Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1905

Noorwe en zet krachtig voort wat het eenmaal bCKOii V rydag werd op de vuittint Akerülius met groote plechtigheid d Uiiievlag neergehaald en vervangen door de Neorweegsche vlag Wt wa het zichtharu bewjjn van het verbreken der Unie Kn do duizenden die aanwezig waren en het Nüorwcegnche volkslied zangen Jaicbten de statige verschijning van den Noorschen standaard zonder het Unieteeken luidruchtig en geestdriftig toe Alle Noren betuigen hun instemming met het besluit van den Storthing He gezanten van Zweden die van Noorscbe afkomst jn nonx n hun ontslag telegrammen van beroerndu Noren komen uit het buitenland in hot eerst van Bjórnslerno ijjórnson om do afscheiding toe te juichen Van alle zydcn komen adressen vol vaderlandslievende biitoogingen bü den Htorthing Kn Xondag on in alle kerken van Noorwegen de afscheiding worden gepuolicecrd en een bedestond gehouden worden voor het heil van het Noorwecgscho vaderland fjOger en vloot hebben do dagorder van Staatsraad Michielsen met instemming ontvangen Kn van kaap iridesniis lot de Noordkaap heerscht de grootste kalmt de meest vaste beslistheid Het volk is eenstemmig en overtuigd dat het irli strikt eliouden heeft aan de weiten Men betreurt het slechts dat cnkelii huiteiilandsche bladen van revolutie spreken I e Noren beschouwen hun optreden niet als een revolutie maur als een volkomen wtttulüke en gewettigde houding Kn ondanks hut tele ram van dun Ko ning waarin guspioken wordt van oproerige houding der Noren zyn deze toch vol eerbied voor dcu ouden on persoonlyk beminden monarch Wat Zwüden doen zal kan eerst bekend worden nadat du liiiksdug up 211 Juni is bijeenguwocst Maar invloedryku Zwuudsche bladen tuonen nu reeds ingenomenheid met hot denkbeeld dat een jongere zoon uit het Huis Hernndotte don Noorweegschon troon bestijgen zal zooals Noorwegun wonscht Niemand in Zweden raadt dor Uegeering militaire maatregelen aan Mehalve enkotu onmogelijke voorslellon zooals de inroeping der beslissing van het Hot van Arbitrago te s Gravenhage en de aanbovoling van oen zuivere jtersoonlijko uiiiu zondur cenig gemeenschappelijk orgaan wordt over hut gi lieul de zaak kuim en waardig opgunoroon aan beide zijden dor grens Hel maakt don indrnk alsof Zweden do Unie niot mindor moede wa dan Noorwegen en hiy is nu eindelijk hot bcBlissunde woord gosproken word Uit alles biykt dat de sclieiding tot geen nationale ut internationale onlusten aanleiding zal goven De houding van het buitonland zal voornsmuiyk afhankeiyk zyn van de be jlissing van den Zwood sclien ityksdag Doch niemand in Stockholm of liristiauia twyfolt or aan of hot bnitunland zal don loop dor dingen kalm aanzien en uiudigun mot het onufhankuiyk Noorwegen koniukrgk of republiek te erkennen In Orickonland wanduit do regcering niet op rozen Do staking van do post en telograafbeambton by wie zich nn ook do telefonisten hebben aangesloten biyft aanhouden De reguering wil niet toegeven waariiï zy gelyk heeft Men behelpt zich met een zeer gebrekkigen dienst Do stakurs verlangen het behoud van hun tegeuwoordigo tractomenten waarop do rogeoring wil bezuinigen en zy vragen tuvcns dat men hun wegens do staking geen wrok zal toedragon De politiek van bezuiniging dor regeering heoft haar nog andoro onaangenaamheden berekend Kr staan namelyk acht districtsrechtbanken o a dio van