Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1905

WurMn de Terutwoordef ben lich sebnldig gamaakt bebbitn Volgens dien kwant hoeft het Engelscb das in Tranataal andere rechten danhi t i oiland cli De Jühannesbnrgschf correspondent van de Times heeft do 20 dezer een lang tele gram g sonden waarin bi luide weeklaagt over bet vergeiyk dat is tot stand gekomen tnssckon de organisatie der Hollandscbe Afrika nders in Transvaal eo de Kngelsche Bond voor verantwoordelijk bestaur Het is ons niet mogeliik reeds nu met jaistbeld te beoordeelen in boeverre dit vergelSk moet warden beicbonwd bIk een overwinning d ia wel als een gevaar voor den Hollandschen tam in Zaid Alrika Te oordeelso echter naar de noodkreten n insmoatieii van d n genoemden Tim H corre pondent een vry betrouwbare aaniv zing is bet eerste bi t waarschijnlijkst Op bet verkieiingsprogram dat zoowel door Het Volk als door de Engelscbf organiHatie voor verantwoordelük bestuor is aanvaard wordt er op aangedrongen dat het geoorloofd zal zgn in den Transvaalscben Wetgevenden Uaad Hol Isndsch te sprekfn door wie dut mocht worden verlangd terwyi aan de regeering tal werden aanbevolen dat de rrgeeringsambtenaren beide landstalen machtig znllen noeten wezen Op het gebied van het schoolwezen zyn de concessies welke de organisatie vour Verantwoordelijk Bestaar baar nieuwen bond genooten toestond vrjj vérstrekkend In de erste plaats zullen indien de organixatie voor V B en liot Volk bnn zin krijgen de benoeming en het ontslag van de onderwijzers worden beslist door de scboolcoin issies waarna lan nog bekrachtiging door de regeering moet plaats vinden Dan en dit is ern uitnemend belangrijke stap in de goede richting zal het Ho landsch wordt n toegelaten als medium van het lager onderwijs tot rn met 8Undard IV In de hoogere klassen blijft Kngelscb bet medium Niet gebeel ten onrechte klaagt de Timesnan dat de meeste Boerenklnderen de school verlaten als zjl bet tot Standard IV hebben gebracht In ruil voor deze concessies der Britsclie contracteerende partij belooft het Volk lich gedarende de eerstvolgende vijf jaar niet te sullen verzetten tegen den import van Ohineescbe koelies voor de KnndmiJnen Hoogst beminnelijk concludeert de Timescorrespondent nil dit compromis tusschen Boor en Brit dnt de kolonie nog volslagen ongeschikt is haar eigen zaken te behartigen dat mocht het copipromis tot uitvoering komen de Britsche suprematie in Transvaal binnen enkele jaren ondermijnd ion wezen en dat binnen de drie jaat na bet einde van den oorlog de Boeren zich mogen gelakwerischon met er in te zijn geslaagd een deel der Britsche bevolking naar knn kant te hebben overgehaald tot samenwerking om te komon tot bet erkende doel de voorwaarden van het capitulatie verdrag te Veroeniging te niet te doen Waarop zon kunnen worden geantwoord dat Kttld Afrika de Engelschen ondervinden het reeds meer dan een eeuw te hnsnen nadeele bet land is der onaangename verrassingen Verupreide Berichten I KUXKBIJK Oogenschijnlp is de rost te Limoges weergekeerd daar do stad baar gewoon aanzien herneemt en het patrouilleerec dar troepen gestaakt is ü houding van de patroons evenwel die weigerden oen onderhoud te hebben met afgevaardigden der arbeiders zal misschien den boel weer doen misloopen Door graal Albert De Man is ton bureele der Kamer de eerste zending petities afgeleverd ten gunste der handhaving van het Concordaat Deze petities die alleen afkomstig zijn uit het departement Finistère dragen meer dan 83000 handteekeningen Ken tweede bundel met meer dan 100 000 handteekeningen zal weldra volgen DulTSOHLlKn Het bericht dat er ondorbandelingan zijn geopend over een nieuw verdrag mot China wordt offtcioel bevestigd Op 15 dezer werd een ontworpconlract te Shanghai opgesteld en ter goedkeuring naar Peking gezonden iTil lK De spoorwegstaking kan als geiindigd beschonvd worden overal hervatten de