Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1905

De Engelsche regecring heeit reeds haar belofte gestand gedaan en een aanschrgving gericht aan armbeKtnren om te zorgen voor scboolvoeding Wel mag een liberaal blad uitroepen dat als eei liberale regeering een dcrgolgken maatregel bad genomen de conservatieven ongetwijfeld van zniver socialisme badden geroepen Maar dit is geen reden voor de liberale pers om zich niet eenstemmig over het besluit der regeering te verhengen hengenDe aanschrgving verdeelt de gevallen waarin kinderen ongevoed of niet voldoende gevoed ter school komen en dan ongeschikt zijn om onderwijs te ontvangen in driën Ten eerste kunnen kindoren ongevoed of onvoldoende gevoed zijn door bestendige armoede van de ouders voorts doordat de ouders ttjdelgk geen middelen hebben eindelijk door nalatigheid der ouders In het tweede geval moesten de particuliere vereentgingen helpen meent de regeering in het eerste en in het laatste geval treedt bet armbestu ir op en zoo noodig ook in het tweede wanneer het daartoe vanwege do school of een schoolbestnar nitgenoodigd wordt In geval van onwilligheid der ouders moet bet geld dat het armbestuur aan sclioolvoeding uitgeeft beschouwd worden als een leening aan de onders Bjj blijvenden onwil kunnen de ouders onder verschillende wetten aangesproken worden Te middernacht is na de zitting van Zaterdag vonnis gegeven in bet proces Klein aaraan do Weansche correspondent der N R Ct gisteren een brief heeft gcwgd De gezworenen verklaarden Franclska Klein mot 9 tegen 3 stemmen schuldig aan sluipmoord met het doel haar slachtoffer te beroovon Heinrich Klein niet schuldig aan hetzelfde maar aan een zekere mate van medeplichtigheid Fianeiska Klein weid daarop veroordeeld tot dmi strop haar man tot acht jaar gevangenisstraf met vasten en in t donker zitten Beiden hoorden het vonnis kalm aan De vendedigers zgn in liooger beroep gn komen Door de jongste publicaties van de regeeringen van Zweden en Noorwegen is thans de hangende quaeslio in den duidelgksten en eenvoudigsten vorm aan de orde gesteld Ue kroonprinsregent heeft vrrgeefsch getracht nieuwe onderhandelingen te doen aanknoopen Noorwegen heeft daarop duidelijk geantwoord dat het onvoorwaardelijke invoering van do consulaats wetten wil Kerst daar na wil het met Zweden over de vernieuwing der Unie onderhandelen Hiermede is de houding van Noorwegen gekenschetst En zal de kroonprins regoht het na wagen aan een eenstemmig besluit van bet Noorweegsche Parlement ziJn goedkeuring te onthouden f Dat is de vraag die op aller lippen zweeft Van het antwoord daarop zal do geheele verdere oplossing der crisis afhangen Keurt do Kroon de Noorweegsche wet niet goed dan is de afscheiding van Noorwegen en de breuk met de dynastie onvermydeiyk Geen Noor zal dan minister meer willen ziJn de grondwet is geschonden en de ontbinding der Unie noodzakelijk Doch als de Kroon de Noorweegsche wet goedkeurt staat zij voor groote moeilijkheden in Zweden Zelfs wanneer Zweden de scheiding van de gemeenschappel jko consulalen goedkeurt zal het later met voorstellen betreffende de Unie te voorschijn komen die Noorwegen niet zal kunnen aannemen En bet is de groote vraag op welke wijze dit conflict kan worden opgelost Reeds nu worden in beide landen stemmen gehoord die op de ontbinding der scbgn unie aandringen en die in de plaats daarvan een verbond op vrjjeren grondslag wenschon Want als Noorwegen volkomen vrij o zelfstandig zal liJn zal het gaarne aan Zweden voorstellen doen voor een persoonlijke Unie en een offensief en defensief verbond Dat ZwedMi die voorstellen xua afwgzon zooals de Orootzwedon meenen is niet aan te nemen Noorwegen is geen vasalstnat maar een vry land en het gevoel door Zweden als een vrij land behandeld en geëerd te worden zal de rost op bet Skandinavische schiereiland herstellen Maar tot dusver neemt Zweden nog niet den scbgn aan in die richting tot een oplossing te willen medewerken Verspreide Berichten Frankrijk Giitaren