Goudsche Courant, dinsdag 9 mei 1905

o 0710 Dinsdag O i lei 1005 44ste Jaargang Gebruikt steeds de WEBELDBEROEHOB Superior Dnii7ea Borstlioning Eztract fiOUMHE COHANT i ietiws en Admrtentiehlud roor Gouda en Omstreken ttMton lüo De Uifuftvc dezer ourant gesohiedt dagelijks met iiilzondeiing van Zon en Feestdagen De prijg per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimors V l F K N T K N TelelooR Vn H A D V E U T E N T I E N voorden gepl tatat van 1 5 regels a 50 C nten iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur des midil iangert bet voorwerp van een Krooie oratie Uet dat nl had de verdere voorstelling slechts voor een hallgevnide zaal plaats Rechtzaken Gepleit werd Donderdag voor den Hoogen Raad over de vraag ui iemand die van een der erfgenamen koopt diens aandeel in de onroerende goederen ecner nalatenschap van de overige erfgenamen kan vorderen dat deze met hem kooper overgaan tut scheiding en deeling dor onrueronde goederen een vraag door de Rechtbank en het Hof te s Bosch ontkennend beantwoord door het Hof op grond lo dat een erfgenaam alleen kan vorderen de scheiding en deeling van de gcheele nalaten schap niet enkel van de onroerende goederen waaruit volgt dat ook zgn rechtsopvolgers zjj aan wie hjj zgn aandeel in de onroerende goederen der nalatenschap heeft verkocht niet hel recht hebben enkel scheiding en deeling dier onroerende goederen te vorderen en 2o omdat de verkooper niet was eigenaar van de onroerende goederen ook niet van zgn erfgenaamsgcdoelte omdat eerst door de scheiding en deeling zou worden beslist of hem onroerende goederen zouden worden toebedeeld ra a w o hg den eigendom van onroerend goed zon verkrggen Van dit arrest ven het Hof kwam de kooper in cassatie j namens hem werd door mr j Limburg betoogd in hoofdzaak dat de rechtsgeldigheid der gesloten koopuvoreenknnist betreffende het aandeel van den verkooper in de onroerende goederen niet betwist zpde door dieq verkoop do kooper te zamen met de mede erlgenamen van den verkoopfr eigenaar was geworden var de meerbesprokene unr goederen en dat hem daardoor gelgk aan ieder ander die goederen in gemeeflsckap met anderen bezit bet recht toekomt om de verdeeling dier goederen te eischen waartegen jhr m K N de Braow voor de mede erfgenamen optredend aanvoerde dat de verkooper geen recht op onr goederen kan overdragen omdat hg zelf daarop geen recht had enkel een voorwaardelijk recht afhankelgk van de voorwaarde of hem onr goederen bg de schei ding der nalatenschap zouden worden toebedeeld en alleen dat voorwaiirdelgk recht en niets meer kon da verkooper aan den eischer in cassatie overdragen Adv gon Noyon zal over 14 dagen conclasie nemen De Honvcaiité s IN MAl TELS Costumes Itlouses Kokken en Peignoirs zijn voor het aanstaande Seizoen in wi 7roat A u e ontvangen van de goedkoopste tot de beste soorten I7ii i d3 MfVAJ r it BEUES VAN EOTTEEDAM MAANDAG l MEI L K H K 5 adt f Rtn9 n i PoBTuaii Ublig 80 Serie r 060 S Oblig Se Serie fr 2500 8 ROBLiKD Iwang Dombr Obligition 4 96 Al Japan Obligation 1899 4 74 74 CadVMnu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Kecepia I4 100 1 24 Vu Hypotheek Banhu 4 99 4 101 3 97 4 lüOif 4 9 V 4 100 Pandb idem idem Pandb Hotterd Hypb Pandb Rütterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelijke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Schecps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Norihw Pao Hyp Bank f 90 Pandb Balaafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Kcrste Ned 99 9öV 98 100 Hypotheokbrii Ibank 4 Pandb Hollandscha Hypb 4 Pandb Nationale Hypb Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 SpovrvegUeningen Itius Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 367 PremiêiemingêH bisi oiB Loten Stad Antwerpen 1887 27 102 Se ieepeaart Maaler iappijeih Aand Holland üulf Stv My 35 DivfTsen Hg tot Kxpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Frediklraart bU de RemonstraatsobQereformeerde