Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1905

ï met de nieavre Ongewenachte imroigranten Bill welke door de Rcgecring is ingediend dat was z i een wetsontwerp dat in alle kringen en bil alle partijen popnlair zon biyken Zaterdag is te Bome overleden kardinaal Andrea Ajoti Ajnti werd geboren tc Sorae den 17den Jani 1849 tot kardinaal benoemd en als zoodanig aitgeroepen in het Consistorie van 22 Jani 1903 Hu maakte zijne eerste stndies op het Romeinscli Seminarinm en behaalde er den graad van doctor in de theologie Na de priesterwijding ontvangen te hebben kwam bg in de Bccrotarie van de Propaganda Fide aldeeling der zaken van denOostcrschen ritus vervolgens als secretaris van den tegenwoordigen kardinaal Agliardi toen die nog ongepurperd als apostolisch legaat naar Indie gezonden werd om daar de katholieke hiërarchie te horstellen Zijno diplomatieke carrière begon hy als raadsheer van de nuntiatuur te Lissabon werd in 1887 zelfs als nuntius met den titel van aartsbisschop van Acride naar Mhnchen gestuurd en lieerde in die kwaliteit naar de vorige standplaats terug toen de titularis aldaar en zyn vroegere chef Jacobini tot kardinaal benoemd was 1896 Sedert is hy op dien post gebleven ver van Rome en weinig gekend doch in de positie vaii nunlias in een aiin de R K Kerk zeer getrouw land is de kardinaalshoed hem niet ontgaan r De toestand op het eiland Kreta is ondanks het optreden der mogendheden nog zeer onrnstbarend Dat het Kretenser Parlement tot de anneutie zou besluiten was te verwachten Dat besluit is bet begin van elke zitting van bet Parlement geweest Het was maar de vraag in welke bewoordingen bet zon vervat zgn Tol dnsver werd steeds eerbiedig aan de mogendheden verzocht den sedert eeuwen gekoesterden wensch van de eilanderd naar aansiniting by Qriekenland in te willigen Ditmaal word van geen wensch gosprokan maar werd eigenmachtig de annexatie geproclameerd en besloten dit votnm aan Prins Gaorge ter kennisgeving aan de mogendheden te overhandigen De Prins nam het besluit aan met de woorden Wy hopen dat dit het laatste besluit 2al mogen zgn Oeen woord van atkenring of kritiek werd daaraan toegevoegd Maar de toestand is n6g zonderlinger Een groot deel der afgevaardigden wilden geen eed op de Kretenser Grondwet afleggen maar wilden in naam van den Koning van Griekenland beCedigd worden Deze afgevaardigden heten zich ten blotte wel overhalen om den ouden eed af te leggen maar het voorafgaande debat over deze quaestie was teekenend voor de stemming die onder de Krotensers heerscht Het Parlement besloot eindelgk vertrouwen nit te spreken in Prins George den gouverneur en ging toen uiteen De mogendheden zyn echter niet voornemens mot deze Kretenser Parlementsbesluiten rekening te houden De consuls deelden reeds voor de openings vergadering mede dat de mogendheden eenstemmig tegen elke revolutionaire poging om den status quo te wyzigen zouden optreden Na de byeenkomst kregen de bevelhebbers van de Fransche Engelsche en Italiaansche beschermingstroepen last enkele punten te bezetten zooals Malaia Stylos Wamos en Warypetros die allen ïherisso beheerschen Tegeiykortyd hebben de mogendheden een waaischnwing gericht tot de Regcering te Athene en tot Prins George Maar de bewonen van Kreta storen zich daaraan niet In verschillende plaatsen is het Parlementsbesluit tot annexatie officieel afgekondigd vele ambtenaren verklaarden voortaan te zullen optreden in naam van den Koning van Griekenland Rechters spreken recht met die formule en de douane ambtenaren te Kanea kondigden de invoering