Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1905

o 720 Zaterdag 13 Mei 1905 44ste Janr ang mmm miuwi iSwuwS en Adtertentiehlad mor Gouda en Omstreken Irlrloon o L e lJi ga e ilezci ourant geschiedt dag eJijks met uitzondering van Zon en Feesfdng en De j riJ8 pej drie maanden i 1 26 Iranm per jKwt 1 70 Afzonderlijk JSoinniers V IJ F C E N T K N r Tricremi Sff ADVEHTENTIEN woiilen ephiitst van 1 6 regels a 50 Centen itvlere regel mivr 10 Centen Oroote letters wonlen herokentl naar plaat8ruimt Inzending van Advertentiën tot 1 uur 4 l i t i aoDd Druk va A BRINKMAN A zk f Corresponde ton te Qouda de Beeren DORTLANI en Co IlooMjiri tv 00 000 vit btlukdcbid Üt pfy n tijn Ioor den SfaAt e £aran eerd UUnmntttfinO tot dëelnuttin in de kaniufn van t e locM tien Staat llanibiirj ycwoarborKde grootc jeIdioten wiunn trker 8 UUlioen 325 120 Mark gewonnen moewn irorden Ite luxjldprgzcn van feze voordMlige tütcrij ijn volgeodc namelijk I e allerhüogst pnji if m bet gelukkigste ge al eooooo M k 1 jri ï 40 mil M SO OU i M ÏO OIlO M Iprijl 1 pnji 1 s ooH M 11 pnji 10 000 M SWiOM I oa M f 000 M 1 1 OOM M M 10 1 M I l 10 H Kremie 300 001 M 100 000 M iiOOOM 10 100 M 1 004 M 40 000 M SS OOO M O 00 M I prijl van 100 00 M 1 60 0011 M 1 tO OOOM In het geheel twvat dexe loterij ilie uit 7 lilaiKri benlaat liOOO kiten met IH l prijzen en I premien soodat bijtia op de hellt van alle loten een prijs vall I gzt iidere attentie verdient de aanmerkelijke vtrbetcring van het plan ler loterij waurdour de apeler in staat is gesteld ecne premie met als tot nog toe alleen in tie laalite kleBse maar reeds in olke klasse te winnen l e allerhoogste nrijs der ste klasse bcdntagt in het gelukkigste geval 0 0 Mark tijgt in de e kl tot i UiiO M in de e tot 0000 M in de 4e lot 6 00 M in de te tot 70 00 M in de e tot o li o M in de 7e en laatste klasse tot 00 000 M irk Voor de eerste prijstrekking die olhtieel is vtatgetteld kost een geheel origineel lot slechts OuUL 3 60 een hall origineel lot slechts iuld 1 75 een kwart origineel lot slechts Uuid 0 90 De inleggeiden voor de volgende klassen Koowet als de juiste lijst der prijsen worden aangegeven in het officieele trckktngsptan voonien van het Wa n van den Staat welk plan tk op aanvrage ratis versend ledere deelnemer in de loterij ontvanj t ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehml hebbende trekking du ofticieetc tr kkingstijst Uf iillbeUiltiif m rerifaitlug vuu pr i ii geschiedt duor mij dirert en prompt nan de I winners en onder de strengste geheiinlmuding Iedere t estelling kan men eenvoudig 3 per postwissel opgeven ook tegen reoibours B oprlrarht verzoek ik beleefd nuj den naam van dit bUd te melden Men wende lith dus met ile aanvrn ig om tHCsenrliiig van loten voor de sjKiedlg plaats hebticnde trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tut 18 MEI met vertrouwen tot Samuel lleckscher Seiir Ilankiet en Wisielkanloor in IIAMIIUKG Duitse bland Onnavolgbaar itB thuo door nieaw goronden loopaüiiiiiKen onu lm liVrer gtêckUtlerae fortroUem Peimlmre nogarrl Zg gevenkrusht s dioplo die imankarii niet kunnenk r lk n Men ovortniga lich geen iiniintiesVoor da echte ta ontvangen i Qelll Prllacoorant met aan aantal onge TTMgdo getulgHcbrlllcn gntit op aanvraag Boxtel B HOUAKUTS Jt Co Afaat Toor ÜOUÜA Firma A QDaNT Kmtlbandal Kloiweg b wien modellen te bazichtlgan iljn EENIBBEFOTTAITTIEL m wonlt vtnockt ii t NKHh Ie Irtirn DIT n ManuiJii N lUVEIVSWAAY ZOMEN OORINOHBH D M THESEN worden l i l verd iti