heeft de ontmoeting tnsschen koning Edwar l en president Loubet alsmede den minister van bultenlandsche zaken Delcassé plaats gehad Om 3 nnr kwam de koning op het Elysée waar de president hem tot in de vestibule tegemoet trad De beide staatshoofden wisselden een hartelijken handdruk en begaven zich naar den Salon des Ambassadeurs Het zeer Triendiehappelijk onderhond duurde een haU uur Om 4 nar bracht de president den koning een tegenbezoek in het hotel Biislol Tijdens dit bezoek vervoegde zich ook de minister van bnilenlandsche zaken in het hotel die 20 minuten na den president koning Edward verliet Het Igdt geen twgfel of de Marokkaansche qnaestie is bet tapijt gebracht De Times weet te berichten dat het Britsche eskader Brest zal bezoeken op 10 Juli en daar zal vertoeven tot en met doii 14en ten einde de Engelschen in sta at te stellen den nationalen feestdag 14 Juli te kunnen meemaken Beloie Op het te Rome gehouden internationale koloniale congres is besloten het congres voor 1906 te doen plaats hebben te Brussel In het kolenbekken van Charleroi dreigt weer een nieuwe staking Te Charleroi Marcinclle Monceau sur Sambre Mont surMarchiennes en tal van andere plaatsen kwam het gisteren tot manifestaties tegen do leiders van het werk In een der groeven van Cüurcelles Nord werd een opzichter met den dood bedreigd do man kon nauwelijks ontkomen De oorzaak is weer de aloude looiiquaestie RliSHhD De beheerder van het departement van ju tilie Manoetcliin is tot minister van justitie benoemd Bg keizerlgko oekase worden dan hoeren in en aantal gouvernementen nieuwe vwrdeelen verleend Als afgedaan wordt be scliuurfd du achterstallige schuld bg de aflossing v in do van 1867 tot aan do gehooite van den troonopvolger verstrekte tei iiingen bij misgewas Het bedrag van de kwijtgescholden schulden wordt geraamd op 75 millioen roebols Zijn spriogoereningen nullig bij bet gymoasliekiinderwijs aan meisjt Van verschillende zijden werd mg in den laatsten tijd gevraagd i Is springen nu zoo n nuttige oefening voor meisjes f Is springen niet onvrouwelijk f Vrooger heb ik nooit gesprongen of springoefeningen door meisjes zien uitvoi ien hoe komt het dat dit springen hij meisjes nu zoo veelvuldig voorkomt enz enz Dergelijke vragen zgn nu niet zoo gemakkelgk met een paar woorden te beantwoorden althans niet wanneer men dit geheel bevredigend wil doen Vandaar dat het itij niet ondienslig voorkomt t een en auder hieromtrent mede te duelon in de hoop dat het vooroordeel dat bjj sommige ouders en opvoeders tegen hel springen voor meisjes bestaat uil den w g kan worden geruimd ja zelfs dat deze oefeningen op hoogen ppijs worden gesteld Het springen hieronder te verstaan het hoog en verspringen is hg meisjes niet alleen goed te keuren doch is bij het gym nasliekonderwgs een gebiedende noodzakelijkhei I Ie omdat er geen enkel bezwaar bestaat 2e omdat bekken en beenspieren krachtig worden versterkt j 3e daar hel gelijkmatige ontwikkeling geeft van de onderste ledematen 4e omdat het een krachtige oefening ia voor het zenuwstelsel 5e daar het een ingrijpend middel is om asymmetrische lichaamshoudingen te doen verdwijnen 6e dnnr het een aangename afwisseling geeft bij bet gymnastiekonderwijs Laten we deze punten eenigszins in bgzonderheden nagaan Welke bezwaren zon bol hoog en verspringen opleveren hy het meisjes gymnastiekonderricht Hoe ik ook gezocht heb ik kan geen enkel beiswaar vinden Is het onvrouwelijk f Wanrom f Omdat het springen in hooge mate kracht en flinkheid vereischt Is het misschien omdat wat natuurlgk hoogst zelden gebeurt de meisjes op de matras waarop zy neerkomen kunnen vallen Al hebben zg gym nasliekpakjes aan of niet is dit dan een reden om het hoog en verspringen te veroordeelen f Dit vallen gebeurt zoo goed als nooit en mocht het eens een enitele maal gebeuren welnu dan hebben de kinderen braat schik Tevergeefs zou men dan naar de oorzaak van onvrouwelgkheid zoeken Neen dit alles berust op vooroordeel of verouderde begrippen