beamben en de arbeiders den dienst De minister van openbare werken beeft het door de Kamer aangenomen spoorwegontwerp bij den Senaat ingediend Op voorstel van fortis word het nrgont verklaard en naar een siieeiale commissie verwesen SlRVlK In Belgrado liep weder hel gerucht dat het ministerie $ n ontalag beeft ingediend In regeeringskringea wordt luiks ochttr be slist ontkend Het artillerieeomité moet in zijn rapport hebben aangedrongen op bet nemen van geschutproeven en dit maakt de gebeele quaestie nog ingewikkelder iumtwunD De Kamer koos Donderdag tot president den afgevaardigde Boma van de ministi rieele partij met 141 tegen 4t stemmen Qemeng de Berichten Het hoofdbestnnr en I aldeelingabeatnnr Amsterdam van den Bond van Nol Onderwijzers hebben aan Oedep Htaten van N u ird Holland een adres gezonden waarin wiirdt gesteand bet verzoek van den ontslagfu onderwijzer M Barendregt om het besluit niet goed te keuren waarbjj d raad van Amsterdam hem ais onderwijzer ontsloeg Adressanten brengen nog bet volgende onder de aandacht Toen de raad het voorstel van B en W naenam en daarmee aan den onderwifzer Barondregt de strengste straf oplegde die dour ean gemeentebestunr aan een onderwijzer kan worden opgelegd handelde hij als administratief rechtscollege en daarom mocht men verwachten dat de verzachtende omstandigheden behoorlijk zouden hebben gewogen Dit nu is niet geschied Integen deel heeft men de eerlgk gemeende vrkla ring van Barendregt die in bescheiden toon sprak van trachten zich te voegen en die in plaats van bet hoofd der school sprak van het bestuur der school ten gevolgo vnn verkeerde uitlegging dezer nitdrnkkingen van geen waarde verklaard zondor Barendregt tot nadere verklaring of toelichting op te roepen Terwijl de ernst van het feit zooveel mogelijk naar voren werd gedrongen en nog op bel laatste oogenblik stukken en verklaringen werden ingebracht die daarvoor dienst kunden doen werd wat tot verklaring van het feit kon dienen en tot een milder oordeel over de handeling zon knnnen leiden geheel achterwege gelaten Toch waren die verzachtende omstandigheden er naar de ineening van adressanten wol en aan fi en W van Amsterdam wat ook wel bekend wat adressanten hier als zoodanig nog eens wenschen in aanmerking te brengen Ie Barendregt heeft een niet normale gezondheidstoestand die reeds verlof noodzakelijk maakte en die zich nitte in tennwacIiliKhoid en prikkelbaarheid 2o Do tocKl enden aan school no BS zijn ook niet normaal In den tjjd van 4 jaren wisselde deze icbool 4 malen van beatuarder wat voor een personeel toch eigenaardige moellgkhodon meebrengt 3e Het hoofd der school is iemand met als zoodanig geen ervaring Het onderscheid tussi lien leiden en heerscben is hem nog niet duidelijk geworden ii aan zjjn ontaktiscli optreden is het in niet geringe mate te wyten dat het telt het ernstige karakter kreeg dat het nu heeft en dat bet ontleent aan de tegenwoordigheid van de leerlingen 4e Barondregt had spijt betuigd en verklaard dat zijn handeling niet was een gevolg van on niet berustte op overwe ingon voorlvlooiendo uit zijn beginselen maar dat zij had plaats gehad omdat hjj op dat oogenblik en onder die omstandigheden niet meester gebleven was van zgn wil Het volstrekt voorbijzien van dit alles bet niet overwegen of plaatsing van Barendregt onder minder ongunstige omstandigheden een uitweg bood maken ook voor ben die in geen enkel opzirht het optreden van Barendregt zouden willen goedkeuren of verdedigen het besluit van den raad van Amsterdam tot een hard tot een onbillijk besluit Uit Hilversum moldt men aan de N B C De hoofdbesturen van den Algemeenen Ned Timmerliedenbond en van den Christ Timmerliedenbund hebben Zaterdagavond vergaderd met de besturen der plaatselijke organisalies Door Kcndracht Verbetering on de Protest t brisl Timmerliedenveroeniging ten einde het bemiddelingsvoorstel van het bestuur van