Korinlhe op do nominatie om opgohoven to worden Vóór ongeveer 14 dagen kwam hot daarby tol storronchtïgo betoogingen waarby oen spoortrein door middel van dynamiet vernield en vervolgens goplundori werd IJo regeoring zag zich genoodzaakt 150 man infanterie en een ufdoeling cavalerie naar Korinlhe to zenden om de spoorwegbrug over don Isllimns die bedreigd werd te beschormen Thans worden van daar weer nieuwe onlusten aangekondigd Versjjreide Berichten FlU NKUIJK Vrydag liep in het Lutomhonrg het gerucht dat Clémentel benoemd was lot minister van financiën dat Doumerguo minister van koloniën zou worden en dat Huadin benoemd was t t gouverneur generaal van Indo Chlna Twee interpellaties over do buitenlandiiche politiek zyn Vrydug ten bureelo der Kamer gedeponeerd Vriidograiddag haddon do interpellanten oen onderhoud met don minislurpresident die bau den dag zal aanwijzen voor de behandeling zonder d t er geraar bestaat voor couflicten Delcansé zal ah eenvoudig afgevaardigde dan zyn meening moeten zeggun over de Marokkaansche politiek De Duitsche gezant prins Kadolin is Vrydag van Berlyn te Parys teraggekcerd en had denzelfden dag een onderhond met Rouvier Kr is sprake van dat Bourgeois belast met oen speciale zending zich binnonkort naar Parys zal begeven Dl ITSelil illD De rykskansolier Von BUtow is een eerste boffer uit de nalatenschap van een sehatryken Hamhurgschen koopman Uodefroy heeft hy i millioen gulden geërfd Hiermede kan liy zyn kersversche vorstelyko waardigheid wel ü houden Do Vuss Zeit deelt mede Vrydag is te Berlijn een cenferentie byeongekomen van sclioepvaartmaatschappyen de Hamburg Vmeriknlyn do Noord duitsche Lloyd do Holland Amcrika lyn de Ued Star lijjn en du Compagnie Transatlantii ue De Ofciardlyn was niet vertegcnrt oordigd Het Is Msahls oen gewone schuepvaarlconferenlie ni de vrachtpiyzeii is geen verandering gel aclit iTAt lB Uil Venulie wordt molding gemaakt van een ernstige spionnage zaak een mariuebeauible Po üi is naar Oostenryk ontvlucht na gewichtige documenten over de kustverdediging van Venetië ontvreemd en vei kocht le hebhen I ozzi was electro tochniker en genoot het vertrouwen van zyn suporieuren Mackdonik Du afgevaardigden van de inwendige Organisatie on de voornaamslo hendenleiders zullen eerstdaags een geheim congres houdcMi in hel vilajel Monaslir om te beraadslagen over dun legeipvoordigon toestand en do houding diu het comité zal mouten aaruiemeii tegenovor do Servischo en vooral de irieksche henden Vm4DI RI GV4 ÜKi UliMËmiillUD VKl lDAli II JUM l tö Vervolg Aan de orde Hut voorstel tot uitgifte in erfpacht van groiui aan dun heer 1 H Verkerk Du ii ür Vergeer vroeg liiuryvur eenigiïinlichliiigen waarop het voorstel ondor hootdelyke stemniir g werd goedgekeurd Aan de orde Het voorstel lot onhewoonbaartiirkli ring vnn het perceel U no 73 Hierover word discussie gcvoei tl waai aan deelnamen de hh Herman van ïalea de Jong Vingerling van Itorson longonbufgor Dessing en de Voorziltor Het voor tel wordt in stemming gebracht Voor stommen de hh van Iterhoo Kngela Dessing I IssuI de Schepper Muylwyk l onker van de Volde van Galen Noothoven van Ooor Luger longenburgur en Vergeer Tegen stemmen do hh Herman Vingerling en de Jong Het voorstel is dus aongenoraon met 12 tegen 3 stemmen Ann de orde Het afwyzend preadvies op liet verzoek van M M Belonjc Jr om recht van uilgang en overpad op