Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1905

So 9711 Woensdag 3 Mei 1005 44ste tJaariran r S GOÜDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teleroon M 89 AOVEHTEI TIEN worden gepUatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekentf naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletoon K De Uilgave dezer 3ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anro per post 1 70 Afzonderlijke Noinmers VIJF CENTKN Gezondheids Commissie voor Gouda IJuifcngewone Openbare OP IIIWISIIAC 2 MEI s uvoDdB S are IB de iichlermi van de kieleil ide Reüiiici aan de Oostliaven Voordracht van dr W P Ruijscb Lid van den Centralcn Gezondheida Baad en Hoofdinspecteor van de Volksgezondheid OVEH De invloed iler sociale liygiëne op de volitswelvaart en het belang der volks en selioolbaden voor de voll sgfzondiieid TOEGANC VRIJ ook voor Oamea Tuingrond TUINÖROND te huur gelegen nabU Ooada zeer geschikt voor Taiiiders en Kweekers gemakkelgko hunrvoorwaarde desvorkiezende met Woning Te bevragen aan het Bureau dezer Courant onder No 2575 en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de labriek van Firma H SARDEMANN t Zevenatr en Kmmorik pannen Ae kromn Verkrijgbaar to Gouda by R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRÜIJFF Wie wiker zyn wii d KditA I £ U6l v HGftO te oatvongon twinirfi i geateld en oa role njufnomingen in den nandol gekouie atiil u den naam dai uitrinden Dr Mlohaeli vemudltd p d beate uiacliinea in het iranidb namdo Mabblisaemeut van Giebra StoU 1 wtrok t Keclen ilsclw Bikel eacao In Tierkanton bnases i Duo Eikul OKsao ia met melk gekookt OM aangename gezonde drank toot da 1 Mlijkacli gebruik een t 2 thedepda na t pcoder roor een kop Ohooolate AJa geneoskraditige drank bij gvral nw diarrheo alocbta met water ta gebruiken Verkrijgbaar by de Toornaamite H 1 Apothakars ma I l U i prafliu jea I 7 1 80 S B a Ol35 Pri QenerulTtrtegonwoordlgw mot land lulius MattenMtdl Imnterdam Kalveistraat Ifla Zenuw en Illaa rlijders wordt oit overtuiging als een werkelijke hiilp io den nood het boek autibeToleu Na ontvangst van adres per briefkaart ivor It il t boekje franco per post toegexonden door BLOKPOEL S Hookh Zaltbommel Gouda Druk ran A BRINKMAN Zn DE REGIMENTS DOCHTER Laatste Opvoering Toegangsbewijzen garantickaarten 4 f 1 00 verkrijgbaar bij den Heer H C WERKING Markt Gouda ot en met Dinsdag 2 Mei 1905 Loting op vertoon van kaart Dinsdag 2 Mei s avonds 8 uur s Avonds aan de zaal f 2 00 Leden der Sociëteit Ons Genoegen gewone reductie VOORJAARS PAiBDË MAIiKfr LOTEN verkrijgbaar a 50 cent bö A BEIITKMAIT ZOOIT LANGE TIENDEWEG Trekking Zaterdag 3 Juni mi Gebruikt steeds de WSRELDBBROEMDE Superior Oruiven EorstlioningEztract Uj Ketity hetpeml en oe rf middel tegen verkoudheid asima keelpijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Uoningbloem Verkrij baar bjj Firma WOLFF Jb Co Westhaven 19 $ Oouila A LATEN rJüJJV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te ffo da A BOÜMAN A oordrecA PINKSB Meuaerkerka d JJtel A N vak ZESSEN Sc ioonhoven 1 Th TOKKEN Boikvp B v WIJK Oucfcwn er A SaiKfiS Haatlreck P W V KDB Oudewaler K vi dbb HEMDEN te Bemmjk P v d SPKK Afoermpelle D v d STAR Waddingtveen Wed J HOLST Waddingsveen M KOLKMAN Waddingmem P A ua GROOT OuievKtter A D JONOH Oudrauicr J P KASTELEIN i oMroefariiam D BIKKER te Bemclu p WX USCUVWtJWO Laat ü niet