Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1905

l Donderdag 4 itei 1905 So 9713 44ste Jaarifan to Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon u 83 A D V E U T E N T 1 E N worden gèphat t van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendinfj van Advertentiën tot 1 uur des inidd relelooii o 8Ï De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Ffcstdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers V 1 1 F CKNTKN Varkrygbaar in Sesschen BO cta VU et en l 1 2a by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJIKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LUdKR Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 ADVMTENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Biirean u A BUINKNAN 4 ZOON GEVRAAGD een MKIIÜJIE uit een bnrgerhnishoDden om de rronw des linizes beha pzaam te zjjn Hoiseljjk verkeer by borgermenschen met 4 schoolgaande kinderen Loon 12 ol I 2 25 p week Fr br No 3121 a d boekh C K0SKE8 Den Haag In het VERLICHTING MAGAZLIN He Avondster Dubbele Buurt B 18 TELEF 117 zyn voorhanden de nieuwste modellen GAISORMAMENTEM Gasgloeilichlbranilers Jas Rleclra liranders Ballons enz K KALEN en ZI IDEN Fiinjc Enorme kcnze glftcrije geëmailleerde HDISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindciyk B 4DEN GEISERS GASOVEl GASrOKllZËi KOOKAPPARATEN Wfindcoinrorin alon Giisla cllje s en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Wie zokoi zyD wil ia Eolitn Clkel Citcat te oatrangoii Mumbs j C leU eo na vele ruifnomiogen in 4en d gekomen occdui de naau im aitrindera Dr MiobaeU vemtidM p da beste maoUnes in het wtnldb roraid Mabblisaemant van Oebm BtoU I w rok I Keclen tliche Eikel eacao n vierkanten busms D Eikt4 0w a ia met melk g ookt ceu Mngentme gtzonda drank v or da lykach gebruik een 1 2 thealepiïa vaa t po9det TOOT een kop Ohocolato Aia geDeeskracfctige drank b j nl nm dwrrheo aleciita met water t bruikes Verkrygbaar by de voanuamMa H 1 Apothektn ans Prit l V tweftnriea l f M B OM a e 36 I GenaraalYertagnnwoonliger ron Hadaa and Julius Mattenklidl imnterdam lüalveistrait IflS n ii M EEmSBEPOTMTM wordt verzocht op I MRKK te leltrii DIT HBT Ml ZIJN VA IIAVENSWAAY Zü E aORINOHEH Deze THEEËN worden algeleverd ill verzegelde pakjes vao vij twee en een lialf en een Ned one met vermelding van Nomnier er PrjJB voorzien van nevonstnan Merk volgens de Wet gedepo ricerd ich tot de iiitvoerini vun ge vi rde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAART Ls VOORJAAKS PAAKDE MARRT LOTEN verkrijgbaar a 50 cent ba A BEIITKMAIT ZOON LANGK TIENDEWEG Trekking Zaterdag 3 Juni Gebruikt steeds de WERELDBEBOEMDE Superior Druiven Borstlioning Extract Eenig helpend en afrioend middel tegen verkoudheid astma keelpgn kink en slgmhocst bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud hekrooml Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van WO o yo l Kon Stoomfabriek De noningbloem Verkrö baar bjj Firran WOLPf Co Westhaven 19H Goiiila A LATEJf STBrjV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal U I2U te r o fa A i HOUMAN Moordrecht PINKSE Nieumerkerk a d l ieel A N ïa ZESSEN Schoonhoven 3 Tn TORKKN Boiknop I v WIJK Ou oi A SCHEER ua recA P W V EDE Oudewater K VAN DBK HEMDEN te Reeumik P v o SPEK Moercapelle D v d STAK Waddivgmeen Wod J HULST Waddinqmen M KOLKMAN Waddingtoeen P A u OltOOT Oudewatef A o JONGH OudeuKifcr J P KASTELEIN PoUbroekerdam ü BIKKER te Bauchop VA VnSCHUWIJVC Laat U niet misleiden ioor AbdlJ Slroop Het j kIooster Sfinc rt Pai