Goudsche Courant, zaterdag 17 juni 1905

Hoenderpark De Volharding AMKItSFOOitr ZtDilbrr csohr iMa Ondergeleekend beveelt ich boleold aan voor de levering van versche Eieren tegen raarktpry en Hoogachtend Uw dw J A BELüNJE MENstNK Bestellingen kannen ook gedaan worden bg den Hoor L BELONJE Gouwe 54 andere part j n overgenomen De kigemeene bcgrootini i immin ii hcdl icli ook al met du 7 aak bezig gchoadün maar nog geen boslixing genomen Een der voornaamste redenen die den wen ch naar een onderzoek hebben doen rijzen i de droevige ondervinding opgedaan met de kanonnen waarvoor de Kamer eerst drie jaar geleden fK millioen lire heelt toegestaan Kn nu vraagt de regeering om U millioen voor hot onder de wapenen honden T n meer troepen en voorts verscheiden tientallen vun millioenen voor forten in bet noorden nog meer artillerie mnnitio magazijnen uitrustingen en t Is te bcgiüp n dal de Kamer alvorens al dat geld toe te staan graag eens weet hoe de toestand by het leger precies is Ken algemecne conferentie van de mogendheden die het tructnat van Uadr d over Marokko hebben goteekond is na de weigiring van Kngeland niet meermogelgk Italië heelt toegestemd in den wensch van den sultan Oostenrük llongartje heelt toegestemd op voorwaarde dat alle mogendheden meedoen De weigering van Kngeland maakt bet onmogelijk dat de voorwaarde door Oostenryk llongaröe gesteld in vervulling komt en alzoo behoort ook Oostenryiillongarge tot de mogendheden die niet van plan zyn aan de intornationa e conlerentie deel te nemen Kngeland niet Oostenrgk Hongarye niet de Vereenigde Staten znllon zich naar Kngeland richten en dat Franlirük zou toestemmen ia hoogst onwaarschynlQk te achten nu Engeland weigert Kngeland zal dit niet gedaan hebben zonder overleg te plegen met Frankrük Nu het vooruitzicht up de intornationa e conlercntie goring wordt wordt het nog raeer dan anders het geval zon zyn van het hoogste belang dat Duitschland on Kraukrgk bet langs diplomatieken weg mot elkaar eens zullen worden De Krit tg laat zich welwillend uit over de voornemens van Krankryk n Marokko De moord op den vice consul Madden betoogt hot blad herinnert Europa nadrnkk lyk aan do hoofdzaak dat de orde in Marokko moet worden gebandhautd onderorde aal het niet mogeiyk ztjn do econoni Bcho ontwikkeling van hot land te bovo deren Do Krft Ik herhaalt wat het bladal moor heeft gezegd dat or geen grootbezwaar tegen zou zyn als aan Frankrgk I In Marokko de rol werd overgelaten die 1 Kngeland in Kgyptn spoelt De republiek 1 moefit dan evenwel waarborgen goveu d t I y waariyk een vreedzaam binnendringen n I don zin hebben geen verkapte vorovoni gmet de bedoeling om nitsluilend Kranscl e I belangen voor to staan Voor de mooKo d e I Krankryk leb geeft zou mon het kunnen beloonon door bet meer do viyo hand e 1 laten in het westen aan de Algeryoscho 1 grens waar het gezag van sultan toch zoo 1 weinig beteekent 1 De roeening van de KrIt Ztg gooit den 1 doorslag niet maar toch is het van belang 1 dat een deel van do Dnilscho pers niet scherp tegen do Kransche portiek in Marokko s gekant Daardoor blglt de Mnrokkaanscle 1 kwestie leil aan de orde als een punt waar 1 klanrblykeiyk geschil over mogeiyk is ei waar discussie over mogelgk blylt zonder dat de eone muening en de andere aan den 1 elfden kant van do schaal bcboovcn te hangen waar ook do uatio hangt voor wie die moening het voordeeligst