Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1905

Woensdag 14 Juni 1005 44ste Janrgan o 0745 mimm mum JMeuwS on AdvertentiMad tmor Gouda en Omstreken Teleruvn a 83 A D V E R T E N T I E N worden gepl iatst van 1 5 reg els A O Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden lierekeml naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des inid i t eleloon ilo S De Uitgave dezer Courant gesphiedt dafjelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De riJH pei drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 AlkiHiderlijke Ilmlpr i V 1 V C E l K N uiYcfe V cfor aJSron f e Ober a ins f einfySm Tafeldrank Van h£ ninklykef uis derXeder ant en Gebrixikt teed de WËRBLDBEROEIiaDS Superio Druiven BorstboningEztract Benig helpend an a doeiul middel tegen Terkondheid astma keelp n kink en slijmhoest bronchitis n alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten mHkêg H N VAN SCHAIK k C Flacons van M O Kon Stoomfabriek De BoningMoeM Verkrij baar bjj Firma WOLfF Co Westhaven W a m lii A L TSSSTB JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veemtal B 12Ö te ffo do A BOÜMAN oir r PINKSK Nimaeritrkad IJul A N tas ZKSSEN 5c ooiikMtn i Tn T0RK8N Boti op B v WIJK Oudwm er A 8CHEBB o k P W EDE Oudmmter K va d HEIJDEN te lUmmjk P v D 8PKK JUotmiptUi D V D STAK Waddmgivem Wed J HOLST iraddmdKan M KOLKMAN Waddingntm P A di OROOT OudtmtUr A o JONOH Ot iei i T J P KASTELBIN PoUbro4ieni mi D BIKKER te BtMdwp WAAnSCnCWIWC Laat U niet railleiden ioox AluHi Siroop Het kloosterS m n Pa o 16 iybestaat niel rl Siroop van geeneHel waarOe AÜVEIITEJNTIKJM Afwezig de lih Prince Nederhorst van Eijlc en Fortuijn Droogleever allen met Iccnnisgeving De notulen der vorige vergadering worden gt le en èn onveranderd goedgekeurd Do Voorzitter deelt mede dat door öcd Staten zgn goedgekeurd a liet Haadsbegluit van 1 Mei jl no M tot het doen eoner betaling uit een pofctvuor onvoorziene tJitgaven der gemeentebegrooting van l JOö b bet Raadsbesluit van 19 Mei jl no 15 tot overneming van de van Pers jnstra it ineigendom en beheer van do Oemeente c bot kohier voor de pi dir bel naarbet inkomen dienst lUüü vastgesteld den 28 April 11 Worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport der randscoraniissie belastgowee t met bet onderzoek van de rekeningder dd Scbutterg over 1904 tot goedkeuringndvisceronde Do Voorzitter Ik zog de commissie dank voor het uitgebracht rapport en stel voor dit met do rekening tor vii ie te leggen Aldus besloten Het verslag vun den toestand van betLager Onderwijs Ter visie Een brief van den heer II G vun Meur ontslag nemende als lid dor Commissie van Toezicht op het Lager en MiddelbaarottderwUs De Voorzitter D heer van Meurs heeft in beide commissies voor bet onderwijs zeer veel diensten verleend het zul zeker den Knad leed doen dat hQ genoodzaakt is ontslag te nemen Aangenomen voor kennisgeving 4 Een brief van B en W daarby a mbiodendo bet Ie suppletoir kohier van schoolgelden op de burgerseholen f Een brief van B on W tot afwijzing adviseerende het verzoek van M M lielonje Jr om geriolecrde grond 4 on 5 zijn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld ü Een brief vun B en W ter begeleiding van een adres van E J vun der Heiden tot hot aanleggen van een weg nanslnitondo aan de Van lieverningblaan 7 Kon brief van B en V duarby aanbevelende de marktmeester J T Imbolz definitief te benoemen i en 7 ziJn gedrukt rondgedeeld en worden tor visie gelogd H Een voorstel van de Commissie vanToezicht op het Middelbaar Onderwijs ombot personeel der leeraren uan de Avondschool voor Ambachtslieden met een leeranr to vermeerderen en het salaris van denndsistcntloernur Ijugthart met f 50 te verboogen Ter visie Een