Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1905

De Hoiivcaiilés isU kwal a8 2de kw 25 3de kw 11 cent per batf kilo yVette varkens red aanvoer prijzen waren vdpr iste kwal 35 ide kw 34 3de kw 20 cefits per half kilo Schapen ea laramoren redelijk aangevoerd Handel m vet vee vette Varkens Schapen en Lammeren redelijk Vette Kalveren iets lager in prijs IN MA TELS Cosliiines Blousen Rokken en l eignoirs zjjn voor hot aanstaande Seizoen in neer groote keuxe ontvangen van de goedkoopste tot de beste soorten BEURS VAÏÏ ROTTERDAM AOVERÏËNTIEN WJLOHASDMLAJR 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Intero No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor do leverantie van alle soorten fljn WltD e G SyOGELTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nb DERLiSD Vraag speciale prijscourant Zenuw en illaa rlijders vordt nit overtuiging als een werkelijke hulp lu Ion nood het boek aanbevolen Na ontvangst van ndr a per briefkaartivor H dit boekje franco per post tocgezoiideii door BLOKFOEIi S Boekh Zaltbomn l W Toornemen zoo zg aan de regeerioK l het bondgenootschap te vernienwen Tenminste Sir Kdward Qrey die nog wel eens genoemd is als de aanstaande minister van linitenlandsche zaleen in een liberaal ministerie 7eide dezer dagen in oen redevoering dat de liberale partij van de noodzakelyklieid om het bondgenootschap met Japan te doen voortbestaan volkomen overtuigd is Uit Barcelona komt het bericht dat de gonverncnr ten stelligste verzekerd beeft dat de aanslag te Par j3 tegen Koning Alphonsnb gepleegd niet te Barcelona is beraamd luist toen wiJ dit bericht hadden gelezen ontvingen wg het telegram alt Barcelona dat er een bom gesprongen was voor do woning van don gonvernenr Zou er verband beslaan tosschen die twee berichten qit Barcelona f De bevolking van Barcelona bestaat voor een aanzienlijk deel uit anarchisten Zouden de anarchisten verontwaardigd zijn geworden op den gouverneur die aan Barcelona den roem onzegt van kwoekplaats te zijn geweest voor den aanslag op Spanje s koning P En zouden zjj de eer van anarchistisch Barcelona hebben willen wreken door den gonverneur tot straf voor zijn smalende woorden en als zoenoffer voor hun leer met paleis en al de lucht in te laten vliegen P Verspreide Berichten Fraskrijk Ondor de talrijke in verband met den bommenaanslag aangehouden personen dnidt men als den vermoedeljjken dader aan een van Barcelona afkorostigon Spanjaard Ferras genaamd die het beroep van marktventer uitoefent Heden bij bet bijeenkoraen der Kamer zal de afgevaardigde Buny met andere leden een scherpe motie van afkeuring indienen over den afscbuwel jken aanslag Vermeldenswaard is bet vonnis dat de Daily Telegraph zich voorstelt te voltrekken aan de anarchisten van de daad een behandeling als van een dollen hond Op verzoek van koning Alfons zgn door den minister van oorlog alle straften in het leger kwijtgescholden ZWBDEN en NoOttWBGKH Het gemeentebestuur van Ghristiania besloot de volgende verklaring aan het Storthing te doen toekomen Het gemeentebestunr dankt het Storthing en de regee ring voor do standvastigheid door hen betoond bij de handhaving van de rechten van Noorwegen en spreekt de hoop uit dat de crisis een spoedig en waardig verloop moge hebben Spi llJE Te Madrid ziJn tal van vergaderingen gehouden om te protesteeren tegen de godsdienstige onverdraagzaamheid Alle redenaars lieten zich uit ten gunste van een mildere toepassing van art 11 der grondwet VBREsmaDB Staten President Roosevelt is voornemens 17 October van dit jaar een reis naar bet Zuiden te ondernemen Het Congres zal dientengevolge niet in buitengewone zitting biieengeroepen worden maar eerst vergaderen na de verkiezingen in November Makoeko De BiUan liet officieel aan den Franschen gezant weten dat hij zich genoopt zag zijn antwoord op de voorstellen tot hervorming nog uit te stellen en dat hg verzocht om in Tangtr een internationale conferentie te doen honden De gezant heeft hierop nog niet geantwoord De verklaring van den snltan wordt druk besproken Wat er nn zal gebenrcn weet men niet Qernchten gaan dat minister Oeleassë d zekerheid zon bobben dat Engeland Spanje en Italië den snltan zonden antwoorden dat de doorvoering vi n het Fransche programma noodzakelijk is Dnitschland zon dan in do minderheid zijn Practisch is dit echter van weinig beteekenis Frankrijk s plannen zijn gedwarsboomd en wil Frankrijk niet tot een break komen met Dnitschland dan zal het ook elke neiging om den snltan met geweld te dwingen weerstand moeten bieden Geineng de Berichten Naar aanleiding van het optreden van den gemeente veldwachter van Wamel in eene vergadering van kiezers is naar de N R Ct meedeelt een klacht ingediend bij den olflcier van jastitia te Tiel In zyn kladboekje schreef de veldwachter nl allen op die do candidatnnr E van den Bogaert en jbr Van Nispen tot Sevenaer onderteekenden Het Haagsch comité voor volksfeesten besloot in Zjin laatstelijk gebonden vergadering tegen 2 Aagustns a s den verjaardag van H M de Koningin Moeder een wedstrijd in het versieren van rijwielen uit te schreven Bij de commissie die zich te Vriezenveen gevormd heeft tot onderstenning van hulpbehoevenden door den brand hobbea zich 8 personen aangemeld die in t geheel niet verzekerd waren en wier schade bedraagt f 15 4 f 16 000 De gebeele schade niet door verzekering gedekt beloopt ongeveer f 150 000 Nader meldt men uit Grocsbeek dat het liJk van den gfgageerden O I militair Piepenbroek die Woensdagochtend dood op zijn bed gevonden werd bg de schonwing door een dokter sporen van worging vertoonde De aangifte hiervan bü de politie had tol gevolg dat de officier van justitie uit Arnhom naar Groesbeek overkwam en het Ijk op diens last Zaterdagavond naar Nijmegen is vervoerd om aldaar gerechtelijk te worden geschonwd Te Arnhem is Zaterdag het monument voor generaal van der Heyden onthuld WiJ ontleenen het volgende aan bet Hbid het gedenkteekon moet hot denkbeeld geven van een benting waarop een missigit zich verheft De eerste is uit Oberkircher Udelfanger en Bentheimer zandsteen opgetrokken afgezet met banden van hardsteen In Zweedseh graniet verheft zich hierop de gesyrabolisoerde missigit door een adelaar op den koepel gekroond met een moitier op het lagere gedeelte Onder den koepol zgn de wapens van Arnhem en Batavia aangebracht en daaronder prijkt in galden letteren de naam Karel v d Heyden en de jaarcijfers 1826 1900 Iets lager staat een medaillon met de baste van de generaal een werkstuk van Wienecke Het geheele gedenkteeken wordt geflankeerd door twee koperen lilla s Da grootste lengte van het gedenkteeken is rnim 9 M de grootste hoogte pi m 7 raeter Bij de onthulling die Zaterdagmiddag te 3 uur plaats bad waren zeer vele genoodigden op den Berkenheuvel samengekomen H M de Koningin deed zich b j de plechtigheid vertegenwoordigen door majoor Schimmelperminck van der Oye Prins Hendrik door don luitenant ter zee Ie klasse Zegers Eijser De ministers van oorlog en van koloniën hadden als vertegenwoordigers gezonden onderscheidenlijk Init kolonel Witte veen uit Doesburg en luit kolonel lï C Doorman commandant der Koloniale Reserve te Ngmegen Verder behoorden tot de aanwezigen leden van het gemeentebestuur chefs van militaire diensten leden der rechteriijke macht en anderen velen met hunne dames De onthullingsrode werd gehouden door Initenantkolonel jhr N C van Heurn commandant van het Koninklijk Militair Invalidenhuis Bronbeek die den vertegenwoordiger der Koningin verzocht het monument wel te willen onthnllon Vervolgens aanvaardde de burgemeester van Arnhem jbr mr A Roëll het gedenk teeken namens de gemoente te Arnhem Na afloop der plechtigheid begaven de genoodigden zich naar Sonsboek waar een concert werd gegeven Een aardinstorting had plaats bij den watertoren van Ivry snr Seine waar men bezig was graafwerk te verrichten Verscheidene grondwerkers maakten een onderaardsch gewelf toen dit instortte on drie hunner bedolf T ee werden nog levend ofschoon gewond opgegraven maar de derde was onder een geweldige massa grond verstikt De Vesasius is sedert eenigen tijd weer in actio er worden telkens ontploffingen gehoord en het lava welt uit den krater op terwijl d e zich nn en dan in een rookwolk hnlt Op de helling van Atrio Cavallo is een lavastroom van ongeveer een kilometer lengte Men meldt nit Hellavoetsluis Het Voornscbe kanaal schijnt voor de hengolanra een zeer geliefkoosd vischwator te zjjn Nauwelijks toch is de vischtijd begonnen hö is i Juni geopend of zij komen er op af Zoo kwamen heden ochtend al v66r dag en dauw een zestigtal hengelaars met een extra boot aan die to één uur s nachts van Rotterdam vertrokken was En van al morgen zal gedarende den ganseben vischtijd eiken nacht van Zaterdag op Zondag te één nnr een extra boot varen van Rotterdam naar Nieuweslnis vanwege den Rotterdamsche Hengelaarsbond Uit Assen meldt men aan de Zw Ct Zaterdog is door de justitie en politie een officieel nader onderzoek ingesteld naar de schending van den grafkelder en de daarin b gezette lijken van dan heer Valkensteyn en zijn ïchtgenoote d Arenay Do kist der laatste met looden omkleedsel bleek met beitels opengebroken doch de prei of het kleed met de fraaie franjes bleek hoewel het ruw was afgerukt nog aanwezig te zijn Alles was nagenoeg tot stof vergaan alleen de beenderen d r overledene werden aangetroffen Deze laatste zullen nn in een nieuwe kist worden overgebracht en weder bijgezet Aan de kist van t lijk van Valkensteyn werd geen bgzonders waargenomen het verkeert in bijna ongeschonden staat Een nader onderzoek zal nog worden ingesteld In de Dord Ct vonden we de volgende misselijke advertentie die een kwart bladzgde inneemt Nederlandsche kiezers Piraten 1 I Piraten 111 Help Help Onze staatshulk in nood Alle hens op dek 1 In s lands belang doe zonder aanzien des persoons bij de aanstaande verkiezingen nw schuldige maar tevens heilige bnrgerplicht t Is groote schoonmaak stalboenen opI ruimen van alle soorten van vuiligheid zoo mogelijk P P P Tot walgens toe genoeg van Don Quichote dr A Kuyper Z Ed schildknaap Sancho Panza S S Talma gezwegen nog van de Dulcinea Clementine Leopold die lieveling doch daaronder wel degelgk begrepen de zoo overbekende handlangers van onzen kardinaal Richelieu II Allen nergens voor terugdeinzende niets ontziende sleepers ophakkers pseudo christelijke deugnieten enz enz enz Kies daarentegen onder biddend opzien tot onzen Ood niet anders dan meer bekwame bouwmeesters Handen aan den ploeg 11 Oranje boven 1 Hoekschewnard Hemalvaartdag 1905 Een Zoidhollandsche boer Voor de Kamer zgn thans 36 candidatu ren van predikanten en oudpredikanten gesteld waaronder 7 vrijzinnige en 2 sociaaldemocratische Het oude gezegde heeft kans om weer bewaarheid te worden dat men ook van het goede te veel kan krijgen zegt het Hbl De Intern Bond van Handels en Kantoorbedienden besprak in ziJn 9e alg vergadering het besluit der afd Amsterdam waarbij het lid Odink werd g schrapt omdat hij een christ candidatnnr voor de kamer van arbeid had aangenomen tegenover de door zijn afdeeling gestelde candidaten Het slot was dat het besluit der afdeeling werd vernietigd met 32 tegen 9 stem msn en 8 blanco Met 27 legen 15 stemmen en 7 blanco werd daarna echter een motie aangenomen waarbg Odink s houding ten sterkste werd afgekeurd Na deze beslissing aanvaardt Odink den voorzittershamer weer met de raeedeeling dat hg heeft gemerkt dat de vergadering vertrouwen in hem blgft stellen Gelach Hg meent voorts dat de motie in den loop der vergadering wel anders zal worden opgevat Geroep Dat is gemeen Amsterdam verzoekt vgf minuten schorsing doE vergadering daar zij na het gebeurde haar houding wenscht te bepalen Dit wordt door do vergadering geweigerd waarna de Amsterdamsche delegatie de vergadering verlaat gevolgd door do aanwezige leden dier afdeeling Het jaarverslag van den penningmeester meldt aan inkomsten en uitgaven f2393 De begrooting 1905 wordt goedgekeurd na enkele wijzigingen o a werd de toelage voor den secretaris van f 50 op f 150 gebracht De Amsterdamsche delegatie is na weer ter vergadering gekomen en verklaart dat zij niet had verwacht dat Odink zóó wei nig tact zou bezitten en zoo onbeschaamd zou zijn dat bjj na aanneming van de motie zou blgvon Nu dit toch gebeurd is hebben de Amsterdamsche afgevaardigden in overleg met de aanwezige leden besloten de besprekingen weer mee te maken doch onder krachtig protest tegen het optreden I van Odiik Een schrijnwerker te Schaarbeek kwam Maandagmorgen in de vroegte thais en vond zgn slaapkamer van binnen gesloten Hg klopte meermalen op de deur bekwam geen antwoord en beukte toen de deur in Op hetzelfde oogenblik kreeg hij van een man dien hy eerst niet herkennen kon verscheidene hamerslagen op hel hoofd terwijl zjjn vrouw hem met een beitel stak HiJ greep een mes en bracht don aanvaller een steek toe De politie kwam toegeloopen en toen er licht ontstoken was herkende de schrijnwerker in zgn aanrander zgn broeder Te Londen zijn aangekomen om te kijk te worden gesteld zes menschen van het Afrikaansche dwergvolk dat laatstelijk door Stanley s reis weer ter sprake ia gekomen Het woont verspreid in d rausaehtige ontoegankelijke boschwereld die ten W Tan de Roewcnzori begint is zeer schnw en wordt geacht lot do onbeschaafdste menschonrassen te behooren Zij zijn ook geheelonthouders least men in een Engelsch blad of ze dat blijven zullen na te Londen rael de beschaving in aunraking te zjjn gekomen is de vraag De verslaggever van eon Engelsch blad heelt de zes schepsels gezien aan boord van het schip waarop zö uit Egypte zijn aangevoerd Een Arabier is hun tolk Het zijn vier mannen en twee vrouwen Hun kleur is die van donkergeel elpenbeen Het haar ia zwart gekroest en t groeit in plokken Zg Igken veel ouder dan zg zijn Qemeenlgk zgn deze dwergen op achtjarigen leeflgd volwassen en op 40 jarigen leeftijd zien ziJ er uit ah aartsvaders De kleinste dwerg 18 jaar oud ia ongeveer 1 meter hoog de langste een twaalf duim langer Ofschoon zij in wol gekleed en bovendien nog een trui en een dikke overjas droegen hadden liJ t koud Door de nieuwe organisatie van do infanterie die 1 Juli in werking treedt wordt aan flinke jonge mannen ruimere gelegenheid geboden om Z ch eon goede positie te verwerven Moesten vroeger tal van korporaals soms jaren op een aanstelling tot onderofficier wachten thatla geschiedt dit spoediger want een onderofficier kan reeds vroegtijdig met pensioen den dienst verlaten terwijl door de nitbreiding de sterkte van het wapen met 176 sergeanten en 176 korpo raalsfourier wordt verhoogd Treedt een jongen op 16 jarigen leeftjjd in dienst bjj het Instructie bataljon dan kan hg als hij 31 jaar is zich reeds een pensioen verzekerd hebben van f 216 lot I 264 s jaars waartegenover de wet alleen de verplichting stelt om lot het 50e jaar voor het reservekader beschikbaar te blijven Bjj hel Instructie bataljon en bij de regimenten zijn voorts cursussen tot opleiding voor officier Men kan na 5 jaren den rang van 2e luitenant hebben bereikt hetzij te lande of in de Kolpniên Jongelieden die bij hel Instructie bataljon ta Kampen in dienst willen treden met het doel om don officiersrang te bereiken en den leeftijd van 16 jaar reed hebben bereikt wordt in hun belang dringend aanbevolen zoo spoedig mogelijk en zeker voor 1 Augustus hun aanvraag om plaatsing in te dienen bg den komraandant dier instelling daar het andera moeilijk zal vallen reeds een volgend jaar tot den cursus te worden toegelaten De eerstvolgende oproepingsdagen zijn 4 Jnli 1 Augustus en 15 Augustus Gymnastiek Op de audiëntie in het Koninklijk Paleis te Amsterdam heeft de voorzitter van het Nederlandsch GymnastiekVerbond de heer Karel Maller aan H U de Koningin en Z K H Prins Hendrik der Nederianden de uitnoodiging gericht het 19e Bondsfeest dat op 28 en 29 Juli te Apeldoorn zal worden gehouden met hun hooge tegenwoordigheid te willen vereeren H M antwoordde dat het haar en Z K H zeer aangenaam was deze uitnoodiging te ontvangen en dat indien het maar eenigazins mogelijk was gaarne daarvan gebruik zal worden gemaakt Uit het buitenland heeft het Boudshestnur toezegging tot deelneming aan het feest ontvangen van La Patrioto te Ettalbruck Luxemburg de Villa Kreis der Deutschen Turnerschaft Westfalen De Tarnclnb te Hannover L Honneur Ie Kijssel Frankrijk La Gauloise te Reims Frankrijk en Soc Panaro te Modena Italié De laatste drie vereenigingen zullen waarscbgulgk ook aan den vereenigingswedstrjjd deelnemen terwgl The National Physical Recreation Society met een 20 lal jonge meisjes uit Londen oefeningen zal uitvoeren zoowel op hat feestterrein overdag als s avonds in de feesHent Ook de voorzitter van den Franschen Turnbond de heer Ch Cazalet zal het Bondsfeest bgwonen Het Tnrnbl Stadsnieuws GOUDA 5 Juni 1905 De Standaard betitelt ons bericht over het afnemen van kinderen van de openbare I school op gezag van zijne christelijke klanten I als vuile laster Wü blijven bg onze bewering I en raden de Standaard aan eens ondarzoek te doen naar de namen die met Z beginnen dan komt hjj eerder achter het ware Ten einde den bewaste bakker niet ten zeerste te benadeelen hadden wg een andere letter genomen I Laat de Standaard dergelgke berichten I niet meer tegenspreken nog veel meer staaltjes zonden wg kannen mededeelen over den dwang die gebezigd wordt om de kinderen van de openbare school at te neman Wg verzoeken bladen die ons eerste beI richt plaatsten ook dit over te nemen Op Wondenstein te Rotterdam behaalde de Gondsche Cricet en football cinb 01ympia een groot zilveren medaille met 1 0 tegen Excelsior van Rotterdam Zaterdagavond had de laatste uitvoering plaats van de gymnastiek vereeniging Excelsior Woensdag en Donderdag traden do onderaldoelingen op dezen avond zouden da leden der club laten zien hoe gespierd zg waren en welke oefeningen door hen konden worden uitgevoerd Alvorens met de oefeningen werd aangevangen trad de voorzitter de he er P Weijer naar voren en zeide ongeveer aldus Dames en Heereo als voorzitter van deze Vereeniging rust op mg de plicht en ik doe dat met het grootste genoegen n allen welkom te heeten bü gelegenheid van het 25 jarig bestaan van onze Vereeniging Oorspronkelijk was hel plan lodens ons feest wedstrgden te organisoeren bel bestuur van hel gewest Zuid Holland gaf daar geen toestemming voor omdat dit jaar de S jaarlgksche wedstrijden volgens het reglement zullen gebonden worden Toen wü in de couranten gelezon hebben dat te Edam wedstrijden gehouden ziJn wekte dit onze verwondering daar ons het houden van wedstrijden was geweigerd ik veronderstel dat het gebeurde te Edam buiten medeweten van het Ned gewest is geweest omdat het anders een onbillgkheid van het hoofdbestaur zou ziJn ik heb dit ter sprake gebracht opdat het op de algemeene vergadering een punt van discussie zal kannen uitmaken Onze turnmakkers hel bestuur van bet gewest besturen van andere sportvereenigingen roep ik een bartelgk welkom toe in de hoop dat hetgeen wij zullen prestoeren u allen tevreden zal stellen de eer daarvan komt toe aan den heer Ouderkerk onzen directeur die door zgn groeten ijver de leden steeds opwekte om Excelsior te maken lot hetgeen hel nu is in ouzen directeur zien wg tevens een der oudste leden die nu 20 jaar als directeur Excelsior heeft gediend en het is mg aangenaam hem dit blgk van sympathie te overhandigen als oen bewgs van de gezellige oogenblikken dat wg samengewerkt hebbeu en ik spreek daarbg de hoop uit dal de heer Ouderkerk nog lang onze directeur moge zijn leve Ouderkerk leve Excelsior De heer We er bood daarop den directeur een portret in ijst aan voorstellende de geheele Club met de Opleilingsklassen De heer Ouderkerk dankte zeer voor het cadeau maar vooral voor de hartelgke woorden 4ü hoopte steeds ten dienste van Excelsior werkzaam te ziJn Daarop kwam de heer Joh Hegnen Voorzitter van het Gewest Zuid Holland en Commissaris van hel Ned Gymn Verbond naar voren die mededeelde dal de wedstrgden te Edam wel hadden plaats gehad maar dat dit buiten het hoofdbestaur om was geschied omdat volgens het reglement geen wedstrgden kannen gebonden worden tusschenigds en de eerstvolgende wedstrijd te Apeldoorn zon plaats hebben Namens de turners zeide bij wensch ik U hartelijk geluk met het 25jatig labile van Excelsior n bied de vereenigiog deze bloemenhulde aan als een blük van hulde van de ZuidHolland sche makkers aan Excelsior Ik heb 25 jaren met Excelsior medegemaakt toen er in het begin mannen als Luyten Molijn van der Kleijn waren die in 1884 een lauwerkrans behaalden en wanneer ik nn zie mannen als v d Laar Verschoor en Kamphnijzen dan kan het niet andera of Excelsior zal bloeien en groeien Ik hoop dat hét een sieraad van het gymnastiek Verbond zal blijven en dat het ons vergund zal zjjn bi het 50 jarige feest ü weder hulde t mogen brengen De Voorzitter dankte namens de vereeniging voor de gebrachte hulde waartoe de neer Heijnen met den heer Koudijs uit den Haag waren overgekomen het antwoord op hetgeen door miJ gezegd is betreffende de wedstrgden doet mg genoegen zeide de Toerzitter daar zij niet waren gericht tegen het gewest Zuid Holland en nn bigkt dat Edam het reglement heeft overtreden WiJ vieren dit feest op huiselgke wjze ik hoop dat u dezan avond met ons lal willen doorbrengen dat hel we k van onze turners uwe tevredenheid zal wegdragen en dat a overtuigd zal zijn dat Excelsior sr naar streeft om ons lichaam sterk te maken en de spieren te stalen ik dank n voor uwe tegenwoordigheid W Saarop werden de eerste nummers van het programma al brug en knotsoeteningen nitgevoerd die zeer voldeden en luide werden toogojnicht Het schijndrama Julius Caesar in 4 atdeelingen werd zeer aardijj vertolkt in aanmerking nemende dat het alle jonge menschen waren die nimmer ten tooneele waren verschenen het voldeed uitmuntend Een langdurig en krachtig applaus wa het loon voor de inspanning die de dilettanl n zich hadden getroost Wjj brongen hen or ze holde bij deze Na de pauze waren op het tooneel alle ledtn benevens vela ond leden aanwezig De heer C C Krom nam daarop het woord namens de ond leden en de leden van Excelsior om den heer Ouderkerk dank te zeggen voor hetgeen hij voor de vereeniging had gedaan bood namens deoudleden een stel knodsen aan en versierde hel vaandel met een krans De Vereeniging Olympia bood bg monde van den heer Kona de Vereeniging een lauwerkrans aan ook van de opleidingsklasso werd door den jongenheer Beukers een krans den directeur aangeboden De heer C J Verschoor bood den heer Ouderkerk een souvenir een goud remontoir met album der gavers aan hjj hoopte dat de heer Ouderkerk daarvan voor Excelsior een goed gebruik zou maken De heer Ouderkerk dankte allen voor de hora aangedane eer en hoopte steeds voor Excelsior te blijven wat hg geweest was De heer Weger dankte daarop allen voor de hnldebetoogingen aan Excelsior gebracht dankte voor het cadeau der oud leden en feliciteerde Olympia met do behaalde overwinning Zondag jl Fanfares klonken na iedere toespraak en aan applaus was telkens geen gebrek wel een bewgs dat de aanwezigen met het gesprokene en loegewenschte van harte instemden Daarop vingen de overige nummers van het programma aan die zeer goed werden nitgevoerd Na afloop was er gezellig bal waaraan door velen werd deelgenomenen dal tot vroeg in den morgen de aanwezigon deed verblijven in Kunstmin Excelsior heeft hel 25 jarig feest op nitmuntende en gezellige wijze gevierd WiJ hopen dat de woorden van den heer Hegnen mogen bowaarheid worden dal de heer Ouderkerk nog lang zal blgven directeur en dat onder zijne leiding Excelsior het 50 jarig leest moge vieren De afdeeling Haastrecht district Bodegraven van hel Alg Ned Werklieden Verbond heeft met algemeene stommen besloten de cnndidatuurK Royne voor dp Tweede Kamer te steunen on aan te bevelen Atjeh De correspondent van De Telegraaf te Kotóradja seint De le iuitenant der marechaussee J H Ebbink behoorende tot de bezetting dor Gajoelanden is overleden aan dysenterie 378 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Maai dag 5 Juni No 2963 3628 4640 0137 1 S162 14116 15298 en 17058 ieder f 1000 1848 8367 8789 en 14124 ieder 1400 182 1011 3601 8431 7411 8549 13166 en 20588 iedor f 200 939 1261 2072 3567 3727 4538 5674 7861 9688 10548 10981 12048 14718 16652 20793 en 20838 ieder f 100 Prijz en van f 70 101 2808 5963 9107 12435 15612 183 56 263 3012 74 40 12594 43 18421 331 26 96 9239 12978 15740 63 86 72 6014 58 13297 15889 67 401 3171 6108 77 13307 15912 18565 4 3223 6349 9370 76 16068 75 24 26 65 9499 13420 78 98 528 54 59 9540 66 16140 18616 888 83 6426 9631 13602 88 26 919 3428 6567 48 31 16349 47 90 40 91 9788 13752 85 18747 1012 3927 6780 9869 90 87 19087 29 4075 6882 9950 99 88 19102 1122 94 6902 10226 13821 16530 19249 83 4107 7021 10315 72 16748 19361 1406 4475 7268 10417 13926 50 19551 9 4576 7412 31 14060 16872 19797 62 85 43 66 14102 16966 19929 1518 4613 7545 10546 40 17106 20009 1627 59 57 10620 14299 94 56 1723 99 66 38 14404 17218 76 67 4723 7728 10797 53 59 20180 68 4823 7821 10863 14541 76 20298 90 4995 7997 11026 43 97 20323 1814 5120 8166 86 14672 17307 20400 19i5 6269 8431 11107 14804 17401 2 2006 5320 37 93 42 90 35 82 43 88 11479 79 17620 20 582 2101 5407 8538 11820 14986 17744 20645 94 39 55 58 15072 17843 20746 2262 6539 8639 12038 15349 17960 20968 2324 90 67 12134 15427 18047 74 47 5734 8705 12391 15504 18258 81 2518 5834 8838 9 9 5e Klasse 12 LiJst No 3925 m z 3945 f 70 Veemarkt te Rotterdam Maandag 5 Juni 1905 Vette ossen en koeien goede aanvoer prgzen waren voor iste kwal 35 ade kwal 33 3de kw 17 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor M i ZATERDAG 3 JUNI L K H K ytfs rujs 4S l £ rd StaatsteentnQen PoBTCoiL Oblig 3e Serie fr 59 59 96 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RosLAKD Iwang Dombr Obli galien 4 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui Heden overleed te Oudowator in den ouderdom van 84 jaren mijn geliefde Broeder J A MONTIJN P M MONTIJN Oud Notoris GoDDA 3 Juni 1905 tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi HyjiOlhetk BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Paadb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Norlhw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorwegleeningen iTJkWE Oblig ZuidItnlinanscheSpw Mg A H 307 PremitUminqen buLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 SchMpvmrl Maattchappijen Aand Holland Gulf Stv M 35 Diversen MJ tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 E lir Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 Pauflbrieceil uit verkrijgbaar i iOO Correspondenten te Gouda de Heeren PORTLAND en Co mwwmm t WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT ireV KOI ll1HL I mE FABHIKHGN Voedert nw Vee met de uivere murwe lL ITlNrZ £ lDirOE EZE12iT merk Ster en yf j uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere DIploma PnrIJa 1900 USegen Gouden Medaille De fiinsl e iwtv i kwali eih Margarine II