schynt uit te komen 1 Voorbarig is hot in elk getal de itrydkracbten van Duitschlaiid en Frankryk a vast tegenover elkaar te gaan moten De Aiirore heelt aan kolonel Piequart gevraagd wot die van de verhouding dor boidc legersdacht Dozo olflcler proea de bewapeningvan hot FranHcho leger oowol geweer a skanon was voortrellelgk Het aantal ma schappen onder de wapenen wae ongeveer goiyk Duitschland 800 000 Kra ikryk 660 000 Heide legers telden ongeveer 24 000 ofhcleren Do tolkweslle was dan ook nietonrnstbarend al zon op den duur het verschil in bevolking bedrnkeiyk kunnen wo den Het wakke punt van het Franscl eleger was het commando meende Piquart en danr was In 30 jaren geen verandering 1 In gebracht Onder do officieren bestaan 1 groote verschillen v n afkomst van politieke 1 en godsdienstige overtuiging Boven Duitse 1 land waar de ofliciorsrang het voorrecht van een zekere kaste is had Frankryk I voor dat het in staat is gsooto leiders voort 1 te brengen looals or voor een langdurigen 1 oorlog jnist too noodlg ouden zgu 1 I I Kon Kl ate telegram van 9 Jnqi uit Fes 1 meldt dat men in ofticiecle Marokkaansche 1 kringen teleurgesteld is over hot verzet van Engeland tegen het plan van een intern 1 tionale conferentie Men hoopt daar echter i nog dat Duitschland bü machte al gn de 1 meerderheid der mogendheden onderteoke I Bttrcn van hot verdrag van Madrid voor de 1 eonlerentia te winnen en dat er desnoo s een conferentie on worden gebonden zond r Frankryk Engeland Spanje en ItaU6 1 Uraol Tattenbach on inmiddels den Sultan geroitstellen tegenover don mogetgken toorn van Frankryk Teleurstellend is voor den Soltan het bericht dat de Times uit Washington heeft ontvangen dat nl de Vereenigde Staten zich niet znllen laten vertegenwoordigen t t cotferentie zoo Kngeland niet mocht willen meedoen De Temps bevat dezer dagen geregeld telegrammen van haren correspondent te Tandzjes over onlnslen in verschillende streken van Marokko Deze berichten kannen licht waar zgn maar daarom behoeven we nog niet te denken dat het nu zooveel erger is dan in andere tgden Do Franschen ves tigen echter natunriyk juist tegenwoordig gaarne do aandacht op den ordeloozen toestand in Marokko Koning Alphonsni is met luid gejubel de booldstad binnengehaald De klokken luidden de kanonnen knalden De huizen waren versierd met bloeroen en Iraaio tapgten de olflcieele gebouwen hadden de vlag op Dames strooiden bloemen waar de Koning voorbg kwam De troepen die op den weg naar het koninkiyk paleis waren opgesteld trokken als de Koning voorby was achter den stoet mee naar het paleis Daar ver toondo zich de koning op het balkon voor de juichende volksmenigte De liberale bladen hopen dal de koning in het buitenland Irissche denkbeelden zal hebben opgedaan Dat s konings automobiel den dag voor den intoclit in Madrid onklaar was geworden was gekomen omdat hot rgtnig een ezel die den weg overstak heelt overreden Hel dier was dood en do koning hcell de schade vergoed Zyne Majesteit zal zich dus niot voor de tweede maal aan dionzellden ezel stooten VerHpreide Berichten FUASKKIJK Ministor prnsident Rouvier had gisteren een langdurig onderhond met don Duitschen I gezant Kadolin De Matin brengt een interview mot den paus die nog van moening biykt te zgn dat hut mogelgk zal woüen hot Concordaol in stand tu houden Het hoold der Kath Kerk on volstrekt geen represaille mantregelon wenschen