misleiden ioor JbdlJ Slroop Het kloosteriSanota Pau2o M b staat niot rl Slronp vangeenertei waarde fnUPVT niTI M 1 Eere Dlploma cn GouJ Bekroonde PRAEPARATEN VAN éM Wi spijsvertering zenuwhoofdpijn ter verstvrklng na ziekte of kraambed koorts en Jiare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGIMEUX m bet liijzonder tegen Bloedgebrek BleeklucM kwalen Tan Kritlscben ieeit Jd eni VerkrijijlMar in lacms i f 1 90 en l F jlfA f i n voedzaam veratcrkend aangenaBm vansmaak vooTdageiijkschgeb uih ► V v kinderen zwakken en klieraohtige gestellen zeer aan te b velen Als geneeskraehtlgs drenk bij stoornissen der spüaverteringaorganen en dlarrhtfa ook igelmjen en kleine klnileten Pnji per bus li H Kgr 1 70 K Kgr 0 90 i M Kgr O oa voor luigclin C OmIhSI I o r Vl d me st kMctrtlge en versterkendelaNA W JN tegen iwakle Mgm a ai VII loowel bij Vinderen als volwassenen gebrelc an eetluit slecllte Chemisch Molb C ï f r Speciaal voor Klnderrotdlni in bn i k M K r a©0 zuivere ITlCII omi CI Kgr ƒ 0 5O H Kgr ƒ 0 80 A cf hma C Xari H n Het ix k n eener hdr Ciewet e l voldoende ter bMtrU Wjet A f 0 80 en TÏ ÖO ZIZ TnttlAt iniif Rnnhrknc fruit PURQATIEP tegen verstopping Aam kinderen bewfjun ile TamaHndt BÖn lu van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten de vorm voor het kind bH eriyk en dn tnmk aangenaam i Prijs per doosje 0 00 en 0 50 QolmlaL Dacé SIlAC alnmeen erkend k1 het BESTE hmsmiddcl laKr noillICO bij Hoert Verkoudheid en Keelpt B h t ii een slljmopïoiaend en vanachtend middel bU uitnemendheid ulmuitend in □ lleschjes verkrljgliBat Prij 0 20 per fleschje lit frattpartiUn ran ZRAEFELIEN ft HOtalf te Zelat ü n oNm POcraiêM patt eéfyueiltti iWRirvv Oe naam m ManrUeeltaMdMg m rtrbri baar if de mmw ItJÉÜ KRAEPELIEN HOLM HoQeveranoiera ZEIST ytj ADVEETENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Bureau vao A BKIi KMAN ZOON De pnj en zijn door den Staat gegarandeerd XHtnoo Jl fiug tot deehiftniag in de liimsen v in Ie door den StiLit Hamburg gewaarboryde groote Geldiotenj waarin zeker 8 Millioen 325 120 Mark gewonnen moeten worden De hooidpnjzen van deze voordeelige loterij zijn de volgenile namelijk De allerhoogste prijs is in het telukkigste geval 200 000 M 611 000 M 60 OOM 45 00 i M 40 000 M 35 000 M 80 000 M prijs van lOO roOM 60 00 I M SO OOO M 600 000 Mark 1 Premie v 300 00 M 1 prijs V 40 000 M 1 SO OOO M 7 prgz 80 0110 M P j3 15 000 M Il prijz 10 000 M 89 5 000M 81 S ltOO M 1 8 000 M 416 1 1 OOM 5 8 80 M 146 800 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat Sï OOO loten met nn prijzen en 8 prfmien Eoodat bijna op de helit van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eeno premie niet als tot nog toe alleen in de laalbie klasse maar reeds m elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der sto klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0 000 Mark stijgt in de 2e kl tot 5 OiiO M in de e tot t 0000 M in de 4e tot 65 00 M in de 5e tot 70 00 M in de fie tot 80 0 j M in de 7e en laatbte klasse tot rtOd OOI Mark Voor de eerste prijstrykking die officieel is vastgesteld kos een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggehlen voor de volgende klassen 7oowel als de juiste lijbt der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van liet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de pla its gehaid hebbende trekking do officieele tr