Staalman die blijkbaar streeft om weer wat in t gevlei te komen en die nu bij het Kamerdebat de openbare school ook deerlijk heeft afgekamd Doch hij had er bij moeten voegen doe naar mijne woorden maar niet naar mijne werken Want dadelijk daarop bleek dat zijn eigen dochtertje juist in de eigen week na examen was toegelaten tot de voorbereidende klasse der èormaalschool om in t openbaar onderwijs worden opgeleid Bleek hier weer niet de oude liefde sterker dan de leer Hij heeft er zich trachten uit te draaien door te zeggen dat hij dit gedaan had omdat er geen christelijke kweekschool was Alsof hij ook naar de synagoge zou gaan als er geen ander kerkje was in de plaats zijner inwoning De heer Olfringa predikant bij de geref gemeente Herwijnen noemde de openbare school de pest en de kanker der natie zie ons vorig nummer en nn blijkt weer uit een ingezonden stuk in de N R C dat hij zijn jongsten zoon stuurde naar de normaallessen die in dat pesthol te Dinteloord gegeven worden terwijl ook zijne oudste dochter de openbare school heeft bezocht Eerst profiteert men dus van dat onderwijs en daarna wordt het belasterd Erg christelijk 1 En zoo lezen en ageeren ze er maar op los soms zeker ook wel een beetje uit eigenbelang of voor eigen reclame zoo n enkel verkeerd uitwasje hindert niet in dat kamp en de hoorders zijn meegaand en goedmoedig genoeg om zich maar door dik en dun mee te laten slepen en met een daverend applaus van hunne instemming met het afbrekend werk der liefde blijk te geven Élk heeft zoo zyn amusement Te Zuidbroek wordt de oprichting eener genden toon en waarlijk vol deernis Dnprat kwam terug Wat was hö nu weer vroolgk en opgewekt 1 Een algeheele ommekeer bjj het norsch gelaat van daareven Hy knstte Miqaéle uit eigen beweging en van een koortsachtige trilling in de wangen was nu niets meer bg hem te bespeuren Er Hepen twee politieagenten langs hem heen maar Dnprat zag niet een naar die menachen om Hj wandelde weder met zgn dochter naar het drskker gedeelte van den tuin op en hoorde opnieow hoe de courantenverkooppra bg het bek hnn gewoon refrein uitgalmden maar bet liet hem nn volkomen koud liet zgn dochter aan den arm en Madelac achter hem stapte hjj vroolgk voort en toonde zich bizouder spraakzaam Hg sprak over allerlei dingen die Miquéle vreemd waren over de nitbe msche planten en boomen waar ze langs liepen over het onlstaon van dezen fraaien plantenluin en over de feeatcommiasie die nitslaitend best ind uit mannen welke afkomstig waren uit het land der Pyreneën omdat de zoo jammerlgk verongelukte brandweerman hnn landsman was geweest en dat alles met de opgewektheid van een goed gelnimden gids die bizonder welwillende vreemdelingen geleidt Hat bleek nn dat de leeatrreagde ten top christelijke school voorbereid Daarvoor moeten de ouders vanwege de hooggeroemde algeheele vrijheid van keuze eerst worden bewerkt Nu zou de heerJ Wedeven schoolopziener in het arr Ëoogezand en du § in hoofdzaak belastmst de behartiging van het openbaaronderwijs aldaar een propagandalezinghouden Die is gehouden Daarover aangevallen verklaart de schoolopziener ineen ingezonden stu in Oost Goorecht noch op Dinsdag noch op een anderenavond ben ik als spreker of met eenlezing opgetreden te Zuidbroek En watblijkt nu bij verder onderzoek Dat werkelijk het oproepingsbriefje niet sprak van eene lezing of van een spreker maardkt de schoolopziener op ich had genomen om de kwestie TOE TE LICHTEN Dit is dus weer een waarheid alsdie van Dr K Nooit hebben wij deropenbare school een kwaad woord naarhet hoofd geworpen Zij doen heelemaal niet wat hun een wellust ig om altoos door te doen Alle schuld voor thirvatten van den schoolstrijd ligt danook aan de linkerzijde Al wie geregelddoor gestokebrand hebben wasschen thanshunne handen in onschuld en werpen deschuld op anderen Het Handelsblad zegtvan het slot van s ministers rede danook zeer juist Wie heeft zoo vroeg de minister den schoolstrijd heropend De Regeering of de linkerzijde En dan antwoordde hij de linkerzijde Want reeds in de Troonrede van 1901 werd herziening der wet op het L 0 aangekondigd en noch destijds noch bij een van de volgende begrootings dcbatten ja zelfs niet bij de laatste schoon toenhet ontwerp reeds was ingediend heeftmen eenig protest doen hooren Eerstsedert een onderwijzer de heer Ketelaar de onderwijzerswereld