gemeente grond Hierover voorden discussie de hh van de Volde van Galen on Noothoven van Goor Het voorstel werd in stemming gebracht en aangenomen met 1 f tegen 1 stum die van den hoer van de Volde Aan de ordo 1 6 interpellatie van den heer Donker in zake de muziekuitvoering op 17 Mei De Voorziltor beantwoord deze vraag en dcell mede dat de bevoegde macht er op attent is ge naakt dat dergelyke wanordelykheden niot meer knnnen voorkomen De heer Donker deelde daarop mede dut hy de laatste nitvooring had bygoweoud dat hut vroegere aanvangsuur mor vqel zal hebben bygedragen tot do goede orde hy zal steeds legen deze uitgave blyven stemmen zoolang do oude traditie niet wordt uitgevoerd dat do maziekuiivooringeu op de Markt moeten plaats hebben Aan de ordo Het le suppletoir kohier van schoolgelden op de Burger scholen Wordt in een zitting met gesloten deuren behandeld na heropening wordt liet suppletoir kohier vastgesteld tot een bedrag van f 207 87 Niets meer aan de ordo zynde wordt de vergadering door den voor £itter gosloten Gemengtie Berichten Hot volgende vermakelijk stukje stond onlangs in 1 olitiken een Deonsch blad Ja ja zeide myn vriend de postnmbte naar het is werkelyk niet te verwonderen dat myn haar grys is geworden De menschen kunnen soms zoo onmogelyk zyn en bobben soms de onbeschaamdste pretenties Hoor maar eens wat my op een Paaachdag is overkomen Ken oude dame komt het kantoor binnen waar ter gelegenheid van den Zondag maar een klein deel van het personeel werkzaam is Kr is een massa te doen Neem me niet kwalyk zegt ze een half uur geleden heb ik van de straatkant een brief in de bus gegooid Ja antwoord ik dat is heel goed daarin behooren de brieven ook te komen Ja dat weet ik wel maar ziet n ik zon zoo graag ra n brief terug hebhen Het spyi me maar dat is onmogelyk Wy hebben streng order gekregen geen enkelen brief terug te geven Buitendien liggen er wel eunige honderden brieven in de bus zoodat het heel inocilyk en tydroovend zou zyn om de uwe er nil te zoeken Neen maar kan ik nu niet eens myn eigen brief terug krygen Ik moet er absoluut nog iets op schryveu Nu werd ik boos en antwoordde Neen u kunt uw brief niot lerngkrygon De büj is al geledigd en bovendien moet u de toestemming van dun directeur hebhun Die zal ik ook wel zien te krygen barstte de dame uit en haar paraplu kwam op onrustbarende vvyzo in de nabyiieid van myn gezicht Ik zal u loeren dat n de dienaar is van het publiek en dat n daarvoor betaald wordt Waar is do directeur f Ik wees haar den weg en een kwartier later kwam zy terug met een trioinfantelyk geziclit Zy had do toestemming van den directeur gekregen om den Ijrief terug te krygen Ik moest nu ongeveer 20 minulen zoeken voor ik dien had gevonden Zy nam hem aan en ging er mee naar de lessenaar waarna ze een paar woorden op den achterkant schroei Toen kwam ze terug en gaf hem my weer Wat denkt n dal ze er nu op had geschrovor 1 Nuun dat kont u nooit raden Daar stond alleen kyk niet naar liet slechte schrift ik schryf in haast Ken moordaanslag Op oen avond in t begin van Mei is omstreeks U uur op den heer Bothrna van Lembang een moordaanslag gepleegd Hy was omstreoks diun lyd thuis gekomen en even binnen gegaan toen hy weer naar bniten kwam loste een onbekende twee schoten hagel op hem waardoor hy vry ernstig aan dun arm gewond werd terwyi do seiiüuder word geschaafd en een hagelkorrelljo