van het Oriekeche tarief aan De ministers van prins George beschouwen zich als ontslagen en legden hunne functies neer En prins George z f nenscbt af ta treden Wat zullen de mogendheden tegenover al deze manifestaties doeifP Vt rnpreide Uerichten Fbankruk Het Amerikaanscb eskader onder admiraal Davids dat Kiel en Dover heeft bezocht wordt binnen eenige dagen te Lorient gewacht Zeventig dominees die te Aiinecy böoengekomen zgn begonnen gisteren aan oen bespreking van het ontwerp betreffende de scheiding van kerk en staat De minister van marine heeft groote manoeavres gelast voor dit jaar die door zyn voorganger Pelletan geschrapt waren De oefoningen zullen beginnen 3 lali en eindigen 1 Augustus terwyi in liet pro gramma oggenomen zijn spiegelgevechten bg Corsica een aanval op Bizerte en een poging tot landing aan de kust van Algiers Te Ijimogos dreigden gisteren weer onlusten door stakingen in de steengroeven in een schoenenfabriek en in een porceleinfabriek Het ging om loonsverhooging en de stakers liepen de stad door om andere arbeiders aan te sporen gemeene zaak mot hen te maken BULQAEIJE Vorst Fcrdinarid is Donderdagavond van Cannes naar Sofia vertrokken Welingelichte bladen in de hoofdstad beweren dat de vorst na afloop van bet bezoek v n den koning van Spanje te Pargs president Loubet omstreeks half Juni een bezoek zal brengen RUSLAHD Op den hoek van het Newsky prospect en het Catharinakanaal zoo schrgft de bg ondere correspondent van de Matin verheft zich een kolossaal gebouw grenzende aan de Dooma een verwolfde gang in dezen steenklomp leidt naar een open plaats zoo groot al oen uitgestrekt openbaar plein Deze binnenplaats die van alle zgden atgesloten is en 6000 personen kan bevatten is door do regeering afgehuurd voor den Isten Mei Daar zullen allo drama s van den openbaren weg hun ontknoopin vinden daar zullen de gevangenen en de gewonden de betoogers en de onschadelgke maar al te nieuwsgierige voorbggangers worden Bgeengehracht om at te wachten wat de politie over hen zal beslissen Mauokko Uit Tanger wordt gemeld dat een aantal officieren den Engelschen gezant in Marokko zullen vergezellen wanneer hg over drie weken naar Fez vertrekt Gemengde Berichten De correspondent van De Telegraaf te Batavia seint Te Makassar wordt een onverhoedsche aanval uit Goa gevreesd De gouverneur van Celebes heeft een circulaire verzonden inhoudende dat de burgerg zoo noodig een onderkomen kan vinden in het fort Rotterdam Een gezantschap van den radja bracht een brief aan den gouverneur de inbondis onbekend Men verwacht opzegging Tanhet contract Er zgn detachementen uitgezet en de schutterg is gewaarschuwd Erheercht een paniek Een later telegram meldt nOe brief van den radja van Goa bevatte een beklag over de behandeling van de zaak Djampoea De kalmte kooit terug Men meldt alt Hilversum Hot hoofdbestuur van de gerechtigden tot de gemeene heiden on weiden van Gooiland bericht den erfgooiers het navolgende wordt door de rechtbank te Amsterdam een bewaarder benoemd zoo zal dit per strooibiljft door het geheele Gooi worden bt kend gemaakt Gescüiedt deze benoeming niet dan zal de scharing heden Maandag 1 Mei plaats hebben a morgens 8 uur Volgt onzon raad op wg zullen voor awe beesten zorgen Laat u niet van de wgs brengen door hen die met de politie optreden Dreigt de politie blgft onzydig dit is reeds gezegd doorden minister van binneninndsche zaken op 21 Juli 1903 als volgt do politie leent zich niet om het inbrengen van vee op de Meentweiden te verhinderen maar de handhaving lor bepalingen dienaangaande aan