den Christ Besturenbond te be handelen De hoofdbesturen der landeiyke orgaaisaties on bet bestuur der vereeniging Door Sendracbt Verbetering verklaarden het voor onaannemelijk Besloten werd dat de Protest Christ vereeniging hedenavond haar leden zal laten bealissen Het is evenwel te verwachten dat ook deze vereeniging het bemiddelingsvoorstel zal verwerpen Ken deelt ons mede dat nog van andere tilde een poging lot bemiddeling gedaan wordt en wel nitgaande van de iijie van patroons niet behoorende tot de Patroonsvereeniging Voorgesteld i n worden een aarloon van 22 cent in te gaan Dinsdag as en mat 1 Augustus a 8 ean van 23 cent beoevens ton arbeidsduur van 60 nur per week Dit voor stel moet ernstig in overweging genomen worden alleen loi tegen den maximaa arbeidtdair van 60 nar per week t groot bezwaar z n en dexe over bet gebeele jaar nader verdeeld moeten worden Dit Hilversum meldt men Met het oog op da werk taking der timmerlieden is alhier een detachement rgksveld wacht aangekomen en zün alle verloven der geneeotepolitie voor onbepaalden tjjd ingetrokken Het hoofdbestuur der Ned Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken beeft in zijn jongste vergadering besloten tegen de a s verüiezingen een manifest op mime schaal te verspreiden waarin wordt gewaarschnwd tegen het alcoholgebruik bjj verkiezingen en erop aangedrongen 66k te letten op do gezindheid der candidaten ten opzichte der drankbestrijding Tevens zal het bestuur in het orgaan der vereeniging De Blauwe Vaan zijn leden verzoeken om het oogenbllkkelgk te berichten wanneer ergens drank of bier geschonken wordt of zal worden teneinde de verkiezing van candidaten te bevorderen Een beele drukte heerschte op Ooeden Vrgdag des namiddags by hoog water aan de haven te ücbeveningen Tusscben half vier en vgf ure zeilden bj kracbtigen noordenwind vele loggers on bommen de haven in Slechts Mn logger had een weinig tegenspoed en raakte op de zandplaat vast maar kwam na oen uurtje tobbens waarbg een grooto menigte trekken hielp vlot en veilig in de binnenhaven welke roet de ruim 150 vaartuigen welker masten opstaan een deononbosch gelokt In den afgeloopen nacht en heden werden nog vele bodems verwacht en met de Paascbdagen zal de haven zeer vol zgn en een interressant schouwspoi opleveren Vrgdag werd ook een bezoek aan de haven gebracht door den wethouder dr Monton die door den directeur van de haven den heer Bakker werd rondgeleid Veel visch is er aangebracht en wordt er heden nog verwacht Er werden verschillende afslagen gohouden en de prgzen waren matig De zitting der Tweede Kamer van Woensdag a b In Land en Volk wordt het volgende vermakeliiko verslag gegeven van de zitting der Tweede Kamer op Woensdag a s In overeenstemming met het advies van Do Standaard is besloten do verdere behandeling van do onderwgsnovelle door zwggeu zoodanig te bespoedigen dat de ufdoeniiig vermoedelgk in één dag zal kunnen plaats hebben Het volgend schema voor het zittlngsyorslag van Woensdag geeft een denkbeeld van de w jze waarop men zich de loop van zaken voorstelt De voorzitter opent te 11 45 uur de vergadering en constateert dat do presentielijst eerst een hall nur na het vastgestelde tgdstip door het vereischte getal van 51 leden Is geteekend Uy verzoekt den loden met het oog op de vele werkzaamheden die de Kamer nog wachten zooveel mogeiyk op tgd ter vergadering te komen Op zyn voorstel wurdt besloten te beginnen met beden ook eiken avond te 8 nnr vergadering te honden en de dagtittingen te 9 uur aan te vangen om ze in den regel tot 6 oar voort te zetten voorts des Maandags ook maar dan te hall twee te vergaderen en des Zaterdags eveneens te 9 unr doch dien dag te 4 nur te eindigen Aan de orde ia de voortzetting der discasaie over art 1 onderart 26 van de onderwijsnovelle met de daarop voorgestelde amendementen van de boeren Van Wgngaarden o s Ketelaar ca en Ter Laan