Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1905

So 721 44ste Janrgan r T O tJTT EüjIlTa WltnnASDELAAB 18 OMterrtrwt KOTTEEDAM Telcphoon Interc No 2031 Berorlt zich bekcld n voor de leremclio vnn allo oorlen f in WlLt OBVOOKLTE ïoor cxlra lJltiiT enz cn Verzending r n n c o door geheel Ni bUKLAXI Vrtag iecUl prjJBeoarut VOOKJAAKS PAARBEWMABKT LOTEN verkrijgbaar a 50 cent b8 A BEJirKMAN ZOON LAN6K TIENDEWEG Treiiking Zaterdag 3 Juni POIKE OOOK SCHIEDAMMER Merkt niqhtcap Vwkrygli ar bij M PEETERS Jz N B AU b W TU MbUigJd i ehet m kort ibwli rmr Mi na dan aMia dwFlm P HOPFB Maandag 15 Mei 1005 I ieuwS en Adverlentiehlud mor Gouda en Omstreken Telri i ii a Sf A D V K R T e iS l I E N worden jreRlia t t ii 1 5 rejrels a 50 tenten iedere rejrol iiiertr 10 Centen Gioote letters woiilen berekend naai plaat8ruiinte Inzenilin van Advertentiën cit 1 uur des iiiidd rrirlMU Af Ue Ui ga e ilcztr ouiaiit csf hicdt ilajjelyk nut uitwiiKlciinp aii Z iii fii F tstdügeii üe prijs pt i ilrii iiiaaiuleii is 1 25 tranc per pwit 1 70 AlzomUrlijke Noiiinier s V IJ I CKNTKN miSlEFOTTMim Reu wartlt veriocbt p XEBK clettM ÜIT ZIT MA UtUX TAZ M lUVENSWAAY ZONEN QOBINCHKIt Deae THEBKN werdm afgeleverd ia reraageld pakjea vaninjf twM m MN w en mm Ntd om met Tenselding ran NoMmar ae Prgi Toonün van naren e ta an d Uerk foigena de Wet gadepo□eerd □ Zich tot de nitToerintf Tan geMrde dera aaDbareleade 4 a BIJL foorheen J BBEEBAAST Ls V rkr i bur ia flaudieo M cis TA et eu I l 9 btj H H Apothektn n DrogiBton ttt op lut maris dnKXK I r AD RICHTER Co Kotterdam Te 3m D4 H C LUüIKH Apotkolcor Harkt en by WOLIT Oo WerthaTen 198 Gouda Druk raa A BRINKMAN A Za EXTRA tij gelegenlieia van het 2 JAEIÖ BESTAAN der WHTKELAFDEELHTG Zuid HoUaiii Te l eginnen met beden Zaterdag geven wij gedurende 2 weken dus eiken dag aan een elk die voor een bedrag van f 1 k x pt I I Een prachtige porcelcinen Kop en Schotel extra cadeau dn behalve de ewoue eadeanx of bons ONZE PRIJZEN ZIJN IIOLLANDSCHK MKLAiMGK ifi sUikken van pond 46 c p pond lli i i JSCHE MIXAINGI uiigewogen 68 c p ï pond Gi WONK MKIiAINGK uitgewogen 60 c p 1 pond Verder uitmuntende kwaliteiten Margarine 56 52 50 en 44 c p 1 pond ALLKIIFIJNSTE goed belegen QpUDSCHK KAAS 48 c p pond ZEEK GOI üE jongere GOtüSC HE KAAS 35 c p pond ALLIUlUJiNSTE goed belegen LEIDSCHK KAAS 35 c p pond PU IKK KOMIJINÜK KAAS 36 c p pond KOFFII extra ici pakjes van pond 60 c P pond Verder uitmuntende kwaliteiten 54 52 50 46 en 38 c p pond 2 zuivere bizonder geurige sterk waterhoudende en overheerliyic smakende kwaliteiten THEE 20 en 16 c p ons A BLIYSSE ZOrnM raToxlelcen te A stexx Te Gouda alleen WIJDSTRAAT i l 14bO © igren TTT ljalcels GebrS Stx Uwerck Chocolade en Cacao iiwi IhalimMlC ém da ulanvata lulTiodingan op maohiaaal JJ Jï Sïl pbraik Taa flJB m ipat grondato tmimMm StoUwarck B Ohoeotade n C eea aaakaftlniwianlig Mribat a i touJ b a tw l l aa n Dt Sraa behaalde een iiHii Utamallmi üja fcbcikant Km 18 o KalTtnMit IW Oit Act bestaat uit Twee Ula len EERSTE BLAD Buiteoiaedscli Uverzlchl Het PolerkburKScliu Tolograalaftentscliaii meldt öe raa UnjewiLsj seint van gibteren Keu van oaze ald eliui eu werd in een pas tieu erat zaidwestelglc van bet dorp Sjimiaotse of 5 Mei door den V and