want vervolgingen kunnen der kerk slechts schade doen Aangenomen is een artikel van hot ontwerp tot scheiding van kerk en staat volgens hetwelk aan aartsbisschoppon en bissehoppon gedurende twee jaar en ann latere goosteIgkon gedurende vgl jaar het gratis gebruik der woningen wordt toegestaan De Belgische koning ia op t oogenblik in Parys NOOBWKOBS K ZWÜDtll De president van het Storting las gisteren oAder grooto opmerkzaamheid het schryvon van koning Oskar voor het word met groote aandacht aangehoord Kr is oen bgzondere commissie benoemd ter beantwoording er van Keizer Wilhelm gaat om de houding van Noorwegen in de scheidingsquaestio niet naar dit ryk dezen zomer Kn nn heelt ook koning Edward van yn solidariteit mot yn Bkandinavischen ambtgenoot blgk gegeven hy benoemde koning Oskar tot eere admiraal dor Britsche vloot Küst AHn De Eclair deelt mede dat Dinsdag een bnitongewono ministerraad heeft plaats gevonden welke het In Maart uitgewerkte liberale program heeft aangenomen De deputatie nit Moskon tot overhandiging aan den czaar van de petitie van de emstwolcden en stadsbestuurders is naar Potersburg vertrokken Hel ontwerp van Boelygin betrellende de instelling cenor volksvertegenwoordiging slnit geiyk de Nowosti weet te berichten do Israëlieten van elke deelname aan die vertegenwoordiging uit Te Brost liilovsk hebben ernstige govechten plaats gehad tusschen Israëlieten on reservisten die naar A io vertrokken Er werd van woerssgden geschoten In Warschan dreigt weer de algemeone werkstaking OniiniiLim Na den moord op don minister president Doljanni heeft de koning do lolding van het ministerie van binnonlandsche aken voortoopig opiyedragon aan den minister van financiën Oonnakaris Delyannis wordt morgen op stoatskosten begraven BINNENLAND Da St Ct no 189 bevat de volgende wetten W t van 6 Jani 1905 tot regeling van de bevordering het ontslag en de non activiteit van de militie olScieren en van de officieren by de landweer Wel Van 5 Juni 1905 tol verhooging van het bedrag der pensioenen ten laste van het londs ingesteld bg de laaistelgk hg de wet van 29 Iuni 1890 Staatsblad no 149 gewgzigde wet van 9 Mei 1890 StoaUblad no 79 Wet van 6 Juni 1905 tot regeling van lo den rechtstoestand van het reservepersoneel der landmacht 2o de bevordering het ontslag en do nonactivlteit van de otflcieren beboorende lot dat personeel 3o het op pensioen stellen van do olficioren en de mindere militairen beboorende tot het reserve personeel der land nacht alsmede het verleenen van pensioen aan hunne wednwen en kinderen Wet van 6 Juni 1905 lot verstrekking van rgkspaarden aan olflcieren lot het honden van dienstpaarden vorplictit Gemeng de Berichten Kr is in Den Haag een grappenmaker aan hot werk geweest N auwelgks waren gisteren de papegaaien buiten gehangen in de hoofdlaan van don Dierentuin aldaar of het bleek dat g zes aan zes voor electorale doeleinden waren opgericht Kieat LIMBOKGl Kiest DOLK Kiest JANSEN I schreeuwden de Lorre s en de Polley s tegen elkander in t Leek een papagaaien meeting vol opgewondenheid L en V Men meldt nit Dordrecht üisterochlend te hall ell brak door het omvallen van een loodgieterslamp brand uit in den toren van hol stadhuis Door het aanrukken van al het btusscliingsmateriaal was luon den brand gelukkig spoedig mcestor do schade is niet groot Zooals gemeld is deelde Het Volk dezer dagen mede dat op eene vergadering