Goudsche Courant, zaterdag 29 april 1905

een spijker er tot steun onder geplaatst De pastoor heeft gorucht g ihoord en zich in bed opgericht doch is niets meer hoorende weder gaan slapen De beweging door hom gemaakt schijnt de dieven toch op de vlucht te hebben gejaagd althans nog vele kostbaarheden die ook binnen hun bereik lagen waren onaangeroerd golatenl De landbouwer De Ridder bij wien zestig kippen en een baan zgn gestolen woont inde Axelsche straat Misschien hebben do dieven want ziJ zullen wel dezelfde geweest zgn dit op hun terugtocht uit de pastorie meegepikt M C Uit Hilversum meldt men aan di M B Ct Omtrent de stuking dfr timmerlieden kan nog het volgende gemeld worden Hetaantal patroons dat de eischen der worklieden inwilligde bedraagt nu 24 meest eigenbouwers Van de georganiseerde patroons gaf niemand toe Deze doen nu veel moeite timmerlieden uit andere plaatsen te krggen Slechts een tweetal mannen zgn uit Araer ifoort gisterenmorgen by den aannemer Mouw aan het werk gegaan Een der stakenden is gisterenmorgen uit zgne woning behoorende aan zgn patroon B Mouw op laat van dien patro bg deur waarderseiploit verwgdeid H Bdon verwacht deze patroon oen groot aantal timmerlieden uit Amsterdam Het aantal posten wordt uitgebreid Ook aan de stations te Amsterdam zullen deze geplaatst wortjen Nog voortdurend leggen timmerlieden het werk neder Gisterenmorgen zgn er 120 man aan het werk gegaan bg hunne pi roons die de eischen igwilligden 162 werken ernog niet Het werk der metselaars kan niet geregeld meer voortgaan en di zen zullen reeds timmerliodenwerk moeten gaan verrichten Hun zal verzocht worden zulksniet to doen Daartoe schrgft de Besturenbond eene groote openbare vergadering uit voor arbeiders uit alle bouwvakken Gisterenmiddag werd er op de heide vergaderd De politie laat njemand op da werken toe Er zgn reeds verscheiden timmerlieden de nitief ontslagen De orde werd nog geeuoogenblik ver toord j er ia eene brigadestakenden per fiets gevormd die geregeld de werken afrgden en rapporten bg l pt stakingsburean inbrengen De uitkeering ai n de r kath timmerlieden is in orde gebruc Het benoodigde geld wordt verstrekt uit i s weerstandskas der B Kath Werklied vereeniging f Drie van do vier wegens de inbraken in het noorden van Rotterdam gearresteerde recidivisten hebben schuld bekend en moet ook gebleken zgn dat de beruchte ZwarteJan zyn mede ilichtigen geducht heeft tekoit gedaan bjj de verdeeling van het gestolen geld N R Ct De Nederlandsche stoomboot Irene hoeft te Cardiff 20 man van den Franschen schoener Alice aan wal gezet die op de kust van Newfoundland schipbreuk geleden beeft Na een vreeselgken storm heeft de bemanning van de Alice tien dagen lang onophondeli k moeten pompen om het schip boven water te houden Ten slotte hadden de mannen alle hoop opgegeven maar toen kwam de Irene in zicht De zee stond evenwel nog zoo hoog dat men onmogelgk met de booten naar de Alice kon gaan De mannen moesten met een Ign aan boord van de Irene gehaald worden Enkelen hunner waren zoo zwak dat zg tevoren met een touw aan sterker kameraden vastgebonden moesten worden Een paar minuten nadat de laatste raan veilig op de Irene was verdween de schoener In de diepte In den grooten krater van den Vesuvius zoo wordt uit Napels gemeld heeft zich een tweede kegel gevormd hooger dan de groote hoofdkegel Men kan nu staande aan den kraterrand de uitbarstingen uit den top van dien kleinen kegel zonder gevaar waarnemen want de uitgeworpen steenen vallen binnen den hoofdkrater weder neer Geheimzinnige diefetal te Dordrecht De heer J H winkelier aan de Voorstraat sloot Zaterdagavond zgn brandkast staande in het kantoor