Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1905

No 704 Maandag en Dinsdag 34 en 35 April 1005 44ste Jaargang fioiMHE mmm ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMa Ne S9 ADVF itTËNTIEN worden gepl iatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer lÖ Centen Groote letters woi den berekend naar plaat ruimt Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd reltloan Xo 8 De Uitgave dezer ourant geschiedt ilagelijks met uitzondering n Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nummers V 1 J F C E N T K N Goadi Hoowprijs Igejiiiedeliel 00 000 Mk HelukdeW De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiying tot deelnemint in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 8 MiUioen 325 120 Mark gewonnen moeien worden Dt hoofdprijzen van deie voordeelige loterij zijn de volgende namelijk t De allcrhoogite prijf U in het gelukkigste geval aOO 000 Mark 1 Premie v 800 000 M tOO OOO M Il 000 M to I OOM 4t 00 M 40 000 M S OOOM O OOI M l prijs V 40 000 M 1 80 000 M 7 prijt aO OOO M 1 pnji U OOOM 1 1 priji 10 000 M 1 000 M 8 000 M i OOO M 1 000 M SOlrM OOM 8 l prijtvan lOO fOOM l 0 001 M l SO OOOM 81 100 4lt S 140 In het geheel bevat deze loterij die uit 7 W lt e bestaat 85 000 loten met lllï5 K i jt en 8 prsmien zoedat b na op de Itf Van alle loten een prijs valt Bijzund e alleotie verdient de aanmerkelijke verbazing van bet plan der loterij waardoor de Ifpeler in staat is gesteld eene premie niet alü tot nog toe alleen in de laatste llla e maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt ih het gelukkigste gevalt V iiot Mirk itiigt in de e Itl tot ss ooo Mh rs üe e tttt too M in de 4e tot 00 M in de te tot 10 00 M in de e tot 80 0 O M In 4e 7e en taaiste klasse tot 00 000 Mark Ï 10T d ewite prijstrokking di officieel is vastgestdd kost een geheel origlnetl lot slechts Guld 3 60een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 Q0De inleggetden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangfn veo in iet ofhcieele trekkingsptan lovméit mn h Wla i van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelriemer in de loterij ontvangt ongevraagd onpriddeUijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieelc trekkingslijat n uUbctiMlug en Tcricndlnf van prUun geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig pè postwissel opgeven ook tegen nmboitrs y opdracht verzoek ik beleefd mij den naam van dit bbd t melden Mert wende zich dus raet de aanvraag om toezending van loten voor de r spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 27 APRIL met vertfpli fen tot Sanoel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscbland Wie ïekur ja wu d SohtA Elfcal CSCM to OBtTUIglin MMOMl MMU n H TaU pratxiidoiaB la im buM ekomn oodo dta luun dn oiMndsn Dr MiohaalU nrrauxUid B dl bMt maoUnea In hal wanidl roadi Makbliaaamant Tan Oebi 8M1 tnk t tmim tlwlw Bikel CaGao In t rkantan buHL DinXikel Choao k mat melk akooU aaa aangwam gaamda drank Twr d tUkaalitaliruik etok thwlyla n t pwtat nor aan kop Cbooolata Ah nneeakraobtl drank by itnl vaa diarrbae alaeSta met vater M lahralkaa Terkrijgbaar by da Tooraaanil H ApotoMun BS a = Oaaana T tlg aw etdi r iulli RtttonUtdl Vmntertlsm Kal vatataat IM A HOLLAin EB BCaiLDÉÏt beveelt aieh beleeld aan zoowel voor Plafond en Decoratief all gem w rk Boelekadcs