Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1905

Ooetenrijk Hoaxarüe heelt een aigaraardigde TiHza verlucht zgii b t te wllirn dot n dat r nn rindeiyk een niuaw niinl teri kwam Uet aanbigvea van b t oude kabinet treed tegnn de pttrlcmeiitaire gebruiken en belenimerdc du liberale partg in baar beweging TiüZK verkliardi het volkomen met den aprnkur e ena te zijn het doel ran zijn rdx reizi ii naar Weenen wan Meeds geweent om 0 1 onlKlag aan te dringen Ofuchoon hg de gebcortenisiion die in voorbereiding waren niet moeht nededi elen had bji toeh hoo dn ztfn kabinet binnen enkele dage i van zgn taak ontberen en zoo partg eii regeering ait h i ir VttUche politie berryd zouden worden In eenige ateden in Bnlgarj hebben opnieuw protMtvergaderingen plaat gehad waarin der Ualgaaraclie regeering gebrek aan energie wordt verweten tegenover de door Orieken amen met Turken Serviërs en AlbaniCrs naar Iheet op Bulgaren in Ma edonie en Adrianopel gepleegde gruwelen He Bulgaamcbe regeering doel volgen do proleiteerenden niet haar plicht legi nover den verdelgingxoorlog van genoemde vier elementen en daarom hernieuwen zji hun beroep op de groote mogendheden om eindeiyk ordelijke toeataoden in d Tnrknche provinclea te Hrheppen Vooral op de Urieken z n de Bulgaren el gebeten en men vreest dat de rerHtandige gedragüiyn die de Bulgaartche regeortng volgt niet tal kunnen beletten dat het p een goeden dag ook tnanehen de Bnlgaren en in het voratendom wonende Urieken lot een tretlen komt Verspreide Berichten VnAMKaijK UU Bomt wordt bericht dat de generaal van de Orde der Kranciakanera die in booge mate verontwaardigd ia over de komende acheiding van kerk en ataat het voornenen heeft met goedvinden van den paua Frankrijk het protectoraat over de KrsneUkaner miaalok in C ru te ontnemen en dit over te dragen aan Italit Blijft nog de rraag ot Italië zal nccepteeren ala het niet naar den zin van de Frantche anticlericale regeering ia BiLOII Dt Belgiache Advocatenbond zal op 20 dezer te Ijuik byoenkomon om mot hot nuttige ooii te proflteeren van hot aangennmo Buiten een vergadering waarin beapruken sal worden het middel om paal en perk te tellen aan de geijkte langzaamheid van de jualltieele adminiatratie zal het program beataan in eeatulgke ontvangal ten aladliuiii lentounatelllngabezoek banket en boottoclit Uet internationale congrea van advocaten tal in den loop van September eveneena te tiaik gaboud n worden OoaTKaaua Hixoiiiua Zooall we reeda veronderatelden ia hot onderhoud van den keizer koning met den Hongaarscben premier Tiaxa op nieta uitgeioopen Ue vdrat verklaarde dat hy Tiaza ll n ontalag zou geven wanneer deze iemand Vinden kon die het prcmierachap wilde aanvaarden Tiaza traohtte hierop den gemeenfchappeiyken minister van Unanciin Bnzian te bewegen den poat aan te nemen doch deze weigerde r aaiti iNi Op een deabetreHende vraag in Lol Lagcrhuia antwoordde miniater Brodrick dat lord Kitchener hem gemachtigd heeft te verklaren dat hy zyn ontalag niet hoeft ingediend Ri ai tan In Teriicke Kinland heelt Maandag een vergadering plaata gevonden van Knsaiaohe ingenieura die niet in Bualand gehouden mocht worden Na voorlezing van een oproep der aoolaaldemocratiache party waarin den beachnalden klaaaen gevraagd wordt metterdaad sympathie te betuigen met het atreven der aociaatrevolntionnniren werd besloten gehoor te geven ann dezen oproep en deel te nemen aan bet arbeiders Meileest BINNENLAND STATEN ÜENKUAAL T ar K K K H A IW K Zitting van Woenidag 10 Hei 7 n i d W i 11 o m 8 v a UT t M a r k A me r De Iteraadal igirgen over het aubaidie toe Ie kennen voor het graven van bel verbindingskanaal Zuid Willemsvaart Mark Amer worden voortgezet mot do replieken van dn hoeren Roeaaingh van Syn van Safao van Ysaelt en rnn den Henrol Ook de heer Mutaaera voert hot woord die legenorer do flnancioele bezwaren gister on boden geopperd atelt dat de Kamer niet van doen heeft net de tnancien ran Bra bant De gewftde onbilging acht bj echter te koatbaar De miniater zegt io zyn dupliek nog dat dit kanaal preciea zoo wordt behandeld als alle andere kanalen Nadat