Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1905

Donderdag 15 Juni 1905 i o 074 4 4s e Janrjfania iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerson S ADV 1 R T Ë N T I E N worden geplialst van 1 regels a Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd IflrlooH 9 De Uitf iivc dezer ouiuuit fjesfhiedt dagelij lis met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke inimeis V IJ I K N 1 I IN CENTRilE LIBERALE KIBSrEREENIGINS ill liet llislricl i UDA 3 Voor de a s verkiezing voor de Tweede Ramer der Staten Gencraal op VRIJDAG 16 JUNI bevelen wij ten krachtigste aan r rWT tVAllDflOEN te Grave nhage De Stembureaus zijn geopend van s morgens 8 tot s avonds 5 uur Men wordt beleefd doch dringend verzocht vóór 2 uur ter stembus te gaan H ekt livrc liiireii vrienden en kennissen op bnn sieni nl ie hrengen op lcn vrijzinnigen Candidaal Centrale Liberale Kiesvereeniging in het District GOUDA VËRUDËRL G o IU IH IU AC 15 nm u s des nvoiuls te 8 iiiii in Ie Soeieleil Ons Genoegen filPREHER de Heer Debat gewenschl Hij de VERKIEZING voor de TWEEDE KAMER op 10 JIUIWI wordt den Kiezers in het disirlcl GOl DA ten zeerste aanbevolen hun stem uit te brengen op Jhi Jr W Th C VAN DOORN NamenH het Sestuur der Centrale Vrijzinniff Democratische Kiesfereeniging in het Kiesdistrict Gouda M BOO JAERDT Bbrnz Voorzitter DE JONG Secretarix ADVEETENTIÜN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutie Bareau van A BKINKNAN di ZOON M D FOCK Toegang 10 cent RECHTVAARDIGHEID is ee chrutHijke ie gd NIET MACHT Steunt en stemt daarom a s VRIJ DAG 10 Juni den man die onvermoeid strijdt voor het lj ll 1 IJiLiUIlL RECHT A P STAALMAN Lid der Tweede Hamer Hel i erkiesingsComitè iJiJSx Patent H Stollen WRlllt Ininirln UlÜlltl gnmiDmi UKunriMtu i fr ffroMf Brfoiif Mn UMT Fatmit H atotUn trrungm hêt Aatau jr w w M w H w i n HwKAtoMN Nachiihmun m têftèm Hm UêT MteuimM at t9 êeharfim H atMm MP HM MM iMréCt tOtr i i aUBêr Nêkttt frtt i Warnung Dlrectenren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 o oii r eeti nit Terkrijgbam i iOO Correspondenten te Gouda de Eeeren DORTLAND en Co Good Dnik van A BRINKMAN 4 Zh nimiiu liliM ISiiEI IMi l c UUROEMEESTER yan Gouda brengt bij ilfcc iLT keniu v itule bol inghcbbeii len il it door ilcu HcLT Dirt CliJUr der Dtri cic lH i ïtiiijjeii cni ic koltcnlim o ilïïii 9 Juni 1905 executoir 1 1 verklaanl Het kohier no 7 der IJedrijfsbelasting dienbt 1904 5 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger d it ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag o den bij de v et bepaalden voet te vol loen en dat heden ingaat de termijn van es weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GUUÜA den 14 Juni 1905 De Burgemeester voornoemtl R L MARTENS DE GEWICHTIGE DAG Vrijdag IG funi a s is de dag die zal beslissen of de tegenwoordige regeering zal blijven of bcengaan oor ons vrijzinnigen staan de kansen gunstig en in ons distrift zijn we zelfs vol goeden moed Wie de gescbiedenis van ons staatkundig leven van 1848 af kont weet dat de vrijzinniym tal van maatsrhapUclijkc hervormingen in t leven hebben geroepen waarvan wij thans genieten Zelfs de Katholieken zullen eerlijk moeten bekennen als ze slechts aan onzen grootsteii staatsman der I Je eeuw Thorbecke denken dat ze van de liberalen vrijheden hebben gekregen waardoor ze zijn wat ze nu zijn Kn dat is ook juist m overeenstemming met het eelite liberale beginsel De vrijzinnigen gunnen aan elke godsdienstige gezindte de meest mogelijke vrijheid die de staat geven kan Wij hebben eerbied voor andersdenkenden maar wij zijn vast overtuigd dat de godsdienstige kwestic n niet in de politiek thuis behooren Den godsdienst achten we hoog en juist daarom zullen we het deriealisme bestrijden In ons parlement willen we mannen die bekwaam zijn om onze maatschappij wetten te geven die de zedelijke en stoffelijke welvaart van ons volk beoogen Kn wat hebben we nu in de laatste 4 jaar gezien in onze Tweede Kamer FEViLLETO W DIDOCETIB VAN DIN SCEIEFS KAFinn Zelf met een doodeiyk Week gelaat zag Labanére hem naar zon odero hogen Hy kon geen woord over de lippen brengen Daprat zag Labanére met angstige oogen aan Bemint gg haar na misschien niet meer iToeg by Ik P O zeker I Ja biyi van haar hoaden mynheer I Doe het uit deernis desnoods Ge kunt het des t eerder doen daar ik zelf misschien het JlachtoHer van myn inbeelding ben geweest h h Ii ottend