Goudsche Courant, zaterdag 22 april 1905

Temps verzekert dat de i an die in Doitücbland het FranKch Dnitsche gescbil over Marokko heelt veroorzaakt niet keizer Wilhelm o von Blilow is maar de heer De Holstein adviseurrappurtear van de politieke aldeclinK op bet ministerie van bnitenlaiid cbe zaken De heer De Holttein die groo ten invloed op den Keizer heeft moet vniiODd een bitter vpnd van t Biikrgk zjju De Berljjnsche correspondent van de Echo de Paris zond aan zgn bUd bet volgende telegram alk verneem zoo jaist dat er overeenstemming is verkregen tosschen Dnitscblund en Krankr k op de volgende grondslagen Frankrgk erkent het principe vandeop ri deur in Marokko voor zoover Duitschland betreft en verklaart zicli te zollun verzetten tegen elk monopolie Dnitschland stemt er in toe den liervormlngsarbeid van Fjaiikrjjk niet te belemjgie ren op militair administratie en flnan cieel gebied voor zooveel deze niet in fitrgd komt met de open dear en de souvfreiniteit v iii den Sultan Ëeni ïe byzaken in het program van Haint Uenè Taillandier XOllen naar beweerd wordt gewgzijjd worden naar aanleiding van opmerkingen van Ilaitsche zijde maar in hooldzauk verleent Dait cli land zgn moreelen steun aan het program A dit waar is dan blgvcn de zaken precies zeoals zy voor het geruchtmakende optreden de Daitschen Keizers woren en volto a overeenstemming nnit du houding van Oolca sé die nooit anders heelt verklaard iUu 4ftt hli geen inbreuk zon maken op de B andelsvrgheid van andere Mogendheden In tnaschen moet nog nadere bevestiging van het Ijerirbt worden afgewacht daar de Dnitscbo offlcicnae bladen zich nog erg gereserveerd uitlaten en er op wyzen dat de Transche ge Zjtllt e Beriyn po g niet met v BUlow zeil doet slechts met een onderstaatssecretaris getproken beeft Prfn Oeorge opende onder luide toejui iblngen de zitting van do Kamer deelde mede welke stappen er waren gedaan ten anzien van de vereeniging var Kreta met öriekwland W verklaarde dat hg alle her voraiiigea a go dluiaren die wettig zouden wordeD ingediend V Kamer verklaarde zich met algomeeue gtemnen voer de vereoniging van Kreta mit Griekenland en verzocht den Prins dien wensch aan de mogendheden over te bren ek Het bureaa van den president der Kamer tl dat besluit ter kennis brengen van den internationalen liand De afgevaardihdcn legden daarop in naam van den Koning den eed af op de irieksclio Grondwet f Het VQ keer op de Adriatlsche lymnwas gistereit imgeiloeg weer regelmatig op de Middollandsoh Kwlgnen was bet veel verbeterd Het goederenvervoer wordt ook Weer normaal uit Home zgn verscheidoo S ooderenlroinen naar Milaan Alessandria on lodesa vertrokken ook naar den 8implon spoorweg De overige toestand laat zich dus samenvatten Venetië en de geheele lireek daarom heen Bologna mot de provincie alles bgna normaal Florence Ancona B ri groote verbetering In Foggia waar eer üteren het opstootje met aoo n ongeInkkicen afloop plaats Uad loepen weer I alle treinen Te Palermo evanzoo De dienst p de lynen naar Frankryk over Ventimiglia is volkomen normaal 1h w hoofdartikel van de W slminstot Gazette wordt aangetooml boe onoprecht e vreemdelingenwet van de regeering in den grond is Het is om politieke redeni n dat de rogeering haar ingediend beeft zy wil zich aangenaam maken bg den werkenden itand waarbg de ontevredenheid loeaeemt over de mededinging van arbeiders uit het buitenland die voor minder loon willen werken dan de Kngelschmaii Maar boudl de wet die arbeiders uit den vreemde tcgenP Neon want zg richt zich tegen armlastigen krankzinnigen misdadigers tegen ongswensclite elementen dus die van do immigranten wel aligd een klein gedeelte zullen bedragen l enzU Ie w P kleingeestige wgzB wordt toegepast Kn boe staat t nu met die ongewonschte immigratie Ue minister van binnenlandsrho