bet we taontwerp zonder hooldelgke atemming was aangenomen neemt de Kamer het wetsontwerp in behandeling op de Buter contrölct tatiuna Ook dit ontwerp wordt zonder hooldelgke stemming aangenomen Aan de orde is de kredietaanvrage voor de veibüuwing van het atation te Deventer De heer van Slapen betoogt dat oen einde moet komen aan de nog bestaande onzekerheid met welke spoorwegmaatachappyen men by dezen bouw eigenigk zal hebben te Jiaken De heer Karnebeek heelt flnancieele bezwaren in verband met die on ekerlieid De beer de Sluers vraagt waarom de ttrbetaplannen van bet gebouw waarnaar in de aldeelingun werd gevraagd niet zyn overg Oegd De miniater antwoordt aan de eerate aprek ra det wanneer een ol meer der maatHchsppyen onwillig bigkeo tot een chikking ie komen de Spoorwegwet aan de Begecring nog wol bevoegdheid geeft de zaak tot tand te brengen De chelaplannen die de heer de Htoera vraagt zyn nog niet gereed gekomen Hol wetsontwerp op verzoek van den lieer van Karnebeek in stemming gebracht wordt aangenomen met 54 tegen 3 atemmen die van de heeren van Karnebeek Tydeman i n van Limburg ijtirnm Bg de behandeling van het ontwerp nopens den aanleg van den lokaal apoorweg liotterdam ücheveningen vraagt de heer van de Vi lde of de miniater de aandacht van de betrokken ambtenaren niet wit vestigen op de aanmerkingen die door B en W van Hilligeraberg zgn gemiakt De minister antwoordt dat het gevraagde om technische redenen niet toe te staan ia Het wetsontwerp aangenomen zynde ia aan de orde het wetsontwerp houdende bepalingen op Loteryen Do heer Drocker acht hel ontwerp te weidach opgezet in verhouding tot den in houd Tuch gaal by met het ontwerp mee omdat bet de menacben beschermt tegen bedrog bg loteryen Op dat gebied is nog zeer veel te doen voor de wetgeving De beer Heemskerk ziet de voornaamste atrekkiiig in de betengeling ran den apeclhartstoclit Het waken tegen badrog is slechts bgznak De miniater van Jnatitie meent dat de heer Drocker lieelt overdreven waar hy de memorie ran toelichting van te weidschen opnet boaehUldiKdo De minister stolt op den voorgrond de beacberining van het indi vidu tegen hen die uit baatzucht op den apeelzucht van anderen speculeereii ook al gaat er geen bedrog mee gepaard De heer Drueker verdedigt een amendement waarby ala lotory niet alleen worden aangemerkt zulke ondernemingen waarby de winnera geen invloed op de winst hebben maar ook die waarby zy geen overwegenden invloed daarop hebben Hg herinnert in dit verband aan bet jeu de poule te ijcheveningen De miniater neemt bet amendement over Het artikel wordt goedgekeurd Bg artikel 2 verdedigt de heer van Wynbergen een amendement ter bepaling dat het maken van een lotery strafbaar ia tenzy eerst toeatemming is gevraagd De minister kan niet meegaan net dit amendement Het wordt verworpen met 57 tegen 11 stemmen De hoer van Veen wil nog bg de bepaling nopens het geoorloofd zyn van lotergen voor weldadige doeleinden enz voegen dat dit doel nitsinitend moet worden beoogd De minister neemt dit over en hol artikel wordt aangenomen De beer van Karnebeek wil by amendement doen vervallen de strafbaarstelling van hot vcrkoopen enz van loten van een niet geoorloofde lotery De minister ia er tegen Ook de commiaaie van rapporteurs voelt dit bezwaar en ia dna voor het amende ment De verdere beraadslaging wordt onbepaald nilgeateld daar de miniater morgen niet in de Kamer aanwezig kan zyn Morgen om 11 uur komt het wetaontwerp op de penaionneering van het laodapersoncel aan de orde Hen meldt uit den Haag De Kerate Kamer ia roornemena in het laatst dor volgende week de Hooger onderwgswet in openbare litting Ie behandelen Schoonhovensdis Brieren XIII Onze aecretaria de heer H O Oeelhoed is dan thans gepensioneerd ot liever gezegd heelt by zgn vertrek ala ambtenaar een jaariykache toelage nil de gemeentekaa gekregen Dos niet zooala werd gedacht geil peoaionwrd uit bel pensioenfonds In een Bjner vorige brieven beschreef ik de loeataod ran dat londa en een geluk mag het beeten dat de som welke de heer O ontrangei zal niet daaruit behoeft te komen doch rechtstreeks