Nóch de fijnere lichaamsbouw n6cb het lichtere beenderenstelsal nóch het z vakke spierstelsel van het vrouwelgk geslacht kunnen als argumenten gelden om bg het gymnastiekonderwijs het hoog en verspringen uit te sluiten Het spreekt vanzelf dat deze oefeningen geheel overeenkomstig leeftgd kracbtsontwikkeling en lichaamsbonw worden gegeven De springoefeningen versterken in hooge mate de spieren van het bekken en de onderste ledematen Elke sprong bestaat uit Ie den aanloop 2e den afstoot 3e het zweven en 4e den neersprong Zoowel by den 1 aanloop als bg den afstoot en neersprong worden genoemde spieren krachtig ingespan nen en hebben een flinke ontwikkeling van de beunen maar vooral en hier komt hot in hoofdzaak op aan van bot bekken tengevolge het bekken wordt breeder wat later van onschatbare waarde is ifenig accoucbeur zou het ten goede komen wanneer by de lichamelgke ontwikkeling van het vrohweiyke geslacht meer gedacht werd aan alle lichaamdoefeningen die eene verlireeding en goede ontwikkeling van het bekken in de hand werken De oefeningen in het hoog en verspringen geven ook een geiykmatige ontwikkeling van de onderste ledematen d w z dat het eene been even sterk ontwikkeld wordt als het andere De meisjes besteden oVer t algemeen veel vrgcn tgd aan het touwtje springen hetzg in het lange of in hel korte touw Slaan we ze goed gade dan zal men bemerken dat 6f voortdurend op één been wordt gesiirongen óf dat het eene been veel meer aan het springen deelneemt dan het andere het eene zoowel als liet andere heeft een ongelgke ontwikkeling van de onderste extremiteiten tengevolge Hiervan kan men zich gemakkeIgk overtuigen door eerst op het linker en daarna op hst rechterbeen te laten hinken terwgl dit op het eene been zeer lang kan worden volgehouden is het andere been dikwyis niet in staat het lichaam zelfs maar in evenwicht te houden Ook de houding welke by meisjes over t algemeen aliyd slap is kenmerkt zich door het voortdurend staan op één been torwyi het andere been op eenigen afstand en schuin voor het dragende been wordt geplaatst Het been dat zoowel hg het springen als bg het staan gebruikt wordt is spiersterk doch stgf en onzuiver in zgne bewegingen het andere daarentegen is slap en week en gemakkelgk te bewegen Het spreekt vanzelf dat dergeIgke asymmetrische ontwikkelingen hierover later niet zonder invloed biyven op de verdere vorming van lichaam en houding Bg het hoogen verspringen moeten de vrouweIgke leerlingen echter zoowel het eene als het andere been voor den afstoot en beide boenen voor den neersprong gebruiken terwyi voor een trapsgcwgze ontwikkeling van de onderste ledematen wordt gezorgd door de sprongen langzamerhand moeilgker te maken Een niet te miskennen invloed hebben de springoefeningen op bet zenuwstelsel het kost inspanning en krachtige beheerscliing om bij den neersprong het zwaartepunt van bet lichaam op de juiste plaats te houden en het is juist deze behecrsching welke het springen tot een bg uitstek krachtige oefening voor bet zenuwstelsel opvoert Do ongeoefende valt voorover lerzyde of achterover of loopt nog eenige pasjes voorwaarts om het rollen te voorkomen De geoefende staat na den sprong terstond in een onberispelgken krachtigen stand desnoods direct gereed om met een linken pas voorwaarts te marcbeeren of een vryo oefening uit te voeren Hot is een zeer groot verschil een geoefende of ongeoefende te zien springen en den stand na te gaan na den neersprong waaruit direct biykt dat eerstgenoemde bet lichaam meer onder den invloed van den wil heeft In den aanvang is reeds gezegd dat het springen bg meisjes ook in hooge mate kan dienen om verkeerde gewoonten bg het staan en gaan asymmetrische lichaamshoudingen te doen verdwgnen Het spieekt vanzelf dat waar het eene been bg het staan en springen meer gebruikt wordt dan het andere dit gebrek zich byr het gaan ook zal vertoonen nu zal de pas met het eene been krachtiger zgn dan met bat andere Men kan zich hiervAn gemakkelgk