te Krommenie de hoer Ferd Wierdels zou verklaard hebben do schrgvor te zgn van do bekende brochure Allemaal Socialist In Het Volk van eergisteronavond leest men nu een lang ingezonden stuk van den heer Wierdels waarin deze meedeelt dat het geheele geval maar een grap was Terwyi de heer Binnendgk in een toestand von hevige overspanning met den vinger dreigde en vervaariyk demonslreerendo vlak voor den hoor Wierdels stond te praten o a over hel prulletje Allemaal Socialist had deze lachend uitgeroepen Beste vont ik heb het ell geschreven Na sluiting der vergadering had de heer Wierdels den heer Binnendgk niet onduidolyk te vurstaan gegeven dat hg in het ootjo genomen was maar dat scbgnt hy niet gelooid te hebben De Telograal ontving het volgepdo telegram van haar correspondent te Batavia De Russische hnlpkruiser Rion was gisteren te Tandjong Priok nam heden kolen in en vertrekt hedenavond met beslemming naar Rnsland en neemt de opvarenden mede von een onbekend Duitsch schip dat contrabande aan boord had en in den grond werd geschoten Pinkstermaandag is den koopman A S en yn gezin te Barnovold een verschrikkelgk ongeluk overkomen Tydens een rgtoertje sloeg het paard op hol dat gelgklgdig oo hevig begon te slaan dat S zelf weldra met ware hoofdwonden bewusteloq bjj iemand moest worden binnengedragen Obk zgn vrouw is waar aan het hoold gewond terwgl het eonig dochlortje er met lichtere kwetsuren afkwam Door een commissie te Steenwgk gn van een stalhouder to Heerenveen paarden en rgtuigen gohuard om op den stemmingsdag kiezers naar de stembus lo brengen Te Steenwfik was geen r jtuig meer te huur de tegenpariy bad daarop reeds beslag gel ïd Uit Barneveld schryft men Dinsdag bevond ich do knecht van den heer v V te Amersfoort mot paard en wagen to Terschunr oador de e gemeente Doordat het paard voor een automobiel schrikte geraakte de bergder onder den wagen Het een op twee plaatsen gebroken heen en een schedelbreuk werd de ongelukkige meer dood dan levend van onder het voertaig uitgehaald De automobilist was oo beleefd elf te Voorthuiien een geneesheer te gaan halen Onder Haarlemmermeer Ijn de gebroeders Op den K giiter nacht rastig hniswaarta koerende onverwachts op den Riogdjjk door eenige personen aangevallen en met messen gestoken zoodat er gevaar voor hun leven bestaat De politie beeft de band gelegd op zekeren S v B aldaar die bekend heeft de verwondingen te hebben toegebracht De anarchist Kloosterman die te Zaandam op de markt een overtreding pleegde werd daarvan door de politie verwgderd py zyn overbrenging naar het harean verzette hg zich tegen de agenten door op den grond te gaan liggen en tevens schold hy die beambten nit voor schooiers straatsigpers enz Deswege werd voor hem bg verstek 10 dagen gevangenisstraf geéisckt Heden kwam hy in verzet De officier vroeg bevestiging van het vonnis Kloosterman kwam daartegen op omdat de politie zon hebben gehandeld in strgd met de grondwet Do moord op den Mont Valérien Arrestatie van een verdachte Twee inwoners van Nanterre hebben aan de politie verklaard dat g Zondagavond om hülfzea toen zg een hunner vergezeld van zgn vrouw en kinderen van Suresnes terugkeerden op den weg van den Monl Vaiërion ter plaatse waar het Igk van Miss Carry gevonden is een man zagen die met zgn rug naar hen toegekeerd knielde bg een vrouw die op den grond lag Daar zg geen misdaad vermoedden liepen zg