Goudsche Courant, maandag 5 juni 1905

No 9738 TRERR I G Z ATEKPAG a JUl l paardInToten verkrijgbaar tot Zaterdagmorgen 9 uur bij A BRPKMAN k Zn Lange Tiendeweg Maandag 5 Juni 1003 44site Jaargang OURAMT IVieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon o 8S ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dfs iriid Telctoon Ko S3 De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranro per po st 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E JV T E N Zenuw en Maagflijders wordt oit overtaiging als e i werk lijke hnlf in den nood het boak Na ontvMg w adreiper briefkaartworJt éit boekje frwico par port toegeMBden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel WILDHAlfDEZA AB 18 OuBterstraat KOTTERDAM Teleplioon Intero No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor de loverantie van alle soorten Ai WILD eii OB f OOELIM voor extra Diners nï enï Verzending 1 r a n c o door geheel Ne DESUND Vraag speciale prijscourant Qooda Druk vaa A BRINKMAN Zjr Is Groole Prijsverlaging BLLYSSKi Gi aü s Aandeelen in de nieuwe Verloting van a1 s 1 1 2 i 30 40 prvil prijzen prezen van 1 200 5 25 10 5 ten bedrage I 1 1 1 1 II II II II II 1 TH van 1 lOOO was 46 c dns 9 c rerliiiigd DUIZEND GDIDEN IN 6E1D ilfdeelliig BOTEII en MARGAHIIC Bollandache Mélange Deenaehe Mélange ailgewogen Oeteone Mélange uitgewogen Margarine nitgewogen Margarine uitgewogen Margarine uitgewogen in pakjes van 1 pond gelifk Natuurboter 44 c per pond gelijk Natuurboter 66 c per anderhalf pond was 68 c das ï c verlangd aitmuntendo kwaliteit 58 c per anderhalf pond was 60 c dus 2 e verlaagd puike kwaliteit 50 c per anderhalf pond was S2 c das 9 c verlangd beste kwaliteit 4S c per anderhalf pond was 50 c dus 9 c verlaagd goede kwaliteit 4 5 c per anderhalf pond was 44 c dos 9 c verlaagd itrdceling üAAS 4S c per pond was 4S c 39 c per pond waB 35 e 35 c per pond niet verlaagd 24 c per pond was SS c MHerfffnUe ouile vette tJouil clie mimuntetule Jouge vette tioudtclte Mller ijÊiête pilde vette Mjeiiitclte l itmuutenOe Homyne dns 3 c verlaagd dns 3 c verlaagd das 2 c verlaagd Ardeellug HOrVii in pakjes van Vb pond ftS c nitgewogen 52 c nitgewogen 50 c nitgewogen 48 c uitgewogen 44 c uitgewogen 36 c iloog tUne Hiealltett WiwaUtell Mo 1 Uwaltteit Xo KmalUelt JV 3 HtvaUtell mv 4 Umhltteit Xo S per pond was 00 c dns 2 c verlaagd per pond was B4 c dns 2 r verlaagd per pond was SÜ c das 2 c verlaagd per pond was SO c dus 2 c verlaagd per pond was 4C c dus 2 c verlaagd per pond was 38 c dus 2 c verlaagd Alles met de bekende prachtig e waardevolle Cadeaux en Aandeelen in onze zeer belangrijke verloting van Duizend Gulden in geld IbTeerrLt lE xoefü A BLU7SSEN ZONEN De eetiige fabrikanten die rechtstreeks aan particulieren verkoopen tot fabrieksprijzen in 140 eigen winkels Te GOUDA uitsluitend in onzen eigfen winkel Het Wapei va Astei Wijdslraal 157 Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geelt 4 o l ttndbrieveu uit verkrijgbaar k iOO Correspondenten te Souda de Heeren PORTLAND en Co ADVEETENTIÜN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutlc Bureau vao A BKINKMAN ZOON Dit No bestaat uit Twee Bladen EERStE BLAD MOBILISATIE In alle landen waar militielcgers zijn begint zoodra de oorlog verklaard is of de politieke toestand dreigende is do mobilisatie van het leger De miliciens die mèt verlof naar hunne haardsteden zijn gezonden worden onder de wapenen geroepen en langzamerhand uit de vrcdessterkte der korpsen do oorlogssterkte verkregen De oorlogsorganisatie treedt in werking en allen die eenc functie in het leger hebben zijn in de weer de strijdkrachten van het land zoo hoog mogelijk op te voeren Vooral wie