Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1905

ran de Italiaanscbe scliatkist opgevraagde ommen kent dan beelt da pans tbans 109 millioen lire te goed Zooals gezegd is het vooral de twist van den Heiligen Stoel met Frankrijk die de Pictprspcnniiig zoo hcnlt doen slinken mi n schat de achteraitgang ervan door dia oorzaak op twee millioen lire s jaar under die omstandigheden is een kapitaal van 109 millioen lire n telken jaie een som van tt millioen geen zaak om hooghartig den neos voor op te trekken temeer daar bet beginsel waarom bet gaat toch reeds in onwrikbaarheid bet noodige beeft verloren Want mol Leo XIII is ontegenzeggflgk veel heengegaan van de door Pius IX opgenomen politiek van starre oiiveraoeniykbeid Uit de Noorwoegscbe kooldstad wordt gemeld dat do bijzondere commissie voor de beraadslaging over de consnlaatsquaestio haar arbeid geëindigd heeft Het resnttntit is neergelegd in een rapport aan den UdelBtbing en den Storthing volgen L agbladet bevat dit rapport der commissie een wetsontwerp tot invoering van oen eigen eonsa laatawezeu doch waarin de betrekkingen van de Noorweegsche consals tot de gemeenschappelijke diplomatie niet worden aangeroerd In het rapport van de commissie uan den Storthing wordt voorgesteld do regeering te machtigen bet gemeenschappelijke consulaatswezeu op te zeggen en du wet tot instelling van eigen consols aan te nemen De oom missie stelt bovendien voor de noodige mid delen te voteoren om tot de oprichting van een eigen consulwir corps over te gaan Uet belangstelling wordt tbana de bonding tegemoet gezien die Zweden hier tegenover zal aannemen Verspreide Berichten LciBHHUKa De regoeriug heelt de aanvraag van een syndicaat om op een nader te bepalen plaats in het groothertogdom oen speelbank te mogen vestigen van de baud gewezen In de Kamer verklaarde de minister by de bespreking der gevraagde concessie dat bii b j de positie die Luxemburg onder de volkeren inneemt bet toestaan vun hot gevraagde verlol als iets onzinnigs boschoowde dut leKs niet eens overweging verdiende BxuiiE Een goede tiding voor do vroege bezoekers van de wereldtentoonstelling te Luik Koning Leopold zal bincenkoit de expositiu komen bezichtigen met dien verstande echter dat bij alleen de stands bekükl die U ïljn Dit besinit nu beelt alle deelnemers tot koortsacbtigeo spoed aangezet DuiTSflUl lND Keiznr Wilhelm zal zich op 15 dezer naar Dresden begeven ter gelegenheid van den verjaardag van den koning van Saksen wat 0 m gevierd zal worden door het boaden Tan en revue waaraan de keizer een werklaam Jiee neemt OoSTKNBUIt HoliaARIJK De getuigen van den algevaardigdo I oszgay hebben geweigerd de uitdaging van minister Tisza te aanvaarden omdat ook deie zich beleedigond tegenover Poszguy had uitgelaten door hem telkens in de rede te vallen De getuigen van Tisza hebben nu verklaard dat tii het beschouwen als een weigering van Posigay om satisfactie te geven Italis De gezanten van Engeland Krankryk en Bnsland kwamen Zaterdagmiddag te Komo in bet gebouw van het Kussischc ministerie van buitenlandsche zaken büeen onder voorziiterscbap van ininiJtor Tilloni ter bespreking van den toestand op Kreta De Siraplontunnel heelt eergisteren een nieuw slachtofler geaischt n l don ingenieur Hnyès die tijdens een inspectie dour de warmte is bevangen on eonige oogenblikkon daarna overleed Eaaiii iitD De khedive van Egypte zal liob op 10 Juni naar Europa begeven on in Engeland het huwelijk bijwonen van prinses tiargaretba van Connanght met prins Unstaat BINNENLAND In sommige dagbladen is een bericht opgenomen als zou door het Hoofdbestuur der Postorijen en Telegralte een 3 aatrcg6l van orde don dionst op de kantoren betreffende ziJn voorgeschreven inhoudende dat de ondergeschikton in uniform gekleed verplicht l n hun miM rderen op militaire wijzo te groeten wOlk eerbewijs dj ze op gelijke wijze souden hebben te beantwoorden Ter vermdding van elk misverstand wordt daarom te algemeener kennis gebracht dat dit bericht onwaar is Een dergeiyke maatregel is niet algekondigd noch ook zelfs maar in overweging genomen daartoe bestond trouwens ook geer o aanleiding omdat den directeuren die voor den