door maar zg hebben den man eer goed opgenomen Hg was kort gezet breed geschouderd en droeg een oude zwarte jas en pet Woensdagmiddag werd te Puteaux een landlouper gearresteerd wiens signalement overeenkomt met de boachrgving die de twee inwoners van Nanterre van den moordenaar gaven Hg is van den moord verdacht ter beschikking van de justitie gesteld De crimineelo politie te Darmstadt doet onderzoek naar een onderling toeval dot een borger van Olfenbach overkomen is D man had een groot aantal loten met opeenvolgende nummers in de HesiischThuring Bche tolery genomen Alle nummers van do serie konden hem echter niot door den collectcur geleverd worden Toen do trekkingsIgsl verscheen bleek de man enkel nioten te bebbon terwgl de niet leverbare nummers jnist met pry en waren uitgekomen Dit vond hg zoo in strgd met wiskundige waarschgnlgklioid dat hg do zaak in handen van de politie heelt gesteld Er zgn reeds verscheidene ambtenaren gehoord In Rynland en Westlalen zgn op het oogenblik 30 000 landarbeiders werkeloos De oorzaak is een kleinigheid De arbeiders op een hoeve waren met hun loon niet tevreden staakten en do hoeve werd geboycot Do bond van werkgevers bemoeide zich er mee en dreigde alle arbeiders uil te sluiten als op li Juni het werk niot hervat was Dit is niet gebonrd en thans zgn er 30 000 menschen zonder werk Een levenslustige honderdjarige woont te Arnhem Rgnkade no 90 öervasia Maria de los Dolores Valis y Orfila ag op 19 Juni 1805 het levenslicht te PorlMahon op Minorca waar haar vader postdirecteur en haar oom Mederlandsch consnl was Mahon had in do jaren 1820 tot 1835 gedurig hel voorrecht tot winterverblgf te strekken voor een Nederlandsch eskader eer tot genoegen dor Hoilandsche zeeofleieren en dor Spaanscho schoenen lederen Zondagavond vast en ook nog wel eens in de week word naar hartelust gedanst in de vorstelgke woning van den consul en wat meer gebeurt volgde ook hier De zeeofficier J C F Tan Son die in 1856 te Arnhem als gepensionneerd schout by nacht overleed trad op 13 Juni 1827 in het huweiyk met Magdalena E colaatica Raphaeia Valls y Orfila aster onier heldin Van do tien nit dat hawelgk geboren kinderen woont thans nog in Arnhem da in October 1838 geboren Petras on da voormalige predikant blglt de steun n trots guer steeds opgernimde tante De Spaansche mevrouw van Son kon het in het benepen Arnhem dier dagen niet 00 aardig viaden dat het heimwee naar de haren aan de Middellandsche Zee in haar ziel verstierf op verzoek van haar echtgenoot besloot de familie haar znster naar Holland te enden en in December 1838 stapte een dame vergeield van haar broeder de diligence uit en het stedeke in door de Rgnpoort Slechts eenmaal zag ig haar geboortegrond terug in 1840 toen ij vice versa per eigen rtjtnig van den heer van Son met het echtpaar T n Arnhem naar Marseille reed maar geen heimwee drong in haar gemoed vervuld van opgewekten levenslust die het nbi bene ibi patria stoedl io toepassing brengt In 1843 had g nog alke prettige herioneringen van de leiien naar Gibraltar en elders die op Hoüandiche oorlogsschepen gemaakt had dal g besloot het ook eens in een hnwelgksboot te probeeren en huwde den Arnhemschen wgnkooper Jan Jnta die ig na een gelukkige echtvereeniging in 1862 door den dood verloor Na de eerste eer moeilgke jaren van haar wednwslaat kreeg baar gelukkige natuur de bovenhand en bleel e kalm en lustig