overtuigen door zonder dat door hem of haar want deze gebreken komen nalnur Igk bg jongens ook voor al is het in geringere mate iets wordt bemerkt naar het neerzetten van den voet te luisteren De stamp van den voet an de sterke meest gebruikte zg de is veel harder ook kan men de ongelgke ontwikkeling van beide boenen soms gemakkeiyk nagaan door den omtrek te meten van de kuiten ot dgen of wel door in d kuiten te kngpen het sterke been voelt hard en stevig het zwakke slap en week Wanneer we nu terugkeeren naar den foutiofen stand bg meisjes die zoo vaak voorkomt waarbg bet lichaam rust op één been terwijl het andere been een weinig voorwaarts van dit er als t ware los bg hangt Bti een dergelgke houding zouden we den rng moeten ontblooten om juist te kunnen zien welke misvorming in de toekomst het gevolg wordt van deze verkeerde gewoonten Afgescheiden van hetgeen reeds omtrent de beenen is gezegd zien we de heup van het been dat staat veel honger dan de andere het gevolg hiervan is dat de ruggegraat op een scheeve basis komt te rusten zoodat deze door de lichaamslast van de rechte Ign moet afwgken Dit zien we dan ook duidelgk we bemerken n m een bocht naar de zgde van het zwakke been de bolle zgde is hierheen gekeerd en wat hooger in het borstgedeelte maar moeilgker te zien een bocht met de bolle lyde naar bat sterke been gekeerd ook de linkerschouder zien we soms dnidelgk lager ook soms hooger ataan dan de rechter Hoe langer nu dit gebrek bjj het staan reeds bestaat hoe erger hot kwaad wordt daar bet sterke been steeds sterker en het zwakke steeds zwakker wordt Men kan dan ook verzekerd zgn dat ruggegraatsverkromraingen en andere misvormingen niet uitgesloten bljfven vooral hierom niet omdat deze meisjes met dergelyke verkeerde gewoonten steeds den stempel dragen van weinig weerstandsvermogen te bezitten Na dit aangehaald te hebben behoeft het dus geen betoog dat alle lichaarasoefeningen die een gelgkmatige ontwikkeling tan de onderste ledematen ten duel hebben dut ook en vooral het hoog en verspringen als zeer belangryk mogen worden beschouwd daar zg de bovenaangehaalde misvormingen kunnen compensoeren Het hoog er verspringen biedt bg hot gymnasliekonderwgs aan meisjes een aardige afwisseling en ik durf haast zeggen dat r geen enkele onder de vronweiyke leerlingen is die niet zeer gaarne aan deze oefeningen deelneemt Dit gevoegd bg het nul van dergelgke oefeningen maakt deze lot een integreerend deel van de leerstof bg het gymnastiekonderwgs aan meisjes Ten slotte willen we even aanstippea hhe door geneeskundigen die zich moer speciaal met het bostudeeren der lichaamsoefeningen hebben beziggehouden over het hoog en verspringen in l bgzonder en het gymnasliekonderwgs in zgn geheelen omvang bij meisjes wordt gedacht Door Dr Sraidt orden de volgende voordoelen aan het hoog en verspringen toegekend Algemeen karakter Rylhmilsche opeenvolging van dezelfde steeds lerugkeercndo bewegingen die elk oogeiiblik kunnen afgebroken worden zonder haar karakter lo verliezen Bgzonder karakter Rythmische herbaalde bewegingen over groote spiergroepen verdeeld voorbggaande vermoeidheid van hart en lunzen als de oefeningen lang en snel worden verricht tot aan do grens van de grootste hart en longen werkzaamheid Dongen werkzaamheid öebroik van de gebeele ademoppervlakte Hart Groeier aantal polsslagen grooler sl igvolume Bloedsomloop Krachtig bevorderend by longen en hartvermoeidheid voorbggaande overmaat van bloed in de longen Stofwisseling en voeding Alzgdig verhoogend door den anellen bloedstroom en den groeten maar verdeelden spierarbeid Alleen bg overmaat van oefenen nadeelig Zenuwstelsel Bg de grootste snelheid in den koristen tgd Wilsinspanning andere in den regel halt nntomatisch uitgevoerde bewegingen waarbg dus de hersenen weinig verrichten ontspanning van horsen en zenuwwerkzaamheid Spieren Groote hoeveelheid spierarbeid maar zoo over de grootste spieriqassa s verdeeld dat totale overmoeidbeid van sommige spieren nauwelgks