in rep en roer heeftgebracht is de linkerzijde mobiel geworden precies als bij het H 0 toen ook eerstdoor een hoogleeraar prof Van der Vlugt de stormbal werd geheschen gelijk teScheVeningen geschiedt als er kwaad weerop til is Niet het ontwerp van de Re was gestegen Overal naziek gezang gelach en uitbandige vroolgkbeid Op eens echter ontstond er een bgna pleclitige stilte omdat ieder wilde luisteren naar bet gezang van de liedertalel uit Nay nitalnitend voor deze gelegenheid naar Bordeaux overgekomen Het roannekoor waa sterk en blgkbaar goed geoefend Het aangeheven lied Wiis kinderlijk eenvondig doch herinnerde in al zgn eenvond aan de lachende dalen en aan de majestueuae toppen der Pyreneën Werd er hier en daar ook nog gelachen en gepraat de kapitein Dnprat zweeg onmid dellSk stil alsot hg niet één woord wilde missen van het lied uit z jn land zoo zacht en zoo melancholiek Luister Quéquèle laister fluisterde by liJn dochter toe dat is een melodie nit ona land En aandachtig Inisterdei vader en dochter toe terwjjl Madelac zichzelf te vergeela afvroeg waarom die twee nn op eens zoo onbewegelijk stil stonden Flecbtitatig klonken de toonen door de atilte van den nacht 0 die bergen die atroomen die valleien dat heerlijke land 1 riep Dnprat in geestvervoering uit jy kent het niet Quiquèle ik zal u er heen brengen ik zal t u leeren kennen dat land het land mgner geboorte 1 Onwillekeurig atroomde hem allerlei ge geering heeft dus den storm doen opsteken ma r de onderwijzers agitatie heeft dat gedaan De redeneering lijkt ons onjuist en kleinmoedig Onjuist Want als er ergens brand gesticht wordt en er wordt alarm gemaakt zijn dan die alarm maken de eigenlijke oorzaak van de rustverstoring of is dat de brandstichter Dat er niet aanstonds alarm is geslagen is dat een reden om te zeggen Het was dan ook niet noodig want gg hebt vooraf zoo n langen tijd verslapen Dat de politieke partijen van links geen oppositie hebben gemaakt voordat het wetsontwerp er was wel is dat iets anders dan nuchter en verstandig Dat ze hun verzet pas hebben doen hooren toen de onderwijzers d w z de deskundigen alarm hadden geslagen is het niet ook weer zeer verklaarbaar Of ze hadden geen erg in de gevaren van hat ontwerp voor de deskundigen er op wezen en plegen ook niet gewone bitfgetsrustig te slapen tot de nachtwakers brandroepen Of ze wilden wachten tot hetontwerp in behandeling zdu gaan komen want waartoe lang vooraf reeds debelangstelling in spanning gehouden Maar de redeneering lijkt ons ook kleinmoedig Deze Regeering heeft den schoolatrijd heropend een strijd die haar lust en haar leven is die altijd is gepredikt door dr Kuyper zooals een hadji den heiligen oorlog predikt als iets goeds iets moois iets dat de beste idealen van het cliristeiyke deel der natie raakt Maar nu ze er voor gesteld wordtom de verantwoordelijkheid voor het heropenen van dien heiligen krijg te aanvaarden nu durft ze die niet aan Nu weert ze die verantwoordelijkheid af als een schooljongen die betrapt op een robbertje vechten jouwend uitroept Hij is begonnen Dat is niet braaf Excellentie I Inmiddels komt ook De Standaard nog een laatste loodje in t zakje doen Allereerst merkt het antirevolutiounaire dachten toe die hem van heimwee vervulden HiJ herinnerde zich bekends gezichten van daarginda hy zag in z jn verbeelding de booge toppen der Pyreneën als allgd met een aneenwlaag gedekt bg zag de kudden in de weidon geleid door een bern wel bekenden herder met een platten hoed hö zag den boom waarin hy als kleine jongen placht te klauteren hg zag het goedig grzicht van zgn vader die reeds jaren lang dood wa s en hg zag hem nog op zgn eigenaardige wgze staan lachen gelennd tegen den rand van de put O geheiligde herinnerinaien nit de kinderjaren I Do moord in i hotel do Bourgogne vjjf iX5 centimes I schreeuwde iemand die aardig t At wilde zgn vlak achter zgn rug fv i Het was Dnprat of hem op dat oogenblik een dolksteek in het haft werd toegebracht Haastig liep hg voort met verwilderde oogen nagenoeg buiten adem Ehu oogenblik later lachte bg weer Dat was een grap niet waar Miquéle dat wns maar ean aardigheid Wilt bedoelt n papa Wel dat geroep met die krant 1 Precies de stem van den man die daareven bg het hek stond I Ooed nagedaan wezenlgh heel goed 1 En Dnprat sprak weder met opgewektheidvrooiyk zelts Wordt vmo d