varen op de levenssee waar het slechte weer dat ook haar niet altijd gespaard bleel haar het evenwicht niet deed verlie en Treft haar een droevig verlies dan komt haar glimlachend il faut passer par la over de lippen en hel verlangen naar het eeuwig vaderiand is nog niet sterk hy haar ontwikkeld Dagelgks leest e haar Figaro of boeken liefst uit den ouden tgd en altgd nog zonder bril en veel van haar lyd besteedt ze aan kenrige werkjes die e aan haar vele vrienden en vriendinnen ter gedachtenis geeft en die haar geliefde Spaansche kleuren rood en geel nooit ontrouw gn Zoo heelt de hartelgke levenslustige vrouw nog geen haast om van hior te gaan en al al e misschien hen die haar op 19 Juni bc oeken ook verzekeren dat e als e weer op de wereld komt als jongen lielst als Hollandsch olflcler van marine wil verschgnen ieder die haar kent en niet het minst de trouwe Sophie die haar nu reeds bgna 53 jaren dient houdt haar t lielst net zooals ze is zegt de Arnh Cl tot slot van dit levensbericht Gedurende een schietoefening aan boord van het voor Gibraltar liggende Engeische oorlogsschip Magnificent outplolte een zes inch projectiel in oen der kanonnon Achttien zeelieden worden gekwetst onder wie een luitenant Ell der waarst gewonden yn aan wal gebracht Men meldt uit Rotterdam Onder de kolenwerkers in dienst van het stecnkoolsyndicaat directie Van Beuningen is een staking uitgebroken onder ruim bokderd man Zg eischen 10 man in een ploeg in plaats van 9 Wy vernemen nader dat de kolenwerkers van de Steeukolenhandelsvereeniging die de zaken van het Dnitscho Kolensyndicaat behandelt een vermeerdering eischon van het aantal mannen in de tremmersploegen Het machinalo beladen van stoomBch pen metkolen door de Handelsvereeniging in praktgk gebracht heeft tot gevolg dat de ruimen zich veel spoediger vallen dan wanneer do kolen in zakken worden aangedragen als gevolg waarvan uit den aard der aak het werk der tremmors oer is verzwaard Stadsnieuws GOUDA 16 Juni 1905 By de heden gehouden stemming werden uitgebracht in het Ie district 1018 stemmen 2e 816 Be 985 De uitslag zal hedenavond worden bekend gemaakt per bulletin Gisterenavond hield Mr D Fock lid der Tweede Kamer voor district I Rotterdam in de aal Kunstmin alhier een lezing ter aanbeveling van den liberalen candidaal Jhr Mr W Th C van Doorn Niettegenstaande de beer Fock van het zuiden van Zeeland naar het noorden van Noord Holland deze dagen had gereisd en spreekbeurten had vervuld had hy toch niet geaarzeld de nitnoodiging van de Liberale Kiesvereeniging aan te nemen Op zeer duideiyke wyzo bracht spreker de verschillende handelingen van dit ministerie ter sprake en zette uiteen waarom dit kabinet niet bestendigd moest worden Van de gelegenheid tot debat maakte de heer Stavenisse de Branw gebruik die door den heer Fock werd beantwoord Met een opwekking om vooral don liberalen candidatt te stemmen werd deze vergadering ten ongeveer half twaalf gesloten I H a X o W D B H Maller d Rtdaettm I Het ia een hekend feit dat in dagen van verkiezingen somwglen wel eens een hard woord valt van weersigden Ongehoord is naar ik meon wat mg heden overkwam De heer J A C de Go en ondergeteekende waren met elkaar in leer aangename rerhonding oo vaak Blks voorkwam leenden wy elkander een tuig etc ik was gewoon van gn diensten als slalbonder gebruik te maken hg stalde aog onlangs geruimen tgd mgne paarden Toen