aaagetallen en gedwongen naar Sjimiaotse terug te tidthlB Op 6 Mei dwong een an dere Kasaiadh tdeeling tien wersten van Oetiingot de Japanners tot den terngloclit Sea avonds berbaalde do vgand den aan wL waaibj bet lot een bajunelgevecbt kwam Ue aanval werd afgeslagen l e eerstgenoemde aldeeliog bad op den 7en gedurende des gebeelen dag en nucbt b j SjlmtaoUe atrfd te voeren het gevecht bleef onbeslist De tegenover onze tweede aldeeling staande Japauscbe troepen kregen versterking en den Ten begon deie utdeeling daarom terug te trekken Een dorde afdeeling die lot den Ta augoelin pa oprukte werd door den vjand uungevalleu maar was loo gelukkig den pas te kunnen lt6Z6tt6ll Op den 7en ondernam de vyand een holtigen aanval op onze recbterflank bü werd De Temps bevat den inbond van al de prolesten die Japan aan Frankruk gezonden beeft over de toepassing drr neutrali teilsvoortchrilten gedurende de reia van bet Oostceeeskader naar Oust Azie Het zjjn tien verscbillende nota s acbiereenvolgt ii tedert bet einde van October door de Japanscbe regeering aan Frankruk gezonden vaak gevolgd door besprekingen tasacben dan Franscben minister van boitenlaiidscbe zaken en dm Japanscben gezant dr Hotono De protesten loepen over het oponthoud en bet approviandeoren der Rusliache schepen te Cherbourg Algiers Ujiboeti Madagascar Majnnga Nassi Bé en in IndoCuina Japan zet in die notu s het standpunt iteen dat de Russiaehe schepen niet mo gen beaabottwd en behandeld worden als een nkel vaartuig en dat de gelegenheid SB beratellingen te verrichten kolen en lOTeoimiddelen te laden enz is op te vatten als bulp bg de oorlogvoering in den xio van het oorlogsrecht jApas bestrijdt niet dat Frankrijk bevelen gegeven heelt om de neutraliteit te veraekeren maar bet betreurt dat geen vol FEUtLLETOX OtOOSIRI ViHSIR SCBIIPS Eeo gr ot k nd vloog blaliend naar zgn beenen Hg liet het dier stil begaan Verder op kwam by in botsing met een hoop steenen He op sgds van den weg stonden opgestapeld Uy sloeg er nanwelgks acht op Hg kreeg een pyniyk gevoel in de maagstreek Wanneer ook had bg het laatst iets gebruikt F Hy sloeg zich tegan het voorhoofd en t via hsB alsof hü bet voorhoofd van iemand anders aanraakte Hg kon niet schreien hg kon welhaast ook geen voet meer verzetten en lonk b een haag neder met de vageboop dat bg daar zon sterven Hg zag op naar bet uitspansel De sterren verbleekten reeds BMr lur zag liij ie nog by elkaar dit rit diai gordel voor Oriop waarop hg in vfoegtr jaren toen de kleine Miqnèle pas geboren was zgn vrouw bad gewezen als k syBbool oor ban eigen drietal dat insgelykl m glutei idtnukte xgnit sufgnn r Mot inspanning richtte hy zich op en sloopt ticli Toort hogt do kóg doende mnulregi lun genomen zgn om die bevelen uil te voeri n Wiiar telkens op die bevelen gewezen urdt noemt J ipan bet pijnlijk dat geen Franitho schepen zgu altgezonden om voorvallen t voorkomen die als een schending dr neutraliteit moeten worden beschouwd Hoezeer men reko ning moge bonden net de moeilgkhedru van Frankigk tocb blglt bet feit bestaan dat Kodjestwensky door bet gebrek aan du nuodi o inniitregelen gn taak veol vergemakkelgkt zag Ma Japan moet ziJn beslaan verdedigen door op den geest der Frunscho neulralileits