uit de gemeentekaa Knfln die alag ia afgewend Nog één maand zal de heer O als waarnemend fungeeren en dan zal hy geen ambtenaar der gemeente meer zgn Ken groote lydenageachiedenia is aan dal weggaan laat ik zeggen ver iKittden en verwacht wordt ala eenmaal de heer O geheel vry zal staan noK onthallin gen zullen plaats hebben welke menigeen verbaasd zullen doen opzien Hoort toch wat hg zegt in zgn alscheidsrede in de raadazitting van Woensdag 20 April j l nadat de voorzitter namens Raad en Gomeente afscheid nam van den heer O als secretaris Leest goed lezers en tu scben de regels door zalt ge een verhouding bemerken met een dergenen met welke de heer O ateeda moeat aamenwerken welke ona doen bemerken wat een onprettige werkkiiig de secretaris de laatste jaren had Mier heelt men zgn rede De secretaris zegt daarop Mynheer de voorzitter vergun mg ook een enkel woord te spreken Wat in myn gemoed omgaat zullen allen waarscbyniyk beseflen die er aan denken dat ik een werkkring dien ik lief had en ilien ik 30 jaren heb vervuld ga verlaten In dit gebouw ben ik in verachiliende betrekkingen gedurende 30 jaren werkzaam geweest on zooals n weet waren hel niet altgd gemakkelgkc tgden daar waar men do betrekking van secretaris opvat in da volle beleekenis de taak wegens de bgzondero omstandigheden die Schoonhoven kenmerken soms zeer moeiiyk is Tuen ik v66r 30 jaren ragn werkkring aanvaardde was de bevolking 2800 zielen thans bgnu iOüO Voor 30 jaren was er voor de administratie meer hulp dan op het oogenblik hoewel zooals n weel de werkzaamheden door uitbreiding op wetgevend gebied enorm zyn toegenomen loch heb ik altyd met lust gearbeid in weerwil dat menigmaal de taak zeer zwaar was Is er veel in die 30 jaren veranderd ook hier in deze vergadering heeft die plaats gehad nog maar weinigen zyn er over dio ik v66r 30 jaren hier ontmoette on die my de oer bewezen van benoeming tot aecretaria Ik mia er velen Met weemoed denk ik aan hen die ik zoo gaarne op deze plaats nog zag o a aan den beer P J Niekerk die my zoo krachtig steunde als lid van den raad en wethouder aan den heer Lazonder die voor my een warm vriend was in wien ik zooveel oprechte vriendschap genooi en niet het minst aan hem met wien ik zoo langen tyd door banden van vriendschap was verbonden den heer N Kooiman In gedachten breng ik hen van deze plaats eon eereaaluut Ik heb mgnheur de voorzitter gedurende myn dienst vier burgemeesters gehad mgn onvergetelgken leermeester wijlen den heer S P H Noordendorp aan wien ik veel ben verplicht do heeren M 1 Chevallier en Mr A D H Kolff van wien ik de 3er had steeds het vertrouwen te genieten en die hunne voor my op hoogen prija gestelde vriendschap mg nimmer hebbon onthouden en ten alotle den heer Van Sloten Toen tt mynheer de Burgemeester hier kwam lag op den drempel van Schoonhoven een hoogo berg van bezwaren en verdachtmakingen waardoor het moeieiyk werd mei moed de laak Ie aanvaarden hel was ot een kwade genius u had ingeblazen dat er geen ambtenaren waren die rcrlrouwcn verdienden en allen verdacht waren niet het minst hy met wien U moest aiinen werken Onder dien indruk hebt u uwe taak aanvaard onder die impressie kwamen er stroomingen die ik hier niet kan releveeren en omstandigheden waarop eerst in de laatste weken een ander licht is gevallen en waarvan ik dan ook geen verwyt meer mag maken Wie die schuld daarvan draagt zal ik hoewel bekend hier niet herhalen maar ik zal het zeggen Ie gelegener tyd opdat Schoonhovens ingezetenen mogen weten dal ik mono betrekking niet nil gebrek aan belangstelling verlaat maar omdat ik ovtrtnigd was dat hel tyd werd dat ik weg moest gaan in hel belang myner gezondheid die meer geschokt is dan menig nwer denkt maar toeh wil Ik niet met een wrok in het harte scheiden en hopen dat het hart van hen die steeds met bitterheid waren vervuld nog eenmaal ontvankelgk wordi voor humanilelt en waardeering van venliensten hunner medemenscfaen Aan D mynheer de Voorzitter breng ik thans raynen harteiyken dank voor de voor rog zoo waardeerende woorden zooeren gesproken en niet het minst roor de wyze waarop U