Goudsche Courant, maandag 5 juni 1905

No 973 GOUDSCtlE PAARDEKNARRT IV Dinsdag 6 Juni 1905 44ste Jaai gan r mimm mum JSieuws en Advertehtiehlad voor Gouda en Omstreken Telctoon SS A D V K II T E N T I E N worden g opl iat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grobte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reU tooii So S üe Uitgave lezer Courant gescbie dt dag elijks met uitzondering van Zon en Mjjdagcn De prijs per drie maanden 18 1 26 franóïS mn a VIJF CENTEN t Zenuw en Mèaglijders wordt nit overtuiging ali een werkelijk holy iu den nood het boek aanbevolen i n Na ontvanget van adres per bnefkiartnorJt dit boekje franeo per poit toegeunden door BLOKPOEL S Boakh Zaltbommel Gouda Drok raa A BRINKMAN 4 Z T C3 XJTT ElIjIlsrC3 WILVHASDBLJLAB 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor de leverantie van alle oorten W ffiLD en OErOGELTS voor extra Diners enz eni Verzending franco door gebeel Nb DERLAND Vraag speciale prüscoursnt OFFICIEELE LIJSTEN zijn verkrijgbaar bij Kr mxmm k Zn Lange Tieiidew eg Groote Prijsverlagitig BLl¥8$EN Grali Aandeelen in de nieuwe Verloting van van 1 200 100 50 25 10 5 f 200 100 100 100 300 200 1 pr J9 prijzen 4 30 40 rs prijzen ten bedrage van f lOOO DUIZEND GULDEN n GELD ArdeclliiS BOTGIt en M illGARINE was 46 c dus 9 c verlaagd was U8 f dus c verlaagd was ÜO c dos e nerlaagd was Ïi2 0 dus ï c verlaagd was BO c das 8 e verlangd was 44 c dus S o verlaagd 4 c per pond gelijle Natuurboter 66 c per anderhalf pond uitmuntende Itwaliteit 5 c per anderhal pond pnilie kwaliteit 50 c per anderhalf pond beste kwaliteit 4 c per anderhalf pond goede kwaliteit 48 c per anderhalf pond in pakjes van i pond yeiy Natuurboter Hollandtehejaelange Deensehe Mélange uitgewogen Oeuione Mélange nitgewogen Margarine nitgewogen Margarine nitgewogen Margarine uitgewogen Afdcellng KAAS wns 4S r dus 3 was t e dns 3 niet verlaagd was ti c dus 9 I verlaagd verlaagd verlaagd por pond per pond ppr pocd per pond 4S 3 i X MUerftJntle oude vette Uoudnehe t ltmunlenile Jonge vette fimudiche êllerftfntle oude vette IMfltehe VUmuHtende Homyne Afdeelliig HOVVIK iloo0 tUne UttaUtelt in pakjes van V pond SS c per pond was O c dus c verlaagdHteaUlell o f nitgewogen 5 c per pond was 54 c dus 2 e verlaagd Utcallteil Ko uitgewogen 50 c per pond was Sti c dus c verlaagd HteaUlell 3 nitgewogen 4S c per pond was SO c dua c verlaagd HwaUtelt Ho 4 uitgewogen 44 c per pond was 46 c dos X c verlaagd HteaUtetI Mo S uitgewogen 36 c per pond was 3H c dus c verlaagd Alles met de bekende prachtige waardevolle Cadeaux en Aandeden in onze zeer belangrijke verloting van Duizend Gulden in geld IsTeeanö t rc ©£ A BLUYSSEN ZONEN De eenige fabrikanten die rechtstreeks aau particulieren ver soopen tot fabrieksprijzen in 140 eigen winkels r Te GOUDA uitsluitend in onzen eigen winkel j j Het Wapei van Asten Wijdslraal 157 r toriawater ui f de VJctoria Bron f e Oberlahnsfeinkgim Tafeldrank Vanh£f nwklykef ui s derjveder a id i post 1 70 Afzonderlijke Nonin BultcnIaBiiscli Overzicht Reuter seint uit Sjanghai d d i Jnni De Russische torpedovernieler die hier i 1e Kueilin gebracht werd bad gedurendezes dagen rondgedreven met 180 man aanboord die slechts een voorraad fater voor éen dag en zeer weinig voedsel Bidden Hel schip is aan den voorsteven beschadigd De bemanning was overgebraehMBlp een Russisch transportschip dat niar Woesoengvertrokken is Alle Rubsiscbe transportschepen te Woesoeng zijn daar geïnterneerd de bemanning is op haar eerewoord in vrijheid gesteld Reuter seint uit Tokio d d 4 Juni Gisteren bracht admiraal Togo een bezoek aan Rodjestwensky in het marine hospitaal te Sasebo Hu uitte zS deelneming met bet feit dat Rodjestwensky gewond was en prees de dappeiheid der Russen Rodjeslwensky dankte Togo diep bewogen wenschte Japan geluk met den moed en de vaderlandsliefde van zó zeelieden en verklaarde dat do kennis van het verbeven karakter der overwinnaars zijn droefheid over de geleden nederlaag veizachtte Reuter eint nit Petersburg d d 4 Juni r Het