ik echter heden morgen een rgtnig tor leen liet Torsoeken voor heden werd nUu door hem ua m n knecht geweigerd omdat bg het niet wilde geven voor de liberalen Daarlatende het m i hoogst onverstandige van deze daad immers de Leer do Goeg al wel onder yn klanten eea tal van liberalen aantreffen dio evenals ik hoogst pgnigk getroffen worden door de e onverdraogiaamheid vind ik hierin een oo doorslaand bewys van de haat die de kerkelgke partgon tegen ons vry innigen kweeken en voeden dat ik het myn plicht achtte zulks door middel van llw blad bekend te maken Onder dankzegging voor Uwe gastvryheid Hoogachtend J L VAN EIJK Gouda 16 Juni 1905 POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van do aan dit kantoor en de daaronder beboorende hulpkanloren ter post bezorgde brieven en brielkaarten welke gedurende de Ie helft der maand Juni 190 5 wegens onbekendheid van do geadresseerden niet zyn kannen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming BRIEVKN r Kooür Hang A Veenhoft Moordrecht C V Leeuwen Pyiiacker Moeder S Liduina Sticht Utrecht BRIKFKAARTEN H Plaameger Gonda L J Molenveld Hilvertum A Conagnse R dani Uonda 16 Juni 1905 M De Directeur HKNNKtil lN BEïïaS VAN EOTTERDAM ZATKRDAG JUNI L K H K Staatêtétmnqen PoRTüaii Oblig 3o Scrio Ir 150 3 59 Oblig Se Serie fr 2500 3 59 RosbiSB Iwang Dombr Obligatien 4 9öi AziK Jnpan Obligation 1899 4 74 74 CoLumiu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 Hjjpoihetk BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pondb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Soheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb Hoilandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 37 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorwegUeningen Ituie Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A H 367 PremUUenintjen bKuaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 SdifpvrnH MaaUchappijen Aand Holland Gnlf Stv Mg 35 Divertm My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 ONTVANGEN een groot oasortementl JfiVfiT en andere genres WitSGHGOSTUIIIGS en BLOVaey MAl TELS worden tot veel verminderde prijzen aangeboden £ 7i7ü£ J 0ri Predikbeurt bU da RemonitrantaohQereformesrde Gemeente alhier Zondag 18 Juni s morgens 10 uur in plaats van Ds Tideman Prolessor Dr A BRUINING Hoogleeraar te Amsterdam aiivëïitkntIïïS Dankbelniging aan allen die ons blgken van deelneming hebben gegeven by het ovorlgden van on o Moeder on Behuwdmoeder J HALEWIJN W 8IB I1I11 ERNEST HALEWIJN 16 Juni 1905 De leerlingen van School 4 die gisteren ulk oen prettig reisje naar Rotterdam gemaakt hebben daiikon allen recht barteiykj die iets voor dit tochtje hebben bygedragen MMIlSniE llïPÖÏiHIM uiiei Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geelt 4 ÊPauabrleceti nit Verkrygbasr k lOO o Correspondenten te Qonda de Heeren DORTLAND en Co De fijnsi e i kwalit eih Margarine IW M De Eclxte KIHADRUPPELS vaa Dr DE VRIJ met nevensstaand ïabricksnierk zyn overni verkrijgbaar k f 1 iUi rechUtreok en franco van du fabriek togon inzending vun pontw ü f I NJ Chriiiische Tabrlrk van II NANNINU Am llai g v Patent H Stollen mUKlirl iniutrln UBilIÜI Dm mm mi Uitti nr iliiii riimuu Warnung trungii M itt u i ¥ tw utHédanati un rthlfmen Nac uthmun im ftt m tfv iaufi itbtt unttn atët rharf n H StotUn uur Ton um timet oOt Ik wtetm Iktfthattdiuiti IMAM iiitiêr Hêkêt wtt iMmUlmrdf