belast zijn met de regeling der mobilisatie hebben handen vol werk om de grooto massa te vereenigen en te organiseeren Welnu zoo staat het ook met onze politieke mobilisatie De kiezers moeten zooals men vroeger gaarne zeide bijeengetrommeld worden Doch dat alleen is niet voldoende meer zij moeten ook georganiseerd worden Terwijl nog geen twintig jaar geleden de eandida tstelling in kleinen kring soms aan de bittertafel in de sociëteit geschiedde heeft men van vrijzinnige zijde eerst in de laatste jaren ingezien dat er meer moet gedaan worden Dr Kuyper kan het zich tot een verdienste rekenen dat hij Toor dertig jaren al organisatie braclit In het anti revolutionaire kiezerskorps waarvan hij op dit oogenblik de goede vruchten plukt Over heel het land telt de antirevolutionaire partij hare afdeelingen die in centraal verband sedert jaar en dag het terrein verkend liebben De gevechtsplannen worden op de Deputaten vergadering medegedeeld en onder centrale leiding den strijd aangevangen Ook de sociaal democraten hebben hun leger altijd onder de wapenen en stalen hunne soldaten door voortdurende schermutselingen en kleine gevechten Jaarlijks wordt er parade gehouden en onder niet minder centrale leiding trekt de roode FEVILLETOX SEDOCHTSB VANDEN SCHSSFSSAFITKII 60 Men had reeds dadelijk opgemerkt dat aan een der knoopen van bet vest een stukje lint zat dat geheel verklenrd was door de gasachtigo uitwaseming van bet privaat maar dat nochtans vrg daidelp een stuk Tin een ridderlint bleek te zgn t zg van iet Legioen van Eer t zg van een vreemde orde Men begrijpt al het gewicht van deze vondst De instrnktie zal beproeven of t niet mogelgk is eenige nadere verklaringen te bekomen van Madelac den doofstomme wiens eerste verklaring het bekende resultaat heeft opgeleverd en men hoopt alsdan zeer spoedig de hand op den waren schnldige te znllen leggen Hedenmorgen liep het geracht dat er reeds een bevel tot arrestatie van een onzer tot beden toe meest geachte stadgenooten zon zijn uitgevaardigd maar dat geracht is niet bevestigd geworden Diprat sprong op en kleedde zich aan om sit te gaan schare nu weer ten strijde Dag in dag uit zijn zij hunne troepen aan t mobiliseercn Door eigen vergaderingen en door op anderer vergaderingen op ruime schaal aan het debat deel te nemen wekken zij hunne medeburgers op zich onder hunne roode banier te stellen Gelukkig liebben in de laatste jaren de vrijzinnigen ook niet stil gezeten Zelfs zij die vroeger tegen elke organisatie bezwaar maakten de oud liberalen hebben nu een manifest in de wereld gezonden waarin hunne plannen ontwikkeld zijn en ccne commissie van advies gevormd welke de centrale leiding op zich genomen heeft Men wordt aan dien kant strijdlustig op zijn ouden dag en wil allerminst den invloed op den gang van s lands zaken prijs geven Hun vaandel is noch rood noch christelijk hun streven is behoud en uitsluiting van bijna de helft onzer mannelijke bevolking van het medezeggenschap over s lands bestuur Dat wil niet zeggen dat zij die helft wil vrijstellen van den belasting en den defensicplicht En hun tamboers de Nieuwe Courant en het Utrechtsch Dagblad hebben bij herhaling al appèl geslagen straks zal wel blijken hoever zij erin geslaagd zijn hunne troepen te mobiiiseeren en of zij nog troepen hebben Ook de vrije anti revolutionairen wars van elke bindende organisatie trachten zich juist door organisatie te versterken en laten hunne trompetters vooral het verzamelen blazeil waar conservatisme mot clericalisme samengaat terwijl dit clericalisme niet fanatiek is Zoodra de democratie voor den dag komt gaan zij roerend samen met de oud liberalen en vinden dan als derde bondgenooten