Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1905

i o 07n Woensdag 10 Mei 1005 44ste Jaargang miwm mmmi Mettws en Advertentiehlad mor Gouda en Omstreken leletiion Se 89 Ue IJilg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestilngen De prijs pei drie maanden is 1 36 franco per po st 1 70 Afzonderlijke Nonimers V 1 1 F CENTEN Teleroon Ne St A D V E 11 T E N r I E N worden gepliatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midll GottdR Drttk rfth A BRINKIfAM A Zk Boogheemraadschap Rijnland KENNISGSYING Dijkgraaf rn Hoo hcciiiraden van Itijnland brengen lig d e t r o n biire kcnnifi lo dnt büt giiiirdi rbock voor bet looprndu jikar ter inzitge vnn fhgelnnden zal liggen van 10 tot en met 24 Mei aan tnandc en wel het gaurderboek in zjjn geheel ter Secretarie van Itgnland te Imdm up eiken werkdag van de tnorgfn 10 tot des namiddag 4 uur en nittreksclB nit hot gaarderboek op do gemccntc Secretariiin van do boofdplaatfien der diatricten 2o dat de ingelanden hnnne bezwaren binnen acht dngari na de ter inzage ligging en das niterlgk op 1 Juni e k chriftelyk en mut de nnodige be i lokken gestaafd aan do Vercenigde Vergadering moeien hebben ingezonden I i kgra f en Hoogheeinraden van Rijnland EGBKBT DK VUIKS Djjkgraaf O 1 mSSCHOI HccretnriB I oiden 6 Moi 1905 Ken liicdf hel ijitliiliilt liiiiiil I loofdprijs Pc prij cn ijn ilotif ileii Sc ial efjnr milfvrd Oll nOII Mk l itnoiifUffiitf tot firrlii nthii In tie l fiitt fn van Ie diMjr den Staat I Injiibiirj gewa irlh rmle gr Mitc leiilluterij waartn cker 8 Millioen 325 120 Mark Kt wonnen rnof en wonlcn j De hCH l l rij en van l vtmrdcflige j loicnj zijn de volgende namelijk De atierhiK t slc pri H is m het i i tiikkii ite g val 000 000 Mark i 1 ftmvt 3 M tio M 1 tnjs V 40 oou M I 00 10 M R fM 0 M Kt 0 1 M t 00 M l Ü i M 80 Mt i M 7 pry 20 IHMI M l prijs DS ion 1 1 pnjz 10 000 M 6 M I M S 01 M 00 t M 1 1 00 M HO M 00 M U SI Hifl prijivftn 100 OOM l eo oo M l 60 0111 M In het aeheet licval ilexe luterij die uit 7 kinase 1 bcütaat SWmO loten met n prijzen en fl pr mieti oortnt bijua op de hellt van alle loten een prijs valt Hg oiidcrc attentie cerdïent cle aimnierkclijke vcrbeterinu van het plan der loterij waardoor de Bpefer in slaat u gesteld eene preuiie niet uls tot noa toe alleen in de laatste klasse mnar read in olke klasse te winnen De alterhoügHte prijs der sto klnsM l edraagt in het gelukkigste geval 0 00S Mark tijgt in de ffe kl tot R ÜiiO M m de Sc tot 0000 M Hl de 4e tot 65 00 M in de 5e tot 70 00 M m ile e tot 80 0 o M in de Te en laatate klanse tot rtOO OOn Mark Voor de ecrate prystrukking die officieel ia vastgesteld kolt een geheel origineel lot alechta Unld 3 60 een halt origineel lot slechts iuld 1 76een kwart origineel lol slechts iiild 0 90 De tnleggelden voor de volgend klassen mwel als de juiste lijst der pnjuen worden aangegeven in het officieele trekkin splan voorzien van hel Wapen van den Staat welk plan ik op annvrage gratis verzend Iciicrc deelnemer m de lolenj ontv uigt uitgevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebÏHMide Irekkmg do oflïcieele tr kkingalijst IK uiilwtttliiif t B verzeiitllnr vui prUzcii gewL hiedt door nuj direct en prompt luin de winners en onder de strengste gehtimhoiidmg Iedere beslelhng kan men eenvoudig per pobtwissel opgeven ook tegen reinbuurh Bg opdracht ventoek ik beleefd mij den naam vnn dit blud te melden Men wendo zich dus mei de aanvraag om toezending vïin loten voor de s H cdig plaats hebl ende trekking oo s K edig mogelijk of uiterlijk tol 18 MEI met vertrouwen tot Samuel llecksclicr