de inoentmeesteis overlaten dat de politie wegens verbreking dor afsluiting of vernieling procesverbaal opmake dat de politie geen geweld gebruike dan om vechtpartgen tusschen de twee groepen van elkaar af te honden of raken zij handgemeen aan de worsteling een eindo te maken dan zal do burgemeeater in niets ijn te kort gefchoten en tevens allen schgn vermyden alsof hg in zyn ambteIgke hoedanigheid een privaatrechtelgke regeling waartoe hg zelf persooniyk medewerkt tracht te handhaven Het hoofdbestuur gaat verder voort gy ziet dus dat ggniets behoeft te vreezen de gemeentepolitie mag hier niet buiten gaan de rgkspolitie is onzydig Zooals begrgpeiyk is wordt de dag van heden met spanning tegemoet gezien er zal met d meeste omzichtigheid gehandeld worden en wy geloovenniet afgaande op ons onderzoek dat ernstige gebeurtenissen znllon voorvallen Toch verzekert men ons dat niet of onbevoegd gebrand vee niet op de meenten zal worden toegelaten De bewaking der meenten zal ditmaal zeer sterk door rgksveld wacht geschieden en zallen op tal van panten posten staan De hardheid der wet j Een minderjarig meiaja te lAmsterdam wenschte om byzondere reden zoo spoedig mogelgk te trouwen maar haar vader wordt als krankzinnige in Meerenberg verpleegd en haar moeder ia overleden en zg kon derhalve niet huwen Zg ging naar den kantonrechter en deze achtte termen aanwezig om met toepassing van art 95 B W een voogd over het meisje te benoemen De amljii iiaar van den burg stand evenwel weiaerde het hnwelgk te voltrekken op grond dat hy zieh niet kon inlaten met dien door den kantonrechter benoemden voogd want dat de toestemming van den vader die nog leefde vereischt was Hierop diende een advokaat by do rechtbank een rekest in om do genoegzaamverklaring der stukken te verkrggeu de rechtbank weigerde echter hg breed gemotiveerd vonnis en besliste dat art èh B W ten deze niet van toepassing is De eenige weg dien het meisje thans kan inslaan is de onder curatoelestelling vanhaar vader te verkrggen de curator kandan krachtens art 506 B W toestemraiiigtot het huwelgk geven Te Hampstead een stad van 1671 inwoners in Texas ontstond na een vergadering van geheel onthonder een gevecht met tegenstander dezer beweging Er volgde een hovigi schietpartij wa irbg het congreslid Pinknoy zgn broeder en nog een leider der geheelonthouders een anti onthouder advocaat Brown doodge schoten en vele andere gewond werden Gisterennamiddag is uit de Koningshaven te Rotterdam opgehaald het Igk van P T H schipper op het Rgnschip Sibilia 3 die in den avond van 6 April j I van zyn schip destgds liggende aan de Steenplaats aldaar overboord sloeg en verdronk Het Igk is naar de loods voor drenkelingen in Crooswgk overgebracht In de hoofdstad van Perzië zoo schrgft men uit Teheran aan t N v d D heeft elke natie haar kolonie Rusland en Engeland vooral Ook fle onze was er tot voor korten tgd niet onbelangrgk ongelukkig is zg door algemeene en bgzondere oorzaken zeer gedund en zal zy dit jaar nog minder worden Toch vindt een Hollander in Teheran een tiental landgenooten vaafOnder een paar dames en grootere natiën hebben er belangrgker koloniën Ongelukkig in plaats van een aanbengesloten geheel te vormen om het toch al zoo gebrekkige en beperkte gezelscbapsleven der Europeanen in de stad te veraangenamen zgn al die natiën verdeeld door onderlingon nagver nog verergerd door achterklap Wanneer Europeanen al eens bg elkaar komen hebben zg geen onderwerp van gesprek dan de fouten en dingsigheden van hun afwezige vrienden on kennissen En dat ligt voor do band