Goudsche Courant, zondag 28 mei 1905

f 448te Jaargaii Vrijdag 28 Ai ril I0 5 o 9707 Het VERLIOHTINOMAGAZUS lic il vondsier Dubbele Buuit H 13 TELEF 117 i heden rnim voonien van nieuw model Qasornamenten Wrodromror n t Giskoiiküilrilji Teven uinige KOOKAPl AKATEN reakolnoa en zindel k Jr warf adres mr gofè erlidiluj Zoo oven ontvangen ARCAi l II wnarvnn spoedig de verklaring Tolift Aanbt v ltttd M M 7 LOON Aanicgger van Gas en Waterleiding mimm tmum ieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken r MMi üe Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uilüoiidering an Zon en Ftestdagen De prijs pei drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden gepltnt t van 1 regels a 50 Cent nj iedere regel moer 10 Centen Groote lett r8 woitlen berekendnaai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Varkrilgbaar m tloBachcn SO cta f If et en ƒ Vff bu H II Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBRI V AD HiriITEH 4 Co Botlordnm Tc Uouii bu C LUtti U Apotheker Markt en by WOI FF L Co esthavcn 198 Openbare Yerkooping TK GOljIlit gp MAANDAU 1 MKI 190Ö det voonnKlds I or n In hu Koldfhui HET SCHAAKBOHD an d n K piw Uri omeUan ran den Ic Hnaütri dit Kcrcullgden Nolarl Het onlangii verbonwd WïS Ingericlit tot 8MEDKHIJ en W00NHl I8 mot alronderlijke o gang lii bb nde BOVEN WOMN KKK BEUfil LAATB voor RIJWIKLKN enz iil aodu ea liggende nnn den Langen Tltndowtg Ie GOUDA Wgk I Nu HO en 3Ua op den Kadastruli n Icggi f d er giroecnte voorkomendo InHiTlie C No UdO groot 1 Are Centiaren De Benedenwoning ntet Smederli enz Ik in eigen gcbrnik de Bovenwoning ih vorliunrd tot 1 Oriober 1903 voor 1 25 per maand Hel perceel l te aanvaarden by de betaling der Koopptnningen op d n I Juni 19 5 t n te bezichtigen de laatste drie werk dagen v6 r dm dug der veiling vnn 10 tot Ji nren en op dien dag van II tot il aren Nadere Inllchllng n geelt NotanaKÜKM AN voornoemd IniniddelH uit de hand te buop tMU HM tmn mtttmMttm m ta Ü owkkalyluM poitamMdil voot Hmtn a reoral dauwt IQad ff chotnw rl lad AporMuar vu O mnr 4 Oa Nrlla lnlMIr M MenlMtafoil op naam in r brtekinMf1t VMrytfurky Hmtm WMallwt la Mk a art HliitartM iHrvw l MrMl a Ht W viMMM An i Brand Inbraakverzekering Ken groole bluneulan lNehe iSSLHAM TIKMAATHnitrriJ werkende le en vast billijke premie zonder lnle§j cl len of nabelallngen vraagt Ie OUIIA tegen mime aanbrengpremie en JaarlIJksclie provisie sollede eu aelleve If E Ti Blieven onder Nu 3574 a d Firma A UlilNKMAN Zn te Cirouda tt KpNniKiUKÏ ETXB Gebruikt Bteeds de WERELDBEROEMOB Vf m Superior Druiven BorstlioningSztract Frula heltirnil en foond middel tegen verkoadbeirt astma keelpiin kink en Bl jmhoesl binnohitu en alle borst en longaandoeningen Jéimm Negen maal met Joud bekroond Eenige labrikanten H N VAN SCHAIK k Z jarm mniron l Kon stoomfabriek D H flW w V rkru biar b Firn WOtFM at Cr Wj th v n V Sl K A Meiwei K ImA oarfo K H VAN f Z z l ï MofTHimlk 1 D STAK Waddwfn tn Wed J 1 S 7jT V K 1 kShS Wü iJ tn P A na iK T M r An lONOB 0 i J I KASIEIBIN PoUhrMltrr am I HlhKKB te flw rW B W ilINr HVWI WC Laat U met misleiden door AMil yroaii Het klo torZr l iSubo la t niot 1 Hir j a y nerMw anl VOOBJAARS PAABPEMARHT LOTEN verkrijgbaar a 50 cent A BBJNKUAN ZOO I AHUK TIENDEWE Trekking Zaterdag 3 Juni SANGUINOSE bet best bekende middel TBCWN Blocda rmoede cii ZcniiwzwakCe Door tnsKohenkoinst vAn onzen verkosp r den heer Falkunhnrg t BInawe llondji te s iravenimge ontvangen W het n ivolgendo schrgvon Hgne Heeren Et rlflkheid on diinkbiarhoid dringen rag V mode te deelen wat ik aiin do SANtjUINOHE te dinken heb Gedurende zevi ntien jaren is ik een zi nowpatiênt en leed hevig aiin hooldpijiien en bloedarmoede Door eono mgner kinnissen werd ik op nwe HANGUINtME opmerkzaam gemanki