oogenblik ziet ge Mb ik zooveel nagedacht en by al die ge chten is één ding d t my tegeiyk met Y u WS Mhap en met bitter berouw verI lV Z k en monster heb genoemd heelt zich alvorens te sterven met n h J i krachten opgericht en bint J op zulk een oogenrt t A T f ï i en ik weer n mnnheer V K moest W t kaalt hg a gezegd mjjnhaer Dnprat f Het is reeds mi eriu ilen terecht ge egd d it oji t Hinnenhof allerlei redevoeringeli werden uitgesproken die geleken op twistgesprekken over een of ander theologisch onderwerp De i oalitie partij gevormd door den Premier is daarvan de oorzaak Zoodoende kwam er niets van al de scboone beloften De kleine luijden die geen dag meer konden wachten op de sociale wetten hebben 4 jaar vergeefs gewacht ieeii enkele wet is voor hen in t Staatsblad gekomen Een 0 i erj iiensii enwet voor den werkman is er Vcdgens dit ontwerp zal de arbeider op 70 jarigen leeftijd een paar gulden s weeks krijgen Dit ontwerp is voor de arbeiders reeds een reden om Vrijdag NIET o i den kerkdijken candidaat te steramen liun belangen zijn niet veilig bij de tegenwoordige regee nngspartij Orootendeels zijn er wetten gemiakf die aan de c leriralen ten goede komen De volksvertegenwoordigers inoetcu volgens t vrijzinnige beginsel uitsluitend wetten aannemen die in t algemeen belang zijn Ons program voor t gansche volk is Verheffing van het jieil van het Volksonderwijs Pensioneering voor den oudi n dag 1 Een nieuwe armenwet 4 Ingrijjiende raa atregelen in de richting van een vcdksloger 5 Bezuiniging op militaire en andere uitgaven fi Belastingherziening waardoor de druk der mingegoeden ook van den middenstand zal worden verminderd 7 Wegneming eindelijk van de grondwettige belemmeringen die een billijke regeling van bet kiesrecht in den weg staan Kiezers denkt aan t gewicht van den aanstaanden Vrijdag Wilt ge met ons werken om het bovenstaande Program verwezenlijkt te zien stemt dan den Candidaat der Vrijzinnigen die overal m District zulk een gunatigen indruk heeft gemaakt Bijzonder gelukkig geslaagd zijn wij met de keuze van den candidaat Jhr Mr W Th C VAN DOORN die voor Sprekend van mijn kind zeide by Welnu neen ik heb het niet gedaan I En daarop was hy dood En toenP Toen P Wal P Ik kan er niets hyvoegen 1 Het was misschien een waanzinnige die man of wel er schuilt achter zgn handelingen iets dat ik niet begrijp k weet niets verder zeg ik u I Hg was daarop dadelyk dood I Ik heb hom niets meer kunnen vragen Hoe kon ik dat alles der justitie openbaren P O ik ben wel rampzalig Hy kon niet meer spreken niet meer op de been blgven zich niet meer beklagen Myn waarde kapitein zeide Labanére hem de hand toestekend Duprat begreep dat en zyn gelaat verhelderde Met ontroering drukte hy de hem aangeboden hand Hg vond om Victor Labanére zyn dank te betuigen nog een paar brandende tranen die hem langs de wangen vloeiden 8til daar ia Miqaéle zeide Labanére Zg mag niets vermoeden Daprat begreep het Hg wischte zgn oogen droog en ging met Hiqaèle s verloofde weder op het dek wel eenigszins gebogen van bonding nog maar met het hart vervuld van dankbaarheid omdat hg de achting terug had van den man die lya kind loa gelaikig maken ons zal zijn de rechte man op de rechte plaats Hij is ten tolle bezield van den er isl der tijden en zal ook de belangen van t District weten te behartigen zooal t behoort Kalm en bezadigd als we hem voor ons hebben zien optreden zal hij eene plaats m onze Tweede Kamer met eete innemen Duidelijk heeft hij ons t gewicht van de aanstaande Verkiezing uitgelegd Dr Kuyper heeft in De Heraut eens verklaard dat een Verbond met Home niets minder zou zijn dan Verraad aan de broeders lerraad aan de nagedachtenis der vaderen verraad aan etg n zaak gepleeg l Ons dunkt de Katholieken met wie onzü Premier zich zoo nauw vereenigd beeft moeten tot nadenken komen en zulk een vriendschap verwerpen Een verbond zooals dit kan niet blijven iiestaan Wie dit begrijpt hij stemme aanstaanden Vrijdag op Jlir Mr W Th C VANDOORNI Allo vrijzinnigen mouten denken aan len b elangrijken Verkiezingsdag die ims vaderland ten zegen kan zijn als ze maar a s éen man opkomen Meent niet dat WIJ t niet kunnen Kinnen Velen van wie gij liet niet gedacht liadt zullen thans met U of Ihr VA DOORN stemmen Vol moed den strijd gestreden Gaat tot Uw vrienden en kennissen en wekt ben op vroeg te komen stemmen Vooral de lauwen en onverschilligen steeds weer aangespoord