zaken beging wonderlgk genoeg dezen keer dezelfde fout ah verleden jaar toen hy by de indiening van een dorgoiyke wet een aantal van ruim HÜ X 0 immigranten noemde als mcnschen die in Kngeland janrigks komen om er te biyven Hg werd toen lot de bekentenis gedwongen dat hy zloh vergist had Verreweg de meesten van dat aantal liin enkel op hun doorreis naar Amerika ZuidAfrika enz Ook nu weer icbermde hg met het groote getal lerwyi In workelgkhoid het aantal immigranten die in Rngelund biyven een acht lot tienduizend bedraagt Kn dat I8 toch voor een groot land weinig Het Jkwaad van overbevolking in aemmige stade wgken waar vrecmdelingea onder ongezonde omstandigheden samenhokken wordt door deze wet niet bestreden Plaatselgke bestaren kannen dat bestrgden zg moeten zorgen voor de gezondheid van woningen en sUnten en ook r op toezien dat geen werkg iir8 buitenlandi fhe en biun Dland3c je arbeiders in ongezonde werkulaatsen ia dienbt hebben Bovendien tast de wet op bedenkelyke wgze bet recht van asiel aan waarop Engeland ateedjl trotsch ia geweest dat recht ongeschonden te bewaren zegt de V G is van het hoogste gewicht juist op dit oogenblik van de geschiedenis van Ëarupa Inderdaad de Igden zgn voor de vrgheid niet zeer gunstig in menig land van Euro ia Verspreide Berichten FutKKKUK I ii dag van eergisteren i ru iiig Ie fjimo ges voorogstegaun Om haUtWee d s ni ldfl s Ij i l Jj iL i ifl Ibexiell ri jf ou lj v lo den wc k nj i V i dille Jie tjd i d ma niïestatie v tn M tind g II re ot l we d Oiia veer 20 000 iier onen wogoo i de Oegr ifi Uis 4ig A 1II iiei uoofd van den toet ging do soüiali ii cbe ouri e eu idr v n Liroogjs in gezolscbip v a de iiocialial cie afge Ji jrJigden van Parü Zeveotlg trail sen ekien de baar op dien v t t de familie van den doodo stond Vermoord den n Mi April 190 door Frai sclie kogels N i de begrafenis ging de menigte kalm uiteen De stad is overstroonil iloor troepen OOSTENKIJK HoaeARIJE In Boedapest wordt v rveld tiat Bunin alg meeii minister vun üiianc ön belaU z il worden met de vorm u va i eiu lueiov llongaarscho ministerie ZwiTSIRLAItD Alweer een bewgs dat journalisten over t algemeen veelzgdi onlwikkelJe men chlMl zgn Bg de aanstaande hei slraanjeuvres zal de Ie divisie gecommandeerd worden door den directeur van de Gazette de Lausanne den heer Secreten Dat bescheidenheid echter hun deugdniet is bewgst al weer het neerachrgvenvan dit bericht Rusland Het ministercomitiè heeft het bevel uitgevaardigd tot verkiezing van de vertegenwoordigers van don adel in do nieuwe westoIgke goavernemenlen Binnenkort zal hetcomité de qnae stie van liet stedeiyk enlandulgk zelfbestuur in Polen behandelen en tevens die van de invoering derPoolscbo taal voor ofAcieele aangelfgenheden Central News maakt melding van een moord door vergiftiging gepleegd door een revolutionnair comité op den commandant der politie te Ozenstochan in Polen kolonel Possoff Marokko De Eclair vertelt dat het Fransche ministeiie van oorlog twee jaren geleden feiielgk bot plan voor een militaire bezetting van M irokko voor welke reeds een brigade was uitgekozen uitgewerkt had maar het later weer volkomen liet varen BINNENLAND De minister van binnenlandsche zaken overwegende dat op Dinsdag 6 Juni e k deperiodieke verkiezing van leden van de Tweede Kamer der StateliGen plaats heeft geletop art 131 tweede en derde lid der Kieswet heelt goedgevonden te bepalen dat inde kiesdistricten waarin het rgk is verdeeld voor deze periodieke verkiezing de stemming zoo noodig zal plaati hebben op Vrgdag 16 Jani e k on de herstemming zoo noodig opWoensdag 28 Juni d a v Stct Qeinen fde Berichten Men schryft uit Rotterdam Door de arrestatie Maandag I l van de beide recidivisten J W G Wielemont en C G Guldeinondt die beiden pas 5 en 7 jaar gfivangenl6 traf