Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1905

i o 0747 Vrijdag 16 Jiinli 1005 44ste Jaai tfrtiiflr MenwS en Advertentieblad voor Gquda en Omstreken 4 r lcloaa Bt I e Uitgave dezer ourant geschiedt dag e lijk met tiitzondcring van Zon n Feestdagen De prij s pei dric maanden is l iü raneo per post l TO Afzonileriijke ohlnH l i V l l F ICPi l FN TtMott S9 ADVERTENTIEN worden gepliatst v n 1 5 regels a 50 Centen iedere regel uhht 10 Centen Groote lettere worden berAend naai plaatMrwirnte Inzending van Ailverfenliën lot 1 iiiii des iim I t i i iMii i ii ke BUKGKMEKbïEU diT gemccnto ipTUA maakt bekuiü 1 dut ter vuidmMiiiig uu Vrl 10 df r Onteigeningswet WLt tan 2H Augustus 1801 htaatsblad No V £ ctnc ommisiio it Gedeputeerd htaten der Provincie Zuid Hülland bugestann door den daartoe door bet algemeen bestuur aangewezen Ingenienr en bet hoofd van het bestuur der gemeente in het gemeentehuis aldaar zitting lal houden den 30sten Juni 1905 2 d e8 namiddag te twoe uur ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te boeren tegen het plan van aanleg van eeiie nienwe spoof wegbrng over do O wii 8 bil Guttda en hel in verband daaimodc verleden van een gedeelte van den Staatsspoorweg van Vliotterdam naar Utrecht als t ed0eld in de wet ftn IH Maart 1 05 Staatsula No 104 Ji nod digt belanghebbenden uit om bunno be zwaren ter plaAne tn ure vermeld mondeling ol schrifteluk aan gtniKimde Commissie mede te doelen at de stukken bedoeld by de eerste alinea van Art 12 en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel vu de Onteigeningswet ter inzage van een ieder worden nodergolegd ter secretarie der gemeente vanaf beden tptd t de Commissie bare weikiaamhrdeii binnen de gemeente heeft volbracht 3 dat het uitgewerkt plan van het geheole werk bedoeld m de laatste alinea Tan Art 12 van meergenoemde wet voor een ieder ter inzage al liggen op de griffie der Provincie Zuid Holland obUi 14 Juni 1905 De Borgeme ster voornoemd R I MARTENS i Kiv is i vi G BpRGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat p Maandag den 19en luni aanstaande aanvangende des vooriqiddags ten 10 ure ilgomeene Collecte behalen aan de buizen zal geschie En behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden Namens de Commissie van bedoeld fonds brengen zy den ingezetenen in herinnering dat de Collecte j laats bieft niet om datgene te doen waartoe de Staat verplicht is iii iar mil Buitengi wone Helfioninijen uit lo reiken ain hen dio by o MTsthillende oorlogen iiuwel in IKIJ en IS il als bj die in oiuo lost ludisrhc bezittingen l f tn kveii voor liet Vadcil uid liebbon veil gehad waarom zu vertrouHcii dat een ii der door het schonken van eene nulde ifift al fillen medewerken tot bevordering van het goede doel GOUDA 1 5 Jam 1905 Uurgoraeester en Wethouders voornoeiud U h MARTENS De Secretaris BROUWER Vóór den slag De leden ilei Tweede Kamer werden reclitstreeks si door de maiuielijko iiif fvetenPD tevens Xederlaiiders die de ddor de kieswet te bepalen keiiteekeiaii van nesdiiktlieid en inaatnoliappelijken welstand lie ittoii en don dool de wet te lu palen leeftijd welke niet beneden drie en twuitit larcn mai 7ijn Jicliben lieleikt enz Aldus het bekende art 80 der Grondwet line de kieswet uitvoering aan dit laoutihoui artikel heeft ï eji e en is o ei1m keiid Wij uilen oo vl ik mhii Uu sliiK liet over do ebieken van ons kiesstelsel ni t meer hebben viie na de es lm dl nis der nii ste maanden nog met oveituif d is dat ait HO dei Giondwet en de KiesvKt samen de inensc lielijkei WIJS meest volmaakte inisliaksels ijn die men iih denken kan die Svoidt ei nouit van oveitiiigd Wij wenscnen alleen aan d nuniietijki inf e eteneii tevens Nederlanders die de door de Kieswet te bepalen kenteekeiien van i si liiiktlieid en niaatsihappelijken welstand be itten wat IS iinraaatsihaiipelijke wel stand en wat welstand onder meer wij winsilien aan die bevoorieebten eens even te vragen of IJ gevoelen wat er op bet spel staat voor de volfionde vier jaren Wij uilen nu niet vveei gaan uitwijden over de geheele regeermtfliode