achter den rinkel Voorstraat 364 Den slentel er van stak hg in zgn broekzak Zondagmorgen ging de familie uit de stad De daagsche pantalon van den winkelier waarin de sleutel zich bevond bleef op de slaapkamer hangen Toen er Dinsdag geld moest worden betaald kwam de heer H tot de minder aangename ontdekking dat raen in zyn afwezigheid de brandkast geplunderd en daaruit al het papieren geld en specie meegenomen had Het bedrag dat ontvreemd werd wordt op meer dan f lOOO geschat Nergens is een spoor van inbraak te ontdekken Alle deuren en ramen waren gesloten als gewooulyk alleen de slentel der brandkast was uit den achterbroekiak naar een zgzak spreking komt Dan eerst zullen de pogingen om tot oplossing der crisis te geraken hervat worden Verspreide Berichten FEiSKKIJK Gistorenraorgon heeft het jacht Victoria and Albert met koning Edward en koningin Alexandra aan boord het anker nitgeworpen voor Ajacclo Tusschen den kruiser Vbonkir dio bet jncbt vergezelt en de citadel werden saluutschoten gewisseld Om 8 uur begaf de Eiigelsche consul vergezeld van een aantal Kngelschc toeristen zich aan boord van het jacht waar bloemen en geschenken aan de koningin werden aangeboden Daarna gingen de prefect en de burgemeester van Ajaqcij do vorstelijke personen begroeten Italië Naar uit Rome aan de ICcho de Paris bericht wordt is voor de eerste maal sedert de sjinnexatie van den Kerkelgken Staat in tegei oordigheid van de hoogste dignitarissen uitgiet Valicaan de jegen ingeroepen over het koninkrijk Italië en over bet Huis van Savoye Deze belangrijke gebeurtenis had plaats bü de offlcieele opening van kerkelijke kunst te Ürotta Ferrata door mgr Duchesne directeur van de Fransche school te Rome De ministers van onderwijs en van justitie waren bg de plechtigheid tegenwoordig Roemenie Het Rusland is een meestbegunstigingsverdrag gesloten Seeviii Uit Belgrado wordt gemeld dat alle in den vreemde verbreide geruchten met betrekking tot een ministerieele crisis geheel van grond ontbloot zijn Er bestaat geen enkele reden voor een dergelijke gebeurtenis Dit laatste mag wel in twijfel getrokken worden voor een land waar zoo licht met het leven der vorsten wordt omgesprongen Kekta Uit Kanea wordt van gisteren bericht Een Engelsche vloot onder bevel van de admiraals Domvile en Grenfell kruist in de buurt van Soeda De kruisers Jnno Diana Ijeviathan de torpedobooteu Albatros Desperate Foam en Star kozen zee met bestemming naar Marmaritza BUBLABD Den I6en April werd in de baven van St Petersburg een officier van politie vermoord door nwtrozen Een troep matrozen en werklieden die spoedig vertrekken moesten naar het Oosten schoolden Samen op een binnenplein Een officier van politie gebood hun nitéén te gaan Enkele werklieden echter stribbelden tegen en beleedigden den officier Deze trok daarop zijn revolver schoot en wondde twee mannen De menigte in woede ontstoken wierp zich op hem Ug vluchtte in een slagerij Daarop bestormden de matrozen den winkel en rosten den officier z66 hard af dat hy spoedig bezweek örootïorstin Elisabeth die den czaar om gratie verzocht had voor den moordenaar van haar echtgenoot grootvorst Sergius heeft bericht ontvangen dat de doodstraf veranderd is in levenslange ballingschap De moordenaar zal nu naar het klooster Sorlbal gebracht worden BINNENLAND STATEN GENEUAAL T W K K U K H A IfÊ B H Zitting van Donderdag 27 April liager Onderwijs De heer Bos licht zjjn amendement toe nopens het verplicht goedkenieu van het leerplan van bijzondere scholen die aanspraak op subsidie willen hebben HiJ beroept zich daarbij op de historie van het ondorwijs Eerst was er geheele vrgheid en geen toezicht op de deugdelgkheid Naar