ondergaan hadden lade politie der 2e afdeeling bureau LangeTorenstraat op liet spoor gekomen van eenbende inbrekers die sedert eenige wekenbgna lederen Zondagavond inbraken pleegdon in winkelhulzen wanheer de winkeliermet zgn gezin uit was Donderdag zgn door de justitie huiszoekingen gedaan in de Vrnolduagang Oudaenstrnat Wurmoezierstraat Hamelstraat enz die mede leidden tot de arres tatie vnn twee booswichten met name B 8 64 jaar bggenaamd Bas de Lorrezoeker en P v d D bggenaamd Potverdomme 6ö jaar Inbeslag zijn genomen tafelzilver een flesohmet 700 halve centen schildpad lepeldoosjeenz Deae bende bggestaan door de vrouw van Wieleaaont blgkt diverae diefstallen en inbraken op haar geweten te hebben o a Zondagavond j l in den Zomerbofsiraat no 2 waar 300 galden gestolen werd bg den kruidenier 1 Maateo in do Eerste Pgnackerstraat f iiO bg de wed Van Breugelen in de Simonstraat 64 f 1611 bg de wed Knoops op het Boerensteiger f 100 In de ironing van W in de Hamelstraat werd het geld verdeeld en kistjes als anderszins in de Rotte geworpen Horgen gaan de vier inbrekers naar bet huis van hewv ring Te N Schans Gr zwierf gisteren een Russin barrevoets langs de straat in armoedige kleeding met een groeten reiszak op dea rag Niemand verstond Je verdre vene Vooiioopig kreeg ze onderdak Er werden haar scuoenen gegeven maar ze borg ze in den reiszak De waarde van tabaka fli Ken labiVsulal bevat aan mnerale aioffeii e n v jl e lo l van jn e iclit De e lu iierale hesi iadd ulen z j i doe de t ibak plarit t m de aiuie oi tlro ke i die d riuloo na ee iije jar ii a igeput raaki War ie r in ou liiJ verrookt wordt 3 pond taoak per jaar eu oe iioofu üan ki i ji men een cgfer van ono l j m ilioen poi d D iu i zon vol e dat in ons laid jaarIjka l i a illioen k lo ne iitol wordt e ewo p n Sigarenasch beata it voor 75 jCt uit kal i en kali oaten 15 püt uit magnesia eu na triumzouien en o pCt fo fo zonten Alouj een opg iaf in het Hbl Wg voegen er bg dat de tabak ook enkele teiilzaine metalen bevat o a litbitim Evenwel is al meermalen gebleet en dal er geen kooper i van sigarenasch te vinden zijn Sedert een mannd waren te Ville d Avray bg Pargs 15 villa s geplunderd Gisternacht werd een bewoner dier pliiis aangerand door misdadigers die met revolvers schoten Hg antwoordde met geweerschoten en kwetste een 21jarigen schelm aan t hoofd waarop deze werd aangehouden De man lean Mezen een Belg heelt zgn medeplichtigen verraden welke nu allen zgn aangehouden Omtrent een belangigke aanhaling van gesmokkelde opium door den controleur voor de politie te Soerubajn deelt het Soer Hbl het volgende mede Het S 8 de Klerck van de K P Mg kwam Zondag ter reede en kort daarop kreeg de couLroleür van politie van zyn spion bericht dat een belan rgke hoeveelheid opiuin aan booid was Het was zaak af te wachten dal ze aan den wal was aangezien de smokkelaars bij ontdekking aan boord het opium in zee plegen te werpen Een Chinees ging aan boord en gaf met andere huishoodetyke goederen een boengkoesan aan een drietal in het geheim belrokken tainbangankerels mede De tambangan passeerde den Kleioen Boom waar zg gevisiteerd weid door een der mantris Het is geen geheim dat de boommantria omkoopbaar zgn en ook omgekocht worden De umbangan voer dos ongemoeid verder de rivier op en meerde zuidelgk van de fabriek der N I Industrie vlak achter het Orisseeboolje waar een andere maqtri toezicht uitoefent De barang werd door de prauwvoerders in een dogcart geladen Toen deze op hot punt was weg Ie rgden traden 3 spionnen der politie toe namen de pranvvkerels gevangen en legden beslag op de goederen DaUelgk werd de controleur gewaarschuwd Den mantri bg het Grisseebootje die zich toen lolgvorig met de zaak wilde inlaten om de premie natnurlgk werd door de spiounen nog al ruw toegevoegd