Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1905

T I lek opticbt ran ben en U op geen enkel pnnt vnn meening veranderd De eerite in intiT liad ine aan de benoeming fan 8ir A MacDonn ll en aan de voorwaarden waarop til geocbiedde Uenondankk neemt hji bet ontHlag ran Wynibam aan die nieli ander gedaan beelt dan medewerken om die voorwaarden alt te voeren Wat beteekentdatnnalleO Da oitlefging if loer oenvoadig zegt de Clironiele Bal nr b eett no maar eon politieke telregel en die in dat hg aan de regeering moet biyven Toen no do mannen van Ulster de lerscbe unioniNt n met oproer dreigden wierp liij de Ier clie politiek over boord en nn ma at er oen zondebok gevonden worden Daartoe leende zinb Wyndbnm MacDunnell bedankte er voor en ohchoon h i door de regeering berispt i biyft lig op zyn pont Hoe dat lit 1 Ueniichen die t weten kannen zeggen MacDonnell wordt niet onttilngen lioeieer die van Ulster er om vragen omdat Lord Lanxdowne zijn party neemt en aftreedt wanneer MacDoiin ïll ontulng in wordt Anderen zeggen nog dat MncDonnnll dingen weet waardo maakt hy ze bekend de riigeering ig de kli m zon raken en dat men bem daarom spaart Wal l jj weet nebönt dll te wezen dat de konhig zeH zich ingenomen lieelt beloond met 4 rishting die do Icrnche politiek i nitgegati fn dat t mede of voornameiyk door zijn toedoen ia dat MacDonnell tot oiideraocretari Il benoemd en hem tot zekere hoogte de vrye hand ia gelaten By do tcmaiing over Campbell Bnunerman motie ging het p irty tegen party Alleen William O Brien onthield zich van etemming alle andere natlonalinten itomden voor De unioniiitef stemden allen tegen behalve een tiental Ulsterniannen die zit h onthielden Dat weet men in Rngeland ook wel Tronwcns Engeland zou er niet op gesteld zyn thans in den Russiich Japanschen oorlog betrokken te worden Dat is wellicht de verklaring voor het barre optreden van de Kngelsche pers tegen Krankryk Tot nog toe werd steeds do entente cordiale toegejuicht en in de Mnrokkaansche quaestie was het de Kngelsche pers die feller togen Dnitscbland optrad dan de Vranscho Maar nanweiyks wordt er iets bekend vim de Jspansche protesten of het blaadje Ih omgekeerd De Timus slaat zalk een toon aan tegen Krankryk dat een der Fran che staatslieden den beer Ueloncle telephonoarde ii ziet hoe nw Engelsche vrirnden in iU oor tyds van hnn vriendschappeiyke bonding tot een bedreiging overgingen Dit optreden was een gevolg van de vrees dat do oorlog zich zon uitbreiden tot Krankryk en dat dan ook Engeland zou genoodinakt worden zich In len stryd te mengen Dat biykt ook uit da houding die Lord Lnnsdowno onmiddeliyk na het onderhond met Baron Hnyashi aannam Lord Lnnsdowuo is een vrodolievend man en toen hg van de lapansche opgewondenheid hoorde schreef hy onmiddeliyk een pootigcn brief aan Delcassé om hem op de Japanscho protesten te wyzen en hem te verzoeken aan de begunstiging van de Ilnssischo vluot in du IndoChineesche havens een einde te maken De gWestm Oazette baalt met instemming het woord van Baron Hayashi aan Kr kan geen sprake zyn van oen crisik lie mededeelingon van Lord Lansdowno en van Arthur Balfunr in h l Parlement klinken geruststellend ün de houding van Krankrgk dat beloofde de nentrallteitsbe j ginselen trouw te zullen toepassen mankt Biin het conflict een einde Doch anderen zien de toekomst niet zno gorust te gemoet £ o de Vos8 Ztg zegt zelfs Delcassé heeft dn welwillende neutraliteit tegenover do Russische vloot niet 1 belet Welwillende neutraliteit is niets dm begunstiging De Japanners laten zich door diplomatieke nota s niet van de wga brengen Zy stellen de staat verantwoordeiyk voor maatregelen door ambtenaren genomen en voor de gevolgen daarvan vooral wanneer dio gevolgen niet moer ongedaan kunnen geniaukt worden