rkkingslijst Oe ultbetullau m lerzeiHlJiin vtui prijzen geschiedt door mij direct en prompt iian de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per pobtwissel opgeven ook teg n rembours Bij opdracht verzoek ik beleefd mij den naam van dit blad te melden Men wendü zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekkmg zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 18 MEI met vertrouwen tot Samuel Ilrckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Divitschland 1 Over da temissdmi Mguy ji g Conserveert J ttl 9 l da l anden Wlfp VBPSpPOid s den hedendaigaelan ttmd der mttmuAap is Odd priehndÈrYindelijld ietbÊthiÊiddel mr de mzorging m mndtthaém A lleen £ sht iD sQje Pat sn Flawnat OPm PniKG OUDE f a t SCHIEDAMMER GENEYEE Merki NIGHTCAP Verkrijgbaar by M PEETER8 Jz Sr B Ma bew s van eehthoid ie cachet en kurk ateoiU roortien van den naam darPirAr a P HOPPE NATI ONAL M ILITIE Onderzoek van de Verlofgaiigers der MILITIE te Land BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis d t ingevolge art 126 lier Militiewet 1901 de Inspectie der Verlotgangers voor de Ueineenle GOUDA is bepaald op DINSDAG den 6n JUNI 1905 des morgens ten 9i nre vour de lichtingen 1898 en vroegere eb 1899 eu des morgens ten 11 are voor de licblingen 1900 1901 1902 1903 en 1904 op do Stads ïimmerwerf aan de Turfmarkt alhier Daaraan bchooren deel te nemen al do VERLOPGANGERS der MILITIE TE LAND die in bet genot gesteld yn van onbepaald verlol ongeacht de lichting waartoe zü behooren alleen ziJn hiervan uitgezonderd de verlofgangers genoemd in de 2e 3e 4o en 5o alinea van art 99 van het Küniiiklyk Bcslnit van 2 December 1901 Staatsblad No 230 gewijzigd biJ Kon Besluit van 17 October 1904 Staatsblad No 234 dat zün zy die dit jaar onder de wapenen zijn geweest of moeten komen alsmede de ingelijfden bij de Militie di kraclilenH art 113 der Militiowet 1901 van den werkeiyken dienst zijii ontheven of dio kracbtrns art 114 dier Wet in het genot zijn van uitstel van eerste oefening of van verblijf onder de wapenen Voorts worden de Verlofgangers opmerkzaam gemaakt a dat zij volgens art 127 der Wet terINSPECTIE behooren te verschijnen inUniform gekleed en voorzien van de Kleedingen Uitrusliiigstakken hun bijhet vertrek met verlof medegegeven vanhunne Zakboekjes en hunne Verlofpanen b dat z j volgens art 117 der Militiewet 1901 worden geacht onder de wapenen te ziJn niet alleen gedurende den tyd dienbet bedoeld onderzoek danrt maar in bet uigem wanneer ziJ in Uniform zön gekleed zoodat zij die ongeregeldheden plegen of zich aan misdrijven schuldig maken biJ het gaan na ir de iilaats vour het onderzoek bestemd gedurende het onderzoek en bijhet naar huis keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens het Ciimineel Wetboek en het Reglement van Krijgstucht voor hot Krügsvolk te Lande biJ gemeld art 117 toepasseiyk i erklaard c dat hy die door ziekte niet kan verBchgnen een attest van een Geneesheer FEVJLLETO X SIDOCSTIB VAH DZN SGEIXPSKAPmiR 34 Een aanleiding f herhaalde Dnprat alsof hy t niet begreep Ja een sterke emotie byvOorbeeld ontstaan nit liefde nit haat misschien wie zal t zeggen P Uit liefde f Uit haatP herhaalde Duprat bg zich Zelf nadat de dokter vertrokken was Uit haat f Hjj dacht aan dingen die reeds lang geleden waren aan Miquèle s boos hnmenr voor het van stapel loopen van de Dordogne van haar toorn op