gelang de Staat echter het onderwgs steunde ging hij eischen stellen ten opzichte van bqt gebulte De vrijheid omti ent het godsdienstige van het onderwgs of de godsdienstige richting wordt door zulk een controle in het minst niet gedeerd Het amendement vraagt alleen regelmatig voortschrijdend onderwijs in de vakken a i en k onttrekt dus zelfs de richting van het onderwijs den geest der leesboeken enz geheel aan het Stajitsteezicht Een amendement Helsdingen dat niet alleen goedkeuring eisoht van het leerplan maar oek van d regeling der schooltijden de leerboeken enz en dat bepaalt dat de goedkeuring niet mag worden geweigerd om de richting van het onderwijs wordt verdedigd door den heer Troelatra die hierbg het standpunt uiteenzet dat liij en zijn party jegens het snbsidieeren van by zondere scholen innemen De voorzitter verzet zich echter daartegen in de algemeene beschouwingen mag niet worden teruggetreden Na eenige woordenwisseling verklaart do redenaar zich bereid te trachten hot algemeene zooveel mogelgk te laten rpsten Hg betoogt dat zoolang nog iets toebehoort aan hetn die het bekostigt het bgzonder onderwijs wel degeljjk grootendeels aan den Staat behoort die liet immers grootendeels bekostigt Dit beginsel na komt meer tot zgn recht in het amendement Helsdingen dan in hot araendement Bos De heer Bglevel 1 stelt bjj amendement voor zeÜs de verplichting tot ineodeeling van het leerplan aan den schoolopziener uit het wetsontwerp te lichten Een waarborg voor deugdelijk onderwjjs ia die meedeeling z i toch niet Spr heeft buitendien nog een amendement ingediend om aan scholen die behalve in de vakken van het gewoon lager onderwgs nog les geven in een of meer vakken van het meer uitgebreid lager onderwijs niet den eisch te stellen dat zjj 20 uren per week besteden aan eerstgenoemde vakken doch hun toe te staan dat zjj 23 uren per week les geven in alle vakken te zamen De heer Bbr esius verdedigt zijn amendement om den leeftgd waarop kinderen in de scholen mogen worden toegelaten te doen bepalen onder goedkeuring van d i districtsschoolopziener De prikkel bestaat anders zéér jonge kinderen op de school toe te laten om maar het voor een Rgksbjjdrage vereischte minimum te bereiken Hetgeen zeer schadelijk is voor de kinderen en het onderwgs De minister van Binnenlandsehe Zaken zegt ten opzichte van het amendementBorgesius dat het ongelijkheid zou doen ontstaan daar de verschillende schoolopzieners niet dezelfde leeftijdsgrens zullen aannemen De minister verklaart zich om redenen van eenheid ook tegen het tweede amendement Bgleveld Het nut van de vrge oefeningen zoo antwoordt spr aan den heer ter Laan acht hjj twgfelachtig wanneer men geen goede lokalen heeft Ten opzichte van de twee amendementen die controle op de leerplannen enz vragen meent spr dat die controle eerstens vrgwel onmogelijk en voorts zoo goed als altgd zou wordan uitgeoefend door ondeskundigen In de verplichte meedeeling van het leerplan ziet spr voordeel De heer Ketelaar bestrgdt uitvoerig derede des ministers O a zegt by is het als voorbeeld genoemde leerplan op een openbare school een zeer dwaas ja eigenIgk heelemaal geen leerplan De heer Goeman Borgesius persisteert dat kinderen onder de 6 jaar niet mogen meerekenen voor de berekening van het subsidie maar wel voor het aantal benoodigde onderwgzers Alleen als dat wordt bepaald zal spr zijn amendement intrekken Ook wordt gerepliceerd door de hoeren Troelstra Bos en Bgleveld Deze laatste trekt zgn araendementen in De heer Troelstra geeft in overweging om het toezicht te splitsen in een voor het openbare en een voor het bgzonder onderwijs ten einde beide te vrgwaren tegen het gevaar