de katholiekeu Op dericaal terrein den ultramontanen vijandig gezind laten zij toch hunne trompetters de oude geuzenliedjes niet meer blazen uit vrees daardoor hun conservatisme te schaden De katolieken hebben sedert eenigen tijd ook het nut der organisatie ingezien Zij vormen bij uitstek de kerkelijke partij en zorgen dat de kerk ook op staatkundig terrein het vereenigingspunt is en VU Miqaéle beging den volgenden morgen een onvoorzichtigheid Zg stond geheel alleen op om zoodoende Victor te verrassen als deze zou beneden komen Maar zg zag zich tot haar spijt verplicht weder in bed te gaan Het duizelde haar een weinig door het hoofd Zij had den geheelen nacht niet geslapen maar zoo gelukkig liggen mgmeren dat zg zolfs bevreesd was geweest van in den slaap die heerlijke gedachten te zullen verliezen t Is ook zoo verrukkelijk om in de stilte van den nacht onbewegelijk te liggen denken als het hoofd vol is van liefelijke droomen Labanére kwam tegen acht nur beneden Duprat was nog niet te voorschijn gekomen Madelac ging zijn meester roepen kreeg geen gehoor deed de deur open en vond de kamer verlaten Eerst tegen twaalf nur kwam de kapitein thnis Hg was bleek ontdaan vol van stof en scheen veel geloopen te hebben Hg at zter weinig en sprak bgna niet Eensklaps zjjn dochter aanziende zeide bjj Het scheelde van morgen maar heel weinig of ik was door een hollend paard overreden geweest I Miquéle slaakte een kreet van schrik en sloeg als beschermend baar armen om zijn blijft Immers juist hier belet de kerkelijke eenheid de politieke splijtzwam door te werken De kerk van nature conservatief en in tegenstelling met de leer van Christus meer op de hand van de groeten der aarde dan van de kleine luyden belet in ons land althans de opkomst van de katholieke democratische partij In katholieke landen is dit anders zolfs in BelgiiS hebben de heeren Daens en Fonteyne nog talrijke aanhangers Ten onzent wist de kerk tot nog toe te voorkomen dat Pastoors en Engels met hunne niet katholieke medewerklieden voor de democratie opkwamen Tegenover het conservatisme en het clericalisme staan de Unie liberalen en vrijzinnig democraten die nu dr Kuyper door zijne antithese ons volk in tweeën heeft gedreven wellicht scherper dan ooit allereerst het christelijke kabinet bestrijden dat trouwens in zijn wezen tevens conservatief is Zixdang dr Kuyper onder christelijke vlag zijn oude idunje vergetende regeert als lasthebber der behouders en meer dan eens die vlag gebruikt om eene minder christelijke ladifag te dekken is het voor alle vrijzinnigen plicht tegen dit ministerie front te maken De mobilisatie van het kiezers volk is druk aan den gaog Sedert maanden heeft de pers er het hare toe bijgedragen sedert weken worden dagelijks talrijke volksvergaderingen gehouden om het politieke leven op te voeren Daarnaast worden allerlei andere middelen te baat genomen om zooveel mogelijk biljetten in de bus te krijgen Natuurlijk met een bepaald zwart gemaakt vakje Men zoekt nauwkeurig de dikke kiezerslijsten na tracht jiartijgenooten en geestverwanten te leeren kennen en zooveel liet kan organisatie in de groote massa te hrengen Huisbezoek zoowel om het terrein te verkennen als om zieltjes te winnen wordt door alle ijverigen verricht Hoe betrekkelijk groot het aantal kiezers ook al moge zijn men wil individueele opwekking der kiezers overtuigd dat door massale aansporing hetzij door geschrif bals Zoudt ge er zooveel van geweten hebben kind als mij oen ongeluk was overkomen P vroeg hiJ 0 papa I antwoordde het meisje dat reeds de tranen in haar oogen had De kapitein sprak dien middag van zonderlinge dingen Maar zoo iets kan toch vroeg of laat gebeuren Miquèle