en kan thiins verklaren dat nog nooü ttlt atultrt mtj too voortrt eitjk huft geholpen ait du mtddtl Met de meeste hoogaclilmg teeken ik HejoHroow H BEKKING l rinsengrapht Den Haag De Sangumose ia bealia hst beate middel in al zulke govallen wint do zwaxstu magen on de toereto gestellen v rdragou haai HaagpUu EObrek an oeil lat gebroukige 8pi i8v rteeriug brofdpU met t niktniieD benauwdheid moodolooalieid slapelooaboid gebrek aan kracht en aan energie worden snel en afdoende overwonnen door de SANODINOSE In de moeste gevallen is tweern len per dag een ectlepi l 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 i of 15 ets per dag Uat in goedkouper dan eeniu ander dergelijk inlddtl Prp ler fl f 1 50 6 fl f 8 U fl 15 T Qooda by WOLFF Co We tli ven V X ÜAM en Co Den Haaff Clellik het rijksmerk Mn wjuu borg Is voor de tl n te ea lulv rtte lutuurboter zoo het merb SOLO een watfborc voor de fllnste en fuiverste marsarine VervMTdlffd utt de atl rri nste bettanddcelen fickamd mat MCtMi room en bereid met de grootst moeetiike zorg M ilndeMkheld biedt U het merk SOLO het Ajnate wat bi nurgana kan vervaardigd worden SOLO geeft U door haar hiachen jieur én ftfnen roomboter maak door hare regelmatige kwaliteit en groote Toedzaamheid dezelfde voldoening als natuurboter Hare kwaliteit Is steeds regelmatig fifn en gegarandeerd tot aan den datum op elk pakie vermeld Let vooral op oaverbroken sluUelikct dit waarborgt echtheid SOLO kost 45 ets per pond en Wh ets pet U half pohd en is vcriiriigbaar bij alle wfnkellere k 1 en boterhandelaars 1 Ëeii KAASHANDELAAR in DUITSCHLANO met gioot vertier zoekt een ANDEREN zeker en naauwgeset inkooper voor GOUDA KAAS Hij moet gx ede kenner van Ooudn kaas zyn die voor Duit chland juist van pas is Omstandige schrittaliike aanUedingei net re ennt tt Wordra verMcht bg den nitg nr van deze conrant onder kaa i keop r Ooidt Dnik TUI A BBIMKMAN Zi KËAiXISGEVIKG ffiaiCHTINOIN WEI Kt GEVAAR SCHADE OF BINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMfcESTltR en WtrHOUÜKRS vau GOUDA Oenen art 8 der HINDERWFT Doen te weten l at u vergunning hebben verleend aan W van der Steen en Eijne rechtverkrijgende töt het plaatsen van een gasmolor van i P K ten behoeve tuner slagerij in het perceel aan de Oouwe wijk C no 71 kadastraal bekend sectie U no GOUDA n 17 Apiil 1905 Burgemeester en Wethouders roornoemil R I MAR PENS De becrctaria BROUWER Buitenlaidscli Uverzlcbl Officieel wordt nit Tokio gemeld Een vijandelijke troepenmacht bestaande uit vgf bataljons zestien otnias en een bat tem viel onze vooruitgesehover cavalerieatdeelingcn in de omgeving van Kaïyuean aan Onze fttrydinacht nit ieze plaata echter Tiel den vgand op haar beurt aan en dreef de Rossen uiteen hen vervolgende totnoordplgk van Mienlioeasjiek Onze verliezin bedragen 38 man De Kussen verloren on geveer iweebonderd dooden Twee andore afdeiilingen een van zes bataljons en zestien sotnias de andere van twaalf sotnias en een batterg vielen Sjangtoe en Siaotatsoe aan maar trokken naar het noorden terug na de nederlaag van de Bossen bg Kaïyoean Het Peterqbnrgscbe telegraafagent chap bericht van den 25sle On e voorposten dwongen d n vgand den 22ste het dorp Semanpaomang dat versterkt was langzamerhand te oniroimen De Japanners bezetten de versterkte stelling drie werst ten zuiden van Semanpaomang nadat se er een artillerievuur op hadden geopeitd Het verschgnen van onze afdeding in het front van de linkerfiank noodza ikie de Ja penners zicb glings terug te trekken naar kajanaheng Gedurende den terngtocht verbrandden ze een depot van mondvoorraden tu een dorp Den 23st naderden onze voorposten terwgl ze den v and terugdrongen Sjantoefoe dat kracatig versterkt en door Japanners bezet was De artillerie opende van de oostzgde