Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1905

44ste Jaargang Donderdag 8 Juni 1005 l Oa 0741a GOUDSCHE COÜRAMT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Taleroon Ho 83 ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletoon Ko 89 De Uilg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Nonimers V I J F CENTEN ADVEETMTUN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleatie Bureau van A BKINKMAN di ZOON Gouda Drek ya A BRINKMAN i Zh TEmEsiiie cmEii te gebrnilien BIJ DE VERKIEZINGEN VOOU IJE TveedeEamerderStaten Qeneraal op 6 16 en 28 Juni litor Prijs 5 ceul Verkrggbaar by A BIIINKUAN il Zn Uiige Tleodeweg In het VEKLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 ziJn voorhanden da nieuwste modellen Gasgloeiliolilbranilers Uns tleclra Itranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze glflerlje geëmailleerde HDISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk ByEi mm mmi GAsroRNyizisi KOOKAPPAEATEN WiodcoDiroreR Salon Gastaleltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevtlend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Water on Spreekbuizen DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISOHE DE mEEBT VOLLEDIGE MOOEBLÜMEII zijn beslist die der Kirma WCLUO l XHB LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESaUAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Of CUILÜ BEN S EASHIOSa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FBAAGT Vte Boekhandelaar Proe nummerH Alle met koatel Boll Bijvoegeel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zij GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring U p p tegen vooruitbetaling van I ü 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Kaart van Nederland aandnidonde de IIOOFIIKIBSDISTHICTEN voor de T eede K nier der Slalen Gentraïl I xüjs eo Cexi t Boslellingcn worden aangenomen by A BKINKMAN Zn Verkrygbaar in flesschen SO ets XS et en l J HS bjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEBl F AD EICHTER Co Rotterdam Te GouDi bü C LUGER Apotheker Harkt en hg WOLFF Co Westhaven 198 Lange Tiendeweg CENTRALE LIBERALE KIESVEREENIGING in het district GOUDA OPENBARE VERGADERING op DONDERDAG 8 JUNI a s des avonds te 8 uur in de Sociëteit Ons Genoegen SPREKER do Heer Jhr Mr JW Th C AN DOORN Candidaat voor de Tweede Kamer der Staten Generaal ONDERWERP Dc Politicke Toestand Debat g ewenscht Toeg ang voor leden van Burgerplicht V d Vrijz Prop Ver Vooruitgang en Kfezer § I IJSSEL DE SCHEPPEU Secretaris kt Gebruikt teeds de WERELDBEROEMDE ra Superior Druiven BorstlioniDg Eztract Eenig helpend n a do n I middel tegen verkoudheid astma keelpön kink en slgmboest bronchitis n alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige labrikanten H N VAN SCHAIK Z Flacons van 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Bonlngbloem Verkrygbaar bij Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 Oomla A LATEN Sr JV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal ü 12 ta Gouda A UÜÜMAN A oorrfrecA P1NK8E Nieuwerterk a d IJul A N van ZE88EN oon hovm i Th TOltKEN Boikoop B v WIJK Oti i wa r A BOHEBU io A P W V EUK Oudewater K vak dbk HEIJDEN te Reeuaijk P T d SPKK MotrcapelU O v D STAR Waddingêvetn Wed J HOLST Waddmomm M KOLKMAN Waddinffiveen P A u GROOT Oudtuxder k o JOiHiü Oudewaler J P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKER te Bmschop W i VIISCHU1VI G Laat ü niet misleiden iaat AbdIJ Siroop Het kloosterSa cea PoM o 16 lVbestaat niet Ii s Siroop van geenerlel waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOMINKMJHE FABHIEKBIV Voedeit nw Fee met de xuivere murwe merk 8ler en f uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dlploma Parlja 1900 Negen Gouden Medaille ru wur ti nnn iw fi K i M f U fi m Oflittia I 4 otl A knQlitlB enverttarktndeKINA W tegeniwakle