in den hals terechtkwam I e wond aan den schouder had niets le beteekenun maar de arm was er loelyk aan toe Na de schoten gelost te bobben wierp de dader hel geweer weg en vluchtte zonder in de duisternis herkend le kunnen worden Kr bleek dat do aanslag gepleegd was met een geweer van den heer B dat men uit zyn huis had weggehaald Hoewel men dun heer Bothma hier door de plaats had kunnen zien ryden hebben zegt do Pruangorbode naluuriyk toch allerlei fanla rtische verhalen de ronde gedaan Morsdood is t ie n Kogel meneer dwars door z n strot Voor de rechtbank te New York werd de zaak behandeld van een koriste beschuldigd van een man in een rytuig doodgeschoten te hebben Zy beweerde dat er zelfmoord gepleegd was De toevloed vaii het plubliek was ongekend groot Do menschen vochten als dol om binnen te komen Vrouwen vielen bewusteloos neer en vele dames takelden elkaar zoo toe dat de kleeren aan flarden hingen Het gedrang was zoo sterk dat 35 agenten noodig waren om voor de gezworenen een weg door de menigte te maken Te Blaricum is eeno boerin terwyl zy op de Meent eeno koe zat te melken plotseling dood gebleven Volgens een bericht ain Het Volk uil Krommenie heeft do heer Wierdels admi nistrateurredacteur van Do Tyd zich daar gisteravond in een debat met dou soc dem Binnendyk op een vergadering waar Pastoors sprak bekend gemaakt als de samensteller dor brochure MIemaal Socialist Men meldt uit Utrecht Zondagmiddag omstreeks twaalf uur hebben eenige jongeus do baldadiglioid gehad in een steeg op de Neude alhier oen Sesch spiritas welke zy uit een der tenten van het circus Carré weggenomen hadden te doen ontbranden met dien gevolge dat de daardoor ontstane vlam om zich heen greep en de kozyn n van een der dichtby zynde vensters aantastte waardoor een begin van een brandje ontstond dat spoedig gebluscht was De aangerukte spuiten behoefden natnarlgk geen dienst to doen Ken van de baldadige knapen een jongen van 16 jaar werd echter zoodanig aan het gezicht verbrand dat by onmiddeliyk per brancard naar het stedelgk ziekenhais overgebracht werd Zondag in den vroegen morgen is t Schevenmgen by he proefveld der artillerie het lyk van een meisje gevonden dat sedert Zaterdag als winkel uffrouw in een tinVt v aiide firma W op de pier nbrtïeS avt d n ma n trSÏ rtït f maar het werd bemerkrte sUdenT n hem voor den grond maar voordat tZe schoten agenten hem grypen konden sntonï do dief weer op en wist te ontkomen In het Haarlemsch Predikbourtenblad 3 lezen we de volgende woorden van ds K H van Leeuwen orthodox predikant te Rysoord Door deze wet de nieuwe wet op t Hoo ger Onderwijs zullen de zoogenaamde vrye gereformeerde kerken in kracht winnen ten koste alweer van onze Hervormde kurk Het lykt my dringend noodig onverbloemd te waar schawcn de Hervormden die zich door dr Kuyper laton misbruiken als dommekracht tegen hun eigen kerk Die muur de Hervormde kerk door lioomschen en doleerenden gehaat moet vallen Thans langs staatkundigen weg Kn ik vrees dat hut oo God het niet verhoedt gelukken zal wanneer wy Hervormden maur volgzaam en blind hiyven De Hooge Baad wordt langzamerhand door middel van de Kamer meerderheid omgezet in lioomschen en Antirevolutionnairen kerkrechluiyken geest In het rainistorie Kuyper zyn in de 4 opengevallen plaatsen benoemd 2 roomschen 1 doleorende en 1 liberaal Wordt het leven van dit kabinet in 1905 verlengd en