het vuur op de stad Toen het bleek dat deze door een aanzienlgke troe FEVILLETOX SIDOCETSB VAS SEir SCEllFS 30 Hifuele sliep weer in zonder verder iets t zeggen n Duprat viel weder in zyr toei neder zender tets meer te weien te zgn gekomen De inslrnctie der zaak van I botei de Bourgogne koa niet spoedig genoeg zgn afgedaan om de zaak zelve reeds in Je zitting van Januan aan het oordeel der jury te doen onderwerpen Do reehierljke macht telitens inilend op de hardnekkige onikeuningen van den jongen man ontkenningen die bg vier ot vgf dagen achtereen volhield met al da kracht die in hem was om dan weer tanatnde raad uit te roepen dat men hem n naar meteen moest gaan beschnldigen van alle gworden wier bedrgvers onbekend waren gebleven en zelfs gaarne geneigd schoen om op de meest onzinnige beschnldt gingen altgd door maai ja en amen te zeggen de reohterlpke macht beateodde al kaar talent met aiieeo om den bescauldigde tot een bekentenis van waarde te brengen maar ook om voor hun geweten d over penmacht was bezet trokken onze troepen t rQ Onze cavalerie vernielde do tt le grafen tnsscuen Kajansbeug en Sjnntor foe Beoter seint uit Petersburg dd 26 April Do Hiischewya Wjedoniosu besprei kl in het redactioneel f edeelle van het blad de in de stad loopi nde gtrurnlen volgens welke op den 2n KossischinPaaschdag 1 Mei een troep gespuis ten getale van l5 KH oogen trooiigans in afde lingeR ovc de verschillende stadswgken verdeeld door destiaien zal trekken om de beschaafde bevolking uit den weg te ruimen de beweging is volgens de gernchtoii niet gericht tegen do regeering en de eigenigke arberdcrsbevotking neemt er geen deel aan Ook bet dagblad Hoess neemt notitio VBii deze gorucbtco Do telegrammen heden ontvangen en de particaliere brrichten Viii Engels lic corres pondenten wekken dm indruk dat het voornaamste gedeelte van Bodjofatwcnsky s vloot don 22sle de Kamranhbaai verliet en m noordelgke richling naar het eil ind Hainan stoomde om na aldaar steenkool te hebben ingenomen weer den steven naar het ruiden te wenden en admiraal Nebogatof s eskader tegemoet te stouroen Of deze verct ntglng der beide eskaders reeds plaats gehad beeft of dezer dagen plaats zal heb ben laat zich minder stellig zeggen de berichten daarover loopen meer niteen Onder du telegrammen van heden kan men lezen dat men vandaag het derde RnssiBche eskader te Penang verwachtte Een correspondent van de IJnily Telegr rekende dat do vcreeniging der beide eskaders den 28ste kon plaats hebben z n col lega van den Daily Mail daarentegen meende Zondagochtend leads het eskader van Nebogatof ter hoogte van de Kamranhbaai gezien te hebben Deze correspondent deelt ook mede dat na een bezoek aan de e baai hom gebleken is dat het grootste deel van de Bnssische vloot van Kodjfstwensky Zaterdag vertrokken was in noordelgke richting maar dat or achter gebleven waren acbltien schepen waaronder de beschermde kruiser öviellana hit hospitaalsehip Orel een torpedovcrnioler vgf Daitsche en tien andere transpoi Ischapen In een telegram van den 24stcn van denzellden correspondent te Londen ontvangen deelt hg mede dat een aantal Russiscbe kruisers sodert terug keerde en bonen de baai ankerde Van de Russische generale marinestaf is er een berii ht meldende dal geenerlei tgding toiging te erlan u nat niemand anders dan Victor Lahanère den afschuwelgken moord kon hebben bedreven Het geheele leven van don bescnnldigde werd met do raeette niuwgezetneid nage gaan Men hoorde zgn gewezen voogd zyn naaste bloedverwanten en zgn vriendeo men wroette in zgn verleden men meld aanleekeuing van al i yn doen en laten eu men zocht om het in i kon te zeggen iels ver dacUls te vinden lu al Z jn haudelingea Er waren Jagnladen die 7 If op eigen gelegenheid een dergeljk on