VgUllltt a V VIIC 1 blJ Undimi ah voiwusenen ebrAUD lutt tlechM i pUiTertcrinc senuwboordplln ttr rerrtarklnK na xiekte of kraambed koortt e hare gwolgao QUINA LAROCHE PERRUQINEUX in hal bijlander tegen Bioedgabrtk BteakMÖtal kwalen van Krltlaebeo laafttjil eni Verkrijgbaar m flacon a ƒ L90 en L FllfCat 4 ara Toadsaain Tarfl rk nd aannnum vanMnaak voordacellJkKhicb atk l ll il v wvov 1 kindaran iwaklian en klleiMhUfagaataUan icec aan la ba tien Au flatMkiiie£Sc dnnk bi itoonUsMndcr gUfTart voor BdigeUBsen en klelo landeren F ChsmlMh culven Prif perbttHHKgr i 70 A H fiffcJCOoXn Kgr O BO Door OcncMh alK iHC n anbcwolvn Met E r DIplomB en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN i bouoi a Kfr 0 00t Melksuiker C a w f £ 2 1 Ac4tima icrafpiff Afl H rooken eener h T Clnrctte U MldMnde iet beatrü ding van de bflTlpte aumnm Ton Aitiun etc ui öoosjci A 0 80 on y O ö voor Itinderan bewijun de l fnurliiéi bonboiii v n KRAEPELIÏK HOLM beUngnjke dientten dur de vonn voor het kind b e riyic en de imaak aangenaam u Prijiper doosje O OOcn 0 50 Wn1tmj f PAc4illAC heemeen erkend ala het BESTE huuintddtl y Vertowlheld en Keilp het U n ten siymoploaaend en ▼ eraaehtiênd middel by ultDemeodhetd nltslnitend in Hl l o IcKhjes ve 1trijgl ftr Pnjs 0 30 per fletchje 0 frw arat H tvm KRACPELIEN Jc HOLM te Z M Mm mUm PMtMÜm tnn KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 1 Gm BETER adres voor alle soorten SCHOEI WI Rlv dan het tarJbnibanlscli Schoen eo UimBiüamijn KLLIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SIHITS Alle reparatiën en aangemeten werk f Wie iekur zgn wu d Kchtn Clk I Caca te ootrugsn leHOMge t en na vals proefoeniiageB ki 4ea baiidal gekomen ooder den naan ém 1 uitvinden Dr Hiobaelis venMnHfd 1 9f i beate nucbines in het wnddhe 1 nnad Mnkbliaaemeot vao Oabm Stoftwwok t Keclen iwHw Kikel Cacao n vierkanten bosam Deie Eik l CK o it met melk gtkookt eeu angenams gazooHa dniik tooi 4k f Mlijkach gebruik een i 2 üieol ab im t poeder voor een kop Chocdata Ah geneeskncbtige drank b j gmd m diarrhee ileciita met water t gikralkea Terkrijgbaai by i TocniaaBiti H t Apotbeksn es f130 c 0 0 ftAsP Oenentlvtrttgenwoordinr nat M hmd Jullui MattenklMN imnterdam Ealveistiaat lAS Zenuw en llaa jflijders wordt nit overtaiging als een werkeljjke hulp in den nood het boek aanbeToIen Na ontvangst van adres per briefkaartvvorlt dit botikjü franco per post toegezondcQ door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommol wMuQl QI Bokroond Te toou VÏ RHHl BtellmgSohoAnmakery illlHaMH s H ge Ang Ifite Oarian Droceryaa eaa Ifen leHe ad op naam en fkbriakamark A enti W SH4MMi AnÜMm oad Weieldbtroenule BohoeDAppre tanr Llparin Batin eni lyn da buto mlddalen voor bet loader laoeita keurig poolw ras alle irfftrt aa wmmmmi Hen wnnlt veriocht op t HERK te letten DIT HET MaOUUN VAH Na IIAVËNSWAAY ZONEN QORmCHBM Ueie THEËSN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vy twee n en half en alt Ned otu met vermelding van Nommer es iPrgs voorzieu van nevenstaanii BMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAART Li WILDHANDELAAB 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor de leverantie van alle soorten Wn WILD en GEVOGELTE voor extra Diners enz enz Verzending f r a n c d door geheel DERLASD Vraag speoiala prijaconranl i e Isgevii g De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter openbare kennis dat de op den 6en dezer by hem ingeleverde opgaven nn candidatcn voor de benoemiiig van ee i T id van de Tweede Kamer der Staten Ueneraal op de Secretarie dor gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd dat alschriften daarvan zyn aangeplakt aan den Korten Groenendaal b j de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gondn den 7 Juni 1905 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS KEl MStiKVI G