Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1905

J aTT r Wtr y rjcr zegde kan de vergadering niet nalaten de S groote algeraeene ontstemming uit te drnk ken over de tegen de wet indraischende wyze waarop de raacht der politie in de hoofdstad van het land wordt oitgeoelend en over de bratalo minachting die tegen over do bevol cing der hoofdstad aan den dag wordt gelegd en die daaruit hipt dat oowel de hoogere als de lagere betrekkingen bü de politie worden ingenomen door rnwo onbeschaafde en door do publieke meeiiing gebrandmerkte personen Deze rpotie werd ter kennis gebracht van den gouverneurgeneraal van de heeren Deutrioh Seyn Reynbuth en andere onwettig aangestelde personen Bij voortzetting der discussies in het En gelscho Hoogerbnis over de fl ïcale quaestie verklaarde Lord Litnsdowne dat de regooring wanneer ze na do algemeeno verkiezingen aan het bowind bleef een speciale vergadering van vertegenwoordigers van koloniën en andere doelen van bet ryk zon byeenrocpen om te beraadslagen over hot vraagstuk van de voorrechten der koloniën De regeering wenschte in haar programma voorop te stellen ten eerste represaille maatregelen en ten tweede t boeenroepen van oen vergadering om het vraagstuk te bespreken van voorkeurtarioven voor de koloniën Het koninklijk jacht Victoria and Albert mot den koning van Spanje aan boord kwam te 2 u 40 m hier aan en werd ontvangen met saluutschoten De prins van Wales begaf zich aan boord en word boven aan de valreep ontvangen door koning Alfonsns onder het gedonder van het geschut Do prins en do koning begroetten elkander zeer hartelijk Koning Alphonso kwam des namiddigs te half vtlf te Londen aan Het regende nog steeds Niettegenstaande den regen had een groot menigte zich aan weerszijden van den weg naar het paleis geschaard Koning Eduard verwelkomde den koning van Spanje aan het station hartolp Buitengewone voorzorgsmaatregelen ziJn genomen om de veiligheid van koning Alphonso te verzekeren slechts zeer weinig toeschouwers waren tot het station toegelaten Do Fransche bladen geven allerlei raadgevingen ten beste over de gedragslijn die de regeering te volgen heeft in Marokko De Temps betoogt dat de Franschen als buren van den Sultan in Algiers in een bijzondere verhouding staan lot Marokko en dat do Franschen van Algiers uit met het vreedzaam binnendringen moeten beginnen Dit staat hun volgens de Temps ongetwijfeld vry Voorts moet de i ransche regeering zich trachten te verstaan met de Duitache Het vooruitzicht voor een minneIgke regeling met Dnitschland acht do Temps niet ongunstig De Débats meent dat een internationale conferentie zich zeker zon verklaren vóór het vrcelzanm binnendringen van Frankrijk Het blad acht B rankrijk echter ook gerechtigd op grond van de overeenkomsten van Frankrijk met Engeland Spanje en Italië iin reeds zijn rechten te laten gelden in Marokko Wat men al niet onder vreedzaam binnendringen kan verstaan I Verspreide Berichten Frankrijk De hoofddader van don bommenaanslag op koning Alfons en president Lonbet de anarchist Alexander Farns is vermoedelgk gesnapt in den persoon van een als dame verkleed man die gisteren in den van Parjjs komenden trein te Gannat aangehouden werd Door koning AUons is aan don prefect van het Seine dopartement een som van 25000 francs ter hand gesteld voor de armen van Parijs Do Kamer zal heden de discussies over het scheidingsontwerp horvatten met do behandeling van art 9 betreffende de pensioenquaestie voor de gewezen ministers van ecredienst DolTSCIILAÏD Jisterenavond hielden 4000 studenten aan vakscholen in Berlijn en Charlottenburg tor eero van het bruidspaar een fakkeloptocht begeleid door talrijke moziekvereenigingen Toen de sloet naderde verschenen voor de vensters van het paleis de keizer en de keizerin hot bruidspaar en de gasten Toen liet men de vaandels zakken hoera volgde op hoera en de muziek speelde het volkslied OostenrijkHosaARijK De Wiener Allgemeine Zeiting zegt dat de benoeming