zich in zgn ei en belang er builen te houden De prauwvoerders werden daarop aan schont Kop overgegeven die hun een veilig onderdak bezorgde Het smokkelen op deze wgze nog al eenvoudig naar men ziet heeft reed jaren plaats en zal wel steeds plaats hebben zoolang een mantriboom zich laat omkoopen Intiisschen was den controleur van polil ie ook de besteller van bet opium een Chinees T K A bekend by wien inwoonde een andere Chioee Lim Tjing Sing de men die het opinm aan boord In ontvangst bad genomen en die door een verdacht londsleiiteieu om de woning van schont Kop door dezen op goed geluk was gearresteerd De controleur hniazoekiug doende bg T K A een bekenden en gegoeden Chinees vond in een koffer ook een code waarmede de smokkelaars elkaar waartchawen ernuliig door haar eenvoud Tersruillende schepen dragen nl de code namen van producten Ontvangt de beateller hier een telegram van Makaaaar of Bali of vau elders Inidende tandoek of rotan ot wat anders aoflia dateng dan bsteekent dat Het de Maetsnyker ol de van Riemsdgk enz heb ik opinm afgexondenl In het jongste geval was de de Klerck met kentang aangekondigd De 600 thaila opinm waren in 30 loogen dibbele darmen ïerpakt éïk inhoudende 20 thails en in twee akkken genaaid welke te zamen weer tot eeii boengkoesan waren sameni ebondcn De wtaarde wordt geschat op 10 por lael voor i et goede f 6 4 f 7 V jOr b t mindere opinm Een slordig verlies du voor de mol kelaars Komt het ge moltkelde opium veilig binnen dan is da neg die iet opgaat ede toÜ gende De aft euiers van deii DeitoHer Chineizen van Bodjon jgoro Probolingó en andere plaatsen aobben vooraf een waarschuwing gekregen dat de waar in tocht is Zg vereenigen zich peenbepaald uur op een aangewezen plaats niet in de woning van din besteller Het opium komt veiligheid iialve ook niet in diens hnis doch 4aat dadelgk na ir d algesproken plaats Zoo had hi t ook thans moeten gaan en gisterenmorgen I on nen dan ook de teleurgestelde alnemers met den vroegtreia Soerabaja lien yerlateu I d sisciie iriiis Kotsjoubey die in een Diesdonaci nolcl een i oitie loen uo e lem ee i n umer van de Simiili s i ns oi chi 11 j iarvoor tot een boete veroo neeld weid is in de Siirpiisisslmns zeil besoiiti lgK geiis ikt Hp eeft daarop i ii i at UI een o beteriii toegezonden teil ii ooge dat ei lor icn ongevraagd de 5 upl zis inm la i ge jJil 1 de schop lOj ei tii veiJ met een iicbt ii lederen s üoen Older ULk egeade acliler telinker boveiulg e ïz De S nplis iiuus leekeot o iiie lei ingezonden Stflk aan dal Je prins ielfik deelt nioi zicj 10 eiwareo Waa inual ae heen i raagt zg als Saksische onderdanen niet eens meer getijot zu ideu mojea worden mei leeien choeoen zonder hakken In hel Russische ministerie van financiën is een verdaistering van tegen de 250 000 gulden ontdekt Deze som was aan een der hoogere amotenaren ter hand gesteld in opdracht van net ministerie van binneulandscha zaken voor den aankoop van koren voor noodIgdenJen De schuldige ia terstond geschorst maar beeft de plaat gepoetst In tegenstelling met de gewoonte is de zaak liezen keer eens niet in den doofpot geduwd maar door den minister van financiën aan den Senaat gerapporteerd opdat zg overeenkomstig de wet worde berecht Waarschynlgk zuilen uit dit proces nog eenige voortvloeien Maandagavond zyn overal proclamaties verspreid in St Petersburg waarbg de arbeidera eu andere mannen worden opgeroepen den Isten Mei zich gewapend op straat te vertoonen Aan vrouwen en kinderen wordt gezegdf en dag thuis te blgven De politie te Brussel heefteen k rel aangehouden die er een bgzonddra eOort van aftroggelarg op na hield namelgk die der autdmobielen Hg maakte overal wgs dat hg de chauffeur van den graal van Vlaanderen was Zgne laatste heldendaad was de volgende Hg kocht namens den graal van