der redittr ijde d i ovei dt btakingsvvetten de speetwet lie di iiikwit de vrijnukiii van bit iiiiderwijs de beniieuiingen van het minisloiii de ontliini ing van de ftrste kamer de venlvvijiiiiif van den minister v in Ihiiii nbiiuKi bi aki ii de rei en van den piemiei dat is reeds uit den tremen dui vulke voorgehimden en wie dat allis nut bedenkelijk heeft gevonden toen het m de pers voor het eerst weid iiitei nge et hij il er latei ekei nif t v iii dt imhih ii Wie de hnudiiig van de uieeidi iheid miiect heeft gevonden in de liijna viiloopm viei piren hij al nullij hel silieiden v in de maikt niet van gevoileii vtiaiidi iui Wij willen alleen op di tm kiinist liet oiig slaan Uaarbi uilen ij liet alweei met In bIk H ovei de spei itii ke uituigen van het zittende kabini t Wij uilen niet viagin iif de iiiaiimlijke iiige etenen en aan liet pukkiiigivaiii wensihen te wolden bhiotgesteld of aan den l iigelsiheii mi dag of IJ de openbare lagere ihooi geheel wilhn leii verdwijnen en daarna de midilelbaie ol ij een iit meer Vpenbare univeisiteiteii winsihen te len ver vangen dooi katholieke of andere w el ijn fht al te maal hoogst gevaarlijke diiigsiglieden vijoi dt toekomst v in liet volk niiai die de kie trs dn wij hier op het oiig lielihi ii dikwijls met ui niet lil voldoendi inati Ih wigen olu iih lekeiisihiip te geven van hun veiantwoordelijkheid Dat de loalitii pai tijen het iii 1901 hebben gewonnen wiinif vrij algeiniiii tiiegesehreven aan het feit dat oiige vallenwet woningwet en leiipliihtwet warwn tot stand gekomen al die soi lale wetten ouden iinveel geld kosten dat een zeker dei I des volks viinral dut ge deelte dat kenbaar was aan ijii in ial srlmppelijken welstand de hrik slmg om de brandkast oodat de Mimden lechtstieeks een meerderheid ko en van een andere lichting dan ei was ouala alle zelf utlit heeft ook de e iith gestraft want de ministei Harte is met ijn versiherping van de vermogensbelasting de heeren al aardig aan den buidel geweest en het ergste komt nog iuili uilen wi iivM het t iint Viiii invoel rei liteii thans ook iiivai niet sjireken Wi Ik eui jammer di invoering daaivan ovci dl brandkasten zal biengen uilen de heeiell voelen als het niiiHi even is ingevoerd want dat oii e industiie en vooial on e haniUI uilen lijdin onder den maatregel staat vast als een huis Maar niet mindi i erg is wal leidsdu volgende staatsliegiooting vertouiien al Hoeveel inillioenen de vrijmaking van hel onderwijs e a al kosteu laten we al weer daar dat de lektning met mee al vallen staat maai al te eei te vree en Doth laat ons tooi al eens even stilstaan bij hetgeen on de uitvoerin del legerwetten en de riionstiiiitie der inanni al biengen Lang aam aan is de inilitanstiBihe in riihtiiiig van ons leger doorgevwrd Wel IS gedui elide de aren die luhtei ons lig gen tilkens een beetle meer geviaigd maar men hoeft leh wel gewadit om die geheele nieuwe organisatie dadelijk m te voeren Dat komt nu En die rekening uilen wi pas krijgen nU de heer B rgansius is afgetredi n De dure organisatie is 11 dan eenmaal en a Lii een inkiiiiijMiig daarvan Is niet te ileiiki 11 Men weet daar alles van De toih leeds Ie tnige promotie kan nu ii met oji eens slop etteii Ken groot si liip is nu al toegestaan en er moeten ei nog meei volgen Ook 111 dit op Il lit volgen wij de groote inogendliedni al Is liet van veiie en waaltoe dit duie matiriaal dienstig is bewijzen de lotgevallen der Itussisi he i skttders II11 ondel gega ui o i een wij e die u doet ij en Maar men gaat toih maar vomt niet den aanmaak Dit alles kost geld veel geld en doet s lands uitgaven steeds meer aan wellen Die uitgavin uilen gedekt moeti n worden en waar ui het einde ijii i n aan hnancieele eu aan lersoimlijke oHers die de militaire molodi van oiis tandje al vragen De positie der offtileren al lilijft on e 1 II FfVJLLETO DIOOCETXB VM DllT SGBXIFSj KAPÏTinr W krjgen zwaar Aeer kind I anlwoQfdde hg en spoedde zich voort om de mticbinist zyn bevelen t gaan geven Het tafelen was vanzelf afgeloopen Hensklaps sloeg een zware golf over het lUfc dij met een