R 219 Tegenover ingang Sociëteit Om Oenoegen VOORJAARS PAAKBE MAKKT LOTEN verkrijgbaar a 50 cent A BUIÜTKUAir zooir LANGK TIENDEWEG Trekking Zaterdag 3 Juni tt Gebruikt Xeeda de WERELDBEROEMDE Superior Dmiven Borstlio i gEztract Eenig helpend en a 4oen I middol tegen verkoudheid aslma keelpijn kink en slijraboest bronchitis en alle borst en longoondoeiiingen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK T naeoni van M 0 70 t Kon Sloomfiibriek De Ilonintibloem Verkrjj baar bjj Firma WOLPP Jt Co Westhaven 19S flowla A LATEISSTBAW Kleiweg K loO Gouda K 11 VAN MILl Veerstal U I2ü te oixfe A BOÜMAN Moordrecht VWKiiV Nimwerkerk a il IJul A N va ZESSEN Sc wonhoven J Tii TOUKKN Botk op H v WIJK i Ww iv A SVÜRKU naamrecht P W V EDB Oudeaater K va ob HEMDEN Ie liemwijk P v o SPKK MoereapelU O v o STAR Waddingmeen Wed J MULST B Wm ji r i M KOLKMAN Waddingeoeen V A u OltOüT hdewater A d lONUll OBdewo ir J P KASTELEIN Pokbro kerdam ü BIKKER te lUmchof WAAIISCHUWIiir Laat D niet misleiden door yl6 l S roO Hit kloo8torSa o rt Pa o 46 IO bostaat niet Jus Slrou van yernerlel waiirde üWw wFUW fi r v rs rs ir ii w Ti u f M f uw ti PRttPARATEN VAN Quina Laroche l versurkende KINA WUN Ugeti zwakte bl kindetw nli volwwKnen gebrek aan eetlust slechte spUsverleflne ssnuwhool nS ter vtrslerklng na stekte of kraambed koorts en hare gevolifen OUINA XarOCHE ntRUOimUX in h t Uijrandet tegen Bloedgsbrek Blaekmeht kwalen van Kritlschsn leefldd a VerkrUgbaar in fluinm J 1 90 en 1 Hllf l f aPflA e l oiiVS kBfKt aangenaamvan naftk YOordageliik chgeb uik v vooral voor klwteren swaliüen en Ultraehtlis geatillen uer aan te bevelen Als waakraettllêa drank bli stoomtsaen der BpyBvertsrln aoraan n en dlorrhée ooii voor uiislbiem n kMiw kinderen Priji per bos a H Kgr 1 70 X Kgr 0 90 k yi Kgr 0 SO Chtmiaeh Moi11 eijl f pf Speelaal voor Kindervoeding in bnMen a X Kgr 0 aO A 4hmn f iofar ffPrl en eencrkalreCisaretteU voldoende ter betlrii 4 Stnnia V HjarCtlCn j j rtgste aanrallen tui Astlm a ele Ü M Jiioajea a Ö M TS gö Tnmnrlnrip Rnnhnnc PRUiT puroatief tegen Verstopping Aam 9 I amannUC POnPOnt beien migraine Conreeileaetc vooral J k l Mns 5 voor kinderen bewijun te Tamarlnda Bonbons vnn KKAF PFUEN HOLM belangriike diensten daar de vonn voor liet kind begeer Ujk en de maak aangenaam is Prij per doo6je 0 90 en 0 60 i GalniSak Pa6fiII algemeen erkend all het BESTE huUmiddel O aimiaKfaSHIieS J Hoest VerkoodheU en KealpDn h i slljmoploasend en VsrzacMend middel by uitnemendheid uitsluitend bi n flwchjo ver irijebaar Pri ƒ 0 80 per flCBch je Jf fnrpm iil IRAEMI 1I1I HOLM te Zalal o ntr l nn ttioii tlrm muirtip Oe nanm en tantUftltiming m tvrkrvgbaar ty a m Mit Ai olhêlHri tn lirorittm Geliik het rljksnierk Mn wurborg is voor de fitnste en iulv t t tutuurboter zoo Is het merit SOLO waarborg voor de filnste en zuiverste marftarine Vervaardigd uit de allerlljnslQ bestanddeelen gekarnd mrt zoeten room en bereid met de grootsl mogelijke zorg ea zindelilkheld biedt U het merk SOLO het fijnste wat In margaiint kan vervaardigd worden SOLO gMft U door hav trlschcn geur en flfnen roomboter maak door hare regelmatige kwaliteit en groote voedxaamheid dezelfde voldoening als natuurboter Hare kwaliteit Is steeds regetinatlg fijn en gegarandeerd tot aan den datum op elk pakje vernield Let vooral op Oüverbroken sluitetlhet