den avond dien zelfden dag by het feest in 4en Plantenluin aan haar zonderlinge kwaadaardtgjieid den daarop volgenden mergen biJ het lezen van Labanére a arrestatie aan haar woorden Ja ja hij was er wel toe in staat I Hg dacht ook aan de onvertuarbire ziekte die haar toen als op het J gevallen aan de pogingen door Miqnéle in t werk gesteld om de voer haar weggestopte couranten te bemachtigen aan haar ving verlangen om steeds van dletellde of Healmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene die zonder vergunning absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestraft Gonda den 2n Mei 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd H L MARTENS De Secretari BROUWER UuitenlaBdscl Overzicht Gisteren had oen ernstige botsing te Warschau plaats tusschen de troepen en een optocht van werklieden die roode vlaggen medevoerden De cavalerie chargeerde de infanterie vaarde op de menigte waarvan 31 menschen gedood worden on 16 gewonden in het hospitaal worden opgenomen Een aantal gewonden werden naar hunne woningen gebracht Er beeft hier opnieuw oen botsing jilaats gehad tunschen soldaten on arbeiders thurs op den hoek van de Uota en SosnowaBlraten Een patrouille vuurde op de menigte twintig personen werdon gedood of gewond s Namiddags te 1 uur trok oen menigte van 5000 arbeiders met vrouwen en kin deren met vyf roode vaandels onder het zingen van revolutionnaire liederen naar het Witkowskyplein waar men toeliet dat zo zich opstelden Later kwam een patrouille aan van gardealanen die de menigte liet passeeren De ulanen vatten post voor de huizen Toen nog later intanterie aanrukte vielen de ulanen de menigte aan en de infanterie loste schoten de betoogers weken maar de in fanterie bleef doorschieten De hospitaalwacht telde 31 dooden en 15 gewonden De politie vervoerde bovendien nog 60 dooden en gewonden ze arresteerde 50 personen en nam twee vaandels in beslag In de leruzalemstraat ontstoad ook een botsing tnsschen de troepen en een ïolksmenigle deze laatste begon te varen maar werd door een patronillo aiteengedreven een politiebeambte en 20 arl eider8 werden gewond en 25 arbeiders gedood Ook hier werden vele roode vaandels door de politie verwyderd de stad was gisteravond als allgestorven alle winkels zyn gesloten Ondei een patrouille kozakkon werd gisteravond te kwart voor tien in de nabyheid 3ai iIél Weener 8lBlion een bom geworpen Dfie kozakken en een politie agent werden zaak op de hoogte te blyven aan de woorden haar in de slaap ontvallen toen nagenoeg onbegrgpeiyk maar thans Uit haat f Ja dat moet het geval zyn meende Duprat byna opgetogen over die ontdekking Het kan niet anders dan baat zyn I Door een gevoel van haat gedreven wilde zjj hem hooren veroordeelen I Welk een bestraffing voor my Hem ontneem ik het leven 1 Zonder het te willen of te weten neemt hy het mijne daar door hem myn kind het verstand verliest 1 Met wyd geopende oogen lag Miquéle te bed voortdurend naar het plafond te staren Ook op het kassen ging vaak het hoofd met die regelmatige beweging heen en weer en geen woord kwam over haar lippen Duprat liet een liefdezuster komen om zyn dochter te verplegen Hy nam evenwel ook by het ziekbed plaats en bleef daar als vernietigd zitten met het hoofd in de beido handen Eensklaps sprong hy op en ging zich zonder licht in de grijze kamer opsluiten Daar weende hy Het maanlicht dat door