ler iek instelden en mei schnomdin de resalmeu danvau wereldkundig te maken Zoo vond ni n op een go den da een soort van minneliedje dat de hescnaldigde toen bg zestien jaar ond was had gemiakt op de kamers van z n taniu De kleine courant van Bordeani nim in haar kolom men een versje op biykons den datum die er bg stdnd door deu beschuldigde op den dag zgner arreatalie vervaardigd t Was een gedichtje overvloeiend van liefde getiteld Te Lormnnt en opgedragen aan Mojoff M D Men sprak daarin tan gWellusisnikken ontgelden aan een rozemnood Die opdracht aan Uejaftronw M D ver rastte Duprat Hg liet dat zien aan zgn dochter maar noemde er veiligheidshalve den naam vfta den aataur by Uiqaéle 18 ontvangen van een onlmoetuig der vgnndellike eskaders Uok hier wordt gezegd dat Bodjeftwensky zgn reis mar het noorden tgdelgk onderbrak om naar Bornto of Jaiiaote stoomen en in d e huurt admiraal Nebogatof to ontmoe en Aan het Franscbe departement van buitanlandsche zaken is bericht uit Saigon ontvangen w iarin hot ook eergisteren meega deelde geruclil bisliht ordl togengosprukm dat de ResMs hi bemanning van do Diana overgebracht wis op de Drol De nogendheden hebben op do verzoeken der Kretenzers om aan luiling bg Griekenland afwgkend geantwoord Dn tgd daarvoor IS nog niet gekomen co de mmzitie is ond r do li géiiwouidtgo uinsliiidig i den 111 mogelijk Du u het advies v m de g zao en die Dinsdag te Rome vergaderden ro t Jen Ita li iaiikCuen mtnwier van oii teniund c ie zaken Tiltoiii on vin dit novios 11 sodirt aan prins jeorge kennis geg ven mei een o goede raaugeving n voor du beste mnnier om do opgewonden gimoederen doi oilaridois wat tot beiiartn te brenj en PiiUB Ge rge heeft oen Kretenser ali e vaardigden hei antwoord van de raogi ndbeden doen luededeelen en de Nauunale v rg lering koos een commissie van tl n leden om met hel revolutioniiire eomilè in ThtA so over den thans ie volgen weg 10 beioadslagin Het BorI l ngtb all bevat een bcsehou wiiig oyer wat nu gebeuren zal en verklaart dat in Duiischo politielte kringen aan de Kretenser bnwegnig ge n ernstigr waarde wordl loegikond Nadat de moi endlieden nih opnieuw legen 1 annexatie hg Griekenliind lieblien uilge proken kannen g met toelaten itat het revolutionaire comné ufde Nationale vergadering die annexatie bigven proclameeren De troepen der vier mogendheden z jr nog op Kreta cii in de Soeddbiai zgn eugigo vroëmde oorlogsschopen geMuiionnoord De mo endbede i uilen tus om hnu wil door te zetten geen bgzundere mschtsontwikkeliug noodig hebben De Dudscbe regeering die geen belangen bg de Kroteukei qoaeslie heelt z u toch hans het toeslaan van dun wensrb dar Kre tensers hoogsl noodlottig achten Want de tera slag op hel Balkan schiereiland rou ni l uiiblgven De ann xatlo van Kreta by Griekenland zou den opstaiil in Macodonld aan wakKeren Wanl zoo do M loodouihrs zien dal door volksbelooging ii zelfs tegen den wil der mogendheden polilmko bedoelingen kunnen worden verwezonlgkl dan is het bloosde sterk werd daarop zi er vroolgk om vorvolgeni in tranen uit ie barsten Wat beieiknnl dat alles V Niet voel Met da vrachlhnre veroeet ling a in dichiors eigen had Victor Labanér inderdaad Miquéte op t oog geti td toon bg dal hartstocbtelgk versje maakte Het waren inderdaad de drie of vier woorden geweeat tosscuen de beide joogebeden gewisseld onder het scherp toeziend oog van Duprat voor het van siapel loopen van de Öordogne weke len gevolge eenor colossaie vergroeiing by Mnzenzooen trouwens niet zeldzaam het warfn die woorden geweest welke Victor li ibanére er too gebracht hadden om een lied te dichten op Miquéli endaarbgle ge agen van wellnslsnikken van rozen muiideu en meer van die mooie dingen Miquèle s toestand werd loH beier Van Nienwj iarsdag af liet