Goudsche Courant, zaterdag 29 april 1905

Maandag 1 Mei 1005 o 0709 44ste J ari£anj £ l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ti lctoon o Sï De Uilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen I De prijs per drie maaiden is 1 25 iranco per post 1 70 I j Afzonderlijke Noinmers vIjPüENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 luir de iniiltt Cfezondlieicls Commissie voor GOUDA BOITENflEWONE op OtXSDAOSUEI e avonds 8 ure in de achterzaal van de Sociëteit de Réntiie aan de Oosthaven Spreker Or W P RUMSICII Hoofdinspectenr van de Volksgezondheid voor ZnidHolland en Zeeland Onderwerp Volksschoolbadeii i T0KGAN8 VRIJ Tuingrond TÜINQROND te huur gelegen nabjj Gonda zeer geschikt voor Tninders en Kweekers goinakkelüke hnbrvoorwanrde desvorkiezende met Woning Te bevragen aan het Bareaa dezer Codrant onder No 2575 Hoofdprijs Hen liiede bel De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd oo noo 5 k UUnootUgiug tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 8 Millioen 325 120 Mark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval eOOOOO Mark I Premie v 300 000 M iOO OdO M 6 000 M to OOM 4 00lM 40 000 M 85 000 M SO OOIIM 1 prijs V OOOOM 1 80 000 M 7 prgz 80 000 M 1 prijs IS OOOM 10 000 M 6 000M 3 1100 M 8 000 M l liOOM SOilM iOOM 106 4I 5 8 Ufl 1 1 prijs 2 1 prijs van tOO noO M l 60 00 iM t 60 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat Si OOO loten met 418i6 prijzen en 8 premien zoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat ia gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der isto klasse bedraagt in het gelukkigste geval f 0 000 Mark stijgt in de 8e kl ot 6 000 M in de Se tot 60000 M in de 4e tot 6B 00 M in de Je tot 70 00 M in de 6c tol 80 0 o M in de 7e en laatste klasse tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechu Guld 3 60 een hall origineel lol slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel ais de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele Irekkingslijat IK ItketaliBK en rerzendliii van iirUusii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Bil opdracht verzoek ik beleefd mij M den naam van dit bidd te melden J Wfen Wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 18 MEI met vertrouwen tot Saouel Ueckscber Senr Bankier tn Wissdkantoor in HAMBURG DuWkUnd Zenuw en Maafflijders wordt uit overtuiging al een werkelijke hnlp in den nood het boek ISaad greTrer aanbeTolen Na ontvangst Tan adreaper brieftwirtworlt dit beekje iranco per poat toWMonden door BLOEPOEL S Bodkli Zaltbommol VOOBJAARS PAABDE WAKHT LOTEN verkrijgbaar a 50 c nt H A BIII1TKMA1T ZOON LANGK TlENDEW ti Trekking Zaterdag 3 Junu WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT flr S KOnill HL MHE F tliniKKEiV Voedert uw Vee mat de xuivere murwe merk Sler en J uitmnntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eerc Vlfiloma Parljg 1900 J egen Gouden Medallleg BLUY SSEgjEHE IM Moei men de cadeaux in de priizi n van onze verkanparlikelen belalen Beslist neen ONZE prijzen zijn volstrekt niet hooger dan an anderen die GEEN cadeaux geven Tot het geven van Cadeaux zijn wij alleen in staat door onzen RECHTSTllEEKSCHEN verkoop in EKiEN winkels en door on en ENORMEN omzet Wij zonderen eenvoudig een gedeelte onzer winst af voor Cadeaux en Verlotingen hetgeen wij ALLEEN kunnen doen door ONZE MANIER van verkoopen en ONZEN f NORMEN omzet Nu is het duidelijk dat wij voor die cadeau artikelen door het inkoopen van GROOTE massa s uit 1ste hand BUITENGEWOON LAGE prijzen bedingen waardoor wij in staat zijn voor het afgezonderde gedeelte on ier winst ZOOVÉÉL te ge v en Hit lijkt zi o iets onbeg fijpelijks met die cadeaux Inderdaad is het evenwel zoo eenioudio inog elijli Het U alleen een kwestie van BÜITEJVGEWOON G ROOIEN RILCHTSTREEKSCHEN verkoop ISTeeDmt proef A BLUYSSE1 Z0 Ë1 U0 eigen winkels Fabrieken te Asten vergelijk oii e kwalileilen en prijicn MEI ladeanx mei üie vim anderen ZON Ontvangen