Seur rnM SckoMUirMur XhlfaL BIlMMlIltl ÉH lU Uttia MUM UM IWHW a KlMcrMbönM Varhrilflwr Wl vteMiM ScE M irfc 0 U trUta Dnnr n hul IU hm U uikifr en W w elknntoor in HAMHURti Duiisi liland Dames Zengvereeniging 4R liOLD SPOEL Directeur de Heer i H B SI AANDKHMA N TWEEDE mm m m o l I 8l AG O iHI l les avonds 8 uur U DE ZAAL KDNSTIU DER SOCIËTEIT ONS GENOEGEN Met welwillende medewerking van H H INVITES MeJ MABie Rri§iSlcn slopraan den Haas LOTTK BOOSIIIIG JkU Roltcrdain de llr AlTOl LAMPK Bariton Amslerdam l janoaccouipajrnenient de Heer A H BEÜSEKAMP tiouda Kaarten en Tokulboekjea verkr gba ir bu den Boekbandelaiir J DE VEN Markt PflFffWfl c L Qlllfifl fl rOChl d t krachtige en vwiierkendeKINA WIJM tegenfwafcte r MC fci l V V ll r j p i j Vmderan alt vulwafsenen gebrek aap Mtltlft slechte tpyweilerlnc unuwboo dM n ter TCntarklng na ziekte of kraambed koorta en hare gwolven QUINA LAROCHE inCRRUOlNEUX m h t lijiondcr tecen Bloedgatwck BleektUCM kwalen van Krltlichen loeft d eni VcrknJtthaAr m Ikons ft 1 90 en 1 Fi cP C ffk C Si f voediaamiversterkeiKJ aangenaam van smaak vonrdagelIjkKh b nik a ii vi x CTwy 1 j kinderen awakken en kllenchtl e gastellen leer aan te be Icii AN ganeeakraehfige drank Inj stoomisaen der apUaverterinfracvranen en dlarrlkéa ook I 1 1 l J n i 1 f yi njt iF 7j AA I n kleine kinderen Prijt l cr bu a H K r 1 70 4 H S 0 90 4 H KgT O BO hemlsch M aII GIlilrAr Speciaal voor Klndervosdlng m kutsen a U K r O OO wtvere JTICIIV UIIVCr J gr 0 60 Kgr ÓM J WKff Zlllgpll Chemisch PRAEPARATEN VAN Afithma dicarPffCfl ken eener holv aearettc U voldoende ler be rli = V V t ding van tic hevigste aanvaHan van Aathma etc fn tlwmjes A f 0 80 cj 0 80 Tamarinde Bonbons i purqatief legen vewtopping Aam belen Mlgralne Confe tlwefe v nr lo fc l UMna voor kinderen liewijien de Tamarlnda Bonbons vnn KH AFFKUEN HOI belan Tijke diensten door ie vorm voor het kind begeerl ijk en k smnnk aangenaam ii Pnjs per doos e 0 90 en O ÖO S Itnisik i il ïini C alcemoen erkend ah het BESTE huismiddelr J Verkoudheid en Kealplfa h t l j een slHmopIossend en vsrzachtend middal bU uitnemendheid uitsluitend ki H tt n flewJhjoK vei krii itlMiif Pri i Q aO per flesch e J A frtti f it ntrH ran KRAEPEtlEN ft HOLM ta Zelai Mi atttn fooraieH t am tiiiH tlrn wmfott a ntiiiM kh hamlle kiminff êm rtrkriimbtutr bii Om mgMi raMskuiark ltmtM if i n Vrafftiten lyi KRAEPELIEN HOLM Hofleveranoiers ZEIST AUéI LOTEN verkrijgbaar a 50 cent bö A BRINKMAIT 2001T LANGK TIENDEWEU Trekking Zaterdag 3 Juni Gebruikt teeda de WKRELDBEROEMDE Superior Oruiven Borstlioning Eztract EeHiy helpend en afdoend middel tegen verkoudheid astma keelpSn kink en siyrahoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen niiinl met Goud bekroond Renige fabrikanten an HAA6 H N VAN SCHAIK t flacons fan 40 0 70 l Kon Stoomfabriek D HonlnglUoem Verkri baar bj Firma WOLF f Ot Westhaven 198 Gouda A LA TET V fKfi Kleiweg E l 0 Gouda B H Vi N MILD Veerrtal B U6 t Gouda A IIÜUMAN VoonIrKhi PINKSK Situmrl t a d IJêel A N va ZESdEN Sc ioonhovtn 1 TiT TOKKRN Boti p B v WIJK Oudron A SüHT Eti Haatlreeit I W KDK hidrimHr K ïn D HEMDEN Ie Rtmrmi P v d 8PKK MoerrnMllf l o HTAK Waddingtvfm Wed J HOLST Waddinqivem M hOI KMA N Wmldimimtn P A ut üiHUn Oudtmitêr k n JOHOH Oudewattr 1 1 KASTKI EIN i oUhrotlifrdam 1 BIKKKB te BmitKop W mtSCIIUWI VC baal U niet misleiden ioai AMKI Siroop Het klooster V rt n i MO bostaal niet fl Slroo enn geeneriei teaarde DE OOEDKOOPSTf I DE MEEST PRACTllSCHEDE MEEST VOLLFJDIOE llOilEBL t BKil zyn beslist du der Fiiina welhoi Tilt LADIES JOVRNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklearde plaat TUE ILL DUBSSMAKBK met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR Ot CHtLltUES 8 fASHIOJSS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummers Alle met kotttel lIoU BIJvitetjHel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN mot Holl verklaring fr p p tegen vooraitbelaling vnn 1 0 r 0 verkrijgbaar MILLY SIMONS l eii Haag Verkrijgbaar in flessrlien 50 ets VU et en l l 4S h H II Apothekers en Drogisten Lrt nil het merl ISKEItt F AD RtCHÏEU A Co Rotterdam Te JoiiDA bii C LUiii K Apotheker Markt on bü WOLFE i Co esthaven 198 ConservNrf fo anden yolgais den hedendaagielm stand der wetenschap is Odol pnefondervindelijk lébssIsaMÊl mr de mzorging m oiondH fanden Alleen sÉi iQ fiD2S B en f aeon Hen worilt ronoeht op t NEKK lerteii UIT HBT MAOiXUa VAH M IIAVEIVSWAAY ZONEN OORI OHBM Deze THKEEN worden geleverd m vercegelde pat ea v n rt twee en een half en eén Ned om met vermeldibg ran Nommer er iPrgB voorzien van neTeD8taaD iMerk voigeDB Ue Wet epo neerd Zich tot de uitvoerififf van eerde orders aanberelende J a BNL a M aim oM ftn i l y t iiti II É aiautt rkau roMMildd voor HflirM ra vooral duM KjsdMMKeafwk IdkAMnnntvaiiC K IMIKr4e 71ëeltS M IWn Mttloal I en faotirttii Milt ♦ ÜI op naa nlw tewerosl ÓaiiiH ïr W J ar i lsw si s lm voorheen J BREEBAART Lz i I BulteDlandsub üverxtcbi Oeneraal Linjewit meldde gisteren den Tsaar Op 4 Mei drong de lapmisclie roitery de vüornitge clioven caviileiie afdeelingen van onze ri chterllaiik lenig Hot Pitersborgsclie Telegraafagenlscliap meldt nil Gudsuidan 4 Mei dal over het geheele ffont een levendigi beweging van vgaiidelyku patrouilles merkbaar is Aan de rechleiflank der Jip iÊiiicrs namen infanterie en cavaloiie Sanligau De kozakken weken terug tot op den linkeroever van de Liaolio voor den diuk geoefend door de Japaiische cavaleiie en Tsjoengoozen Chineezen beweren met beslihllieid dat een groote Japansche afdeeling van de kast van Korea opiukt tn du lichting van Kirin Voor de Ineede maal sedert enkele weken is er sprake van geweest dat do Fransche minister vnn buitenlnndsclie zaken Delcashé zon heengaan Het is ditmaal niet alleen de MarokkaanBclie qnaestie die tot oneciiigheden tusschen Dcicnssé en Konvier aanleiding gaf maar de geheele handelwtjze van Delcassé die meent op het gebied der bnltenlandscho politiek hoegenaamd geen verantwoording schnidig Ie zfn aan iemand Wy hebben aangehaald wat de Figaro over die bonding van Delcassé zeido Ronvier kon wanneer hjj zich wat zijn onbetwistbaar recht is van dun gang der zaken aan het departement van Delcassé wilde overtuigen by dezen minister niet de noodige medewerking vinden en vaak stiet hy op de weinige geneigdheid van Delcassé om den president van den ministerraad in te lichten over den loop van diplomatieke onderhandelingen Dit heeft in den laatston tgd aanleiding gegeven tot ernstige qnacsties Delcassé ziet naast Frankrgk alleen en nilslnitend Rusland al het andere schgnt hem onbetcekenend En nn heeft Frankrök wel officieel zich nenlraal verklaard in den Rnssisch apanschen oorlog naar Delcassé heeft van die nentralileit een zeer eigenaardige opvatting Hg wil Rusland 1a nation amie et alliée met alle kracht hystaan hy beeft Rodjeslwensk3 in de Fransche havens van Madagascar gelegenheid gegeven ioh volkomen thuis te gevoelen en wil diU in Indo China herhalen Zoolang de Rnssische schepen in Afrika FEViLLETOX BI OOCETIB VAN DIS SCHIIF8 HAPiniir Victor I Victor I Miqséle nam haar hoofdkussen tusschen haar beide armen en drukte hel hartstochtolyk met een nitdrukking van bescherming