Goudsche Courant, zaterdag 29 april 1905

Zalerdag 30 ApHl 1005 44s Jaargarig So 0708 mmm mium J ieuwS en Advertentieblad v0or Gouda en Omstreken Taletaon Na DS ADVERTENTIEN worden geplaatst v tn 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend liaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd l alelooii So 82 üe üi gavc dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranio per post 1 70 Afzonderlijke Nommcrs V IJ F G K N T K N fel Gonda Druk vaa A BEINKMAN f UITVOERING VAir DE QTmnastiek en Schermvereeniging GOTJDA op 13 Al E I a 8 ten voordeele van de min en onvermogende Lupus lijders met welwillende medewerking van den Heer H WESTBROEK Kaarten verkrijgbaar 4 fO 5 bj den Directeur D VAN DU UREN KATTENSINGEL Q U3 Het VEEUCHTINÖ MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 is heden rnim voorzien van nieuw model Qasornamenten Wendcoinrorrn en Gaskooktafelfjes Tevens zuinige ÜOOKAPPAEATEN renkeloos en zindelijk Jo ware ailra m goede verlicliling Zoo even ontv n i en ARCAIVIJM waarvan spoedig de verklaring volgt Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding OHTVAFGEir Alle soorten vodr het a s seisoen in bet NoordbrabaDUch Schoen en Laarzenniagazyii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS 1 Alle repdratiën en aangemeten werk EENIO DEPOT TAH THEE Men wordt verzocht op t SlilltK te letten UIT HET MAOiZIJN VAH M HAVENSWAAY ZONE OORINCHEM Deze THEEËN worden sigelc erd ill verzegelde pakjes vau vij twee en een lialf en een Ned one imet vermelding van Kommer er Prijs voorzien van nevensiaani Merk volgens de Wet gedepo □ eerd Zich tot de aitvoeriD van geeerde orders aanbevelende J C BIJL Verkrijgbaar in fiesschen SO cis T 5 et n I l tB bü H H Apothekers en Drogisten Lel op het meri ANKBIl F AD HICHTEE Co Eotterdatn Te Gouda bij C LUGEE Apotheker Markt n biJ WOLFF Co AVesthaven 198 voorheen J BEEEBAAET Lz DE RËGIMËNTSDOCHTER Voor de uitvoering op 1 Mei a s is de Zaal uitverkoclit Laatste Opvoering op 7Tc©3n scLa g 3 l vdlei Toegang sbewijzen garantickaarten è f 1 00 verkrijgbaar bij den Heer H C WEBNING Markt Gouda lot en met Dinsdag 2 Mei 190 5 Loting op vertoon van kaart Dinsdag 2 Mei s avonds 8 uur 8 Avond s aan de zaal f 2 00 Leden der Sociëteit Ons Genoegen gewone reductie Een KAASHANDELAAR in DUITSCHLAND met groot vertier zoekt een ANDEREN zeker en naauwgezet inkooper voor GOUDA KAAS Hij moet goede kenner van Gouda kafis zijn die voor Duitschland juist van pas is Omstandige s cbriflelpe aanbiedingen met referentien worden verzocht I bj den uitgever Van deze courant onder A a inkooper VOORJAARS PAARPE lBAIiHT LOTEN verkrijgbaar a 50 cent bs A BUIlTKMAïr ZOOIT LANGE TIENDEWEG Trekking Zaterdag 3 Juni tti Gebruikt teeds de WERELDBEROEHDE Superior Oruiven BorstlioningEztract Benig helpend en a doend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en sljjmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen nwal met Goud bekroond Eenige labrikantcn ïrHMc H N VAN SCHAIK C Flacons van tO 0 70 1 Kon Stoomfabriek D Boningbloem Verkrij baar bü Firma WOLFX Co Westhaven 198 Gouda A LATEJ STB JV Kleiweg E li 0 iouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te rfa A BOÜMAN Moordrechu PINK8E Nieuwerkerk a d IJeel A N va ZESSEN ioi ihoven J Th TORKKN Boek op B v VtU Owhwnn A SCUEEK aaM cA P W V EDE Oudewater K VAK DBii HEIJDEN te Remvmk P v d SPEK MoercapelU D v D STAB Woddingeveen Wed J HOLST Waddinijtveen U KOLKMAN Waddingiveen P A u GHOOT Oudetoater k o JOSüB Oudmmttr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB te Bauehop WA IISCHVWIJVCi Laat D niet misleiden ioar AUlj Siroop Het klooster SfflnceaP tt 46 Jy bestaat niet I Siroop vangeenerletwaarOe Q rma fe Patent H Stollen Dii dull Pnk tlicliiltrgiini rammu ItVï Der ffroêM BrfiOg ami mm Patent H aioUtn errungen kat hilau tu nt uhledtRM werthloHtA yacliahmungen gageben