Kn dnnroni is liet gevaar niet uilgealoten dat lapan Krnnkrgk als vyand aanziet en behandelt zoodra men In Japan meent nut te kunnen trokken uit Engelnnds deelneming aan den oorlog Deze opvatting is untsottend zwartgalligTe meer waar do Times zoo juist heeftuiteengezet dat uitbreiding van den oorlog neer in het nadeel dan in bet voordoe I van Japan wezen zon 1 I I Hel booggerochtshol van Transvaal heeft i eon belangrgk vonnis geweien Een inbour1 ling geeateiyke in de Kaapkolonie had een 1 stnk laild gekocht in d bunrt van Kragers dorp Het recht om op zyn naam lud ti 1 bezitten werd hem echter betwist op grond 1 t n de conventies van Pr t ri en Londen 4 n van het Volksraadsbealiit no lOtt vai 1884 Dat besluit zoo beweerde de kroon I waa nog van kracht Het booggerechtibol besliste echter dat de conventies niet meer I gelden aangezien een van de twee partgen niet moer bestaat on dat proclamatie no 14 I van VJfil alle wetten der Republiek die een Inboorinig verbieden land te tiezitten op eigen naam opgeheven beefL De Juhanoetburg sebo correspondent van de Times meent dat dit vonnis de verwarring in bet inbeorlingen vraagstnk zal vermeerderen Verspreide Berichten I FaAHKRlJK I Uil Limoges wordt gemeld dat de g n I darmerie eerst eergisteren de stakers die I bel huis Beauliea belegerden verspreidde I en tal van arrestaties oitvoerde Later opden dag had ten atadhuize een bespreking I plaats tusscben den patroon en zyn perso I neel zonder eenig resnltaal De familie I Henulieu heelt Limoges reeds verlaten I De politiciens uit hel Yonne departement I hebben minister Bicnvenu Martin aangezocht I een candidatunr voor den Senaat te aanvanrI den Du minister deed geen toezegging doch weigerde ook niet Verachillendo personen uit I s ministers omgeving beweren echter d il hg do candidaluur zal aannemen DiiTscui Aan I Te Weimar is eergisteren bet congres der j Dnilscbo stndentenvereenigingen begonnen I Kr zyn omstreeks honderd gemachtigden j opgekomen die byna alle universiteiten en I polytechnische scholen van Doitsehland verI legenwoordigeii De voorvallen te üharlotI tenburg vormen het vooninamMte punt der I beraadslagingen waarbg de pers geen toegang heeft Oosraxnuii Hn aiEU De liberale parlg zal een vergadering I honden waarin der regeering gevraagd zal I worden boe lang zg nog aan het bewind I denkt te blgven Tisza zal vermoedelgk urtwoorden dat er kans beslaat dat hg spoedig zgn portefeuille kan neerleggen I Volgens geruchten zal hg opgevolgd worden door baron Erwin Rosner den vroegeren gonverneor van Finme EiroKt AKn Op 7 Juni zpl koning Allons van Spanje te Londen worden ontvangen door het bestuur van de City dat Ie zgner eer in OuildUall een dejeuner zal aanrichten Bo vendien wordt den koning door hel bdlltnur als herinnering aan zgn bezoek aan de Cily een welkomst adres aangeboden besloWn ia een gooden kistje Hel agentschap Havas deelt mede dat do rechter van instrnctie te Madrid belast mot hel voorloopig onderzoek in de Bra ziliaansche coniploUaak den aangeklaagde Sarrion ICerrera in vryheid hoeft doen stellen Kr was geen enkele reden die een langere gevangenhouding rechtvaardigde VuRKSSiaDB SliTgS De Russische gezant te Washington graal Onssini wordt overgopliiatst naar Madrid en zal in de volgende maand vertrekken Hy wordt opgevolgd dilor Rosen vroeger gezant te Tokio Uil Chicago wordt gemeld da Ktowol stakers als patroons bestolen bobben iiet geschil aan president Roosovelt tgdrns diens verbiyi aldaar voqf te leggen De werklieden Lebben hel voornemen do orde niet te verstoren zoolang de president in de stad vertoeft In oen eergisteren gehouden vergadering hebben de voerlieden besloten zich tegen do voorgenomen algemeeno staking te verzetten BINNENLAND STATEN GENERAAL TWKKOft Êi Ik IH B H Zitting