een buitengewone groote sortooring nieuwe Bloenpotten voor 3 6 7 9 U en 15 bons per stak Boeiden voor 1 3 3 6 B 12 13 16 20 en 22 bons per p ar Vazen voor 1 B 4 6 7 8 10 11 12 13 U 22 en 23 bons per paar enz enz Steeds in eiken winkel circa IliOO verschilleiffc toegiftartikelen voorradig Te Goutla alleen WIJDSTRAAT 157 wwmmwfwfm HIW i f1Wll Dwor Gviieeith algetreen ntintrvvolcn Mel Eer I Dip lorna en GouJ Bekioont e PRAEPARATEN VAN OllitlA I arnrhfk d mMBtiEraclitigc en versterkende KÏNA WIJN tegenawaku VgUma t gi VWIIC i kinderen aU voiwa senen gebrek aar eellurt slechte aplJiTtrttrlng xenuwhoordpHn ter verstvrklnE na ziekte of kraambed koorta n hve gcvolKcn QUINA LAROCHE FERRUQIHEUX m het bijïontiw tegen Bloedc brek Bteektuobt kwalen nn Kritlichen leeft d em V crknigbatir in llacona ft ƒ 1 90 en l Pï fö jipOrt am ver9terkend aangenflam M maak voordflgeUjk digeboik 7 V v vooral voor kinderen wakken en klierachtige gestellen reer aan te b velend Ali gaaeeakraehtlgi drank bij stoornissen rfcr spysverteringaorganen en dlarrhic ook voor mlgeUngen en kleine kinderen Pnjs per bm a y K r 1 70 k K Kgr 0 90 4 Kgr O öO ChcmUch M AllrClllL kt Speciaal voor Kindervoeding in bussen ft Kgr 0 90 uivere iTiCitvaUIIVCl y j q ÖO è Kgr 0 26 A c4limO StfafA HAn Het roukeneenerlialve Cigarette it voldoende terbestrijV ailHlia V gai CtiCII n de hevigste aanvallen van Aatbnui etc In gposjei i 0 80 en o BO Tfirnflrf nHp Rnnhntic fruït puroatief tegen verstopping Aam 1 y beien Migraine Conresties etc vooral ook ablaxans voor liinderen tiew ijzen tk Tamarinde bonbons van KRAEPEI IEifT HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk eif de smaak aangenaam is Pnjs per doosje 0 90 en 0 60 CQltnlalr OAcélllAG algemeen eritend als het BESTS huismiddel 1 Verkoudheid en Kttlp bat is Qcn alfjmoplosaend en verucbtend middel b ultnemeadbeUl oitaluilend in Q flcKhjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje w 9 f rafparaleM foft KRAEPELIEN MOLM U Zeist üm alimt pMr t n tmn ür igi tli ualleM M atstp cfc nanm tn kaHdhekentng eH $ vrkr fféatir b dit mttlt TaMaksmaA Hpolkelen f t offüttn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranoiers ZEIST A4i4j Het VERLICHTING MAGAZIJN De Avoiidsler Dubbele Hutiit H 13 TELKF 117 is hfdt n iiiiin ooi ii n van nieuw model flasornamonton W iidcoinriir II I ll liii skoiiki ili liji v Te ens zuinige KOOKAPPARATEN reo keloos en zindeiyk Jc ware adres voor goede verlicliling Zoo even ontvangen ARCAIVllM waarvan spoedig de verklaring volgt Aanbevalend M M 7 LOOIT Aanlegger van Gas en Waterleiding Sn Metaalpootseztract merk KOOD KRUIS uit de fabriek van Firm H SAKDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpunnen ile krO0 i VerkrSgbaar to Qoud a bij R ZANDVOOET M A OATS H ZANDVOORT 1 S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF Alle soorten SCHOEiNWI Rfik voor het a s seisoon in het bialKHilüch Ifcilueii en Laarzeiiinagazijii KLklWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 0 SMITS Alle reparatiPn en aangemeten weik Verkrijgbaar in flessclien SO ets T i ft en I J 2a bjj H H Apotliekers en Drogisten Let op het merk ANKSB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C hVtiEli Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 A HOLLANDEE SCBILDSB beveelt zich beleefd aan zoowel voor Plafond en Decoratief als geitomt werk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen Gouda Druk va A BRINKMAN Z Ti Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Kleinhandel io sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS v in Gouda brengen ingevolge art 13 lO der Drank wet ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen het n ivolgende verloek om verlof voor den verkoop van alcohol hondenden drank anderen dan sterken drank van B Streefland voor de benedenlocahteit van het perceel aan de Spoorstraat Wgk Q No 197 Binnen a weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlol schriltelijke bezwaren inbrengen