De minister van binneniandsche zaken wil der Kamor noodolooze moeite besparen en neemt de amendemecten Van Wgngaarden en Ter Laan ovtr Het amendement Ketelaar c s bigft echter volstrekt onaannemeiyk De heer Talma voorzitter van de commissie van rapporteurs zegt dat de aanwezige leden der commissie geen bezwaar hebben tegen de door de regeering aangebrachte wgzigingen Het amendement Ketelaar kigit da eomraisale met de grootst mogelijke meerderheid van de drie aanwatige leden ontraden De heer Ketelaar vraagt het woord Van rechts stemmen t De discussie wordt gesloten en het amend Ketelaar tractements regeling verworpen met 36 tegen 21 stemmen Art 26 wordt goedgekeard By art 44b neemt de Minister een door de heersn Van Wgnhargen c i voorgestelde amendement over Op art 46 nitkeeringen aan de gemeenten stellen de htaren Van Wgnbergta c Bos c a Tfdemao en Borgaaios an Dolk e amendementen voor De heeren Vau Wynbergen en Talma achten nadere toelidlling overbodig De MinUter neemt hanoe Snfiogen over I De heeren Bos Tydemaa n Dolk Uchtaa hui amendementen toe Z hebben alle de bedoeling om zonder de belangen van het bijzonder onderwgs in het minst te schaden die van het openbare tevens te beschermen en tegen benadeeling van de gemeenten te waken De Minister vtrklaart deze amendementen die de vijandiga strekking hebben het openbaar onderwga te beschermen ed te voorkomen dat de gemeenten door bevorderine van bet openbaar onderwgs nehade Inden als een aanranding van t beginsel der gebeele voordracht volstrekt onaannentllk Deze Begeering die aan een programma een doel is gebonden zou de verantwoordelgk beid voor zulke bepalingen niet kunnen dragen De beer Talma ontraadt de amendementen ten sterkste De overgebleven amendementen wordtn met alle stemmen van rechts tegen die van links verworpen en art 55 goedgekeurd By art 54bis stellen de heeren Boa c s Ferf c 8 Ketelaar c s en Helsdingen es amendementen voor en lichten die toe Do heer Talma adviseert tot verwerping De Minister refereert zich aan tadviw der commissie De amendementen worden alle veiworpw links tegen rechts Op art 57bis is door de heeren Roessiogh c s een wyziging voorgesteld De voorzitter maakt bezwaar dit toe ta laten omdat het art bnlteu t kader van dt wet ligt In de regeeringsvoordracht is t niet genoemd De heer Koessingh meent toch Stemmen rechts Stemmen Het amendement wordt met 38 tegen 21 stemmen ter zyde gesteld Art 1 in zgn geheel wordt met 42 tegen 21 stemmen aangenomen Art 2 art 61 wordt goedgekeurd zonder debat of stemming Bg art 3 art 39 verklaart de minister ter bekorting van het debat een amendement van de heeren De Waal Malefljt c s ovet t nemen waartegen de commissie geti bezwaar hoegenaamd heelt Een amendement van de betren Borgesioi c s door dozen totgelicht wordt na trastrj ding van den heer falina uit naam van de meerderheid der commissie en van den Minister met 44 tegen 21 stemmen verworpen Artt 3 5 worden hierop goedgekeurd By art 6 licht do hoor Bos een amendement van hem en den heer Ketelaar toe dat door den heer Talma bestreden door den Minister onaannemelgk wordt verklaard Het wordt met 46 tegen 21 stemmen verworpen Door de heeren Borgesius ca la op art 7 voorgesteld het in werking treden der vil tt doen bepalen by nader Kon besluit Hg licbt dit toe zoolang de middelen niet zgn aangewf zen dier t men zgn ongeduld nog te bedwingen Pas d argeut pas de Suisses zegt spr De min van financiën verklaart zich er borg voor te stellen dat vfiór t tgdstip waarop de gelden voor do bgzondere scbool noodig zullen zgn de miilioenen uit de verhoogde invoerrechten zullen zgn verkregen Da minister van binneniandsche zaken sluit zich daar by aan en betoogt dat de geldqnaestie niet mag niet kan wegen waar eenzoo groot belang voor ons christenvolk in I spel is Werd dit amendement aangenomen de regeering zon H M de Koninj n machtiging vragen om het wetsoniwerp in