Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1905

gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogjte prij is m het elukklgSe geval aOOOOO Mark 1 Premie v Sdo eoi M 1 prijs V 40 000 M 1 JOe ono M 1 80 00 i M 1 ÜOOM 7 prijï ÏO eue M 1 to OOM 1 prijs l OOil M 1 4 00 M Upriji 10 000 M 1 40 0011 M lOnoM 1 ss oooM 1 S OIM 1 tn O i iM 1 J OIKI VI 1 prij van lOO i 00 M 05 l iüO M l i no M SS 30 M 1 Sd OüO M 148 JOU M i o 0710 Vrijdag 18 Mei 1005 Hoofdprijs ev aOQ noo Mk HaMbd UukdekaiNl He prijien lijn I door den Staat Segatanrtccrd 44st laiirgaii mimm coüramt UUnoodti ing tut deetitetHing in fe kftuHen van de door den Stsat Hamburg gewaart Dr jde gr jotc Cieldloterij waarin iceker 8 UiUioen 325 120 Mark lyiettws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken reletooH Ho f üe Uitgave tlfzer oiirnnt csrhietit dag elijks uit t uitüoiiileiiiifr aIl Zon eii Ftestdng eii De prijs per ilrie maanden is 1 26 Iranoo er post 1 70 A zt ii lorlijke ADiiiiuers V IJ V CENT K ü t Teletean a t A n V E ft T E N T I E N wortien jfepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Or H te letters worilen berekenilnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën titt 1 uur ile inid l In het geheel bevat dc c loterij die uil 7 kl i i3e I bentaat 8 000 loten raet U S prijzen en S i r tnlen toodal bijna op ie hcUt van alle loten een pnja vall Bijzondere attentie erdient de aanmerkelijke verl clering van het plan der loten waardoor tie h eter in sti t is gebteld eenc premie niet aU tut no $ toe alleen in de laabie kUsbe maar reeds in ulke klasse tewiinun I e allerhoogste prij der sto klasje bedrjagt in het gelukkigste geval 0 Uij Mark stijgt in de e kl lot 5 Ü 0 M in de e tot öOüOü M in de 4e tot 85 OÜ M in tfe 6e tot 70 00 M in de e tol 80 0 o M in de 7e en laatste klasse tot 00 000 Mark Voor de eerste prjjütrtfkking die officieel is vastgesteld kost een geheet origineel lot slechts Giitd 3 60 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slecht Guld 0 90 L e inleggelden voor de volgende klassen zoowel als e juiste lijst der pnjien worden aangegeven in het officieelc trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage p atis veriend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats getuut hebbende trekking do officieelc lr kkingstijst Üe uittHsttttlnr CU verzeodlur vau prO ïu geschiedt door mij direct en prompt aan de wmners en onder de strengste geheimhouding Iedere besteUing kan men eenvoudig per postwiasel Qpgeven ook tegen rembours Bj opdracht verzoek ik beleefd my den naam van dit blad te melden Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de six cdig plaats hebbeode trekking zoo spoedig mogelijk of uitwlijk tot 18 MEI met vertrouwen tol Samuel Heckscber Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG DnitscliUnd Wie jker zgn u i SektA fittAl OaCM te oBtvaogen Hwii ii taM en o voie ruijin iiiiiigeB k 4ea bandal gekomen o dei den nMU im iiitTiadera Dr UlohMil TenMitffl p i beat maoUnea ia het enldb roMMb MahUiaawoent van Oebi StoOmrok Kmhn tlNiM Eikel Cacüo In Ttorkutan bnaam Dan SOnil Onwi k aMlmelk gakwU M aa ngi aa nM g Minri tankTWr kMiyknli gabruik een i I theriiyéb ym t ptsdar nw ean ksp Clwovlatit Ak enaeakncWge drank b j gmi Tm diarrhae tim met vratat la pknSkm Verkrijgfaaat by i Toaniniili B A ApothMun ma 1JS6 c Vw vïïr OanaraalTWi geowotadigv raar nd Juflut attankMl ImotArdam Ealwginat IM Zenuw en Maagiijders wordt ait