van partgdigheid De heer ter Laan verklaart namens de voorstellers het amendement Helsdingen voor ingetrokken nu de beer Bos zgn amendement wyzigt in dier voege dat het niet meer wezenigk verschilt van dat der socialisten Namens de commissie van raporteurs geeft de heer Talma de Begeering in overweging de kinderen onder de 6 jaar niet voor de kosten van den schoolbouw doch wel voor de onderwgzers pensioenen in rekening te brengen Overigens adviseert de commissie tegen de aan haar oordeel onderworpen amendementen De minister repliceert waarna op voorstel des voorzitters wordt besloten het amendement nopens den leeftgd der kinderen aan te houden tot aan het einde van de beraadslaging over artikel I Het araendement Bos c s leerplan wordt verworpen met 42 tegen 17 stemmen het amendement Bos c s intrekking subsidie bg afwijking van het meegedeelde leerptan wordt verworpen met dezelfde stemmenverhouding De vergadering wordt verdaagd tot morgen 10 uur Gemengde Berichten Gisternacht is ingel ken in de pastorie te Westdorpe Ontvreemd ziJn een zilveren Christusbeeld een zilveren voetstuk van een fruitschaal en andere gwüiluren Nader meldt men nog De diefstallen Dinsdagnacht te Westdorpe gepleegd hebben daar nogal ontsteltenis teweeg gebracht Vooral door de kal ne wöze waarop ze zyn ten uitvoer gebracht De kerkdieven hebben eerst bg een smid eenige hamers en bij een molenaar ander inbrekersgereedschap gehaald Doodbedaard werd een der ramen der pastorie opgeschoven verplaatst hetgeen den heer H bg het aantrekken van het kleedingstnk opviel De politie is met hot geval in kennis gesteld Dinsdagmorgen is aon het station te Dordt aangehouden de dienstbode van den winkelier die terugkeerde uit Arnhem waar zg woont Zg bevindt ich nog in voorleopige hechtenis Dajiruit mag evenwel volstrekt nog niet wdrden opgemaakt dat zü de dievegge zou zgn Zg heeft dat eerstens ontkend en ten tweede heeft zg volgens verklaringen der winkeljuffronwen nooit je brandkast van na ig gezien Hoe het zg n au de politie de taak dit mysteriouse zaakS te ontdekken De onbewuonb iar verklaarde hni j s aan de Bottwenhof te Wngeningen zgn voor zoover die nog beivoond weidn door dj politie ontruimd Van de acht gezinnen die daardoor op straat kwamen to staan ha dden vijf nog geen onderdak kupnen vinden Verdacht van den mooM te Vulleiihuve is gister te Meppel zekere Harm van tder Linde een neef van di ii verslagene aangehouden en naar Voller bove overgebracht Van der Linden is reedV nogon maal door du Zwolscho rechthank Wcrourdeeld Het Hbl schrgft Hedenmidh ag vertrok niü imslerdara met den trein Vin 2 35 Weospifpoort do laatste balling teijgtvolgo U de Z A oorlog om in Rotteritai en Den Handlfschaid te nemen van zgn vjjle Grienden iMt i s ffii bekende commandaJit H Lategarf BUit Nederlandsshe volk dank hg vodr de gaitvrgltoid VriXdSchap en liefdo die hg iiii mociit onderinden WoeijjBdag vertrekt de inininui d int v or goed naa Afrika Tot Din sflilgoclitend is tin adres Bugiji Ballotstrant 4fl lutrocht i fj Iri allo porseleinfabrieken van Lipogel s het verk weer aangeva ng n Geen enkele we k nan werd afgewezen d Ge leraal Tournierj heeft ircli in oen AlM orderf tot mansciiappon onder zgn bevïl geniet De gencraojl zegt daarin wg hebben ieen allertreurljiste beproeving doorgemaaltt Door d e wgze waarop de troepen hun f Ircbt hebbd gedaan hun vollen plicht hebben zg getoond dat zg in welke omstandigheden het moge zgn op de hoogte zullen zgn van hun taak en hun roeping Tengevolge van o n misplaatste grap was te Odessa het gerilcht verspreid dat een hooggeplaatst persoon oit Petersburg 10 000 roebels bad gezonden nm voor de Paaschfeesten nitgedeeld te worden