tetrekken De heer Talma zegt dat de grootst mogeIgke meerderheid der rapporteurs zich op de meest besliste wyzo tegen dit amendement vtrklaart Htt zon met t oog op den toch altyd twyfelachtlgen uitslag der aanst verkiezingen heel de wet in gevaar kunnen brengen Het amendement wordt met 43 tegen 21 stemmen verworpen tn art 1 gotdgtkeurd By den Considerans verklaart de heer Drucker mede namens de overige leden der linkertyde dat nu men van den kant der meerderheid alle pogingen tot toenadering beeft afgewezen alle voorstellen om het ontwerp minder schadelgk te maken voor de openbare school heeft verworpen alle van den kant der vrgzinnigtn voor dt handhaving der Grondwet en voor t belang der gemeenteiyke en RyksfinanciCn noodig geoordeelde waarborgen met dit voor dtagdeIgkheid van bat voiksonderwys in het algemeen beeft versmaad en ter zgde gesteld de linkerzgdo zich van stemming over dit ontwerp tal onthouden ten einde met het succes ook de volle verantwoordelgkheid voor de doordryving aan de recbtertyde te laten Dt voortitter stelt voor om hoewel er wyiigingen in t ontwerp zgn gebracht terstond tot de stemming over te gaan Al de leden der linkerzijde rarlaten de Kamer De voortitter Verlangt iemand hoofdelijke stemming 7 De heer Noltisg keert in da Kamer terug en vraagt stemming Tgdens t afroepen der namen verlaat by de zaal weder Htt wetaontwerp wordt met 51 stemmen alleen van de rechttrtyde aangenomen Dt uitslag wordt mat handgeklap begroet Da Uinlittra ontvangen de gelakireuchea Itr reehtenyda De voorzitter meent de tolk der vergadering te lyn wanneer hg de Regeeriig van harte geluk wenscht met het tot stand brengen van deze nationale wet De zitting wordt verdaagd tot den volgeaden dag Te Newyork ïs bekend geworden da mej Sancy Carnegie nicht van den millionnair een jaar geleden is getrouwd met haar gewezen koetsier James Hever Het hnwelgk werd in alle stilte voltrokkta en de jonggetrouwden gingen toen opreii naar Enropa thans nn zg teruggekeerd zyn is hun echtverbintenis officieel bekend gemaakt üe beer Andrew Carnegie heelt in een gesprek met ten man van de pers over dit hnwelgk gezegd lames Hever was met rgk maar een brave jongen die zgn plicht deed en zich voorbeeldig gedroeg Hg koesterde een innige vereering voor rojn oioht Zg bemerkte dit beantwoordde zyn genegenheid en bood hem baar hand aan Hg wilde haar niet als koetsier trouwen verliet zgn dienst en vestigde leb als manege directeur toen zyn zg getrouwd De familie vindt het veel beter dat Nancy is getrouwd met een man ala Hever dan dat zy een aristokralischen leeglooper zonder eenige vordienstelgke eigenschap tot man had genomen Verleden jaar werd te Dnsscldorl een handelsagent wegens het vervalscbon van stukken tot tien maanden gevangenisstraf veroordeeld Thans is uitgekomen dat bg onschdldig veroordeeld is want bg nader onderzoek bleken alle stukken echt Do mnn is intUBschen In hechtenis overleden Kort voor zyn dood had hg nog herziening van zyn vonnis verzocht De Petersburgsche werklieden hebben wat nieuws bedacht om den staat nadeel te berokkenen zy hebben besloten den door den staat in monopolie vervaardigden en verkochten brandewgn te boycotten Lokt deze boycott dan berekent men dat de schatkist binnen korten tyd voor miilioenen chade zal hebben Een Amarikaansche Portia Het was een Ingewikkelde schuolquaestie een dor onderwgteressen te Philadelphia misa Aiin i Miller werd ontslagen omdat zg zich op ongepasten toon tegenover het schoollioold hal öitgelaten Er aS geen appèl mogelgk want de schoolautoriteiten waren allen tegen haar Toen trachtte zy haar goed recht Toor den rechter aan te toonen en zg diende een klacht in tegen den voorzitter der schoolcommissie en tegen nog andere sclioolmannen wegens schade haar aangedaan Maar er was geen advocaat die in deze taak Toor haar wilde pleiten Daar ontpopte zich de Amerikaanscbe Portia I De ontslagen