van Donderdag U Hei Loodsdienst Aan de orde is bel wetsontwerp tol regeling van do pensioenen van het personeel van den loodsdienst voor zeeschepen en van de weduwen en kindoren van dai personeel De beer Verhey verdedigt daarby eeu amendement strekkende om den normalen pensioenatgd von 0 jaar op 55 jaar Ie brengen De beer LacaMe wil by amendement bepalen dal pensioen wegens langdgrigen diensttyd niet eerst na S5 doch reeds na 30 jaren worde toegekend De minister van Marine zegt dat die amendementen do grondslagen aantasten waarop de pensioenregeling rust Voor een getieeskundigii commissie zou zoo n man eeu prachtig flgnnr maken maar niet meer geschikt kunnen zyn voor de waarneming van den loodsdienst In den regel evenwel ia mes ook dan nog gatehikt en daarom kan hg evenmin meegaan met bet amendement dat pensionneering na 30 jaren dienst wegens langdnrigen diensttgd eischt De beer Lncasse trekt zyn amendement in De heer Schaper stelt t nu voor en nadat de heer Staalman gezegd heeft te vreezen dat bet amendement een wetsontwerp in govaar zou brengen dat zooveel goeds bevat voor het loodspersoneei wordt bet amendement Schaper verworpen met 53 tegen 6 stemmen Het amendemeut Verhey wordt met 42 tegen 18 stommen verworpen De artikelen 1 tot 12 worden aangenomen Op art 13 is een amendement voorgesteld door de heeren Roodhayzen en Fuck bepalende dat een binucnloods tevens loods naar zee volgens dit ontwerp zal worden gepensioneerd en wel met f 805 per jaar voorts dat het pensioen voor den loodsschip per 2e kl van f 700 op f 805 zal worden gebracht De beer Lncasse is tegen bet amendement maar wil een gunstiger bepaling voor den binnenloods te Vllssingeo omdat diens arbeid zwaarder is en gevaarlgker dan elders Hg stelt in dien geest een amendement voor Hel amendement Roodhuyzen wordt verworpen met 51 tegen II stemmen Het amendement Lucasse wordt verwor pen met 42 tegen 20 stemmen Bg artikel 15 verdedigt de beer Lucasse een amendement om dit te bepalen op f 805 De minister acht ook dit amendement niet aan te nemen daar de gemaakte wetenschappelgke berekeningen er door in de war zouden worden gestuurd De heer Staalman verdedigt het amendement Het wordt echter verworpen met 38 tegen 16 temmen By het slot van de behandeling verdedigt de heer Verhey zyn amendement om den loeftyd op 55 jaar te bepalen Het wordt aangenomen met 39 tegen 22 stemmen en het wetsontwerp wordt daarop aangenomen zonder hoofdeiyke stemming Voorts worden zonder debat of stemming eenige snpp etoire Indische beprootingen aangenomen en de openbare zitting verdaagd tot morgen 11 uur De Kamer begeeft zich in de atdoelingen Naar ons uit Apeldoorn wordt gemeld zullen H M de Koningin en Z K H Prins Hendrik op 25 Mei e k te ll 44 8poortgd van het Loo aan hel Centraal Station te Amsterdam aankomen ten einde hel jaarIgksch bezoek aan de hoofdstad te brengen H Gemengde Berichten Men meldde gisteren uit Haarlem aan de N R Cl f Hel verbod vsjn B en W aan de eigenaren van café Brinkman en de Kroon om spiritualiën toe te dienen aan personen die plaats nemen op de stoelen buiten de zalen aan de siraatzyde geplaatst is ook toegepast op alle andere eigenaren van inrichtingen met vergunning die aan het Stationsplein hel Kennemerplein enz zgn gelegen Maar nu de uitvoering Vanmiddag te 4 uur b v hadden twee Franschen plaats genomen bg een der gelegenheden op de stoelen buiten en verlangden een glaasje Scidam Dal 8 hier niet geoorloofd zei da kellner Wat I niet geoorloofd en hier staan toch tafels en stoelen en hier ia het toch een gelegenheid waar Scidam te verkrygeu is Jawel zei de kellner doch la lol de monsieur Knyper verbiedt het Scidam toe te dienen builen het café maar by wist er raad op Uy zou het gevraagde zetten op een tafeltje binnen vlak voor het