aan de famitiën der reservisten Een duizendtal vrouwen meldden zich aan ten stadhuize en toen men haar wilde afschepen met de uitlegging dat men ze voor den gek had gehouden begonnen zg deuren en vensters te verbrgzelen en met steenen te werpen naar de machtelooze politie De burgemeester kwam er toen tusschen maar hg kon de vrouwen eerst doen uiteengaan nadat hy als voorzitter der raaatschappg van hulpbetoon aan de reservistenfamiliën oen aanzienigke som had uitgedeeld Te s Hertogenbosch is opgericht een Provinciale bond van grossiers in koloniale waren en aanverwante artikelen De bond staat op cbristeiyken grondslag Elf leden verklaarden zich voor een roorasch katholieken en één voor een neutralen bond De bond slelt zich tegenover De Hanze omdat deze vereeniging coöperatief én dus tegen de grossiers optreedt By het graven van een kanaal te Solo zgn door koelies in een aarden pet drie gouden voorwerpen gevonden die vermoedelyk van Hindoesche herkomst zgn Het nue voorworp schgut bg een hoofdsieraad te behooren de twee andere zgn schildpadjes van een halven decimeter breedte met kettingen aan de voorpooten blgkbaar om door kinderen aan de henpen te worden gedragen De schildpad is bg de Hindoes een symbool en ook het bedoelde hoofdsieraad is Hindoesch De voorwerpen zgn das uit een zeer oud verleden afkomstig Nog werd op een andere plaats drie meters onder het zand opgedolven een schede van een meusch van het overige geraamte werd niets gevonden maar wel op dezelfde plaats eenige kostbare steenen akik van regelmatigen vorm en doorboord zoodat men aannemen mag dat deze eens aan een snoer om den hals waren gedragen door den man of de vrouw van wie do schedel afkomstig was Central News meldt uit Ifontreal dat het Genoveva kloosier op 2 5 mgl atstands van die plaats gelegen Donderdagnacht door brand vernield werd De honderd inwoonsters velen bejaard en gebrekkig werden met moeite gered een oude non vier oude dames en acht jonge novices zgn echter verbrand Men vreest dat er nog meer doeden in de ru toen zullen gevonden worden Een omgekomen non had eerst vele kinderen uit het randend gebouw gedragen oor zö in den rook stikte Door dr M C Dokhuijzen te Utrecht wordt naar het U D meldt metstenn o a van verschillende geleerde genootschappen een Zuiderzee expeditie in de maanden Juli en Augustus dezes jaars georganiseerd Deze stelt zich ten doel physiologische onderzoekingen bg de visp ijen van de Zuiderzee te verrichten i n fauniHische studjé to maken in verband met helijoutgehallo dier wateren terwgl ook aan h0ljm lantaardi e loven daar ter plaatse de noi 9 ge aandacht zal gewijd worden Verschilleii e geleerden deelnemers aan expedities naM Indië hebben hun medewerking toi geze a Daarenboven hébben een aantal jon e waarnemers zich be schikbaar gesteldi i Vooral wordt hoog gewicht gehecht aaitj ien gelgktgdig onderzoek van verschillendöM lekken op de Zuiderzee In het Ionrilffi do Paris wordt een en nder meege leeliT j er de schatten en kunst voorwerpen iii het dikwgis iploi en o er de groi de van de gebou voor het geval d eens door den St deze een schadev zal te betalen 1 gebouwen niet mi Deze schatten onvoldoendo ond jf ook op verscl ill In hot dor veyron is in d aarvoor oor ipatoonstelllng in las 16 millioQU pwaard in eeh h Éirs faari don gi Hordt zooiot heti jevaltiis i Toen leliekkastfcl van é iiugélt ifjerwetsi Peeldfes ëi edel iferd ontbjlake yi aan Afcdell f bVweerde iS t 4j Fransche kerken over Ing verdwgnen dna van architectonische waar Berekend wordt d it jgendommen van de Kerk genaast zullen gorden i g van drie jhilliard len de waAide van de ek nd fl en voor een liroot deel den en verdwgnen dan pla