Goudsche Courant, maandag 5 juni 1905

f 5 frp ar sj Hl Ge doet U voordeel wanneer ü SCHOENEN en LAARZEN koopt in het Schoen en Laarzenmagazijn DE ROODE LAARS Lange Tiendeweg D 71 Grootst en meest gesorteerde Magazijn voor GOUDA en Omstreken Daar koopt men solide waar toor weinig geld locals HEBREN DAMESen KINDER SCHOENWERK van af de fijnste tot de gewoonste soorten IJZER STERKE SCHOOLLAARZEN VOOR JONGENS BN MEISJES GRIJS en WIT LINNEN DAMES en KINDER KNOOP en RIJGLAARZEN aan SPOTPRIJZEN MAAT en REPARATIEWERK spoedig net en billijke prijzen Aanbevelend Firma Jf ¥ 80 ZONIEVELD Ter voorkoming van misleiding dient dat de Mrma J TAN ZONNEVELD uUtUitena en alleen gevestigd is IjtKtlV VÊKMUKITKii 31 gesloten verdrag Door het afvaardigen van het gezuntschap werd aan het Atghaahsche volk bewezen d it tioewel een andere Emir was opgetreden er in de politiolt van de Indisctie regoering geen verandering was gekomen Aan onze belofte Atglianistan te beschermen zal niet worden getornd zoolang de omstandiglieden onder wolke die belofte werd gegeven niet Lord Lansdowne minister van bnitenlandscbe zaken keurde bet denkbeeld om Afghanistan tot liervormingen te noodzaken af en verklaarde dat do regeering boogeiyk ingenomen was met het sluiten van het verdrag In het Engelsche Hoogcrhnis heeft Lord Lansdowne weer een pleidooi voor de politiek van vergelding met invoerrechten gehouden maar zoo dat de vrüLandelsbladen er middellijk een pleit tegen de vergelding nit kunnen halen Een unionistische lord klaagde over het nadeel dat bet nieawe Duitsche tarief aan Engeland s h indel zal toebrengen en vroeg of P ngeland in deze niet gebaat zou zyn indien het Duitschiand met weerwraak kon dreigen Lord Lansdowne gaf dat toe en werkte dat punt nader uit Maar als gjj n beklaagt dat gu geen weerwraak kunt toepassen waarom ontbindt gü dan niet het Parlement en vraagt van de kiezers de verhingdo machtiging om uw handelspolitiek to volgen f vroeg Lord Spencer Wat de liberalen echter met Lansd Wne s eigen woorden tegen zjjn politiek aanvoeren is dit De minister in l alge no n erkennende wat de eerste spreker gezegd had moest toch opmerken dat de zaak niet zoo erg is als men t voorstelt Nagenoeg de helft van den Kngelscben invoer die in Duitschiand door het nieuwe tarief in slechter toestand zon komen krügt het voordeel van dp bepaling van meest begunstigde natie in bot handelsverdrag met Daitschland Het voordoet dat andere landen das van Duitschiand bedongen hebben vult ook Engeland te benrt En dat zou niet t geval wezen zeggen de liberalen bladen als Engeland niet als vrijhandelsland het tegenwoordigo handelsverdrag met Duitschiand had kunnen sluiten In het Frnisische Heeronbnis is Woensdag het door het Huis van afgevaardigden aangenomen wetsvoorstel tot verscherping van de belasting op de grooto bazaars in behandeling geweest De commissie beval de verwerping ervan aan omdat de tgd tot herziening van do wot nog niet was gekomen eu verdere ondervinding moest worden opgedaan liaron v Durant verdedigde bot besluit van het Huis van afgevaardigden Hjj zeide evenals zijne vrienden niet geheel vrede te hebben met alle bijzonderheden van het wetsvoorstel maar b j wilde do verantwoordelijkheid niet aanvaarden om het voorstel te kotsen alleen reeds om te toonen dat men deu middelstand een goed hart toedroeg Dr Strutz de regeeringscommissans vond dat een zonderling argument voor de aanneming van het voorstel Hy