voorkomt doch wel een zekere graad van algemeene vermoeidheid Tot zoover Dr Schmidt Met deze gegevens in de hand zal het den onderwgzer e niet moeiiyk vallen behalve de grootte van den spreng snelheid van opvolging te bepalen benevens hoe lang die oefeningen worden voortgezet Alleen een te lang achtereen of te snel opvolgend springen kan nadeel berokkenen terwgl de grootte of hoogte van den sprong geheel afhankelgk moet worden gesteld ran geoefendheid We behoeven dus zeker niet beangst t zgn om meisjes bij het gynnattlekonderwgs te lat n hoog en verspringen integendeel hel onderwys is zander dat niet volledig Nu zgn er ouden en opvoeders die niet alleen een vooroordeel schgnen te hebben tegen het springen voor meisjea maar zelfi tegen het gymnasliekonderwys in sgn geheelen omvang dit laatste komt gelukkig maar leer zelden voor Besds in het jaar 1864 heeft de Berlgnsche vereeniging ran geneeskundigen baar oordeel omtrent meisjesgymnastiek als volgt uitgesproken Het is een algemeen vastgestelde ervaring dat onze meisjes in t bgzonder die uit de steden en naar verhouding meer dan de jongens Igden aan gezondheidsstorlngen welke daarom zoo beklagenswaardig zgn omdat zg niet alleen het leven en de goede gezondheid van de getroffenen op bedroevende wgze doen vervallen maar ook den stempel der gebrekkigheid op het voortspruitende geslacht drukken Algemeene spier en zennvzwakte blMk zucht achterlgke groei onontwikkelde borstvolume gepaard gaande met borstaaodoening rnggegraatsverkrommingen enz zyn algemeen bekende zeer meuigvildig voorkomende ziektetoestanden d jr meisjes welke tienmaal meer bg meisjes dan by jongens worden aangetroften De grond dezer toenemende ziekte verschgnaelen der meisjes ligt niet in haren zwakkeren liehaamaboaw doch meer in de lerwaarlooiiog ran hare physiche oproeding vooral in den leeftgd van 10 15 jaar welkein hoofdzaak de daarvoor aangewezen ieeftjd is Terwijl de jongens zich vrger bewegen loepen klimmen springen enz en hun lichaam door zelf gekozen spelen ontwikkelen meestal nog door methodische gymnastiek aangevuld aen vergete hier niet dat we in het jaar 1864 zgn worden den meisjes uit onwetendheid verkeerde meening of verouderde begrippen doorgaans deze versterkende middelen onthouden De helft van den dag brengt het meisje in den regel in meestal overvolle en hygiënische ondoelmatig ingerichte schoollokalen door waar behalve gebrek aan doelmatige ruimte ook doorgaans nog schoolbanken worden gevonden die volstrekt niet beantwoorden aan de licbaamsvorhoudingen der leerlingen en dus nadeel aan bun lichaamsvorm moeten veroorzaken Dan volgt het huiswerk taal teekenen mnziek enz en het gebrek aan het zoo noodige tegenwicht tegen deze de gezondheid in gevaar brengende invloeden Wg doktoren kunnen niet genoeg legen dit gebrek protes toeren er moet in dat stelsel van opvoeding verbetering gebracht worden Wg erkennen naast andere licbaamsoefeningen zwemmen schaatsenrgden t vrtje spel enz in de mothodiscbe meisjesgyra nastiek het hoofdmiddel tot verbetering De gymnastiek sterkt bet spierstelsel j verbetert de licliaamshoading en noodzaakt tot diepere ademhaling geeft aan lichaanrishoudiug en beweging vastheid on bevalligheid en bevordert de normale krachtige harmonische ontwikkeling van het lichaam Door de ontwikkeling der beweegzenawen wordt aan de govoelszenuwen een behoorlgk tegenwicht gegeven Daardoor ontwikkelt ook de zedalgke kracht en togoiyk het weerstandsvermogen tegen stoffelgke en geeslelgke invloeden die zich later in het leven der vrouw zoo licht op nadeeli e wgze kunnen doen gelden De fijnere lichaamsbouw hel lichtere boenderenstelsel noch het zwakkere spierstelsel ran het vrouwelgk geslacht verbieden in geen geval hot beoefenen der gymnastiek Hel spreekt vanzelf dat het gymnastiekonderricht overeenkomstig leeftgd krnchtsonlwikkeling en lichaamsbonw gegeven en aan de kracbtsontwikkeling den leeflgd en het begripsvermogen aangepast moet worden De onderwyzer es moet trachten door een rast