Goudsche Courant, maandag 5 juni 1905

¥ an af heden opengegleld de lleitiekens Biertialle met Verguiiniiig In de voormalige üegelbaanzaal van hel Café n ll IOIVIC Ingang Zengstraai hoek Ko 9738 Maandag 5 Juni 1005 44ste Jaargang JL ÉJ 16 im i liODMHË mum meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken i iiuthouleslraat over de Brug Prima HCIIEHKNIS € ERIiTE üo 1 op lemperalnnr in de bekende orgineelc pollen Lnleformlarief voor Bier en gedlsteleerd reletoon IVo 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 h aneo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T EN Telefoon o 83 A D V E R T £ T I E N worden gepLiatst van 1 5 regels t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inasending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openljare Yerkooping TR GOUDA op WOENSDAG 7 JUNI 1905 des morgen te uren in het Kolfiehnis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg ten overstaan Tan den Notaris 6 C FORTDIJN DR006LEEVER Van NoB 1 tot 12 Elf Huizen waarvan 3 met alzonderlgke BOVENWONINGEN eane SCHUUR ERVEN en OPEN GROND staande bj alkander aan en achter de Niedwe Haven te Oonda zgnde de loogenaamde Lauriersbonrt wyk N Nos 278 tot 288 en ultkomencle met eene breedte van 14 Meters aan het Regentes SeplantSOen U nmm groot S Aren 19 Centiaren Allen verhan d bü de week No 278 voor i 3 No 279 voor t 1 90 No 280 en 280o elk voor i I IB No 281 voor t 1 16 en 281a voor f 1 20 282 en 282a elk voor 1 19 Nos 883 en 284 elk voor I 1 35 285 voor l tó 286 voor t 1 30 287 voor I 1 30 en 288 voor t 1 36 samen per week 1 19 96 De perceelen worden eerst ieder alionderIjjk en daarna zoodanig gecombineerd en algeslagen als by de veiling lal worden opgegeven De perceelen z jn de laatste drie werkdagen YÖ6r den verkoopdag van 10 tot 3 aren en op dien dag van 9 tot 11 aren to lien Na4 re i io tiiigen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOQLEEVER te Gonda SLECHTE mtmi In 10 Ji 20 lassen JIMk loopefM tehryt Bewijzen ter inzage Ook onierwys in alle soorten gteraehrlft M 8 BOTH Leeraar M O i h Scboonschrgven CRABETHSTHAAT 229o Speciale INRICHTING VOOR LEVERING VAN Uitzetten = en Luiermanden la het FILUAL der Ifieiiwe Winkel Markt A 67 Gemukte UËERËN DAMES eo KINDER LAKENS SLOOPEN enz Aanbevelend C A B Bantzing r 7 Ct CENTRALE LIBERALE KIESVEREENIGING in het district GOUDA OPENBARE VERGADERING op DONDERDAG 8 JUNI a s des avonds te 8 uur in de Sociëteit Ons Genoegen SPREKER de Heer Jhr Mr W Th C VAN DOORN CaneUdaat voor de Tweede Kamer der Staten Generaal ONDERWERP Dc Politicke Toestand ïoeg ang vrij Debat gewenscht I IJSSEL ÜK 8CHEPPKH Secretaris De Fijnsf ► kwalil eil Margarine tesse OeV i WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT Wi KOI II HL IJ HB fABRIKHEIV Voedert aw Vee met de u vere murwe merk Ster en gj aitmantende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JBere tHplonM Parij J$00 Negen Oouden Medailles Delft he Bestrijding van Bloedarmoede Bleekiaoht Kalaria Binnenkoorts Algemeene Zwakte voortdurende BoofdpUn en Oebrek aan eetlust De Echte EINASRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaand fabrieksmerk Hen lette d arop Zij zijn overal verkrijgbaar a f l Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 1 OhemiBohe Fabriek van H NANNINQ den Haag fl Directenren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 f Hld rfeeeM ait verkrijgbaar k tOO Correspondenten te Gouda de Heeren DORTLAND en Co AJ3VERTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het A4verteaUe Bureaa vao A BKIi KAIAN ZOON De Majoor Garnizoenscommandant Ie Gouda zal op DINSDAG 13 JONI 1905 des middags ten t w a a 11 nri te zjjncn bnreele Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Slaat Minisier van Oorlog in bet openbaar aanbesteden De levering van pl ni 400 Hectoliter Aardappelen gedurende het tijdvak van den 16n Juli tot en met den 31n October 1905 ten be hoeve van de soldateninenages in het garnizoen te Gouda De voorwaarden van levering van 6 Febrnari 1903 vierde afdeeling no 140 met de wijzigingen zijn tegen twintig cent per exemplaar verkrijgbaar bij de Firma Gcbroebers VAN CLEEP te s Gravenhage Verdere inlicblingen betreffende de levering kannen bg den Ie Loitenanl Kwartiernieesler bnreel Jerusalemstraat worden ingewonnen GouDi 31 Mei 1905 De Majoor A L BOONACKEK OFEHSiSE 7E ED0FINS TK GOUDA op MAANDAG 6 JUNI 1905 des voormiddags elf aren in liet Kolfiehnis HET SCHAAKBORD Ie Gonda ten overstaan van den Ie Haastrecht gevebtigden Notaris J KOKMAN tas Een goed onderhouden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien geteekend G 115 TIMMERMANSWERKPLAATS ERVEN en GROND aan de St Anthonieslraat te Gouda Kadaster Sectie C Nrs 755 en 2372 groot 1 Are 84 Centiaren In dit perceel wordt sedert vele jaren met gunstig gevolg de Timmermanszaak nitgeoelend De Bovenwoning is verhuurd tot 1 October 1905 voor I 15 por maand Aanvaarding bij de betaling der Kooppenningen 15 Juli 1905 Te zien Dinsdag Woensdag en Donderdag 80 en 31 Mei en 1 Juni van 10 tot 12 en Tin 3 tot 5 aren en Maandag 5 Tnni van 9 tot 11 aren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd HULSTKAMP Oude Jenever Aanbevelend Firma C Loursns TELEFOON No f Goad Drak vaa A BRINKMAN 4 Za TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 3 Juni 1905 De heer A F Staalman heeft de candidatöur aanvaard voor de chrislen deraocraten in het district Gouda Naar wij vernemen znllen Woensdag 7 Juni de planten door de verecniging Floralia aan de inschrijvers worden uitgereikt en wel tnsschen 11 en 3 uur op den lain van de heerrn Gebrs Sleensmi Het programma der 2e orgelbespeling in de Groole of St Janskerk op Dinsdag 6 Juni 1905 des avonds 7 nnr door don heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw N Tgssens sopraan Dordrecht en Mejuffrouw B de Kroger alt Rotterdam luidt aldus 1 Sonate F moll über den choral Was mein Uott will das g scheh F Mendelssohn allzeit Barthüldy a All mod e serloso b Adagio c Andante Recit d All assa i vivace M rnreriNachtUed lA Rubinstein Duetten voor Sopraan en Alt met Orgelbegeleiding Fuga G mol J 8 Bach Geistliche lieder J S Bach a O Jesulein Süss O Je sulein Mild b Liebster Herr Jesa wo bleibst du so lange Voor Sopraan solo met Orgelbegeleiding 5 Fantasie and Figa D moll Constanlin Homilius 6 Aria Er weidet seine Heerde nil het Oratorium Der Messias G F Haendel Voor Sopraan solo met Orgelbegeleiding Allegretto