Gedwongen om steeds met dezelfde personen om te gaan zonder aanraking met het Perzische volk afgesloten van de buitenwereld waaruit slechts na veertien dagen op zgn vroegst maar in den winter soms slechts na drie of vier weken de berichten doordringen verarmd van elk eenigszins veredelend genoegen s zomers in een klimaat dat door zyn droogte afmat telkons bedreigd door gevaarlgke epidemieën waarin zullen zg anders belang gaan stellen dan in de kleine aangelegonlieden van persoonlgken aard Zeker zg kannen zich nog boeken verschaffen en de bibliotheken ontbroken in Teheran niet zelfs is er een begin gemaakt met den aanleg van een Hollandsche bibliotheek Maar behalve dat lezen niet ieders last is is het lezen van goede en veredelende boeken niet ieders werk Wat schiet er das voor de meeste Europeanen over wanneer de arbeid verricht is die hen in dit land heeft geroepen wanneer zy tot het gezellig vorkoer by elkaar zgn gekomen en bet hoofdstak achterklap is afgehandeld dan te drinken en kaart te spel P JUaige Ziedaar het woord dat boven alle poorten van Teheran geschreven behoorde te staan Wie hier komt on eenigen tgd vertoeft zonder in dit Engelsche kaartspel dat whist is mot voor ieder der spelers telkens een stilzitjo volleerd te worden zal nooit kaart leeren spelen Da moeste Europeanen leeren tydens hun verbiyt in Poriiê zelfs niet anders Men zal my nu begrypen wanneer ik zeg dat ieder die in Perzië is binnengekomen door de eene hoofddeur t ziJ Enzeli of Boesjir weldra op de andere hot oog richt met de gedachte om er nit te ontsnappen Het oogenblik dat men dit land binnenkomt mag goed zgn bet oogenblik dat men er nit weggaat is beter Noodlottige brand By een zwaren brand die Vrgdagochtend in Greifswalderstrasse te Beriyn tengevolge van een ontploffing in een cellnloidfabriek uitbrak werden een kind gedood en achttien personen gewond van wie negen zwaar Met buitengewone inspanning voorkwam de brandweer grootere ongolikken I Yerdaisteringen bfj de Kediri stoomtram Uit een vluchtig onderzoek bleek dat naar schatting 80 000 is verduisterd Eenige Europeesche en vele inlandscho beambten zgn daaraan debet een haltecbef heeft in Januari 12800 zoek gemaakt en een klerk f600 De fraudes raakten bekend door een ongeteekend schryven dat later bleek afkomstig te zgn van een ontslagen inlandschen klerk Astro genaamd zegt de Locom De brief was gericht aan den chef der Kediritram kolonel Bartelda en hield ia dat de klerk K diefstal had gepleegd Altre s drgfveer was een weigering van K om hem f 100 van den buit te geven Door zgn chef ondervraagd bekende K en noemde zyn medeplichtigen De onregelmatigheden moeten roeds vier jaren geleden zyn begonnen Eerst heeft men do ziak willen verzwggen omdat het feit dat die groote fraudes mogelijk geweest zyn wel eenigstfns wgst op gebrek an toezicht maar Mat lukte niet Verscheidene Europeesche n inlandsche beambten zgn reeds ontslagen en vervangen Astro die eenige jaren geleden ook meedeed aan de fraudes vroeg per telefoon aan den klerk K om toezending van honderd gjulden K weigerde botweg un daarop dreigde ook per telefoon Astro alles te zullen bekend maken Drie Igken in een koffer Arthur Devereui de scheikundige verdacht van moord op zgn vrouw en tweeling wier Igken gevonden werden in oen koffer welke stond in een moubel bewaarplaats te Paddington Greon verscheen Donderdag voor do politie rechtbank te Harli sdeii Er was een groote toeloop van menschen zoowel op de publieke tribune als voor het gebouw maar wie daar gebleven waren hadden vergeefscho moeite godaan want de