goeden gang van zaken op hunne kantoren verantwoordelijk zijn zoolang zulks met vertronwen aan hen kan worden overgolalen de vrge band gegeven moet worden in de keuze van de middelen die kunnen strekken tot bevordering van dien gang van zaken en van de onderlinge verhoudingen De Directenr Heneraal telt er evenwel prijs op als zijne meening Ie doen kennen dat dergelijke uiteriyko vormen die met hot wezen van eene goede ondergeschiktheid in den burgerlijken dienst niets uitstaande heb ben ja door al ol niet gewilde onachtzame wyze van uitvoering voor de instandhouding van eene goede onderlinge verhouding meer scbadeiyk dan bovorderiyk zouden kunnen bhiken zgn instemming niet hebbeu Dit neemt niet weg dat iedere mindere zgn superieur moet erkennen ka door de wgze waarop bij zgn dienst verricht èn door de alleszins correcte houding welke hg in den omgang met zgn superieur aan den dag legt d w z hem de verschuldigde ondergescbiittheid achting en eerbied betoont 1 0 meerderen daarentegen behooren bunno minderen op vriendelgke en tegemuetkomende wgze te behandelen en elke onaangename bejegening na te laten Alleen op dize wgze wordt de ware bsrgeriyke tneht gekweekt on onderhouden die slechts op wederzödsche erkenning en waardeeriiig berust doch mot een blooten vormendienst niet is gebaat Gemengde Berichten Ten gevolge van de aardbeving in de Zwitscrsche alpen heeft een groote afscbuiving van grond en rotsen plaats govondeii op de Ign van den elektriscben spoorweg van Ie Fayot naar Charaoüix iu do ricbling van bet station les Bossons By de Luxembnrgschc rcgeeriiig is onlangs een aanvraag ingekomen vau een syndikaat om op een nader Ie bepalen plaats inhet groothertogdom een speelbank te mogen vestigen Do regeering heeft dit van de hand gewezen In do Kamer verklaarde de minister dut hg bg de positie die Luxemburg onder de volkon inneemt bet toestaan van het gevraagde all iets onzinnigs beschouwdij dut niet eens overweging verdiende Tn dé verhouding der staten onderling is zei liy de zedelgkheid iets even noodzakelijks als in het burgerlgke leven en ook in de speelbankenkwastie is overeenstemming evenzoo noodig tusschen verschillende rgken als waar het besmettelgke ziekten bel relt Luxemburg zei de minister mag zich er niet toe vernederen zich te laten maken tot een brandpunt van besmetting vooral niet waur onze buren zware offers hebben gebracht om uit hun gebied de speelholen te verdrgven En die staten kunnen natuurlgk niet toelaten dat wat zg met zooveel moeite hebben uitgeroeid vlak op hun grenzen weder zou opbloeien Hy was van oordeel dat wanneer hg den groothertog het plan voor zoo n apeelgelegenheid binnen het groothertogdom zou voorleggen dezo ten antwoord zoo geven Denkt u dut ik my ooit tot iets zou loenen dat mg zou dwingen als ik in het buitenland kwam me te schamen oen Luxemborger te zgnj Deze redeneering vond boitengowonen bgval slechts één afgevaardigde kwam er tegen op De heer M Oieseler Srma A Bluyssen Zonen Kotterdam beeft by gelegenheid van hot l 2 i jarig bestaan der Wipkelafdeeling op 5 Mei j 1 bet personeel van Zuid Holland een bedrag van duizend gobKn geschonken als blgk van erkentenis vWr de hem gebrachte hulde Aan bet station de Argenlenif stond een goederentrein stil en de stoker maakte van dit oponthoud gebruik om de machine te smeeren Hg ging daartoe onder de locomotief De machinist die dit niet wist zette den trein in beweging waardoor de stoker onder de wielen geraakte on de geheele trein over hem heen reed Hy werd doormidden gesneden Een 5 jarig zoontje van O v d B te IJselmonde bad Zaterdag het ongeluk van de trap in zgne woning te vallen waarby hy met het hoofd op do stoenen terecht kwam De toestand van het knaapje wien het bloed uit de ooron liep is bedenkeiyk Het Weensche gerechtshof dat Franciaka Klein ter dood veroordeelde wegens moord op den ouden rentenier Sykora hoeft besloten baar in de genade des keizers aan te bavelen Aanleiding tot dit beslail was de omstandigheid dat slechts negen gezworenen bevestigend antwoordden op de vraag betreffende den moord zoodat beklaagde als slechts twee stemmen anders waren uitgebracht daarvan zou zyn vrggosproken geweest