dit waarborgt echtheid SOLO kost 45 ets per pond en 2ZVt ot pei halt pond en la verknjgbaar bii aUe winkdiera en boterhandelaars KRAEPELIEN HOL Hofleveranoier8 ZEIST lyytJ ADVlETMTIffl in aUe Couranten rden aangenomen door het Adverlentle Bureau van Jt BHIi KMAN di ZOON Geen Grijs Haar meeri I üe Nieuwe Uodoo doet de gmzc haren binnen wikflij dagen verdwijnen ma ikt bel liaar glanzend en zacbt belet iei uilvaljc en neemt de pelletjes van Ut Uoold wei Eiscbt op den hals London P r ij 8 t S5 en J I SO per Bacon Verkrijgbaar in de EOZKNDAAL K 9 bg Izaük eal § Fapier molen OU DA on Metaalpostsextract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SAEÜEMANS te Zevenanr en Emmerik $ panfie kro n Verkrijgbaar to Gouda bjj R ZANDVOORT M A CAT8 H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma h DE JONG A DROST te Woerden b j N DE KRUIJFF Onnavolgbaar ïjjn tlians door nicnw gevonden loepassingen onze N olleeerf geêcMiaerde r r treilen felttture BooaerU Zii geven kracht en diepte die nnmukors niet kunnen bereiken Men overluigo zicli gocn imitaties Toor de echte te ontvangen Geill Prijscourant mot oen aantal ongevraagde gölnigscbrilten gratü op aanvraag Bottel a nOOAEUTS Co Agent voor ÖOUDA Firma A QUANT Kanstbandel Kleiweg b wien modellen te bezichtigen zijn Het VERtICHTlNÖ l lAGAZI lN De Avoiidsler Dubbele Buurt B 13 TELEF in is heden ruim voorzien van nieuw model Qasomamentes WaDtlconirarfn ea GaskwkUteitjes Torens zninigo KOOK APPARATEN reukoloos en lindeljjk Je ware adres nor goede verlicliliiig Zoo even onlvangeu ARCAi UM vaarvan spoedig de verklaring volgt Aanbevelend M M 7 LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Zenuw en Maag lijders wordt uit overtuiging als een wwkelgke kalp in den nood h t bodt unbavolen Na onivangat van adreaper briefltaartivorJt dit boakja fruoo per post toegezonden door BLOKPOKL S Boekh Zaltbommel Druk Tan A BRINKMAN A Zif Maandag tweede Paaschdagf verschijnt de Uoudsche Courant niet Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Christelpe en neutrale Staatkunde De antirevolutionaire partij heeft in do afgeloopen week te Utrecht hare Deputaten vergadering met het oog op de verkiezingeif gehouden Het was de eerste maal dat de leider dier staatkundige partij dr Kujper op dè vergadering ontbrak Nu hij in een anderen staat des levens verkeert heeft hij van het voorzitterschap afgezien en trad prof dr H Bavinck als zijn plaatsvervanger op Merkwaardig is het dat deze dograaticns die met dr Kujper dikke lioeken over Calvinistische dogmatiek heeft gesilireven professor in de theologie aan de Vrije linivcmiteit is en totnogtoe ailernitnst en politieke figuur in de antirevolutionaire partij is geweest den grooten leider heeft vervangen en niet een der antirevolutionaire staatslieden h v Heemskerk Talma de Waal Malefijt Van Vliet of Duymaer van Twist De pers heeft geen toegang tot de Deputatcnvergadering zoodat de buitenstaanders niet veel meer gewaar worden dan de besluiten welke genomen worden en de rede waarmede de voorzitter de vergadering opent Zoolang nu dr Kuyper deze rede hield was zij van belang als uiting van den leider waarheen en wat hij wilde Zoo maakte hij in 1894 zijne Deputateiivergadering duidelijk dat uitlireiding van het kiesrecht liefst tot huisnumskiesrecht noodig was en dat zoowel T g broeder Lohman