Vlaanderen eene motocyclette van 900 fr en deed ze bestellen iu de remise van den graaf waar de concierge het ding in ontvangst nam Maar een paar aren nadien kwam hy namens den leverancier zeggen dal er eene vergissing was gebeurd en by nam het tuig mee terug deokelgk om het elders Ie versjacheren Én zoo kwamen er alle dagen kluchten bg bet parket binnen Eindelgk is hg toch in de lamp gevlogen Handelsbl v Antw Men schrgft uit den Gelderacben Achterboek aan de Arnh Ct De landbonwera zyn in ita regel nogal apaarzaam en in deze dagen toonen zg dit met de eieren Van alle kanten ontvangen zg aanbiedingen om de eieren te verkoopen majtr zelden gaan zg daarop in Het de Paaachdagen wil hg zelf niet alleen veel eieren eten maar ook wil hy aan zekere personen wegschenken Hooiden van aebolen predikanten en allen die hem nu en dan eens een dienst bawgzen kunnen er op rekenen dat ze met Paschen eieren krggen Sommige personen zelfs krygen er zooveel dat ze er geen raad mee weten Lang bewaren is niet raadzaam omdat de landbouwer reeds eeniga weken voor Paachen met het eierenverzamelen begon Na Paschen maakt hg minder bezwaar om ze te verkoopen en dan gaan ze nit deze streek voor bet grootste deel naar Praiaen waar een Ainke prya betaald wordt De Bond an orde van personeel in dienst der H U S M houdt 30 dezer zgn 5de vergadering te Sneek Er zal o m een voorstel behandeld worden van het hoofdbestuur om de vergadering de wenscbeiykbeid te laten nitspreken van oprichting van een algemeene Bonds in8telling voor geldelgke oitkaering by overlgden Te Lembrise by Bergen verden eenig wildstroopers ontmoet door drie jachtwachters die van hunne runde terugkeerden Dewachters deden hen stil houden om procesverbaal op te maken doch de stroopers losten hunne geweren maar zooder de wachterste treffen De wachters schoten op hunneijenrt en een der stroopors viel Men wistniet of hg doodelgk getroffen was daar hgwerd meegedragen door zgne vluchtendekameraden die in den aftoclit de vervolgersaanhoudend met hunne geweerkolven bedreigden Op de plaats waar de atrooper troffen werd was eene breede bloedstreepaichlbaar Het parket dat zich voor onderzoek ten huize van een bekend strooperbegaf vond dozen zwaar gewond te bedliggen Hg was de gekwetste Een kogelwas in zgn borst terecht gekomen Toenhy ondervraagd werd nopens zgne medeplichtigen zegde bg Ik zal misschiensterven maar ik ben geen lafaard gg uitniets weten Handelsbl v Antw Men meldt nit Ngmegen De brigade commandant der marechaussee te Groesboek en de kellner van den hotolhouder Mulder te Ngmegen werden gisteren nogmaals door den rechter van inslrnctie te Luik gehoord in do zaak togen Jules Cherpion die verdacht wordt van den bekenden moord op den Dnivelsberg bg Ngmegen Ook werden gisteren te Luik gjhoord een wtal andore per Wiien uit de buurt van Bergen Dnl die volgens do rapporten der Daitsche polilie met den verdachte zouden hebbon gesproken Ben raeMt uit ilen Haag f De gearresteerde inbreker in de woning van een Vleeschhouwer ni dcZontraanstiaat heelt thans eindulgk z in laam ain ds polii e mc legedeeld Hg heet Hubert Vei hoeven er Woont te utrecht Den naam van z jn medeplichtige neolt hy niet genoemd maar Je polilie moet den twes den pei hoon torli reeds op het spoor zgn Hel is bekend geweiden dat beide personen in Duiiscliland werkyaum waren of nog zgn maar den Zendag geregeld besteodden aa rooftochten Er moot thans geen twgfel meer aan bestaan dat de e personen de dadesèzgii van de in Jon laaisten tyd hier ter stede gepleegde dielslallen door middel van inHlniping De gearresteerde is een ruim SOjarig pernron Uit NieuweÜffip meldt uien f De eadcrg van het Nod StS omschip 1 1 muiden de firma H W Berghuis te Amsterdam heelt f 600 doen loekomen aan dentontma nt vaffHr Mf sloomschoener Zoehond Voor