van baron Fejorvary tot minis terpresident van den Hongaarschen ministerraad aanstaande is Italië Do regeering is voornemens drie groote oorlogshavens op de Oostkust te scheppen Venetië en Ancona zullen twee van de drie zijn De derde zou Brindisi wezen maar daartegen worden ernstige bezwaren ingebracht De oplossing zal waarschijnlijk zon dat Brindisi een vlachthaven wordt on roronto do derde oor logshaven hetgeen een inerkeiyko besparing zoo meebrengen voor de schatkist wegens de gunstiger gesteldheid van laatstgenoemde plaats voor het beoogde doel Rl blasd Het Petersburgsche Telegram agentschap meldt dat Trepow tot adjunct minister van binnenlandsche zaken en chef van het korps gendarmerie is benoemd Hö blijft gonvernenr van St Petersburg In de hoofdstad loopt liet gerucht als zou Pobjedonostsef de beruchte procureur van de Heilige Synode tot rjjkskanselier benoemd worden Dit zou de doodslag zjjn voor de hervormingsbeweging Gemeng de Berichten De wraak van een dief Een jongmensch Emile Mehl wonende in de me Quincampoix te Parijs kwam bij nacht een café in de rue Montorgenil birnen waar verscheidene vrouwen waren Eensklaps kwam bet denkbeeld bij hem op de portemonnaie van een harer te rollen HÜ koos zijn slachtoffer uit de 19 jarige Elisabeth Barrot wonende in da rne Simon leFranc en stak de hand in de zak van baar japon waarbó hó echter zoo onhandig te werk ging dat zó het bemerkte en begon te schreeuwen De dief zich aldus betrapt ziende werd zoo woedend dat hij zijn mes te voorschijn haalde en de ongelukkige twee diepo steken in den rug toebracht zoodat zjj in bedenkeljjken toestand naar het llotelDieu werd vervoerd De dader is terstond gearresteerd Uit Utrecht wordt aan Het Volk gemeld dat het vrjjz dem raadslid Van Hassel lid van hot hoofdbestuur van den Vrijz Dem Bond daar gistermorgen om halfvijf gezien is op den hoek van de Oude Kerkstraat bezig een verkiezingsbiljet voor den soc dem Mendels af te krabben Zangwedstrijd te Haarlem De ecre wedstrijd tusschen de winners van eersteen tweede prijzen in den wedstrijd voor gemengde koren van Proza en Poëzie had tot uitslag dat de eerste eere prijs werd toegekend aan Onder Ons te Haarlem en de tweede aan Onderling Kunstgenot te Amsterdam Stadsnieuws GODDA 6 Juni 1906 Heden werden candidaat gesteld voor lid van de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Gouda de hh Jhr Mr W Th C VAN DOOEN te s Gra venhage Dr H GORTER te Bussnm A P STAALMAN te Helder en Mr S DE VRIES Cz te Amsterdam Jhr Mr W ïii C vak DOORN te s Gravenhage gesteld door Mr M M Schim van der Loelf I IJssol de Schepper C W van de Velde W Bokhoven E Oostenrijk H J Nederhorst Dr A van IJsendijk Mozes van Dantzig J D van der Want B L Raastrop Cl Schoorel J Smit G W van Driesten B H Groenendal 1 M Gretsor A Bongaards D van der Vooren H Knuttel J Ouderkerk T van Tilburg C P Duin A Elshout J L van Eijk Mr P L Begram van Eeten F Herman Fz J Vergeer C H Kraneveld D Hoogendijk hr H A A Meijer J I Ipelaar Jz G Prince Dr H IJssel de Schepper H A C Brinkman J van Leeuwen A D van Vreumingen A Woelders W F Steenbergen F Vrengdeuburg W Koster E Sliedrecht C van Veen Az W A P F L de Haan P Janssen I A Cats E V Ackooy Boot A öoedewaagen H Eijssen A de Borst C J C Hoogendijk H Braat A Kwinkelenberg J de Jong Hz C G Spit F A de Weger P de Mink J la Grand S D Boon J A Vermaas G V d Peppel allen te Gouda J J de Vink J Vellinga A D Zeijlraans I Hooftman J Broer J L van Groos J W de Euijter H v d Tak P Koster Wz K Kromhout Gz C Frets J G Bosbergen P A Ottolander A Koster Wi allen te Boskoop J L Hoijzer E J de Jong J V d Torren Kz R Doornenbal G Alblas A y Bezooijen Joh Alblaa P van Duiken M Kolkman C A v d Berg A Soet allen te Waddinxveeu J van Zntphen H D Boot J J P den Boer M F de Raadt A van Dantzig 6 C Fortnjjn Droogleever A Willems n A J van Dantzig H J L Karasteeg A J Dijxhoorn G C de VooiJs C P Heij I Noothoven van Goor L Groenendal G Schiedon A C Cosijn A Thira J van EiJk B L Raastrop