en 8i Mincar Aloï Gailmnnt a La vierge è i crèche b L ange Gardien C Franck Duetten voor Sopraan en Alt met Orgelbegeleiding BiJ onderbandsche aanbesteding is de heretelling der brandschade aan de werkplaats en magazijnen van den heer Joh Wulff in de Peperstraat opgedragen aan den heer J J Duim Aannemer alhier Het 13jarig zoontje van den visscher aan den Plalteweg bg Gonda dat een schnilje met paling vervoerde geraakte gistermorgen te water en verdronk Eenige aren na ziJn vertrek werd men ongerust over zijn lang umiKjven men ging dreggen en vond weldra het Igk Gistermorgen is door een onbekende oor zaak brand ontstaan in bet woonhuis van den winkelier J N in de buurtschap t Beiersche by Stolwijk Het achterste gedeelte van het hals stond spoedig in lichte laaie en een naastgelegen woonhuis liep mede gevaar door d vlammen Ie worden aangetast Wat krachtsinspanning vermag hebben de bewoners dier baart toen getoond een dubbele menscbenketen zooals dat in de middeleenwen bil brand gebeurde werd gevormd van de wetering tot op het dak van het woonhais massa s water werden in de k f j l T or spuit van het dorp gearriveerd was had men den brand onder de knie het achterhnis alleen i met zgn ichoad totaal verbrand Stolwuk 29 Mei Terugkomende op een vroeger genomen baaloit ten opzichU T n de restauratie van ons torenourwerk heeft de gumeentoraad thans besloten om niel over te gaan tot de herblclling van het oude maar tot het aanschaffen van eon geheel nieuw Dit besluit schijnbaar zoo verkwistend zal zeker op den langen duur blijken eene verstandige zuinigheidsraaatregel geweest te zp Polsbroek 29 Mei Vrydagraiddag raakle het vijf jarig dochtertje van N d H alhier in een breed en diep water Een ander kind kwam het zeggen by den metselaar H die zich terstond gekleed te water begaf om de reeds zinkende kleinrj te redden Hy mocht do voldoening smaken de kleine drenkelinge behondon op den wal te brengen Haastrecht 29 Mei In de heden gehoijden veigadering van stemgerechligdu ingelanden van den polder Rozendaat onder gemelde gemeente werden vastgesteld lo de rekening over 1904 in ontv mgst op f 2384 37 in ailgaaf op f 1 76 I2 B ilig saldo f 708 34 2o do begrooting voor 1905 in ontvangst en uitgaaf op f 2112 58 met een omslag berekend tegen f 2 per Hectare tegen f 3 in hel voiigo jaar van f 843 13 Tot poldermeester werd met algemeene stemmen van de 408 waren er 221 vertegenwoordigd herkozen de heer W P Hoogenboom Gemengde Berichten Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem dat wegens herslelliiigen van hel gebouw van af 1 April gesloten was is thans wedor opengesteld Uil de aan hel Museum verbonden boekery werden gedurende do maand Mei 1 J7 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden Men meldt uit Rhoon van 1 Juni In de kom dezer gemeente brak hedenavond omstreeks halfzes brand uit in het achterbaia van den rietdekker J Bachman Aangewakkerd door den feilen westenwind stond het gcheele pand bewoond door drie gezinnen binnen enkele minuten in lichlclaaie Eene nabijstaande schnor en rietmattenmakerii werden mede door het vuur aangetast beide tijn tol den grond afgebrand Eene aangrenzende woning benevens de toren der N H kerk raakten