Urn tiuifa dahar matra stelt Khtufen H StoUai aar ne m Jtraat atlar ti aoMm OaanHaiHtlungali k dam tiiatr Plêkal fwla natanatalmtl amtaUetl m AvMMm ml ZeugKUêe ntt mi IMtaê Warnung IrimtTllt ualWlEl Hoofdprijs l e j J l ev soo ooo Mk jeluk deband De prijzen sijn door den UUnootH iii f fat ileelit ttting in fie kansfn van de oor den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 8 Millicen 325 120 Mark gewonnen moeien worden De hoofdpryzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De aUerhbogste pnjs is in het gelukkigstegeval 611 000 M 801 OOM 45 00 M 0 000 M 83 000 M SO OOO M prijs van lOO roO M 600 000 Mark Premie i s oO flO ï M l prijs v 40 000 M 200 000 M l 80 000 M 7 pryï 20 000 M 1 prijs 16 000 M 11 prijz 10 000 M S6 6 000 M 81 8 000 M 106 Ï OOOM 4IB 1 1 00 M 60 00 M W 80 M Öïl OOÜiM Ufl 200 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 8 000 loten met U 5 prijzen en S pr mien eoodat bijim op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie lerdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eerte premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0 iO i Mark stijgt in de e kl tot 5 000 M in de 8e tot fiOOOO M in de 4e tot eö 00 M in de Be tot 70 00 M in de e tot 80 0 M in de 7e en laatste klasse tot 00 000 Mark Voor de eerste prgstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 f De inleggelden voor de volgende klassen Koowel als de juiste lijt t der prijaen worden aangegeven m het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekklngslijst De uitbetttliiiff eu ver7 eiidlii c van prüzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kap men eenvoudig per postwiasel opgeven ook tegen rembours Bg opdracht verzoek ik beleefd mij den naam van dit blad te melden Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking w spoedig mogelijk of uiterlijk tot 18 MEI met vertrouwen tot Samuel Hecksetier Senr Bankiw en Wisselkantoor in HAMBURG Duitse II land Wie i eker zün wu da BoUa £ llMl CaeM te oBtvuigeo iMmte geatald en u vele prcoboidiifea ia ém hutdal gekomen onüei dea nam it nitviaders Dr Uiohaells mmaidift p da besta maobinea In het mniOa KMOda Mabblissemeot van Oebrs atatt warok t Keulen iKhe AplQleb elir Btkel CacflLO n vlerkantsB biuMn Daia EiM Oaoao k mat malle fdtaaU aaaa aangenama gaanda drank taoc gtlljkacli gabmik een t 2 i il l e l i na t poeder toot aan fa p Ckocolatit Ala genaeaknKMga drank by ani na diarrhee ilacSta mei water ta gilraUna Verkrijgbaar bjj de Toonuamali 1 Apothalura ana ï M 0 0 44 STtaT QanaraalTHiagenvroordJpt f af Julius ÜattenMtd BtmMi M ta Tamaf MU11 IH Mk u Ibn 1 Mi M KlBteMkNM Vw PT0cn4 n uL Ma iMt imaterdam JSalveiBtnat 1 S Uiiiteolaiidscli Overzichi De Japansche verdedigingsplnnnen tegen Rjdjestwenski bljven verborgen daar de auleiiteilen de meest strikte geheimhonding in acht nemen Het proclameeren van den staat van beleg over Formosa dut in sterken en uitgebieiden staat van tegenweer is gebracht is het eenige dat openbaar boke id is gemaakt Men weet hier de plaats niet waar Togo s vloot zich bevindt daar de ofücieren en de minderen alle brietwisseling met larailie en vrisnden hebben gestaakt Het vooruitzicht van de vereeniging der Russische vloten wordt door regeeringspersonen en publiek met gelgkc kalmte beschouwd Het in het begin van dit jaar opgeheven ambt van gouverneur generaal van Moskan is dezer dagen weer ingesteld De toen benoemde prefect der stad Wolkof behoudt onder het oppertoezicht van den gouvernenr generual de administratieve leiding van de jtu l en het beheer over de politie Generaal Koslof oudchef der Petersbnrgsche en der Moskausche politie is tot gouvernenr gene rnn benoemd Naar aanleiding van het entrefilet beden door den Matin gepubliceerd verklaart een nota van Havas dal geen enkel nieuw incident tusschen Parijs on Berlijn heeft plaats gehad De regoering heeft geen