verdachte kwam in een celwagen en stapte eerst op de binnenplaats van het geboow uit waar niemand werd toegelaten De ambtenaar van hot oponbaar miaisterie deelde mede dat het geneeskundig onderzoek der Igden dat zeer moeilgk is nog niet is geëindigd en dat de dag nog niet kon worden vastgesteld waarop de geneeskundigen hun rapport konden uitbrengen Eirst in de volgende week hoopte men don dag vast te kunnen stellen waarop het rapport gereed zon zyn daarom word verzocht de voorloopige hechtenis vap den verdachte nog met een week te verlengen Deze die biyft ontkenden stemde hier by monde van zgn advocaat volkbm mee in waarna do voorloopige hechtoilis mot oen week werd verlengd De zitting had slechts drie mimten geduurd Zooals men weet zgY in den laatsten tyd tal van dieven en moordenaars opgespoord bg middel van hun handtecken dat zg in den vorm van vingorindrukken hadden achtergelaten Do schelmen gaan echter mee met do wetenschap in zooverre dat zg by t verrichten hunner werkzaamheden handschoenen dragen Dat biykt uit een jaweelendiefstal gepleegd in den winkel van Romain and Boten juweliers te Londen gedarende de feestdagen Er worden een paar honderd ringen vermist De dieven moeten echter in hnn werk gestoord zyn daar ziJ voel kostbare jnweelen hebben achtergelaten De politie heelt den winkel onderzocht maar niettegenstaande de zorgvuldigste nasporingen nergens een vingerafdruk gevonden Haar telenrstetling was groot Zaterdagochtend heeft te Londen in de drukke Oxford straat een jonge dame vgf revolverschoten gelost op twee hoeren vader en zoon Beiden werden getroffen o m in de borst maar zg zullen er naar t heet het leven afbrengen De vrouw liet zich gewillig in hechtenis nemen maar nam in het rytuig op weg naar den politierechter vergif in 01 dit later gewerkt heelt weten wy niet maar zy kon nog voor den rechter gebracht worden De zaak werd uitgestald De vrouw is omtrent dertig jaar en er schgnt een liefdesbetrekking bestaan te hebbon tns schen haar en den oudsten der twee hoeren een advokaat Onlangs bracht een Boriyner zgn moeder naar den sneltrein die aan een der stadsstations eenige minuten stilhield en reeds byna geheel bezet was Het kostte dan ook moeite voor de dame een plaats te vinden en vóór de zoon weder kon uitstappen zette de trein zich in beweging De reiziger tegen wil en dank verliet den wagen aan het eerstvolgend station en gaf van het gebeurde kennis aan den stationschef Deie achtte zich verplicht van hem de betaling te vorderen van de boete gesteld op hot plaats nemen in een trein zonder geldig biljet De Berlgner achtte deze bepaling op zgn geral jiet toepasselgk weigerde daarom te betalen en werd daarop gedagvaard In twee instanties echter werd hy vrggesproken Oe rechter overwoog nameiyk dat bet rarbod enkel bedoelt straf te bedrtigen tegen per gooen die opzottelgk zonder biljet oen plaats innemen Nergens is het verboden in een trein te komen om een reiziger hulp te verleenen bovendien had de gedagvaarde geen plaats ingenomen Hg had tegen zyn wil êen eindweg meegereden en daarom moest de vordering worden afgewezen De hertog van Orleans die het voorbeeld wil volgen van den hertog der Abruzzen heeft zooals men weet pogingen gedaan om de Fram het schip van Nanscn te krygen voor een pooltocht Dit is hem echter geweigerd omdat hg nog Sverdrup nog een anderen Noor als kapitein wilde aannemen Thans heeft de hertog van Orleans de Belgica het schip van De Gerlache die daarmee den bekenden Znidpooltocht deed gecharterd De Gerlaohe zal het bevel voeren Met plan is dit jaar niet te trachten