rtegelde jmkje T n rg twM M en halt ea een AW ottt met verineldinfi vui Nnmnier et ll rya viHiraii ii van nev iiatMiu IMerk volgens de Vi t gedopo Fntwrd ïtich tol de uitvo4 rtiH van fv arde orders annbi velttnile J C BIJL tuorlieen 3 BRRRBAART Li VOORJAAIiS PAARDEIVlARKT LOTEN verkrijgbaar a 50 cent bö A BRIITKHAIT ZOOK LANOK TIENDEWEO Trekking Zaterdag 3 Juni K ONINKLUKC Gebruikt teeda do WEReLDBEROEMOe Superior Druiven Borstlioning Extract Bfinlg helpend tui ft rtotutd iniddul tegen Ycrkoudlieid astma kealppn kink en nlgmligt l broncliitiH n alle borst en lüngaandoeiiiOKt it Negen maal met Goud bekroond Konige fabrikanten H Na VAN SCHAiK Z riaeoua van M A 70 1 Kun Stoomlobriek lic lluiiliii bloeiii Verkrjj bun hy Firma WOLt Fdi tii Weathaven 198 Joui a A LAI h A V K A Kleiweg K ln l douda K II V N MILI Veeratal 11 120 te o A IIOÜMAN oorJrer i l INK K meuwtrtrrta J I Jul A N ïl ZKHHE V 0 m im i J Th TOIIKKN llotk Ut W JK u Uk A BCIIEKIt ua rmA P W V KIJK Oudmater k va om IIKI IDEN te Retawiik 1 v n SPf K Moena itUi l v o STA It Witddingsrren Wed J HllLSf WadJinqucee M Kl l KM N Waddingmen P A ua lillOl T OurfeioiKer j A ii lONDIl WeKM r J I KAHTKI BIN PoUbroikerdam I HIKKKH te WlillMt llVWIiVU Unt U niet misleiden iaor IbilU SIroai Het kUmslui i r PuM o 16 J bolilii il niut Jm Sirooi eau yi i nrrlel wiiiirdr PARATEN VAN nn l arr r hp kraclltlteenTerslerkcndeKINA WIJNtegenswafcte I ia gi y t ty j Vjj j l J juenen Jebrsli aan Mlust sleehu spUsvsrlsrlnc senuwnoontpUn ter versterklW na ziekte of kraambêil koorts en hare KcvoL ei JUINALAROCHE PERRUOINEUX m bet bijumder leeei Bloedgebrek Blesksoehl kwalen van Krlllschsn leeftyd eiu Vcrknlifboar in HttL i8 s 1 00 en 1 FiW 1 JIf nA n rBterkend aangona mvanima k voordsgelljVKhceb oik 9 1 kinderen zwakken enkUerachllge rt ll nteee SUleb velen AU fMMeskraehnëe drank l ij stoornissen tki spUsvertertnfsornnen en dlarrhie ook vn iul ellnsen en kleine kln ler l ni t bn K r 1 70 W Kgr O BO H Kgr 0 60 uwè Melksuiker fK r aM Ï w 5 Acttimn r iGrarpHfsn keneenerhalve Cleaietle is veldoeadc terbcstril 4 f a i ö 6a T5 80 Tamarinde Bonbons L I ZtgTrrS aia VTO kiii leren be i 1 Tamarinde Bonbons vnn KKAEPKI IEN HOUrl beUnsnike dienitl daar le vorm viKir bel kiiHl iMfeerlyk rn tic vmnnk aangenaam it Pnjs per doosje O OO en 0 60 alm alr Pac4SlloG slgemeen erkend alj het BESTE buUmiddel slt nK ploi n tn vsrsaehtend middel b uitnemendheid nltslnlend hi □ II ili LA ciknjyl ar Pnjt ƒ 0 80 per fteschje pm MUnuEH a HOLII U Zalal tlM KRAia ELiEI J L HOLM Honeveranciers ZEIST ti t munm urn IttimUtakmimf m P r ri fi door maer dun doizond aanztunl jke proIaSRoren an sreneesheeren beproefd vnorgejcliroven en aünbavoicnl IHl liet publiek sedert 2 i jaren gvlield al gndo bet br$lr goeakoaptle an OHteluiltt H kale Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkolen boven Kootan Droppels llengsala Mineraalwateren enz en niks om hare aannenamo nitwerkiitg lHru koelie mteh voor namaakt Iedere dooa moet het wetleiyii grrfgltfree de hanileUmerk nameiyk het teMlt krmtt In kei rmoMe ttrid t 4e kaïtHleekenlHg lllekaré HranM dragen lt e 4f r t t K ran manlen UolgT itoltetOam Zjj ign verkrijgbaar in doosjes k 70 Cenis geen kleinere en el to OiiiiiA bji WOLFF i Co itmiiiin iiiTfliMiK ïï Qeeft Directenren Mr A W F H SANGER en J DK WAARD f o faMéèrleeem git Terkrjjgbur k t0O o o OHTVANGEN Alld soorten SCHOEN WI Hk voor bet a s seiaoen in het MrdiraliaiiLsdi Scbieii im l4unninu zi n KLEIWEG E J0 tegenover do Kkiwegateeg Aanbevelend