en teederheid vast tegen haar borst 0 ze willen n doeden Victor I De twee mannen zagen elkander met de po l to bevreemding aan lijjn Victor l stamelde Miqnéle nog ens en zonk toen nagenoeg bewnsteloos chterover Nooit 1 Hg is dood 1 klonk het na ver h van een minoat weder met een doffe fibm nit haar mond terwgl het hoofd op ie bekende akelige wijze weder heen en weer Khndde Maar thane vloeiden ook twee tranen de eerste die zy gedareode haar krankzinnigheid had gestort langzaam langs haar wangen Dokter begrjjpt g j dat f vroeg Dnprat Ik zon haoBt zeggen van ja I Zg haat dien man niet ig keeft hen Uel 1 waren liet lapan hun begaan ofschoon hel uitstekend op do hoogte was Maar nn do Rnssische viool in Indo China zich weer thuis gaat gevoelen zendt Japan het eene protest na het andere in de wereld op een toon die aan de diplomatieke nota s van Rusland herinnert voor het afbreken der onderhandelingen in het begin van 1904 Uaarbg blgtt het niet Do Japansche pers en de openbare meening in het eilandenryk winden zich op over de zonderlinge hou ling van Frankrgk de leiugsing daarvan is te vinden in de Engelsclui pers En volgens een gister ontvangen Kenter telogrnm wgst de Times in een ernstig artikel Frankrgk op de noodzakelgkheid om zgn ncutratiteilsplichten trouwer na te komen anders zou Engeland zich hoe zeer het dit ook betrenrl geiiood a ikt zien gevolg te geven aan den roepstem van Japan wanneer dit herinnert aan do bepalingen van hel bondgenootscliap In het dorp Melidoni provincie Mylopotamos district Itetliymno omsingeldu en ontwupende de aanvoerder dor oiistandelingen Hiiakls een aantal gendarmen Hg liet han de keuf zich weder vrg naar de stad te begeion Na eenige besprekingen sloten zich sommigen bg hem aan In Soeda doodden Russische matrozen van do kanonneerboot Chonbry oen kameraad vaft eeil torpedoboot door oen steenworp De Engelsche krniser Venns is vanRothynino weder lo Kanea teruggekeerd Door kapitein T imbnrini die beschuldigd wordt Ie hebben gecoinplcitteerd tegen de Fransche regeering wordt ontkend dat hy zon hebben getracht anderen tot samenzwering over te halen Ook Volpert ontkent Kapitein Moreau heeft medegedeeld dat kapitein Tambnrini hem mededeeling had gedaan van een plan om zich by verrassing meester te maken van de ministeries on liet Elysée Door de kapiteins Mètirier en Marvis zgn dergelgke verklaringen afgelegd In hol Koningsbergsche proces wegens hoogverraad dat de algemeen belangstelling zoo lang gaande heeft gemaakt in verband met de lieldediensten welke de Pruisische politie en justitie aan Rnsland bewezen hebben heeft het ryksgerechtshof Zaterdag in hoogsten aanleg uitspraak gedaan Die uitspraak is een verrassing geweest daar hel ryksgerechtshof de opvatting van Scbhnstedt den Prnisischen minister van jnstilie dat Pruisische onderdanen gestraft zouden kannen Wienf Vroeg Dnprat die l niet durfde verstaan Wel dien moordenaar van t hotel de Boargogne Er voer Dnprat een schok door t licbaiim Wat nn f 3a wat nn herhaalde de dokter Daar is niet aan te doen 1 Niet f Helaas neen ngn arme vriend 1 Hg dien zg liefheeft wordt ter dood veroordeeld en zg zal hem dus nooit wederzien Duprat drukte zgn beide vnistdn tegen de slapen van het hoofd zoodat het hem pgn deed alsof hg door dat hoofd Ie martelen daaruit een goed denkbeeld zou kunnen pullen Eensklaps richtte hg zich op En als die man nn eens niet werd ter dood veroordeeld f vroeg hg Als hy laten wg zeggen morgen hier kwam P Bgna verschrikt zag de dokter Duprat aan Ja in dat geval begon hij Welnu in dat geval f Viel er honderd tegen één te wedden dat