als van de kathoW staatspartij niets te verwachten was Ib 1897 spiegelde hij zijne mannen het omgekeerde voor samenwerking met Korae en met de mannen met twee namen invoering van graanrechten en wegmoffe FEVILLETOX BISOCBTIB V SIH SCUEFSSAPniIN 27 Met een uitbundige toejuiching werden die woorden begroet en Dnprat zelf rain of meer bedwelmd door zij ces moest de kanden drukken die hem van alle kanten werden toegestoken Een geweldig rumoer kwam aan dat eerb toon een einde maken Daarginds was een opeenhooping van menschen en nu ging ian de tafel yan mond tot iD md het gerucht dat iemand in bechteö was genomen Dnprat steunde zich met de beide handen m e talel vast want ijjn knieën knikten we Wi wordt er opgepakt vroeg MUnéle tik ik weet het aiet stamelde de kapitein En daar het meerendeel der dischgenootcn die de gebeurtenis te onbeteekenend hadden jevonien om daarvoor hunne plaats te verlaten don kapitein vroegen om nog een eokel woord aan zlja schoone improvisatie te willen tooToegen hiel Dnprat krachtig ling van het vroegere anti revolutionaire beginsel afschaffing van de plaatsvervanging In zijne rede Volharden bij het ideaal in 1901 leerde hij dat het doel was om te zien of voor het Christelijk Volksdeel dan wel voor onze volksgenooten die met den Christus altons in politieken zin gebroken hebben de meerderheid in de Staten üeneraal zal zijn Is ons volk in meerderlieid Christelijk of paganist Ziedaar de vraag welke gesteld zij het ook in een valsch liclit dr Kuyper de overwinning bracht en waarop nu wordt voort geborduurd juist ter wille van het succes Nu dr Kuyper zelf niet aan de I cputaten aangaf in welke richting het anti revolutionaire schip verder koers moet zetten is uit den aard dor zaak de rede des voorzitters heel wat minder belangrijk Immers niet dr liavinck geeft die richting aan maar de algemeen erkende leider zoodat zijne rede niet masr dan een gclcgenheidstoost kan worden genoemd Natuurlijk werd de staatkunde van het kabinet de christelijke staatkunde met lof bezongen en tegenover ifi politiek der paganisten tegenover de neutrale staatkunde gesteld De redenaar begon met e zeggen dat het kabinet in 1901 evenals het kabinet Mackay in 1888 zeer gematigd optrad Niet uit zwakheid maar om de alles afdoende reden dat in een land waarin twee zoo machtige groepen tegenover elkander staan recht en liillijkheid eischen dat aan belde groepen een bestaan met eere verzektjrd blijve Men moet maar durven en zeggen dat het kabinet zich van den aanvang af boven de partijen stelde ze alle te zamen erkennende als een en hetzelfde volk Dr Kuyper zorgt voor de ere der vrijzinnigen ze met den naam van jiaganisten tooiende door een zyner satellieten weldra in heidenen vertaald Het kabinet boven de partijen zegt dr liavinck Neen roept dr Kuyper twee dagen vroeger uit de Uegcering is er op bedacht voor de duiven in de eigen til behoorlijk te zorgen wanneer hij in tweeden termijn over de onderwysnovelle spreekt het lichaam op en met een noeste welsprekendheid die ook zgn hoorders deed trillen met den moed van den geharden zeeman die zelfs aan de hevigste stormen het hoofd weet te bieden begon hg opnieuw bet woord Ie voeren en de menschen die zich om hem heen hadden geschaard in spjjt van t gejoel en t gejouw daarginds met welgevallen aanziende reciteerde hg met een volle stem