mgne belangen hebt willen behartigen Ten alotle mynheeren leden van den Baad die my ateeda tegemoet zyn gekomen in myne raak moeilgke belrekkiag harteiyk dank daarroor Ik weel wel men kan niet ran allen 4 rriend zyn doch hel roorrecht had ik toch de rriend ran reien uwer te wezen Ik neem dan ook ran T mynheer d Voorzitlar en ras U tien leden ran den gemeenteraad afKkeid dankende voor de welwillende vriendschappelgke wgze waarop U mg in mgn leven hebt gaitennd Ik hoop dat het U gegeven moge sgn door uwe beslniten nog veel te mogen bgdragen lol bevordering van den bloei en welvaart dezer gemeente Ook van doze plaat neem ill afscheid van il myne mede ambtenaren met wie ik steeds aanganaam samenwerkte en voor wier steun ik bartelgk dank zeg En ten alotle ook aan het pabliek voor wie Ik meen in mgn 3ü jarigen dimitt u zgn geweest de ambtenaar en van wie ik aligd ook de meeste welwillandheid heb ondervonden Dat het de gemoente steeds mogü welgaan Ik heb gezegd Merkt men het ziet men niet met wat lagen hg bemoeielgkt bealiat zedeliik werd verguisd Hg de man welke zooveel werklubt eu werkkracht ten toon apreidde hg welke elkeen wilde helpen met raad en ook zoo dikwyia met daad bgilaan Qeeo wonder dat op het oogonblik dat hg daar vrg stond woorden nit zyn mond vloeiden vol bitterheid aan het adres va i hem en hen welke het bem onmogelgk miaklen zyn betrekking nog langer naar eiach te vervullen Van Hen ledoo van den raad neemt hg afscheid wy hebben er elf éen wethouder de heer Lazonder is hem waardig afscbeidswoorde i van innigeu dank te brengen wg hebbon er twee moet ik nog moer zoggen t Men begrypt het allen wel W4 zullen toch maar wachten op den tgd welke den beer O zeil hel beate acht don sluier op te lichten en ona een kgk Ie laten nemen achter de gordgiien welke de feilen omfloerKOU Tut zoolang dus Tot slot een aardig staaltje van chrislelgke naastenliefde ZooaU ulko stad hebbeu ook wg bier in Sch onze atruatlypes Een daarvan C 0 skam ecu man al op laeftgd is thans gefotografeerd op een prentbrielkaart en wordt door den christelgken boekbandolaar du Uruiter in den handel gebracht met het opschrift under elk exemplaar Kees do Beer Wat een naastenliefde tocli hé lezers Eerstens dat men er toe overgaat zoo n man te gebruiken om winst te kunnen maken en tweedons een scheldnaam er onder te plaatsen om aan de zaak nog meer kracht bg te zetten Ik zou dit wel willen vragen aan dien christelgken boekhandelaar Q hebt zelf kinderen één er van is in myn oog omtrent zyn ruggesteldbeid in beklagenswaardige toestand Zoo n kind kan op Interen loeftyd misschien niet zyn eigen brood verdienen en door wat toestand dan ook vervallen tul armoede enz enz Hg kan dus ook worden wal Oskam nu is een vurschuppeling der maal schuppy hoe zou het u smaken als neu op de wgze zooals gg het met anderen doet uw kin4 eens ten toon stelde en munt nil zyn ellendigheid sloeg WILLEM Gemenffde Berichten In de Kath Nieuwe Delftscho Courant van 21 April l l kwam bet volgende scbrgven voor Mynheer de Uedacteur Verleen het Tuigende een plaatsje in uw reeigolezen blad opdat uwe lezers eens kennis kunnen nemen van het onderwgs dal reratrekt wordt door een openbaar onderwyzur op eene scboolwandeling met zynkiasae Vrgdag jl bevond zich een troepje kinderen jongons en meisjes naar schatting 7 8 jaar oud op het laantje van Vollering aan den Parallelweg Schryrer dezes door een ongeval niet in staat te werken kuierde daar heen en weer en was daar ooggetuige ran bet rolgende onderwgs door dezen openbaren rolksopvoeder der kleinen gegeven De meester wees op een paar koeien weidde nit over bot geaiacbl enz en de lezer bsgrypl beter dan ik zeggen kan wal er verder volgde Zoo daalde hy af ot klom hy op lot paarden en schapen waarby hg ter aprak bracht dingaa die wy niet noemen knnnen Hel is byua niet Ie gelooven maar t scheen niet mooi genoeg De grazende koe werd vergeleken met den mensch en deze rergoiyking zelfs zeer duideiyk aangegeren In rerdere byzonderhoden kunnen we niet treden onze voorzichtigheid en kieschheid verbieden ons dat Wie echter zich geroepen gevoelt de juiste toedracht