eveneons in brand De eerste werd behouden en bekwam enkel schade aan raam goUn en dak doch de toren is geheel uitgebrand uurwerk en klok gingen verloren Door het kranig werken der brandweer werd onder de beleidvolle leiding van den opperbrandmeester de heer B Bodman de aan den toren grenzende kerk behouden De stoombrandspuit van Cbarlois ter blussching ontboden behoefde geen water te geven omdat men bjj hare komst den brand in den turen onder de knie had waarmede het gevaar voor het verbranden der kerk geweken was Twee varkens eeniga kongnen en een hond zijn in de vlammen omgekomen van deverschillende inboedels en overige lossegoederen is hoegenaamd niets gered Eentweetal gezinnen lijden belangrijke schade daar zij niet of zeer laag geassureerd waren Het hals van Bachman was verzekerdvoor f 5600 en de inboedel voor f 4400 terwijl de inboedel Van eene inwonendemodder nog apart verzekerd is voor f 1000 Er wordt Vermoed dat er brandstichtinggepleegd is Als daarvan verdacht ja een zoon van den rietdekker L Bachman boerenknecht uit Vlaardingerambacbt in arrestgesteld een andere zoon J Bachman jr timmerman te Rotterdam is na zpe aanvankelijke arrestatie weder op vrije voetengesteld De justitie uit Rotterdam stelt een onderzoek in Het kerkje is van zeer ouden dalum het was v6ór de Retormalie aan Willebrordus gewijd In don nu vernielden kerktoren hing eene vrij groote klok waarop Ie lexen stond De Wel Edelo geboore heer Pietar van Roode hoer van Rhoon en Pendrecht en de WeiEdel geboore vronwo Elizabeth de Voegt van Reinoveld vrouwe uil Supra Anno 1650 Paris fecit Deze klok ia thans bu den brand in den toren tot oen klomp gesmolten Ook het uurwerk is vernield De gebroeders L B en J B hobbon bekend zich aan opzeltelykc brandstichting waardoor gisterenavond hnis met schuur van J B in de asch is gelogd en de toren uitbrandde te hebben schuldig gemaakt De belde beklaagden zijn gisteravond naar hel liuis van bewniing te Rollerdam overgebracht on ter beschikking van den officier van justitie gesteld GEVONDEN VOORWERPEN In ile maand Mei 1905 zyn aan het bart aa van politie gedeponeerd 1 sigiaalflnit 1 zilv lïFairfng 1 paar laarzen 1 zilv broche een paar sleutels 1 schroef 1 koker mil haakpennen Voorts zyn te bevragen 1 zilv armband by H Akkerman Boolokade 232 1 knipmes biJ A Kozak St AnIhoniestr 123 1 yzeren hoepel by do Jong Laurierbnnrt 282 1 lorgnet hy v Boegheim Boetekade 33 1 schaar by A ÏJsselstein P C Bothstraat 121 1 lot paardenlotery Gouda by A Mulder Spoorstinal 205 1 kruiwagen by H Akkerman Boelekado 232 1 pr broekkappen by J Blom Turfmarkt 296 1 gouden damesnng v Wankom Oosthaven 14 1 kwartje by A Kersbergen Crabelhslr 230 1 gouden oorbel by A Smit L Tiendeweg 31 1 rozenkrans biJ G IJpelaar Wyde poort 205 1 ceintuur bg H Akkerman Boelekade 232 1 fanlaisiering by M Boogaart h Tiondeweg 28 1 gulden by Muis Spoorstraal 28 1 bakkersmand by wed Luxen Holt veer 550 1 boekje met r stzegels biJ C Goudriaan Komynsteeg 34 postduif biJ Both Crabelhslraat 1 R C kerkboek by Zaudvoort Hoogstraat 105 1 doublé medaillon hn S v Crevcid Wydslraat 168 1 portemknnaie by H Hermsen Fluw singel 564 1 nl ra Iep armband by de ZöQüv Gouwe 221 1 gouden oorbel by A Nuveibtein