allen te Gouda Dr H GORTER te Bnssum gesteld door H van Gelder S van Dam L van Krim pen B Pek P J van der Velden W de Jong C van der Pijl A Kooi J van Wijnen W van der Velden 0 den Buitelaar F P Nobel B Groeneveld Jz G ten Stroete C M Schouten D Kooy T Schouten D Deelen T Kooij M Benschop D Borland F W Sprik A Scheer allen te Krimpen a d Lek J van der Pla s T Mudde Tz T Nobel A Verboom N van Zwienen L van Zoest A Sloof A Hoogenboezem A C de Jager B Roest W van Dijk P Knoop C Mndde Jz A Muddo Jz C A Vermeulen B Streefland Az A Streefland T Madde Bz allen te Lekkerkerk E v van Dantzig J Sloof Ed van Dantzig A Jz en P do Vos teGouda A Tol H J Balder H van den Berg Dz G Baas G Ravensberg A van Eeuwen M de Rooii Az K Buurman A Buurman G J Tiele A Koster L J Dekker P Koster H C Boonstra G do Knegt J v d Krans D Mulder K Davids C v i Graaf H Buurman K Kasiuz J G Trera allen te Waddiniveen E van Dantzig T de Jong P de Vos M Mallon E v d Werf J Sloof G Uithol P A Qnint Joh Mulder J H Rietveld F A de Vries Th J Dijkman A de Jong P A Danvillier C van Gretiningen V van Vlaardingen P van Zonneveld P Schoonderwoerd R A M Stavenisse de Brauw G Sloof J Bunschoten A den Edel J Verzeide L J Donker R Triezenberg W Krecuwen H Verbruggen F S Vermeulen C Verburg E van Dantzig A Jz allen te Gouda A P STAALMAN te Helder gesteld door G van Bommel P van Herk Pz A Ravensberg Pz P van der Spek N Groeneveld J Loef Jz L Ellerbroek H Verzaal A Akerboom Th de Jong allen te Boskoop C van den Berg te Waddinxveen D Bijland H C de Groot L van Lommei T Eikelenboora H F J Broker J Droog W Groeneveld D Ravensberg J Ramp Jz T van der Toorcn Cz J Wijnbeek H Ramp W Ravensberg Pz Doms van Gemeren Joh van der Willik Hz allen te Boskoop Adr Boer J M de Graaf te Gouda W van Dam te oskoop D Bro r P Vergeer 0 A Scholteh te Gouda W K de Weerd te Ouderkerk a d IJssel L Binnendijk W Gravesteijn D van Vliet J A Hoogendoorn te Gouda A van Oijen te Boskoop W Broer C Binnendijk J van der Veer te Gouda P J van der Pol P C Goemans te Boskoop P Verschnnr G Reparon te Gouda Mr S DE VRIES Cz te Amsterdam gesteld loor I R O Jongenbarger A A C van Asoh P A Vingerling W A Plets H Heistek N van Vliet K Jonkheid C van Wingerden J van Ginkel J v d Potte 0 J Slniter J Pieterson Moens B Terlouw C Sanders J W van der Pool E C van der Kletj W F Coumou R J Vuijk H Vup P D Mnjjlwijk J F de Nooj A BISleven B Keiler A W ï d Graa A Dercksen T A van EiJk P J Kolijn W M de Jong P M Both A Hooimcijer A Vingerling M Balen G F Tjjbout T Sap C de Graal C Plomp H P van Bnurt J C Vreeswp B A Burger 6 Nieawland G Krook P Blazer W J Dercksen F v d Ploeg H M Dercksen W M van Wingerden G Rietveld J Vnjjk D de B ö G Bloot A de Wit J V d Heavel J Peters B W van Wingerden J Pb Wegenwijs Q Heijmenberg J Rietveld W K Schnejjder H Baksteen A T v Oosterom allen te Gouda A Vaijk G W Nijman K de Zanger A Oosterwijk J W VVentink L de Waardt te Cappelle a d IJssel C P Kapteijn te Nienwerkerk aM IJssel J J Rnpke te Moordrecht A E Wentink P den Ouden J Erkelens te Boskoop A van Leeuwen te Nienwerkerk a d IJssel N Heukels L Vujjk te Cappelle a d IJssel P Scholten te Boskoop W Vnijk P Vnijk J Steenbeek G van IJzeren te Cappelle a d IJssel T van Vliet te Nienwerkerk a d IJssel J Vermeulen ta Krimpen a d IJssel D Tom te Gonderak A Verheul A van der Spek A den Ouden te Moercapelle M Verstoep F Vink te Moordrecht E van Vliet te Cappelle a d IJssel P Kapteijn P van Leeuwen te Nienwerkerk a d IJssel A van der Spek Az A Kool te Moercapelle B Boer te Boskoop A van Delft te Nienwerkerk a d IJssel J van Gemeren te Boskoop A van Vliet te Gouderak H Vermeulen A de Groot te Krimpen a d IJssel J ran Tol K A van Tol te Moercapelle J van Galon ta Gonda T H fPl f f J D Veerman J Grootendorst M Ramp A Vuiik A Groenestein J de Jong Dz E Gnldemind Jb Erkelens A Ravonsbergen C Drie sprong J Ph Sluijter D Bakker J Jonge jan D N J van der Paauw K v d Willik L J Leemans A Blonk jz p v rf Willik Az A v d Willik Aztb