Oemoente alhier Maandag H Mei s namiddags ten 12 uren Huwelps Inzegening Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Mei Cornelia ouder P G Teekens en C Hunik Wiggert ouders C Kruisheer en G Mathol 4 üatbariiia Ohristina ouders C van Vliet en S J van der Hee a Hendrika Maria onders P van der Hoek en C van der Ben OVERLEDEN 3 Mei C de Graaf hnisvr van de long 55 j 4 1 Bakker 11 m P J van deu Wittenboer 80j llm ONDERTROUWD 5 Mei P J Revet en G van Leeuwen N Hoereen C Houdgk AÜVI llTEi TIEN MOIIEBL illKM zijn beslist die der Firma WELDOIV l THE LA Dl EB JOVUSAL f met minstens drie gratis geknipte d patronen en een gekleurde plaat TIIK tLL IHtESaiUAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Ol CUILUBEU a fASBlOSa Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VUAAOT Vu Boekhandelaar l roe niimmerH Alle met koHtel Holt Bljeoegitel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN mot Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f U 60 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag EENIB DEPOT TAN TEEE N n woritt veraocht op r MERK t lpt en VIT HIT MAG 2IJlf TAlf N lUVENSWAAY ZUNËIV OOBINOHBH Deie THEEËN worden afgeleverd iii verzegelde pakjes van vij twee en een hal en een Ned one met vermelding van Nommer er Prijs voorzien van ueveastaani Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich iot de uitvoerint van ge ierde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Benig helpend en n iloend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK t Flacons van e iO O JO I Kon Stoomfabriek De BenlngMoem Verkrij biar bij firma WOLF f ét Co Westhaven W ou h A LATEKSTBTW Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te o Ai A IfOÜMAN l oordrecAi PINK8E Nieuuerkerkad IJeel A N v n ZESSEN oonhoven i Ta TOKKEN Doeknop B v WIJK OuJewa A 8C1IEEU 3a r A P W V EDE Oudewaler K VAW nas HEMDEN te Beeumik P v o SPkK MoereapeUe D v D STAR Waddmgeneen Wed i L8T Waid tiHem M KOLKMAN Waddingeveen P A ua OltOOT Oudewater Ad IONOH Ouiintof r J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemrhop Wt IHSCHIJVriiVC Laat U niet misleiden iooT AMU Strooii Hel kloosterSni c n Pa o JM ybestaat niet d n Slrooi uangeeuerleixeaarde 431 Bluysseir Margarine Boler Blu rSSOD S Ma rga rin6 Eoter is een voortreffelijk voedingsmiddel I komt met Nntunrboter in aanzien smaak en kleur volmaakt overeen alleen donaam verschilt I is oen mengsel van het zuiverste vet met de fijnste plantaardige olie en versche room I n 8taat in verteerbaarhoid en voedings waarde geiyk met Natnurboter vervangt Natnurboter maar is veel goedkooper in prijs t teordt onder den waren nnnmverkocht en draagt tlaardoor bUeen einde Ie maken nan de minor ulken in ilen boterhnndel I is veel beter don vele soorten Natunr boter en zoogenaamde Natnurboter I is de eenige die rechtstreeks door denfabrikant in t klein tegen fabrieksprijzen wordt verkocht I dankt haar kolossaal sneeu s aan onge ëvenaarde kwaliteiten bg ongekend lage prijzen I 3 gegarandeerd zuiver is kortom zonder wéf rga is te Gonda uite oitend verkrijgbaar inhet bekende VMÜoophuia tfKT W PES FAN ABTES WjjdstraatlST Do prijzen zijn fe lloogDjae llollnDdsche Melange in stukken van pond 0 per pondlloogflijoe Deeosche Mélange o per tV pond Dlvere MargarineRoter M M S9 so eo e per pond Met de bekende cadeaux en grntis aandcelen in de verloting Kleinhandel In sterken drank BUR ÏEMEESTER en WKÏHOUDERS van üouda brengen ingevolge art 12 lO der Drankwet ter openbare kennis dat biJ hen zgn ingekomen de navolgende verzoeken om verlof voor den verkoop van alcoliolhoudenden drank anderen dan aterken drank van i I Heij voor lie benedenlocahteit van liet perceel a in den Rorindaal Wijk M No 7 en 2fl A M Dekker voor de benedenlocaliteit van het erceel aan de Withelrainastraat Wijk M No 6a Binnen 2 weken nadat ilcze bekendmaking is geirf hicd kan ieder te en het verleencn van liet verlol schriltehjke bezwaren inbrengen Gouda den 8 Mei 1905 IJurgemeester en