Do BURGEMEESTER der gemeente Ooada Gezien Artikel 05 der kieswet Brengt ter openbare kennis dat op Vrydag don 16 Joni e k tusschen des voonniddags acht en des namiddags viJl nren de stemming zal geschieden ter vervulling van eene plaats in de Tweede Kamer der StalenQeneraul waarvoor candidaten zijn Jhr Mr W Th C van DOORN De H GORTER A P STAALMAN Mr S de vries Cz En herinnert aan den inhoud van Art 128 van bet Wetboek van Strafrecht luidende H j die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar Gouda den 7 Juni 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UuitenlaHdscb Overzicht In weerwil van het uitgevaardigde verbod vindt heden het congres van burgemeesters en van alle vertegenwoordigers derZemstwo s in een particuliere woning te Moskou plaats Het zal beraadslagen over de vraag welke maatregelen genomen moeten worden in verband met de nederlaag van Rodjestwonsky De opdracht aan de rijkswerven aan de Oostzee om terstond te beginnen aan den bouw van een nieuwe vloot voor Rusland FEViLLETOJM DS DOCETIB VAH DEI SOHISFSHAFITIIir 68 We zullen daarginds om te beginnen eerlyk deelen en dan komt ge hier terng om bedaard nw zaken verder te regelen Labanère nam het voorstel aan hoewel niet zonder eenige verbazing over al het geheimzinnige van dit overhaast vertrek Met de schikking z elve was hy trouwens zeer tevreden want hy vond in de geheele geschiedenis iets avontnnriyks en romantisch dat hem op een eigenaardige wijze aantrok Ga nu vooruit myn vriend zeide Dnprat bet is een klein geel geschilderd jacht Hortense geheeten en het ligt aan het uiterste gedeelte van het havenhoofd We volgen n dadelgkl Labanère ging heen en toen hg wegwas begon Dnprat in stilte te weenen Wat deert n papaP vroeg Miqnéle Niets Ik zie er tegen op dit huisje te verlaten gKoman we hier dan nooit waar terng t Neen kind I Waarom niet F zal als de Tsaar het advies van de betrokken commissie uit de Admiraliteit volgt zich uitstrekken tot de schepping van een scheepsmacht twee en een half maal grooter dan de in dezen oorlog verloren gegane De bouw zal 15 jaar duren elke drie jaar moet een divisie worden opgeleverd Er is intnsschen in scheepsbouwkringen groot verzet tegen dit plan omdat men het wenschelijk acht af te wachten welke lesson uit den zeeslag van Tsoesjima te trekken zijn voor den bouw van een nieuwe vloot Men wijst daarby op het feit dat de in het buitenland gebonwde slagscbepen Retwisan en Tscsarewitsj ondanks alle torpedoiaanvallen en geschntvnur waaraan zij Rebben blootgestaan nog boven water zyn terwyi Rozjestwenski s in Libau en Petersburg gebouwde schepen binnen onkele nren zonken Verschillende deskundigen verklaren dat trouwens de laatst gebouwde Russische slagachepen slechts geducht op papier waren omdat by hun bouw de grondregelen van een gocdo vlootconstructie uit t oog zyn verloren Admiraal Togo seinde over den zeeslag van Tsoesjima aan zyn vloot De toekomst van onzen staat hangt van dezen slag af van alle man wordt verwacht dat hy zyn niterste best zal doen De Westminster Gazette geiyk andere bladen t lag voor de band herinnerde aan Nelson s boodschap by Trafalgar Engelaod verwacht dat allu man zgn plicht zal doen en vond geiykenis Is er echter niet een wezeniyk verschil f vraagt nu in het genoemde blad Massingbam In den vorm is het eene duideiyk een navolging van het andere ofschoon in onze ooren alle poëzie in Nelson s woorden zit terwyi de Japansche order die echter ongetwyfeld by de vertaling geleden heeft erg bg den grond klinkt Maar zyn ook niet de gedachten in wezen verschillend f Nelson bracht in een half dozyn magische woorden voor de oogen zyner zeelui het schouwspel van dit land by den slag toekykende d w z van de onzichtbare maar levende schare van moeders en vaders en beminden thuis De Japansche gedachte is veel afgetrokkener en zou meen ik