doel en een vaste richting aan het gymnasliekonderwgs te geven en vooral door afwisseling te brengen in de oefeningstof last en vroolgkheid op te wekken den onbepaalden zin der meisjes te wyzigen en hun van t goede dor zaak te overtuigen Aangename bewegingen flink en in goede houding uitgevoerd zallen steeds op den voorgrond treden Ziekciyke meisjes en zg welke lyden aan afwgkingen der wervelkolom veel roorkomende slechte hoofd en schonderhouding behooren in een inrichting voor heil gymnastiek en niet by t gymnasliekonderwys voor gezonden Wg hebben van het naar deze grondslagen uitgevoerd gymnastiekonderwys voor meisjes de allergunstigste resultaten waargenomen Bleeke ziekelgke onbeholpen wezens met slechte houding werden in frissche krachtige behendige rechtopgaanden veranderd en ónie al emeene ervaring heelt ons geleerd dal een vroegtgdig d w z met het achtste levensjaar begonnen en consequent voortgezet gymnasliekonderwys een later scheefworden oi afwgkingen der wervelkolom zelfs by gevallen waar door overerving voorbeschikkicg beitond bgha zonder nitzondering werden voorkomen Tot zoover hel oordeel van de rereeniging van Berlgnsche geneeskundigen Hieruit blglft hoe reeds veertig jaar geleden in geneeskundige kringen over het gyranastiekonderwys aan meisjes werd gedacht welke hooge waarde aan dit ouderwgs werd toegekend terwgl men niet moet vergeten dat de gymnastiek die destgds werd toegepast niet in vergelgking te brengen is met de tegenwoordige gymnastiek welke op reel weteaschappelgke gronden berust en geheel overeenkomstig den leeilgd is gerangschikt Langer zal ik hiererer niét in bgzonderheden treden maar hoop later hierop terug te komen Wie er meer van wil weten verwgs ik naar het Encyklopltdisches Handbnch des gesamten Turnwezens und der verwandten GeWete van Dr Carl Euler waarin opstellen voorkomen uver meisjesgymnastiek door Carl Euler en het springen door Dr Smidt uit Bonn Qonda 26 April 1905 D VAN DU UBEN Leeiaar in de gymnastiek Qemengde Berichten Den 18en April brak te Groningen een werkstakinkje nit bg de aigarenfabrikanten Walflng en Co aan den Aweg Voor hel maken van zeker merk had de geiel Domna tai kwartje per 1000 stake meer gevraagd Hg werd ontslagen en 4 collega s van hem legden hel werk neer Naar oas wordt medegedeeld zal Dinsdag het werk worden hervat Het ontslag van den gezel Douma is ingetrokken en 2 merken zgn met 25 cent per mille verhoogd N G Ct Een groote wedslrgd van samenzang zal binnenkort te Verviers plaats hebben Verscheidene builenlandscbe koormaalscbappgen hebben zich doen inschrgven oui er deel aan te nemen De volgende Nederlandsche vereenigingen zullen in het strgdperk treden In Honorem Dei Utrecht Haarlem s Zanggenot Haarlem Maatsciiappy St Cecilia Vaals Mannenzangkoor Eindhoven hel Bozenknopje Eindhoven Amslel s Werkman Zang en Vriendschap de Vereenigde Zangers en Onderlinge Oefening alle van Amsterdam Omtrent de staking der timmerlieden te Hilversum meldt men ons Aan het besluit der Palroonsvereeniging om Maandagochtend vóór 9 uur aan hel werk te gaan op de oude voorwaarden wil men niet als ontslagen beschouwd worden hebben slechts weinigen voldaan Er legden ook hi den nog timmerlieden bel werk neder zoodal hel aantal stakenden vrgwel stationnair gebleven is pi m 160 Hoewel als uiteriyk tgdstip tol hervalling van den arbeid 9 uur genoemd was wtrdeii locii s middags nog een paar werklieden die slaakten weder aangenomen Er wordt nu zeer nauwkeurig gepost Timmerlieden uit andere gemeenten zgn nog niet in hel werk gedreven Wel melden zich personen uil Zeist en Amersfoort aan maar dezen zijn na bespreking met de stakenden onmiddellgk teruggekeerd Er gaven geen nieuwe palroens toe Het aan tal timmerlieden dat nog op de oude voorwaarden werkt is gering Reeds moet er veel metselwerk stil liggen en zgn verscheidene metselaars bedankt Stadsnieuws GOUDA 2 Mei 1905 De opbrengst der verkochte gezainenlyke eigendommen als landerijen woningen vee macbinerietin enz der In Waddingsveen