Wethouders voornoemd I M NOOTHOVEN v N GOOR Welh 10 Burg De Secretaris BROUWER Uuitenlandsch Overzlcbl Eenier seint uit Tokio Gemeld wordt dnt Oyaroa s rechteren linkervleugel een aanmerkelgk eind vooruifgetrokken zijn Officieel wordt het volgende medegedeeld Onze troepen trokken vun Toenghoea in noordelijke richting voorwaarts sloegen de cavalerie van den vgand alteen en bezetten Koeyatai 28 mijlen ten Noorden van Toenghoea Maandag trokken onze troepen van ïakoemen tot Fenchoea verstrooiden den vijand In do bnurt van Erhsiaoloen enTasiaotocn dertig mijlen ten Noordoosten van Takoemen en bezetten op don avond van den 4en Papaotoën De bemanning van het zeilschip dat door de torpedobooten vnn hot Wladiwostok eskadcr werd verbrand slaagde er in aan land te komen met uitzondering van den kapitein De Russen besproeiden het dek met petroleum en staken bet schip toen in brand vanrna zij het aan zgn lot ovcrlieten De stoomboot Tsingtftn zageen en twintig schepen van het Oostzee eskader ter hoogte van Tanfong en veertien kruisers ter hoogte tan Three Kings Woensdag werd ook een Fransch slagüchip gezien dat Vanfong verliet Blijkbaar zijn de plaatsnamen in dit te legram verkeerd overgeseind In de bnurt waar de Russische schepen zich moeten be FEtJILLETOX DIDOCETIB VAN DIZT SCHIIFSKAFiniir 38 Van een oogenbllk van afmatting bg de arme lyderes gebruik makend vatte de dokter zachtkens haar hand zonder dat zij lich daartegen verzette Miqnéle zeide hy zeer vleiend wilt ge OÖ uw medaillon geven f Daar klonk weder een gil die tot var BiteB het huis kon worden gehoord i een neen oeen I He was geen vrouw neer het was een furie Onwillekeurig waren zoowel de dokter als Miquêle s vader teruggedeinsd terwgl zjj er uitzag of ze een van beiden in het volgend oogenblik naar de keel zou vliegen God mtjn God is daar nog redding voor f nameMe Dnprkt De Iletdeznster Ikg g een hoek neerfeIHleM te Maden femcipp nr gebood de dSkter z er aellt Wè moeten ohs verbèi n om te zien wat ijj uitvoert Het drietal verborg zich haaatig de liefde vinden ziju de genoemde plaatsen niet te vindon Eed Hbl Aan de te Moskou vergaderde vertegenwoordigers der Zemstvoi is een nota overhandigd waarin do volgende maatregelen worden aangegeven als voorwaarden voor de vrije verkiezing der volksverlejenwoordiging Afbchatfing van den staat van beleg en van de discretionnaire macht der gouverneurs over de boeren toekenning van het recht van voreoniging en vergadering en van vrijheid van spreken en schrijven I o voornaamste taak van de eerste vertegenwoordigende vergadering moet zgn do invoering van den rechtstoestand de pi o clamatie der rechten vat de Eussische bur gers en de uitwerking van den grondslag voor de organisatie en den werkkring der wetgevende vergaderingDeze laatste moot bestaan uit twee Kamers een Kamer van Volksvertegenwoordigers gekozen bjj geheime stemming door alle mannen van minstens 21 jaar die geen vonnis hebben ondergaan met uitzondering van actief dienende militairen en ziJ die tot de politie behooren Daarnaast moet een Seins kaja Palata of Kamer dor landstenden inge steld bestaande uit vertegenwi der gouvernements Zemstvoi der en der groote steden De verkiezing van volkzvortpgénwoordi gers die moet geschieden zflfider dat een vermogenscensus wordt gebeld of een zekere ontwikkeling wordt gevorderd moot plaats hebben naar het territoriale beginsel Het Kijk moet worden verdeeld in kiesdistricten in dier voege dat ioder district gemiddeld én vertegenwoordiger afvaardigt op elke 200 000 inwoners Voor de Semskaja Palata worden door de gouvernementen en de groote steden naar gelang van het getal inwoners één tot vgf afgevaardigden gekozen Het geheele getal afgevaardigden zon dientengevolge KKK bedragen Do Staat moet aan de volksvertegenwoordigers en afgevaardigden vergoeding voor tijdverlies betalen Enkele Engelsche bladen die nu eerst kennis kregen van het artikel van admiraal Penrose B itzgerald in de Deutsche Revue zgn over de