voordracht voor brngwachter aande brug op de Kaam daarop is geplaatst Ioh Jongonius Ter visie Een voorstel van B on W tot oninvorderbaurvorklaring van oenige aanslagen inde plaatsolijko belasting Tor visie U Een adres van N A van der Keeen 24 andoren houdende klachten over hetruw en onbedachtzaam rilden in de Kuiperstraat Ter visie 12 Een adres van H AM Duijnsteo verzoekende vergunning tot het plaatsen van een waranda op zijn stoep op de Markt In handen van B on W om advies i i Een dankbetuiging van J Vermcy betreffende do hem verleende gratificutic Aangenomen voor kennisgeving Aan de ordo Do samenstelling der stembureaux voor do verkiezing van een lid der Tweede Kamer van do Staton Uenera il voor het boofdkicsdistrict Ooudn Benoemd worden In het Istu district lot loden de bh Jongenburger en v d Velde In het 2de district tot voorzitter de heer J van Ottlen tot leden de bb Dessing en van Eyk In hot 2do district tot voorzitter de boer Engels en tot leden do bh Herman en Vingorling Aan do orde De rekening over 1904 van a de Volksgaarkeukoi b het Hoffman s Gesticht Worden goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot onbewoonbanrverklaring van woningen in do wyken O en K en tot vaststelling van een plan ter verzekering van de gcloidelgke ontruiming dier woningen Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verwerping van een aan Ie gemeente vermaakt legaat Wordt goedgekeurd Anii de orde Het nfwüzend preadvies op hot rerioek van dpn beer T don Hertog om railing van grond aan hot Nionwo Vcerstal De beet Vingorling M do Voorjitier Ik bob oen onderwek ingesteld en deel niet de be wnren die door B en W lyn opgegeven ik zou vooralsnog daaraan willen tegemoet komen De Voorzitter Ik verzoek n dit voorstel scbrifteiyk te doen maar geel id overweging uw voorstel in dien geest te doen dat het gerenvoieerd wordt naar B en W De beer Vingerling Ik stel voor dit naar B en W te ronvoieeren opdat een nader onderzoek of overleg alsnog kan plaats hebben Dit voorstel wordt in stemming gebrarlit Voor stemmen de bh Herman van Itcrson Dessing l Issel de Schepper Vingerling Muylwijk Donker van de Velde van Galen Vergeer en de Jong Tegen stemmen de hb Engel Noothoven van Goor Ln er en Jongenbnrger Het voorstel Ving 3rling is aangenomen met 11 tegen 4 stemmen BEÏÏES YAN ROTTERDAM ZATERDAG U JUNI L K H K Staatdeemnqen PoKTuuii Oblig Se Serie fr 050 i 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 KosuHU lwang Dombr Obligation 47 96 4 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 oi uMHiA Geconsolideerde Buitenlundscbe Schuld Kecepis L 100 IV 241 lïypothtek BaitkenPandb idem idem 4 99 Pandb Uottcrd Hypb 4 101 Pnndb Kolterd Hypb i 97 Pandb Htandaurd Hypb 4 100 Pandb Stedoluko Hypb 4 99 Pandb Illreclitsohe Hy ib 4 100 Pandb Wefctlandsclie Hypb 4 100 Pandb Züid Holl Hypb 4 J Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypl 4 100 Pandb Nedcrl Hyp Pand briefbank 4 99 Pnndb Ned Schoeps Ilypb 4 101 Bowy en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 9ü Pandb Batnalscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypollieekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb a J8 Pandb Oed Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorweijleenimjen IiAi iB Oblig Znid Iluliaanscho Spw Mu A H MWI PremUleentiuien bbLüiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 S h epvaart faatnchnppljen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Diversen My tot Expl Laan vanMecrdcrvoort 1902 89 Burgert IJke Stand GEBOREN 7 April Willem oudersTv van dor Steen en M W Jager 8 Maria ouders P de Jong en J van der Speld 9 Matlhys Murtinns ouders J H VVio or en A Heerkens Christiaan ouders J Snel on J Weivers ONDERTROUWD 9 