ontraadde de goedkeuring om dezelfde redenen die do regeering in bet Huis van afgevaardigden had aangevoerd Het einde was dat Durant s voorstel met een kleine meerderheid verworpen en daarmee het wetsvoorstel ter zijde gesteld werd Nadere berichten omtrent de bedrijvers van den aanslag op den Koning van Spanje biyven nog ontbroken maar onwaarschijnlijk is het niet dat men met een anarchistische aanslag te doen heeft daar in de kringen der Fransche en Spaanscbe anarchi r ten blijkbaar al geruimen tyd geleden was besloten een slag te slaan tydens het bezoek van den Koning aan Parjjs Daarom hadden in don laatstcn tijd dan ook zoovele arrestaties van anarchisten plaats De Fransche jnstitie schijnt ook wel van weening dat de gearresteerden werkelijk bg IJKt rm aanslag zgn betrokken Sedert drie wtsn zoo vortelt men wist de prefectuur van politie dat vgf personen een aanslag in den zin hadden op den koning Vier van hen werden op 26 Mei gearresteerd de vgfdo kon ontvluchten en men meent nn dat dit de bedrijver van den aanslag is geweest Omtrent den aanslag zelf wordt nog gemeld Eenstemmig is men te Parijs vap oordeel dat de jonge koning een zeldzame tegenwoordigheid van geest en een groote moed beeft getoond Hij stond op in het rijtuig en met een bedarend gebaar zeide hiJ tot het gevolg en later tot de menigte Het is niets hoeren het is niets De koning ging weer zitten en vertelde aan president Loubet van de aanslagen waaraan hg reeds in Spanje bad blootgestaan De man die de bom wierp heeft wanrscbunliik in do achterste rü diT toeschou wers gestaan De bom viel ter linkerzijde van het rijtuig aan den kant dus waar de heer Lonbet zat De Fransche bladen spreken hnn spiJt nit over do gebenrtenis in de riio de Rivoli eii vertrouwen dat de goode verstandboudir g tusscben Spanjo en Frankrijk niet zal worden gestoord door dit voorval De Journal des Débats betoogt terecht dat dezi gebeartenii niet in verband staat met de plaats waar de koning vertoeft In elko stad van Europa had zulk een aanslag kunnen plaats hebben Mügeluk is de dader niet eens een Franscli man De oveilieid doot al haar best de vorstelyke gasten te heschermen maar elke poging van kwaadwilligen te voorkomen staat nit t in baar macht Met de sympathie van het Franscbe volk voor koning Aiphonsns heeft de aanslag niets nit te staan Te Madrid heeft de tijding van den aanslag diepen indruk gemaakt Ook te Rome Koning Victor Emmanuel en de i ons bobben telegrammen van gelukwensch gezonden aan koning Alphonbu en aan Loubet De Temps beeft een onderhoud gehad met den directeur der recherche den heer Mouquin Deze verzekerde dat de politie al op de hoogte was wie den aanslag bad gepleegd Het was een Spanjaard De politie wist dat 5 personön gezworen hadden den Koning te zullen dooden maar ze wist niet wanr de ainslag zou geschieden in Spanje op reis of te Paiijs tfaü dit vijftal zijn 26 Mei 4 in hechtenis genomen maar de vyfde anarchist wist zicl voor de politie schuil te houden De heer Monquin had het bewijs dat dio vcfde de dader van den aanslag was en dat de 4 opgepakten medeplichtig waren Er zyn twee bommen geworpen in do rue de Riïoli maar do eene is niet ontploft In de rae des Pyramides is geen bom gevonden het bericht daaromtrent is een abuis De eerste bom is niet gesprongen en dat is een geluk geweest Toen de tweede bom viel was het rijtuig van den Koning reeds voorbij De Jvoning hooft den avond zelf gedaan alsof hi slechts