öcmaskerde inbrekers drongen by nacht een villa te Crnyshantem binnen Zy dwongen de locbter des huizes op te staan en terwgl zg haar met messen bedreigden lieten zg zich de plaats aanwgzcn waar haar vader zgn geld borg Hiervan maakten zg zich meester en viochton er mede Men meldt ons uit Delft Zaterdagnacht belette een man aan een bengel van 18 jaar straatscbendery te plegen Als loon voor deze goede handeling ontving de man vui den jongen ecu messteek til de linkerzyde De gewonde moest door dr van Krimjien volbonden worden De politic sloot den steker op De marechaussee te Kozendaal heeft heden gevankelgk naar Breda overgebracht een Eiigelsch oplichter die reeds eenigen tgd in bet Ketel de Brabant gologeord was en daar gruole verteeriugen had gemaakt Toen het einilelgk op betaling aankwam bleek mgn S heer geen geld Ie bezitten Ook een goudsmid deii beer B heeft hg voor ruim f 1 X opgelicht Eenige ringen met diamanten die hg bovendien i og besteld had en die ook i al vervaardigd zyn waren gelukkig nog niet j afgeleverd toen hg in liecbtenis werd genomen Een clubje jongens te Boverwyk had een revolver gekocht om gezamenlgk te leeren scliielen Gisteren hielden zg oefening enhot vuurwapen weigerde geen van dejongens kon den haan overkrggen Een nam hot mede ontmoette vanmorgen denjongslen bediende van den winkel waar de revolver gekocht was en vroeg zgne hulp Deze trok den haan over de revolver was geladen ging af en trof den eigenaar iu de linkerzgde Met hevige pgn word hg hg den naastbgzgnden geneesheer ingedragen wien het nog niüt is mogen gelukken don kogoj te verwyderen Hbl Handelaren en an Jore belanghebbenden wordt in hun eigen belang dringend aangeraden om alvorens zaken aan to knoopen met do Corporacion Comorcnl Snd Araericana Calle Cangallo 722 to Buenos Aires omtrent genoemd handelshuis inlichtingen te vragen aan het departement van buitenlandsche zaken te s Gravcnhage Staatse Te Deventer heeft gisterenavond de soldaat A die als schildwacht bg bet kruitmagazyn geplaatst was zyn post verlaten en door verbreking zich den toegang verschaft töt het nahg gelegen kippenhok van den brugwacbter Toen hg zich weer uit hot hok wilde verwgderon werd hg tot zgn ongeluk overvallen door de gebr O schippers aldaar die de politiü te hulp riep en procesverbaal deden opmaken Z C Een droevig tooncel speelde zich Zaterdagavund omstreeks half tien in de Nghoffstrsat te Arnhem af Een bewoner dier straat ontmoette daar een rgdend artillerist die hy eerst verdacht van dronkenschap doch die later bleek plotseling krankzinnig te zyn geworden Burgers en politie waaronder vooral genoemde bewoner van de Nghoffstraat de heer N hadden veel moeite den ongelukkige in bedwang te houden daar hy zich hevig verzette oen denkbeeldig wezen wilde achtervolgen en verschillende peft neii waaronder ook N beeL Zich nogmaals losgerukt hebbend drong hg in een woning door waar hg een bejaard man vastgreep en in den keel beet Ten slotte werd de man dank zg het beleidvol en moedig optreden van twee politie agonten wier gedrag zich zeer onderscheidde van dat van eenige veldartilleristen die hnn kameraad in den steek lieten naar het mil hospitaal overgebracht Daar bleek zgn naam J D te zgn De toestand van D is heden bevredigend do patiSnt is althans zeer gekalmeerd N A C De gemeenteraad van Dusseldorf heeft besloten SOOO mark jaariyks bg te dragen in de kosten voor een algemeene arbeidsbeurs die aldaar zal worden opgericbt Uet bestunr zal bestaan uit 10 werkgevers waarvan twee leden van den Gemeenteraad en 10 werknemers Vrgdog werd in da villa Borghese te Kome het gedenkteeken voor Victor Hugo een geschenk van de Itoliaansch Fransche ligue in tegenwoordigheid van den Koning plechtig onthuld De Franscbe gezant Barrète hield een redevoering in naam der Franscbe regeering de beer Lockroy namena de ligoe ook de burgemeester van Bome en de minister an onderwgs voerden het woord Enkele bladen vieren Hugo als revolnliunnair en vereerder vnn Garibaldi De Ita liaansch Franscbe vereeniging h eft ter gelegenheid der onthulling verschillende feesten op louw gezet o m een tocht naar Mentone waar Garibaldi in 1867 voor een Franscbe overmacht moest wgken Men meldt oit Ara terdara Het bezit van een jong gsbeerlje is voor Artis een korte vreugde geweest Waarscbgnlyk tengevolge der tandenwisseling is het aardige diertje Zondag onder hevigo stuipen bezweken Het zou in deze maand juist vg maanden oud zgn geworden Het jonge dier zal dour den praeparatcur van het Genootschap den heer P L Steonhnizen worden opgezet en dan in bet museum geplaatst Overstroomicgen iu Frankrgk Tengevolge der overvloedige regens in de laatste dagen zgn de Gers en de zgrivieren builen haar oevers getreden De Gers is reeds meer dan vier meter gewassen en men vreest dat zg nog tot vyf meter slggen zal want boven Auch neemt de waterhoogte met 23 c M per uur toe Te Auch zyn alle velden en tuinen naby de rivier gelegen overstroomd Het water dringt de huizen binnen terwgl het reeds over eenige straten vloeit Do bewoners die zich de vreeselgke verwueslingen bi de groote overstrooming van 3 Juli 1897 herinneren duchten een herhaling van dit onheil en maken zich gereed om bun huizen te ontvluchten Evenwel is er nog geen onmiddeliyk gevaar doch het gemeentebestuur neemt zgn voorzorgsmaatregelen Te Tuulouse beeft het drie etmalen achtereen geregend Do Garonne is meer dan 3 meter gestegen en het onstuimige water voert tairgke ontwortelde boomen mee terwgl de weilanden en akkers voor driekwart overstroomd zyn De bevolking der aan den oever gelegen plaatsen is zeer verontrust maar toch is men nog vor van de beruchte ovorstrooming in 1875 toen ds Garonne negen meter steeg Vanwogo den kouringsdien st van eet on drinkwaren te Leiden is op de markt by de Korenbeurs van een koopman uit Amsterdam in beslag genomen oen party floschjes welke door bem werden te koop aangeboden tegen tien cents por fleschje en inhielden een vloeistof om er verschillende voorwerpen van koper en blik mede te verzilveren By onderzoek toch bleek deze klenrlouze vloeistof te zyn een oplossing met zeer vergiftige eigenschappen Zg die reeds fleschjes kochten voordat de koopman zgn partg had moeten alstaan worden liierbg gewaarschuwd zich van de vloeistof te ontdoen en die absuluut niet te gebruiken daar het govaar voor vergiftiging er mee inot doodelgk gevolg zeer groot is L D Een bekend millionair te Parys had aan oen vriendin een tooneelspeelster oen huis van I 300 000 ten goscheiiko gegeven Deze dame vond baar toekomstige woning niet naar haar smaak en liet met goedvinden van den begunstiger er eenige veranderingen in aanbrengen die f 17 000 zouden kosten Hiermee werd begonnen maar voordat bet werk afgeleverd was kregen millionair en vriendin ruzie en de eerste weigerde nu de verboowingskosten te betalen De aannemer wendde zich daarop tot de rechtbank die aannam dat de dame totaal onbemiddeld was en daarom baar gewezen vriend tot de betaling veroordeelde terwyi de rechter er bgvoegde dat deze als bekend galant man toch iemand geen buis kou schenken dat niet bewoonbaar was De edele gever echter ging in hooger beroep waar hg in het gelgk gesteld werd De vriendin beeft na cassatie laten aanteekenen Een dor directeuren van een groote Industrieele onderneming te Petersburg werd onlangs bg den Gouverneur genoraal ontboden Deze ontving hem zeer uit de hoogte en vroeg barsch of bet waar was dat in zgn fabriek niet gewerkt werd De directeur bevestigde dit waarop de goovarnenr eischte dat de arbeid dadelgk horvat zou wordenOnder de tegenwoordige omstandigheden vond de directeur het onmogeiyk De gouverneur vroeg daarop Heeft n wel eens gehoord van een gouvernement ArchangelskP een gouvernement waarheen veel lastige bewoners verbannen worden Ik heb niet het genoegen Excellentie was het antwoord maar misschien kan mgn geiant graat Alvensleben de Dnitsche geiani mg inlichtingen geven De gouverneur werd plotseling zeer beleefd en zei dat hg er natuurlgk niet aan gedacht had wetten te willen stellen Zigenner Doopplechtigheid Te Zabern een Oostfriesch stadie werd deze week op zeer eigenaardige wgze een kind gedoopt Onder den rook ran het stadje was een troep I Zigenners gekampeerd en by dit nomaden volkje had de plechtigheid plaats De moeder nam haar baby op en doopte die in tegen woordigheid van den geheelon troep in een vat raet water Daarna werd het lichaam der kleine met olie ingewreven en ten slotte boven een vuur gedroogd Een en ander had plaats onder hevig protest van bet erbarmeiyk schreeuwend wiclit Aan de omstanders die mede getuigen waren van deze zonderlinge manier van doopen verzekerden de lui dat bg hen in HongLrge dit ceremonieel gebrnikciyk was Stadsnieuws GOUDA 9 Mei 1905 Op bet station den Haag is gistermorgen bg aankomst van een trein oit Gouda de conducteur T tnsschen het perron en den trein geraakt waarbg de trein bem over den rechtervoet is gereden die ernstig gekwetst is Gisteravond had in café Unie in den Langen Groenendaal ingang Naaierstraat de aangekondigde openbare vergadering plaats van den Bond van Ned Gemeentewerklieden goedijekenrd bg Kon besl van 15 Dec 1902 vooralle gemeente wiiklleden te Gouda be zaal was slechts matig bezet met ongeveer 30 gein werkl in hoofdzaak van gasfabriek en gemeentewerken Jaarhoekjes van den bond van 190 1 werden gratis verspreid die van het jaar 1905 verkocht voor 5 cis Te ruiin half negen werd de vergadering door den voorzitter do heer V d Zwalm geopend met een welkom aan de aanwezigen en gaf deze het woord aan den spreker de heer V H Kilnig welke nan de hand van het strgdprogram van den bond het nut van organisatie uiteenzette als de kracht en de macht vsn den arbeider om ook voor hem een menschwaardig besta in in baar geheelon omvang van de bezitters los te krygen verlof volle uitbetaling van loon bg ziekte pensioen voor de gein werkman diens weduwe en weezen zonder storting hunnerzijds zondagsrust een scheidsgoreclit waar hunne op te leggen straffen rechtvaardig worden onderzociit en in hooger instantie beslist invoering van den 8 uur arbeids dag en ook agiteeren voor algemeen kiesrecht achtte spreker noodzakelgk om tot betere toestanden te geraken Kameraadschap onderling is geen vrees voor chefs noodig om dit alles te bereiken spoorde spr de goudsche gom werklieden aan zich te vereenigen want ook hier in Gouda zoude veel te verbeteren zyn De spreker had bigkbaar in den geest der vergadering gesproken want niemand gaf zich op voor debat waartoe door den voorzitter gelegenheid werd gogeven Daarna ging de openbare vergadering over in eene hnislioudclgke en werd do pers verzocht te vertrekkeii Na verschillende vragen nil de vergadering gedaan en door het bestuur beantwoord werd het verzoek gericht tot de aanwezigen toe te treden of de zaal te verlaten waarna door verscheidene gem werklieden de zaal werd verlaten Nader vernemen wg er toch eene afdeeling Gouda is opgericht elke binnenkort met bet hoofdbestuor weder zal vergaderen tot vaststelling van de versthillende werkzaam hedSD l Gisterenavond trad dej heer H de Wilde van s Hage te Haastrecht op in de zaal van den beer Schouten Jie geheel bezet was onder de toehoorders merkten wg den burgemeester den gemeente ontvanger den pastoor Nadat de voorzitter de beer IJpma de vergadering met gebed had geopend werd het woord verleend aan den heer de Wilde Deze begon met te zeggen dat hy eenige weken geleden in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een artikel gelezen had van den Amsterdamschen correspondent dier Courant waarin deze verklaarde dat tegen destemhusstrgd de hoofden warm worden maar dit is niet zoo ik had liever gezien dat hy geschreven had dat de hoofden koel en de harten warm gemaakt moeten worden Toor de beginselen die men voorstaat Een eerste plaats moet zyn de verdraagzaamheid en wordt die niet aangerand wabneer men dr Knyper beschnldigd dat hg de vrgzinnigen paganisten heeft genoemd dit is niet zoo in de Memorie van Antwoord heeft minister Knyper gesproken van paga iitische factoren en dat is een groot verschil 1 er een in deze vergadering die voor Ju persoon te klagen heeft over de verdraagzaamheid van Knyper laat hg dan opstaan Indien Dr Knyper den moed had gehad het volk te verdeelen dan zouden wy jati revolutionairen daar tegen op zgn gekomen wij biyven af van het persoonigk leven onzer teg enstanders De tegenstelling ia niet gemaakt door den mensch maar is reeds ontstaan in bet paradgs die tegenstelling ligt in den val van het menschelgk geslacht die tegenstelling wordt verscherpt door onie tegenstanders j die dogelgks die tegenstelling erger makenDe fout van de vrgzinnigen is allgd geweest dat men de sonvereinitcit Gods niet wilde erkennen in het staatsbestuur men wilde alloen die van den mensch erkennen er moest geen tegenstelling zgn men droomde van een kerk voor het Nederlandscbe volk Groen van Prinsteren stond toen op omdat hg zich schaarde aan de zyde van hen die in één kerk voor het Nederlandscbe volk geen heil zagen en in 1834 kregen wyvrybeid van conscientie Ook eenheid in de school gaat niet Is het niet duidelgk dat de school zich aansluit bg het huisgezin een huisgezin met den bybel moet ook hebben een school met den bgbel Groen van Prinsteren heeft ook gestreden voor de vryheid van onderwys en zegevierde ook hiermede Een in party moest men zgn en de vrgzinnigen beweren dal gg met een kerkelgk gezicht niet knnt regeeren indien gg alles mot een kerkeiyk oogpunt beschouwt komt er twist en tweedracht Troelstra Borgesius en van Houten hebben dio dan nu die verdeeldheid onder het Nederlandscbe volk hersteld geven die eensgezindheid in het Nederlandscbe volk Men verscherpt die tegenstelling en daar bon ik niet voor ik hou staande door het wegdoeselon van die stelling de tegenstelling minder scherp zoo zgn en laten wy alios doen om die tegenstelling zooveel mogëlgk te verzachten Al wat wg verlangen is dat de Nederlandscbe natie kalm naast elkander kan leven en door dut na te streven worden wg op onheusche wgze bejegend Wat wil dit ministerie Dit wil handhaving van orde en gezag en zonden de vrgzinnigen dat niet willen nil welk oogpunt wg dit gezag beschouwen wg entleenen dit aan do schrift de vrgzinnigen aan de rede Dank zg het krachtig optr den van het Miuisterie Kuyper bg de werkstaking is aan deze voor goed paal on perk gesteld en daarvuor verdient dit ministerie den dank van bet geheele Nederlandscbe volk Pru lessor de Louter en van der Wyck hebben dit openlgk verklaard Dit ministerie wil wegnemiiig van de belemmering van do ontwikkeling van de christeiyke beginselen Kr wordt wel beweerd dat de ambtenaren zich niet zoo vry durven uit te spreken dit is niet zoo De heer Zelverder schoolopziener te Heerenveen was gisteren nog Voorzitter van die gruole proteslmoeting tegen de onderwgsnovelle wel bewys dat de ambtenaren geheel vrg zgn Nog wordt beweerd dat door de benoemin gen huichelaars worden gekweekt daar zg zich anders voordoen dan zy werkeiyk zyn In Zuid Holland dat gebleken is by de laatste Staten Verkiezing christelgk te zyn zgn slechts 15 van 162 burgemeesters clirisleli k Dit ministerie beeft toch Lely van Heutsz en nog meer andere bokivamo mannen benoemd m verschillunde betrekkingen en men kan van ben toch niet Z ggeii dat zg cbristeiyk zgn Wy weiischen bet stelsel recht voor allen te behouden de wegneming van de schoolwet geschied voor de billgkheid do lager onderwgswet waarover morgen gestemd zal worden is de beste der sociale wetten Het is noodig dat er een regeering is om te waken tegen de aanranding der cbristeIgke ffrondslagen van ons voliisleven Wat willen onze tegenstanders liet is niet gemakkeiyk een antwoord daarop te geven De twee partyen de liberalen en de vryzinnigen zyn het eens geworden zy willen de grondwet boog bonden de anderen daarentegen ziJn niet tevreden voor algemeen kiesrecht is ingevoerd en zoolang dat niet aan bet Nederlanscbe volk is gegeven zoolang zullen wg geen sociale wetten krygen Dit ministerie heeft reeds veel gedaan en daarom bg de stembus allen front gemaakt en rechts richt u zy aller leus Daarop werd gelegenheid gegeven tot debat waarvoor drie heeren zich opgaven nl de bh van der Wielen uit den Haag Engels uit Reeuwyk en Thoms uit Scheveningen Het eerst werd het woord gegeven aan den heer Van der Wielen die in den korten tyd den heer de Wilde op verschillende ponten tegensprak o a de tegenstelling is niet gescUkt omdat de rrgheid van conscientie wordt aangetast Volgens den heer de Wilde is de schoolstrgd zoo eenvoudig mogelgk maar deze is reeds jaien lang gevoerd alleen maar om de duiten van de paganisten en die zal weldra overgebracht worden naar de gemeenteraden en ieder liberaal die voor den gemeenteraad zgn stem geeft aan een chriatelyk man die is ontrouw aan zyn vaandel Waarom wg Dr Kagper bestrgden is dat op zich zelf niet de beste hulde dat wy in hem de heele partg aanvallen en wanneer gg behoorlgk behandeld wilt worden leg dan aan de redacties van uw couranten boete op want die zyn er steeds op oit om anderen 8t eda aan de kaak te stellen De werkstaking moet ook no weder dienst doen maar wanneer op 31 Januari een liberaal ministerie aan het bewind wai geweeit zon geen tweede staking plaats hebben gehad De heer de Wilde heeft hel over do benoemingen gehad maar bg weet nog beter dan ik hoe dat gaat en om maar een voorbeeld te noemen dan heeft bg niet verder dan deze gemeente te gaan Meerdere argumenten werden door den heer van der Wielen tegen de rede van den heer de Wilde aangevoerd hy raadde de kiezers aan front te maken tegen de reactie en zich links te richten Daarna werd het woord gevoerd door den heer Engel die speciaal de spoorwegstaking behandelde en in het midden bracht dat do spoorwegstaking door dit christelgk ministerie was uitgelokt omdat men de kapitalisten niet aan durfde Voor het militairisme werd veel te veel uitgegeven en noch hield dit niet op ieder jaar worden de militaire lasten opgevoerd De christelgke partgen zeggen wy moeten geregeerd worden naar den bgbel en niet naar de rede Wanneer zy den bybel lezen met bun verduisterde reden dan verklaar ik dal zg geen weg weten met de schrift De sociaal democraten willen volkomen waarborgen hebben dat er goed onderwgs zal worden gegeven niet dogmatisch Want dit is op de christelgke scholen dogmatisch maar volkomen goed onderwgs wat het kind toekomt wat het kind kan begrypen Daarop spiak de heer Thoms die opmerkte dat waar liet hart vol van is de mond overloopt maar die behoort tut bel hoofd dus kan dat niet koel blgven Was de staking er niet geweest dan had de Kamer moeten staken want door de staking zgu sociale wellen aan de orde ge teld Dr Knyper zit vast aan het kapitaal en daarom kan hg niet anders Door den heer de Wilde is gesproken dat de ambtenaren vrglieid van spreken hebben in ons land spr wil slechts een voorbeeld noemen nl hel geval van Lindeman En dal die christelgke naastenliefde niet veel in heeft bleek laatst uit een nrtikel in do SlamlaarJ waarin geschreven stond dat wanneer Husiand zich niet met de viedes conferentie had ingelaten maar zich beter gewapend had dan zou Port Aiihnr niet gevallen zgn voorzeker geen voorbeeld van christelgke liefde De heer de Wilde wil do gevoelszaak als het eenige wapen behouden maar wy hebben twee ajieiis hot eene is het gevoelswancn en bet andere is de wetenschap wy hebben van dit ministerie drie wetten gekregen nl de drankwet de hooger onderwgswet en snelvuurkanonnen dit zgn toch geen von drieën sociale wetten Do onderdoms verzekering kan men toch geen goede sociale wel noemen als men nl 70 jaar oud is krggl men als men per week iS et heeft betaald f 3 per weel dal is te veel om van den honger te sterven en te weinig om er van te leven Ik roep do arbeiders toe breek dil mi nislorie af en ga mede niet do party die vooruit wil De heer de Wilde diende de drie sprekers van repliek hg dankte alle drie voor de nette wyze waarop gedebatteerd was maar kon niet toestemmen dat hetgeen bg had gezegd door hen was weersproken Door den heer Tboms werd oog 10 minuten bet woord gevraagd wat geweigerd werd De Voorzitter der Liberale Kies vereeniging noodigde den heer de Wilde n t om op 24 Mei met den heer Reyne di Candidaat voor het district Bodegraven te komen debatteeren De heer de Wilde hoopte dan tegenwoordig te kunnen zgn waarop de beer de Wilde mei dankzegging de vergadering sloot Poster jen en Telcgraphle Benoemd 1 Mei tot Directeur öenereal der posteryen en telegrafie G J 0 A Pop thans met de waarneming van die betrekking belast tot tweede klerk by bet Hoofdbestuur J Betbe lot klerk dor postergen en telegrafie 2de klawe de Igdeiyke klerk B D J Schotten tol adsistent by bet Hoofdbestuur W J A Dekken Bevorderd 1 Mei tot hoofdcommies der telegrafie de commiezen Iste klasse P H G Budke H Tjebbes P C üittenbogaard W O E Bertram Jr en B Kramer tot commies dor telegrafie 1ste klasse do commiezen 2de klasse W F J M van de Wakker F de Konink A H M Dieperink F O Loder en J M M Bitter Verplaatst 16 April de commies der postergen en telegrafie 4de klasse J Spaan van het lelegraafkantoor naar bet postkantoor te s Gravenbage 1 Mei de commiezen der poslergen 2de klasse H U Dumoulin van Utrecht sjioorwegpostkantoor no 1 naar Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 roej L C Cochins van Amsterdam bgposten lelegraafkantoor Bilderdgkitraat naar s Gravenbage bypoat en lelegraafkantoor Floweolen Burgwal en KW Langercis van Kotterdam böpost en lelegraafkantoor Goudsche Singel naar Amsterdam bypost en telegraalkantoor Bilderdijkstraat onder intrekking zgner verplaatsing naar s Gravenbage bgpost en lelegraafkantoor Floweelen Burgwal de commiezen der posteryen on telegrafie 4de klasse J W Schoonman van Boxtel naar Tilburg postkantoor onder intrekking Jt ner verplaatsing naar Maastricht postkantoor on W F C B Schmidt van Tilburg postkantoor naar Maastricht postkantoor de adspirantcoramiezen P J Jonker naar Amsterdam poslkonloor en L A J Verpalen naar Kutterdam iiostkanloor beiden van Rotterdam lelegraafkantoor de vrooweiyke klerk der poslergen Iste klasse C Everts van het bgpost en lelegraafkantoor Linnaeusstraat naar het bgpost en lelegraafkantoor van Eeghenslraat te Amsterdam de klerken der poslergen en telegrafie Iste klasse mej A W F L Aaldors van Zutphen lelegraafkantoor naar Zwolle lelegraafkantoor H F Deimann van het postkantoor naar het lelegraafkantoor te Maastricht B J H Leenders van Maastricht lelegraafkantoor naar Goldrop on C L Ki hl van Amsterdam lelegraafkantoor nafr Nymegen lelegraafkantoor de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse S Win semius H P Rung en K Jonker allen van Amsterdam lelegraafkantoor naar Zwolle lelegraafkantoor P H Wyermans naor Gennep L M van den Berge naar Qeldrop en mej M C M Homveld naar Arnhem lelegraafkantoor alten van Rotterdam lelegraafkantoor i Koolink naar het bypost en lelegraafkantoor Haarlemmerplein en H C E van Guldener Hz naar hel bgpost en telograafkantuor Linna4usstraal te Amsterdam beiden van hel hoofdlelegraafkantoor aldaar de telefonisten J L ffivMlaard van Rotterdam naar Utrecht J Binttiiig uut 4 naar Groningen en A Boom van Ameterdam naar Almelo 1 Juni de hoofdcommiezen der posleryen O van Wieringhen Borski van Utrecht naar Arasterdam T H van Menrs van Delft naar s Gravenbage J Goedkoop vnn Zwolle naar Rotterdam on G W W C Diest Lorgion van s Gravenbage naar Amsterdam de commiezen dor posleryen Iste klasse P Muns van Roosendaal naar Utrecht J F Abbema Copes van Hasselt van Amsterdam naar Delft P J B B Wakkers van Rotterdam naar Roosendaal en N C MoUer van Amsterdam naar Zwolle lie Woiivcaiilé fl IN MA TELS Cosliiiiies lilmism Kokken no l eiji nolrs z n voor bet aanstaande Stiizoen in e f fffoote keutee ntv ngm vun de goedkoopste tut de beHtti soorten V Ï J V y fjs if j Veemaikt te Rotterdam Dinsdag 9 Mei 1905 Velte oBsen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor rate kwnl 35 jtle kwat 33 3de kw f7 cents per half kilo Magere osacn mtlkvee en vaarkocien goed aangevoerd f lette kalveren goede aanvoer prijien waren voor kwal ia ade kw a6 3de kw aa cenl ner hW kilo Stieren goede aanv er prijien waren voor 1st kwal 30 ade kw il 38 3de kwal 13 cent Sér half kilo Handel in vel vee en velte kalveren stug Melkvee pnjshoudend Vairkoeien en oisen stug lager in prijs Stieren met redelijke omzet BurgerlUka Stand GEBOREN 5 Mei WUIy Cornelia ouders D T do Boer en M Kramer Johannes ouders T L Eykolstam en A Gravenstein Jan ouders J de Broln en H Lingernk 6 Hendrika Adriana Jacoba ouders A Punt en M Hoogcveen Hendrik ouders A van der Hulst en J van den Nienwcndgk Margaretba ouders G van der Louw on M Streefiand Grietje Alexandra ouders J Hortensius en O C Huurman 8 Cornells Bernardus ouders C k Jaspers enH M Stevens Hendrikus P eter ondersHKorevaar en J Tempelman OVERLEDEN 5 Mei T J Groonendyk 14 ra B C van der Velden 19 j 6 J LaurieJ 84 j 7 T Rietveld 26 J U m GEHUWD 8 Mei P J L B Batenburg en M A L van Haaosbergen 4DVEllTi Nïfi jN A Een Dienstbode of DAOMEID gevraagd Adres UevroDw BOON Station