harden smak neerbonsde oin daarop ineen plooiend zich terng te trlkken Hiqnële greep bnlp zoeke krachtig Victors arm Daprat keerde t rag De zee werd steeds onstnimiger De fólVen drongen ubter elkajnder voort als aaneen gesloten mchtskolonnes die een charge maken Wopratp Wilde zon dochter in de kajuit Mjjben maar zg wilde liever op het dek iQven en beloofde plechtig dat zg zich stevig met beide handen aan een kabel zoo vaat hoaden Ku de eerste schrik voorbj was verheagde zg zieb dat zu eens een echten storm mochten bgwonen en ze was zelfs al lud i j t ook niet durven bekennen met e rig Tan nog TsnehciUcelgku dingen van een schipbreuk van een te ploltoi stoeten van het schip togen een rotsgevaarto waarop dan allen als in een prachtig ballet met Bengaalsch licht op t onverwachtst zouden worden gered om knielend God ie danken De lucht werd donkerder VtSk boven bet hoofd had men grgze wolken f ie als groote vogels in woeste vaart elkander achtervolgden De wind speelde een verraderijk spel dan ait dezen dan nit genen hoek terwgl hu nn jen dan in de zae als met een onzichtbaren kurkotrekker diepe gateifkoorde Met jrud geopende oogen en trillende neusvlen j eJs sloeg Miqaéle het chouvEsJ l gade Hicfog werd telkens a t kleine Vaartuig op den rog van een geweldige golf opgehevep en hoe evig Miqoële zich ook vasthield geboorde meermalen dat zg m botsing kwam met Victor Labanére die na st tfaar stond en dal vond zg ook al vcrrukkclgf i Opeens gilde z toch evei Een taachtige golfslag was haar over het boofd gegaan zoodat zg t water langs den rug jticMe afloopen maar ze bad zich goed ♦ astgehonden en van naar de lÊÊ gaan wilde hg niet weten Doprat evernn bevreesd dat zalk een golfslag zijn kind wel eens mocht wegspoelen stond haar alleen toe op het dek te bigven als zg zich liet vastbinden en gume gal zg toe Duprnt bond h iar nn stevig vast aan den eenigen raast die zi h op het jacht bevond Miqnële verlangde alleen dat Victor bg baar zou bigvon om hem in oogenblikken van gevaar te kunnen aun De toestand werd ontzettend Het kleine vaartuig slingerde en stampte geweldig Mquéle kon haast geen adem balen Op eens kwamen rotsen in t zicht zwarte govaarten waartegen schalmend de woeste golven opspatten Daprat sprong naar het roer Wat te doen i Hier zien binnen te loepen Haar d t was de haven van Saint Jean de IjUZ gelgk hg meende Dio plaats lag nog op t ransch grondgebied en daar zouden z j allen worden gearresteerd Naar do kajuit I gebood de kapitein op een toon die geen tegenspraak toeliet Labanére maakte het touw waarmede Miqoéle aan den mast was vastgebonden los en geleidde haar ondanks haar verlangen om op bet dek te bigven te mogen toezien boe de golven woest over elkaar rolden naar de kajait Zo moesten zich overal aan vatthooden ten einde niet omver te slaan Labanére gevoelde zich ziek Miqnéle die reeds meermalen aan den mond der Gironde op zee was g weest daarentegen volstrekt niet Sat werd op en gegeven oogenbiik in do kajnIt zoo akelig donker dat men niels meer kon onderscheiden en zelfs niet durfde spreken Het water drong door de niet goed sluitende patrgspoortje naar binnen Madolac kwam door Duprat afgezonden Mlqoéle en Victor te hulp liy atak do lomp op leerde de jongelui hoe zg op Je been moesten bleven en loosde het woter dat was binnengedrongen weg Daar viel de eerste bliksemstraal gevolgd door een zwaren donderslag die het glaswerk deed trillen Labanére die zich zeer onwel gevoelde legde zich op do sofa ter roste en Mlqiiéle die geen raad wist om hom te belpen iag hem met doeini aan Van alle kanten klonk een onrustbarend gedruiBch tot hom door tgedruiscb van de stoommachine van de zee van do golfslagen op het dek en tegen den wand van bet rommelen van den donder en wind van alles Tassrbcnbeide was bet gekraak van het kleine vaartuig zoo hevig dat het was alsof het over een rotswand liep ol zich legen do rotsen te pletter Mootte En van oogenbiik tot oogenbiik nam do wind nog toe verdubbelden de bliksemflitsen on naderde hLl onweer meer en meer Nn werd Mioaéle dan toch wal b zorgd Wordt vmolgj