o t6 I bestaat nietifli Slriwii eaa geeneHel wiinrde HlliaaiiaiHHIHHaHHUi door meer dan dnizend aanzieniyke prolesaoren en gfiuet filrQfjron beproeld voorgescliravon en aanbevolen Hl hi t publiek sedert 26 piren gi liefd als zijnde het bet$r goedkoopête en oiiêcliatteUJktle Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zooten Droppel Mengsels Mineraalwateren enz en zulks om hare aangename uitwerking ifÊen hoede letch voor namaak ledere doos moet het tcetteUJk l eregfttreei de haudeltmerk nameiyk het ttiltle krui tu het roode veld met de haiidleekenéug nichard Hraiidt dragen noo dItepot K van munten Hol ff Hotlerdam Zy zUn verkrSgbaar in doosjes k 70 Cents geen kleinere en wel te Godda by WOLFF Co mrm E l f HI W tr M l HH i ¥ infnn Doi i Gsneesh algemeen n tibcvukn V Met Eere Ulploma en Goud Beki oonde PRAEPARATEN VAN éS T Ofjiflfl LflrOChc kracbtlge en versterkend KIN A W N tegen zwakte Mc loowel blj kinderen a U volwassenen gebrek aap eetlust slechte apU vertering xenuwboordpHn ter vereterklng na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHS PERRUGINEUX in h t bijtonder tegen filoedgabrek BleeknioM kwalen Tan KriHichen eefM d enz Verkrijgbaar in flaon a 1 00 en 1 PilfPl l flf flATO fa iVg 9 rkeDd aang6na mvanBnuiak voordneellikiched nik v ol voor kinderen iwakken en klterachtlge geitellen leer aan te be velen AU gentaakrachtlge drank bij atoomUsen der apyBverteringaorganen en dlarrfaéc ook voor luigelingen en kleine kinderen Pnjs per bui A M Kgr ƒ 1 70 A Kgr 0 90 4 H Kgr 0 60 i Melksuiker Speclaal voor Kindervo liDg in buuen A IC r aOO AcffltYia r tO SII Aff An Hetrouken eenerhalv Cicarette U voldoende terbwtrij V di B w de herigste a Tsllen Tan Aatluu etc doohjea ft 0 80 cii 0 50 Tamarinde Bonhnnc fruit PURGATJEF tegen Vewtopplnf Aam belen Mlgi toe C mgeittesete vooraloM iaMM voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbona van KRAEPEUEN HOLM belangrijke dtemUn daar de vorm voor het kind begeer Ulk en de smaak aangenaam ia Pri iperdoo je O 9Oai 0 50 fl1ttlisilfe Pft6tl11p S algemeen erkend als het BESTE huismiddel bij Hoert Verkoudheid en Keelp K het U 1 iiymoplosaend en Tanachtënd middel h j uitnemendheid uiuluitend in I Q fieachjes verkrijgbaar Prij 0 90 per flcKhje De frafparairn mm KRAEPELIEK HOLK te Zclet müm atlMi pattniM pom BtiqM Hfn tfaatvtp Oe naam am kaHdteakmitff m i rtr hmar Mi d m4Mtt ApolMfiei i VrogtitltH tUAkll KRAEPELIEN HOUM Hofleveranciers ZEIST Ay y I e prijzen liji door den Staal gegarandeerd Uiliioodlijliiy tot deel II mlny tn tie kansen van de door den Stiiat Haraburjj gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 8 Millioen 325 120 Mark gewonnen moeten worden De hooldpnjzen vao deze voordeelige kjterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval eOO 000 Mark I Premie v sao OQi M 1 prijs V 40 000 M 80 000 M 7 prijz ïo noo M 1 prija 15 000 M 10 000 M 6 000M 3 n00 M 8 000 M 1 1100 M 30 M 200 M 11 prijz 28 Si 1 8 6 5il 14 1 ÏOd OllO M ÜOOM CO OOM 45 00 M 40 011 1 M 35 000 M 30 001 M 1 prijs van lOO iOOM 1 80 00 i M 1 50 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 kl nssei bestaat 85 000 loten met aS S prijzen en 8 r iiiien zoodat bijna op it hellt van alle lolcn een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld cene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in olte klasse te winnen De allerhoogste prijs der sto klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0 000 Mark stijgt in de e lel tot 5 0 l M in de e tot r 0000 M in de 4c tol 