verleende hnlp op 8 Septembor 1 1 toe de IJmniden met gebroken scbrool isdoor de Zeehond in de Noordzee werd aan getrollen Van genoemd bedrag is I 300 afgedragen aan het Marinelonds en 1100 aan het Dulatonda terwgl 1 100 bestemd is voor een feestavond vam Ie equipagei Men schrgft nit Amstei dani De geboorte van gsbercn in zoiilogisclio tuinen ia volstrekt geen zeldzaam verschgnsel Ongelukkigerwgze weigerde de moeder steeds om de jonge dieren aan te nemen Artia is echter met zgn jong ysbeertje dat nu 4 maanden oud ie en de grootte van een poedel heelt zeei gelukkig geweest Eerst ongeveer 5 weken na de geboorte werd het dooi de moeder naar ijniten gebracht om den ge heelen dag in de open lucht te vertoeven en a avonds weer naar het nachthok terng té ke en Toen het wat grooter en sterker waa Worden en reeds goed begon te loepen namen de zwemlessen een aanvang Onder hevig protest werd het jong bg den nek opgetild en naar het bassin gedingen waarin het eenige oogenbltkken lag te spartelen en luid schreeuwende weor daaruit kroop dit herhaalde zich eenige malen totdat nit vrees dat de lessen te lang zonden doren en hel jonge dier te veel zouden vermoeien daaraan een einde werd gemaakt door het bassin te laten leegloopen Blgkbaar was hem dit zeer naar den zin want het begon na zich eens goed geschud te hebben vrooiyk door de kooi te rennen en met de moeder die het geen oogenblik uit het oog verliest te spelen Aardig is het de nog wat onbeholpen bewegingen van het logge dier te zien en geen wonder is het dan ook dat tal van bezoekers dit zeldzame schouwspel dagelgks komen gadeslaan Nn bet reeds zöó oud geworden is bestaat er gegronde hoop dat bet grootbrengen zal gelnkken Hoogst merkwaardige dieren yn ook inde vroegere bloemenkast bg de rooldiergaleig oodergebrachi allen nit de tropen alkom tig niet minder dan viif tweevuigerige luiaards en de zoo zeldzame d leviiigeri e luiaard een groote en een kleine miereneter twee soorten van boom stekelvarkers en 2 gfoote vogelspinnen eemge opossuas allen alkonsUg van Zuid Amerika oen paarfretkatleu en riwergmaki s van Madagaskar een reuzeoachildpad benevens twee mierenegels van Aastralie en vliegende buidel eekboorua van NienwGuinea een zeer fraai exemplaar van den beermater nit Indie Binnen enkele dagen worden nog verwacht een tweede leeuw twee jonge buntengs van Java een anoa een dromedaris vier ZnidAmerikaacsche en een paar reusachtige We t Afnkaaiische struisvogels Behalve deze aanwinsten werden de verzamelingen in den laaisten tgd ook met een aantal kleinere dieren aangevuld en vermeerderd Vooral de verzameling watervogels in de vgvera is zeer bezienswaardig Iemand te Utrecht heeft in zgn tuin een schildpad die gewoonigk al naar het seizoen einde Maart of begin April nit den grond kroipt waar het dier zich steeds voor zgu winterslaap ingraaft Vrgdag had do schildpad zich nog niet vertoond Vreezonde dat ze misschien dood was groef de eigenaar ze op en toen het bleek dat het dier nog gezond en wel was liet hg het in den tuin loepen Zaterdagmiddag echter bleek de schildpad zich opnieuw te hebben ingegraven Keu paar jaar geleden ko idigdo t een gure Apiilinaand aan door het liol dat het nit eigen beweging verlaten had ook zelf weer tö betrekken Misschien dus dat we nog een kouJen tgd to wachten hebben Eon twintigtal gegoede ingezetenen van Zaandam hebben gisteren aan Ged Staten een adres go oiiJen inliuudende het verzoek het besluit tot het aangaan eenor geldlee niiig van een raillioen gulden door de ge meente Zaanijam voorloopig niet goed te keuren Zg Ueweron dat de belasting die reeds f 112 000 bedragonde ten minste met I 30 000 ongeveer 26 pet zal moeten worden verhoogd Voor de rechtbank te Groningen stond eergisteren terecht de winkelier en koopman K A v d K beschuldigd van hedriogolgke