Willik Hz O D Eerdmans D JongeianA G Bonter K Koojj M v d Kodio a Prissel D van Wjjk G van EiJk A Kiepper A Guldemond Th Kaptein L de Kleer A Molenaar A L van Halzen M van Tol Pï A van Tol Jz J van Klaveren P Jj J P van den Hoorn G Groenestein K van t Hof allen te Boskoop A van Nielen L Vermeulen D Bremmer Jz H van der Loo E H Broeksira P Eupke J Timme L Visser J de Raadt L öroeneweg J W Donk P Nanta G Bergshoed H Kempkes C A Groeneweg W Verschoor G V d Akerboom G J Slotbondér A Vis D J Zweerman C Jongenbarger B J van Rhijn Sr L Voorkamp C Rhiei j Berghuis A Bezoen J Faber H Klootwjjk K Barendrrcht N Breedvald H Djjs A Faasen J van Ootjen G Benschop A Vbakuilen A Asschman J van RhiJn C Zwijger H C V d Akerboom H van Rijswp H v d Water J Zwijgers A Zwijgers J v d Geur Jac Asfchman allen te Waddinxveen J L Jaspers H Boumans J Ph Schneider W van Kersbergen G Zegers J Leenders J A Fennet P Bosman C L Tarajniau D van Dam Th Stoenwinkel J J van Leeuwen A Verboet W C Bosman F Sigmans J Rost A P J Lensen A Lagerenberg A Baars G J Verbjj A VerbiJ H J C Reckera J W W Reckers K L Reckers J Boer F C van Xanten G van Xanten A van Xanten A N v d Harg P A v d Harg J R T Vos P A Luiten Th Blom Th A van Berkel A T Rnijgers C Lnger J A Donker G C Bruijnel N P A Meurs N F van Duyn A J van Velzen F H Wildenburg C F Wildenburg G A van Meurs J A van Leeuwen allen te Gouda G Hogeweg Aart v Leeuwen G Dalhnysen A 4e Jong Az D Twigt J de Bruin J Twigt A Spruit IJ Twigt B Noordegraaf E Vink J Fijan P den Engelse P Polnijt M Berkhoat T van Vliet Dz C de Graafl J Soele W Koorneef J 1 Markesteijn J Van Leeuwen P van Leeuwen P van Vliet Z J de Jong G Dul J Compeer A V Hemert L Ames M Ames H Rolloos P Karreman A Oudijk G Roos H de Groot J Reijne Jb Noordeloos J van Wingerden P Kapteijn C P Kapteijn P Vreugdenhil M Vente K Stolk L van Reeuwijk Pz P van Wieringen L Vente A Verstoep allen te Nienwerkerk a d IJssel Aan da Raadsleden zjjn de volgende ingekomen stukken toegezonden De Heer E J van der Heijden koopman alhier beeft zich bij nevensgaand adres tot U gowend met het verzoek om toestemming tot aansluiting van een door hem over zijn aan de Van Beverninghlaan gelegen bouwterrein tegenover het midden van het aan den Heer H Eijssen toebehoorende terrein aan den Kattensingel te maken weg De bedoeling van den verzoeker ia van de Van Beverninghlaan al op een afstand van ongeveer 26 M Westwaarts uit deu Westolöken hoek van het door C W den Hoed gebouwde bink huizen eeoen weg aan te leggen in de richting van het midden van het aan den Kattensingel gelegen perceel Kadastraal b kend gemeente Gouda in Sectie A No 3726 welke weg tusschen de rooilgnen gemeten eene breedte znl hebben van 12 M waarvan de ter weerszijden aan te leggen trottoirs ieder 2 60 M znllea innemen Evenmin als bö do aoxondheidsCommis sie welker advies door ons werd ingewonnen bestaat bü ons College tegen de uitvoering van het plau bedenking Wb hebben daarom de oor Uwe vergadering in overweging te geven aan den adressant vergunning te verleonon voor den aanleg van eenen 12 Meter broeden weg op het hem toebehoorende terrein Kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie H No 1025 loopende van de Van Beverninghlaan Zuidwaarts naar het midden van het perceel kadastraal bekend gemeente Gonda in Sectie A No 3726 onder de volgende voorwaarden lo dat het middelste gedeelte van den weg ter breedte van 7 M zal zjii bestemd tot rüweg op hot peil van de r jwegon in het Van Bergen Uïendoornpark met eene tonrondte van 0 15 M aan te loggen op do volgende wjie het terrein wordt zooveel noodig afgegraven tot 0 13 M boven hot peil van den polder Bloomendaal en daarna over do breedte van 7 M bekleed met oone vleilaag ter dikte van 0 06 M van hardgrauw niet kleiner dan halve steenen nadat deze vleilaag met zand is ingewasschen wordt daarover eens stortlaag van kalkpnin aangebracht die na vast te zijn aangewalsd eene dikte moet hebben van 0 05 M hot goh el wordt afgedekt met