gevestigde landbonwmaatschnppy directeur Ph Van der Breggen bedraagt ongeveer f 4 0 000 opera Comique in 3 bedryven van G Donizetti Directeur de Heer W Kerper Do Zangvereeniging Arti et Religioni gaf gisterenavond eene uitvoering van bovengenoemd werk waarvan menigeen zeker wel de Muziek by fragmenten zal gehoord hebben De ernstige studie en de tairgke repelitiën die aan dit moeilgke werk zgn voorafgegaan deden het vermoeden rechtvaardigen dal er wat goeds ten gehoore gebracht zou worden Het was te denken dat de 2 voornaamste rollen in handen gegeven zouden worden aan personen van het vak Immers de hooge eischen die aan Tonio en Marie gesteld worden vooral ook wal de zang betreft maakten deze partgen voor dilettanten onmogelgk Mevrouw Engelen Sewing die in Gouda indertijd in de Tempeliers van Mart Bonman zoo heeriyk mooi gezongen hééft en die we in de Nederlandsche Opera zoo dikwgls hebben bewonderd vervulde de party van Marie op de haar eenige wyze Het is een groot genot haar alles glashelder en zniver te hoeren zingen en over haar spel was maar éen roep Uitspraak en voordracht zyn even hoog te waardeeren als haar natuurlgk spel Haar succes was dan ook schitterend Wakker stond de Heer Philippeat baar ter zyde Hy gat wat hy geven kon Losheid in spel en gebaren deden zgn rol goed uitkomen Het is jammer dat deze zanger nu en dan de r niet uitspreekt zooals men dal van iemand die zooveel zangstudie achter den rng heeft mag verwachten Na de twee hoofdpersonen komt een woord van warme hulde toe aan Snlpice Zgn spel en zgn zang waren voor een dilettant uitmuntend Aan hem komt zeer zeker ook een deel van t welverdiend sneces toe I Hortensius beeft zgn rol gespeeld zoo goed en zoo duideiyk dat hel moeügk beter kon De Hertogin en de Markiezin hebben haar uiterste best gedaan laatstgenoemde had vooral een moeilgke rol De kortn waren over t algemeen teer goed de mannenkoren montten uit I In t begin was t orchest niet zoo goed op dreef De Ouverture voor hel Tweede Bedrgl was door den Dirigent getoonzet en bevatte veet lehoona Het slotkoor in t laatste bedryf was bepaald brillantl Alles gaf biyk van degeiyke voorbereiding Den gverigen Directeur brengen we gaarne onze hulde Een eeresaluul aan den regisseur die ook het Tooneel zoo keurig verzorgd heeft is hier op zgne plaats Allen die hebben meegewerkt tot het buitengewoon sneces waarmee deze Aju gemonteerde opera ia ontvangen mogen aanspraak maken op onze groote erkentelgkheid I Na hel einde van het 1ste bedrijf werden kransen en bloemen aangeboden 378 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 2 Mei No 13216 f 25 000 5130 f 1500 14706 f 1000 20610 f 400 12434 f 200 2822 8679 9622 11259 eii 14985 ieder f 100 57 108 26 95 97 253 91 300 68 421 37 39 92 688 611 37 63 708 892 909 1073 1107 58 73 1250 56 73 1428 44 1605 64 75 1663 70 1720 51 1802 1935 43 53 9 2011 35 64 96 2148 80 83 2242 2304 62 73 2432 2660 71 2G06 22 28 32 48 49 83 66 2713 35 70 2899 2901 81 3027 84 3110 11 18 29 51 80 3509 95 3315 16 89 3406 16 35 57 3525 3645 3722 67 83 3918 26 4032 4112 40 49 66 86 4228 57 64 71 76 94 99 4321 33 35 4422 4515 42 4932 5000 34 67 5204 15 86 5379 5400 50 5593 5698 6700 54 86 6871 6906 66 6176 6230 62 73 6306 76 87 6467 94 38 6701 39 66 95 6621 26 61 60 6928 49 69 7002 31 34 70 72 7115 24 49 88 7212 63 67 Pryzen van t 65 6517 8869 11709 14395 17928 21 8936 20 14410 29 6628 9021 11803 14507 81 36 62 6 64 95 71 28 79 18025 86 41 92 81 9121 11913 14619 94 28 12107 65 18105 9288 41 14796 18223 9320 55 14800 66 52 76 82 72 9403 83 85 18343 35 12202 1 5028 87 38 93 66 18434 15129 18558 38 73 15259 18713 70 40 57 85 83 51 94 98 9604 123 7 13 12450 46 58 67 68 9710 97 16366 40 12606 71 81 25 77 9823 29 15420 18817 72 60 61 22 9902 74 74 45 9 95 15501 49 31 99 31 18940 35 12635 52 19022 7328 10007 92 15627 51 7419 56 12707 97 19174 72 64 38 15741 19222 83 87 12802 58 28 10131 18 75 40 69 22 15986 897565 73 12901 16046 99 83 10200 10 16165 19408 7604 74 18 16208 19537 7 10306 