rctersbnrgache telegraufagentscbnp deelt mede Ken Keizerlijke oekase bepaalt de machtssfeei fan den adjunct minister van binnenland che zaken die aan het hoofd diT politie staat als volgt Ie onder hom re orteer n voorlaan alle aangelegenheden van iet departement van politie zooals mi daden en vergrijpen tegen de openbare vi ligheid 2e Hij beslist in ui deze aai gelegenheden met ministerieel gezag Aan gelegenheden die de grenzen van dit gezag iiverschrijden worden dadcljik door hem aan den Tt aar voorgelegd 3e Hi beslist alle vraten betreffende den aan hem ondergj r iikten n openba e veiliglieidsdicnot en geelt in elk gev il waarin hfl dat noodig oordeelt aanwijzingen aan gouverneurs en prefe ten van politie Hy beschikt ovi r alle door den minister van binnenlandsche zaken voor poliliedoelienden toegestahe kredieten verbiedt congressen en vereenigingen zoodra hjj hun streven schadelijk acht voor de openbare veilijhoid en orde en schorst in hetzelfde geval voor hoogstens een jaar alle maatschappijen vereenigingen bonden en instellingen van gelpen aard 4e Hij heeft het oppertoezicht op alle zich wegens misdaden of vergrijpen tegen de o lenbare or Ff UlLLET0X Hl DOCHTEB VM OSIT SCHSEFSXAFITEIIir 61 Kort daarop ontving hjj een gerechtsbrief waarby hjj werd uitgenoodigd om den volgenden dag den 18en April met zjjn bediende Madelac in t cabinet des rechters van instruklie te verschijnen Het was zeer mooi en warm weder Duprat ging uit en toen hij des avonds terugkwam zeide hij Ik denk er aan Frankrijk te verlaten Zoudt gg beiden geneigd zjjn mij te volgen P Het voorstel vond geen tegenkanting Gaan wy dan naar de Antillen vroeg Victor Waarheen dat doet er niet toe meende Miquéle maar we komen tdöh te Lormsui terug niet waar f Duprat beantwoordde de beide vragen in ontkennende zin We zullen naar Spanje gaan verklaarde hg daarop na een langen tiJd te hebben gezwegen 0 ik hond veel van dat land en ik heb daar ook nog enkele familieleden de in hechtenis bevindende personen 5o Hjj kan voor alle vragen die aan de beslissing van den adjunct minister onderworpen ziJn zich onmiddellijk met de betreffende autoriteiten in verbinding stellen Buitendien behoudt de adjunct minister zijn post als hoofd der gendarmerie Zooals tot dusver steeds na elke Russische nederlaag het gevat was wordt Rusland weder van verschillende zijden direct en indirect aangemaand vrede te sluiten Die aanmaningen zjjn zeker in Rusland s belang Maar Rusland is niet geneigd er gevolg iian te geven Het Ruadsclie volk wi I doch niet de Regeering De liberale bladen dringen aan oponraiddeliyken vrede hoe zwaar de Japansche voorwaarden ook mogen zijn De reactionaire bladen daarentegen maken van de mogelijkheid dat Japan vernederende voorwaarden kan stollen gebruik om op de voortzetting van den oorlog aan te driegen Doch dit zi n de uitzonderingen Maar alle bbi4en wenschen üo onmiddellijke bijeenroeping van de volksvertegenwoordiging opdat bet volk over de voortzetting van den oorlog zal kunnen beslissen Wonneer dit werkelijk zou gebeuren zal de oorlog spoedig ten einde z jn Want geen Russisch volksvertegenwoordiger zal zich uitspreken voor een oorlog die zóó impopulair js die reeds zooveel offers heeft gevergd als gevolg van een kortzichlige diplomatie En daarom juist vertrouwt men zoo weinig op de beloften van de bgeenroeping der Zeniski Sobor Want de Tsaar heeft beslist zjjn meening uitgesproken voor de voort etting van den oorlog en hy heeft dat nng eens door graaf Gassini laten herhalen aan Itoosevolt toen deze er op wees dat de v jortzetling van den oorlog voor Rusland den toestand nog noodlottiger maken zal 11 Rusland zoo wordt nit Petersburg gcI el J fji t en kookt het in alle kringen De irüeiders beginnen weer oproerig te worden Vrijdag kwam het tot een botsing tusschcn arbeiders en troepen De Tsaar heeft zgn plan naar Petersburg te aan opgegeven do garde bewaking te Taaiskoje Selo is versterkt De gebenrtenissen ontwikkelen zich sneller en sneller Wat Rusland redden kan is een volksvertegenwoordiging op