openstaande venster en als dan de heeren de glaasjes zetten op de bnitenMaande tafeltjes as dat hun zaak En de Franschen zich aan la loi Kuyper niet storende deden alzoo en kregen dua hun Scidam tóch buiten ea binnen ook De moord op den Dnlvelsberg Cherpion it Dinsdagmorgen voor e raadskamer van de rechtbank te Luik verschenen om alt te laten maken of de preventievehechtenis moet gehandhaafd worden Hy had als raadsman mr Detry bg zich De raadkamer beeft voor don t veeden keer het bevel van aanhouding bevestigd Cherpion is sedert de maand Maart gedetineerd Deinatractie wordt voortgezet naar vordert langzaam En da kamer zal nog zoo ganw t onderzoek niet sluiten Tegen deze beslissing van de kamer ui appèl aaageteekend worden Tel Oudheden uit een antieke kaat Dezer dagen werd door den landbouwer H van Goch alt Heeswyk die zich raetterwoon te Dinther ging vestigen een onde antieke kast uit elkaar genomen waarby deze hel geluk meeht amaken in de bwrenboeken daarvan 19 zilveren mintslnkkan beiUand uit 3 driegnldenstnkken reapectiereiyk dateerende van 1786 1793 on 1795 3 gnldentlnkken respectievelgk van 1713 1762 en 1794 benevens 13 schillingen verborgen te vinden Een gedeelte daarvan ge 4luten in een lederen benrsje wat in den rechterhoek terygl het andere gedeelte geborgen in een papieren zakje in den linkerhoek zorgvuldig wat weggeborgen Ofschoon hg dit geld reeds heeft kunnen verkoopen voor f 7 beeft by het nog in zyn bezit Dagbl V Nbr Men meldt uit Leiden Aan de fabriek van verduurzaamde levens middelen van de flrma Dros en Tisliimaii had gistermiddag een treurig ongeval plaats Een der aldaar werkzame arbeidsters de 15jarige O had het ongeluk met de linkerhand in aanraking te komen met een der snyraachines waarbg h iar gemeld lichaamsduel boven de pols werd afgesneden In deerniswaardigen toestand werd het meisje per rytnig naar t Academuch Ziekenhuis vervoerd Men meldt uit Winschoten Op den 5 nurstreic die gisterennamiddag liier binnenkwam is gescholen Een glasruil werd geheel verbryzeld Niemand der verschrikte reizigers werd verwond Een werkman zekere Scliolte aan den aan te leggen spoorweg naar Ëgmond a d Hoef N H is by het zandladen bedolven onder een z g bres een zandraaua van eenige kub meters Zgn kaaeraden wisten het Igt te bergen Schelle werd met moeite onder het zand vandaan geaaid eenige ribben en een arm warengebroken l it Apeldoorn wordt aan de Z Cl gemeld Zooals reeds vroeger werd gemeld wordt op initiatief van Z K H Prins Hendrik hel Oude Loo in het tegenwoordige park op t Loo geheel gerestaureerd en in zgc oorspronkeiyken staat teruggebracht Thans is men met de buitenwerken zoover gevorderd dat men de fundamenten heeft gelegd van de brug over de Slotgracht die toegang zal geven tot t oude kasteel Eenmaal gereed zal dit historische gebouw gesticht door Maarten van Rossom een der grootste aantrekkelgkheden zyn voor de bezoekers van hel Koninkiyk park Men schrgft aan de N Ct Uit Oldebroek Doornspgk en omliggende dorpen zgn nu weer vele huisgezinnen naar de bosschen van Friesland Drente of Overgsel vertrokken om daar met houtschillen den kost te verdienen Daar ook de leerplichtige kinderen meegaan zyn deze al dien tyd van onderwys verstoken Het schynt dat de Leerplichtwet voor hen niet bestaat Daar de gezinnen oen drie maanden wegbigven brengt hun terugkomst veel stoornis in het onderwgi op de scholen te weeg De Weener correspondent van de M R Ct schryn Hoe makkeiyk een paniek zelfs in een voor veilig gehouden schouwburg ontstaau kan bowyst wat gister avond in de opera by de voorstelling der ZiuberflOte gebeurd is Het opschieten van een vlam o hel tooneei ten gevolge van kortsluiting een brandlucht en een rookkolom maakten de menschen zoo bevreesd dat er plotseling brand brand geroepen