onderwyzeres ging in de rechten studeeren en door bard blokken kon ty reeds na twee jaar ala advocaat beSedigd worden nn volgde opnieuw de aanklacht tegen den voorzitter der schoolcommissie tot betaling van 150 000 gulden achadevorgoeding Voor het Araeriknanscho Hooggerechtshol verdedigde mejuffrouw mr Anna Miller die nn 32 jaar oud is en geschilderd wordt al s een zeer kordate maar tevens innemende verschijning met veel handigheid haar eigen zaak de vragen waaraan zg de getuigen onderwierp vooral baar eigeniyk pleidooi wekten de algomeeno bewondering Zoodat dt jary zich aan hart zyde schaarde en de rechter haar een derde van het door haar gteiaehtt bedrag toestond Dexe ex tchooljulfronw wacht een carrière In de Hart heeft het sinds Maandag IIonafgebroken geanteowd Er waait een koude NoordOostenvind De post wordt per slede vervoerd Reizigers die licb naar dan Broeken wilden begeven geraakten door de Boeeuwjacht op een dwaalspoor tn kwamen eerst na nrtn ronddwalens aan Stadsnieuws OOUDA 25 April 1905 Aan de Raadsleden zyn de volgende ingektmtn Btnkktn toegezonden Gouda 25 April 1905 Ter voorzieuiw in de vacature by het oaderwyzend personttl aan de school voor g L e No 2 ontstaan door het overlgden tM de OBderwgznres in dt nuttige handwerken usj U 3 van Egk hebben wy de eer in overleg met den heer ArrondissementsScboolopzitner na ingewonnen bericht van htt Hoofd der tehool ler benoeming vovr te dragen 1 Hej H P BOTH tt Gouda 2 Mej H i GRAVËSTEIJN ttOoada zgnde de eeniga sollicitanten Overeenkomstig het bepaalde by Art 28 der Wet op htt Lager Onderwgs leggen wg het adviea van den Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der scbool hierbg over Oonda den 22 April 1905 Artikel 21 der Bouw en Woningverordening vjor deze gemeente schrgft o m voor dat alle openbare wegen en gedeelten van openb ire wegen niet aan de gemeente toebehoorende door of van wege do eigenaren en op hunne ktattn ten genoegen van Burgemeester en Wethouders in behooriyken staat moeten worden bthard Het is twgfelacbtig of onder btkardtn ook kan worden verstaan bettraUn Wg geven den Raad mitsdien in overweging ten einde dezen twglel op te heffen gezegd artikel eenigszins aan te vallen Ëeno daartoe strekkende ontwerp verordening gaat ter vaststelling hiernevens Do Commibsie voor de Strafverordeningcn E L MARTENS Dr F H G ViS ITERSON C P W DESSINO F HERMAN Fzn VERORDENING tot wyziging der Bonw eo Woningverordening voor de gemeente Gouda EENIG ARTIKEL In de Bouw en Woningverordening voor de gemeente Gonda vastgesteld den 5 Juni 1903 en afgekondigd den 27en dier maand wordt in het eerste lid van artikel 2t in stede van behard gelezen bestraat of behard Gouda 18 April 1905 By zyn besluit van 25 November 1904 No 16 stelde de Uaad vast een plan als bedoeld in artikel 18 lid U der Woningwet lot geleideiyke ontrniming vun eenige in de wgken K eii O gelegen woningen welke ongeschikt ter bewoning zgn en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat knnnen worden gebracht Gedeputeerde Staten maken bigkena hun scbrgven van 10 16 Januari j I G S No 50 bezwaar aan dit beslnit hun goedkeuring te hechten eu wel in hoofdtaak om de tormeele reden dut naar hnnne meening de woningen vooraf expresseiyk onbewoonbaar moesten zyn verklaard met i iauhtneming van de daaromtrent geldende wetttlgke voorschriften en voorts omdat h t plan met verzekert eeiic tftlndtUjkê ontruiming maar voor alle woningen een termgn van vyi jaren aanneemt Met het oog op deze bezwaren van Gedeputeerde Staten zal vermeld Raadsbesluit moeten worden gewyzigd of ingetrokken en hebben wy gemeend de aak opnienw aanbangig te moeten maken bg de GezondbeidsiommUsie wier in het Raadsbesluit aangehaalde adviezen door den Inspecteur der Volksgezondheid den beer W van Boven in zgn door Gedepuleerde Staten ons ter ktnnisoeming toegezonden rapport van 22 December a p No 660 onvolledig werden geacht