Vlamingsir 375 1 ling met 5 sleutels by Piket Boomgaardstr 107 1 portemonnuie bij Eijkeicnstam Heerenstraat 601 1 kinderschoentjo by C v d Hendel Kuiperstraal 1 zilv brdcho by J Bosman IJssellaan 618 1 rozenkrans by K v d Berg BlanwVtraat 1 1 spade bi Revet Raam 42 1 demisaison by Kooy Kuiperstraat logement Boelens 1 knipmes by C Oroeneveld Boelekade 213 1 zwartharige hond bi J Keizer Pr Hendrikstraat 337 1 rol gaas bij C de Koster Ie kade 358 1 kinderparapluie by J Koot Achter de Vischm 142 1 witte boezelaar by C Snoejj Snooystraal 908 7 kussensloopen by J Vermeulen Doelesteeg 245 1 bril by H Verbrnggen Snooystraat 899 1 kinderwagen bij Zwanenburg IJsellaan 612 1 rozenkrans bö C Berendse Ridder v Catsweg 159 2 heipolen bü J Valk P C Botlistr 115 1 zilv manchetknoop bij H Akkerman Boelekade 232 1 tabakspijp bij J Klepper Noodgodsleeg 169a 1 7ilv medaille by N van As Rozendaal 1 1 bril in etui bij IJckelenstam Heerenstraat 601 1 honden ketting mei leer omkleed bi T de Ruwe L Tiendeweg 19 1 dekkleed bij D Terlouw Lourierbnurt 290 1 medaillon met portret biJ C Runge Regen lessen Plantsoen 96 1 zakpotlood hg N Deur W Haven 193 1 kinderwagen by P Tom N Haven 200 1 fantasie broche bg W Smit Gouwe 226 1 kinderwandelstok by A Konwenberg Gouwe 36 1 sluk tapisserie by W Krecnwen Blnuwttrart 8 1 griffeldoos bij C V d Geld Turfsingel 113a 1 blauwe kiel by J Luxen Rotlerdamsche veer 550 1 badhanddoek en pantalon hg A Sleenwinkel Vlamingstraat 366 1 leesboek bg A Goedewagen L Gouwe 179 1 zilv ring bü W van Wi k Bolstraat 117 1 bankbiljet van f 10 by Oebr Bisping Markt 1 bruin lederen porlemonnaie by P Bonmans Katlenaingel 157 1 duimstok by Teeuwen Gouwe 749 1 koperen kraanslenlol hy T Wildenburg L Tiondeweg 49 1 eind louw bü J Revet O Haven 106 1 porlemonnaie met geld bg K van Eik Tuinstrnat 316 1 pond stgfsel bji J Beudokor Gouwe 235 1 pr klompen en 1 hoedenspeld by W Swanink Spoorstr 23 1 rozenkrans by H Bontekno Naaijorstraat 32 3 gouden bikkels by T Wondenl fg Heerenstr 505 Gouda 1 Juni 1905 De Commissaris van Politie W N van GARDEREN Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Mei Hermanns öyabertns Dirk ouders H Hamerslag en A Bol Wilhelmina ouders J Blanken en 7 Klerks 1 Juni Hendrik ouders P Laurier en B van der Wal 2 Heiltjo Hendrika ouders P Lens on H H Hofman Margrietba ouders P B Snel en M van der Heiden Maria ouders D de Jong en J A Schoonderwoerd 3 Jansje ouders L vnn der Togl en H van Raede OVERLEDEN 31 Mei P H de Waard 44 ONDERTROUWD 2 Juni A 6 Scheggrond en J E Öroenendgk A van Vliet en N H Luiljos G J C Wicser en C de Jong De Wonvcaiilés IN MArVTELS Costumes Itloiiscn Kokken on IVi ooirs ziJn voor liot aan8taande Sei ocn in eer groote keuze ontvangen van de goedkoopste tot do beste soorten l y Z A j y Vr js £ fffi £ AOVKRTK TIIiiN GEENBETEB adres voor allo soorten S€HOE Wi üli dan het Xoordbnilianldi Schoen eii Liaraiiinayazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend G SMITS 4 malünlylutcroMiinlddd voor Hem n vooral daniMtaKladerachMnwerk to d Apimlimr van C M mUtor k Ca Wil op luam m fabrlekmnk vwkrjnktar by Hmtm Wlikalian hl HbMawfrk iiJtMirtH Mmraa au lu tMrtU twM Ir tMiMa iMM Alle rejiaratien en aangemeten werk