April A van Leeuwen en J R de Graauw L J Zyieman on ü Dorlland E Scbmitz te Amsterdam en E Kromme Hoordreoht GEBOREN Gerard ouders H Dullemeijer en G Verwaal Arie Gcrrit ouders H de Winter en K Diepenhorst OVERLEDEN E van den Bosch weduwn van D Fober 76 C Loendersloot 61 j W Kleön 76 j ONDERTROUWD J Poot te WaddinivéSn en M Tuinder GEHUWD J Kandelaar en C H Kool W Bloot en M Spruit D C van DiJk te Snolrewanrd en A M Hoogendoorn De üoiivcaiilés IN HIAI TELS Cosliiiues llloHScn Kokken en l ri iioir i A A U S iffi l j j utyrc A nakkelylul pottunldiM mor Hmr m voonl d mM tQ lOodtnctuMttwarJ U d Afnntuar TU e Wlllw 4 e r tril wHi Str 14 Mm Itlti foW WlVV on nuni n hibli lnni rtt ÖSK lyn voor het aanstaande Seizoen in teer groole Iceufe ontvangen van do goedkoopste tot de beste soorten L€Oll ILVItME LIK 1 JEN Iste 80 U I PER FLESCH Cent a 2 le hOORT PER FLESCH 45 Cent AuDbeveleiid L VA DER BEEK Jr LANGE TIENDEWEG D 29 van ouds DE MOLEN HULSTKAMP Oude Jenever Aanbevelend Pirma C Lourens TELEFOON No 98 Verkrugbaar in flesscben 50 ets T 5 et en f bil H H Apothekers en Drogisten het op het merk ANKBHl F AD RICHTER Co Rotterdam Wfi £ a Te Gouda bg C LUGEH Apotheker Markt en by WOLFF L Co AVesthaven 198 De benoodigdheden om S lit r heerljke Vruchten Limonade Ie maken als FRAMBOOS CITROEN en SINAASAPPEL znn bS mg in terlgke doosjes ra t gebruiksaanWflzing vertti ggbaar voor 25 cents per doosje J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA P P SOOS Tiendewei 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie van de nieuwste artikelen in ALBOID IfBrnililielJ eo Verzilverd Brilliinnia lelaal Êiristttl en iilmwevk gemonteerd met NIKKEL Messen Lepels l orken en alle soorten Huishoudelijke Artikelen in gegalvaniseerd en geémaillecrd gzer V E R D E R BANGLAHPEN TAANDE LAHVN ENZ ENZ Echte Oude Jeneror Nightcap p HOPPE Verkrygbaar aan de Buffetten Van M PliirltniH Unutn en bg M PEKTER8 Jz Let up caehtt en knrHraH l Zenuw en llaa flijders wordt nit orertui ing ais een werkeljjke hulp ia Ion nood het book aaniwrolen Na ontvaiigst v n adreti per briefkaart i or It l t boekje tranco per post toegezonden door BLOKPOEL S Hoekh Zattbommel VERKIEZING van LEDEN van den SEMEEUTEBAAD De BURGEMEESTER vau GOUDA Gezien de artt 4 5 en 7 der Gemnontewet beoevens art i van bot Koninklyk Beslait van den 8en Mei 1897 Staatsbhid No 144 doet te weten dat in de diie Kie sdistticteii waarin do gemeente Gonda is verdcld de v rkit ing ten gevolge van periodieke aftreding van twee Leden van den Gemeenteraad in ln t eerste district van twee Ijeden Tn liol tweede district en van twee Leden in het derde district zal plaats liebbi n op Dinsdag 27 Juni e k dat op dien dag van des voormiddugs negen nur tot des namiddags vier nar h iien knnnsn worden ingeleverd de bij art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van andidaten waarvoor de voorgeschreven formnlieren van af beden ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkriigbaar züii en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocbt zyn door Üiirgemoester en Wetboftders h bepaald ojt Vrydu den 7en Jnli e k en de liersteinmine oo noodig op Dinsdag den IHfu Juh d a v GOUDA den VM n luni Ii 05 De Burgemeefiter vournoeind R L MARTENS Uultenlandscli Uverzichl Üe antwoorden van Japan en Rusland op president Roosevelt s vredesnota zyn gisteren te Washington ontvangen Beide Staten aanvaarden het voori tel van den president beide betnigen den president erkentelükheid voor zün aanbod en medewerking De tek t der antwoorden is niet gepubliceerd Frankryk heelt de pogingen van president Roosevelt van den beginne gesteund en zyn machtigen invloed gebruikt by zyn bondgenoot om bet voorstel te doen aannemen In het