der zaak te welen vorroege zich aan het bureau ran dit blad Ren paaseerand agent werd er bg gehaald Deze trok de schoadera op wat kon hy ook meer doen IF De wandelaar erenwel waa herig rerontwaardigd en meende dat zulk onderwgs ook niet past voor kinderen onzer openbare scholen Hel moge neutraal zyn af la kenren in booge mata is en big ft het toch Een reronlwaardigd getuige Naar aanleiding ran dit schnjren knnnen wg na bet inatellen roo een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek hel volgende malden Io De iniichlingen l bekomen aan bet bureau van de N Oelftache Courant bestonden ttitalnitend in het noemen van naam en woonplaats van den inzender 2o De inzender toonde zich zeer boos toen men hem beleefd om inlichtingen kwam vragen 3u De verontwaardigde getuige boeit verklaard a dat bg niet weet ol bet een byzonder of een openbaar onderwgzer ia geweest dat daarmede zyn aanklacht tegen het openbaar onderwgs verviel kon de manniet inzien b dat hy niet de steller van hel ingezonden stukje ia geweest c dat bg niet de minste aanwgzingkan geven omtrent den naam het niterijjkol den ouderdom van den onderwgzer d dat hy niet met den onderwgzer gesproken heeft e dat hg g e e n enkele nadere aanwyzing kan süü van wat de onderwgzer nan de kinderen zon hebben medegedeeld t dat er geen paijseerend agent bg is gehaald 4o Een zeer nauwkeurig onderzoek aan alle openbare scholen te Delft heelt het volgende resultaat opgeleverd Door geen enkele klasse kinderen onder leiding van een onderwyzer is op bedoelden tgd en plaata eene schoolwandeiiog gf maakt Vrydag 14 April hebben twee onderwgzeressen en een kweekeling een jongen van 16 jaar van eene in de nabglieid zich bevindende openbare schoui in de schoulpauze met ongeveer 100 muisjes en jongens van 6 4 7 jaar die enkele dagen te vuren voor het eerst op school waren gekomen eene wandeling van hoogstens 10 minuten op bit bedoelde terrein gemaakt Van underwgsgeven is toen geen sprake geweest men liep daar alleen om wat frisschc lucht te icbeppen De ooderwyzeresson herinneren zich dat zg heel in de verte een man op en neer hebben zien wandelen Deze man waa op zoo n groeten afstand van de kinderen v rwyderd dat hy niets al ware er onderwgs gegeven heelt knnnei huoren 5u Uil van verschillende zyden ontvangen inlichtingen kan worden geconstateerd dal de man als zeer bekrompen van geest bekend staat en niet in slaat is zyne gedachten in dragaiyk Nederlandsch up papier te brengen Bovendien zy hier opgemerkt dat hg zgne kinderen steeda openbaar onderwya beeft doen genieten 6o Do verontwaardigde getoige heeft voor en na het plaatsen van hot ingezonden stok gesproken met den heer L J Hermans kalh byzonder onderwgzer verslaggever van de Nieuwe Delltsche Cl en vurig stryder roor do kath bgzondere school terwyi volgeM andere ons verstrekte gegevens het in hooge male waarschynlgk is dat d zc man de werkeiyke schtyver en steller van bet bedoelde stukje is Uit dit alles bigkl dal het achrgven in de Nieuwe Delltsche Cl niet alleen geheel onwaar maar eene verdachtmaking en ergeriyk lasterpraatje van de laagste soort is een lasterpraatje tegen de openbare school dat de wereld ingezonden wordt met het keunelgk doel in dezen bewogen tyd np onderwgs en politiek gebied dienst te knnnen doen Het scbrgven in de Nieuwe Delltsche Ct kan dus ook gerekend worden tot de reeks van lielelgkbeden voorkomende in vorscbillende antirevol eu kath bladen aan hel adrei dor openb school om de woorden van dr Knyper uitgesproken in de zitting der Tweede Kamer van 5 April l l opnieuw te legenalroUen Er is nooit in ons land nyni wetens één onaangenaam woord tegen de openbare school gesproken De Besturen der Aid Delft van bet Nederl onderw Oen en van den Bond van N O Delft 9 Mei 1905 TO Hilversum meldt men aan de N E C Bé r kalh timmorliedenvereeniging St nseph besloot met algemeene stemmen het Mmiddelingsvoorstel van do meerderheid wr Kamer van arbeid te aanvaarden By i behandelen van het voorstel der min rheid zag zg liever dat dit word ingo eerd aangezien dit haar nader brengt tol het door baar gevraagde doel De Prol