Gouda den 29 April 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Scactaris BROUWER KE 1MSGE I VG De BURGEMEESTER van Gouda brt ngt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Dirtcieur der Directe IWastingcn enz te Rotterdam op den iSen April 1905 executoir is verklaard Het kohier no 5 der Personeele belasting dÏADIt U05 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen v a den Heer tvtm er dat ie l r die daarop voorkomt verplicht 13 zijnen aanslag op den bij de VVet bepaalden voet te voldoen en dat heden Jngaat de tertftijn van les weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend jGOtlDAT den jgen April 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulteolaudscb Uverzichl De gezanten van Dnitscliland en Frankrijk do heeren Speek fm Sternburg en Jusserand zullen respectievelijk naar ünitschland en Frnnkrjk vertrekken na een onderhoud dat zjj met president Boosevelt gehad zullen hebben na diens terugkeer van de jkcht Men geloolt in diplomatieke kringen dat zg persoonlijk maar niet officieel aan den Üuitschen Xeizor en aan president Loubet den innigen wensch van president EooseTe t lallen overbrengen ou zoo spoedig mogeiyk een einde te maken aan den oorlog in het Verre Oosten De Britsche gezant die ook binnenkort naar Europa zal vertrekken kent eveneens de denkbeelden van Boosevelt over deze qnaestie De diplomaten zijn van oordeel dat net einde van den zee FEUILLETOX DS DOCBTIB VAH ÏÏSSi SCBUPS HAFITXnr 34 Met een opgezet hoofd ijlde hg weg en al de ODde martelende gedachten die hg dood had gewaand waren nu met vernieuwde kracht ontwaakt Mi4 éle pV k geen nïBl woord Gezeten op de kanapé waar Dnprat haar bad neergeworpen zag zij haar vader vertrekken Langzamerhand zeer langzaam verhief zich haar borst werden haar oogen grooter kwamen er rimpels op haar voorhoofd en pgniyke trekken om den mond en stamelde zy mot een vreemd diep en rauw stomgeluid terwgl het hoofd heen en weer jolie als van een half wezenloos kind J Bj nooit Nooit meor uar vader koerde na een kwartier aff ïig te zijn geweest terng Miqnéle zat f f op Se canapé hl dezelfde houding Jiet ttnende OogeA en met ttegevouwen handen Duprat kwam naar haar toe en gaf haar een kus op het voorhoofd Miouéle ve rroordo zich niet strgd hoe ook de uitslag moge zijn de eerste gelegenheid zal aanbieden tot het aanknoopen van vredesonderbandelingen tusschen de Russen en de Japanners De onlusten In Batoem worden hoe langer hoe erger Er vinden een reeks van moorden en gewelddaden plaats van welke de daders onontdekt blijven De autoriteiten zijn machteloos Een hevig gevecht heelt plaats gehad tusschen opsinndelingen en gendarmes in het dorp Voukoliea provincie Kissamos Drie opstandelingen een gendarm werden gedood 208 gewand Later stak de bevolking van het dorp het politieliureau in brand veertien gendarmes worden vermist de boeren in de buurt vatten de wapenen op Generaal Linjewitsj telegrapheerde gisteren aan den Tsaar Op den linkervleugel hebben onze voorpost detachementen de beweging waar nede ziJ den 228ten waren begonnen vervolgd Een dezer detachementen werd door den vijand aangevallen op ongeveer 10 K M ten Z W van Sjioniaodzij raaar de vjjand werd afgeslagen en trok terug naar het dorp Padziadzy De cavalerie van een nder fah oiKedetechementen in de engten van Sjanalong en Dawanzoeling opende het vuur op vijandelijke infanterie en deze zocht een goed heenkomen naar Oefanglon Op hot front onzer legers tegenover KaiYoeën werden de Japanners door ons artillerievuur verdreven uit hunne verschansingen en nit een naburig dorp De v and trok terug naar een hoogte die achter hen lag waar hij drie verschansing liniSn heeft die hji ter verdediging gereed maakt Den 23sten April heeft onze cavalerie zich by Tsintsjiatoen in een gerecht begeven met den vijand Het treffen duurde van 3 tot 6 uur De vijand was genoodzaakt terag te trekken In verband met het jongste gevecht in Mandsjoerge is het goed op te merken dat