itsen il jCoiques 4t panepenl k ipen scha aanwezig w 01 jde Weneldanr hgingdzonden werd Hi w rdt iistje dipht bg yta loleli I winteii gestc iki et vrij ïin bhoïid jhaf beitHhMam eorsjte FransöhSj k gijuden ett l lfverei eens onderzochb ende voorwerpen l ing was toevertrouwd breiende slukken zgn lenen Slchii iigendom waren Er wei l daarop een an dere schatbewaarder aangesteld In Beaufais wordt het meubilair nit den Kalen van het bisschoppelgk paleis op f 150 000 geschat terwgl de wandbekleeding ill de kathedraal van die stad een waarde ma hebhen van 1 600 000 Te Bheims is voor één reliekkastje f 150 000 geboden en de behangsels van de kathedraal aldaar voor zoover ze niet tydens de revolutie vernibld zyn zgn eenig en dus onschatbaar De kerkelgke schat te Parya heeft veel geleden maar is toch nog groot genoeg om tien musea te vullen Voor den mantel van Thomas Beehet is 2 millioen geboden en verschillende beelden van de H Maagd zgn millioenen waard Het onderhoud van haast al deze kunstwerken is treurig en hoewel verschillende bisschoppen al op deze langzame vernietiging geweztii hebben is er nog geen verbetering te merken Stadsnieuws GOUDA 28 Xpril 1905 Wg herinneren d vergunninghouders er aan dat de vergnnnings rechten voor 1 Mei moeten worden betaald voldoen zg daaraan niet dan is 1 Mei de vergunning vervallen Een minderjarige uit den Haag die te utrecht was aangehouden en naar hier is vervoerd zal door de politie worden overgebracht naar den Haag en daar weder onder het ouderiyk gezag wprden gesteld Gisteren slaagde o a te Utrecht voor het acteexamen lager onderwys de heer ï W Verweg te Bodegraven VlIlGADKRlNGVANDiiNGSHEENTfiRyD VRIJDAG 28 APRIL Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig de bh Noothoven van Goor Vergeer Herman Van de Velde Nederhorst an Egk de Jong van Galen Engels Luger van Itereon Jongenburger VingerUng en Muglwyk Afwezig de hh IJssel do Schepper Prince Fortugn Droogleever Donker en Dessing De Voorzitter De hh IJssel de Schepper en Fortugn Droogleever hebben kennis gegeven verhinderd te zgn deze vergadering nS te wonen De notulen der vorige vergadering worden TOorgelewn en onveranderd goedgekeurd Do Voorzitter De nieuw benoemde ontvanger der gemeente heeft zich gemeld om de vereischte eeden af te leggen De ontvanger wordt daarop binnengeleid en legt de eden van inivering en trouw af De Voorzitter Mgnheer Kroon ik wensch u geluk met het vertrouwen dat de Raad in u heeft gesteld door U te benoemen tot deze betrekking uw groote werkkracht die nit uwe vorige gemeente ons werd medegedeeld geeft ons de verzekering dat U uw ambt stipt zal navolgen en dat deze betrokking door u met genoegen zal worden vervuld ten goede zal komen aan de gemeente De ontvanger dankt daarop de Voorzitter oür de e woorden en verlaat daarop do vergadering De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten tot uitbetaling van eenige posten uit den post voor oiKvoorziene uitgaven dat voorts was gOüdgekenrd de raadsbesluiten tot overname van dijle dwarsstraat aan de IJssellaan en dat tot afstand van grond aan de Goudaoho Waterleiding Maatschappg tot uitbreiding van de prise d eau Gedep Staten hebben in hooger beroep de aanslag nn G F Tgbout gebrajcht op f 470 en ongegrond verklaard het hooger beroep van M Hamoen H A M Duönstee en J S Mossel Door B en W zjn ten laste van het pensioenfonds aan H Naber en zyne echtgenclote ieder een pensioen van f 170 s jaars toegejkend en aain den lantaarnopsteke J Renrings een pensioen van f 97 Dat voorts door den Commissaris der Koningig aan den Burgemeester verlof is toogostajin van 6 Mei lot 3 Juni Aangenomen ivoor kenniBgeving i Ingekomen f sji 1 Een brief