enkel dagbludartikel direct nog indirect gein ipireerd Do Zwecdscho bladen zjjn zeer pessimis ifich gestemd naar aanleiding van de verhcherping van de crisis Algemeen zjjn zij van meeiiing dat het voortbestaan der unie ernstig gevaar loopt Men gevoelt thans in Zweden dat Noorwegen tot het uiterste wil volhouden en daar Zweden nimmer geweld zal willen gebruiken om de nnie te handhaTei ziet men meer en meer een scheiding naderen In Noorwegen heersclit moer oen gevoel van verlichting dat de groote en beslissende stap is gedaan De Kroonprins regent is gisteravond uit Stockholm naar Christiania vertrokken vergezeld door graaf Gyldenstolpe den minister van Buitenlandsche Zaken Zou hiJ nog een conflict willen bezweren FEViLLETOW SEDOCETSB TAH DEI SGHEEPSKAFITEIN 31 Zij herkende het plekje vanwaar zg op dien avond bad opgezien naar de heldere maan niet do witte drijvende wolken dio er langs gleden Zg vond de rivieren bevroren die eilandjes koal de bloembedden getlfeellelijk met sneeuw bedekt en met de oogen vol van door haar zelf onbegrepen tranen keerde zy glings terug Er dwarrelden enkele sneeuwvlokken door de lucht liie wegsmolten zoodra zy met den grond in aanraking kwamen Nagenoeg tegeiyk met haar vader was Miquéle weder by het wachtende ryiuig Waar komt ge vandaan vroeg hy baar Nergens Ik heb maar een beetje heen en weer geloopen op het trottoir omdat ik koude voeten begon te krygen van het stilzitten Te Lormant gekomen ging Miqaèle dadeIgk naar bed zoo bleek als een geest In de maand Februari vermeldden de nienwsbladen dat de inatractie der zaak Naar aanleiding van het onvoorziclitige woord van den Fransclien minister president Rouvier bij de bespreking der Marokkaansche qunestie in de Fransche Kamer dat Duitschland s thans gevolgde Marokko staatknnde eerst na den slag by Moekden duidelijk geworden is kan de Times uit vertrouwbare inlichtingen het volgende mededeelen Reeds in het begin van November maakte de Dnitsche ambassadeur in Tanger den Franschen gezant officieel er op attent dat de Dnitsche regeering mot betrekking tot de bestaande overeenkomsten niet gekend was noch daarvan eenige olflcieele raodedeeling bad ont angen zoodat de Dnitsche regeering zich de vrijheid voorbehield ondanks die overeenkomst haar politiek in Marokko te blijven voortzetten Hierop werd geen antwoord ontvangen Herhaaldelijk heeft de Duitsche gezant te Fez den Franschen gezant daarna te kennen gep even dat de houding der Duitsche regeering onveratiderd was En toen de Fransche en Engelsche bewoners van Fez nuar Tanger werden gezonden bleven de Dnitsche geüunt en de Dnitsche onderdanen op last van hooger hand kalm te Fez op het verzoek om halp en beschorming van enkele Dnitschers te Tanger die zich bedreigd achtten werd door Bttlnw openljik gaaotwoord dat zoo hüt noodig mocht bljjken Duitschland maatregelen had genomen om krachtig op te Iraden Ook dit werd door Frankrijk voorbjgezien De Dnitsche regeering kon niet verwachten naar ifle Times uiteenzet dat zjj vroeger zou in kennis gesteld worden met het Marokkoverdrag dan de Spaansche regeering want de rechten van Spanje op geografische en historische gronden in Marokko erkent ziJ ten volle Maar Duitschland verwachtte wel dat na de onderhandelingen tnsschen Frankrijk en Spanje do gesloten overeenkomsten met Engeland en met Spanje aan de mogendheden die de conventie van Madrid onderteekend hadden zonden worden medegedeeld Het had dan op den weg van die mogendheden gelegen een nieuwe Marokkoconfe rentie bijeen te roepen In de Dnitsche bladen die naar men aanneemt wel eens betrekkingen tot het departement var buitenlandsche zaken onderhouden is het denkbeeld om thans zulk een conferentie te houden in den jongsten tijd krachtig verdedigd Hieruit kan men opmaken dat Billow s plan is mik een contereutie ter bespreking van de quaestie in haar geheelen omvang voor