antwoord van Japan aan president Roosevelt wordt gezegd dat Japan in het behing van de geheelc wereld m van Japan zelf het herstel van den vrede met Rusland wenscht op voorwaarden die den voortdnnr hiervan volkomen zullen verzekeren De keizerlyke regeering wil in antwoord op FEVILLETOS DEDOCHTZB VAI HM SCBSEFSXAPITSIir 67 Heb myn kind lief dat smeek ik n I Zg heelt troowens niets ijedaan waarmede zj uw liefde zon hebben verbeurd Zö verdient OW liefde ten volle ik bezweer het n Heb haar lief Als ik dat maar weet zal ik Kelnkkig zjjn ook al heb ik mü tegenover n niet kunnen rechtvaardigen Ik blijf in uw oogen een moordenaar het zjj zoo Als t u hindert aan mjjn zjde te leven welnu dan zal ik heengaan en elders leven ver ï n n verwijderd Als ge mj maar vergunt van tijd tot tijd mijn kind te zien Ik geloof dat ik zelf onder zulke omstandigheden nog gelukkig zon ijn Iemand die maar voortdurend door een onverbiddelijk noodlot wo dt vervolgd leert zich langzamerhand met zoo heel weinig tevreden stellen I Maar mjjn God riep Labanérc wiens gevoel van afkeer thans geheel had plaats gemaakt voor innig gevoeld medelpen als uw dochter gelijk door u beweerd wordt volkomen onschuldig is als zji nieU heeft gedaan wat haar ooit door iemand zoo president Koo sevelts raadgeving gevolmachtigden benoemen die mot de Knssische gevoliii ichtigden zullon onderhandelen ter vastslt lhng van du vredusvoorw iarden reehtssticeks en uitsluitend lu s h U de beide üorlogvooiende parlijeii ten lydt en ter plaatse als door beide partüeu wenscholyk wordt geacht Do Petcreburgsche Telegraafagentuur meldt Het ontwerp betreffende een volksver tegen woord iging zou oorspronkelyk na bespreking in den ministerraad in een by on dure cüminis sie gebracht wolden waaiin vertegenwoordigoia van de Zein itwo s en van de steden zitting zouden hebben Dit plan is thans wegene don van vele zyd u vernomen wensch dat de volksvertegeiiwüordigers zoo snel mogelyk bgeciigeroepen ouden worden opgegeven Het ontwerp wordt nu na de be prekin in den ministerraad en de goedkcuiing dooi den Tsaar gepubliceerd als mauiferil of als aan den Senaat gerichte oekase Uit de elknndet op elk gebied tegenspre kende berichten worilt langzamoihand een aak duidolyk nanielyk dat de president der Amerikaansrhe Republiek krachtige pogingen heeft aangewend om lapan n Rusland te bewegen met elkaar over de vrede svoor waarden te spreken President Roosevelt heeft hen gewezen op de groole nadeelen die de vooitzotting van den oorlog met zich brengt en drong er op aan dat Rusland ten minste do Japansche vredesvooi waarden zal boeren Welke voorwaarden Japan btelleii zal kon do pre sldont niet mededeelen al seinde hy dat de Japansehe rogoering in een gematigde kalme stemming is zoodat de Tsaar de onderhandelingen gerust kan aanknoopen Uit een beiicht in de Morning Post blykt dat Japan weigerde zich vooraf over de te stellen voorwaarden uit te laten Korst als do Russische en Japansche govolmaehtigden tegenover elkaar aan de groene tafel zitten zal Japan overtuigd zyn dat het Rusland ernst is dat bet werkelyk vrede wil Toch acht president Roosevelt het mogelyk ja zelfs waarschynlyk dat Rusland op zyn denkbeeld zal ingaan Er zyn nog eenige byzonderhedon te regelen maar te Wasbmg ton hoopt mon Maandag in staat te zyn I kannen verweten worden Neen by Ood niet Victor Welnu in dat geval Wilt go dat ik spreken zal Zeker O Wees voorzichtig t j hebt natuiirtyk als iedereen ook maatschappelijko vooroordeelen I Gü zult bij u z lf zeggen In de eerste plaats m jn ioer Dnprat dat ik Miquéle boven alles liefheb Als ge mi bewijst dat gy niets hebt gedaan en dat zy niets heeft gedaan wat ik met do hand op het hart slecht zon moeten noemen wclna dan 0 