op geen Europeesch ras indruk maken Den Japanschen zeeman wordt alleenigiyk op de toekomst van zyn rijk gewezen Dit is voor ons en voor alle beschaafde menschen een offer aan een afgod een voorstelling die ver uit onze verbeelding ligt hoezeer een zekere school van schrÖTers redeneerende meer van het standpunt der insecten dan dat van menschen ons daarvan onder den Ouprat liet de vraag onbeantwoord en nn was het Uiqnéle s beurt om te gaan schreien Ga nu naar boord kind ga naar nw Victor ik volg u dadeiyk Het meisje ging heen en liep zeer snel Ze had dan ook in bgna een half nar Victor niet gezien De zon was ondergegaan en het begon duister te worden Toen Dnprat alleen was en zich voor niemand meer behoefte in te houden brak hy in luide jammerklachten los Dit huis was hem lief byoa heilig geworden Het te moeten verlaten scheen hem toe de belft van zyn bestaan te moeten prysgeven Een groot half nar bleef hg ronddwalen om één voor één van alle kamers naar inzonderheid van de grgze kamer afscheid te nemen Hy streelde daarbg zelfs de zware meubels die hg wel verplicht was geweest hier achter te laten En al de vogels die zoovele jaren lang gezwegen hadden schenen op dit uur zich tot zingen gezet te hebben tot een harmonieus gezang met geheimzinnige stemmen als uit te verte die Duprat het hart vaneen scheurden O dit nn zoo sngdende en smarteiyke lied nit het verleden t Eensklaps werd daarboiten met forsche hand de bel overgehaald Daar was iemand I indruk trachten te brengen De vraag is hpe lang zal Japan dat begrip bewaren van de waardeloosheid van het individueele leven in vergeiyking met het belang van het toekomstige sociale samenitel P Zal het de aanraking met de beschaving overleven P De voorzitter van het Engelsche Lagerhals Gully kondigde onder betuigingen van hulde zijn aftreden wegons zyn gezondheidstoestand aan Minister Balfour verklaarde voornemens te zyn morgen een motie van dnnk aan den voorzitter voor diens diensten voor te stellen tevens behelzende het verzoek aan den Koning om hem tot peer tn verheffen Men verwacht dat de onder voorzitter Lowtlier in Gally s plaats tot voorzitter zal worden gekozen Volgens aanwyzingen die van bevoegde zyde Bchijneii te komen zou de geheele Franscho ministerraad van gister aan de algemeene bnitonlandsche politiek gewyd zyn geweest De Marokkaansche qnaestie zon daarby slechts als een der belangróke factoren van oriëntatie zyn beschouwd Om deze politiek te bezegelen werd er bö Rouvier sterk op aangedrongen de portefeuille van Buitenlandsehe Zaken deSnitiel t aanvaarden en Financiën aan een anderen titularis op te dragen Rouvier heeft onmiddeliyk de leiding van den dienst op het ministerie van Buitenlandsehe Zaken op zich genomen Frankrgk heeft een groot verlies geleden door den dood van den hertog d AudiftretPasquier lid van de Académie fran aise De hertog d Andiffret die in 1823 geboren was bekleedde sinds 1845 een hooge betrekking bij den Raad van State maar gaf deze op toen de Juli revolutie de regeeriog omver wierp Gedurende het keizerryk deed hü zich voornamelijk kennen als verwoed tegenstander der keizeriyke regeering Nadat hy in 1871 als lid van de nationale vergadering was gekozen wist by zich daar spoedig te doen kennen als een hoogst bekwaam vertegenwoordiger die echter zgn oude antipathie niet kon vergeten zooals biykt uit de bekende heftige rede van beschuldiging die hy den 22en Maart tegen het keizerryk hield Op 15 Maart 1875 werd hy gekozen tot voorzitter van de nationale vergadering en in hetzelfde jaar nam hg een zetel als onafzetbaar senator in Hy kon worden be Duprat rilde Hg waagde zich aan een der vensters Hy meende de steek van een gendarme te zien Alle duivels I O zeker het waren wel degelijk gendarmen Bg instinct verborg Duprat zich in een kast In naam der Wet doe open I hoorde hy Een htnge