broeden grondslag lie a ih den oorlog een einde maakt en de binnenlandsche hervormingen invoert opdat ook de vrede in Rusland hersteld worde Gistereii werd nog uii New York gemeld Miquéle gevoelue zich dien avond sterker dan ij t den gefteelen dag nog was geweest Zy stond op en liep weder als vroeger door het huil Duprat ging na het vallen van den avond weer de deur nit en toen hi terugkwam scheen hij tien jaar verouderd te Bgn Ik heb een klein jacht gekocbt deelde hy Victor en Miquéle men begreeo n et waarom onder bet zegel der geheim iö iriï mede Het zal jrettiger zjn om de reis over zee dan over land te doen Maar waarheen eigenlgk papa f Zooals ik heb gezegd naar Spanje P ög wilt immers beiden wel P voegde hy er met een zonderlingen blik by Victor en Miquéle raadpleegden elkander met de oogen Ze zagen in die appels evenwel niets anders dan de liefde waarvan hun heider harten overvloeiden Al het overige was hun vrywel onverschillig Ziedaar waarom beiden zouder er veel over na te denken verklaarden dat zy bereid waren om over zee de reis naar Spanje te doen Dnprat kreeg enkele oogenblikken later bezoek van een vriend en Victor en Miquéle zagen elkander eenigszins verwonderd aan toen zy hoorden hóe Duprat zjn vriend verklaarde dat hg eerstdaags natauriyk per spoor met zgn familie naar Farys dacht te dat ïolgens een offlcieole bekendmaking alle geruchten die in de laatste dagen de ronde gedaan hadden over president Roosevelt s aanbod tot bemiddeling tasschen Rusland en Japan ongegrond waren Deze inlichting van de Globe klopte wel met berichten in de Times en andere bladen dezer dagen Er werd aan toegevoegd dat Rootevelt zgn diensten niet had aangeboden en het ook niet zou doen tonzg hy vooraf ambtelgk kennis genomen had van de bereid wiiligheid der beide partgen Thans brengt een Reuter telegram ons echter het beri t van een formeel aanbod tot behiiddeling van Roosevelt s kant Moet men in dit verband do gevolgtrekking maken dat de beide partgen reeds officieel hun bereidwilligheid te kenm n hebben gegeven f De inhoud van het i iegram schgnt bezwaarlgk daarmede ii nv rocnstenimiiig te brengen Roosevelt loopt overigens geen gevaar dat zjjn tuaschenkonist hem kwaljjk g noBieii il worden volgens do bepalingen der Haagsclio conventie hooft hg het volste recht tot het doen van zulk een vriendschappelijk aanbod en het strekt hem tot eer dat lig den eeraten stap doet Opmerkelgk is dat Takahira de Japansche gezant gislei en niet tegelijk met de andere diplomaten het Witto Huis verliet maar nog een poos met den President bleef praten Latet op den dag had baron Speek von Ste riioarg de Daitsch gezant eoij onderhoud met Roosevelt en s avonds at hg met graaf Cassini Men vertelde dat Cassini gezegd zou hebben dat hg president Roosevelt binnen vierentwintig uren hoopte te spreken ♦ Eergisteren is er verkiezing voor het Parlement geweest in het district Whithy opengekomen doordat Ernest Beckett de afgevaardigde lid van het Hoogorhuis is geworden Met de laatste twee verkiezingen had Beckett die conservatief is geen tegencandidaat en in 1892 werd hg gekozen met een meerderheid van 1083 stemmen boven den liberaal 4909 3826 Gisteren was do uitslag dat verkozen werd Noel Buxten de liberale candidaat met 4547 stemmen tegen 4102 op Gervase Beckett den conservatieven meerderheid 445 stemmen Een mooie overwinning das weer voor de liberalen temeer omdat VVhitby nooit anders dan een conservatief heeft afgevaardigd Gisteren is er gestemd in het district Chichester waar Lord Edmund Talbot een broeder van den hertog van Norfolk zich aan een verkiezing moest onderwerpen omdat hem het jnnior lordschap van de schat gaan Den nacht bracht Duprat in ilc grgze kamer door Toen hij den volgenden dag in de vroegte reeds te voorschyn kwam was hg bijna warl van stof Hg had al de kleeren die daar bingen en al de reliquieën zooveel j tei met 7org bewaard in zwarts koffers gepa t dio hg zelf van den zolder had gehaaid Van die gryze kamer had hy niets laten liggen geen kraagje of doekspeld en drie koffers