niets dat kan ik n bezweren bfj al wat heilig is bezweer ik t n Waarom hebt giJ dan dien Griffonny gedood Duprat bracht zijn lippen biJ Victor Labauére s oor en fluisterde hem vier vijf woorden toe Labanére deinsde terug Ziet ge nu wel f riep Dnprat met een hoonlach Luister en beef niet zoo Ik zal n alles vertellen Ik heb m misschien vergist Ik ben zoo diep ongelulckig Die Grif fonny had opium of wat dan ook gemengd in de soep of in het drinkwater van mjjn dochter aan d table d hijte des nachts is hg in uw kamer gekomen heeft de gemeenBchapsdeur van die kamer en vau die waarin m te deeien d it de boido regeenn eii toestemmen in het laiiknoopen van underhandelingen over de vredesiiroliminaireii Do Prfiident hoeft Washington voorgesteld als plaats waar de gevolmachtigden elkaar zouden kunnen ontmoeten Maar wanneer Rusland en Japan geen gebruik willen maken van zyn goede diensten of een andere plaats voor de oiiderbandelingen zouden kiezen ou Roosevelt zicb toih verheugen iels te hebben bygedragen tot hot herstel van den vrede tot bet doen eindigen van den bloedigen en betrourenswaardigen stryil m Oost Aziê Hieruit blykt dat Roosevelt geen stem wil hebben in het kapittel en teven ook dat liy het lief it zou zien dat Rusland en Japan sauicn tot een vergelyk kwamen onder bomoenng van derden Het doet aangenaam aan to lozen boe de ailikeloii 10 en II van de wet op de scheiding iu keik en staat Zaterdag zyn aangenomen iii een vorm dio door de samenwerking van vele elementen is tot stand gubracht Volgens den oorspronkolykon tekst zouden hot ryk hot departement o de gemeente eigenaren worden van de kerkgebouwen en pasiorieen en zouden dozo publieke lichamen om de 10 jaar dio gebouwen kur nen verhuren aan de voreenigingen voar den eeredionsl it it was een regeling waar van allo kanton bezwaren togen weiden nigobracbt en niet alloen van de zydo dor oppositie Donderdag had o a de socialist Augagneur er op gowezon hoe deze regeling in sommige goim onten aanleiding zou kunnen geven tot een voortduronden stryd over de kwestie ol er zooala Augagneur bot uitdrukte een goineentelyk concordaat zou worden gesloten of mot Niet aan de gemeenteraden moest deze kwestie ter beslishing worden gelaten maar de wetgever moest een regeling troffen voor goed voor allo gemeonten geldig Augagneur trok ten slotte evenwel om redenen die buiten dezo kwestie staan zyn amendement in Hoeds is medegedeeld dat de Kamer Donderdag besloten heeft het amendement van i iandin m beiaadslaging te nemen tegen don zin van regeering en commissie Elandm wilde die publieke lichamon verplichten voor een ttjd van WJ jaren de kerkgebouwen to vet huren aan do vercenigingon voor don eoredienst voor een jaarlykacbo buui van 1 frank De coninHs sie heelt zich mar den wenscb der Kamer gevoegd en een geheel nieuwen tekst ontworpen in den geest van bet voor myn dochter sliep opengebroken en de slapende Miquéle weggedragen Om half een toen ik thuis kwam zag ik den ellendeling miJn kind op het bed leggen na haar te hebben gekust Dat alles heeft hu mg bekend het monster O ik ben hem te Ijjf gevallen dat begrijpt ge I Wie zon t in mijn plaats niet gedaan hebben y BiJ a zag ik wapenen hangen tegen den wand Ik greep een ponjaard en toen de drift het opbruisend bloed o ge begrgpt wel dat ik hem heb vermoord niet waar t Was akelig gauw afgeloopen Als een waanzinnige stootte ik toe Als ik er nog aan denk breekt bet zweet mij uit O do ellendeling I Ik verkeerde in een toestand dat ik wel drie vier menschen tien misschien achtereenvolgens bad kunnen doeden Maar dat was voor ik tot bezinning kwam ziet ge I Toen ik begreep wat ik Pierre Duprat had gedaan begaf me mjjn verstand In t eerst wilde ik doen denken aan zelfmoord