auggêhintt W yna Het groote aantal zenuwkwalen T n MO hooMplt n f t l d rtmntt MaA k aU h B n Tan tpoplul hararalMrMffU to troiMWM D0 tt di JU nlilil l D l or dfl iiiAdlavb w tMimb t Mn wand Kamt t dan tmiir tIM koist it Mr toa dBt slj iloöi bat ahnilli m li u tm dan aaaroiidiitjitni waf oaawiljh lanifa 4a hnld mm pbnlolociMbaouidakkfMgadftsohaart dla uikbüiidBrtlaproaniamliixan thAMftvar dn cabaAlawarali varbr ld an tarwijl syin watcDa itMpu ll ka krinfau i bootata bftJui aUillUi t waht Mvaaa ana waldud blijkt ta kIJd vonr da aan laDnwkwalan lljdaoda matiMhliald l Kti itaii aawijM Is llf avoidan iocr dan ti Witta OfBnlaf vaa Oaaaiirjhalt llr Homaii w alaamai n U Vtlahofoa au baraat op da on dirvtndtiiK ii ii UaD In ana bO arlf i raktl k ttnr waaurhlna nn h ha M mmm fir itNV n er trt di mTl t gi mrhtUtr mlntmn A r rf hntd nmiridriigk ba i laali l uarilrot dvrl l Mat dana Kann awijca wrtlaii warkalljk arbutarauda raaalWtwi Tarkra B an tÜ luMkU iftrn al f iiftDj dal att a ii doof rlan oitvlndai fwichrafaii rkja OVER 2ENUWLIJÜEN en BEROERTE bara fnrrteaiiai ta laaaiint OitiiiM bflrt B tt d raadi da Vla drak rara hauan I it U ak a ba t nlat anan Tor kat fnmU nbDab iraraUaiibar ratkUrtUfan omtianl hrt wmifo rlar maiiwara lliarapla an da d r B d fi lft Il nnhrttilva favatlan varkrafii iitwaikinf moar nr k vindt man daar n wataMacIiapualIJk r b M tHliiKafi iiTt I me 1larh blN l nd a ii da7Kf i n awj ca a l l iljn ioani d ftAofatl I walkaKHaatéra mté ir frtf fcii ari a eil Mf laa hal i tmmvTi atal f tfrtai aiii ta lAlit i iMrKli Dr lcli rifl taat a Bul hl iarlekttai Ber iaaui lll ar I BffttHh arr al arta ém Ziftalti l a en Caai ll Caalral a rr i at UI rhi iftaii van kimRicaiblaalaf a tanaa lnin llc i I H I t an Kt RoKDamur i tO Sfaiagfi f ttai ii shi Cliafia o i 8aiij Iira hOf Caf a la ila loir H aaih ar éi at aur ft t nott l at t A ailt ni Oj i t Sr iiaaastitif l r tflaur i rLa v9aa lh ivèut n ma Si Hatort 334 Caxtai vsa Aotbirkaab mti ir la Cdrf Or I UBt i ai 4 ir t Wtïtta Dr C Srigaval ta La t rr tr af It 4 B nt n snlr l an vala alidarao UOdal kM allr o wi rit n t ia ial mrerAf mliiil r ft as d iiM t f au fi AfeaiuiaMla fCHnvi h l ttaM lij ii iraamii dakantAokanan rlju STra t ha aaafdfl ralatiiabala baaf H i aloa t raaUi lhkiluaa haid fii h i iii i amot i cinia il t awaal ii e l haiialt ta ta aa vnrdar lla if h n Uadoar barnatte fatrnffan waidraaa ong UJdan aan da xavolgan daarvan f oala erla aUD a aHVCiiaiaa lal fteliaa i ara tongval aioat ll t tiitlFB ttlfnaM la f winHUaaiat Tiar iiii b i t al l rwatla veftiaatkini vaa laiaagra aoa B alj dia racla andar Kanaaakandlita babiindalling faweaal xjj maar door da bakanda mlJdalan ati onlhi U Iiiijta a i botldaratarknr bab w pra Iiijti Blati a baafMIa i aiilai la da awl daliauil i ta h4B4fiif laeatlg aa aa vaManWaf ia M bMM xaa aadca aa eataa al dM drlt Mtafortlta vu a iiawltjd r all ook aan laait ai lalai li 4iadt aan kliakivaét la kraaklalaaabaM mI kb gaeooda ri aaa loau lariaaa TTa acl faii hal hoof mtrt a an r MUI kt rMotla illra Toorfcovn worduTrlOKaM wuknrT d kh hat baven Tanoelda warkj a o taiaballM batwalb iiMaTraffa baatelMM m AaMt ▼ MBd ll wordt donr Ammt rUmm door M f f Rn4 V S O Hajllrawat 41 ir R l r4Mi n 7 K r TM V rc h l OnBV POHTOV Oodairftcht b da Ourdbrai f O Aa lamnta hnl ialMli BMllaliia la tamUMutalUu U 4a Ikr WalMM aB M i t £ UUkÜA JmxU att BUr rM mmémau fcakrwadL