eene laag onderhondsgrint tor dikte van 0 05 M en eveneens vast aangewalsd 2o dat voor met den aanleg van den rjweg wordt begonnen langs de nader te noem 3n trottoir op onderlingen afstand van 35 M uitsluitend voor den afvoer van hemelwater worden geplaatst jzoren straatkolken met putjes ieder door Engelsche aarden buizen van 0 25 il middellijn onder behoorlök schot uitloopende in de Jan Verzwollenwetefing en onderling verbonden door een bestraat gootje 3o dat ter weerszijden langs den weg wordt aangelegd een trottoir ter breedte van 2 50 M gerekend van den zijkant van den weg tot aan de rooilijn der te bouwen hnizen wolk trottoir van don weg at te scheiden door een hardstoenen band op gemetselden voet na ophooging bo voorkeur msit koolasch tot 0 16 M boven den zijkant van den weg zal moeten worden gemaakt van uniforme Jzer ol andere tegels in eene laag zuiver zand 4o dat de langs den weg te bouwen woonhuizen ten minste twee verdiepingen eene rechte gevelbreedte van ten minste 5 M en eene jaarlóksche huurwaarde van ten minste f 250 zullen moeten hebben terwijl de plannen voor hunne vóórgevels aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders moeten worden onderworpen 5o dat de aanvoer van de voor den aanleg van den weg en voor den bouw der buizen benoodigde materialen uitsluitend te water ten minste in geen geval langs do Van Beverninghlaan en don aan te leggen weg zal mogen plaats hebben 6o dat de aanleg van den rijweg hel leggen van de trottoirbanden on het op de voreischte hoogte brengen van de voor de trottoirs bestemde strooken vóór den In Juli 1906 ten genoegen van Bargemeester en Wethouders moeten zijn voltooid zullende do bestrating van de trottoirs geleidelijk kannen geschieden zoodanig dat alvorens elk te bonwen woonhuis betrokken wordt bet trottoir vóór dat huis ten genoegen van Burgemeester en Wethouders moet gelogd ziJn 7o dat het onderhoud van deze strooken en van de te leggen trottoirsgedeelten ten genoegen van Burgemeester en Wethouders zal zjjn voor rekening van den adressant of van zijne rechtverkrijgenden tot dat de weg geheel bebouwd en de trottoirs geheel gelegd en ten genoegen van Burg en Weth opgeleverd ziJn zullende het onderhoud van den rgweg onmiddeiyk na de eigendomsoverdracht zijn ten laste van de Gemeente 8o dat binnen drie maanden na Ue voltooiing van den rgweg de aan te leggen weg over zone volle breedte das met inbe grip van de tot trottoir bestemde strooken om niet en zonder kosten voor de Gemeente aan haar in eigendom en beheer wordt overgedragen Gonda 30 Mei 1905 Na bij onz missive van 6 Mei jl No 547 B eene afwözende beschikking ontvangen te hebben op zju verzoek om te bevorderen dat hem hot recht van overpad worde verleend over den gerioleerden grond naast de püpootabriek van de Heeren G C van der Want uitkomende in de Kuiperstraat wepdt M M Belonje Jr biorhandelaar alhier zich tot Uwe vergadering met hetzelfde verzoek De adressant vraagt oa ton behosre van zgn perceel staande aan de Keizerstraat Wijk K No 103 tegen betaling ra eta door ü te bepaton bedrag nitgantr en overpad te roogon hebben op den gerioleerden grond der Qemoento groot 56 H deol uitmakende van het kadastrale perceel in Sectie D No 401 biJ Raadsbesluit van 14 December 1877 goedgekeurd door Oedepotaerdo Staten don 3 10 Januari d a v vorhnnrd aan dan Heer G C van dor Want voor f 5 60 per jaar W8 herhalen hier wat wjj in ons bovonaangehaald schryven te kennen gaven dat er nameiyk naar onze meaning geene termen aanwezig zgn do huur aan den Heer Van dor Want op te zeggen om dag grond aan den adressant in gebrnik te goven Wy hebben daarom de eer Uwe vergadering voor te stellen den adressant te doen weten dat zgn verzoek voor geene inwilliging vatbaar is Do afdeeling Gonda van het Leger des Heils hield Zondagmiddag te Moordrecht op het erf bij den heer P v d Graaf oen groote openlucht samenkomst mot moziek geleid door don adjndant W Gorter Een taUgko menigte woonde de samenkomst bg Men