bankbreuk Den beklaagdü wordt len laste gelogd dat bg niettegoi staande hg wisl dal zgn zaken font wan n aan een zijner schuldeiscliers den heer E W to Groningen acht dagen voor zgn lailliotverklaring een van den heer W geleende som ad I 2700 heelt lerugbelaald voor een deel in goederen en voor I 400 in contanten Bekl heelt door de betaling van dit bedrag voor en belangrgke kom nadeel toegebracht aan zgn overige crediteuren Mr J G Holthuis do cuiator in het faillissement bad den indruk gekregen dut beklaagde zgn actief te hoog had geschat en dat hg had gedacht dat zgn passief kleiner zou zgn dan het was Beklaagde zelf verklaarde dat hy bg de betaling van do geleende som niet had geweten dat zyn zaken zóö slecht stonden als bleek lOen hg failliet werd verklaard Tegen hem werd éen jaar gevangenisstrafgeëischt Stadsnieuws GOUDA 21 April 1905 Gisteren slaagde te ütreflit voor het examen vrgeen orde oefeningen mej W de Heer van Schoonhoven Gisferec slaagde te Utrecht voor bet examen nuttige handwerken mej W de Heer van Scuoonhoven TOOIT EIEXj Een kille niet verwarmde zaal hop is t mogelgk t een arirw y gemeubeld toon l lat een deftig talon moet voorstellen mev een behangsel dat een burgerman niet in zgne mooie kamer zou duUUn hier en daar een klein groepje belangstellende toehoorders en dan nog den scboowbutg verlaten met de gedachte hoe jammer dat deze stukken niet in t begin van t seizoen zgn gespeeld 1 Daar moet een bgzondere reden voor zyn dat men ondanks de opgenoemde ongunstige omstandigheden toch nog onder den indruk kan komen Dat is alleen te danken aan het grootsche talent van on en eenigen Louis Bouwmeester Al zgn beide stukben Niemand sterft van bigdachap en De Toonoelspeler des Keizers niet modern we zien ze bgvoor beeld heel wat liever dan Dolle i ian In de eerstgenoemde stukken js de kunst aan t woord Het spel en de uitbeelding van Louis Bouwmeester waren als steeds voorireflelgk BIgdschap en droefheid weet hg op zgn galaat te tooveran dat iedereen met hem meeleeft en aanhoudend t oog op hem gevestigd heeft De personen die met hem speelden in t eerste stukje deden ban best alleen de Heer Gilbuya leek meer op een adelboist die pas in t pak gestoken Is dan op eeu zeeofficier die al heel wat had meegemaakt In De Toonoelspeler d s Keizers viel de Heer Qilhnys ons ook niet mee Uiimuntend apoelde mej Beekman die we ook in Schakels al van zulk eene gunstige yde hebben leeren kennen 1 Zy wint bet van de Dames die gisterenavond meewerkten Frita Bouwmeester ondersrheidt zich ook dadelgk door zgn zeggen en doen Geestig heelt hg den regisseur uitgebeeld zgne opmerkingen over den man die geen school en geen traditie bad sloegen telkens weer inl Van oen inder zou t vervelend geworden sgn nog al eens t zeilde te hooron van hem was t juist telkens opnieuw tintelend van humor Over Louis Bouwmeester valt niet anders te zeggen dan t geen we reeds in t begin veruicldden bg is de spil waar alles om draait t Is altoos een groot genot hem te hooren en te zien zelfs al klonk nu en don de stem van den souffleur nog als eens wat nl te duideiyk we vergeven dit gaarne Bouwmeester moest nooit van t Ned Tooneel weggegaan zgn Op t Leidsche plein daar is zgne plaats en zgne omgeving Moge hg daar weer terngkeeren I Rechtgaken Wederom had zich voor de Haagscho Techlbank een jonge man te verantwoorden wegens brandstichting en ook ditmaal weder in een hooiberg In den avond van den 5en Maart had bekl zich naar Noordwgkerhout begeven en daar galgk hg in de instructie had verklaard opzelleiijk met een lucifer eon booibcig ni brand gestoken waarbg gevaar voor liet loven van mensclien en gemeen gevaar voor goederen had beata in daar in de oniuiddellgke nabgheid wonende peisoiien reeds te bed lagen en in de naaste omgeving zich een stal met koeien