met vlammend oog er breed gebaar de overigens ïoo eenvoudige verzen van zgn landgenoot Isidore Salles waaraan zgn flinke voordracht nochtans een eigeoaardigen luister verleende Hebt het lief het land van t Zuiden Vormt daar niet uw taal een band Zoo op bergen als in dalen t t Is uw kleine Vaderland I Blijft waar t lot n heen mag vo ren t Land door t zonlicht goud getooid t Kleine Vaderland beminnen Haar vergeet het Qroote nooit 1 Frankrijk I Frankrijk leve Frankrgk I klonk het mot geestdrift van alle kanten en door zijn hartstochtelijk opgewonden bewonderaars met stoel en al opgenomen werd de redenaar tegen wil en dank in zegepraal boven alle hoofden uitgestoken Leve Frankrijk I Leve kapitein Dnprat I klonk het nit honderd keelen Trouwens dr Bavinck spreekt zichzelf tegen Nadat bij eer st gesteld heeft het kabiiict boven de partijen gaat hij voort de regeering wenschte voort te bouwen op de christelijke grondslagen van liet volksleven De vrijzinnigen zeggen volgens hem echter Godsdienst is eene zaak van het hart van de binnenkamer van het huisgezin van de gemeente der geloovigen raaa waarmede de staat in zijn bestuur in zijne instellingen in zijne scholen in zijne wetenschap niet te rekenen heeft Hier moet alles doordrongen worden van een neutralen geest Tegenover de politiek naar de openharingsdogma s bindt de politiek naar de uitspraak der rede den strijd aan Onttrooning van het huidig bewind omdat het op chri stelijken grondslag zich plaatst is het gemecnsdiappelijk doel In hoeverre de vrijzinnigen alilns redeneeren laten wij nu inet rust maar weiischen te vragen of ziih h t kabinet werkelijk door christelijke staatkunde van zijn voorgangers heeft ondersilieiden Heeft liet miiiisterie uu voortgebouwd op de jliristelijke grondslagen v ii het volksleven En daarop kan niet anders dan ontkennend worden geantwoord neen en nog eens neen I aat ons dit nagaan Ken aantal wetten waren door het KabiiietPierson Borgesius voorbereid deels ingediend on door het ministerie Kuyper ongewijzigd opnieuw ingediend Deze wetten zullen dus wel niet op christelijken grondslag gebouwd zijn Van de overige wetten en wetsontwerpen van dit ministerie afkomstig zullen de speetwet de wet tot aanschaffing van liet snelvuurgesclmt en de stakingswi tten toch wel evenmin voor christelijke wetten worden versleten Wie de bij de totstandkoming dezer wetten gevoerde beraadslaging naleest zal moeilijk het christelijke zout kunnen opsjioreft veeleer den conservatieven zelfs reactionnairen geest van het eerste wetje het militaristische streven der regeering bij de tweede wet en het despoticke optreden bij de stakingswetten bespeuren De drankwct hoewel beoogende de drankzucht tegen te gaan kan evenmin als eene proeve Maar die kreten van triomf werden op t zelfde oogenblik door een niet minder luiden wanklank overstemd Naar t water I Smijt hem in t w iter t Sloep hom voort MiJ3 Üod wat gebeurt daar toch P vroeg Miquële l Is do moordenaar nit t hotel do Bourgogne die gearresteerd wordt 1 antwoordde iem ind die naast baar stond Bg de algemeeno verwarring volgde Miquélo bet voorbeeld van twee drie anderen en sprong zg op tafsl Papa papa zie tochl riep zij met een bijna gillende stem De moordenaar I Hij is t I Wie f Victor Labanére I Ën met nitgestrekten hand wees zy naar den armen journalist die tnsscben twee