werd op welke woorden velen op den loop gingen en gedrang in de gangen veroorzaakten waardoor enkele damcj op iw grond vielen en jammeriyk begonnen 0 sohreenwen toen zy gevaar liepen om vertrapt te worden De voorstelling moest afgebroken worden en de deuren in liet parket hoe talrgk ook bleken te nauw voor den stroom van menschen die er uit won Intnsschen was de vlam reeds gebluscht en werd van hel tooneei geroepen dat er geen gevaar was maar niemand Inisterdt waarop Mahler dia dirigeerde op de piano den toon ging aangeven op welke het koor moest Invallen Dit hielp de muziek werkte kalmeerend en met do paniek die er teer dreigend uitzag was het voorby Alhoewel het incident nn slechts een paar minuten duurde en de voorstelling spoedig werd voortgezet was de zaal toch half leeg en het publiek zeer verstrooid En dit il ni gebeurd in een komedie die bekend is om de tairyke veiligheidsmaatregelen wat weer bewyst dal een middel tegen paniek nog moet uitgevonden worden Zoo zyn onze manieren In het Handelsblad van Antwerpen wordt het volgende medegedeeld over een incident dat Diiüdagavond in den gemeenteraad van Sebaarbeek by Bmstel is voergevailen De openbare zitting van den gemeenteraad is gisteravond niet doorgegaan tengevolge van een hevig incident in de geheime zitting die te Schaarbeek de openbue voorafgaat Een der schepenen zegde dat bat college zich onledig hield met zeer erge leiten in zgn bestuur voorgevallen maar dat by voor het oogenblik er niet meer kon over meedeelen uit welwillendheid was een bediende in de zaak betrokken niet afgesteld t Is toen dat M Kennis oud bnrgomee ter moet gezegd hebben dat de schepene reden moest hebben om den man niet te dnrven afzetten De schepene is toen op M Kennis toegesprongen en deze heeft den karaf gepakt en gezegd dat hg den schepene dèn kop zou inslaan als bg dierf naderen Het gerucht was oerverdoovend bet regende beleedigingen en ten slotte ging het zoo hevig dat de burgemeester de zitting sloot en verklaarde dat ook de openbare zitting niet plaats zou hebben Rund 10 nnr stond er veel volk voor het gemeentehuis en M Ke inis zgn groeten Dlmer dog aan een ketting leidend wandelde van groep tel groep om do geschiedenis dit te leggen Na een twist De Dnitsche parapluiehandelaar Joyann Koch heeft op den straatweg van MCrs naar Ncnkirchen na een wuordonwisseliug den Nederlandschen pa laplniekoopman Bernhard Schelfer gedood diior een revolversebot en een slag met een stuk gzer Koch is voortvluchtig Schefter laat een vrouw en zes kinderen achter Een krankzinnige Te Binssei ging een 60iarige dame mevrouw Matta genaamd met haar zoon Louis 20 jaar oud doofstom en reeds eenige malen wegeni krankzinnigheid in een geslicht verpleoud door do rue Haute toen do jonge man eensklaps weer een aanval van waanzin kreeg en zgn moeder bg do keel greep terwjl hy trachtte haar te worgen De ongelukkige vrouw viel bewusteloos neer waarna de krankzinnige haar verscheidene hevige Klac en toebracht Men sneldo toe m iar de woode van den jongen man keerde zich nu tot hen die tusschenboiden kwamen en hg bracht een man Mortinck genaamd een zware verwonding aan het hoofd toe lerwgl hy den commissaris van politie Hendricki byna verworgde Twee agenten werden hem ten slotte na een vreeselgke worsteling mecfter Hg zal opnieuw naar een krankzinnigengobticht gezonden worden De toestand van mevrouw Matta is zeer ernstig die der beide overige gewonden bevredigend Het draina dat is een zeer drukke straat werd afgespeeld heeft dnnr groote opschudding teweeggebracht Toen de koning van Engeland eenige dagen geleden incognito het kleine Theatre des Capucines te Pargs bezocht speelde Jeanne Ornnier een van de bekendste Parjische actrices de hoofdrol in het dien avond gegeven stuk Jeannjj öranier