Christ en de D E Vereeniging deelden de Kamer in haar antwoord mede dat zg over loigd zyn dal de eiach van een 60 urige werkweek met een uurloon van 23 cent alleszins biliyk en de doorvoering noodza Mjk is overwegende dal hol niet inwil Sgen van dezen eisch door de patroons alleen Nn kwestie is om hun prestige te willen Mdhaven achten zy hel meerderbeidavoor lél eene bestendiging van den thana be toanden toestand en daarom verwerpeiyk y machtigen echter de besturen van hare Tereenigingen een overeenkomst met de pa traons organisatie te sluiten op den grondslag Vu hel minderheidavooralel De schildersvereeniging alhier nam naar unieiding ran hel besluit ran de bouwknn oprichtgra n teekenaan io zake de staking der timmerlieden een motie aan waarin zg bedoeld beslnit ten sterkate afkeurt als zynde dit eene ongevraagde raoening eenzydig en in de gegeven omstandigheden slechts geschikt de bestaand oneenigheid lusschen de partgen te vergrouten De schildersvereeniging bad bet waardiger gevonden als zg een middel aan de band badden gedaan waarduur de taking had kunnen wurden opgeheven Tlf ËllendorI bg Aken gaan een man en een vrouw tronwen die beiden nit drie vorige huwelgken kinderen hebben Wanneer ook deze ecbt met kinderen mag gezegend worden zullen er in het huisgezin zeven derlei kinderen zyn Dinsdag kwam by een rgwielhandelaar op de Priniengracht te Amsterdam een meneer die zeide K te beeten ambtenaar aan de Kykaverzekeiingsbank te zgn en wel plan te hebben een rgwiel te koopen Over den verkoop was men het spoedig eens den vulgenden murgen zoo het karretje bg K aan huis bezorgd worden Toen dit was algesproken zeidu de koepor maar é propos ik moet nog direct een boodschip doen zou tt my even een rgwiel willen leenen De rgwielhandelaar had daar niets op legen en meneer K ging met het rgwiel waarde I 62 50 heen en moet nog terugkeeren Oittareu voormiddag kwam de rgwielhandelnar aan de Bgksverzekeringsbank en ver zocht den heer K te spreken Inderdaad kwam er een ambtenaar van denopgegevun naam maar dio zag er heel anders nit dan de kuoper van het rgwiol De rgwielhandelaar bemerkte na dat hy opgelicht was De kuoper heelt zgn wandelstok achtergelaten nisschien dat deze omstandigheid tot zyne ontdekking leidt Tel Men meldt uil Enschede i In een open briel zullen de stakers antwoorden op het communiqué dor patrounsvereoniging Zg verklaren daarin dat do firma Serphus hare belulten van 25 April jl heeft geschonden Tegenover de zaak van v rtrouwen waarvan de labrikanlen spreken stellen zy de hare zy biyven volhouden hunne eiacben ook wal het ophangen conor loonlgst betreft Zy zgn bereid daartoe opgeroepen ton allen tyde mot de patroonsvereeniging te cunforeeren Over de ramp die uit het atop zotten wordt geboren kunnen zy gerust zyn het is niet baooe schuld zeggen zy Een sneltrein die van Djokdja nuar Maus vertruk is naby de halte Patoekan aan een groot gevaar ontsnapt By een wachtbuisje was do vrouw belast met hel sluiten en openen des hoornen op den ovirweg uitgegaan en bad haar taak overgegoven aan haar man Togen den tgd dat de sneltrein moest aankomen passeerde een aantal grebaks met rails beladen den overweg De boomen waren gesloten maar omdat de trein nog niet zichtbaar was werd er geen bezwaar gemaakt ze weer te openen hoewel het signaal van aankomst gegeven was De drie eerste grebakken gingen zonder bezwaar over de lyn heen doch de vierde bloei steken De beer Wiessner dia in de nabybeid werkzaam was bemerkte hel ontzettende gevaar Don sneltrein zag men naderen on de grebak stond op de spoorbaan Zonder zich een oogenblik te bedenken snelde de heer W lor hulp Bggestaan door zgn mandoer gelukte het bem met gevaar vuur eigen leven nog jnist bytyds de s ippiea met de grebak van de rails al te brengen slechts enkels seconden later passeerde de sneltrein Verscheiden koelies die onder den heer W werkzaam waren stonden rerbluft de pogingen van bnn meester aan te gapen zonder eenige hulp te rerleenen Arm kind I In de Ooslenbnrger Middenstraat te Amsterdam woont het kinderlouze echtpaar G dat een jaar ut zea geledon een tweejarig meiaje ter