3 00 M in de 6e tot 70 00 M in de 6e tot 80 0 i M in de 7e en laatste klasse tot 00 000 M irlt Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgeode klassen zoowel als dtf juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend Iedere deelnemer m de loterij ontvangt ongevra igd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele trekkingslijst lie uitbetaling ru verzcuiliiig rnn prUzeu geschiedt door mij direct en prompt iian de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Bg opdr icht verzoek ik l clee l niij den naam van dit blad te melden Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 18 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland en MetaalpoetsoZtract merk ROOD KRUIS uit de labriek van Firma H 8ARDEUANN t Zerenaar en Emmerik 9pa Hem de kr n Verkrijgbaar to Gouda bg E ZANDYOOET M A OATS H ZANDVOOET J S MOSSEL Firma L DK JONG A DEOST te Woerden bg N DE KRUIJFF Zenuw en Maa lijders wordt lit overtuiging als een weikelgke hnlp in den nood het boek IESa ad g e v ©r aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartivorJt dit boekje franco per poet toegesonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommol öouda Drek ras A BEINKMAN Z Kleioliaiidel In sierken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge ait 12 i der Itrankwet ter openliire kennis dat bij Heeren Gedepuletrde Stat n van Zuid HolLiiid is innekomen de navolgende aanvrage om vergunning tot den verkoop van sterken drank in hel klein voor gebruik ter plaatse van verkoop in een logement alleen aan logeergasten van R Boelens voor de benedenlok aliteit van het jierceel aan de Kuijperslraat wijk K no 97 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking 13 ycschicd knn ieder tegen het verkenen van de vergunning schrittelijke bezwaren inbrengen Gouda den 3 Mei 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzicht Met bange verwachling zag men in EnsInnd hot Paaschfcost logoraoet maar tot nogtoe blijkt het dat die vrees niet bewaarheid weid SlechiK in Warschau en Lodz hebben eergisteren bloedige opstootjes plaats gehad waarbjj een groot aantal dooden en gewonden vielen In Petei Sbnrg echter is het Paaschfeestkalm vcrioopen Het volk was verheugdover de afkondiging van de oekase betreflende de gowetensvrjjhoid en jubelde Chriatós voskrès De Heer is waarlgk opgestaan De troepen die overal klaar waren gebonden om op te rukken als er wat voorviel hebben de kazernes niet behoeven te verlaten Ook de pers verheugt zich over de alkondiging der oekase die oen einde maakt aan de heerschappg der orthodoxe kerk en al wordt hier en daar de vrees nitgespioken dat de beperkingen in staat rgn de geheele oekns tot een onvervulde verwachting to maken de hoop staat daarnaast dat de bedoeling goed is en door de regeering goed zal worden uitgevoerd Doch tevens wordt de teleurstelling merk baar over het nitblgven van de oekase betreffende de bgeenroeping van de Nationale Vergadering Prins Troebetzkoi spreekt de hoop uit dat na de bijeenkomst van 5 7 Mei een vereeniging van alle Zeinstvo groepen zal tot land komen waardoor een sterkeren drang naar een Zemski Sobor zal worden verkregen De Nowoje Wremja bestrijdt op krachtige wijze het ontwerp van Chipof dat geheel FEViLLETOX DIDOGETEB YAIT DSH SCHIEPSKAFITEIH 35 BS dacht aan fantastische verhalen die bij in boeken gelezen had aan menschen die bun ziel verkochten aan don dnivel en zoodoende verkregen wat zjj verlangden En gelijk een drenkeling in wanhoop de banden uitstrekt ook al weet