schrgtt uit Waddingsvoen Heden Zaterdagavond had alhlflr in Vermaulen s wolbekende üit en Inspanning ta de groote gelagkaner do eerste kennismaking plaats tusschen den candidaat der vrijzinnigen in het district Gouda jhr mr Van Doorn en de Waddingsveensebe kiezers Een kennismaking van eenig gewicht èn voor den candidaat èn voor do kiezers Voor den candidaat omdat in Waddingsvoen een brigade van 750 kiezers gelegerd is op een leger van 8700 man een zeer sterke afdeeling èn voor de kiezers omdat zg na in levenden Igve den candidaat der paganisten te zien en te hooren konden krg gen wat voor jle méésten van hen hetzelfde wil zeggen als in de gelegenheid zgn van de verboden vrucht te snoepen Immers in een dorp waar drie kerken en drie dominé s zijn en bovendien nog één pastoor en één kapelaan en van deze vijf dienaren des Woords er slechts één is die niet a in de politiek doet daar kan men licht begrijpen hoe de gemeentPleden over de anti thesa en een paganistisohen candidaat denken Waddingsvoen is dan ook eea stevig cleriraal bastion waar strgdvaardige kerkvorsten onvermoeid de wacht houden opdat geen heidenen er binnen znllen dringen Maar ondanks dit alles verliep doTorgadering waar de candidaat der vrözinnigen over den politieken too stand zou spreken en vrg debat waa beloofd uitstekend Een kiezarsappreciatie wel te begrgpen als er in een gemeente op 750 kiezers vöt bedienaars des Woords komen waarvan er slechts één is die niet aan do politiek doet Het Igkt rag een idyllisch plekje om te wonen vooral in deze dagen van anti these en van chriatelgke verdraagz iamheid Hot is waar het was van uit oen kiezersoogpunt beschouwd niet zoo n genotvolle avond als wanneer b v candidaten elkander onderling bewerken of wanneer debaters het met den candidaat of inleider aan den atok krggen zoodanig b v dat het veego kiezorsloven in gevaar komt maar toch wat zg er t hooren kregen èn van den candidaat èn van de debaters was zoo zeer uit het volle kiezorsloven gegrepen dat men op de gezichten der aanwezigen kon lezen het stille genot dat zg smaakten toen zg van dit alles mochten genieten Een kiezer van de boot van zeven uur een nauwkeuriger signalement kan ik zelfs van den president dor vergadering dieniedereen kende niet van hem krggen die op de voorste rg zat en elk woord van den candidaat scheen in te zuigen zag ik erlangzamerhand z n pantoffeltjes bjj uittrekken een zeker bewys hoe anngi naam z n kiezersgemoed gestreeld word door hetgeener gezegd en gesproken word Na oen aurvoelde hg zich op zgn stoel bhjkbaar geheel als een heer in fauteuil zoo gomakkeIgk had hg het zich gemaakt En dan zgn overbuurman dio bg het vaur zit z n sigareneindje uitdoofdo en vervolgens smakelijkaan het stompje begon te prnimen dat dewangen er van zwollen voelde zich zoo lekker dat naarmate de temperatuur in de zaalsteeg ook zijn vest meer en moer van het mooie blauwe hemd liet zien en de klepbroek telkens één knoop verzet werd Ondanks aldie manoeuvres verloor hy toch geen woordvan hetgeen er gesproken werd Trouwens niet alle dagen is er gelegenheid als je inWaddingsvoen woont om met een candidaat kennis te maken Licht dat je er danook van profiteert Nu dAt deden ze ook ik durf gerust zeggen alle 250 kiezers die er goschat worden in de zaal te zgn Ze profiteerden en hadden niets geen haast om naar huis te gaan Integendeel hoe langer het duurde des te vaster schenen zg op hun stoelen te zitten en wanneer de candidaat met de debaters overeen was gekomen om de vergadering tot twee uur in den nacht te rekken ik wed dat ze er nog alle 250 zonden zitten luisterende met evenveel aandacht als toen de vergadering om 8 uur begon Wat al niet alles op dit ondermaansche spoedig veranderen kan I Nog geen acht jaar geleden hield in ditzelfde Waddingsvoen voor ditzelfde kiezerspnbliek in dezelfde gelagkamer een staatsraad in rok en witte das en dito handschoenen een kring in verband mot een toenmalige candidatuur en liepo bgna allen na een uur lang