aan een zwerm had gedacht voor do grap afgobchoten maar den volgenden morgen zeide lifj dat hy alles gezien en begrepen had en het doodo paard op den grond had zien liggen Hu had president Lonbet en de hoeren van zijn omgeving een onrustige nacht willen besparen en daarom had hj godaan alsof biJ het niet gezien bad De sultan liet olflcieel aan don Pranschen gezant mededcolen dat hij zich genoopt zag zijn antwoord op do voorstellen tot hervormingen nog uit te stellen en dat hij verzocht dat in Tangor een internationale conferentie zon worden gehouden De gezant heeft hierop nog niüt geantwoord De verklaring van den sultan wordt druk besproken de Engelsche gezant is nog niot te Fez aangekomen Verspi eide Berichten Frakkbuk Het regende gisteren telegrammen op het Elysée en bet departement van buiienlandscho zaken in verband met den aan slag De eerste gelukwensch kwam van keizer Wilhelm Als een bewijs dat koning Alfons niot bijzonder aangedaan is door den aanslag op ïijn loven diene dat hg gisteren tot zijn omgeving zeide den vnnrdoop ontvangen te hebben zonder in den oorlog te zijn geweest Italiï Het congres te Rome waarin de oprichting besproken werd van een internationaal landbouwkundig institunt besloot Woensdag onder voorzitterschap van minister Tittoni zich in drio commissies to verdeelen die beraadslagen zullen ovor het program door de regeering voorgesteld De commissies zouden onmiddellijk met haar arbeid beginnen Het congres is uit eengegaan tot deze arbeid verricht is ZWEDEK en NOORWEOBK De Noorweegscbe regeering zal heden het Storthing officieel in kennis stellen met de weigering van koning Oskar om de consnlaatswet te bekrachtigen en het ontslag van hot ministerie aa i te nemen Men gelooft niet dat het Storthing iets anders doen zal dan de mededeeling verzenden naar de commissio die het wetsontwerp heeft opgesteld Kreta Hot Engelsche transportschip Sardinia is Woensdag te Kanea aangekomen en beef t 500 soldaten aan land gezet Chili Admiraal Montt is van Valparaiso op reis gegaan met een gewichtige opdracht van ziJn rogeering H j zal in de Vereenigde Staten Japan en Europa de voornaamste werven bezoeken Chili heelt pas een kruiser verloren on bezit overigens slechts een aantal verouderde schepen Het is derhalve noodzakelijk eenige nieuwe schepen daarbij te voegen om haar vloot geiyk te maken aan die van de naburige republieken Marokko Do sultan deelde den Franschen gezant Taillandier mede dat bg de voorstellen van B rankrijk niet kaï aannemen Torres zal dit aan de vertegenwoordigers der mogendlieden medt deelon onder bijvoeging dat de sultan te vinden is voor alle hervorniingeri dio do mogendheden te zaïnen ingevoerd wenschen te zien en gaarne zon vernemen hoe de mogendheden denken over het houden van eon conferentie te dier zake Nog een overwinning Onzen vertegenwoordiger worden de volgende feiten medegedeeld welke voor bet algemeen welzgn gepubliceerd worden Mejuffrouw L Droogenbrock Kroonstraat il te Utreclit meldt ons Mg n achtjarig dochtertje heeft sedert geruimen tyd geleden aan een ueer lastige en pönlpe ziekte Zg hnd erg veel last met de nrino welke zjj niet kon opliouden verschillende malen had ik tot miJn groeten schrik bloed in de urine bemerkt Er bevond zich steeds veel bezinksel in en ze was erg troebel Het arme kind werd voortdurend gekweld door vreeselgke pijn en steken in den rug en in de zij Al het mogelijke hadden we al geprobeerd doch