de plaats waar de strgd geleverd werd Kaijioean niet meer dan 20 kilometer ten noorden van Tjeling ge legen is Daaruit behoeft niet te worden afgeleid dat de Rassen na den slag bjj Moekden niet verder noordeliik terugtrokken j eerder heeft men te denken aan een znidelgk voornitgeschoven operatie der Russen tot op de eerste versterkte positie van de Japanners Dit Krggen wg vergiffenis P vroeg hy nederig doch zg gaf geen antwoord Maar Hiquele ben je dan zOo boos op me Miqnéle toonde dat zy niet eens z jn vraag had gehoord en Duprat huiverde wquéle 1 riep hg hartatoChteiyk en nam haar hoofdje tusschen zgn beide handen Altgd nog met starende blikken begon Miqnéle toen haar vader bad losgelaten op die zonderlinge wezenlooze wgze het hoofd been en weer te bewegen en fluisterde zy daarbij zeer zacht Nooit moer I Hij is dood Nooit meer 1 Droom of waak ik nu P riep Dnprat zich in wanhoop de vuisten tegen de slapen drukkend Miquële I Om Qodswil kind 1 Ik hen bij n I Ziet ge mg f Hoort ge mg wel P Nooit meOr t herhaalde Miqnéle met dezelfde wezenlooze beweging Groote God wat staat mj nu te wachten riep Dnprat By nam het meisje op zyn sterke armen droeg haar terwyi zg hem Igdeiyk liet begaan naar haar kamer legde haar daar te bed wachtte een poosje tilde haar toen weer op bracht haar aan het venster noemde haar by haar naam omhelsde en kuste haar eo bezwoer haar hom toch te willen ant blijfct echter uit t gevecht biJ en uit de ligging van Kaiyoean dat al mogen de Japansche operaties om de beide flanken van Linjewitgj a leger om te trekken reeds ver gevorderd zyn het centrum der Japanners nog niet verder noordwaarts gedrongen is dan iets boven Tjeling deze plaats schijnt dan ook beschouwd te moeten worden als het steunpunt en de basis van het Japansche leger De Japanners hebben de groote spoorwegbrug over de Hoen die de Russen op hun terugtocht in de lucht lieten springen hersteld de proviandeering van Tjeling heeft reeds plaats door middel van schepen die de Liao tot zoover bevaren D Times geeft een overaicht van de uitlatingen van de Zuid Airikaanscbe bladen over de nieuwe Grondwet De meeste Engülsoh gezinde bladen roemen met meer of minder ophef de groote liberaliteit der Kngelsche regeering terwgl daarentegen de Boerenbladen er alles behalve ingenomen mede biyT ken te ijn Do Volksstera bgv vindt dat de memorie viin toelichting niets anders is dan een weei klank van de argumenten der kapitalistische pers Wie zoo vraagt het blad gaeft een dubbeltje voor mr Lytteltons niMniag over Transvaal Het recht van de nieswe vergadering oin wetten te maken wom enkel toegestaan als een gunst en het motto is betalen Downingstreet is blijkbaar slecht voorzien van staatslieden De Cape Time oordeelt dat de heer Lyttelton dea weg gekozen iieeft die het minst met moeilijkheden is bezaaid De South African News klaagt dat de wet ondemocratisch is Het blad geeft toe dat er eenige goede bepalingen in voorkomen maar dat ze als geheel beschouwd onmo gelgk voldoening kan schenken Het voegt hieraan toe dat de wet de vrees van mr Bryce rechtvaardigt dat het eeo knoeiboel zou worden en geen kranig stuk wetgevende arbeid en uit tevens den wensch dat ze gewijzigd en verbeterd moge worden De Johannesburgsche correspondent der Daily Chronicle seint dat de meeste menBchen de grondwet koeltjes opvatten Behalve het handhaven van den Interkolonialen Raad keurt men volgens hen ook het voorbehoud af dat Lyttelton voor wetten betreffende de niet blanke bevolking maakt d Da zeer barsche mededeeling over de Marokkaansche qnaestie die eergisterochtend in den Matin was opgpnomen heeft klaar blijkelijk een onaangenanen indrnk gemaakt in Duitechland en het was goed dat een olfi woorden Niets Groote God zg is krankzinnig 1 jammerde hg ten slotte toen al zyn pogingen vruchteloos waren gebleven én hg het meisje dat hg al wat hg deed geen zweem van tegenstand bood weer te bed had gelegd Voor haar legerstede kromp Duprat ineen VL Miqnéle