t venster drong hulde al de voorwerpen in een geheimzinnig waas Een krekel die ergens in den muur zat liet onvermoeid zyn eentoonige trillers hooren Qa moet haar genezen hoort ge zeide gelood twee dames die alt het station kwamen werden ernstig gekwetst De ko zakken en infanterie gaven na de ontploffing vuur op de menigte Er moeten vele dojden en gewonden zgn Gisteren kwam het te Lodz tot oen botsing tusschen het volk en patrouilles waarby vele personen gewond werden Twee hunner zyn aan hun wonden bezweken Gistermorgen vroeg verlieten de werklieden de fabrieken waarnaar er vele gesloten werden Het tramverkeer werd in den voormiddag gestaakt Do bevolking verkeert in groote oogewondenheid Onder de arbeiders worden groote betoogingen voorbereid De stellingen die door hot leger van Linjewitsj na den slag by Moekden en den terugtocht van Kirin bolrokken zyn worden als zeer sterk geschilderd zy strekken zich uit in de richting Mookdcn Kharbin en Tsjangtsjnen Kirin waardoor zy guheel bestiyken den door den vyand bezetten straatweg en spool weg Moekden Tsjangtsjoen Khaibin evenals het door de Japanners wellicht te volgen Soengari dal met zjn berg passen In do laatste weken is do stelling zelf nanzienlgk versterkt Daarby kunnen de Verdedigers veel nut hebben van den voltooiden spoorweg van Tsjantsjoen naar Kirin die vink achter do stellingoö loopt en de Russen zeer van dienst kan zün by het handhaven van het onderling verband der troepen Men vraagt zich echter af of de Japanners juist dit sterke front der Russen zullen aanvallen en niet Ifever ban tot dusver steeds met succes gevolgde taktiek zullen vervolgen om een der vleugels der Russen om Ie trekken De onzekerheid omtrent de plannon der Japanners is het die aanleiding gegeven heeft tot do jongste Russische operaties in znideiyke lichting Het is den Rassen er natuariyk om te doen te weten te komen of de Japansche operaties gericht worden tegen het afsngden van hun verbindingsiynen met Wladiwoslok of met het vaderland in beide gevallen trouwens een ernstig gevaar Men verneemt nog nader over dan inval van 8000 man Russen in noordciyk Knrea dat voorloopig dit aantal slechts op 3000 man met tien kanonnen moet worden aangenomen Hun doel is een brug over de Toemen te slaan waarna van Wladiwostok nog 6000 man zullen gezonden worden om zich bij hen te voegen Het doel van deze concentratie van troepen in Noordoiyk Korea kan slechts ten doel hebben een al te spoe Duprat zich tot al de voorworpen wendend die zich in de kamer bevonden Bedenk toch wat er anders van my zou worden De een dood en de ander krankzinnig I Waarom zou ik dan nog in t leven biyven f O ge moet haar beter maken 1 Hy bad met aandrang gedeelteiyk met zyn eigen woorden en daarop begon by al de gebedjes op te zeggen die hy indertyd als kind had geleerd en die hy nu zooals bleek nog woordelgk van buiten kende Eindeiyk stond hy oenigszins be noedigd en gesterkt uit zyn knielende houding op om weder naar zyn dochter om te zien Altyd was dat hoofd in beweging nltyd hield zg haar groote starende oogen wyd geopend en geen woord kwam er over haar lippen De liefdeznster zat ineen gedoken in een arrastoel yverig biddend aan haar rozenkrans Blootshoofds gide Daprat heen medegesleept door een gedachte die plotseling by hem opgekomen was Ik ga naar het kerkhof mompelde hg voor zich heen Daar ml Miquèle s ziel m allicht