men zeide ons dat er niet veel aan te doen was en ik had een gegronde vrees dat het arme mei ije nooit beter zou worden Toen ik vernam omtrent üwe merkwaardige pillen ontbood ik een doosje die zij dadelijk begon in te nemen En hoe verwonderd was ik toen ze reeds na enkele dagen een groote verlichting kon waarnemen Haar rug werd met den dag sterker en de pijnon verdwenen Na verloop van veertien dagen was ze volkomen hersteld Ik gevoel me gedrongen Xl mijn dankbaarheid te betuigen en hoop dat veel menschen door het bovenstaande bericht tot de overtuiging komen van do weldoende hoedanigheden van Uw geneesmiddel Verwaarloos nooit een pijn in den rug Het is hot s dt zegt gij en gaat van zelf weg zooals bot gekomen is maar dat is niet zoo want al schijnt het weg te gaan bet komt veel ernstiger terug Deze pijn in den rug is gewoon nierziekto en de natuur waarschuwt U op deze wijze dat Uw nieren hun plicht niet doen en niet op de gewone wgzo do on uiveiheden afvojren van het bloed dat ze filtreeren moeten Het bovenstaande is een overtuigend bewijs daarvan Verzekert U dat men ü de echte Poster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Droogenbroek gehad heelt Zü zgn te Gouda verkrggbaar bg de Heeron Wolff Co Westhaven 198 Toozending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen BINNENLAND STATEN GENEllAAL K E R S r E K A M E II Zitting van Vrjjdag 2 Jnni Onderwijsponsioenon De heer Vening Meiuesz komt er tegen op dat de Regeering in de gewisselde stukken de aanneming van de ontwerpen in de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stomming als een bewijs voorstelt dat de geopperde bezwaren aan het einde der discussie zonden zijn verdwenen De afgevaardigde kan dit niot afleiden uit de aanneming zonder stemming Ook in deze Kamer is de aanneming zeker Joch hij verklaart er ernstig bezwaar tegen te hebben en vooral tegen de pensioneering zelfs van onderwijzers aan niet gesubsidieerde scholen Men he ft hier een stap gezet op oen zeer gevaarlijken weg De minister van Binnenlandsche Zaken zegt dat do Regeering niet heeft geconcludeerd dat Je geopperde bezwaren waren opgeheven maar dat men die niet zóó gewichtig achtte ora er stemming voor te vragen Dat de niet gesnbsidieerde scholen in de pensioenregeling zijn getrokken vindt zijn grond voornamelijk in de omstandigheid dat men door de pensionneering van de onderwijzers aan alle andere scholen de niet gesubsidieerde scholen in zöó onhoadbaren toestand bracht dat vele er van zonden verdwijnen zeer ten nadeele van het onderwijs in het algemeen In stemming gebracht wordt het ontwerp A aangenomen met 33 tegen 5 stemman waarna z h s de ontwerpen 3 en C worden goedgekeurd Evenzoo het ontwerp tot inkoop en amortisatie van Nationale Schuld in verband met de onderwijzerspensioncering het bijbelioorendo ontwerp op het Weduwen en Weezenfonds van burgerlijk ambtenaren i het ontwerpartsengboreidkanst en dat betreffende do verbroeding van do Halslraat te sGraven hage Bij het ontwerp in zake de bezoldiging van posten tolegraafbeambten beantwoordt de minister van Waterstaat de opmerking in de atdeelingen gemaakt dat de verhouding zou worden verbroken met de bezoldiging van andere kategorieën van beambten Dit ontwerp aldus de minister kan daartoe nooit aanleidingl geven daar het jnist alle kategorieën van lagere beambten bij post entele graaf omvat Het ontwerp wordt vervolgens aangenomen zonder stemming of discussie evenzoo