de Noordpool te bereiken maar van Fj Jozefsland een noordeiyke doorvaaiT te zoeken Dit is niet zoo ongevaarlijk aangezien het drgfgs in die streek dbor een sterken stroom zuidwaarts wordt gedreven In die buurt overwintert thans de expeditie van den Amerikaan Ziegler Te Theresiopol Hongarge zyn een rnitenlapper en zgn vrouw in hechtenis genomen Do man zekere Frans Boni bigkt de hoofdman te zgn van een moordenaars bende welke in korten tgd zeven moorden met diefstallen en twaalf pogingen daartoe pleegde In Boni s hnis werden een menigte geweren en 300O patronen gevonden Over den dubbelen moordaanslag te Vollenhove doel de Zw Ct een belangrgke mededeeling De zuster van den vermoorde is tot bewustzgn gekomen en heeft aan den burgemeester van Vollenhove meegedeeld dat Harm van der Linde en nog een ander de daders zgn waarna ais gemeld v d L werd ingerekend Twee veldwachters vonden hem bg oen brug bg zyn kruiwagen met bokking Zg gelastten hem hen te volgen waarop v d L naar de reden vroeg maar de veldwachters zeiden die zelf niet te weten Bij zyn verhoor ontkende v d L hardnekkig de schuldige te zgn Ity het nazien van do stadskas van Friedland bleek dat or f240 000 ontbrak Een onderzoek bracht i i p het lic it dat de onlangs oveleden burgemeester deze som verduisterd had Het geheime Chineesche genootschap dat op Pekapoeran werd overvallen is een vertakking van de berachie kongsies Gi Hin Jat Hin en Pan Liong die overal waar zy gevestigd zgn onrust verwekken Een der wetten van deze kongsies bevat o a de bepaling dat haar vyanden op stille wyze uit den weg moet worden geruimd Volgens een Maleisch blad zou het getal leden der overvallen kongsi te Batavia ongeveer 200 bedragen De Chineesche wgkmeester die aangetroffen werd in een vergadering werd niet dadeIgk in voorloopige hechtenis gestold omdat hg politiehoofd is Zgn gangen zonden echter jorgvuldig nagegaan worden en zoodra het beslait tot schorsing in zyn ambt afkwam en dit zou vermoedelgk niet lang nitblgven zon nader omtrent hem worden beschikt Aan het Dbl van Noord Brabant wordt van uit Veghel geschreven De drukte aan onze spoorhaven het verhindingsstation voor goederen uit Amerika en Engeland naar Dnitschland en verder vasteland van Europa neemt eiken dag toe Men kan zich niet voorstellen welke goederen hier al zoo aangevoerd worden Deze week bv arriveerde alhier een heel schip menschenen dierenbeenderen als hoofden van gebleven soldaten in den Russisch Japanschen oorlog armen boenen en gedeelteiyk nog met rottend vleesch bekleed Het loisen overdag werd op advies der gelendbefdscommissie door onzen Raad verboden s Nachts wordt er gelost elke arbeider Terdient plm 18 per nacht Er wordt wel heel veel geld verdiend maar tiseigenlgk geen menschenwerk met rottend vleesch en beenderen om te gaan Verscheiden arbeiders gn dan ook al ziek geworden door den verpestenden walm t Ia te hopen dat onze haven voortaan ♦ n zulke vrachtjes bevrgd biyit Stadsnieuws GOUDA 1 Mei 1906 GUteten speelde de G 0 en F B 01ymPia op haar terrein den laatsten competitiewedstrijd tegen Neptnnis n van Rotterdam 0 won deze wedstrgd met 4 1 goals en is hiermede kampioen van hare aldeeling geworden Men meldt nit Gouda Naar wg vernemen zullen een aantal christelgk historische kiezers te Waddinxveen den oandidaat der liberalen in dit district jhr mr van Doorn aanbevelen bg de aanstaande Kamerverkiezingen N R Ct In de Volksgaarkeuken Hoffman s Stichting zgn in de maand April 1905 in de zaal gebruikt 1505 portion van 10 cent en 376 porliën van 16 cent totaal 1881 portiën Afgehaald