geInistard te hebben weg de brugwachter weet het nog alles haarfijn te vertellen en thans zitten diezelfde kiezers genoeglgk drie vier aur aan één stuk te luisteren naar hetgeen de candidaat en de debaters op het tapyt weten te brengen Nu moet gezegd worden candidaat Van Doorn kent het vak en past uitstekend bg deze Waddingsveensebe kiezers Hg heelt precies den toon te pakken spreekt kalm en bezadigd juist zooals de kiezers daar kalm en bezadigd zju gaat noch te hoog noch te laag en laat ze toch eens lachen gaat zonder een stukje papier naar den katheder Kortom had hoewel hü kennis maakte toch z n mannetjes dadelijk in do hand En geen debater bad jnist door die leukheid ook maarde minste kans de zaakjes in het honderdte storen Daarvan waa echter vanavond heelemaal geen sprake Er heerschte de grootst mogelgke gemoedeiykhoid tusschen candidaat en debaters Debater Van Gemeren b v lid van de christeiykhistorische staatspartg verklaarde zelfs dat hg Van Gemeren het nog zoo vreoaeiyk niot zou vinden indien caiuiidaat Van Doorn lid van de Kamer zou worden Waarop donderend applaus volgde maar geen spier op het gelaat van den candidaat vertrok Misschien begint debater Van Gemeren altgd zóo z n aanval Zelfs debater Van dor Werf sociaaldemocraat en plateelschilder van beroep stak den candidaat een pluim op z n hoed at bleek er tusschen hen verschil te bestaan in de theorie van don grendel op het kiesrecht in verband met de Grondwet Een verschil dat al op zes zeven vergaderingen door dezen candidaat en dezelfde debaters is behandeld maar waarover ze het nooit eens kunnen worden Eigenlgk toch maar gelukkig want het moet je ala candidaat eens overkomen dat een debater plotseling toegeeft De aardigheid ging er dadelgk minstens voor de helft af En dan de kiezers Die konden echter hedenavond en zeker niet minder de candidaat zelf hun hart ophalen aan iietgeen debater Van Nielen houtdraaier en woordvoerder der antirevolntionairen in Waddingsveen als ten minste dominé verhinderd ia in het midden bra ht Candidaat Van Doorn had in zö schela van den politieken stand gezegd dat sleohta zeer enkelen in Nederland niet op den bodem van de christeiyke zedeleer fclaan Een bewering dadelgk en totaal door debater Van Nielen ondorstboven geworpen met de vraag hoe candidaat Van Doorn dat verklaren kon dat er oen sigarenmerk de Paganist beatond en paganistische dienstmeisje in de bl iden werden gevraagd Een scherp gefluit achter uit de zaal accompagneerde de paganisti icho sigaren en paganistische dienstmeisjes on nogmaals werden er teekonen van alkeuring gehoord toen de kleine ze sjarige atiioi stjes van de openbare school door den debater in hot vuur gebracht werden Maar do president het schoolhoofd Huyzer riep d iileigk dat iedereen die do aangename stemming wilde verstoren er uit zou gaan Wat debater Van Nioici moed gaf om thans een argument van nog grooter waarde in het debat te werpen Wat zeide de candidaat wel van deze prentbriefkaart en Iriomfanloluk liet hg haar aan den candidaat en de vergadering zien Hot w ai niet meer of minder dan een afbeelding van dr Kuyper die op een standbeeld gopla ifst van zgn vnotsluk wordt afgetrokken lAan elk been jiimmorde debater Van Nielen trekken er twee on zelfs hebben ze nog een lier noodig om hom finaal tegen den grond te leggen Het is min zeide hg en min van de paganisten vond hij ook dat die indortgd zoo togen professor Dn Visser te koor waren gegaan toen deze gewezen predikant tot hoogleeraar te Utrecht was bonoemd Ook dat was oen dwaze griet togen candidaat Van Doorn want iedereen in Ouwerkork waar professor De Visser vroeger als dominé gestaan had wist dat hg o knap was Zoo verdedigde debater Van Nielen het Kabinet met de paganistische sigaren en dito dienstmeipjos de zesjarige atheistjcs de minne prentbriefkaarl en met professor Hugo De Visser anno Hugo die ze in Ouwerkerk zoo knap vonden Noodig moest later debater Van der Werf komen vertellen dat do boterham van candidaat