moeten weer 4 leden van den Hoogen Raad benoemd worden dan is te verwaclilen dat vóór hel jaar 1909 dit collega is omgezet iu die richting Ha dan zal er wel meer dan één weg open blyken om de processen van 18S i in anderon vorm opnieuw te beginnen Het Volk heeft berekend dat het a intal kiezers op dit oogenblik 757 000 bedraagt en dat het dus sedert 1904 met 87 000 vermeerderde Hiurby kan vermeld worden dat blijkens de Jaarcyfers voor het Koninkryk der Nederlanden in 1901 het kiuzorsaanlal 609 511 bedroeg zoodat hut sedert dal jaar met niet minder dan byna 160 000 is vooruitgegaan By het hoofdbesluur dur schippersvereoniging SchuUevaêr kwam een beschikking in van ied Staten van Zuid Holland luidende dat naar aanleiding van oen verzoek om het aanbrengen van oen meer doeltreffende seininrichling op de brug over de Oude Maas by Barendrecht maatregelen in voorbereiding zyn waardoor aan du wenschon der schippery zal worden tegemoet gekomenVan het gemeentebestuur van Naarden werd mededeeling ontvangen dat niet Naarden maar Bussum de uitbaggering der Bossumervaart tegenhoudt weshalve in overweging worde gegeven zich tot den gemeenteraad van Busium te wendou Die weg zal nu worden gevolgd Men meldt uit het district Zevenbergen aan de N R Cl Pastoor Teychené te Klundert heeft de nog bestaande plaatselyko kiosvereeniging van ruim 200 kiezers en het bestaur daarvan voorbygaande 9 personen samengeroepen die zich daarop onder zyn leiding als kiosvereeniging constitueerden De besluursposten werden verdeeld zonder stemming met briefjes kozen zy den heer Boogaardt tot candidaat voor de Kamer en daarna benoemden zy elkaar tot afgevaardigden naar de vergadering der centrale R K kiesvereeniging welke afgevaardigden daar 6 stemmen uitbrachten ten gevolge waarvan de heer Boogaardt 2 stemmen meer dan de beer A C A van Vuuren kreeg Tegen deze handel wgze die heel wat verontwaardiging heeft gewekt zal by den bisschop een protest worden ingediend Ondanks den ongunstigen uitstag van de proeven in vorige jaren genomen met de rupsenvangbanden ter bestrgding der appelbloesemsnuitkever en de rups der wormstekige appelen lieeft men toch bjj eenige tuinders te Bangert weer dergelyke banden aangelegd t Is te hopen dat nu de nitalag gunstiger mag zijn en zy workeiyk een middel ter bestrijding zullen worden v n de grooto schade aanbrongende insecten Een student in de rechten te Parijs wandelde by avond op don boulevard SaintMichel toon een voorbyganger hom opzottelyt tegen het lyl liep De student zeide daar iets van waarop do andere met een gemeen scheldwoord antwoordde Hierdoor ontstond een twist en dadelijk had zich een kring van nieuwsgierigen om de twistenden verumeld Plotselini trad een deftig ge kleed heer met een rozet van het Legioen van Eer in het knoopsgat naar voren en zeide tegen den student In uw plaats zon ik den kerel een gevoelige les geven De omstanders stemden daarmede in en de student trok zyn jas uit die door den deftig gekleeden heer zoolang bewaard werd De politie maakte echter spoedig een einde aan de vechtparty maar toen de student naar den gvdienstigen heer omkeek was deze met zyn jas verdwenen Nu eerst ontdekte hy dat schelmen hem hadden beetgehad maar hy had nog de tegenwoordigheid van geest den anderen hy den kraag te grypen en aan de politie over te leveren die terstond een ouden kennis in hem aantrof Hy weigerde echter