overiaiging ala een werkelgke kalf ia d B nood het bo k aanbarolen Na oatvaügtt na adneiiei dit boekje franoo per poat toegeaonden dt or BLOKPOBL 8 Boekb Zaltbommel GoBd Drak van A BBtNKUAN A if m im m m D MAJOOK GARSIZ0EN8 COKIIASDAST te iOUUA zal op MAA l AO d n lödes MKl 1 NJ dis middags te It or ten zjjnen bnreole aan du Varkenmarkt onder nadere gü jdkcuring van den Minisier van Hiaat Minister van Uurlog in liet 0 ienbaar aanhealeden do leviring Tan 809 E Ö QEROOTT SF ££ en 300 PEEELSFEE ol zooveel meer of ninMlnr als zal tilijken noodlij t zyn gedarendu liet iweede A l Jaar SQ03 ten beboevn van de menage der Holdaten alltier in garnizoen Nadere inlirhtingen omtrent de e levering konnen worden ingewonnen l ö den KersleLiiileuant K artierniuo ter ten buruole liiu saleiAstraal De Majoor OarniiMiens Corninaridunl voornorniil A I HOONACKKK tioitDA den tden Mei 1 JII5 AAKBmniKu Op WÜKN SDAO n MKI a a zal door de boowkandjgen J W DK HEIJ Z ran H a a r I o ra m e r m o e r in bet Hulcl 8t JORIS te W add in IV een des namiddag ton S ure publiek worden aanbcHleedi Hft bouwen van rcne fiOKItUKdIJ nun den undti weg Set in den Zuidplas lder üemeente Waddin veen Aanwijzing dezelfde datum op bet bonwt rreio des namiddags ten ü ure i Üestok en toekening zijtt k l l O te verkriigen by den Hookb DK HEIJ STAMMKIJKR te Haarlommermeer DE 001SDK00P8TE DK MKE8T PRACTISOHE DK MKEST VOLLbDIOR ilOilEBLAIIEW iDn beslist die det Firma TUK LAOIKS JOVRNAC met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL liKKHSMAKKIt met een gratis geknipt patroon rilK HAXAAK Ot CIULD UKNS FASHIONS Kinderniodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vw BoekhatideUfar Prot Hummer Alle met kmtel Holt liUvoegiirl Van alle in deze bladen voorkomende nedellon lin OKKNICTK PATÜONKN met lloll verklaring fr p p tegen vooruilbelaling van 1 50 verkrijgbaar bti NIILY SIMONS Den Hang E£NII31EPDT7ANTI ££ Hen N wardl ven hl op I liKKK te letten tllT H T M 0 1UJI1 lUVENSWAAY ZüNKi OORINOHStf Dew THKEKN wonlan aftfttle rd il TerM eMe p kJM ii vij Uefe en eett half en ten AW mi iiiel vorinflüiitn tui Nummer er Vt Tf i mfii TAQ i evnn iawi Ui ri volgonn tis Wet gvdf po iit crd Zich lot de iittr i niii van f Mtrde orde Miubovelttode f C BUL T rhoeo J BRëKBAABT Lx VOORJAAKS PAAKPEMIARIiT LOTEN verkrijgbaar a 50 cent bö A BEINKMAN ZOOÏT LANGK TIENDEWEU Tn kkiiig Zaterdag 3 Juni Gebruikt t e is de WERËLDBBROEMDB Superior Draiven Borstlioning Extract KoNINKLUKt tti Kr nig helpend en a doeiid middel tegen verkundbeid astma keelpjjn kink en slömlioesl broncbilis en alle borst en longaandoeningen H N VAN SCHAIK 4 C l lacous ran O M e TO l Kon Stoomfabriek De Uoiilngbtoem Verkrfl baai by firma WOLFFS Co Westhaven 19 t i A LATKS V K JV Kleiweg B loO ionda K 11 V VN MlLli VeoraUI U I2ü t omii A IIÜUMAN Mocrdrtrht I INKSE Nimvrrtirkad JJul A N v hZKS EN ScAoonAoe J Th TOKKKN HmIi op 13 v WIJK hi Uw A SOIIKKK m r I W v KIIK Oudtwater K vi osa IIEMDKN te Rtmmik P o HPr K MorreapliU 1 t d STA It WaddingtrtK Wed J IIOLST Waddinqmttn M KOLKMAN WaMiosivtm V A us UKOdT Om mnitof i A o JONUII f i i J 1 KAHTELBIN PoUbrothrdam O HIKKKK te BtuKhop W IISCHUWI C Laat V niet misleiden door IbilU SIrooii Het klooster SI iMe fi Pa fo 46 Jybestaiit niat ti4 S co ixiii ym nerlel wiiiirile voorTAFtL El KEU Delftsg SlaQlï door meer dan daizend aanzienlgke professoren en geneeslieeron beproefd voorgesclireven en aanbevolen H j Int publiek sedert 