wei den 1455 portiën van 10 cent en 59 portiën van 16 cent totaal 1514 portiën Aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressorteerende bulpkantoien werd gedurende de maand April 1905 in de Rgkspostspanrbank ingelegd f 17520 52 terugbetaald f 22832 93V Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 11945 Gedarende de maand April zgn in de Spaaren Rulpbank Gouda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 485 poslen f 11752 76 bggoschreven rente 27 77 f 11780 531 Terugbetaling in 191 posten 11008 06 772 47 i Meer ingelegd dan terugbetaald f Aan bet einde der maand Maart was ten name der Inleggers 546420 0U ingeschreven Zoodat hnn te goed Ulto April bedraagt f 547192 49 In den loop der maand April zgn 15 nieuwe boekjes afgegeven 10 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 32 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het eindo der maand April 2759 boekjes in omloop waren Voor een stampvolle zaal ging Vrydag avond voor de 100e inaal in den Holtaiidschtin Schouwburg te Amsterdam Heyerm ins Allerzielen Er hoerschto een opgewektheid vóór en achter het voetlicht uls gold het een première HerliAldeiyk moest na elk bedrgf het scherm rgzen en telkenmale stonden de artisten als in een bloemenliof De directie die zelf met een drietal groote ranzen werd gehuldigd waaronder een v lii den auteur had op hare beurt de optredenden rgkelgk bedacht en de waarde der bloemstukken verhoogd door een geheimzinnig pakje dat voor ieder een verrassing bracht Doch ook het publiek heeft van zgn waardeering voor het gezelschap ruimschoots biyk gegeven En zoo was hot mogeiyk dat na elk bedrgf de bloemenregen als herhaald werd Mevr van der Horst ontving o a eon reusachtig anker van witte bloemen waarop andere kinderen van Flora zeer mooi uitkwamen De heer Ternooy Apèl die weder geheel hersteld is vervulde in Art 188 de rol van den burgemeester Naar wg vernemen zal den Un Mei dit tooneelstak alhier worden opgevoerd BEÏÏES VAN EOTTEEDAMr VRIJDAG 28 APRIL L K H K StaaUleentnqen PoRTOflii Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3 Serie Ir 2500 3 59 i RoSLAXD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azu Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24Vi Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Bypb 4 lOlV Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedelgke Hypb i 99 Pandb Ctrechtsche Hypb 4 100 Pandb ffestlandsohe Hypb 4 lOOVi Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Naüonale Hypb 3 98 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpOOrvietfUeningen Italix Oblig Zoid Italiaansche Spw Mg A H 367 PremUleeningen büMHi Loten Stad Antwerpen 1887 iV 102 Seheepmart Maataehappijen Aand Holland GuH Stv My 35 Divereen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 378 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Maandag 1 Mei No 2944 f 5000 13427 en 17016 ieder f 1000 946 en 14174 ieder f 400 12131 en 20238 iedar f 200 1973 5155 6913 12539 15173 en 19374 ieder f 100 80 3216 102 62 72 65 90 3351 96 34376270 80 81 319 3528 35 3608 400 80 3 90 76 3703 639 3d 739 3981 811 4044 43 4103 71 4265 907 66 24 4390 1052 4421 15161 52 16224 25 41 15350 68 81 15425 15514 46 63 16606 42 55 15726 16868 73 15901 9 16034 73 16175 16264 66 75 94 16306 16480 16586 90 97 16619 18404 40 46 56 79 18502 29 38 66 18660 97 18701 15 61 18805 13 36 00 66 70 80 18916 77 81 19C56 19122 56 84 19236 80 19381 94 19414 Pryzcn van f 65 6884 10025 12565 10137 12602 83 146934 93 81 41 10221 87 240 79 46 84 12717 7006 10326 20 7127 43 83 73 69 12820 