eenige kleinere ontwerpen o a dat nopens den spoorwegRotterdam Scheveningen Bü het ontwerp Lote jjen zegt de minister van Justitie dal ook hg zich vereenigt met de opvatting van de woorden loterijen die reeds wettiglijk waren aangelegd zooals die in de stukken staat Het ontwerp wordt aangenomen evenals die betreffende de pensioenen voor het personeel van den loodsdionst de regeling van do rechtspositie van het reservekader en verscheidene andjre ontwerpen Ook het arbitrage traktaat met Denemarken wordt goedgekeurd De heer Bevers spreekt over het ontwerp nopens de Carnegie stichling waarbjj hö de houding van B en W van den Haag verdedigt Het gomeentebeHnar zal alles in hel werk stellen om den bouw van het paleis te verger akkelijken De minister van W iterstiat brengt holde aan de houding van hot Ha igscb i gemeentebestuur en daarna wordt liet ontwerp goedgekeurd De voorzitter betuigt namens de Kamer levendige genoegdoening dat de aansihg op den koning van Spanje en den president van do Fransche repnbliek is mislukt Besloten wordt aan de betrokken regeeringen gelnkwenschen over te brengen De Kamer gaat hierop waarschijnlijk tot den 13n Juni uiteen Gemeng de Berichten Betreffende do oplichting door den candidaat notaris J Esser te Rotterdam gopleogd meldt men nog Esser kwam meermalen bij den heer Q L Van der Hoeven Boompjes 25 koopman handelen de onder de flrma G br Van der Hoeven om gelden op te nemen tegen een rente van ruim 5 pCt waarvoor hij halzen in onderpand gat De gebruikelijke grossen en borderellen schenen steeds in volmaakte orde voorzien van de handteekeningen van den notaris den hypotheekhouder enz Dezer dagon nu tolephonoerde de heer Van der Hoeven aan den notaris ten einde hem eenige inlichtingen omtrent de huizen te vragen doch kreeg hü tot zgn groote verbazing ten antwoord dat laatstgenoemdo van niets afwist en dat de naam Van der Hoeven niet op zgn reportoir voorkwam Bg onderzook bleek toen dat de handteekeningen op grossen en borderels vervalscht waren De justitie word van de zaak in kennis gesteld met het gevolg dat de candidaatnotaris gearresteerd en naar hot Hals van Bewaring overgebracht werd Hg legde een volledige bekentenis af De oplichtingen moeten zooals gemeld een totaal van f60 000 bedragen De Fransche schoener Coasios Renner met tweehonderd aan boord op weg naar Saint Pierre en Miquelon schijnt met man en muis vergaan te zijn De Fransche regeering had den kruiser Troude gezonden om een zoektocht te honden doch deze verkenning had geen resultaat Gevreesd wordt dat de Bchoeper gestooten is tegen een ijsberg Te Sydney is bericht ontvangen Van een verschrikkolijken orkaan die den 20sten April de Marschall en Karoline eilanden geteisterd heeft De eilanden Ponape en Koeraie zijn geheel verwoest en 25 inboorlingen lieten er het leven De schade wordt op 1 800 000 gaideo geraamd De Simplontannel zal waarschünlijk op 1 October voor het bedr f geopend kannen worden Hot werk vordert goed in Jali zal reeds met het leggen van de kabels door de tnunel kannen worden begonnen De Zwitsersche en de Italiaansche regeering hebben nn het programma voor den feestdag vastgesteld De Zwitsersche regeering zal des morgens den koning van Italië roet z D gevolg in Brieg ontvangen en hom daar een dejeuner aanbieden daarna wordt naar IDomodasaola gereisd waar de koning een diner geeft Vervolgens gaan de Zvrit sers terng naar Lausanne en de koning van Italië naar