te stellen Doch uit de houding van Frankrijk en Engeland is het van t hotel de Bourgogne was atgeloopen en dat het geding den Uden en den 15den April door het Hof van assises in het departement de la Gironde zou worden behandeld Enkele dagen van te voren was Miqnèle weer veel beter De maand Maart was eon echte lentemaand de boomen die de villa Miqnèle omringden botten heerlgk uit Uit de verle gezien scheen het of ze met oen groen waas waren overtrokken en de geheele natuur voorspelde reeds de schoonste dagen Nog wel een weinig mager en bleek maar niettemin met levendige oogen beschouwde Miqnèle dag aan dag uit haar venster de ontluiking der natuur en uil de teedere wgze waarop zg zag naar de boomen en planten het bouw en weiland den grgzen achtergrond en den helderen hemel viel het wel eenigazins af te leiden dat ook in haar binnenste de lente bezig was te ontwaken en dat zy zelve het overgangstg d erk van kind tot jonkvrouw was ingetreden Den dertienden April was het een zeer mooie dag Miquèle was vroeg uit de veeren deed een kleine wandeling kwam thuis toen haar vader pos was opgestaan ging zonder ean bepaald doel herhaalde malen de trappen op en af werkte zong deed alles met heel veel ophef en viel haar vader om den hals op het oog zoo gezond als zg in maanden duidbiijk dat die beide landen niet voornemens lijn daartoe mede te werken waarBchjjniyk omdat naar het T tgoblatt opmerkt de tsjfeering te Parijs vreest dat zalk een Eurojeesche Areopagus aan ïrankriik niet de bijzondere voorrechten ffischenkeii zal waarop zj thans meent te ijpnneii rekenen Mnar eea oplossing in def oene of andere ricWiiig moet toch gevonden worden He is merkwaardig met hoeveel zelfverhifflng enkele Unionistische Engelscho bladen spreken over de invoering van eon soort grondwet voor Transvaal die naar minister Lyttelton zelf erkennen moest voornamelijk ten loei hoeft het Engelsche gezag te bewaren Dit is begrijpelók al is het een zondwlinge peling van het lot dat juist Engeland in de kieswet der Zuid Alrikaansche Hepubiiek de aanleiding gevonden hebbende om den bloedigen Boeren oorlog te beginnen in het veroverde gebied een kieswet invoert waarm ellÊe vroegere Zuid AfrikaaDsche kla rechtregeling een ideaal van liberalisme was Het moet daarom verwonderen in de Times ta leun Het toestaan van vertegenwoordigende instellingen op zoo vrijzinnigen grondslag drie jaren na het einde van den oorlog zonder ons te laten afschrikken door m dnbbelzinnige taal en bonding van de bgjiranleiders is een indrnkwekkend bewijs va n dè go6de trouw waarmede wij ons woord houden en van den geest van edelmoedig vertrouwen waarmede wiJ het uitleggen De nieuwe grondwet verzekert ann bet volk oen gekozen meerderheid waardoor de feitelijke controle over de gewone wetgeving in handen van het volk komt De Daily Telegraph roemt de grondwet als een bewijs van het hooge regeeringsbeleid der Engelschen En de Standard die het gedwongen gebruik van hel Engelsch zeer redelijk vindt omdat hot voor de kinderen der Boeren toch van belang is dat zij Engelsch kennen zegt De Imperialistische politiek is er op berekend het Britsche gezag in Zuid Afrika niet in gevaar te brengen en zij wil tevens een stenn zjjn voor hen die in een tijdperk van strijd en crisis medewerkten om bet hoog te houden tegenover verbitterde partijgangers Merkwaardig is hiernaast de uiting van de Pali Mall Gazette die de hoop koestert dat de Engelsche gouverneur heel gunw een einde zal maken aan de vrijheid om Hollandsch te spreken in het vertegenwoordigend lichaam opdat Transvaal toch maar zoo snel mogelijk vorengelschen zal I De Morning Post meent dat de nieuwe niet was geweest Nu ben ik wel geheel en al hersteld vadertje 1 betnigde zy lachend en Duprat kuste haar op het voorhoofd met tranen van biydschap in de oogen Ta kind ge zyt gared I riep hij uit Nn zullen wg gelukkige