G SIHITS Alle repAratli D en AaDgemeteo werk DE GOEDKOOPSTE i DE MEEST PRACTISOHE A bE MEB8T VOLLEDIQE f MOOEHL tWEIV r in beslist die der Firma ril E LA niKS JOVUXAL met minütens diie gratis gekiiiplu pntruniMi en en gekleuido pliiut TUE ILL IHiESSitAKIilt f met een griiti geknipt piilroon é THE BAZAAR Of CUlLlt A HENS rjnuioxs f KindermodeH met vele gratis ge knipte pntroiien VHAAOT Vw BoekhoHtMaar Proefnummer é Alle met l oalel UuU Bklvoegiiel f Van alle in deze bladen vooikuuieiide M modellen ziJn GEKNIPTE PATKO NEN f niet Huil verklaring vnorniHeliiliiig van f bu MILI Y SIMO NS Heerlijk mfrissdmJ Conserveart da handsnl Yolgm den hedendaagtihn stand der wetenschap is Odot preefondBrvindBliik lKtbeste mékl mr de rerzorging tan amdeitmdai Alleen gsht ifl onze Pa Bnl flaeon In bet VERLICHTING MAQAZIJN l e Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF U7 ijjn voorhanden da nieuwste modellen GASORMAMEITEIV GasglorillchlbraDilers Gas Eleeira Itraadm Ballons enz KHAI EN en ZIJDEN Fidnje Enorme keuze glflerl e geëmailleerde HDISHODDELUKE ARTIKELfiR deugdzaam eo zindelijk urn mm gaisovei cAsroRWEs KOOKAPPARATEN Wandcomrorri Saloo GisUieiyes en verder alles wat tol het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbniien w Bsl I ê wlla7taalk r M l ky tawealNi H U WISG K VI L 0 BURGEMEESTER en WETHO0DEKS der Gemeente GOUDA Gezien Art 228 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termgnen voor de vorderingen ten laste van bet Ruk by du Wot bepaald of te bepalen op die ten laate der Gemeente van toep is8ing z n en dat mitsdien alle zoodanige vorderingon over den dienst van l K 4 vóór of niierlyk op den Oii Juni aan staande behooren te worden ingediend GOUDA den 12 Mei 190 Bargemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOR h B De Secretaris BROUWER Uulteiilaydscii Uverzlcbl Naar geroeid wordt zjin Iweo schepen van het Wladiwostokeskader gezien bg Aomorf uan de golf van Aoinori noordkubt van Hondo aan de Tsocngari straal De aanwezigheid op 9 dezer van twee Russische schepen vorinoedelgk de Gromoboi en de Rossia biJ Aomorf wordt bevestigd Htt Peterfaburgsche Telcgraafagentschap deelt het volgende telegram van generaal Linjewitsj gedateerd 10 Mei aan den Tsaar mede Den Tden werden onze voorposten op de linie Podysuysche Schihuy aangevallen door vijandelijke cavalerie Do Japanners werden onder een kraisvnnr teruggeslagen den Bsten Mei deed de vgand weder tevergeefs een poging onze voorposten naar het Noorden terug te drgven Den 9den Mei drong een Uussische aldeeling cavalerie door tot iian de door Japanners bezatte mjjnen van Sjahetzy Duor een omtrekkende beweging en artillerievaur werden de Japanners gedwongnn zich terug te trekken naar bet dorp 8jianzoe Nadat zjj ook uit dit dorp waren verdreven trokken 10 achteruit naar het dorp Madiopa V De Petit Journal ontving van zjjn correspondent te Petersburg een telegram dat aldaar bericht was ontvangen van de vereeniging op Dinsdag van de beide Russische vloten ok de Matin correspondent meent dat de vereeniging reeds heeft plaats gehad Bevestigd is dit gernclit echter niet FEViLLETOX DEDOCBTIB VANBIirSCEBFS 42 Ja dacht hg de griffier van t gereeutehof kent mg wel van zeer naby maar ik cal mgn stem veranderen een hoogen rug maken my klecden als een arbeider met een sterk Gasconscb accent spreken en zö6 ijn onderkaak vooruit steken Wie zul mg da nog herkennen V Opgewonden als hg wa verbeeldde hg zich werkeiyk op die wjae iedereen te kiinnen misleiden en glimlachte op