speelde zeer vlot maar plotseling scheen zy verlegen doch slechts een oogenblik en toen j kwamen de woorden die er eerst niet goed uit schenen te willen mg vriend Leopold Koning Edward en het publiek begrepen de verlegenheid van do actrice niet recht tot er een hartelgk lach uit het parterre klonk waar een heer met langen spierwitten baard het hoofd hall omwcndde Spoedig lachte de heele zaal hartelgk moe want de heer met den witten baard was niemand anders dac do Belgische koning Leopold die ook volkomen incognito dien vond het theater bezocht De politie te Rotterdam heeft de lang te 1 vergeefs gezochte ouders opgespoord van het 1 Sjarige knaapje dat op 17 December bg 1 iemand in de Oost Maaslaan aldaar werd I achtergelaten door een man en een vrouw I nadat ze oen week kostgeld voor bet kind 1 badden betaald De vader is moeder en kind 1 onverzorgd achterlatende naar Amerika ver trokken de moeder die in den Zwaanshals woont ontdeed zich uit armoede van haar I kind ook om het voor honger te vrywaren Valsche bankbiljetten J K koopman te Duisburg stond gister te Zntphon terecht ter zake dat hy op 14 Maart zes nagemaakte bankbiljetten van f 25 ter inwisseling heelt gegeven aan Th B die ze heeft gewisseld by zes personen en het er voor ontvangen bedrag gedeelteIgk aan bokl heeft afgedragen Th B Hollander van geboorte was met bekl meegereisd en op 14 Maart eveneens in arrest genomen maar des avonds weer kigelaten nadat bleek dat hy van de vahchheid der biljetten onkundig was Voor do rechtbank verklaarde bekl dat hg in Maart in een herberg te Duisburg twee schippers zag zitten aan een tafeltje Toen deze heengingen lag onder dat tafeltje een papieren etui Dit had bekl opgenomen on bg zich gesloken na van den kastelein vernomen te hebben dat de biljetten welke er in zaten niets waard waren Er zaten er elf in Te Venloo werd er één in een kroeg io betaling gegeven en na twyfel van den waard en nadat deze by het agentschap van de Bank aldaar had geïnformeerd die het lüet wilde wizselen I bg opbod veor 1 2S in de kroeg verkocht Dit verhaal hoe onwaarschgniyk ook werd bevestigd door do herbergiers nit Duisburg I en Venloo I De heer Ch Enschedé lid der firma JoI ban Enschedé en Zoon te Haarlem ver klaarde dat de biljetten valsch zgn maar dit op het eerste gezicht niet is te zien doch wel als men nauwlettender t ekgkt I De echte biljetten zgn plaatdruk waarvan I de ondergrond machinaal bewerkt wordt I terwgl deze steendruk zgn en de ond rI grond uil de band bewerkt is Op de valI sche biljetten is daarenboven de atrafbopaI ling onleesbaar terwgl ook de leeuwenkop I van de gewone biljetten afwgkt I BekU heeft dooi B zes biljetten te ZutI phen laten wisselen stuk voor stnk by I de inwisseling van het zevende is B geI snapt De diie overige zyn door bekl op I zgn vlocht te Wichmond onder een struik I verstopt met het geld dal hg voor de zes I andere gekregen had Ook dit verhaal bleek I waar twee rgksvaldwachters die zich met I bekl derwaarts begaven vonden alles op I de aangewezen plaats I Op de verteringen van bekl en B na I kwam al het geld terecht en de schade zal I nog door bekl vergoed worden gelgk de I officier van justitie verzekerde I Op grond dat niet bewezen kon worden dat bokl by ontvangst van de biljetten I wist dat ze valsch waren maar hy dit wel I kon weten toen hg ze te Zutphen uitgaf I is ten laste gelegd het opzetteiyk gebruik I maken van valsche innntbiljetten De eisch I was een jaar gevangenis onder aftrek van I de preventieve hechtenis I De toegevoegde verdediger nr Drgber I zei dat beklaagde diefstal of verduistering I te Duisburg heeft gepleegd de biljetten I vond hg wisselde ze gebruikte ze hy deed I daarmee iets verkeerds maar deed niet wat I hem ten laste wordt gelegd hg stal of vrI duisterde