Van Doorn blanco waa Maar dat sloeg nn weder op wat anders Genoeg zg dat candidaat Van Doorn dio overig alle punten en contra argumen tcn had opgeteokend een candidaat raag niet één punt vergoten zoo hy niet beschuldigd wil worden van debatvrees t ergste wat hem overkomen kan zich schitterend door alles hoenaloeg zoowbl de paganistische sigaartjes als do dito dienstmeisjss vermorselde wat een uitstekenden indr uli op de vergadering maakte en zonder eenige verbazing aan den dag te leggen na do wederlegging van deze toch eenigszins bizare argumenten eindigde met do beleefde woorden dat de belangröke opmerkingen door de debaters gemaakt helaas 11 meer tyd vorderden dan het late uur van den avond toeliet Waarop langdurig applaus een opwekkend woord van den voorzitter en do eerste kennismaking van candidaat Van Doorn mot de Waddingsveensebe kiezers behoorden tot het verleden Hot was geen vergadering geweest in groeten stfll waar do politiek in beeld werd behandeld of waar het debat verrassende gezichtipiltiten had blootgelegd maar van begin tot eind w as het een aardige bgeenkomst en deed het mg werkeiyk g noogen toen ik buiten bg het uitgaan een kiezertot een ander hoorde zeggen Nu hebbenwy toch iets degelgks gehoord zonder dater een dominé geweest is Vad 378 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Diiisdag 6 Jani No 8856 en 15962 ieder 1 1000 9230 f 400 17277 9133 19342 en 20290 ieder t 200 2761 5443 6630 5601 9676 16219 17640 18060 18321 19300 en 20601 ieder 1 100 Prijzen var 1 1 70 110 2407 61 68 9633 12654 15403 176 j 225 31 6267 9656 12718 16521 17804 38 2 503 6329 81 71 61 72 363 69 89 9863 12974 15658 18000 74 2843 6493 68 13031 16882 66 490 3175 6540 9916 13143 16016 93 515 99 6614 20 90 57 18206 624 3232 21 10Ü34 13222 10161 31 55 61 6903 58 37 68 18359 70 3370 72 10203 79 87 18780 804 3419 71 63 10324 13336 16212 18948 23 68 7208 10452 37 37 19073 97 3534 29 10534 45 62 91 1349 47 7350 59 13407 68 19135 61 92 7441 10627 13665 16316 19208 1495 3695 7584 10937 13857 61 19331 1538 3838 90 95 69 70 19433 90 62 7827 11082 13950 16678 19619 1699 64 7916 11223 90 16723 19851 1746 39 7 8003 67 14070 66 19918 64 89 81 62 11436 14106 16803 45 91 4034 8233 11713 66 16941 81 1845 70 79 24 14390 17032 20029 1970 4289 8300 97 14199 70 64 2169 4367 95 99 14694 17109 20128 2203 4501 8428 U997 14835 17268 20294 66 4821 8504 12054 14904 17311 20405 2309 5014 8680 12236 1 6041 6 09 14 50 8830 12347 15156 08 21 546 33 71 8904 50 70 17470 20632 39 6276 9199 12437 15263 17513 49 60 6376 9374 85 84 53 20843 75 6037 9513 12507 15372 97 69 2406 20933 De loiivcaiilés IN JWA TELS Oosliimes MIoiis n Rokken en l t i rioirs zgn voor het aanstaande Soizocii in seer groote keuze ontvangen vttn de goedkoü i8te tot do beste soorten Mmvi r n v xw w x 55jSj Veemarkt to Rotterdam Dinsdag 6 Juni i 05 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwnl 35 3de kwal 32 3de kw 7 cenif per half kilo Magere Obsen melkvee en va irkoeien goed laiigevoertl Vette kalveren goede uanvoer prijzen waren voor late kwal 28 2de kw 35 3de kw 31 cent per half kdo Stieren goede aanvoer prijken waren voor iste kwal 30 2de kwal 27 3de kwal 2a cent per half kilo De handel was voor vet vee en melkvee pryshoudend Stieren redelijk Vette kalveren iets lager in prijs handel traag Burger Ij ke Stand GRBOUKN 3 Juni Adrianus ouders T G van Loenwen en T Fiamman Cornelia Gerardus ouders J i Dekker en J M Gebbe 4 Helena ouders W Scliarloo en S K Hortonsius Martina Margritha ondera G Peek en J Meijer OVtóRtiRDEN S Juni E D van W ias 7 m 4 F van Halder hnisvr van M van Kloeten G6 j AOVI RTËNTIEIN Onnavolgkar zijn llians door nieuw gevonden toepassingen onze ol eeert gttcMMerde Por treilen felntitreUogttert Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geill Prijscoorant met een aantal ongevraagde getnigschriften gralia op aanvraag Boxtel n BOOAPAITS S Co Agont voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen to bezichtigen ign