dat denkbeeld Mgn dochter zal geëerd blgven mompelde bg de nagedachtenis mgner vrouw eveneens I BIgmoedig ga ik den dood in We zullen allen gelukkig zgn I Nadenkend ging bg litten Ja maar de Labanère Hoe krijg ik hem hierr WieflÉkem aan t verstand brengen welke liefde haar heeft ingeboezemd f Wie zal hem opnieuw met mgn dochter in kennis stellen als ik my zelf heb aangegeven r De doktert Maar mgn plotseling rertrek under dat iemand kon opgeven Maandagnacht kwamen de Russische kruisers Rion en Jemtsjoeg behoorende tot admiraal Rodji twcnky s eskader bg Kaap Hint Jacques met orders voor admiraal Nebogatof Zg luikerden tfrie of vier mgl van do kust op verzoek van de Fransche ovei lieid De zee was hoog eo personen die de schepen van dichtbg zagen verklaarden dat nit wat er door het woelige water van do scheepsrompen te zien kwam viei af te leidon dat do scheepswanden vrg waren van schelpen en wier Het eskader van Nebogatof kwam bg het aanbreken van deh dag in zicht van Kaap St Jacqaes en wilde do rivier opvaren tot Saigon om te vragen of er orders van Rodjestwensky lagen en om versche levensraid dolen in te nemen De twee schepen van Rodjestwensky s eskader deelden Nebogatof echter mede dat do verecnigiiig der beide vloten builen Indo Chineesche wateren zou plaats hebben waarop Nebogatof weer zee koos Uit bovenstaand bericht valt af te leiden dat de Jemstjoeg niet de Sjentsjoeg dusniet te Wladiwostok kan z n aangekomen Ook do aankomst van de Almaz wordtblgkbaar terecht betWMeld het is een beschermde kruiser van 3285 tons loopendenogentien knoopen Van de Roasia en Groraqfcoi de twee voornaamste schepen van het Wladiwostokeskader zjjn gunstige berichten ontvangen de Bogalyr echter is nog steeds onzeewaardig Verdor zgn er nog negen broikbaro torpedobooteii er zouden drio torpedojagers ter plaatse gebouwd worden doch men weet niet of dit reeds geschied is Dauren tegen is de bouw van vjjf onderzeesche booten voltooid In het Prnisische Huis van afgevaardigden dat Woensdag tegelgk met den Rgksdag weer voor het eerst na het reces bgeenkwam is over een voorstel van de commissie voor handel en bedrgf beraadslaagd de wenscheijjkhcid uitsprekende van een verscherping van do belasting op de groote mogazgnen De commissie wenscht de belasting te vcrhoogen en bovendien de aanvangsgrens van de belasting van 400 000 mk omzet to verlagen tpt 200 000 mk Oberfinanzrat dr Slrutz verklaarde dat deze voorstellen voor do regeering onaannemelgk waren Oeser van de vrgzinnige volkspartij stemde met die verklaring in terwijl sprekers van het centrum de antisemieten en de conservatieven de voorstellen verdedigden De nationaal liberaal Hausmann zeido dat hjj alhoewel hg geen vriend waarheen valt al te in t oogioopend samen met de vrywillige aanmelding van den waren schuldige Men zal ontdekken dat ik het ben dat kan niet missen Hy verviel weder in zgn sombere mgroeringen en een oogenblikje later wekte hg de verpleegster Zuster zeide bg waak een oogenblikja bg mgg dochter ik ga de deur nit Zonder er zelfs aan te denken dat hy blootshoofds was spoedde hg zich voort Waarheen Het was hem om t even hg wist bet niet t Was buiten koud maar dat vond hy niet onaangenaép zoo hy t al opmerkte Hg had ook gehoopt dat de frisscho morgenlucht bem helder zon laten denken Hy liep den heavel opwaarts Op sommige plekjes was t nog zeer donker en de gedachte kwam onbestemd bg bem op dat het zoo gelnkkig zgn zou als hy door een misstap zonder het te willen of te weten in de diepte stortte en