nw dochter ook plotseling hersteldzon zyn I En de dokier ging heen in den prachtigen avondstond met den schitterende sterrenhemel doch met een beklemd gemoed want hg TToeide Toor t herstel y n dat lieve meisje worden wegens hoogverraad jegens den Russischen staal wraakte en ontkende dat er tusschen Prnisen en Rusland op du stuk een vorhonding van woderkeerigheid bestond De vooraenicg in cassatie van hel O M te Koningsbergen is dus verworpen Gehand haafd werd echter de veroordoeling van do Koningsbergsche sociaal democraten ter zake van iet vormen van een gehei ne verecnigiiig Do VorwArls dia een rnsteloozen veldtocht heefl gevoeld tegen do iianleggers van hot proces juicht over de mislukking van Sehojislödi g cassatie Hel Koningsbergsche proces zoo schryft zg dat voorlgekomon is nil nationale on va irdigiieid voortgezet mot ongehoorde lichtzinnigheid van de bnrenueratio gesteund met bewuslo vervalschingen door Russische handlangeis en mot talrgko rechts verkrachtingen heelt nu zgn boslag gekregen met de bezegeling der nederlaag v in dun Piuisischen minister van justitie Niet alleen de heer Schonstedt maar de geheele Pi aisisch Duileciio politiok is daarmoo van rechtsw ge veroordeeld Als het Pruisische ministeiiu van justitie mot zulk een ongehoonle lichtva irdigheid oen zaak op touw zet die in d geschiedenis van beschaafde stalen geen weerga heotl en do aandacht vao de gehoolo wereld trekt kan mou dan verwachten dat de regeering wol op eenig gebied van de binneulandacbe en vooral ook van do buitenlandsche politiek mot moer voorzichtigheid moer nanwgczotlioid moer voorzionighoid handelt f Wat Ic Koningsbergen begonnen en to Leipzig voltooid is is slechts een kras geval dat op zichzelf slaat van eon stelsel van politieke ontreddering Minister Lyltelton heeft naar wj reeds weten de Grondwet die Transvaal gekregen hoeft geprezen on verdedigd o a mol oen beroep op Canada Australié Natal en do Kaapkolonie ja Engeland zelf al welko landen op verantwoordoljiko regeering hadden inooton wachten terwgl Transvaal reed drie jaar na den oorlog deze vertogonwoordigendo regoering had gekregen Wolko valsche rodoneoring I Transvaal is een land dat reeds oen eigen iolfstandig bewind hoeft gehad en du geen ieorschool meer heefl lo doorloopenEn dat de regcering onder da Republiek niet den slocbten naam verdiende dien de Engelschau m bogrgpelgko renenen haar aangewrevoa hebben erkennen nn duizenden Eng lsclien in Transvaal zelf En heeft de vrgstaat niet een regoering gohad die bevoegde Engolschen de wereld ten voorbeeld hebben gesteld f Haar dit zelfs daargelaten Hel groote verschil lusschen Transvaal en Vrgstaat on de landen die de minister nu meer dan ooit en maakte zich ongefnst over haar vader DERDE AFDEELING L zg had hem lieft Hoe was die liefde ontstaan Och dat was een vraag van ondergeschikt belang dat kwam er minder op aan de moeilgk te beantwoorden vraag was hoe er nu gehandeld moest worden Hoe er gehandeld moest worden Maar dat was immers eenvoudig I Dnprat moest dien jongen man laten veroordeelen en bggevolg zgn kind doeden of wel hg moest zichzelf aangeven en bggevolg zgn kind ala de dochter van een moordenaar geschandvlekt achterlalen Het sloeg half tien op de pecdnle Zy bad hem liefl Dnprat zonk afgemat op een stoel neer De nieuw gedane ontdekking lag hem als lood op de borst Hy kon zich niet verroeren Zgn gedachten dwaalden als in een doolhof rond Maar aan een doolhof bestaat dan toch een uitweg hoe moeielgfc te Vinden ook voor hem bestond er nergens uitkomst waarheen hg hot oog ook wendde Onwillekeurig kwam hg weer terug op