hardnekkig den naam van zyn kameraad te noemen In de jas bevond zich een portefeuille met 600 francs De millionnair John Jay Tonkin te Oswego heeft 50 000 dollars belooning nilgeloofd voor de ontdekking van den schryver der dreigbrieven waarmee hy en zyn familie sedert gernimen tyd vervolgd worden Hel laatst dreigde men dat men zyn dochtertje Rose zon ontvoeren Onlangs werd te Oswego een kind gestolen en vermoord Het echtpaar Collignon te Dinant was uitgegaan en had zyn kind een meisje van twee jaren dat in de wieg sliep alleen achtergelaten Toen de onders thuis kwamen vonden zy de wieg brandend en liet kind met brandwonden overdekt Waarschyniyk was een petroleamslel ontploft en daardoor de wieg in brand geraakt De arme kleine is kort na den terugkeer dor ouders aan de bekomen brandwonden bezweken In de Croesus myn aldus wordt uil Johannesburg geseind deden de Chineezen een aanval op de blanken Dezen vluchtten Een hunner werd gedood verschiilendo gewond Uit Detroit in den Staal Michigan wordt gemeld dal een anarchist een moordaanslag gepleegd heeft op den vice president Fairbanks toen deze voor een gehoor van 2000 menschen een redevoering uitsprak by een eerstesteenlegging Do moordenaar drong zich steeds dichter naar den vice president toe en had reeds zyn revolver te voorschyn gehaald toen zyn toeleg ontdekt werd Na eenUiardnekkigen weerstand werd hy onder het geroep Lyncht hom 1 ontwapend Terstond werden daarna maatregelen genomen tot verzekering van Fairbank s veiligheid Te Parijs is door een oplichter weer een nieuwe truc uilgehaald In een elegant kostuum met een groote regenjas over den arm nam hy aan staliofis een perronkaarlje en slenterde langs de wachleude bliksemtreinen Zag hy daarin op banken koffertjes parapluies of tasschen staan daar neergezet om aan te geven dat die plaats bezet is dan ging hy er naast zitten en legde zyn jas over het koffertje Zag hy niemand in de buurt dan stond hy op nam jas met het daaronder onzichtbare koffertje mee en verdween Do politie heeft hem eindelyk gesnapt In zyn woning werden kisten vol met reisbenoodigdheden gevonden en ongeveer 50 lombardbriefjes daar hy al den gestolen boel langzamerhand naar oome Jan bracht Stadsnieuws GOUDA 13 Juni 1905 De vryzinnige prodaganda vereeniging van Rotterdam had gisteren alhier een meeting georganiseerd ten gunste der candidatuurvaa Doorn Kr was tamelgk wat publiek tegenwoordig De byeenkomst werd geleid door den voorzitter der Rotterdamsche vrijzinnige propaganda rereeniging terwyi de beer D Hans de schrijver van De Man der kleine Lnyden een korte rede uitsprak ter aanbeveling van jhr mr W Th C van Doorn den candidaat der vrijzinnige partijen in het district Gouda Er werd op de meeting veel gratis Icctnar verspreid De Nationale Christen Geheelonthoudersvereeniging hield gisteren eene meeting op s rgks schietterrein alhier Als sprekers traden op de heer H Frissel van Boskoop onderwerp Levenswydiug de heer H Plokker van Rotterdam onderwerp Een nieuwe Kruistocht terwgl ook mej J W de Koster Bit Rotterdam eene voordraebt hield met het onderworp Wat wil God van mj De meeting was flink bezocht Zaterdag middag is uit een sloot aan den Bodegraalschen straatweg opgehaald het lijk van den 67 jarigen C W nit deze gemeente Bij de heden middag gehouden aanbesteding van aardappelen voor het garnizoen alhier voor bet tydvak van 15 luli tot 1 November