als dan eensklaps alles uit was Ik heb geen afscheid genomen van niyn kind mompelde hy en dat maakte hem weer voorzichtig Hy liep steeds voort en herinnerde zich dingen die lang geleden waren het lief geluid van zyn kind toen zg nog in een wiegje lag het kraaiend gillen het voornitBteken van de mollige handjes en duizend was van de groote baz ari niet mal de commissie kon meegaan Luik wa gister in feestdos ter gelegenheid van het bezoek var koning Leopold Het waa prachtig weder Te oen uur kwam de Koninklgko trein te Luik nan Z M was vergezeld door zjjn neef prins Albert en drie lainislers In optocht begaf men zich naar de tentoonstelling waar de Koning togen 2 uur aankwam In een klein paviljoen ontving de Koning den heer Roys de Beerenbrouek Commis saris dor Koningin in Limburg die door H M koningin Wilhelmioa te zUner begroeting daarheen was afgevaardigd De Koning dankte hem hartelijk en gat oitdrnkking aan z jn buitengewone sympathie voor de Koningin ook een Duitach gezantschap was ter begroeiing overgekomen alleen de generaals en de gouverneur van Luik woonden dezo receptie by Te half drie begaf de Koning zich naar een andere aaal vaar de heer Dignelfe president van het nitvoerend comité den Koning het wolkom toeriep De Koning bedankte de bnitenlandsche naties die de i hadden genomen nan de tentoonstelling en daarop werden een groot aantal personen voorgesteld Togen half vier begon de Koning een rondgang door de haHenlandsehe t deelingenj deaeajnnog niet geheel gereed maar men vordert goed De Nederlandsche is bgna geheel on al gereed en maakt oen zeer goed fignur Da heeren Schollen lid van de Eerste Kamer Dudok de Wit Bakker secretaris Jonker vicepresident Kolkman van Dordrecht en Van Bennekom worden den Koning voorgesteld De heer Scholten hield een toespraak tot den Koning en deze herinnerde in zyn antwoord daarop aan het bezoek dat hy ia 1883 aan de tentoonstelling te Amsterdam bracht Tot den heer Do Wit zeide Z M dat hg altg d gaarne naar Holland kwam on dat hg menigmaal als bet weer op de Noordzee ongunstig was een schuilplaats had gezocht in Nederlandsche havens Toen da Koning onder do aanwezigen mevr Mesdag opmerkte het hg dozo aan zich ïoorslellen De Koning maakte oen wandeling door alle afdeelingen en begaf zich toen naar het Palais des beam Arts waar da Nedarlaodsche kunstenaars Mesdag v Hove W Stee link Maris en Pieterae hem verden voorgesteld De Koning verliet Luik te 7 nut onder groote toejuiching van de bevolking kleinigheden als een kostbaar kleinood in een hoekjo van zgn geheugen bewaard Neen neen niet sterven I zeide hy half overlaid en do herinneringen aan zyn kind brachten hem op de herinneringen aan hare moedor 0 neen niet sterven herhaalde hy Met zulke herinneringen wil ik leven in de gevangenis op de galeien het zelfdo waar en hoc als ik maar mag leven I De traoen vloeiden bem overvloedigigk langs de wangen Ik ben nu diep ongelukkig maar ik ben toch ook zeer gelukkig geweest 1 Hy beklom de helling van deu hollen weg waarin hg zich op dit oogonblik bevond ten einde naar een grooten eikenboom to loepen dien hg wist dat daar op een honderdtal schreden afstand zich verhief t was de eik waaronder hg eeni met zyn jonge vrouw had zitten ontbgten Verder op was ook een kromme wortel die op een eigenaardige wgze boven den grond uitstak Daar had zgn vrouw op een Zondagavond vermoeid van de wandeling uitgernst Niet ver daar van daan stond een berkeboom H j streek met zgn vingers langs den stam om daar te voeten naar een