beter verstaan Onderweg bedacht hg dat het kerkhof des avonds gesloten was en toen liep hy naar de kerk In de hoofdstraat die hy door moest werden de winkels gesloten Daprat dige belegering van Wladiwostok of het bezetten van de vorbiudingsiyn tusschen deze plaats en het leger van Ijiajowitsj te voorkomen Er is plotseling een rush ontstaan tusschen de buitengewone gezanten der mo endheden naar Fez Een Duitsch gezantschap is aangekondigd het Franscbe onder Saint René Taillandier is nog in Fez een Engelsch gezantschap onder Lowlher s leiding hooft zyn geloofsbrieven oveibandigd en een Spannsch gezantschap is eveneens op weg naar Fez De Frf Ztg vraagt of het niot beter ware zoo de regeeringen zich onder elkander poogden te verstaan dan de oplossing van de jnaestie te zoeken door een wedstryd van gezanten in een zoo afgelegen plaats als Fez Die gezanten hebben hunne instructies en waar die zooals te verwachten is elkander tl genspreken daar znllen de regeeringen tocii moeten onderhandelen Het feit dat de Europeesche invloeden elkander in Marokko don voorrang bi twisttfn mnet op den Sultan een zeer zonderlingen indruk maken voor het piestige van Eurojia wat e het zeker gcwenicht zoo de verschillende regeel iiigeii eenstemmig waren En dat kan slechts gebeuren wanneer de regeling der Marokkaansche quaestie op een conlerentie der mogendheden is voorbereid Doch Frankryk is beslist tegen zulk een eonferoiitie Is dat wül Frankryk bedoelingen heeft die het vuor een Ateopagus van de mogendheden niet verantwoorden kan f vraagt do Frankf Ztg Duitichland wonscht niets anders dan do politiek der open deur in Marokko te handhaven de Duitsche gekant heeft geen andere instructie dan om in dien geest werkzaam te zijn Waar men nu in Purgs de reis van graaf Tattenbach als een onvrieiid chappciyko daad ker schetst 4aar mag de conclusie wnrdengemaakt zegt het Berliner Tugeblatf dat ondanks de verzekeringen van Delcassé de feiteiyke bedoelingen van Frankryk niet in overeenstemming daarmede zyn Het denkbeeld dat Duitscliland met Frankrijk zon gnan onderhandelen wordt door het Tiigeblalt rondweg onmogelyk genoemd Dat zou alleen kannen wanneer Dnitschland speciale voorrechten wenschte maar het wil slechts dat alle mogendheden die belangen in Marokko hebben op dezelfde wyze zullen worden behandeld En dat is alleen te verkrügen wanneer de mogendheden de gelegenheid zullen hebben zich daarover gemeensctiappeiyk nit te spreken wilde de zware kerkdeur open dnwen Zo bleek gesloten te zyn Afgemat keerde hy huiswaarts Nu vond hy zgn dochter in een zenuwachtig opgewonden toestand terug Zy hield het medaillon in haar toegevouwen handen slaakte doffe kreten en bewoog zich onrustig heen en weer in haar bod terwijl do liefdezuster met bet hoofd naar do linkerzgde neergebogen toonloos haar gebeden zat te prevelen Neen neen er is geen God voegde Duprat op byna snauwenden toon de liefdeznster toe terwyi het weinig scheelde of hy had hanr don rozenkrans uit de handen gerukt zy sloeg een kruis liet het hoofd naar de rechterzyde overhellen en bleef in die houding wederom haar paternoster s prevelen Duprat sloot zich zelf nogmaals in de gryze kamer op Neen er is geen I herhaarde hij ook hier maar de naam van liet Opperwezen noemde hij niet Hg zocht naar iets bovennatuuriyks Iets oppermachtigs waaraan hy zou kunnen vragen wat hjj zoo vurig begeerde Wordt verwUjd