26 iaren gulield ah zijnde bet 1 brUf goeillcooptte en OMweluuleH llUe Bloedreinigings H 0 en Laxeermiddel en verkozen boven Zonten Droppels Uengaals Mineraalwateren enz en znlks om hare aangename uitwerking Men h e40 mteh v r mammiUtl ledera dooa moet het wetlelffk gerrglatree ée Itanéeltmerk namelijk bet lelUe krmU In kei r Me rrlH mei de kamdleelcenimg Hlehmrd mramél dragen JV 4impet r K r Mlofi Half Hatleréam zy zijn verkrijgbaar in doosjes k 70 Cents geen kleinere en wel te Oouda bjj WOLFF Co ADVERTMTIM in aUe Couranten worden anngfenomen door het Adverlentle Biireaa vu k BKINiLNAN ZOON n UulteniaBdsch Uvcrzlcbl Renter seint nit Peterabari dd 10 Mei Otscboon in een alhier ontvangen telegram admiraal Kodjestwensky zicb beklaagt dat hjj zooveel kolen noodig heeft is do aankomst van de Almaz en de Sjent joeg te Wladiwostok zeer onwaarsch nlïk De schepen hadden i nmors op z jn minst éénmaal kolen in moeten nemen en daarover is geen enkel bericht ingekomen het gerncht vindt hier derhalve niet het minste geloof De admiraliteit beeft geen berichten ontvangen over de vereeniging met Nebogatof Uit particuliere bron nit Sjitomir wordt over de aldaar voorg komen ongeregeldheden ttigt n de Joden bericht Uei De ongeregeldheden begonnendoordat er door Christenen met stecnenwerd geworpen naar Israëlieten die op eenboot op de Tetereff voeren Ou Israëlietenbeantwoordden dezen aanval mot schot n door welke eenige personen werden gewond Hel gerucht van liet gebeurde verspreidde zicb onmiddeilQk door de stad In de voorstad Pawlikowska ontstonden samenseboliagen van Joden en Christenen De opstootjes weiden echter oiimiddellgkonderdrnkt Een Israëliet werd daarbij by ongeluk door een paard gedood Mei lit een butsing tusschcii ChrwteDen en Joden werden op het voornuanistcplein van de stad twee Christenon en eenigeIsraëlieten gedood In Pudulu werden oveneens eenige Joden gedood of gewond Demenigte werd uiteengejaagd door troepen dio meer dan 10 Christenen gevangen namen Mei Door kleine troejien van het allergemeenste volk werden oenigu moorden gepleegd ze verwoestten bezittingen der Joden vooral aan de stadsgrens Mei In de stad is Let róstig een Joodis licht mishandeld twee huizen van JodenIn de voorstad Kroschna zjjn verwoest Het garnizoen van Sjitomir bestaat op bel oogenblik uit drie regimenten infanterie een batloro rjjdende artillerie en twee vaa elders gekomen escadrons dragonders V In Moskou hebben in de laatste dagen vergaderingen plaats gehad van de vertegenwoordigers der Russische gouvernementsZemstvoi Van de 34 Gouvornementa Zeroslvoi waren er 27 vertegenwoordigd door 135 vertegenwoordigers hoewel de Begeering aan de presidenten bad raedegedoeld dat de FEViLLETOX OKOOCBTIB VAK DIN SCEIIFSSAFRI Ga maar naar bed I reide Duprat 6a slapen Laat mg alleen dat s het beste I Eenmaal alleen zgnde sloeg hg ook hier wn venster open ten einde hetïerhitte hoofd door den avondwind te doen afkoelen De tijd viel hem niet lang Acbtcreenvolsoa hooide bij het elf twaalf een twee liur slaan Weldra zod het dag zijn HiJ moest tot 1 besluit geraken Hij moest kiezen wie er ven zoa zjjn dochter of hijl 0 als het dat alleen was de dood I nep Doprat met een smadelgken glimlifth r er was iets anders Als bg zichzelf ngaf was zijn dochter geschandvlekt 1 Hjl begaf zicb weder naar Miquéle zy liep Hii viel geknield bg haar bed neder vatte haar hand Hoe gloeide die hand I Miqnële Neen 1 Hj moest haar laten