was 1 biljet ingekomen van W Kreeuwen alhier voor f 2 14 per HL De Commissaris der Koningin in de provincie ZuidHolland heeft benoemd tol lid van de Gezondheidscommissie zetelende te Bodegraven den heer C Ph Moerlands tninbouwlceraar te Boskoop BEUES VAN EOTTEELAM ZATERDAG 3 JUNI L K H K StaatêUemtKjen PoRTüQAL Üblig 3e Serie fr Q5Q 3 593 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Resi AND Iwang Dombr Obligation 4 i 96 4 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUMniA Geconsolideerde Buiteniandsche Schuld Recepis L 100 1 2iV HypoOutkBaukfn BaukfnPandh idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandh Rotterd Hypb 3V 97 Pandh Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandh Ulrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb le Algem Groninger Scheeps Hypb 4 lOO i Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgyen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 96 j Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Kerslc Ned Hypolheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 9 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypollieokhaiik te Veendam 4 100 Spoorwegleeninijen Itaub Oblig Zuid ltaliannsche Spw My A H 367 PretnUleeninqen hhLanj Loten Stad Antwerpen 1887 2 1021 Scheepvaart Maiftitchappijeit Aand Holland Golf Stv My 35 Divernen My tot Kxpl Laan vanMeerdervoorl 1902 89 lie Hoiiv caulés IN Cosliinies Bloiiscn Hokken en Peij noirs Af MUIS £ i ify J a zijn voor het aanstaande St izoen in groote keuxe ontvangen van da goedkoopste tot do beste soorten M i f3 i r v Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 13 Juni 1005 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 ade kwal 3a 3de kw il cents per half kilo Magere ossen melkvee en voarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijwn waren voor iste kwal 38 ade kw 15 3de kw ai cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijien waren voor iste kwal 30 ade kwal a7 3de kwal aa cent per half kilo De handel was voor vet vee en melkvee prij houdend Stieren redelijk Vette kalveren iels lager in prijs handel traag VERSCHEIDENHEID Er wordt uit Wesemael gemeld dnt de landbouwer Bolsius wiens vrouw en twee kinderen tijdens bet onweer door don bliksem werden gedood van verdriet zinneloos is geworden Burgerlllke Stand GEBOREN 10 Juni Maria Hendrika Johanna ouders A Elsliont en P J Zeltenrgch 11 Petrus Anthonius ouders C van dor Pouw en P M Wgnhof Anthonie Marie onders P Appel en J M Verhart 12 Catharina Maria onders C van der Wal en B Palm 13 Adrians onders J de Grnil en D Schouten OVERLEDEN 9 Juni J de Groot 76 j 10 C Wagenaar 67 j AnVEIlTK NTIi N Ken OAME ep leeftyd zoekt biJ een familie inwoning met pension Heden overleed na pen kortstondig lyden onzo geliefde Vader Behuwd Grootvader en Patroon de Heer JOBANNES UITTENBOGAARD in den ouderdom van byna 73 jaar J UITTENBOGAARD HaarUm C UITTENBOGAARD Rofs A UITTENBOGAARD A A UITTKNBOGAARDMoi W B BLIZEWSKL Gouila 13 Juni Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet wortlen a ewacfit en gedcellelyk huiseiyk verkeer De pry s van 800 gulden per jaar niet te boven gaand Brieven onder letter E aan bet bureau dezer Courant Zenuw en llaa lij lers wonlt it overtuiging als een werkelijke hulp in den nood hel boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaariworlt rt boekje Iranco per post toegezonden door