van Ged Staten betreffendeUde veiligheid van den stoomtram Gouda jpudewater door het overschrgden van de iSnaximnuisnelheid die voor de spoorbaan binnetil de stadsgrachten ia bepaald op 5 K U per uür f Iri handen v in B W ter tfiioening 2 1 De rekeningen der instellingen Vai wel dadi heid over 19è4 W rden gesteld in handen eener Commissie en diiarin bentemd de hh Engels Jongen burgö en val Eyk JHert briefi van do Commissie voor de jferordoninf n tpt wifeiging van Ar 21 iofl Wei Woningvorordening Een voprdjracbt voor Hoofdonderwyzes e Ie ctaefibare BewjYrschool Eon Wirtlracht voel onderwgzeres in de hhndwerken 3 15 zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan d irdo gesteW 6 Een voorstel van B en W tot geleidelijke ontruiming van 27 woningen 7 Een voorstel van B en W tot overname Van de van Pergynstraati 6 7 zyn gedrukt rondgedeeld Ter visic 8 Een voorstel van B en W om aanden heer E J van der Heyden een stukje grond te verhuren voor 60 jaar tegen f 1 per jaar Ter visie 9 Een voorstel van B en W om recht van overpad te verlcenen aan de Kleiwegsteeg aan M Hgkoop Ter visie 10 Een dankbetuiging van den heer J Schumer voor de hem verleende gratificatie Aingenomen voor kennisgeving 11 Het verslag van den toestand der gemeente over 1904 Zal worden gedrukt en rondgedeeld Aan de orde 1 De benoeming van a een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs Benoemd wordt de beer A H TEEPE met 7 stemmen de heer van Nooten verkreeg 6 stemmen en 1 biljet was in blanco b de hootdonderwyzeres der Eerste Openbare Bewaarschool Ing St no 38 Benoemd wordt Mej J F de JONG met 14 St c eene onderwyzeres in de handwerken aan de school voor gewoon lager onderwijs no 2 Ing St no 41 Benoemd wordt Mej H P BOTH met 14 st Aan de orde De rekening over 1904 van de Bank van Leening en cq het voorstel tot wyziging der gemeeiite begrooting voor 1904 Wordt goedgekeurd zonder hoofdelgke stemming Aan de orde Het voorstel tot goedkeuring eener wgziging in het Huishoudelijk Reglement voor het Vereenigd Wees en Aelmoeseniershuis Zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde De outwerp Verordening tot wgziging der Bouwen Woning Verordening Zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het preadvies op het verzoek van den Kerkeraad der Ned Hervorinde gemeente tot beperking van den verkoop van sterken drank op Zondag De heer Jongenburger M de Voorzitter het behoeft geen betoog dat ik sta aan de zgde van de Kerkeraad om de drankgologenhedeii te sluiten op Zond vg tot 12 uur Ik heb dezer dagen wel hooren beweren dat de korkeraadsleden allen geheel onthouders waren dit is natuurlgk niet zoo de kerke raad wil voorkomen dat onder kerktyd en daarvoor gedronken en verderfelijke spellen gespeeld worden en daar heeft zg recht op veer het zedeiyk welzgn te waken Het is mg gebleken dat in den laatsten tyd in meerdere gemeenten voorstellen zgn gedaan om tot 12 uur te sluiten in enkele gemeenten IS dat eerst aangenomen en later weder ingetrokken omdat in strgd was met de drankwet Ik stel mg yoor een voorstel binnen niet al te langen Igd te zullen doen om die gelegenheden die lot 12 unr sluiten een vermindering van 25 pCt te verlcenen De heiT de Jong Ik geloof dat die sluiting a m veel gezinnen zou ten goede komen als men vroeg o i pad is dan ziet men met verbazing dat in sommige gelegenheden zeer veel bezoekers zgn on daarom geloof ik dat beperking ten zegen zal zjin van vele gezinnen De heer van Galen Ik wil bier mgn meening zeggen omdat ik ook voor het afwgzend preadvieö van B en W heb gestemd en wel daarom dat het voor mg betzelfde is of iemand voor 12 of na 12 uur zich bedrinkt konden wg die drankgelrgenheden