Doet wat in uw vermogen is om aanstaanden Vrijdag een der gewichtigste dagen van l JO de Verkiezing van den vrijzinnigen candidaat te bevorderen Verzuimt Uw plicht als staatsburger met en stemt allen op mn II Het liep tegen vier nur in den namiddag Het jacht bestuurd door Madelac ging nog altyd met groote vaart De lucht was dichtbewolkt en aan den horizon had ze een donkere violetkleur Miquéle had verklaard dat ze trek bad en zoo was men dan als gowooniyk op bet dek gaan eten Het was werkelgk amusant De zee scheen voller te zgn gew orden en bet spattend scbnim vloog bg herhaling over het dok Miqaéle lachtte en praatte druk Ze kreeg een paor droppels zeewater op de koude ham die zg op haar bord had genomen en begon nog meer te lachen Zeg eens jnifroaw Ooll vroeg zjj denk je dat myn ham niet zout genoeg is P Dnprat n Labanére schertsten met Miquéle mede doch den laatste ging t niet van harte Als wg bet maal beneden gingen voortzetten P stelde hg voor Haar dat voorstel viel bg het jonge meisje niet in goede aarde zy vond het juist du met het frissche weer zoo heerlgk op het dek Zoo bleef men dan waar men was en Dnprat at weer als een wolf wat by tot nog toe op de reis niet had knnnen doen Haar op dit oogenblik gevoelde hy voor t itulteDlandscb Uverzicbi De regeoring ontving het antwoord van Rasland Het bovesligt do niondeliugo venekoring gisteren door den gezant CassinI aan president Rooserelt gedaan Beide oorlog roerende partyen gaven te kennen dat de openbaarmaking van haar antwoorden op dit oogenblik ungewenscht werd geacht en iresident Hoosevelt bealoot daarom do antwoorden niet openbaar te maken maar olücieel is de verzekering gegeven dut de olficiense mededeelingon dio ten aanzien van den inhoud reeds werden gedaan feitelijk juist en volledig zfjn Volgens mededeeling van de Peterabargscbe Telegraafagentunr bericht Linjewitsj in een telegram aan den Tsaar van den 12e De troepen der Japonscho voorhoede gingen den 9o tot den aanval over Een aaiivalhcoloiine bestaande uit infanterie en cavalerie trok met bergartillerio en revolverkanonnen langs de Mandarünenstraat voorwaarts Een andere colonne trok vooruit in het dal ten oosten van de Mandarguenslraat en bezette een heuvel op dun rechteroever van de Koeohe ten noorden van de dorpen Ijiantsjoeiisjen en Hundaohe Over den binnenlandsche toestand in Uns land heeft een medoworkor van Slowo een onderhoud gehad met den lieer Wilto den dag nadat deze in audiëntio ontvangen was door den Tsaar Het gesprek tusschen den journalist en den Kussischen staatsman liep natuurlgk over de byeenroeping van de volksvertegenwoordiging Ue noodzakeiykheid om die vertegenwoordigtitg spoedig te doen bueenkomen wordt door niemand botwyield zcide de minister Zeker yii do berichten die in de pers verscliunen duister onduideiyk met elkaar in tegeiispr iak en du bericliten der insfuwuden wiu is thans niut ingewijd H evenzeer U wenscht te weten of vandaag in den ministerraad over het ontworpBoolygbin gesproken werd 1 Nei n 01 in do volgende dagen bet ontwerp zal worden bespiokon P Ook niet Of het ontwerp reeds is uitgewerkt i Ik weet het niet 01 er aon gewerkt wordt P Ik heb gehoord dat er gewerkt wordt maar waaraan dat weel ik niet evenmin als wie aan den arbeid deelneemt Onder de vroegere leden der commissie eerst weer honger en tevens dat hut eten bem goed deed Zgn oogen glinsterden er kwam weder wat kleur op zyn wongen en biydschap in zgn geheele manier van zyn Hg vond allerdwaaste scbeepstermen om te kennen te geven dat men wel op een buitje mocht gaan rekenen en bij het dessert begon by een zot en lachwekkend gezelschapspel waarvan zelts Miquéle nooit te voren bad geboord Onder al zgn aardigheden die bi het spel hoorden door zinspeelde bg op t gelukkige leven dat men in Spanje tegemoet gtiig en vertelde hg het een en onder van zgn plannen en van de plaata waar by zich had voorgenomen te landen Plotseling stak een hevige wind op alsof een reusachtig wezen inet zyn roachtigeu adem de wolken had vaneen gescbeard Duprat stond op en Madelac uitte bg bet roer staande een buitengewoon Ona I Oui I dat wel een groet zg took geen welkomstgroet aan een ouden bekende kon zyn Vader wat ia er aan de hand P vroeg Miquéle De kapitein had een zonderlinge huivering de huivering dit zich meer van oudu zeebonken meester maakt zoodra zg do eerste onmiskenbare biyken van een nadereoden etorm hebben ontwaard Wordt Mnolgd