De Gezondheidscommissie deelt nu In baar opnieuw uitgebracht advies van 3 dezer No 6 B voor een 27 tal woningen in de wyken K en O voor tikt woning alzonderlyü de genreken mede eu geelt ons daar baars inziens geen der woningen door bet aanbrengen van verbeteringen iii bewoonbaren staat is te brengen iu overweging deze woningen aan Uwen Raad ter onbewoonbaarverklaring voor te dragen en den Baad tevens voor te stellen de woningen vervolgens op te nemen in een plan als bedoeld in het vierde lid sub b van artikel 18 der Woningwet verzekerende de geUidelijke ontraiming door de termynen van ontruiming te bepalen op een jaar voor 7 op achttien maanden voor 10 en op twee jaren voor 10 dier woningtn Mtt het advies der Gezondheidscommissie vereenigen wy ons natnnriyk gaarne alleen komt het ons met den Inspecteur van het Bonw en Woningtoezicht wiens rapport van 17 dezer No 119 wy evenals alle boven aangthaaldt stukken hierbg voegen voor dat de termgoen voor de ontrniming langer gesteld dienen te wurden in verband met bet aangevangen systematisch woningondtrtoek dat allicht voor meerdere dergeiyke woningen onbewoonbaarverklaring ten gevolge zal hebben wy hebben mitsdien de eer den Raad voor te stellen met intrekking van zgn besluit van 85 November 1904 No 16 het volgende besluit te nemen De Raad der gemeente Gonda Gtlien de voordracht van Burgemeester tn Wethouders van 18 April 1905 No 39 tB het daarby overgelegd advies der Getondheidscommisaie van 3 April te voren No 6 B Ofar egtndt dat de na te noemen woningen in de omgeving van de Raam gelegen in loodabigen toestand verkeeren dat zy ter btwonittg ongeschikt zyn tn niet door het aanbrengen van verbeteringen In btwoonbartn staat knnii n worden gtbraeht tn dal bet wtnaohtiyk is by onbewoonbaar verklariag deter woningen ie ontruiming geleideiyk te doen geschieden Gelet op artikel 18 der Woningwet Heeft besloten A Onbewoonbaar te verklaren de woningen plaatselgk gemerkt Raam Wyk O No 88 Measeraakersteeg Wjjk O No 451 0 No 452 0 No 453 0 No 454 a O No 456 0 No 458 0 No 459 0 No 460 Mossemakorsteeg Wijk O No 462 11 0 No 464 Vlamingstraat O No 393 0 No 894 Drapiersteeg O No 280 Baam O No 299 0 No SOO i 0 No 301 Verlorenkoat O No 519 0 No 520 0 No 521 21 O No 522 i l O No 523 0 No 524 Lazarnssteeg O No 539 O No 640 Keizerstraat K No 101 K No IDi B Te bepalen dat de woningen Wgk O Nos 393 394 280 539 en 540 en Wgk K Nos 101 en 102 binnen twee jaren de weningon Wgk O Nos 88 299 300 301 519 520 bil 522 523 en 524 binnen drie jaren en de woningen Wgk O Nos 451 152 453 454 45U 458 459 460 462 en 464 binnen vier jaren na den dag waarop de tyd tot voorziening tegen de bg dit besluit uitgesproken onbewoonbaarverklariog is verstreken of het besluit tot oubewooubaarverklaring is gehandhaafd moeten zgn ontruimd Naar min ons mededeelt ia het bouwen van do K K School gegund aan do Wed D Amesz en Zn alhier De lieer Q Boot ontving het navolgende telegram sGruvenhage 21 April 1905 Ingevolge de bevelen vnn Zyne K H den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg lieb ik de eer den Heer G Boot kosler der Remonstiautsche kerk te Gouda Hoogst deszeUs dank te betuigen voor dt gelakweiischen Zgiie K II aangeboden ler gelegenheid van de herdenking van Hoogstdoszelfa geboortedag Da Kapitein Adjudant van Z K H den Prins der Nederl Hertog van Mecklenbnrg VAN SUCHÏKLBN VAN DE HAKUE Een zoon van den heer de V geraakte heden morgen in de Kattenaingelgracht Twee personen sprongen er by en hadden het geluk hem te redden In de jongste zitting vun den Israëlitische Kerkeraad word in de plaats van wyieii den heer 8 van Praag tot bestunralid van liet Israel Armbestnur gekozen do hoer Adull van Dantzig A Jz Op verzoek nemen wy gaarne het onderstaande uit de Nieuwe Rotterdamsche Conrant over Gouda 21 April 05 M de R Door don heer H Ch Vegtel wordt in uw blad van Zaterdag 15 April zyn bev eiing dat er Boomscho