hij dat er demand is om hem hnlp te verleenen wendde Duprat zich tot den duivel ernstig en waarachtig gemeend Hjj sperde zijn oogen open als zon hij in het volgend oogenblik de hel zich zien openen Ja ik geef mü aan u Satan als gjj mgn nn geneest 1 Kom 1 o rt er kwam niemand En liet krekeitje bleef zjn eentonig lied doorzingen zonder zich te bekommeren over de vraag of er een hemel en een hel bestond of er engelen en booze geesten waren ra t Was tien uur in den avond en de pleeg gegrond is op do verkiezing der leden van de Zemski Sobor door de Zeinstvos waardoor de geheele plattelandsbevolking van de vertegenwoordiging uitgesloten wordt Kokoskiue komt krachtig op voor de invoering van hot directe uigemeeno stemrecht waardoor alle groepen in do Nationale Vergadering vertegenwoordigd zullen z jn Do constitutionalibten hebben besloten den 5en Mei een bijeenkomst te honden zij willen een ontwerpgrondwcït ingevoerd zien waarbij de Nationale Vorgudiring bestaat nil twee Kamers een Tweede Kamer rechtstreeks gekozen door bet algenieene stemrecht en een Eerste Kamer of Senaat bestaande uil afgevaardigden van de Zemstvos en andere bestaande bestuurslichamen Maar do Tsaar schijnt nog niet geneigd een Nationale Vergadering b een te roepen en minister Boelyghin bewaart het diepste stilzwygen omtrent alle plannen Lang zal dit echter niet meer vol te honden zö Want zelfs de oude Souvoiinc zegt dat do toestand voor het oogt iiblik kalm moge zijn maar dat er redenen genoeg zyn om zelfs de naaste toekomst niet vrees en wantrouwen te gemout te zien En slechts do wijsheid der regeerders en nog meer het vertrouwen en do bezadigdheid van het volk kun Rusland redden van de revolatic Ten gevolge van de gisteren plaats gehad hebbende gevechten te Warschau heelt het comité van de sociival democratische party voor Polen en Litthauwen een raanifesl uitgevaardigd waarin de onmiddellijke algemeene werkstaking wordt afgekondigd De stad had gisteren weder het gewone aanzien De arbeiders van enkele fabrieken staken nog Het aantal van de gisteren gedooden bedraagt 31 In den loop van den dag nam de sinkings beweging hier weder sterk toe De correspondent van de Temps te Tandzjer heeft Zondag een visite gemankt by Gerald Lowther den Engelschen gezant in Marokko Had het gesprek enkel ovor koetjes en kalfjes of wat eigenaardiger zou zijn voor Marokko over kameelen en gouden ezels geloopen de correspondent zou het zeker niet de moeite waard hebben gevonden de conversatie van die visite wereldkundig te maken Maar de gezant heeft zich uitgelaten over zijn taak in Marokko als vertegenwoordiger van het Britsche rijk en daarom hebben de woorden van den heer Lowther voor de Franschen beteekenis De zuster sliep Miqnéle een weinig tot bedaren gekomen hield nog steeds baar medaillon vast Duprat kwam bij baar zitten en zag haar aan Hjj had geen tranen meer in de oogen nagenoeg geen gedachten moer in de hersenen Hij gevoelde een grooto leegte in hoofd en hart en ook in de maagstreek Was dat smart vermoeienis of honger of wellicht dat alles te zamen f Hij was zeer ongelukkig Hij zag om zich been naar de kasten de gordijnen de tafels en stoelen en verwonderde zich dat al die dingen nog juist zoo waren als op andere dagen als voorheen 0 voorheen was ik gelukkig niet waar f vroeg Daprat zich werkelijk tot die ziellooze dingen wendend Hjj bleef zitten waar hij zat en doe 1 den geheeleo nacht geen oog toe HiJ herinnerde zich zijn vroegere daden uren van bigdschap oogenblikken van geluk en in