Ook kan ik morgen reeds verplicht zgn op reis te gaan naar de Antillen bgvoorbeeld om maanden misschien jaren achtereen weg te bljjven Nu begon zijn dochter zenuwachtig te worden en hoorbaar te schreien Maar kind hernam Duprat terwijl de doordringend e blik waarmede hg ziJn dochter aanzag haar deed huiveren maar kind zoudt ge dan met mijnheer Victor niet gelukkig zgc P Wat ontbrak a P Niets I Ik word oud ik kan binnen enkele jaren van u zijn weggenomen of zelfs zooals ik daareven reeds opmerkte door het een of ander ongeluk plotseling hot leven verliezen Ge moet u met dat denkbeeld gemeenzaam trachten te maken miJn kind I Ge moet Maar Miquëlo legde haar hand tegen zijn mond en bezwoer hem met niet te miskennen teederheid en kinderlgke liefde om toch nooit weer zulke akelige dingen te zeggen Toen werd Duprat nog somberder ten hetzij door vergaderingen weinig resultaten worden bereikt Mf ii ct toch niet alleen degenen die reeds uit zich zelf aan de oproeping tot den strijd ge volg geven maar ook en vooral de lauwen laksen onverschilligen opwekken En daarvoor is eene individueele aansporing noodig Dat de vrijzinnigen tot nog toe aan huisbezoek het minst hebben gedaan bewijst ongetwijfeld dat het politieke leven bij hen vrij sterk is Zij heliben voor t meerendeel genoeg aan het beieren der torenklokken als teeken dat de mobilisatie begonnen is de gemcenteveldwachter mot het persoonlijke oproepingsbiljet is voor de meesten van hen nog niet noodig Toch moet men de bakens verzetten eer het tij verloopt Tc wachten totdat de vrijzinnigen niet moer aan de algemeene oproeping opkomen mag natuurlijk niet Laat daarom ieder vast in eigen kring beginnen met de individueele aanzegging tot mobilisatie en wij kunnen te meer gerust zijn dat straks heel het vrijzinnige kiezersvolk onder de wapenen en tot den strijd gereed staat UuIteolaDdscb Overzicbl 1 Sinds gistermorgen zgn in verschillende stadswijken van Petersburg stakingen uilgebroken buv in du wagenfabriek waar Kozakken da vergaderde arbeiden met nagaika s niteonjocgen in de Poetilolwcrken waar Kozakken en inlanterie gereed staan en in do macbinelabriek Glebow waar 150 Kozakken zjjn gcpostecid Krnstigc botsingen zgn tot dusverre nog niet voorgekomen In de stad loopt hot gerucht dat bj do Moskoasclio poort oen botsing tussclicn een grooto massa werklieden en een sterke trocponafdeeling plaats bad Bij de behandeling in het Engelscho Hoogerbuia van het nieowe verdrag met Afghanistan verklaarde do boor Hutli onderstaatssecretaris voor Indié dat de Biitsche regeering tevreden was de overeenkomst voldeed aan hetgeen men ervan bad verwacht we verkregen een nieuwe formeelo vernieuwing van liet met den vrocgeron Emir In den vooravond na zich lang in zjjn kamer te hebben opgesloten kwam bij Labanére opzoeken en stolde hom een wandeling van een paar minnten voor Mijnheer zeide hg toen zg op het voetpad langs bet huis waren ik ben armer dan gij misschien wel denkt De bruidsschat van mgn dochter zal gering zgn Denk dus na alvorens n te binden Ik heb good nagedacht mjjnheor Duprat Ik heb mcialfrouw Miquéle lief en ik acht het een vraag van zeer ondergeschikt belang of zg rgk dan wel arm is In beido gevallen zal ik gelukkig met haar zgn als zij mgn vronw mag worden Uw besluit staat dus vast Onherroepelijk 1 Spoedig ging men weer naar binnen Inmiddels was de courant bezorgd en Miquéle zat er in te lezen Zie eens papa riep zij uit Men zegt dat de bedrijver van den moord een zeeman moet zijn geweest De gevonden kleeding beweert men dat geleverd is deor een kleermaker van de Messageries Man times Duprat nam zjjn dochter het nieuwsblad af en begaf er zich mede naar zijn kamer Wordt vinolgd