dagen beleven let maar op 1 En hy haalde plïnnen van ouden datum op heeliyke plannei1 olgeluk bigdschap en vrede terwyi hg Miqnél s fijne handjes met zgn ielwat grove zeeman vingers streelde Eindelgk onder het pralep kwam er een blosje van verlegenheid op Miquèle s wangen Hoor Dcns papa begon zy na ik toch weer heelemaal beter ben gaan wy morgen Waarheen je wilt viel Dnpral onmiddellijk in en lachend voegde hg er by Moet het een reis zgn langs do groote vaart f 0 nee papa alleen naar Bordeaux Niet anders P Niet anders f En zacht aan haar vaders oor Dan gaan wg naar hel Hof van Assises Labanere hoeren veroordeelen P vroeg Duprat vreesoiyk verschrikt Hel meisje zag hem met bezorgdheid aan Loop heen malle meid riep hg daarop uit zich inspannend om er bij te lachen grondwet eerlijk s door elke party in de kolonie juist zoovoel te geven als zjj verwachten kon thans te krijgen zjj is ook eerlijk omdat zij een poging van voorzichtige en nauwgezette ministers ia rechtvaardig te zijn tegenover elkeen Kn juist daarom zal zij slechts weinigen van de betrokken personen bevredigen De Londensche Morning Post meikt naar aanleiding van graaf Tattenbach s zending naar Fez op dat beleefdheidsbezoeken dikwijls gebrnikt worden tot niet ambtelijke gedaohtenwisselingen over zaken Het zon niet verrassend ziJn indien ïuHenbnch opdracht kreeg de grondslagen voor te be reiden op welke dr Rosen de nieuwbenoemde Duitsche gezant in Marokko een handelatractaat zon kunnen opbouwen Het voor de hand liggende oogmerk van Duit schland is vun zijn recht te doen biyiMtt om recltstreeks met de Marokkaansche regee ing la onderhandelen Duitschland erkent geen bevoorrechte poiitie van Frankrijk ol van andere mogendheden in Marokko en handhaaft zgn recht f om afspraken te negoeren waarvan het langs ambteiyken weg geen kennis heeft gekregen Terwijl do Morning Post het rechtmatige van dat standpunt niet betwist acht zy het twyfelachtig ol het doelmatig i en ïtnadi Abd ui Azis aan er zich vnn te vergewissen in hoever Dnitschlnnd bereid zou zün hem in zgn streven naar onafhankelijkheid te steunen De Saltan zou zich waarschöniyt ook zonder Dnltschland s aansporiuf niet geschikt hebben naar do leiding van een e Oe groote mogendheid Maar sedert het jbe i te Tandzjer is meent het Londensclio Jw bot uitzicht op een vreedzame regeling Wlji de Marokkaansche kwestie sterk verdlitiderd De Romeinscho Patria meent daarentegen dat het geschil thans beslist in een vredelievende fazo is getredon De Paaschvacantie heeft niet de luiitsle verandering in den politieken toestand in Hungarye gi bracht Het gerucht dal du Koning deze week weer verschillende polilici zou ontvangen onder welke Szell en Kossulh wordt door de Magyar Nemzet tegengesproken kenWel gaat Tisza den 2 Moi naar Weciien maar enkel om Hongarge te vertegenwoordigen bü de ontvangst van den koning van Saksen Frans Josef gaat na afloop van dat bezoek weer naar Boedapest waar dnn de Kamer byeenkoint en de trootirede in be Dat was maar een grapje van n niet waar P Neen papa hot was geen grap antwoordde het meisje zeer ernstig Maar wat zond n wg eigcnigk in de gerechlsznal moeten doen kind P Miquéle begon te beven en viel op haar knieën 0 papa Ik bid u Ik smeek u I Als ge eens wist hoeveel genoegen hel my zon doen nla gg eens wist Zg snikte Wil n het doen P Neen morgen niet Op een anderen dag Neen mofgen ik bid er u om Zie papa als go my oen weinig liefhadl moest gg toch Zg sloeg haar zenuwachtig tiillendo armen met zulk een angstige drukking om zyn hals dat Dnprnt zich niet herinnerde vroeger ooit zoo omklemd te zgn j i toch eens op dien ent zettenden nacht toen die Grillonny maar niet dood wilde gaan Neen kind noen duizendmaal een Ik wil niet dut je zoo iets zult aanhooren riep hg uit lerwgl hel hem eindelgk gelakte door een ruwe beweging Miqnèle van zich te werpen Wordt mvolgd