verzorging tol zich nam dal door haar moeder volgens de buren mishandeld werd Eenige jaren ging het nu goed De pleegondera verzorgden hel kind voorbeeldig en het meiaje dat eerat zeer zwak waa groeide flink op Nadat hel kind vyi jaar by baar pleegouders had doorge bracht vroeg onrerwacht de rader die met den pleegrader samen op de landswerl werkte het kind terug De pleegouders moesten natonriyk aan bet verzoek roldoen zy t ook noode Een jaar was hel kind bg haar ouders terug loan op straat gisteren bel kind naar baar rroegere pleegmoeder toekwam huilende en verklarende dat bet niet terug wilde want dat moeder het zoo sloeg Bg onderzoek bleek werkeiyk het kind bont en blauw gealagen te zyn en had hel daarby pgn in den rug Het kind verhaalde dat moeder haar op den grond wierp en dan trapte Do vroegere pleegouders hebben nn eenklacht over deze mishandeling ingediendaan het politiebureau up Kattenburg dochdo buren moeten naar wy vernamen gisteravond een dreigende houding hebbenaangenomen togen de ontaarde moeder diezich wgselgk niet liet zien maar door haarman heelt laten zeggen dat zy bet kind welgeheel wilde alstaan N v N Rechtzaken Voor do arrondisiements roohtbank te Rotlurdam atund Dinsdag o a oog terecht JsoMhans zonder beroep il IS linde te Rotterdam Van 18 H tot in Maart van dit jaar was beklaagde als burgemeester en al spoedig mede ala secretaris van de gemeenten Goudcr ik en Berkenwoudo opgetreden In die hoedanigheid had hg wel gelden ontvangen voor de gemeente Guuderak bestaande in clioulgeldon en huurpenningen Zoo had hy in het laatst van 1901 en in het begin von dit jaar ontvangen een bedrag van I 56 on twee bedrogen an f 70 welke gelden hg in zgn eigen kas had gedaan om zooals dit de gewoonte was ze te verrekenen met de uitgaven die hg voor de gemeente deed Nooit heeft de bedoeling bg hom bestaan om zich met deze gelden ton iiadeele dor gemeente te varrgken Beklaagde erkent te hebban geweten dat art 181 der gemeentewet voorschryu dat om do drie maanden kasupneming moet plaat hebben proces verbaal daarvan muüt worden opgemaakt en in afschrift medegedeeld aon Uodepnteerde Staten In het vorig jaar was hg hiermede echter gaan verslolfeii Hg had toen hg weet niet óf hg oer st het origineel 61 eerst bat afschrift proces verbaal heeft gemankt voor do knsnpneming van genuemde gemeen en lorwyi in werkelgkheid doze kas opnemingen niet haddon plants gehad Beklaagde zag het nut daaivan vorder niet in umdnt by nprueping de welhuuilers niet verschonen Een alschrift van de gojngoordc kas opnemingen had hy da irna verzonden aan do Godnpu leerde Staten zonder zich editor te kannen voorstellen bg het maken van die stukken dat daaruit oenig nadeel kun untstaan Zyn bedoeling is nimmer guweesl ze als echt on onvervalscht duur eon ander te doen gebruiken Do verhalen die achterbleven dienden alleen s Icpgur um later te gebruiken om te kannen conlrolearcn wal aan Oed Statco was vorzundon Io Februari nn van dit jaar had hy do gemeente verlaten zich begevende naar Antwerpen Hg had toen aan zyn zoon acbtergelaten een door hem gotoekend blanco mandaat om daarop te ontvangen zyn salaria en gedane uitgaven tevens daarby opdracht gevende om mot dit te ontvangen geld te verrekenen hetgeen de gemeente nog van hom te goed had Da gtimoente bad echter tot beden deze uitbetaling niet gedaan zoo dat uok de vorrekciiiug niet plaats heelt gehad Io het z g afschrift bad beklaagde het doen voorkomen ala zonde een wethou Ier bg de opname dor ka tegenwoordig zyn geweest en hel daarvan opgemaakt procasverbaal hebben gotoekend hetgeen in werkoiykbe d niet had plaats gehad Naar do moening vnn bot O M zon voor de te laato galegdo verduistering geen ver ourdaeling kunnen volgen danr uit da behandeling van beden niet gebleken is dat beklaagde bet opzet heeft gehad um zich de bovengemelde gelden wederrechtelgk toe te eigenen Anders ia het evenwel met de geïmputeerde valschheden in adthentieke aden en de gebrnikmaking daarvan De afschriften der gefingeerde procassen rerbaal toch heeft beklaagde opgezonden als waren zg echt en onvervalscht öeldeiyk nadeel ia hieruit