soort van uitwas Hg vond wat by zocht Die uitwas bestond daar al achttien Jaar en was ontataan door het insnyden van een naam den naam Do Fransche afgevaardigde Deloiiele oen der leiders van de koloniale party beeft zich tegenover een Tiu B corre pondent uitgesproken over de neilraUtciti nnestio En deze afgevaardigde itat tn toestand eer ernstig in Wel is waar heaft Frankrgk alles gedaan wat in lyn vermogan ia nm een schending dt r neutraliteit ts vaorkomen maar wat kon li t doen toginovor een machtig Kasalsch eskader dat zich ongegeneerd in een Oost Aziatische hoven vailzet en op de Fransche opmerkingen ant woordt 1 y nis j y resle Frankryk had vooraf maatregelen kunnen nemen door zgn Middellandschc Zoevloot lyiar OostAzié te zenden Maar in Parga heeft men klaarblgkelgk niet voorzien dat Hodjealwensky na zgn houding in de wateren van Madagascar naar Ooit Atiè aou stoomen en in elk geval niet verwacht dat hy daar zoo zou optreden als hy gedaan hoeft To n het bericht kwam dat het Ouslzee eskador in Oost AzIS waa nnogekomrn was hct te laat om nog maatregelen te nemen ter bescherming cener kust van 1600 kilometers lengte Herhaaldeiyk beeft admiraal Jonqni tres den Rnssischen vlootvoogd aiingemnand om heen te gaan Rodjestwensky beloofde dat steeds en hy ging ook wel weg Maar als Jonqoières naar Saigon vertrokken was om JHJii betiiikt te verunden kvaai de Rn sische vloot terng on begon helzelfdo spelletje weer Om dit tn voorkomen had Frankrijk een groot aantal kruisers moeten fiobbcn en die waren in OosI AzU niet Maar de hoer Doloncle verzek rde verder dat Frankryk alles doen zal wat het kan om oen neutrnllluilsbreuk te voorkomon Rodjottwensky is eindeiyk vertrokken overtuigd van den erntt van den toestand die door zijn langer oponthond ontstaan you Frankryk wenscht niets liever dan de gevaren te vermyden die van een botsing bet gevolg zullen zi n on iedereen in Frankryk zal ruimer ademhalen als de bolde strydendo vloten do Russische on de Japanache op grooten afstand van do IndoChlneescho kust zyn De Daily Chronicle tel In een hoofdartikel oileen hoe t na met het lersclie kabaal st lat De persoonlgko verklaring van Wyndham verklaarde niets en de positie der regeering Is zoo dubbelzinnig Is ooit Do voormalige ministor van Ierland berispte don ondersecretaris MacDonnoll maar do ondersecretaris blgft aan en du minister gaat heen iiy verlaat zyu ambtgenooten maar zegt by hy verschilt in geenerlui po Miqnèle En daaronder was het begin vau letter gesneden die voel geleok op een I maar toch eigeuiyk Duprat herinnerde het zich glimlachend een P had mpolen worden de beginletter van zyn voornaam dien zyn vrouw zelve onder haar naam in den boom had willen snyden Sy den krommen haal van de P had zy zich evenwel gesneden en duizend kassen waren er noadig geweest om dit licht goblesseerdo handje te doen herstellen Het slaan van de klok te Lormnnt deed Duprat uit zyn stille mymeringen opschrikken Hy zelf aangeven of myn dochter laten omkomen mompelde hy voor de zooveolste maal liy kwam weer op den weg en liep steeds vorder Twee mannen die liepen te praten kwamen bem te gemoet Als dat eens boosdoeners waren die bem aanvielen en vermoorden f Weind des te beter Maar da mannen violen hem niet aan en groetten hem zelfs onder t voorbg loopon Wat het noodlot over y hoeft beschikt moet vervuld worden 1 dacht Duprat liy was zonder veel op zyn weg te letten maar doorgeloopen en eindeiyk stilstaande wist hö niet gued meer waar hy zich eigenIgk bevond Wordt vtnolgd