maar gebruik maken van valsche I biljetten deed hg i lthans niet opsettelgk I Verder betoogendo dat de dagvaarding geen I strafbaar feit behelst omdat er niet in I staat dal de biljetten inderdaad vaUch zyn I alleen dat ze geiyken op echte vroeg mr I D vrgspraak of ontslag van rechtsvervolI ging met onraiddellgke in vrgheidstelling I Deze werd echter door do rechtbank geI weigerd I In den Mnntschouwbnrg te Brussel zgn de I repetitién begonnen voor de opvoeringen I van nationale opera s die men in Augustus I dos voor de offlcieele opening daar wil I geven bg gelegenheid van de feesten ter eere I van den lösten verjaardag der onafhankeI Igkheid van België Daarvoor zyn gekozen I Prineesse Rayon Soleil als Prinses ZonI noschyn reeds vroeger door het Antwerpsch I Lyrisch Tooneei gegeven en de beide o k II bg ons bekende opera s van Jan Blokx II La Prineesse d Auberge en La Fiancee 1 de la Mer 1 Henri Albers is voor het volgend seize n 1 weer aan dezen schouwburg als eerste barit n I verbonden 1 I Lembergsche bladen vertellen dal generaal 1 Maiimowitsj de gouverneur generaal van I VV irschau kennis heeft gekregen dat hg ter 1 dood veroordeeld is door de revolutionnaire 1 party In het document waarin hem deze opwekkende boodschap wordt meegedee d 1 zegt het revolutionnaire comité dat hg gerust I zooder eenig geleide zich op straat kan 1 begeven omdat besloten is bem in zyn par1 ticuliere vertrekken van kant te maken ten 1 einde te voorkomen dat onschuldigen lieden I mogelgk ook kwaad wedervaart Het paleis 1 van den gouverneur generaal beeft tenge1 volge van dit bericht een extra cordon van 1 troepen en politie gekregen I In de Vterstraat te Haarlem is men g si teren getuige geweest van een allerschan1 deiyksl bedrgf Een slagerajongen van ongeveer 18 jaar I moest een varken brengen uit de Veerstraat I in de Berkerodesteeg Het beest liep den jongen niet bard genoeg 1 Hy sloeg en trapte hel dier om het tot 1 spoed te manen Toen zulks niet lukte deed deze slagersjongen zoo iets verschrikI keiyks dat wg yzen het neer te schrgven Het jonge mensch stak met den vinger het varken een oog uit I 1 1 Van plan zynde om zyn marteling voort te zetten en bet arme beest een tweede oog I in te drukken werd hel jongmensch daarin i verhinderd door eenige menschen die uit een I winkel in de Veeretraat verontwaardigd op 1 den slagersjongen toeliepen Een agent werd gedwongen proces verbaal 1 op te maken Naar wg vernemen moet dit 1 jongemensch zich meer aan dergelgke afgry1 leiyke praktgken schuldig maken 0 H CL By de behandeling van de Fransche 1 complot zaak sprak de officier van jnsti ie 1 gasteren als zgn gevoelen nil dft er wel 1 een complot had bestaan maar dat Tam1 bnrini daarin slechta een ondergeteutle rol bad gespeeld Mv r zoo vervolgde hg we hebben geen wettig bewys voor het complot en moeten ons afvragen Ten wiens behoeve werd het op touw gezet t We zullen echter aan de correctioneele rechtbank de opvatting voorleggen dat de zaak is te beschouwen als een samenzwering die tonder gevolg is gebleven en dus een lichter misdryf vormt Geef mg den naam van hem tec wiens gunste het complot geschiedde en ik zal u voldoening geven Na eenige beraadslaging verdaagde de rechtbank de zaak tot over veertien dagen Verschillende hotel eigenaren te Beriyn zgn beetgenomen door een handig oplichter In een van de eerste bolels kwam a avonds een net gekleed heer en liet zich een kamer aanwgzen Den volgenden morgen werd eeu lang aanhoudend geklop op de kamer van dezen gast gehoord en toen de bedienden toeschoten zeide hy dat lyn pantalon die hg buiten de deur had gehangen om te laten afschuieren verdwenen wat Het geheele hotel werd doorzocht maar het ontbrekende kleedingstuk kwam niet te recht en de eigenaar vergoedde den gast de f 50 