en landbouwgereedschap bevond Eigenaardig was hei evenals in d e zaak drie weken geleden hier behandeld dat de brandslirhtcr ook ditmaal weer een der eerste en gverigsle blusschcrs was In den aanvang van hel verhoor nam bekl de door hem hg den i echter commissaris afgelegde bekentenis terug zonder daarvoor eenige aanneinolgko reden te kunnen opgeven dücli na eenige oogciiblikken veranderde hij weer en bekende moedwillig don brand gesticht te hebben Nadat de hooiberg was uitgebrand en ook hel rietoli dak der woning reeds vuur had geval gelukte hot aan de brandweer van Noordwgkerhuul den brand te blusscbcn De bewoners van du hoeve waren gelukkig nog tgdig wakker geworden door het springen vnn glasruilon 011 ook hel vee kon nog in veiligheid gebraciit worden zoodat de schade zich bepaaliie tot den liooiherg DüiH oluigon werd geconstateerd dat bekl inderdaad een van de eer len op do ladder waé om behulpzaam te zgn bg de hlusscliiiig Hoe ook ondervraagd gal de man maar geen reden op voor zgn d iad Van wraakneming kon bier geen sprake zgn en van eenig porbüonlgk voordeel nog niiiider Misschien had bekl volgens de getuigen een borrel gedronken maar hg maakte hoegenaamd niet Jon indruk van beschonken te zgn Voor een erg ver tandig mcn ch werd hg in het dorp niet gehouden daar hg nog al eens zonderling deed Snbst oil van Justitie mr Maclaine Pont achtte hier allee ins lei men aanwezig om bekl voor geruimen Igd Jit de maatschappy te verwyderen en vorderde vgl jaar gevangoniaatral De toegevoegde verdediger jhr mr J Lnnsingh Wichers verzocht een onderzoek naar dctr geestestoestand van zgn client die bekend staat als een zeuuwlgder Uitspraak 1 Mei BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 7 APRIL L K H K Staatsleenmqen PoRTüaAt Oblig Se Serie Ir 050 S 69 Oblig 3e Serie fr 2600 8 69J RosLAHU Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 IVl 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24Vi HypotheekBanken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rolterd IJypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb fi 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 PandI ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyren van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorwegUeninl eii Italib Oblig Zuid Italiaansche Spw My A H 867 PretnUUeniHgen büLOiii Loten Stad Antwerpen 1887 2 102V j Scheepvaart XfaaiethapfHJen f Aand Holland Gull Stv Mg m Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89Vi De Hoiivcaiilé s IN MAÏ TELS Cosluiiies Itlouseo llokkeu en I rlgnotrs zgn voor het aanstaande Seizoen in e r groote Iteiixe ontvangen van de goedkoopste lot de beste soorten ri M vrns J i ffj J r 9i = Predikbeurt bU da RemonstrantBoh Qereformeerde Oemeente alhier Zondag 23 April Paschen a Morgens iOi uur Ds H VAN ASSENDELFT I ill Burgerlijke Staad KeeutrUk GEBOREN Johanna ouders A de Knikker en J Molenaar Gysbcrta Clasina ouders J Slappendel en J van Wensveen OVERLEDEN M Vorkaik Alle soorten t scHoi wi iiii voor het a s seiaoen in het VooriJbritkntsch Scboen eo Liurzniiiiiagaiijo KLKIWE J E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Aanbevelend c smiTSJ Alle reparatién en aangemeten Werk EENI3BEF0T7ANTIEE Neii worili r rzocht op t NKKK te letten OIT HKT MaO ZUN TAH Vl IIAVKNSWAAY ZONEN OORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van m fwM en een hat en een Ned one met vermelding van Nommer en IPrya voorzien van nevenstaanil IMerk volgens de Wet gedeporoeerd Zich tot de oitvoerlnir van geeerde orders oanbevelenile 4 O BIJL Veiikrygbaar in fleaachen SO ets TS ct èn f 1 H8 by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AUKBHt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C liUGEli Apotheker Markt en by WOLFF i Co Westhaven 198 voorbeea J BREEBA JKT Li