wel niet ontstaan doch volgens de bestaands jurisprodentie is dit ook niet noudig Gedeputeerde Staten zyn evenwel door de in ending der atukken in hun vertrouwen tegenover de gemoenton belemmerd die aan de ingekomen atukken groote waarde hechten Ter zake der valschheden en gebruikmaking werd veroordteling gevraagd tot 2 maanden gevangenisstraf De verdediger mr Th A Frnin wees er op dal gedurende den loop der zaak de ernst en de omvang daarvan zeer ia verminderd Zeer hoog was deze zaak in de nieuwsbladen opgeschroefd het ernstig karakter der zaak ia avenwel bg bel onderzoek daarvan in een geheel ander licht getreden Beklaagde Ts vertf kken met achterlating van een rerzdek om ontalag de zaken der gemeenten in ót de achterlatende alleen met bet voornemen elders zich een batere positie e reracbaffen Met bet O H was pleiter hel eens dat ter cake ran de te laste gelegde rerduiatering geen reroordceling zal kunnen volgen Ala een der beste burgemeesters van Zuidholland stond beklaagde bekend Door lal van slagen in beklaagde a lamilie waa deze in zyn financiën zeer achteruitgegaan en met dat allez in het boold heeft by adminiitratiel gezondigd en hy bod beter gedaan dit n t htM Volgens pleiter bMft beklaagde zich ochlor niet achuldig gemaakt aan stnafbare valschheden De stukken in qaaeslie toch moeten bestemd zgn oo te dienon llut eanig bewga Velgena de wel missen ebhter deze atukken alle bewyskrachl In de tiir tafel liggende atukken zgn abaoluut ge n valachhedon gepleegd origineele irocesaeil verbaal zgn er nimmer gewaeat Ala niet geteekend d ior den wethoader konden ko zelta aan den raad niet warden overgelegd ze dienden slechta ala concept Volgena art 181 dor Gemeentewet hebben dus ook de alscbriften geen bewyskrachl Zo zgn alleen geteekend door den secretaris en hadden bebooren geteekend te worden door B in W Beklaagde heeft administratiel gezclodigd aan strafbare valschheden heeft hyi zich echter volgens pleiter niet schnldig gemaakt Vry praak zal dos da afloop vab deze zaak moeten zgn Uitspraiak in deze zaak over 14 dagen AllETBSBIOBTKH Uoada i Mei 1905 RANE f Bij blijven aanvoer wai de stemniiog heden weder va t Tarwe dere dito 7 IO eeuwM he ieeowsche 7 0 i g ao Mm 4o 75 Afwijkende 6 75 l ohler 7 5 a 5 Ro y 1 5 4 5 75 Polder 5 lo 5 15 Hiiitenl ndiche er7okilo 4 goil n lUievallicr 6 15 4 6 75 HaW per heet L50 i 3 75 p Kilo 7 90 4 10 Hennepzaad 1 InUndsch 1 BuilenlanHihe 7 4 j 50 Kanarieiaad 13 41 14 50 Kool ja nd a Erwten tookerwten A Bjj tenlandachi oererwten per 80 Kilo 5 00 4 6 10 Boibnen bruine boonen i i tc i 11 TTJ kV l oown ƒ 6 5 4 6 50 Huive Boonen 4 8 50 Mkis per 100 Kilo Bonte Amwikaan che 5 6b 4 5 90 Ode 7 i 7 so Ciniiuantini k VaamaJi Melkvee goede unvoer handel en prijMn lècr huo Vette varkeni redel aanvoer handd lui 13 4 aji cl r hall K O Uiggeo voor Kngelknd weiniz aanvoer handel matii 10 l K f S 4 Ljo per week velte iKhajien geen aanvoer handel geen Uramcrcn goede Aanvoer handel rijw ƒ 10 4 14 Nuchtere Ualvmn rcdcl aanvoer handel vrilw 8 4 ii Kokkalveren a 7 I Kaai igevoerd 110 partijen handel vlua ie kwal 1 J5 a 6 j JJ j 4 zwaardere a Noordholkanschc Boter i oi iiukk n van en kaU K O kaadd Goeboler t 4 i io Weiboler 80 4 90 Df IVonveaulé s IN ÜIA TKLS Costaoes Dl mei Rokkea eg l elgatirs zyn voor ict aanataande Seizoen in r grtml XwiJim ontvangen van da guedkoapste lot de beslh aoorten BurigarlUka Stand GEBOBEIN 10 Mei Jan ouders J Sluiter en J van der Snoek Helena Catharina oudera A de Mol en A M Lamers OVERLEDEN 10 Mei C A Waltbie 4 m W Krnyaheor 5 d H van Keraen wed W Doornbosch 81 j GEHUWI 10 Mei T de Zeeuw en C M van den Hoek A B van der Velden en W van Henach J J Henrich en J Vooya P Benschop en J run Houten p i Leyerweert en C A H Beaumont KMovUk GEBOREN Janna Allda ondera K van Boon en HL Anker Jan Pieter ondera J M Midde man en G Duinburg Johanna Maria Oudera H Fianen en C Houdyk IïïvKïïïwFÏEn Zeiiuv en IMaagpiijders wordt ait ovirtniging ala a werkelgka knip ia den nood bet boek aanbevolen Na ontvaakat van adres par brisfkaartworll l t boakje Iraneo par post loegaaondan door BLOKPOsLg BmUl SaltbonuMl