uitingen van dien oudzee officier zeer verstoord Zelfs de Daily Mail die zich steeds heeft bekend gemaakt door zijn vijandige bonding jegens Dnitschland veroordeelt op zeer scherpe toon dit optreden van den Kngelschen officier Het blad zegt Het is zuster achter een kast de dokter en Duprat achter het bed en Miqnéle scheen niets daarvan te bemerken Twee drie minuten bleef alles stil en Miqnéle schijnbaar roerloos in haltr bed liggen Toen hief de dokter niets meer hoorend behoedzaam bet hoofd een weinig op HiJ vond Miqnéle met den rug naar hem toegekeerd recht overeind zittend in haar bed met loerende blikken zooals krankzinnigen dat kunnen doen rechts en links heenziende Dat dourde weder een paar minuten Toen ging de ongelnkkige liggen bleef nog een tijdlang rondzien opende daarop den mond en haalde daaruit het medaillon te voorschijn De dokter wiens hart klopte als van iemand die op t punt is een groot geheim te ontdekken hief zichzelf nog een weinig op teneinde beter te kannen toezien liiquéle kudte haar medaillon en met een weeke stem zoo week dat ze aan gemaaktheid deed denken begon zij te spreken Hb is mijnheer correspondent van Parijscho bladen f vroeg zij aan een denkbeeldig persoon Ja jnffroow antwoordde zjj zichzelf zoo mogelijk nog een weiuig gemaakter ik b n correspondent van de Fraternité en van jammer dat admiraal Fitsgerntd niet moer in actieven dienst is zoodat hij niet gestraft kan worden voor zjjn artikel dat een zeer te betreuren nilwerking moet hebben wgl het voedsel geeft aan een gerucht over Engelsche plannen tot een plotselingen aanval op Duitschland die na do redevoering van Arthur Lee al een schijn van waarheid k regen De Daily Mail betoogt dal geon mo gcndhcid liet recht heeft aan andere staloii voor to schrgven hoeveel schepen zü rangen bouwen wanneer een mogendheid in haar bestaan meent te woeden bedreigd door hot optioden van een vreemde mogendhuid dan is het haar plicht twee schepen te laten bouwen tegen elk schip dat de andere aan haar vloot toevoegt Maar bedreig ii ün als die van Fit geiald zgn onnoodig Zg zullen dan ook door elk rechtgeaard l iigeUchinan worden afgekeurd Dit is de vorourdeeliag die admiraal Fitzgerald voor zjjn uitingen veidient al is het tvel aan te nemen dat helgecn hg uitsprak in het UuiLsche tijdschrift en wat niet andi rs is dan hetguen Arthur l oo in zijn afterdiniier speech zeide do heer chend meening is in Kiigelsche marine kringen Te Portsmouth is ambtelgk bericht ontvaiy ea dat da manoeuvres vun de vloot zijn afgelast D w z de manoeuvres die in de volgende maand zouden gehouden worden De admiraliteit verklaart dat do oefeningen zoo zij doorgingen nadeelen mede zouden brengen en aan den anderen kant indien zg beperkt werden in hun omvang niet datgene zouden loeren wat zjj moeten loeren De manoenvres badden zich moeten uitstrekken over den geheelen aaribol Allo Engelsche eskaders moesten aannemen dat erjoorlog was uitgebroken en zich met de vloten waartoe zg behoorden vereenigen De commandanten moesten zooveel mogelgk op eigen initiatief handelen zonder de admiraliteit om lastgevingen te vragen Sommigen brengen het afgelasten van de maooeavres in verband met den wensch om tijdens het bezoek van de Fransche vloot een zoo groot mogelijk aantal schepen in Engelsche watcen bijeen te houden Anderen zullen allicht aan de ondeugdelijkheid van de scheepskanonnon denkou En zoo kan men nog meer gissingen opperen Zeker is dat de toelichting van de admiraliteit oiet de minste opheldering verschaft s De lonrnal des Débats vestigt de aandacht de Nieuwe Muze De dokter stootte Duprat even aan Alles Labanère fluisterde de kapitein hem toe De dokter scheen dat zeer belangrijk te vinden on ging voort met Miqnéle te bespieden Waarschuwend voor Duprat die zelf nauwelijks alem durfde balen legde hij oven den vinger tegen den mond Alles bleef weder een poosje zoo stil dat men van daar buiten den wind kon hoeren die door de toppen van t geboomte bliei