sluiten waar zg zich bedrinken dan was er wat voor maar wy moeien die allen over een kam scheerpn en wanneer wg do drankgelegenheden sl lten dan blijven do huizen met verlof toch open dus dat zou weinig geven Het afwgzend preadvies an B en W wordt zonder huofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde De reclames van G P Gnblji H van Zanen Muller A van Os C G van Gent en J van de Wateren tegen hunne aanslagen op het 2 suppletoir kohier der plaatselijke lonf j S I ket inkomen dienst Aah de orde Het kohier lleii plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 Worden in besloten zitting behandeld BEtRS VAN ROTTERDAM VRIJ oio 28 APRIL L K H K i StaatsleetitiKien PoBTüOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RostASD Iwang Dombr Obligatien 4 90 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Cc uHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becepis L 100 IV 24 Hypotheek Bankm Pandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Bottord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpooTisegleeniiigen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 867 I PremUleeningtn bhi QiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart MaaUchappijm Aand Holland Gulf Stv Mg 85 Divereen Mij tot Expl Laa v n Meerdetvoort 1902 8ÖVi VEBSCHEIDENHEID Bg een feeststoet in Mnrcia geraakte de Bachuswagen door de ontploffing eener acetjleenlamp in brand Een meisje dat een godin verbeeldde kon niet vluchten daar zg aan het vat was vastgebonden Eindelgk werd zg door eenige wei klieden met levensgevaar gered maar haar beenen waren reeds heelemaal verkoold Zg ligt nu op sterven Andere personen kregen brandwonden of braken de beenen Predikbeurt bit le Rflmonstrantsoli Gereformeordo Oemoanie aililer Zondag 30 April morgens 10 uur Do Heer J L LA GRO proponent bg de Rem Broederschap Oe Moiivcaulé f IN MAl TELS Coblumes OIouseo Rokken en Peignoirs zgn voor het aanstaande Seizoen in neer groote keiine ontvangen van de goedtcoopste tot de beste soorten Jiri i j ADVEIITKNTIEJM ♦ Tot onze droefheid overleed gisteravond te Utrecht onze lieve Neef GBRRIT PRINCB in den ouderdom van 27 jaar O PRINCE L PRINCB SOHIll VA DEE LOEFF Gouda 27 April 1905 Onnayolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n oliexsert gMChiWerAe fortreilen feluture Hogaerlt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuig zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Ge IU Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit of aanvraag Boxtel H nOOAEUTS Co Agent voor GOUDA Firma A QDAIST Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn EEMDEÏOTTANTIEE Neii wrtrdt verzochl op t MEUK talettei DIT HflT MAOIU K TAir VI lUVËNSWAAY ZONEN OORINOHKH Deze THKEEN worden atgelererd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer ec Prgs voorzien vao nevaustaand Merk volgens d Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoeriag van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz Wie lieker zyn wu u Sekt filkol CaCM te oBtTuigen gaitekl en u vele prcebemliigeB m 4ea handel gekomen ondei des UHn im uitvinders Dr Miohaell vwrMidlfil p da beste mwliines in liet mnlA raimd Makbiintement van Qebrii SMt rok t Keulen iltcba Ktkel eacno In vierkanfsn buwn Vwe £ ikal OKw imwt OHlk AmM eoM aangenim gezeode dnak tm Mlijksch gebruik een t 2 tfa riMi im t posder Tear en kop ChoiKJiH ib geneenknclK druk by m4 Mi diarrhee alecati met water tt ailnitoa Vetkrügbaar by i TOonuiBM p3 Apothaksra va f 1 80 t o ïor OenenalTtrtegenwoonUgw M land Juliut MattonMMli Imntardara fUlwatnai UI h U UÏ SéU CU mK rai tam UUUm fcnnte mmM kMric piMUM H lib nrtna i cbl M H l B Kil ClinitnCn S hntM kmA rir