Milaan in deze beide steden zullen ook groote feestelgkbeden plaats hebben In de volgende maand zal een krediet van f 30 000 voor de feestelijke opening van de tunnel aangevraagd worden waarvan tweederde komt voor rekening van de Staatsspoorwegen Een Siraplon album dat een geïllustreerd overzicht van t heele werk zal geven zal ook nit deze som worden bekostigd Op een avond werd te Weenen aan de politie bericht dat een moeder en haar vier kinderen die thuisgekomen waren van de begrafenis van een dochter dol geworden waren uit smart over het geleden verlies Een paar leden van deze familie hadden beproefd van uit de tweede verdieping op straat te springen en waren niet dan met groote moeite hiervan teruggehouden De politie ging met een paar dokters er dadelgk heen en vond de 53jarige moeder met haar dochter zoon en schoondochter bewusteloos op den grond liggen Een andere zoon kwam langzamerhand weer tot bewustzgn Het gelukte ook de andere weer bg kennis te brengen Bij het Onderzoek naar de oorzaak van de dolheid bleek dat de familie van het kerlwof terugkomend in gezelschap van zes andere personen in een herberg 20 liters wyn en veel bier gedronken had Te Veendam werd Donderdag de 7de geheelonlhonders meeting gehouden in het mooie bosch van den burgemeester de Hoop Er was verbazend veel publiek van heinde en ver opgekomen Ala sprekers traden op de heeren ds Wuite doopsgez predikant te Dragten A Hooit van Hengelo en ü Puutsma van Teiapelkanaal APVERTEJ TIEJ V Getrouwd HENDRIK WILLEM KOP on ELIZABETH vas der SPELT die mede namens wederzgdsche Familie lian hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bg hun huwelijk ondervonden Oudshoorn 31 Mei 1905 V Heden overleed na een kortstondig lijden mgn geliefde P cbtgcnoot de Heer HENDRIK DORTLAND in den onderdom van ruim 55 jaar Wed H DORTLAND GOMBERT Dek Haaq 30 Mei 1905 Bpzotken van rouwbeklag kunmn niet worden afgewacht Heden overleed te h Gravenhage onz6 Aanbebawdzoon en Broeder de Heer HENDRIK DORTLAND in den onderdom van ruim 55 jaar Uit aller naam Wed A DORTLAND DB Haak Gouda 30 Mei 1905 Bezotktn van rouwbeklag kunnen mei viordm afgewacht DIJKGRAAF en HEEMRADEN van don Polder BLOEMENDAAL zullen MAANDAG den 19 JUNI 1905 des voorraiddags ten ett ure inhet Koffiehuis DEBOMEIN te Gonda bö enkele inschrijving aanbesteden Het maken van eene IJzeren Ophaalbrugmet Steenen Landhoofden in den Bloemendaalschen weg bij den Baars onder de Gemeente Waddingsveen Het be ek en de teekening zgn ter inzage in voornalmd Kofflehnis Inlichtingen te bekomen bij den Hoer K JONKHEID Dijkgraaf van den Polder en den Architect L BÜEGERSDIJK te Gonda 2e OHGELBESFELIÏÏG in de Groote of St Jansicerk op Dinsdag 6 Juni 1905 des avonds T nur door den Heer J H B SPAANDERMAN met wolwillonde medewerking van Mej N TIJSSENS Sopraan Dordrecht en Mej B DE KRIJGER Alt Rotterdam Programma s tevens bewijzen van toegang zg n tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar bö de boekhandelaars J vak BENTUM ZOON en bg den Koster Ten kantore van de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda wordt gevraagd een EANTOOSEEIIEHBE bekend met administratie en correspondentiu in de moderne talen Kennis van stenographie en typewriting ttrekt tot aanbeveling Sc irl tMljke sollicitaties worden spoedigst ingewacht In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt U 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen G4i§ 0RniAAlENTEIl