voorschriften te wijzen en zich Ie vrijwuron tegen snblilileiton in de opvatting Jupiin meent daarom d it gn irotest zoowel juridisch nU feilol jl geiecbtvaatdigd is De l ekingxcbe corres ondent van de Times verhaalt een merkwaardige opvatting der inogendlieden in verband met de Cbiueesche schadeloosstelling wegens den Bozersopstand In Oclobei bood China aan te betalen in goud in plaats van llver met een miUioen pond stelling aU schadelooastelling van den achterstand het wilde die goudbetalingen laten beginnen mul 1 Januari De mogendheden eischten 1 4W 00 pond sterling voor den achterstand China stemde er in toe 1 200 OUU pond sterling l betalen en bad dit bedrag op 1 Januari gereed En nn schijnt het ovgslooflgk maar het is waar dat de mogendheden er thans op aandringen dat China zal belalen Je rente van 1 Januari tot den dag der butaling tegen i percent en dit terwgj zg door gebrek aan eenstemmigheid niet in de gelegenheid waren hel Chineescbe aanbod aan te nemen Met andere woorden do mogendheden dia onder elkaar bet niet eend kondon worden over de betaling dier scbaduloosstolling leggen nn aan China by wijze van straf de betaling op van 2000 taels per dag van 1 Januari af tot op den dag dat zg bet geld dat China sinds 1 Januari beschikbaar houdt wel zullen willen aanvaarden De Times hoopt dat Engeland ten minste zal weigeren z jn deel van dien go dwongen intrest te ontvangen De ministers hebben voor de heffing gestemd om de Actie der internationale harmonie te bebou den hoewel enkelen de heffing persoonigk afkenren De Westm Gazette vraagt of dit nu de manier is om China eerbied voor de mogendheden in te boezemen Ën bet blad hoopt dat Kngeland ondanks zgn financieclen toestand geen penning van die rente zal aannemen Of mgn dochter laten omkomen Aan bet einde van de heg bad hy ds Oaronne voor zich Daar liep weer iemand maar deze scheen niet op hem te letten In spgt van zgn vermoeienis spoedde Dopral zich langs het water huiswaarts Hoe lang had by Miquèle niet reeds aan de zorg der liefdezijster gelaten f Weer een eind verder liep oen jongen te fluiten een heel bekend wyqe Zonder te weten dat hy bet deed ging Doprat dat zelfde wgsje noutien zeer zacht en hg liep daarbg op de maat van zgn melodie Hg kwam in bet dorp altyd nog datzelfde liedje neuriënd Hy liep langs den kerkbofmnnr hg zag de donkere tappen der cyprussen boven den muur uitsteken Hg zag ook de populier die hem op den morgen van zgn misdaad bad gediend om op bet kerkhof te komen ten einde zoodoende een alibi te kunnen doen conetateeren Hg probeerde om er in te klimmen want hy wilde weten of hg nog zoo lenig was als een half jaar geleden Hg deed honderd andera kinderachtigheden ten einde zich zelf de meening op te dringen dat bg wolgemoed dat bg vrooiyk was dat er geen edon tot angst bestond en dat bg straks heeriyk zon kannen slapen als hy weer tbnia wu Hy geeuwde hoorbaar alloen om tichtelf to orortaigen dat Di suciiial demoeraten hebben gisteren in dun Kuksd ig uen kloinu ovorwiiiniiig boba ild Nndtt liet wetsontwerp betruffendu dun rentewaarborg van liet rgk voor den Kiimeroensche i spoor van Ooeala naar do Maiieiigoubab rj n naar du begrootliigscommissio was verhezen kwam de goedkeuring van do golool briovon v in den