waren zoodoende geheel gevuld Hjj reinigde en kleedde zich en zeide al ter loops tegen zgn dochter terwgl hg roedïop het punt stond het huis te verlaten Als iemand naar mg mocht komen vragen Miquéle zeg dan maar dat ik naar Parys ben en dat ge mg overmorgen terug verwacht Miquéle was zooals haar toestand zich thans liet aanzien volkomen hersteld zy verwonderde zich dat de krant niet als gewoonlgk werd bezorgd doch de brievenbesteller die langs het huis liep zeide haar op haar vraag dat hg de courant reeds bad afgegeven aan den kapitein dien hg onderweg was tegen gekomen Toen ging zg daar zg zich weer gezond en sterk gevoelde vergezeld van Madelac zelf de denr nit om een exemplaar te koopen van De kleine courant van Bordeaux kist is aangeboden Tot nog toe is liet een zuiver conservatief district geweest Talbot heeft nooit een tegencandidaat gehad in het geheel is er slechts tweemaal gestemd onder de nieuwe kieswet d i sedeit 1885 De meerderheid der conservatieven was toen in 1885 2290 en in 1892 187 J stemmen 4236 2361 De uitslag is ons nog onbekend Behalve inr Carlisle in plaats van Gnily zal er binnenkort ook een verkiezing noodig zgn in het Londensche district Finsbnry waarvan de afgevaardigde de conservatief Richards overleden is Zyn meerderheid waa in 1900 347 stemmen In den avond van den Hemelvaartsdag hield lord Lansdowne de Engelsche minister van buitenlandsche zaken een redevoering aan het banket van de conservatieve partijleiders en daarin besprak hg ook den toestand in het Verre Oosten en de Japansche ovorwinning Als van zelf bracht hy daarbg het bond genootschap ter spraka dat in Januari 1906 afloopt Hg zeide dat er geen sprake van is dat Engeland bet bondgenootschap zal opzeggen Üe eenige vraag zeide Lord Lansdowne is of bet bondgenootschap by de vernieuwing niet versterkt en bevestigd moet worden Er ia nooit een oogeoblik geweost waarin onze betrekkingen tot Frariltrgk beter on hechter waren dan thans de goede verstandhouding tot Frankrgk is oen middel geweest om wrgvingen eu botsingen die in oen grooten oorlog onvermydeljjk zgn te verzachten Het bondgenootschap met Japan is een krachtig werktuig voor den vrede geweest Ware het mogolgk dit zoo te wgzigen dat het zelfs het uitbreken van een oorlog onmogeiyk maakt dan zouden alle waro vrienden van den vrede dit wenschelgk achten Het bondgenootschap met lapan is nooit bedoeld geweest als een agressief wapen evenmin als de goede verstandhouding tot Frankrgk Wg wenschen niet iemand te verdringen uit het bezit van wat hom rechtmatig toekomt Hieruit bigkt dat Engeland voornemens is het verbond met Japan als defensief verbond te vernieuwen Er schgnt een oogenblik plan bestaan te hebben het nit te breiden tot liet geval dat een der verbondenen door een andere mogendheid wordt aangevallen maar het is de vraag of Japan daarin zou toestemmen Hot zon dan moeten optreden om Eniïoland te belpen by de verdediging van Indiê tegen een aanval Ook de liberale partg in Engeland schgnt Ziehier wat zij in die courant aangaande den moord van t hotel de Bourgogne vond vermeld Er loopen voortdurend de meest tegenstrydige geruchten Wy vernamen evenwel uit goede bron dat er een ernstige verdenking bestaat tegen twee personen die bg de vorige instructie als getuigen werden gehoord Het was wel degelgk een stukje lint van het Legioen van Eer dat men aan dien vostknoop had gevonden Als dit blad in t licht verschgnt zal denkelgk ook reeds een gedecoreerd persoon zich voor deze laak in voorloopig arrest bevinden Duprat kwam des middags tegen twaalf uur thuis Zyn handen waren cenigszins bebloed en hy had daarin eenige rozenstruiken geplukt op het graf zyner zoo teeder bemind Quéquéle Hy zette ze in een bak met aarde die hy zelf ging besproeien Morgen gaan wg weg zeide hg tegen Miqnéle Morgen al P herhaalde zy Heeft het hnwelgk dan niet voor het vertrek plaats Het kan niet Ge zult met uw Victor in Spanje trouwen Hg atuurde Madelac naar bet jacht om aldaar alles tot de ontvangst der paasagiera in gereedheid te brengen Wordt vtrvolgd