GasgloeiiichlbreDilers Gas Eledra Uranders Ballons enz K KALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze glfterlj gcèraailleerde HniSHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk BADEN UEISËBS mmi GASrOlOIZËI KOOKAPPARATEN WaDttcomforeii Salon Gaslafelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOIT Aanlegger van Gas Water on Spreekbuizen VICHY EMSER KARLSBADER NATUURLIJKE BROl WATEEEU Firma UEIIMA Z00 Hoenderpark De Volharding AMEIISFÜOKT Zanilbergsche Laan Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van versche Eieren tegen marktprijzen Hoogachtend Uw dw J A BELONJE Mensink Bestellingen kunnen ook gedaan worden bii den Heer L BELONJE Gouwe 64 P P SOOS Tiondeweg 59 bericht do ontvangst van eene prachtige collectie van de nieuwste artikelen in ALBOID Vemikkeld en ïerzilïerd Brillannia letaal Kristal en Glaswerk gemonteerd met NIKKEL Messen Lepels Vorken en alle soorten Huishoudelijke Artikelen in gegalvaniseerd en geëmailleerd ijzer VERDER HAN6LA1PEN STAANDE LAMPEN ENZ ENZ Societeit jOns Genoegen LEElINfG 1885 Heeren AANDEELHOUDERS dezer LEENING worden door deze in kennis gesteld dat de COUPONS betaalbaar zijn gesteld van o he4en lol 30 JVSl bg den Penningmeester A STEENSMA Tnrfsingel 77 en 78 van s morgens 9 12 en van 2 tot i uur HET BESTUUR Gonda 3 Juni 1005 Die iets FIJNS wil eten gebruikt steeds Hoogensiraaten s fijne QEOENTEN ISOEPEN en SAL CEN Aanbevelend L DER BEUK Jr l van onds DE MOLEN LANGE TIENDEWEG D 29 Verkrijgbaar in flessehen ff O ets 7 et en f J S bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AN KM UI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGEE Apotheker Markt en by WOLFF Co Y eathaven 198 fan 4 tot 8 lYankm daags GEVRAAGD Personen der beide geslachten om op onze eenv en snelw BBEtMAVBlSES te werken Geraakk werk tehuis het gan sche jaar door z onderv Afstand niets ter zake en wjj verkoopen nw werk Gouden Medaille Expositie Parijs Febrnari 1905 Schrijven naar de Maatschappij LA RUCHE Overraeire Donk Bolgie EENIÜBEPOT TAN THEE Heil wonit verzoclil op t HËRK te lert n UIT HKT MaOIZI N TAlf H lUVËNSWAAY ZONEN GORZNOHfiM Deze TIIËËEN wordeo sfgele rerd iii verzegelde pakjes ran vt iwte n een hat ea eên Ned om met vermelding van Nommer er kPrOB voorzien van nevenstaand ÏMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL Toorheen J BEEEBAART Lz Kaart ian Nederland aandnidende de IIOOFUKIESDISTHIGTËN voor de Tweede Kamer der Slilen Generaal r rLJs eo Cexit Bestellingen worden aangenomen by A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISOHE DB MEEST VOLLEDIGE MODEBLAmJH ziJn beslist die der Firma TUE LADIES JOVUNAL mot minstens drie gratis geknipte m patronen en een gekleurde plaat THE ILL ÜHESHMAKEU f met een gratis geknipt patroon § TUE BAZAAU Oi CHILD KÜIA S WASHIONS f Kindermodos met vele gratis ge È knipte patronen VltAAQT Uw Boekhandelaar Proetnuitimer § Alle mit kastel Hall Bijvoegsel è Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN fmet Holl verklaring fr p p togen È vooraitbelaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS üen Haag è i msmnmi te gebruiken BIJ DE VERKIEZINGEN VOOR DK TweedeKamerderStaten Qeneraal op ö 16 en 28 Juni lilOf Prijs 5 ceiil VeikrÜgbaar by A I I1INKUA Zn Lange Tiendeweg LIMOMDES FUAMBQZEN LIMOJSADE CITROEN GRENADINE Door bijvoeging van water direct tot gebroik gereed van af 50 cent per flescb Wederverkoopers korting J VAN OU E Kleiweg No 2 GOUDA