meu haar ongo stoord de couranten lezen en tegen de ver onderstellihg van den geneesheer in scheen zulks van heilzamen invloed op haar gestel Ie zyn De maand Januari was zeer kond Hel sneeuwde om de twee of drie dagen Op een middag zich volkomen wel gevoelend gaf Miqaélo haar verlangen te kennen naar Bordeaux te gaan Zg vroeg bel haar vader met zooveel vleiende liettalligbeid dat deze met durfde weigeren doidelgk dal zy dit middel ook lu baal zullen nemen En dan lou het ontstaan van oen groeten opslani wellu UI v m oen oorlog in Uost Europa daarvan het gevolg kunnen wezen De Duitiohe Kageering meent len slotte dat ds Kretenser quaesiie met kan worden opgelost zonder inidoweten ei inedt werking van deii 8olt tn die ook in naam dan toch nog altooa Souven in ovui Kreta is De Porie wenscht oehter de nandi 11 die Turkge en Kreta verhinden thans met to verbreken En de krelei aers zullen nog ren poos geduld moeien Uiihben voordal y by Giie lienland worden ingel fd 1 8 Noorsohe crisis hoeft door hol antwoord der Noorscbe regooring op het voorstel van den Kiooiiprlui regent tn de medodotling van den regent in ons nummer van gisteren vermeil eludeigk lot een Nuor cliZwvOdscli eunllict guhil dat op duildaurdo unie dtr beido Scandlnavincoe Stilen lu gevaar briiigi Niet lu overoei steminiiiit met de Noorweej ilio Slaatsroadafjeeling in Sloekhilm doiii na de e Ie bibbin gi uooni U eft de Krooni riiis regi nt het gawitblige besluit inedogelielJ dal Ug Ie znk verdoi jnl lalen voor Wil y IS Inligondoel zoohIs sil hel later Qit Lhrisiiaiiia Of tvangen trleifrum reeds blgkt hebbeu decd Horen krachtig het goei recht vin nun tsn tg li i Jlen veideligd en liotiivol zg verklaren dal liet niet In de heduihog n vin N iorwoaun lag om zich aan de unie oiet welen te onilreklten dorh nil vMi om hitr soovarenie rechtiii 111 du G insula Ui qui tie Ir lalin gillen gavtin ii toch oiiomwoiidMi ie kennen d tt Noui vegen zulk een opzegging d r uiKo volk Jinou reelil matig en i eldig zou a bten De tioudii v in luii Krooniirins regent di over dn door Noorwegm viy kras gefor mêleerde vooivutiden veinei ni u inou wensrhl te JisiussioHi n geeft nataurlgk in Noorwegen nieuw VOMifd aan ttet daar toi h Toijd sterk heersch n Ie wantrounen 111 do Qiverneid der weeJsctie bedoelinj en Men gelooft algemeen dat wedt 11 op alle manieren zit Irachlen haar hegenionte over bot economiseh veel zwakkere Nooiwi gen ie hindhaveu en winneer oei biyki da dit op de onter cltelgliheti der Nuien afstuit lisver v n de gehele unie zal ofsiani duon Doch ook In Nüorwogi o spreekt men zelfs onder de leden van het vorige niiiii tiiieHagerup ovtr d w 1 irsehgnigkheid dil dit Noorseh Kwriüds h onöict op een alifhiele scheiding der beide landen z tl uiiloopen t Was arsaw en nevelaelitig ivenr Kenmasl te Itoi teaiix zjnde spi k Miqoelo er vsn om mar tien Pltnten oin te i unii ntnnr nanr vadi r wilde haar l rginiK niet Intm niisispiran Voor l gebouw waarin de bnienu s wtreii irevesliüd van het Murilime Agent tlii hel de kapitein den koetsier buil houden Blof til zitten kind zeida hu lot zgn dochter ik ben binnen enkele minuten terug Hg liep t gebouw in en naar boven om een dor heeren scbecpsbevrachiora lo gaan spreken Hot AgenUi liap was niet moer dan een hüuderdial passen van den Plmlenluin vorwgdt rd Miqaèle wipte uit het rytulg en zeide tegen den portier Als mgobeer voor mg terug morbl zyn vrvag hem dan of hg een oogeublikje hier wil wscuien Nint zonder inspanning want bol was of haar arme beeneii het looflen langs de straat hadden verleerd riebtte ïy haar broden naar den Planlentuin Daar was niemand Het was voor Miqoéle een pgnlgk ge iehl die spookaihliire bladii loozo boomen met hun dorre takken zieh alteekenend tegen die natie grauwe lucht Wordt vtrtoigd