zfjn eerste vraag Hoe was die liefde ontstaan f H j dacht aan de eenta ontDoetiag van noomde is dat de verleoning van zelfbestuur aan de twee koloniën een voorwaarde was waarop de Boeren don oorlog slaakten Zg hebben er dus recht op en dat was in de genoemde landen niet t geval Lyltelton zeide ua wol dal do grondwet zoo ils zg nu gegeven is is gelgk zg in het verdrag beloofd was en do Boeren or toen in toestemden maar stellig hebben zg niet gedacht dat zg na drie jaar niet meer dan dit bastaardzelfbestuur zoaden krggen Gisteren zon volgens don Romeinschen correspondent van do Corriero della Sora een brochure vorschgnen te Rome wolko handelt over do kwestie der vgf millioen lire die de Ilaliaansche regesring krachtens de zg waarborgenwet elk jaar tor beschikking vnn don Heiligen Stoel steil De schigver dior brochure is oen prelaat van hel Valicaan mgr Patrizi Het pleit waar het om gaat is de vraag ot deze door de pausen Pias IX Leo XIII en Pins X niet geïnde donaties verjaren Zooals men weet hebben tot dusver alle diic geweigerd do jaariyksche toelage van de regeering van den rooverkoning in ontvang to nemen een beginselkwestle Mnar de tgd staat niet slil en zoo ontstond sinds eenige j iren hol gevaar dal er elk jaar weer eenige millioenon krachtens verjaring onherroepelijk in de ItaliuuMche schatkist gingen Touminsto zoo boaohouwdon velen waaronder ds uitnemendsto jnriston do zaak Waar inlussclun de Pielerspenniug de laatste tgden vooral tengevolge van de onoenigheden mei Frankryk minder ruim vloeit en reeds Le XIII een begin van geldzorgen kandk daar kwamen bj do intrede van zgn opvolger binnen de muren van bot Vaticaau met vole andere nieuwe upvattiogen ook andore zioijiiwg zen bavendrgven ten aanzien dior Italiaansche millioeuen En nadat eonniaal hel opperen der mogelgkhoid van alsnog dio miUiouien lo innen op geen heiliga verontwaardiging moer stoolto daar begonnen voornitslrevendo geesten zich aanstonds bezig Ie honden met hel dreigend schrikbeeld der verjaring De zaak is reeds eenmaal grondig behandeld door oen zekeren pater Brandi Patrizi herhaalt nu gedeeltelijk diens argnmenlen en steunt zich overigens op in do Ilaliaansche Kamer gehouden botoogun dat de donatie aan don paus een zaak van ganscb bizonderen aard is die buiten do kwestie van verjaring valt En I is geen kleinigheid waar hot om gaat Vallen de voor den paus u rzgdo gelegde raillioonon niet binnen de vyf of do dertigjarige verjaring die de wet voor niet Hiquéle en Victor Labanére aan zyn bezoek op de villa van Lormant aan de ontmoeting in den Plantentnin Hy zocht by die dingen vruchteloos naar ébnig zweem van genegenheid bg Miquéle Blgken van afkeer van haat vond hy daartegen wol bg elke gelegonboid te Lormant in den Plantentnin by do arrestatie Ëh nochtans Nochtans had g hem lief Waarom heeft dit of dat meisje dezen of genen jonkman lief I dat wel ojlt Ie zeggen P Deze redt haar I leven gene is in slaat eon rgk benödenswaardig lot haar to verzekeren en toch haar kcnzo valt op een ander op een die dal voorrecht het allerminst wonrdeert I Zou Miqnéle liefde voor hem hebben opgevat omdat hy haar gored had bg t gevaar van die naderende loco notief Dat ware althans een reden geweest maar zy bewaarde 6in stukje van een conrant mot on voor ha r ten eenemalo onbeteekenend berichtje aangaande een brand I Had I nprat dan dat blad die Fraternité niet ineengefrommeld en weggegooid f Zy moest dat ding dus weer hebben opgezocht het glad gestreken en het bewoete artikeltje door haar met zooveel zorg in het medaillon bewaard er uit geknipt heoben I Wordt vervolgd