Scklei wezenleoi begon hy te bidden te Mdden tot God Ja waarom ook niet f Dit I dat 1 Hu moeat het weten Hy bad met vergadering niet zou mogen doorgaan De afgevaardigden dui Gouverueinents Zemstvoi moesten in Mo ikou in nog dieper geheim vergudurun dan die van do pLiatselllke Zemstvoi in November te Petersburg Want de toestand is sedert November aanmerkelijk veranderd Toen heerschtc er in Rögeenngskringen een soort hervormingsgezindheid laaar na 22 Januari heeft de reactionuaire richting de bovenhand gekregen Door do wijze vaarup de arbeiders optradon in Petersburg Wnrachan Lodz en Bakoe en door de holding der boeien op bet platteland werd een deel van don adel en van do zoogenaamde liberalen afgoachrikt Chitof die in November du bijeenkomst der Zemstvo atgevaardigden in Petersburg Uidde stichtte een nieuwe partjj die op behoud der autocratie uit is en die de boeren van de deelneming aan het algemeenfl politioku leven wil uitsluiten De reactie won daardoor veld n de Zemstvoi die een oogenblik geacht werd m de kern dor nieuwe vertegenwoordigende rogeering te zullen zjjn werden geheel in den boek geschovenDat zal nu na du beraadslngin n in Moskou nog veel erger worden De loJ vertegenwoordigers der GouvernemontsZtimst oi hebben een ontwerp irondwet opgesteld dat reeds lelegraSsch is medegedeeld Slechts acht der afgevaardigden verklaarden zich tegen du toekenning van algemeen kiesrecht Ken voorstel om de vertegenwoordiging slechts een adviseerend karakter toe te keunon werd met 13 stemmen vó6r verworpen Volgens de Nowojo Wremija heeft thans ook minister Boelygbin zjjn ontwerp voor een vertegenwoordiging bekend gemaakt Hij wuiischt een vertegenwoordiging der Landstenden als Lagerhuis on d tegen woordige R jksraad als Hoogerhnis Alleen hl t Lagerhuis zal worden gekozen deer de Zemstvoi en de stedeluke bestureu de afgevaardigden 550 in getal zullen drie jaren zitting hebben en zullen voor hetgeen zg in hun functie doen of zoggen niet vervolgd kunnen worden üe Keizer heeft hot recht leden van het Lagerhuis te benoomun en den president aan te wgzen Het Lagerhuis heeft het recht van initiatief en van interpellatie verder moet het de begrooting vaststellen en de uitvoering ervan controleerm Wetten door dit huis aangenomen worden aan de goedkeuring van het Hoogerhnis en aan de bekrachtiging van den Tsaar onderworpen OfScieel is dit ontwerp echter nog niet en wijziging ervan zegt de Nowoje Wremija is nog zeer goed mogelijk vunr met hartstocht Hoelang f Hy had het met geen mogeiyklieid zelf kunnen bepalen Miquéle bewoog zich in het bed Langzaam stond Daprat op als een gebroken man Ze wordt weer beter ge zult bet zien 1 zeide hg met een verhelderd gelaat alsof by iemand andera toesprak eo zag toen weer zyn dochter aan die de oogen wgd geopend hield en zachtkens onverstaanbare woorden prevelde Miquéle f zeide bg op vragenden toon zy antwoordde niet zg zag hem zelfs niet aan Toen sloeg hy in een vlaag van teederheid en smart zyn armen om baar hoen en vroeg op de wgie waarmede men kleine kinderen pleegt te sussen Wel wel nog altgd ziek i Neen niet waar je bent nu weer beter f Ja ja dat wil ik hoort ge wel I Probeer het eens om niet beter te worden 1 Half lachend half dreigend hief bg zgn hand op Miquéle liet hem stil begaan en lag maar te knarsetanden Alleen wanneer toevallig zgn hand in de nnbgheid kwam van bet aedailloD maakte zg een schuwe beweging en deed alsof ie weer zou beginnen te gillen