BLOKPOEL S Hoelih Kalthommnl V Heden overleed onze guliulJe Vader eu Bohuwdvader d j Heer Nr Pierre Paul Pfailipiie Kist Oud Notaris in den ouderdom van 79 jaren J R KIST S i KISTVAN Stkenukkukn A KIST s Gravenhage 10 Juni 1905 Verkrygbaar in lio sschen SO ets Tli cl en f l ilJS by H H Apothekers en Drogislen Let op het merk AXKKIt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Goi DA by C LUGKU Apotheker Markt on by WOLFF Co Westhaven 198 Voor do vele blykon van belangstelling ondervonden by het overlyden van onzon geliefden Vader Behuwd en Grootvader de Heer GABRIEL PHILIP DRUKKKR betuigen wy onzen welgenieendon dank Uil aller naam A G DRUKKKR Gebruikt steeds do WBRELDBBBOEMDE Superior Dniiven Borsthoning Eztract Keniif helpend en a doeiul middel legen verkoudheid astma keelpyii kink en slynihoest bronchitis sn alle horst en longaandoeningen Negen iii ial met J ii l lieknioiid Kenige labrikanlon H N VAN SCHAIK C I lacons van 40 0 0 Kon Sloumfabriek e llunlHf btoenr Verkry baai by Kirma tfOLt l C Westhaven ItW i n i A LATHX VY fe JV Kleiweg K IllO louda K II VAN MILD Veeratal li 12li te ii A HOU MAN l oori wc if I INKSK Niruaerkerk a d IJ iel A N va ZRH SKN S Aoonlimien J Tn TOItKKN M op H v WlJK r u f A 8CIIKKR uaKn rAl P VV V KDK Omiewaler K van nss MKIJDEN le Ueeuuiiik P v n SPt K Moermpelle 0 v n S l All Waddinj Vfen Wed J IIOLST Waildini eveen M KOLKMAN WadJinr evfen I A ut UM U t hideimter A t JONÜll Otidfmitfr J P KASTKimN I oUliroekmlam D IIIKKKR te BeiMhop WtililSCHVWI VU Laat U niet misleiden door l rl AI rao Hi t kloosterAlanctn Pa o lfr Z ybo8taat niet lui SIriwii min geeneHel waarde wm mfmwfwwm Dwo tiinccih Igcniccn Mtibavalcn Met Ccra Diplotna en Ooud Bekroonde M PRAEPARATLN VAN C t t 9k I arncVlP ae mee lkracbtlge en vemerlcendc KINA WU k wakU VgUIIK m €k VfVIlV i rtrtvel bij kintiereii aU voiwawencn gebrek un cetluat ilechte apIiiveHtrlnc xenuwhoofdpttn ter venterklng na ziekte of kraambed koorti en linrc Kev l efi OUINA LAHOCHE PERRUOINEUX in het bijioiidcr tcKcn Bloedgebrek Bleekeuchl kwalen van Krltiachen leef jd cti VcrkriJnbaar m Hiu ms a 1 90 a 1 Hïlr l f apariToediaam veraterkend aangeoBam vanBmnak voordaiRdtjkichBelj uiU LIIVd V a V €lV vnornl vi r kinderen iwakken en kllerachtige gestellen lecr aan te t velen AU eenceakiacMlEe drank Inj atoornlsaen der apüaverterlnjaorganen n diarrhea k voor iuifieiiiii cn tn klrtne klmiercri I riji 1 CT hui ft K r 1 70 ft Kgr 0 90 4 H Kgr ƒ 0 60 Chemlach IL a1L GllSl Ar Speciaal voor Klndervoadtng in butsen t Kgr Q 90 zuivere JTICIIVJUIIVd y Kj j 0 50 j Kjjr 0 36 A c4l ima irfÜfA Atl ixxiken ecner halw Cigarette li voldoende ter bestrijrtSmilIrt V l alCH II iipg van de tievljate aanvaUan van Aithma etc In TflmarinH Ronhnn fruit puroatiep tegen v topping Aam laillctf IIIUC iJUIIUUIia bg Migrate Congaatleaetc vooralookaUlaxana voor kinderen bew Jz£t It Tamarinde Öonbons van KHAEÏ ELIEN HOLM belangrijke diensten P daar de vorm vö r het kind begeerl ijk en da smank aangenaam ia Priji per doosjc Q OO en 0 50 QalmSal OhC iHaC nli eniocn erkend al het BESTE huittmiddel J Vtrkoudheld en KealpKn het i een sHjmoplos end en verzachtend middel tU uitnemendheid uiuluitend in Q fifvlijfs v rk ijKliaaT l rijï 0 30 per CTchje rafjmi Vabriakniark liiatkfietu n KRAEPELIEN HOLM te Zclat olfc Pi or it n ran 1 KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST mttêlt a