vrguii conservatieven afgsViiariligdu Piiuli aan do ordo Puuli is in Obuibnrnira tegenovur oen saciaal dumn craai mei 1100 stommen meurderiioid ge koMn Bg de verkiezing was tot aanprijlingi van Pnuli s candidatuur uon oproeping verHireid welke oiidorteekond was door tiitrfku liurgemeei loT Mniii do inourderheif tan de commissie ad hoc nitdonligks dafi bad du vei kiezing daarom niet zonder mew ongeldig willen verkbiron zg verlangde e rM eoii ainbtelgk onderzoek naar do vrüag of d imdeilookeningon met goedvinden on medeweten van do onderleukonaars op het stok geplaatst w iren De sociaal democraten lietep bun partggenoot Goyer oen tegen votfrstül indienon slrokkctido om don boer Paali niut tou lo laten en een nieuwe verkiezing uit tu scbrijven Fischer rlcblie Boharpo vorwgien logun de inuurdorhuid vwi dun ligksdag Do cuminissie zoo gaf byte verstaan zou do vi i kie ing dad ilgk ongeldig verklaard hebben als tegeiiovoi het gekozen ltd n ander dan oen suciaal democraat had geitaan Oo sociaal dcmocrateu inobAen immers zooveel mogclgk uit dun ligksdag gehouden worden Og hebt besloot hg du meerderheid en van dia meerderheid maakt gg misbruik Scbwarze lid vnn het centrum verlangde III strgd met een anderen woordvoerder van z jn party eveneens vernietiging van de verkiezing Toen er op verzoek van Bebol hoofdelijk gestemd werd bleken er 201 leden aan wezig ht is slechts 2 meer dan noodlg zyn voor h t nemen van een beslnit Kn van die 201 leden stemden ur 128 voor hut voorstel van de sociaal democraten dat ixa met een tameiyke meerderheid word aangenomen Over de geldigheid van een andere verkiezing waar bet tnsschen oen vryziniiigu on oen sociaal democraat stond kon niet nieir gestemd wordun omdat zich inmiddels zes leden verwydurd baddon en bet noodigu aantal leden dus niet meer aanwezig waren Hardnekkig zyn de geruchten over onaenlgheid tnsschen Cbamberlttkiiston en Balfourianen en over een I arlementsontbinding als gevolg daarvan Verschillende verscbynselen scbgnen daartoe mede te werken alleen door behoefte aan slaap zgn hoofd zoo zwaar was geworden en tosn hy het hem welbekende boschjo achter zyn buil in t gezicht kree sprak hy overlaid ten einde icli zelf te misleiden Wel verduiveld wat ben ik moede f Ja ga ook eons na in tweemaal vierentwintig uren niet naar bed geweest door dat plotseling opgekomen vertrek in die schepen I Juist dat was het bg kwam van Pauillac nagenoeg bg bet aanbreken van den dag zooals al zoo dlkwyis bet geval wasgeweest Al bet andere had bjj maar jodrocmd i Ja waarom Mn ik het niet gedroomd hebben f redeneerde hg met het zeer verwarde brein Als Aon slaapt denkt men er geen oogenblik aan niet waar dat de dingen die men droo nl allemaal hersonscbimmen zyn P Wie zegt a dat by als hy dacht aan zijn misdaad aan de krankzinnigheid van zyn kind aan do ontzettende kcnze waarvoor bg zich zag gesteld om of sgn kind to laten omkomen of zichzelf als een lagen moordenaar te laten onthoofden ja wien zegt n dat hy toon niet sliep toen niet droomde dat by zich toen geen onmogeiykheden Tuorstelde waarover bg later moest lachen waarover by na moest lachen daar hg weder Vooreerst oen gezegde van B ilfour dat inderdaad o n leelgko veog voor Jiainberlain lukt Deze bad geiyk men woel bg