kindureo op de Christeiyiie school te Pernis gaan teruggenomen doch nn verwgst hg naar een dergelgk geval te Bedum en één te Velstroord Om deze zaak zuiver to stellen is liet noodig na te gaan in welk verband dit door den heer VegttI gezegd is Door mr M W F Trenb is ia het politiek debat met den heer Vegtol gehouden te Gouda op 6 April o n gezegd htt volgende Wanneer een Katholiek de keus heeft voor de opvoeding zgner kinderen tusschen de positief Calvioiatischo en de zoogenaamde paganistische of godsdiensllooze school dan zal hg juist omdat de schooi van het positief calvanistiacbe dogma wat niet bet zgno is voor hem veel gtvaariykor is dan de school van do zoogenaamd godsdienstloozo richting kiezen de zoogenaamd godsdiensllooze scbool Hierop is door den heer Vegtel ongeveer het volgaü tlé geantwoord Daar de tyd me ontbvoekt de tegenstelling van den heer Trenb te niet te doen bepaal ik er my tot er op te wgzen dal in het dorp Pernis waar ik nog al goed bekend ben do Protestansche Christelgko school door B C kinderen werd bezocht Dit laatste is na da weerlegging van den beer J de Wagtar in uw blad van 11 April door den hter Vegtel teruggenomen mtt verwyzing naar geiyfcluldtnde gevalltn te Bedum en tt Velterooid Btginnen e met het laatate Uit inlichtingen is ons gebleken dat er te Velseroord werkeiyk een betrekkeiyk groot aantal R K kinderen de Christ school bezoeken doch we moeten hier opmerken dat zich niet het geval voordoet zeoats htt door den beer Treub gesteld i Te Velseroord bestaat er geen openbare lagere school dna de anders van R K kinderen hebben daar slechts de keus tusschen geen onderwys of Chrlateiyk onderwys derhalve is hier niet aanwezig wat de hoer Treub oiacbte een vrge keuze En nu Bedum Da ir bobbin in t jaar 1870 zegge twee R K kinderen een korten tyd de Gereformeerde school bezocht terwyi eea H k 40 tal K K kinderen tegelijkertyd de openbare school bezocht Bovendien moeten we hier vooral op don voorgrond stellen dat de twee R K kinderen die de Chr school bezochten niet do openbare school vermeden omdat do richting van het onderwgs niet naar den tin dor onders was Zouden we hier niet weer vinden de wwirheid van het oude spreekwoord De altzondering bevestigt den regel T Dankend voor de verleende plaatsruimte gaarne Uw dw ditnaar J L BELONJE Voort Alg Ned Werk Verbond A floop der Openbare VerkooplQg Tan Onroerende Goederen Ten overstaan van Notaria J Koeman Veiling 25 April Huis en Eif aan den Groenenweg L No 18 voor f 1350 k Mej J van der Linden Huis en Erf in de Vrouwevesteatoeg N No 228 voor f 1080 k T Huis Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 35 April i 05 Vette ossen en koeien redel aanvoer prgicn waren voor iKc kwal 35 sde kwil 32V 3d kw tH cents per half kilo Magere onsen melkvee en vaarkoeien goed Mngevoenl Vette kalveren goede aanvoer ptijxen waren voor iste kwal ag ade kw 16 3de kw t ceol per hair kilo Vette v irkefia redel aanvoer prijscn inrtn voor ihte kwal aj adekw 3j7 3de kw ao cents per half kilo Schapen en lammeren weinig aangevoerd Stieren redel aanvoer prijken waren voor late kwal 30 ade kwal 17 3de kwal as cent per half kilo Handel in vet vee vette kalveren vetta Mrkcns prijshoitdend Handel in raelkvee vaarkotten osien en stieren stug Schupeii met redelijke omxet lie Floiiveaiiié s IN MA1 TELS C ostnnies lllouüitn Itoltkeo en H f m n zyn voor het aanataande Seizoen in trer f roolg kfiitKe ontvangen vun de goedkoopste tot de beste soorten 2 £ 7i di Ourgerlljke Stand GEBOREN 10 April Kranciscos Godetrldna NIcolaas ouders C Jansen en D M van Hooft 23 Grietje onders K Annaars on M Schatters OVERLEDEN 22 April W Verbrnggen 76 j 23 II A A H van den Henvul 3 m Varkrygbtar in fiesschen HO cis Ili et en f 1 95 by H H Apotheken en Drogisten htt op hH merk AUKBK F AD HICHTEB 4 Co Rotterdam Te Gouda by C LUGEB Apotheker Harkt en by WOLFF Co Weathavtn 198 ai veiitkntii n