weerwil van al zjjn droefenis plooide zich nu en dan een glimlach om zjjn mond Den volgenden morgen verscheen de dokter reeds vroegtijdig Nog altgd hetzelfde antwoordde Daprat znchtend op de hem gedane vraag Zeg eens vriendllef we mogen niet onvoorzichtig zijn vermaande hem de dokter en na eenigen tgd aan het ziekbed te hebben rerwyid dwong hg Dnprat om in ign bjjzjjn gezant had niet gedacht zei bjj dat hij nl zoo spoedig naar het hof te Fes zon hebben te gaan Hy had aanvankelijk gedacht dat hot wel najaar kon worden voor hij zijn geloofsbrieven zou komen aanbieden aan den Saltan Maar ik onderneem de reis nu op hat nitiirnkkolijk bevel van mgn regeering dat mü eenige dagen geleden is gegeven Vermoedelijk zal ik binnen drie weken vertrekken d w z onmiddellijk na de aankomst van het otflcieel escorte dat het machzen my toezenden moot Mjjn zonding zal in de gegeven omstandigheden niet louter ten dool hebben de gebruiken na te komen Bij die zending wordt ook gedacht aan de plaats in het tractaat van 8 April krachtens welke de beide contr icteerendo partijen zich verbinden elkaar wederzijds hun diploniatieken steun te verleenen voor de uitvoering dor conventie Mijh regeering zeide de gezant ton slotte volgens het verslag van den correspondent beijvert zich te ineer om dien plicht na te komen daar de voorstellen door Fiankrijk aan den Sultan gedaan vooi stellen geheel in overeenstemming met den geest van het verdrag van 8 April du belangen van geen dorde schaden aan Marokko veiligheid waarborgen en dit land kunnen belpen zich geleidelijk en zonder schokken te ontwikkelen De oersto Meidag is in Frankrijk drak gevierd Van alle kanten komen berichten van optochten en betoogingen Voor zoover thans bekend is zjjn er behalve een enkele ingegooide ruit en hier en daar inbreuken op de vrijheid van ai beid en wat herrie geen ongelukken voorgekomen Te Parijs is een zeer rumoerige vergadering in de arbeidsbeurs gehouden door den algemeene Bond van den arbeid In een motie eiscbte de vergadering de invoering van den achturigen arbeidsdag en oen wekelijkschu rustdag Bjj bet uitgaan van de vergadering stonden er politieagenten klaar die de menschen moesten laten doorloopen om een opstopping te voorkomen De politie en de menigte konden het niet altijd eens worden soms liep het uit op een kloppartijlje en 12 menschen zijn opgebracht Te Saint Etienne zijn bjj een vechtpartij tnsschen politie en menigte drie agenten gewond en verscheiden menschen opgebracht Een troep betoogers wilde zich er tegen verzetten dat de arbeiders van de Manufacture Nationale naar hun werk gingen De politio heeft het ten slotte gewonnen Te Brest hebben verschillende sprekers in een grooto bijeenkomst van werklieden verzekerd dat met 1 Mei 1906 de arbeiders het een en ander te gebruiken In Miquéle s toestand was weinig of geen verandering merkbaar maar de dokter liet toch de verwachting door schemeren dat het tegen den avond wel iets beter zou worden Vat ik zeggen wil hornam hg toen ge weet wel wat ik n gisteren heb gezegd omtrent die moreele aanleiding kapitein welnn hebt ge al iets kannen vinden f Ja verklaarde Dtiprat zich eensklaps warm makend Men kind heeft zich ik herinner mjj dat nu levendig meermalen boos gemaakt en wel over den jonden man die vandaag voor het hof van assises terecht staat Labanère Labanère wie is dat f Victor Labanère die bedrijver van de misdaad in t hotel do Bourgogne verklaarde Daprat zonder te blikken of te blozen En bg vertelde van den haat die zgn dochter