die volgens zg i zeggen in den zak er van gezeten badden De zwendel kwam uit toen de eigenaar het voorval aan een collega van hem vertelde die daarop meedeelde op dezelfde wgzo beetgenomen te zgn voor een pantalon met f nn Maandagavond is er te Eerbeek een trenrig ongeval gebeurd Bg het rangeeren van den laatsten goederentrein had de 22jarige machinist S het ongeluk van de machine te vallen Hg kwam onder den Ireir die bem het hoofd van het lichaam sneed De behandeling van hol prooes Dreyfut voor het hof van cassatie zal wel lot na de groote vacantia worden uitgesteld De raadsheer Michel Jalfard die belast is met het rapport over deze zank moet eenige maanden rast nemen wegens een longaandoening Bij de stad Szatraar Nemoli in Hongarye wilden tien boerenmeisjes in een schnit een zyarm van do Szamos oversteken Behalve dezen bevonden zich aan boord twee manneu die het vaartuig bedienden met hun vrouwen Midden op het water sloeg de schuit om met het droevig gevolg dat allen te water geraakten Elf personen verdronken j slechts de beide mannen en de vrouw van eeiï hunner wisten zich te redden Woensdjigmiddag waren zeven Igkon gevonden Stadsnieuws OOUDA 12 Mei 1906 De opbrengst der verkochte gezameniyke eigendommen als landeröen woningen vee machinerieën enz der te Waddingsveen gevestigde landbonwmaatschappy directeur Pb van dar Broggon bedraagt ongeveer I 550 000 Een arme visscher te Bergambacht die niet meer in staat is zgn visschersbedigl te verrichten heeft van H M do Koningin een bedrag van f 25 ontvangen om daarmede een handel te beginnen BBUES VM EOTTEEDAM UAANDAa 8 MEI L K H K StaatêUmtntien PORTuaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 0blig 3e Serie fr 2500 3 59 RuBLiHD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziz Japan Obligatien 1899 4 74 74 ÜOLViiBii Oecontolideerde Bnltenlandsche Schuld RecepU L 100 iV 24Vu r Hjfpothat BmluH Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hynb 4 100 Pandb St deiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechlscbe Hypb 4 100 Pabdb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb iWi Pandb Ie Algem Groninger ScheepB Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Oed Hypotheekbank te Veendam 4 100 I uz Oblig Zuid Italiaanaeb Spw My A H 8 7V Prmiu aMin M b i aiz Loten Stad Antwerpen 1887 2 lOaV Scheipviurt Va tUrliapi i en Aand Holland Oulf Stv My 35 My tot Expl Laan van Meerdervöort 1902 89 De IVonvcanlé s Costuiues llloasi n Kokken d PriKnofrs zyn voor het aanstaande Seizoen in Mrr groot kenxg ontvangen van 4e goedkoopite tot de beste soorten Moordreobt GEBOREN Geertje Francinn ouden A Schilt en E Verwaal Arie ouders H de Leeuw en T Mooi Adrians oudere A Pronk en S Hazonbroek OVERLEDEN P Verhoeff 86 jaar P de Bruin 56 j A Vermei 55 J P Tnynder 83 j ONDERTROUWD A Alphenaar en 8 Tom A K Tuinenburg en H Tronwborst B van der Hoeven en K Uteenbeek A van Tilburg en A Krult Predikbsurt bij ds RemonitrantaohQereformenrde Oemeonta alhier Zondag 14 Mei s morgens lU i uur Ds H VAN ASSENDELFT 4i vij iiTi iNTiKi De Heer on Mevrouw TKRSTKKSKzus berichten de geboorte van oen Zoou HERMAN GIJSBERT Den Haag 11 Mei 190 Uelenattraat 15 ONTVAWGEir Allo soorten SCHOK WKIili voor het as seiiocn in het igidkrabiitM Ji lidia n i LaiiruRinagiizijii KLEIWEG E J0 tegenoTor de KlfllwogHte f Aanbevelend 0 SHITS Alle reparatiën en aangemeten werk Oanavolgbaar tyn thans door nieuw gevonden toepataiiigeo onze in Urtmrl gtêehlUerda m rtretle MelHliire Êtoguertt Zy geven kracht en diepte die namaken niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen Initatiet voor de eeMe te ontvangen Geill Pryiconrant met een aantal oigevraagde getuigschriften jntit op aanvraag Boxtel U nOOAKUTS to Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn