Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1905

Woensdafi 7 Juni 1005 No 9 40 448te Jaargang mimm coummt iMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoon A o ADV E H T E N T I E N worden gepl iat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel iiiet r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur les inidd Teletaott Mo 89 De üilgave dezer Courant g eschiedt dag elijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E IV ï E N Kaart van Nederland aanduidende de IIOOFDKIBSDISTHICTEN voor de Tweede Kamer der Staleo Generaal I= rijs SO Cerit Brslellirigcn worden aangenoinen bö A BHINKMAN Zn Lange Tiendeweg GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOElNWEKK dan bet Noonlbntlianlüch Uoen en Laarzcoinagaziju KLIilWEü E 30 tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk EEHIBEEFOT TAN THEE Heil wnnlt verzocht op t nCitli te letten UIT alft Maoixijn vak M iiavëKswaay zonen GORINCHEU Dezo THKEEN worden afgele Terd in verzegelde palijes van vij Ueee en een Jialf en een Ned oni met vermelding van Nouiraer er iPrys voorzien van novenataauJ ÏMerk volgenR de Wet gedopo nwerd Zicli tot de uitvoorinj van geëerde orders aanbevelende J O BIJL voorheen J BREEBAAKT 1 7 Tn het VERLICHTING MAGAZIJN Ü € Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 ïiin voorhanden de nienwste modellen Oasgloeillchlbranders Gas Eleclr liranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze giflvrife geSmailleerde HniSHODDELIJKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelgk mm GEISERS flASOVENS fiASrOBÜDIZB KOOKAPPARATEN Windcomrorca Suloti Gastaieiljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Verkrijgbaar in Jesschen 30 ets T ï et en f LUS bil H H Apothekers eo Drogisten Let op het merk ASKMti 1 P AD RICHTER Co Bott rdani Te Gouda bj C LUGEK Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 j fi ik BM tmti niiiiimlinaiii mikluIjfkMipottualiUilmiiHMrM m vooral dom a KlndanohooDWtrk U4 AppntiliitTuB M lUllw 4 C V Bwlla BHtli Str M Mn lotto foW Üitv op noom 00 hbrlokamorlc VMkryM by iHtmn Wmkirfiwt ta iBliMiiwork jtlMltrtM M Aanlegger van Gas Water en Spreekbnizen CENTRALE LIBERALE KIESYEREENIGING in het district GOUDA OPENBARE eGADERING op DONDERDAG 8 JUNI a s des avonds té 8 uur in de Sociëteit Ons Genoegen SPREKER de Heer Jhr Mr W Th C VAN DOOR CantUdaat voor de Tweede Kamer der Staten Oenernnl ONDERWERP Dc Politicke Toestand Debat g ewenscht ïoeg ang voor leden van Burg erpiiclit V d Vrijz Prop Ver Vooiui g ang en liiezer § I I TSSEL DE SLHEPPK Secretiiria Koninklijke Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Oniiven Borstlioning Estract 11 IJ Ki nifj helpend en afdoend middel legen veikoudlieid astma keelptin kink en slijmhoest bronchitis on alle borst en longaandoeningen Negen injal niet Goud bekroond i Smc Kenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De ffoningMoem Verkrji baar bij Firma WOLFF iS Co WeBthavBn 198 Oou yl Z 4 TBa SÏ W iV Kleiweg E loO Gouda B H VAN MIIjH Veerstal U 120 ta omM A ÜÜUMAN Moordrecht PINK8K Nieuwerkerk a d IJiel A N vanZESSEN Schoonhmen J Tu TültKBN Boikvp B v UK Oudewn rr A Bt IIEEK Wrecfe P W v EDE Oudewater K ikv der HEMDEN te lieeumijk P v d 81 KK Moercapetle I v d STAR WadUingeveen Wed J HOLST WadJinaiveen M KOLKMAN Waddinifêveen P A uu ültOOT Oudewater Ad lONGll O uiewoff J P KASTELEIN PoMroefarrfam D BIKKEB te BenKhop W VltSCIIUWI VK Laat ü niet misleiden ioot Abdij Siroop Het klooster Snuc rt P M o JlftrJÜbestaiit niet Z S rooii nnni eenerk lwritirde mvfrwir wmm ii ivmiFi iiiivi Door Oenecsh algemeen r nbevo cn Met Eere Jiploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN Quina Laroche t meesl krochUge en ver terkBnde KINA WIJN teeen waKe ïoowel hij kinderen als volwassenen gebrek aan eetllMt slechte 4 pilivenerlne nuwhooIjpUn Ier verawrklng na lekte orkraarobed k ort en h BT S ï OUINA LAROCHE FERRUGIMEUX m h t bijionde tegen Bloedgebrek Bleektuoht kwalen van Kritlichen laeWld en Verkrijgbn r in ttacn i 1 90 en l PSlral ar ar vo iiaam vetsttrkend aangenoamyinini k voord 8eUJkschBeb uik Cl KCl V ataV voorei voor kinderen zwakken en kllerachtlge gutellen eer aan te h veUn AU gHuukraehdga dnink 1 stoornlsaen der spljmmrlngaorganm milKtbét ook voor uigellnuen en kleine kinderen Pnjs per bu t H Kgr ƒ 1 70 a K ifgr O BO i Kgr O BO Chemlach MaltrcilSlf Of Speciaal voor Klndervoadlng in bmien i K Kgi O BO lalvere IVieiKaUIIVCr Kgr 0 50 Kgi ƒ 0 86 o V f f ittaft H n Het rooken eener halra Cigarette is voldoende ter beatrüAallinig V lggiCHCII ding van de hevigale aanvallen van Aitbma etc Indoosjes a ƒ 0 80 en 0 6Ö TamarïnHo Rr nhni4 FRtnT PURQATIEF legen Verttopping Aam 1 ani arinQC PUnOUnS belen Mlgraine Congeatl aetc voon lookal lai M voor kinderen bewljren 1c ïamarlnije Bonbons v n KKAEPELIEN S HOLM belangrijke dienslon daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smnak aangenaam is Prij per doos e 0 80 en O BO CafmSalr Oac4a1lAC aliremeen erkend als het BESTE huismiddel jainiiaKTaalllICa bij Hoe verkoudheid en Ktolpljo het is een alUmoplossentl en verzachtend middel bij uitnemendbeld uitsluitend in HJ □ lle cliia verkrij gliaar Pnjs ƒ 0 20 per flesch je riarparnlrn ra KIIAEFEUEN HOL te Zelat a i e wrsh ntiqmllm ifminii th miitim MoMilltiimnui i rwirvffiaar b j de meette Tabriekamerk Hpoli iart tn Vrogiilm lEN HOL te KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST dlJlJ i v Patênt H Stollen tu tluli rm Uitm Hr giiii FikrtiiiiM Ittti ntirl riiiitrin lulglict Per arofise Br otif tn Warnung f m twe PiUent H atoUeit rrangen hët knlu zu r tohhtiemn wrrthUi n ft aihahmungfrn gtg i Uan kaufë dahtr u utn stetit acltarfen H SttiU t mir ton nat Jlreet ot êf In lolohw Eütnhtndlun an k tfMM untêr filakêt wH Hebênitêinotl magóltinit I kmialMlkmtMff eii rtrierinbaar btj 7SmE2INQ GABIEIl te gebruiken BIJ DE VERKIEZINGEN VOOR DE TweedeKamerderStaten Generaal op 6 16 en aS luni 1905 PrlJ § 5 cent Verkrijgbaar bjj A UKINKMAiV Zd Lange Tiendeweg en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de kro n Verkrijgbaar to Gouda bjj R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRUIJFF VAN Blommesteim s Iimkt is prOüfonderVindelijk tie BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOilEBLAWEl zijn beslist die der Firma WELDOi TIIË LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen én een gekleurde plaat THfi ILL DRESSMAKER i mot een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILDREN S FASHloss Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FUAAGT Vw Boekhandelaar Proefniimtner i EN f gen é laar Alle met koatel Uoll BIJcoegitel 1 Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p teg vooruitbetaling van 10 50 verkrijgb bii MILLY SIMONS Den Haag Wie zeker zijn wil de Sekt £ lk I Cacao te uBtvangon liiunMi C lil en na vele proefnemliigen in doo dal gekomen ondei deci Baam dM intvüukn Dr Miohoeliii vemudigd p de beste machines in het wenldlioromde MabUiinement van Oebia StollWMTOk t Keclen tiche ArTQie ielfr Eikel CacsLO n vierkantsn bniwi De Eikel Cacao ia met melk gekookt eeaa aangename gezonde dnnk voor dar gelijksch gebruik een l 2 iheriefab v a t poeder voor een kop Cboodate AJ geneeakracbtiM drank by gtval dkrrhee alecala met water I l Verkrijgbaar by de voari ium Apottaekars ens V Ko Va l b Q neraalv rtMeawooidi r nu tod JuHut attoiiM imnterdam Kalveistiaat 194 Gouda Drnk van A BRINKMAN Zl Kleinhaodel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art I3 i der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek om verlof voor den verkoop van alcoholhüudenden drank anderen dan sterken drank van N P Zuijdveld voor het benedenvoorhuif van bet perceel aan den Turlsmgel Wijk P No 245 Binnen 3 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegon het verleenen van het verlol schriltelijke bezwaren inbrengen Gouda den 6 Juni 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ke i isgevi g iNRICariNGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BÜRGEMKESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van N Mogendorff te Gouda om vergunning tot uitbreiding lijner aan de huidenzoutcnj verbonden bewaarplaats van vellen door verhooging van den bestaanden aanbouw met drie vérdiepingen achter het perceel gelegen aan de Kurnemelksloot Wijk R No 361 Kaëaatraal bekend Sectie A No 3583 Dat op Uinsdag deu 20 Juni 1905 des na middags ten iVa ure op het Raadhuis gelegenheid is ojn bezwaren tegen da gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende dne dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zaVe ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 6 Juni 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BultenlaBdscb Overzicht De waarnemende Amerikaansche staatssecretaris Taft seinde bet volgende aan goQvernear Wrigbt te Manila Aan de Russische schepen kan geen termijn worden toegestaan om de avery te herstellen die ze in het gevecht hebben opgedaan Ze kunnen das niet worden hersteld tenzy ze worden geïnterneerd tot het einde der vüandelijk Het Amerikaansche transportschip Za FEViLLETOX SI DOCBTXB VAN DEN SCHIEFS 62 Ja we gaan naar Parijs I zëide hg tegen den dokter die zjjn laatste geneeskundig bezoek kwam afleggen tls misschien wel wat te haastig voor ons patientje meende de dokter maar langzaam en Toorzicbtig aan is bet wel te doen 1 Zeer zacbt maakte Labanère tegen Miquéle de opmerking hoe grgs haar vader in de laatste dagen was geworden Nn nw goed gaan inpakken kinderen beval Dnprat 0e weet dai wg morgen onder stoom gaan Ik heb reedsieen geschikten machinist aan boord En hQ ging naar bed I In dien nacht bleel Madelac voortdurend op het jacht bezig Het was een kleine stoomboot die bijna nitslaitend voor passagiers was ingericht en die had toebehoord aan een rpen wijnbouwer van Medoc Toevallig was het dezer dagen te Lormant uit de hand te koop geveest Hadelic bromde gedocht toen zijn meester firo komende van Manila ontmoette gistermorgen op 20 gr 59 Noordei breedte en 115 gr 23 Oosterlengte een kruiser van de Ruseische vrijwillige vloot twee booton vermoedelijk tnrpedobooten en een kruiser met drie scboorsteenen vergezeld van een diepgeladen transportschip Üe schepen voeren in Zutdwebtelyke richting In de concertzaal te Pavlowsk gouvernement Woroue cli waar gisteravond 5000 aionschun vergaderd waren had een betooging plaats naar aanleiding van de nederlaag van RudjoBtwensky a vloot Het publiek liep om een trenrmarsch en er werden redevoeringen gehouden Do voormalige burgemeester van Bakoe de heer JS ovikoff pprak van do noodzakelijkheid om den oorlog te beëindigen De politie die de zaal binnendrong wilde deu heer Nobrikoff gevangen nemen waarop een vechtpartij ontstond De politie trok do sabels het publiek verdedigde zich met stokken en stoelen Een kwartier lang heorschte in de zaal een wilde verwarring ten laatste weid het publiek naar don tuin gedrongen waar detachementen jageis waren opgesteld Verschrikt diongen do menschen in de zaal terug en bereikten gelukkig het perron waar ze vluchtten in de wagons die gereed stonden voor den terngri naar de stad Ook op het perron werden nog eenigo redevoeringeh gehouden Uit het publiek en van de politie zlju velsn gewond eenigen zelfs zwaar Op do uitgesproken vraag waarmede de geheeie wereld in spanning over de gevolgen van den zeeslag zich naar Petersburg richt komt de Russische staatscourant antwoorden met een politiemaatregel ïrepof krügt biJna dictatoriale bevoegdheid Na Pobjedonostsefs triomi kon het al niet erger Overigens wordt vernomen dat twe admiraals al plannen ingediend hebben voor een onverwijlde vernieuwing van de Russi sche vloot dat Sacharof toebereidselen maakt om voortaan eiken dag 23 troepentreinen naar Mantsjoerije te zonden en van den andoren kant dat er in Japan onophoudelijk militaire treinen in noordelyke richting vertrekken zonder dat men weet waarheen oischoon t gerucht dat een aanval op Wladiwostok of Sachalin roor de deur staat al stelliger wordt verkondigd Met dat al vinden we geen reden om den toestand erg donker in te zien Het spreekt van zeU dat men wel rekening moet houden met de mogelijkheid dat de Russische re hem had te kennen gegeven dat zjj t land zouden verlaten De doofstomme had n 1 de laatste weken lielde opgevat voor een wascbmeisje van Bacalan een groote zware vrouw alleen vleesch Hö weende toen hy begreep dat hij baar zou moeten verlaten Uaar Dnprat die zijn knecht beter kende dan deze zichzelf nam op het jacht tot het in orde brengen van het linnengoed een nog grooter en nog dikker vronw en liet haar met Madelac aan boord hèt noodige werk verrichten En ziedaar enkele uren later was Madelac zijn andere liefde vergeten want in zeker opzicht bezat bü zeer Slosoflsche denkbeelden Den volgenden morgen slaakte Miquéleeen kreet van verwondering bjj het zienvan haar vader die ziJn knevel had afgeschoren en de dracht van zijn haar geheelhad veranderd De kapitein zeide toen datzijn zware knevel hem met den zomer veelte warm was en dat bjj zich in t vervolggeheel zou scheren Maar wat moeielijker te verklaren viel was het vreemde kostuum waarin hi Madelac aan boord liet werken en de twee blonde bakkebaardjes die de doofstomme op zijn bol gezicht bad geplakt Vele dingen waren reeds gedurende den nacht aan boord gebracht en daaronder de rozenstruiken van het kerkhof de koffers geeringskringen den oorlog zouden voortzetten zoolang er nog een regiment beschikbaar en een kanon bruikbaar is t is gelijk de Petersburgsche correspondent der N R Ct schrijft in Rusland is tegenwoordig niets onmogelijk Maar noch aan de plannen tot verdere krygstoerusting noch aan de oorlogzuchtige of geenszins ontmoedigde houding van een deel der Russische pers mag bijzondere waarde gehecht worden Ook al stond het te Petonsburg reeds vast dat de oorlog zoo spoedig mogelijk bi éindigd moet worden dan no r zou er geen reden zijn om een andere houding bü de regeeringspersonen en do dagbladen op dit oogenblik waarschijnluk te achten Intusschen gaan te Washington do besprekingen hun gang en dat geoft nio d Zeer veel zal natuurlijk afhangen van het gedrag der Japanscho rogoering op een tijdstip als dit Een Duitscli berichtgever die met een hooggeplaatst Japansch staatsman gesproken heeft zegt dienaangaande veel bemoedigends Japan denkt er niet aan door verwatoiilieid of veeleischendhoid t aan Rusland raooiiijk te maken over du brug te komen Vooral ook omdat men in Japan met een praktischon blik op de toekomst niets liever wil dan voortaan in vrede leven met den Russischeu buurman Van één ding echter zal Japan niet af to brengen zijn in do vredesvoorwaarden moet oen waarborg liggen voor de toekomst D w z Japan zal zorgen dat het voorshands niets meer van Rusland te duchten heeft voor zijn suprematie in Oüst Azife Iterlijn viert feest De kroonprins van Pruisen en van het Duitsche riJk treedt in het huwelijk met hertogin Cecilie van Mecklenburg Kn in deze eerste dagen van Juni heerscht in de Rijkshoofdstad een stemming die het best kan geschetst worden door een motto aan de Nibelungen ontleend Von Freuden Hochgeziten muget ihr nun wnnders horen sagen En dat is niet te verwonderen De Hohenïollern en het Piuisische volk zyn sedert eeuwen door zulke hechte banden aan elkander verbonden zy hebben te lang en te vaak samen leed en kommer gedeeld dan dat niet de vreugdedagen van het vorstenhuis tevens feestdagen voor het volk zouden zijn De bruiloft van den kroonprins is daarom een volksfeest een hoogty voor het Pruisische volk maar vooral voor de Berlijners De schitterende praal die b j deze gelegenheid wordt gezien de vertegenwoordigers van vreemde bevriende vorsten en volken de optochten en intochten dat met het goed der geliefde doode een gedeelte van Miquéle s garde robe het linnengoed een koffertje vol papieren eetwaren voor de reis touwwerk steenkolen sommige meubelstukken en verschillende tafelbenoodigdbeden De voorbereidselen werden verder den geheolen dag voortgezet Tegen den avond kwamen zich een drietal heeren aanmelden en een hunner met een portefeaille onder den arm Duprat die bem had zien aankomen giug met Labanère naar den kelder onder het voorwendsel aldaar een okshoofd wjjn te moeten verplaatsen Miquéle stond de heeren te woord zooals haar vader t baar had gezegd Zg zeide dat deze naar Parjjs was De heeren bielden evenwel aan keken met onderzoekende blikken door bet buis waren koel beleefd en vroegen ook waar de doofstomme zich op het oogenblik bevond Miquéle zeide dat zjj het niet wist dat zij gedurende de twee laatste dagen hem niet bad gezien en dat hij dus wel bg de Maatschappij zou werkzaam zijn Zij kleurde daarbij n weinig en het antwoord kwam er niet vlotnit De vragen maakten haar ook zoo ongerust Ook het zonderlinge gedrag hairs vaders deed haar pijnlijk aan Had zij misschien moeten zeggen dat Madelac ook naar Parijs was F Waartoe al die leugens P allots beschouwt de Beriyner als een familiefeest waar hg by hoort en waaraan h j met hart en ziel deelneemt zegt Arthur Iievy sohn in het Tageblatt Kü dat te meer waar de hoofdpersonen oen zoo populair prins als de kroonprins een zoo aanvalHge prinse j als hertogin Cecilie ziji Voor hot oogenblik doot de stomniing in Uoriyn dan ook danken aan Uhland s lied van Ebsrhard met den üaard die gerust zyn hoofd kon leggen in den schoot van eiken onderdaan kroonprins Wilhelm kan eiken Berliner de hand drukken het zijn allen zgn vrienden en jubelend begroeten zij hem van ganscber harte bii zyn huwelijksfeest en bü zijn plochtigen intocht in de oude Ryksstad Uit Finland wordt aan do Voss Ztg bericht De moeilukboden die roods lang aan de Finsche instellingen in don weg worden gelegd en de maatregelen tot verkorting van de rechten der Finnen blijven nog steeds voortduren Welke eigenaardige porstoestanden hier te lande heerschen blijkt duidelijk uit het feit dat wedöf om politioite redonsn aan eenige Finsclie couranten verboden is advertenties op te nemen een verbod waardoor die bladon natnurlyk groote schade lyden Op een in Helslnglors gehouden zeer druk bezochte vergadering werd de volgende motie aangenomen lo De vergadering protesteert met kracht togen de nieuwe ongehoorde daden van willekeur tegenover de bladen maatregelen die ten doel hebbeu de onderdrukking van het vrye woord door de vernietiging van da materieelo grondslagen der bladen en die niet alteen de direct getroffenen un het arbeidersporsoneel groote schade borokkenon maar ook den handel beuadeelen on ingrijpen in de meest verschillende onontbeerlijke transacties vaa het dageiykscho leven 2o Daar de het Finsche volk vyandig gezinde gehoimraad Deutrich een groot aantal maatregelen heeft genomen om do burgerlijke vrijheid aan banden to leggen en klaarblijkelijk de aanlegger is der vervolgingen waaraan de pers thans bloot taat beschouwt do vergadering het als een onafwijsbare noodzakelükheid voor het borstel der wetteiyke orde en voor do geruststelling van het publiek dat deze meedoogenloozo navolger van de gewelddadige politiek van Bobrikof en zyn gelykgezinde helpers kolonel Seyn en overste Reynboth dadelyk uit hun ambt worden ontslagen 3o In verband met het hierbovon ge De heeren gingen eindelijk heen niet zonder den bril te hebben opgemerkt dien Duprat bij het gaan naar den kelder op de tafel had lagen liggen Hebt u nu al een zwak gezicht jnffrouw 1 vroeg een van het drietal die even teruggekeerd was met een afgemeten glimlachje aan Miquéle terwijl bü op den bril wees Maar tegenover de zichtbare onrust van het meisje werd hg beleefd groette haar minzaam en verwüderdo zich eveneens Miquéle vertelde alles aan haar vader maar deze scheen over niots verwonderd te zgn t Word avond een kalme lenteavond met heerlijke beloften voor de toekomst in do lucht Gaat u kleeden kinderen I zeide Duprat lot Labanère en tot zijn dochter Gaat dan naar het jacht en wacht daar mijn koaifet af ZiJ kleedden zich en Victor die het eerste gereed was sprak er van dat bij nog een paar brieven to schrijven on verder het een en ander te doen had om een paar effecten te realiseeren Maak u niet ongerust ik heb een weinig geld zeide Duprat Wordt vervolgd