bij verschillende gelegenheden had getoond te gevoelen voor dien misdadiger en bleef vooral stilstaan bij het feit dat deze laatste en ernstige ziekte zich had geopenbaard toen hg de kapitein Daprat zelf geweigerd had met haar naar het gerechtshof te gaan En zijt giJ daar zeker van P vroeg de dokter den achturigen werkdag zouden hebben In een der 3 meetings die to Parijs zijn gehouden hebben de aanwezige arbeiders oen motie aangenomen houdende hot ver zoek aan de arbeiders van 1 Mei 1906 te weigeren meer dnn 8 uren per dag te werken Te Parijs is gisteren bjjnn overal gewerkt Do Engelsche bladen vermelden uit do statistiek betreffende do landverhuizing in 1904 nog eenige belangwekkende opgaven wij ronden do getallen gemakshalvo af Er gingen uit Engeland 40 000 reizigers naar de Vereenigde Staten meer dnn in 1903 naar Australië 1600 meer naar Canada 7900 minder en naar ZnidAfrika 30 600 minder Toch gingen er in 1904 oog ruim 82 000 naar Znid Afrika van wie bijna 27 000 Engelsche Maar in 1903 gingen er 60 000 en in 1902 43 000 Engelschen daarheen Tegenover do 84 000 immigranten vnn het vasteland van P oropa staan er 83 000 die van daar gekomen naar elders buiten Europa vertrokken zoodat er zich In 1904 eon duizend menschen van het vasteland in Engeland hebben gevestigd Dit is echter slechts by benadering Neemt men daarbij in acht dat de vreemdelingenbevulking in Engeland in 1904 natuurlijk door sterfte is verminderd dan zou t niet onmogelijk zjjn dat die bevolking het vorige jaar niet is toe mnnr afgenomen Geen aanbeveling dus voor de vreemdelingenwet In ziJn anfwoord op hel protest van do Republikeinen in Spanje bestrijdt Villaverdo de bewering dut hiJ de Grondwet zou hebben ge chondon want de indiening van het budget is slechts verplicht wanneer de zitting der Cortes geopend is Het protest is derhalve ongegrond en do stellers ervan kunnen zich binnen do wottelyke grenzen in het openbaar uitspreken doch als er pogingen mochten worden gedaan om tot gewelddadigheden over te gaan zal do regeering zich in de treurige noodzakolykheid geplaatst zien om de ordo en rust de sociale instellingen en de grondwet te verdedigen met do wapenen die do wet baar in handen stelt Do toestand in Arable wordt voor de Turken steeds ongunstiger De stad Sailna is zooals ïvii dezer dagen uit Konstantino pel vernamen in handen der opstandelingen gevallen De troepen die het garnizoen van Saïna uitmaken werden ontwapend zoodat Volkomen zeker In dat geval geloot ik dat er voor haar kwaal wel iets te vinden is dat een heilzame reactie zal teweeg brengen Wat dan Wel door de patient te zeggen wat trouwens wol do waarheid zal blijken te zgn d t de bedoelde persoon veroordeeld is Ge moet uw kind van avond of morgen de couranten laten lezen of wel haar die met luider stem voorlezen aan haar bed In gevallen als het ondorhavigo kapitein is do beste remédio de zieke zgn zin te geven Uw dochter had do gerechtzitting willen bijwonen t is ja nmer dat go niet aan haar verlan en hebt voldaan maar gij kondet natnurfijk niet welen dat een weigering van uw kant zulke ernstige gevolgen zou hebben Zij wilde weten of over dien jongen man het schuldig werd uitgesproken Men nfoet haar wel zeer duidelijk aan het verstand trachten te brengen dat haar wensch ut vervuld Een hevige aandoening heeft haar ziek gemaakt een hevige aandoening zal ook haar herstel zijn Anders Anders P herhaalde Duprat angstig vragend la anders moet ik u bekennen dat do genezing zeer moeielijk zal zijn Wordt vervolgd V