do hubaiideliiig vun de vroenideliiigenwot gezegd dal do riigiieiing die wet eigeiilgk had iugeijieiiil om den lOr golschon workman te beschennen tegen den vri nmduling dio ondei hut loon werkt Ilf Halfuur t daarmee eens was f vroeg Woensdag iemand in bat Lagerhuis En Balfour antwoordde Hi t zal wol voldoende wezen als ik zog dat da uitsluiting van krankzinnigen en andere onguwen sobtü vreemdelingen geen afdueling van de fiskale kwestie i Voorts worden de Chamberlainisten ongeduldig oindal Baltour nog niet geantwoord beeft op het bemiddelingsvoorstel dat zg hein dun t4on Apiil liebbou gedaan Daarby komt dut IJhain borlain in uen openbaar gemaaktun brief spreekt van oen misschien aanslaande ontbinding van het Parlement Verachelduu bladen wessu uurgisteren op al deze dingen De Moralng Posi zeido dat mun bang begint te worden dat bet vorgolgk tnsschen du twee groepen niet tol stand zal komen De Daily Mail dringt weer op spoedige ontbinding aan De Daily Telegraph die logonwoordlg weur geheel op llalfuur s hand schynt to wezen ziet echter hoego naamd geen noodzaak in oon ontbinding tiet is by de anlisumiotlHcbe aitspattlngon Ie SJItomIr erg toegegaan IVeo dagen lang warun allu winkuls gesloten en niets wa s er te krggen zoo groot was do schrik Als uen koorts tastte do antisemietischc ruzcrny allo klassen dor buvolking aan boog en lang deden mee lults do ontwikkelde standen de studenten oatnuriyk vooraan No Is uindelgk de militaire macht tnsschen beiden gekomen on do staat van beleg afgokondigd nadat naar schatting een 120 Joden gedood en gewond zyn Ut zaak begon den fl Mei zooals een telegram gisterochtend teeds heeft vertild met hut gooien van stoenen naar Joden di4 op do rivier aan t spelevaren waren Dozen zouden toen revolverschoten hobben gelost althans zoo werd verteld un in een oogenblik was do storm ontketend Het garnizoen bestaande uit driu ruginuinton infanterie en een balteri rydendo artillerie werd versterkt mul twuo cscadrons dragonders uit Wasilkof maar deed nists v66r Dinsdag Het ergst ging hot toe In bet midden dor stad de Joden verdedigden zich als wan boplgeu en schoten nlt de ramen op bel gepeupel Maar dit maakte de z lak nog maar erger en de menschen loken op t lualsl wilde dieron V66r du orthodoxe kork word wakker guhuel en al wakker was geworden t Juist zoo moest hot ziJn by had gedroomd t de zult bet dadeiyk zien als hy maar eerst in buis is uy zocht den huissleutel in zgn zak zooals by altyd desd wanneer hy van Paniljoe kwam Kgk nu bon ik myn bood kwyil riep bg eensklaps stilstaande nlt Neen innar dal s te gak Wacbl oven ik geloof t mo te berinneren Bg een windvlaag la hy van myn hoofd in het water terecht gekomen Ik zal toch tegen Miquèle zeggen dat ze aan al myn hoeden een elaatiekjii mqct maken dal veel veiliger 1 Bg bot opene n van het tuinhekje was het eerste wal hem trol dat ar op Hiqnéle s kamer licht brandde Met het een of ander touillelon in slaap gevallen zeido hy en vergeten bul licht uit te doen I Hg ging het huis in met bet pinn ziJ dochter eens gemocdciyk onder handen te nemen Bg t komen in do gang rook hg medicgneii en bot begon te bonzen in zjn hoofd of daar met hamers geklopt wurd U j liep regelrecht naar zyn oigon slaapkamer 1 Wonil venolgil f