God kan ik dat na niet gedaan krggen dat mgn kind weer beter wordt f snikte hg 0 Hiqnéle Miquéle als ge eens wist boeveel verdriet ge my aandoet zoadt ge nie Torwiil bitterden du Japanscliu pers op zeer vertoon over de beweerde schending der neutraliteit in Ouat Aiië door Frankrjjk spreekt en enkele Ëngelscbe bladen die sobending scherp veroordeelen poogt de Fransche pers de buwgzen te leveren dal Frankrijk correct heeft gehandeld Tegenover de Japanscbe beschuldigingen dat de geleele reis van Kodjestwensky een lasschen Rusland on Frankrijk opgemaakte zaak zon zjjn betoogen de Fransche bladen dat er volstrekt goen overeenkoinslen zgii opgemaakt of aangegaan dat Frankrgk zich strikt gehouden heeft aan de ueutraliloits bepalingen hij het begin van den oorlog afgekondigd en die door de beide oorlogvoerenden londur prutest zgn aanvaard Zaodra Japan togen de aanwezigheid van Kodjestwensky vlout heeft gepiolesteerd is door da Fransche autoriloitDti tot den Hussiichun admiraal hel verzoek geriolit om de Fraiiscao wateren te verlaten Hol is unjuiiil dat hem daar levensmiddelen en vuurraden zgii versohaft De a iiivulliug had plaats in vuile zee meestal door Duitscbe schepen buiten de drie miJlen grens Enkels bladen echter zien de zaak ernstiger in on waarschuwen de regeering Zoo zegt Clemenceau in de Aurure Ik heb bet volste vertrouwen in Rouviur dal h j de noodige maatrogelon zal nemen voor de slipte opvolging van onze neutralitaits plichtuii ik wil hem er alleen maar voor waarschuweit dat zoo hg voorlgaat krachtige besluiten te nemen en de uitvoering er van over Ie laten aan Delcassé het wel eens to laat zou kannen zgn om het aangerichte oabeil goed te maken De Tonips poogt aan te tooncn dat de bepaling of de neutralileil geschondeu is niet kan worden beoordeeld dan duur dengene die de voorschriften hoeft gegeven Algemeen bindende voorschriften zgn er niet Ku na is het nutuurigk dat eilandeii rgken die over talrijke steunpunten voor de vloot beschikken gaarne strenge oiseben gesteld zien om den tegenstander te beletten zich bij neatraleo Ie voorzien van alles wat zg zeker zijn op hun eigen gebied steeds te vinden Doch de vastelandsinacht die in veraf gelegen zeeën minder steuupuoteu bezitten zijn zeer In hot nadeel als zg de regels erkennen die de eilandenrijken ben willen opdringen Dientengevolge beeft ieder land aijn eigen regels en niemand kan het ons kwalijk nemen als wij aan onze beginselen vasthouden De Fransche regeering beeft verklaard dat zjj de neutraliteit dor kasten en der binnenwateren van Indo China zal bandbaven maar niemand kan ons dwingen dat wg zulke verbaasde oogen opzatton zulke onzinnige woorden spreken en zoo koortsacbtig huiveren I Neen dan deodt ge dat niet I Als ge wist hoeveel ik te Igdeo heb zondt ge mg als vroeger vriendelgk toelachen met die mooie meisjes oogen ge zoadt weder nw armen om mgn bals slaan en met bw lieve stem allerlei goede dingen tegen mg zeggen zooals in dien goeden ouden tgd Wel neen papaatje ik ben in t geheel niet ziek meer I En dat jonge meosch o ik heb hem volstrekt niet lief dal hebt ge a maar verbeeld papa Komaan begin maar vast Miquéle I Zeg maar Wel neen papaatje Wilt ge dat niet t Eenmaal andermaal Wilt ge niet P Voor de derde maal Wilt ge niet P Daprat sloeg lich met de rniit voor t hoofd 0 God waarom ben ik geboren riep bg uit en zonk bewusteloos tegen don grai d n Het slaan eener klok deed hem ontwaken Toen bedacht hg dat zgn dochter misschien wel dorst zou hebbeu en hy gaf haar van de boaillon die op een klein lichtje werd warm gehouden alsmede een lepel van de kalmeerenden drank dien de dokter bad voorgeichreven de Kussen zullen noodzaken niet de Fransche nentrulileits voorschriften te eerbiedigen maar die van Engeland ol Japan in en onderhoud mot don Japanschen gezant te Londen zeide deze eciiter dat do toestand ongetwijfeld leer ernatiij ia Do onderhandaliugen duren nog voort maar biJ boopl dal do vriendschappelijke betrekkingen tusficlien Japan en Frankrijk niet zullen worden verstoord Kn de Standard zegt Ondanks dn ecrgister te Parijs gepvbliceerdo nota blijft de loesland hoogst ernatig zoolang Kodjostwensky s vloot zicb in de Fransche wateren bevindt Do DuitBcbo EBksdag nam gitleren in eerste en tweede lozing de ontwerp overeenkomst aan die op do internalionala sanitaire conforenlio te Parijs op II December 1903 door Dullschland Oostonri k lIongarije Bel ë Brazilië Spanje do Vercenigde Staten van Noord Amerika Frankrgk Engeland lirlakenlaud Italië Luxemburg Montenegro Nederland Perzië Portugal Roemenië Rualand Servië ZwiUerland en Egypte onderloekond werd Nog voordat de Simplon tnnnel in gebroik genomen is wordt er al gedacht aan een nieuwe tnniu door do AljM tercarkorliat vnn den weg van Italië naar Zwitserland De ingenieur Radclif Ward beeft oen plan ontworpen voor don aanleg van een eleetriscbo spoor van Tort n naar Marllgny In hel kanton Walllser and welk plan in hal Italiaansche departement Piemont zuer gunstig moot zijn ontvangen en thans aan het Italiaansche departement voor openbare werken in ondorzovk schijnt te zgn Do afstand Insschen Turijn en Martigny bedraagt 157 kllomelor en de nieuwe li n zon een aanzienlijk kortere verbinding geven tOBiehen het noordweslelgke deel van Italië en de Mldden Kuropoesche landen dan do Hont CenisliJn de UottharJ en de Simplonlijn Zoo bedraagt bij voorbeeld da abland tnsschen Torjjn en Lauaann door do SImplontunnel S6b kilmneter duur den Munt eniB 367 en over Martigny 224 kilometer GennuLansanne over Milaan 458 over Nuvarra 420 an over Turijn Martigny 383 kilometer Savona Lnusanno door den SImplon 447 over Martigny 368 kilometer VenlimigliaGenua Lnnsanne over Milaan 609 door den SImplon 556 on over Martigny 895 kilometer V Op oen bijeenkomst der liberale partü in Hg bleef een tgdlang bedaard zitten nadenkon Ja als dat kon gedaan worden zou hut de beste oplossing zyn I En opslaande stelde hy zichzelf de vraag waarom het niet zoo te doen zyn iiy kon zich goheel scheren valsch haar en een vaUchen baard nomen licli in t kort onkenbaar maken on dan zichzelf gaan aangeven Hy zou voor zgn dochter oen paar woorden achterlaten om haar te zeggen dat hd voor een zaak van t hoogste belang op reis was gegaan naar bot buitenland Hy liet zich veroordoeloD eo zon geguillotineerd worden evenals met sommige misdadiger was gebeurd wier identiteit nooit bebooriyk was geconstateerd geworden En niemand zou het te welen komen dal Miquélo de dochter is van een moordenaar Iedereen zou haar dezelfde achting van voorheen blijven toedragen En dank zg de berkregen vrybeid van hem dien zg liefhad zou zy ook tot de rede lorngkeeren En all voorheen zou zü misschien weder gelnkkig zyn 1 Duprat weende van Wydscbap denkend aan de raogeiykhoid om dat plan te verwezenlgken Hg begaf zich opKiddellök naar zgn Jiamer waar hg zich reeds dadelUk wilde gaan scheren iiTurdtvtrvtlgd