tusschenpoos van stilte Toen plotseling het gelnid van krakend hout De deur word met geweld opeii gedrukt Duprat zocht een dolk een geweer het deed er niet toe welk wapen In zyn kast Er zyn van die oogenblikken waarin men geen tgd tot nadenken heeft waarin de anders meest onschadelgke mansch iedereen zou kunnen dooden die zich op zijn weg had geplaatst Er klonken zware treden op de steenen van de vestibule Het was Duprat of de aderen van zgn hals zouden barbten Eerst naar de eetzaal gebood een stem En daarop een veel zwaardere stem Gendarmen bewaakt de deuren 1 En toen P Hoe vreeselgk beefden toen de handen van Dnprat De oogen brandden hem als vuur in het hoofd Als hg dien menschen eens de redenen ran zyn misdaad bekende wie zon ham schouwd als de laatste vertegenwoordiger van bet liberale Oriéanisme De toestand in Noorwegen is nog altoos niet opgehelderd En de spanning vermeerdert met den dag Het Noorweegsche Morgenbind schryfl De tyd nadert waarop do gebeurtanieson in den Noorweegschen staatsraad die den 27 Mei in het slot te Stockholm gebonden werd tot gevolgen zullen moeten leiden En daar men beslist verwachten kan dat de beide partgen op haii standpant zullen biyven staan zyn er voor de oplossing der qnaestie slechts twee alternatieven Het land moet bestuurd worden En daar de koning geen regeering kan vinden en de thans aan bet bestuur zynds rogeering niet kan dwingen om te biyven is ar geen andore kans dan deze een koning tonder regeering of een regeering zonder koning Het eerste is naar de Noorweegsche grondwet uitgesloten Daarentegen kunnen volgens artikel 13 der Grondwet een der Staat ministers en minstens vgf leden van den Raad van State in naam van den koning de regeering voeren Men heeft dus volgens da Grondwet een rogeering een volkomen bevoegde regeering die op de hoogte is en reeds aan het bewind En daar de koning niet zonder ministerie regoeren kan doch tevens verklaard heeft dat hy geen ministerie kan samenstellen zal het de plicht van do regoering volgenn art 13 der Grondwet en van de Volksvertegenwoordiging zyn om te trachten weer normale toestanden in het leven te roepen Want het administratieve bestuur kan niet Btil staan Sr moet een regeering zyn Sedert enkele dagen heeft te Rome het tweede algemeene congres der radicale partg plaats De debatten zgn nu en dan zeer levendig maar de vredo is toch niet gestoord Alle kwesties van politiekon socialen militairen en godsdienstigen aard zgn ter tafel gebracht Onder de eerste gaf tot veel gedachtenwisseling aanleiding de vraag van de autonomie der gemeenten Het congres nam met algemeene stemmen ten slotte oen motie aan waarin de wonschelgkheid wordt uitgedrukt van de meest volkomen autonomie die slechts onderworpen is aan het toezicht van een onathankeiyk magistraatspersoon Ook werd een besluit ten gunste van het referendum genomen als een bolwerk tegen mogeiyke ja zelfs veel voorkomende buitensporigheden der in sommige gemeente durven oppakken hem veroordeelen ongunstig beoordeelen zelfs wie P Men was de grgze kamer genaderd Daar bevond zich Duprat Zoek in die kast I gebood do ware stem van daareven Toen ziende dat zgn schailplaata ontdekt was sprong Dnprat op Met een schok duwde hg de kastdeur open wierp een agent omver en sprong in t zelfde oogenblik nit het openstaande venster Arresteert hem 1 klonk het dreigend Men hoorde het trekken van sabels Ik heb hem riep een der gendarmen die by de deur op post badden gestaan Maar Duprat ontsnapte Met de vermetelheid der wanhoop vloog hg als een wild dier vooruit Een andere gendarme wilde hem op het voetpad den weg versperren Met een vuistslag togen het hoofd liet Dnprat hem tegen de helling omver tnimelen Er klonk een schot t Was een revolverschot van den omvergeworpen gendarme Duprat rende voort Getroffen f Neen Steeds rende i voort Wordt vervolffp