scheen inderdaad krankzinnig te zyn geworden Tegen het vallen van den avond kwam Madelac Hg zag Dnprat met heide handen onder het hoofd zitten en Miqaéle recht overeind in haar bed altoos maar heen en weer schuddend op die akelige wezenlooze manier Oua Ou I riep Madelac hg wgz van welkomstgroot Duprat en Miqnéle scheen zelfs zijn hij iin niet op te merken Do stomme kwam dichterbg en legde zgn zware hand op zgn meesters schouder Wat is t F Wat wilt ge P vroeg Dnprat norsch als iemand die verschrikt ontwaakt Eensklaps bezon hiJ zich 0 God ja t is waar Miqnéle is krankzinnig I Hy stond op beduidde den stomme dat hy glings den dokter moest roepen on toen cieuse nota van Havas daaraan elk officieel karakter ontnomen heeft De Voss Ztg heeft het inmiddels noodig gevonden de geheele geschiedenis nog eens duidelijk uiteen te zetten en de noodzakelykheid van een internationale Marokkoconferentie te bepleiten Da Mjitin moge mecnen dat het op don weg van Dnit ch nnd ligt da eischen die het in Marokko wenscht te b hbi n duideiyk te formuleeren de Voss tg wijst er op dat de regeling van de Marokkaansche qnaestie gei n zaak is die alleen Duitschland en Frankrijk aangaat maar ie alle ondorteeken iars van de Conventie van Madrid van 1880 betreft Het is noodzajielgk dat die mogendheden thans opnieuw worden bijocngeroopen en dat zy in de gelegenheid worden gesteld te beraadslagen over de gevolgen die de overeenkom sten tusschen Frankrijk Engeland en Spanje voor de oiialhankelgkheid van Marokko en voor de haiidelsvri heid daar tu lande zullen hebben De meening van den Matin dat Duitachland het tot een oorlog zou laten komen wordl in Dnilschland schouderophalend beantwoord met de opmerking dat niemand daaraan denkt Het daarmede iq verbaild gebrachte bericht van een inspectie ot er het garnizoen van Hetz is te dwaas om alleen te loepen En niet minder dwaas is hetgeen de Pelit Farif ien meldt over de slechte betrekkingen in het Drievoudig Verbond naar aanleiding van de ontmoeting tusschen Qolnchowski en Tittoni te Venetië Integendeel zyn die betrekkingen naar de Voss Ztg aiteenzet zoo goed mogelgk zoodat de bedreiging van den Matin dat Dnitschland geïsoleerd zoo staan eiken grond ontbeert De socialistisehe partg in het kanton Bazel lieeft besloten hg de aanslaande verkiezingen voor leden van de kantonnale regeering liet aftredende sociaaldemocrutische lid den heer Wullschleger opnieuw candidaat te stellen Dit besluit word evenwel niet genomen zonder slag of stoot Er waren eenige leden van do partg die zich verzetten tegen de candidaatstelling van Wnllschleger op grond van do motie van het Amsterdamsefae socialisteiicongres waarin wordt afgekeurd b t deelnemen van sociaal demoorat n aan de rcgecring Daartegen werd opgemerkt dat do Amaterdamsche motie in t geheel nit Idoeldo op kantonnale regoeringeii De streng priiicipieelen wilden dit wel loegiven maai wnien nochtans van roeening dat een sorianl demo Madelac weg was bracht hg weder zonder eenigen tegenstand van haar kant zyn ongelukkig kind naar de grgze kamer Komaan komaan Miquèle laat het nu gedaan zgn I t Heeft nu lang genoeg geduurd mgn kind I Bgna lachend zog hy het meisje aan in de hoop dat zg t hem na lou doen doch banr gelaat bleef even strak öe wildet zoo graag naar t gercchtshqt gaan niet n aar P Goed we zullen het samen doen Miqnéle Hg greep haar bg de hand als om h ar te geleiden maar zg gat op eens een doordringenden gil Naen neen noen huilde zg met die die akelige stem aan krankzinnigen eigen terwijl zö de nagels van haar vrge hand hem ia den pols zette Bg die gelegenheid bemerkte Duprat dut zg een medaillon tusschen de vingers hield Hy greep er naar Neen hernam Miqnéle Zi diukte het medaillon tegen haar borst v i toonde hem haar tanden grijzend als een woest dier dat iemand aan wil vliegen zy wilde niet dat hj het medaillon zou zien verborg het nu eens tusschen haar manchetten dan weer in haar keara eindelijk zelfs in haar mond Wordt vtnolgd