90 10407 78 93 10601 96 7206 32 12919 56 84 80 7448 10639 13016 7547 81 48 59 10712 55 7683 41 13100 7837 72 32 78 76 68 86 10832 13229 89 52 75 1224 83 1324 24 65 72 39 4589 92 99 1400 4638 12 4726 54 90 152 4832 93 62 13310 7958 10925 48 92 78 13405 8016 98 40 8169 HOU 58 73 11256 13508 8232 82 35 66 11331 85 8316 11406 13603 68 1749 73 1818 33 49 77 83 57 4910 79 5004 1916 5113 23 5288 91 5345 2008 53 19 70 2135 5415 41 40 60 45 2240 5600 2315 24 42 23 1397 54 Ö8 92 57 16796 70 16971 82 82 97 17042 19608 17119 19602 21 22 50 66 91 19857 17244 20 05 24 17322 20174 2028217468 20335 17591 5117698 69 17726 79 88 95 17814 20481 49 20584 66 99 88 20604 17913 9 26 23 43 36 48 37 73 20716 18040 42 92 69 18218 20808 24 53 18349 75 76 78 79 98 88 20998 8408 11601 62 9 16 13760 13 46 13818 34 60 24 47 64 3483 11634 36 8 09 11708 49 29 12 94 51 48 13991 8814 60 14010 8709 62 64 21 11866 87 29 11906 14108 8865 24 29 16 2413 54 80 2502 41 44 76 92 5705 42 80 5806 46 67 5928 87 78 168 96 73 6126 28 65 6306 24 36 6439 60 6645 75 93 8962 26 93 95 93 96 9013 12080 14211 32 83 53 43 98 67 9111 12 122 63 13 70 14379 31 176 86 36 12207 92 9213 13 14427 9337 9413 17 9539 54 73 28 79 87 2802 46 2959 67 98 3014 30 14 540 40 14628 60 34 66 37 95 71 9626 12333 14846 69 93 14909 9729 12402 15056 9856 8 15102 76 6700 3202 93 94 27 39952 75 34 61 12504 60 18 6 6866 98 Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen VEILING 1 MEI Ton overstaan van Notaris J KOEMAN Huis en Erf aan den Langen Tiendeweg D 30 en 30a f 8400 kooper de heer H J Nederhorst Veemarkt te Rotterdam Maandag i MlÏ IQ05 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren roor iste kwal 35 2de kwal 32 3de kw 18 cents per half kilo Vette kalveren groote aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 ade kw 25 3de kw 33 cent per half kilo Vette varkens redel aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 3de kw 34 3de kw 20 cents per half kilo Schapen en lammeren weini aangevoerd Handel in vet vee traag vette varkens schapen CD lammeren pnjsboudend Vette kalveren lager in prijs De Moiivcaulé s IN MAl iTELS Cosliinit Ulousen Rokken en Peignoirs £ Fi i 4 j r i W V v zyn voor het aanstaande Seizoen in xeer groote keuze ontvangen van de goedkoopste tot de beste soorten AIIVERTENTIKIN ÖNT¥AÏÏGËF Alle soorten schokl wi iik voor het a s seisoen in het Schoen m LaarzcgiiiagaziJH KLLIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle rojraratiën en aangemeten werk In hot VERLICHTING MAGAZIJN lie Avondsier Dubbele Buurt U 1 3 TELEP 117 zgn voorhanden de nieuwste modellen GAI M AineNTEN Gusvloeilichlbranilers Jas Kleclrallmiilers Ballons enz K KALEN en ZIJDEN Fianje Enorme keuze fftfivrlje geëmailleerde HUISHOUDEUIKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk BtDEi liEisERS mm mmwmi KOOKAPPARATEN Waoilconil on u Salon Gaslafriljr s en vorder alles wat tot hot vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanloggor van Gas Water en Sproekbnizen VerkrBgbaar in flesschen 50 ets tS ct en f 1 3S bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEB I W AD HICHTEE Co Rotterdam Te Gouda bö C LÜGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 EEKIDIEFOT TAN THEE Heil wnrdt verzocht op t MKIIK te letten 01T HBt MaOIZUN tav VI IIAVENSWAAY ZONEN QORINOHEH Deze THEEËN worden afgeleverd iti verzegelde pakjes van mj twee en een half en een Ned om met vermelding vaa Nommer ec jPrfli voorzien van nevenstaand Merk volgen de Wet godopo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende i O BIJL voorheen J BBEEBAART Li