gendarmen werd weggeleid Dnprat zonk nagenoeg bewusteloos in zijn stoel neder Voort voort I Naar de gnillotine I schreeuwde de menigte maar om den ro in die in wanhoop was neergezonken werd do kreet herhaald Leve S rankrijk Leve de kapitein Duprnt Don volgenden morgen bleei Hiiinile veel van christelijke wetgeving doorgaan tenzy men oordeelt dat christelijk hier synoniem aaa pover is Daarbij komt nog dat deze wet niet dan met hulp der socialisten in het Staatsblad is verschenen en allerminst met sympathie werd begroet door de Uoomsrh Katholiekeiï Niet anders zal het gaan met het ingediende wetsontwerp tot afschaffing der Staatsloterij binnen 20 jaar dat al even pover is als de Drankwct van christelijk stanügunt bezien Kn het wetsontwerp tot bepcrlïhtg ïft Lslen vaccinedwangi Sedert 28 Iuni 1904 wttrdt op de memorie van antwoord gewacht waarschijnlijk wel een gevolg dat het beginsel niet dat is van alle partijen der meerderheid maar van een of meer stengels van den gemeeiischappelijken wortel Zelfs de Hooger onderwijswet en de nu in behandeling zijnde hageronderwij novelle kunnen den toeta niet doorstaan Immers beide ontwerpen zijn niet specifiek christelijk want ware dit wel het geval dan zou niet van onverdacht christelijke zijde met name door don heer de Savorniti Lohman tegen het eerste ontwer zoo zijn opgetreden ên evenmin het andere ontw rp zooveel bestrijding hebben ondervonden bij KoomschKatho lieke onderwijzers in Limburg en bij Christclijk llistorischen in I Viesland Kvenmin toonde het optreden der regeering een bij nder christelijk karakter Of was het een christelijk minister die overal door zijn reizen de aandacht zocht en ons land dieer dan eens door zijn ijdelheid in opspraak bracht Wie zal minister Ellis om zijn optreden tegen de matrozen minister Loell tegenover gevangenen die naar t ziekbed van hun naaste verwanten vragen te gaan christelijker noemen dan hun paganistisi he voorgangers En danste Mclvil iiijt evengoed als alle niet christelijke ministers buitenlandsche zaken Komt de istelijke minister van Waterstaat Handel en Nijverheid niet terug o i zijne niet christelijke wijze van optreden tegep de vier Amsterdamsche brievenbestell s Ja was de christelijke regeeringsmeer langer dan gewoonigk te bed liggon Duprat die weder geheel hersteld was ging naar haar toe en vroeg haar of zo zich niet wel gevoelde O ze wa volstrekt niet ziek alleen maar een weinig vermoeid en ze zon nu ooif dadelijk opstaan Des middag toen do courant bozorgd was wilde Miqnéle ze bot eerst inzien en zij las overlaid zoer snol bot volgende daaruit voor I e moord van t hotel de Bourgogne Na een lang en moeiel jk onderzoek op uitstekende wijze geleid door den heer l abarie den rechter van instructie werd gisteren eenbevel tot arrestatie nitgeviiardigd tegen zekeren heer V L die zich jonrnalist noemt en hetzelfde hotel bewoont waarin de misdaad werd gepleegd V h was absent toen de agenten zich bij hom aanmelden Eerst om tien uur des avonds kon de arrestatie ilaats hebben en wei itt den Flnntenlnin nist op t zelfde oogmblik dat de kapitein uprat ziin geestdnftroUe tsospraak hield waarvan voor onze lezer in een andera kolom van dit blad de korte inhoud is weergegeven V L h eft In spijt van de overstelpende aanwijzingen die tegen hem bestaan krachtig alle schuld ontkend Wordt vervolgd