38 28 54 43 64 13Üli3 16365 19632 69 92 13101 74 72 B8 10422 1 1219 84 19744 7726 64 53 16407 19806 38 10519 78 18 15 7813 25 13306 16549 43 55 26 90 40 8070 79 96 10650 8115 66 66 10863 9 81 19967 35 16632 20100 50 42 62 63 88 70 66 98 20203 92 16811 35 8231 61 13408 85 20313 8420 89 23 16910 22 48 11063 75 55 69 70 99 13574 99 20411 79 11129 13650 17100 14 8550 35 53 72 89 56 67 79 17243 2052658 11250 13732 96 2786 53 13904 17320 20673 8602 87 17 17421 20722 48 11320 23 96 32 70 43 14020 17536 44 92 72 34 17626 51 8713 99 52 54 63 36 11411 14133 67 73 39 11604 14217 70 20800 69 80 61 82 32 8850 11618 96 17776 33 54 30 14324 17828 90 57 11705 50 79 20960 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 2 Mei 1905 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijien waren voor iste kwal 35 ade Icwal 3a 3de kw 8 cents per half kilo Magere ossen en koeien met groote aanvoer Vette kalveren goede aanvoer prijfien waren voor iste kwal 38 ade kw Hi jde kw aa cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijien wjren voor iste kwal 29 2de kwal 26 3de kwal 23 cent per half kilo De handel was voor alle voesocrten stug tot iets lagere prijzen F03TBR icri£nsr POSTKANTOOB TE GOtlDA LIJST van de aan dit knnioor en de daaronder behoorende hulpkanloren ter post bezorgde brieven en briefkaarle welke f ednrende de 2e helft der maand April 905 wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Plaatsen van bestemming Namen der geadresseerden BRIEVEN B Brouwers schip Union Amsterdam Dordrecht Enschede Haarlem p a Slnism Oranjesluizen G A van Dam Jamink G Faken Kleinheiligland BRIEFKAARTEN A Oelegnsche Snellemanslr Rotterdam M R Marie p a A Hulscber Lamberstraat Rotterdam ö van Schalk Hoeve Windlust P Brieven uil het Buitenland E J Heersma Poulsplaatsp a P van Son Antwerpen Gouda 1 Mei 1906 De Directeur M C HENNEQUIN lie Honvcaulé s IN MA TELS Costumes Blousen Kokken eu l cignoirs zgn voor het aanstaande Sei oen in Meer f roote kattxe ontvanf iMi van de goedkoopste tot ciis beste soorten M kUJS £ i J i 1 1 a n d B u r g B r 1 Ij k I GEBOREN 29 April Pieter Hendrik ouders P Swaiienburg en C i Ratten 30 April Tannic Suzannu ouders 1 Manschut en 8 P de Vlieger Dirkje Jannetje onders J de Koning en S J van Schappen Johanna Lydia ouders W Trommel enL Hartman 1 Mei Jenneke ouders L Veimeer en A de Joode Neeltje oudersG van Hoorn en W van Leeuwen OVERLEDEN 29 April P Bik 4 m N Nieuwerkerk 64 j 30 A de Jong wed J Sprugt 85 j H J Vonk 9 m 1 Mei M Boom 1 in VERSCHEIDENHEID Zondag word p den Haagweg bg Delft de geneesheer ü B door een onbukend gebleven wieirgdei aangereden De heer B viel en werd aan liet liüofd verwond Na bewusteloos te zgn binnengebracht by de lieer Marlet aldaar werd bg laler per rytuig naar zgn woning vervoerd Men meldt uil Limburg sifn de N Ct To Heerlen is Ier plaatse genaamd de Opvaart op een diepte van 302 meter een kolenlaag van 3 meter dikte ontdekt Do bemanning van den logger Robert B Caps reeder A den Duik Gzii is Zaterdag van Ramsgate te Schcveringen teruggekeerd medebrengende de tgding dat de floard of Fishery den reeder van den Engelsclien trawler welker equipage netten en touwen van den Caps had afgehakt heeft veroor deeld tot oen schadevergoeding van 10 pond slerlifig en in de kosten terwijl bovendien de schipper lot eene boete van 5 pond sterling is verooi deeld Op klacht van voornoemden Scheveningschen reeder had do comuiLisaris van polite belast met de aanmonstering van zecvolk te Schcvevingen de eommis sucis van politie do heer T H Sypkens deze zaak aanhangig gemaakt De Schevi ningsche equipage was in de vorige week naar Ramsgate vertrokken om getuigenis in deze af te loggen AIIVEtlTKlNTIEN V Ue Heer en Mevrouw THEMANS Cats geven kennis van do geboorte van eene Dochter Enschedé 29 April 1906 Heden overleed lo Delft lot onze innige droefheid onze Moeder Behuwd en Grootmoeder yevroDW Wed WmENE G geb DE RÖTE J HALEWIJN WiSSTKUKSO E HALEWIJN FRANS HALE WIJN ERNEST HALEWIJN Jb 1 Mei 1905