Hiqoéle opende haar medaillon De gebroken stukjes glas waren er nu uit verwijderd Neen zeide z heel zacht ze hebben mij niet bestolen I De dokter die met de grootste aandacht toekeek zag nu hoe Miqnéle een voddig stukje papier uit het medaillon nam Duprat zag het eveneens Miquéle vouwde het papiertje open en kuste het De pendule begon te slaan t was negen nnr doch daarop scheen z niet eens te letten Zie toch I gebood de dokter maar Dnprat wiens oogen vol tranen stonden kon van dat kleine stukje papier niets onderscheiden Hij behoefde trouwens niet te zien wat het was want Miquéle las nu overluid Telegrammen en Correipondentie op hot boricht van hot wegloopen van de 61 soldaten van Chatellerault waar wjj dezer dagen melding van hebben gemaakt Dnt er nu en dan een soldaat het niet langer uit kon houden tusschen de muren van do kazerne is altijd wel voorgekomen ea dat beteekent niet veel Maar in het verschijnsel dat zich tegenwoordig voordoet in hot leger ziet het blad een ernstig govaar Een vlucht om los te komen uit drang naar viijheid had plaats alleen of desnoods met zijn beiden maar tegenwoordig gaan de soldaten hjj afdeeliugen aan den haal Des avonds na de soep gingen de Gl uit eu den volgenden morgen kwamen zjj terug niet met betoon van berouw maar met een grievenlijst met eischen Zj telden de overheid voor de keuze 6f hen zelf te verplaatsen óf hun kapitein Het is te hopen zegt de Débats dat de overheid een derden weg gekozen heeft en de heeren zoo voorbeeldig zal straffen dat het vooruitzicht van zulk een straf voortaan een ontmoedigende uitwerking zal hebben Hel blad vergelijkt het leger bi do groote maatschappij en wjjst op de overeenhlemming tusschen het gedrag van deze wegloopende soldaten en de werkstakors van legenH oordig Dnt deze nieuwerwetsche werkstaking van Chatellerault zoo kort geduurt heeft ontneemt er de beteekenis niet aan De Turksche heerschappij in Arable gnat geleidelijk onder Uit Hodeida komt nu het borirht dat de Turksche troepen door de opstandelingen volkomen veraliigon i Jn Do Turksche generaal en Z jn stal zijn gevlucht en aan boord van een Engelsch schip opgenomen Dit resultaat was te voorzien van hot oogenbllk dat de Turksche regeering besloot Syrische regimenten naar Arable to zenden in plaats van Anatolliche die volkomen to vertrouwen zgn terwijl fle Syriër met de Arabische opstandelingen sympalhiseeren en niet alleen weigerden te vechten maar zelfs naar de andere zijde overliepen De toestand In Arable is thans zeer ernstig geworden Dit ziet men in Konstantinopol zeer goed in ao tOBtchen den mln Bter van outlog liiza paaja en den paiticulieren secretaris van den Sultan Uzet pasja zjjn in den jongsten ministeriaad over het gebeurde heftige tooneelen roorgevallei die tot bet ontslag van Kiza pasja hebben geleid lil een schrgven a in het Berliner Tageblatt wordt daarover medegedeeld Tot onderdrukking ran den opstand zouden versterkingen naar Arable worden gezonden De goede dikke Rizapasja had een Bordeaux 24 September Okterenavond Is een brand van buitengewone hevigheid uitgebarsten in du werkplaatsen van de Gebroeders de Laperrlére op de Place SaintJean No 318 Alles is een prooi der vlammen geworden Het verlies door verschillende Brandwaarborg Maatschappijen gedekt bedraagt ettelijke honderdduizend francs lie brandweer deed haar plicht Duprat as een en al verbazing Wat is dat f vroeg do doktor hem Een dépêche door Labanère opgezonden aan een der Pargsche bladen Hoe komt zij daaraan f Ik weet het niet Ik dacht dnt Ik dat blad had weggegooid antwoorddo Duprat wiens handen begonnen te boven Maar beiden slaakten nn een kreet van schrik Het hoofd van Miqnéle neergeboogen over de achterzgde van baar bed was daar boven hun hoofden Help helpl riep zjj uit Duprat en de dokter schoten toe en wilden de arme zinnelooze zoo noodig hun hulp aanbieden Victor 1 Hoort gg dal kapitein f vroeg de dokter ditmaal met luider stemme terw jl hij Duprat staande hield IWordt ttrtolgd