Maar later gevoelde ik zelf wel dat er redenen genoeg zouden bestaan om het denkbeeld van een zelfmoord in twijfel te doen trekken Toen sloop ik weer uw kamer binnen ik kende u niet ik had u nooit gezien nog nooit over u hooren spreken Ik ging uw kamnr binnen en greep in uw openstaande linnenkast Wat moet ik u nug meer zeggen f Het overige is n bekend stel van Flandin Ja de eoinmissio gaat in zokor opzicht nog vorder dan Klandin Volgens de nieuwe regeling zullen do kerkgebouwen pastorieim enz met de hyhehoort udo roerende zaknn het eigendom zyn van ryk dftpaitement of gemeente Dozo publieke lichamen zullen de gebouwen echter voor onbepaalden lyd afstaan aan do voreenigingen voor den oerediensl Het gebruik zal om niet worden verleend Do voreeniging voor den eeredienst wordt bolast mot hot volledige onderhoud ook met de gioote re parati n van de gebciQwen die aan baar tn gebruik zyn afgestaan De beschikking over de kerkgebouwen enz kan aan de vereenigingen slechts woiden ontnomen of op andere verevnigingon ovorgodragen in bepaalde gevallen als duar zyn onvoldoende zorg om die gebouwen fn stand te liouden ontbinding van do voreont ging hel goven vau een befltemming rroeffld aan den eeredienst en dergelijke Dü artikelen 10 en U waarin deze regeling is vervat zyn Vrydag mol enkele wyzigingon die aan het b ginsel nietrakW door de Kamer aangenomen vrijwol jonder tegenstand Da rogoering liftd zich met den nieuwentekst der ommis tt veroonigd Flandin zelfwas er moe voldaan Ribot kon er zich inbeginsel mee vereenigen Het ongeluk met do onderzeesohe boot houdt de gebeelo Kngelsche pers bezig Men vraagt ziih af hoe t ko nt dat er by geen mogendheid dio ondor eesehe booten gebruikt en enkoio in veel giooter getale zooveel ongelukken voorkomen als by ile KngelHcbe vloot Tweemaal ia er nu een boot gezonken met groot verlies viin menschcnlevens en eens is er oen gasoline ontploffing geweest waarby vorHchoidon mannen gekwetst zyn Toen de AH zonk was een andere onderzecsche boot on een torpedoboot in de buurt zo waren samen uitgegaan Maar mon merkte daar niets van bet on geluk De vier mannen zooveel zyn t er die gered zyn hebben hun leven te dankeu aan oen treilor die zo in het water zag Kenigen lyd dacht men aan boord van do torpedoboot en de andere onderzeescbe dat de AH alleen moeite had om weer boven te komen maar toen er een panr ontploffingen onder water plaats badden begreep men dat er een vreoselyk ongeluk was gobeurd Duikers hebben in den toren oen man beklemd gevonden Men denkt dat de boot gemakkelyk gelicht kan worden aangouien zy op rotsbodem ligt Jo ik was oen monster ik even goed nis die andere I Maar ik had huar oo lief ziet ge Ik had zoo ii behoefte om aan liiiar zi lu te leven en te droomen van de heilige als ik haar aanzag Kunt ge dat alles voorstellen y Men hadt mg begrgpt ge wel als een lagen moordenaar veroordeeld omdat ik niemand mjjn geheim had kiinneit open baren Ott eens na mijnheer zelfs in de oogen van mijn eigen kind zou ik een Inge moordenaar zgn geweest Labadére begreep maar al te gord hoc Dujirat zich in dü uogen van zijii kind alierininst had kunnen rechtvaardigen Wat heb ik niet geleden en hoeveel Igdik nog hernam Duprat uIh ik denk aandien nacht en aan de vreeselgke gevolgen de dood van dien i an uw arrestatie hetk ankzinnig werden van Miquéle de geheel onverwachte onthulling van haar liefde vooru mgn leuj ns tegenover het gerechtshof mgn eer geschandvlekt het graf van mgnheilige vuor altoos verlaten ik heb nietsdan deze rozenstruiken kunnen medenemeii mijn ünancieele ondergang miJn vlucht G mijnheer Ijabanéro als men n later spreektover iemand die diep ongelukkig gewordenis Zgn tranen beletten hem het voortgaan Wordt vinolgd