Goudsche Courant, maandag 19 juni 1905

Maandag i9 Juni 1905 No 9749 448te Jaargang GOÜDSCHE COÜRAMT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoon u SS A D V K K T E N T I E N worden gejdiatst van 1 i cgels a 50 Centen iedere regel nio r 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Jjtópnding vaii Ajlveitentiën totiJLjuu deajuitUJ reletooii So 82 De Uitgave flezei Courant geschiedt dagelijks met uifzofideririg van Zon en Ftestd igcn De prijs pér drie maanden is 1 25 Iranco perpost 1 70 = 2 1 Afzonderlijke Nomracrs V IJ É l B N Ï JiJL Ém i i T Ca UTT LX3SrGI niLOHANDMLdAIt 18 Oo9terBtraat ROTTERDAM iTelephoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd ann voor de leveianlie van alle soorten fijn WIL O en O EVOOELTB voor extra Diners enz enz Verzending f r a n e o door geheel Ne DEllLANl Vraag speciale prijscourant gëëFbëtëF adres voor alle soorten SCHOEL Wi iik dan het ScIim en Laarzcniiiiiijazijii KLIilWEG E 30 tegenover do Kleiwegstceg Aanbevelend C SMIÏS Alle reparation en aangemeten werk on Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SABDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannèn ile kroon Verkrijgbaar te Gouda bj K ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE 10NG A DROST te Woerden bij N DE KBUIJFB Th het VERLICHTING MAGAZI IN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen G4l§0RIliillENDEIV Ga gloeilich braD lers Gas Elecira llranilers Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfterlje gcémailleerdo HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN dengdznam en zindolük UWl iElSERS GASOVEi UASFÖR UIZIS KOOKAPPARAÏEN WandconirorcB Salon Gaslafeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Verkrijgbaar in flesschen SO ets VS et en f 1 2S biJH H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C WJGER Apotkekcr Markt en bij WOLFF Cij Westhaven 198 Aanlegger van Gas Water en Spreokbuizen De 94e groote HENGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 24 Juni 1905 in liet ojicnbaar te Hengelo G in het hotel de Carper van den Heer W B WITTE Hoofdprii s 2000 Gld in Cont En verder nogf ruim 1000 prijzen waaronder Paarden Kotien Sfhapen Varkt ns Harmonica s Horloges iestikte Dekens Reiskoflfers Albums Stoelen enz enz Op verzoek van velen mijner lotenverkoopers heb ik de Loten verkrijgbaar gesteld teg en den g ering en prijs van 35 cent per stuk Piijs per Lot i 0 35 p p f 0 40 Verkrijgbaar bij D 7 JANSEN to Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 123 JOH DE BOER Lz HazcrsWüude Dorp Na het onderzoek van de 2 iste Verloting is alles aau den Ondernemer D J lANSEN te Hengelo teruggegeven wat bjj die trekking in beslag was genomen en door den Rechter Commissaris verklaard dat deze zaak volkomen in orde is bevonden het zal dus geen bezwaar voor n ziJn loten dor Hengelosche Verloting te koopon De ondorneEUer zal dan ook verdere reclame maar sparen Blfl fl MMnnMMI Door Oenecsh algemeen mUvutiiii Tf f f l f ff ITI Met Eere D i totn en OomI Bct rooti e PRAEPARATEN VAN l ll3na l tkf CkoVtf de meest krachtige en versterkende kinaWUH tegen zwakU ygUIIKl l tlU IIC 1 j j vmderen nis volwassenen gebrek aar eetlust slechtespijsvertering zenuwhooiaptjn ter versterking na lekte of kraambed koorts en h ire gevolgen QUINA LAROCHE FERRUQ NEUX in h t bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekxuoht t kwalen van Krltischen leeftyd enz Vericnjghaar m flacons n 1 90 en 1 Als geneeakracKrïge drank hij stoornissen der spysverteringaörganen en diarrhée ook igelmgen en kleine kinderen Phjk pei bui A Kgr 1 70 Kgr 0 90 4 Kgr 0 50 Pi fpl a Q o 3 s 3 g am van smaak voor iagelijkschgeb uik W x wc vr j kinderen zwakken en kllerachtige gestellen zeer aan te he voor EU I geil Chemisch Mf ll ciliL Af Speciaal voor Kindervoeding in bussen k Kgr O BO zuivere JYlCiK MIKCr j gr 0 50 ïi Kgr 0 26 M t A fhlTlfl f o arf fil f1 I = I Cigarette is voldoende ter Sestrij 4 L f a a V lgd rCIICIl g de hevigste aanvallen van Aathma etc In M doosjes k f 0 80 en 0 50 Tamarinde Ronhnn fruit purgatïef tegen veratoppmg Aami V beien Migraine Congeatiesetc oon ookalslaxans voor kinderen bcwijjeii de Tamarinde BonEons van KRAEPELIEN HOI M belangrijke diensten or het kind begeerl ijk en de maak aangenaam is Pnjs per doos e 0 90en 0 50 £ l1tt1l£ll Pllci ll1f C algemeen erkend als het BESTE liuismiddcl Verkoudheid en Keelpijn het i een slijmoploasend en vèrfachtend middel by uitnemendheid mtslmtend in □ Icit Iijcb verkrijgbanr Prijs 0 20 per fleschje X Tracpmahn ran KRAEPELIEN ft HOLM te Zeist y aO foorxim ynn etiqiiffh li nanf ifi rte tituim en hantU mketting tit yerkrvptaar bij tie meetle ÜAkU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 1 k i KoNWHaUKE Gebruikt steeds do WERELDBEROEMDE Superior Dniiven Borsthoning Extract Eenig helpend en afdoend miMQ tegen verkondheid astma ke lpyn kink en slymboest bronchitis an alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons ï n M O ro I Kon Stoomfabriek De Bonlngbloem Vefkrii banr bj Firma WOLFF JE Oo Westhayen 9 Gouda A LAT£ N STB JV Kleiweg E loO Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 t ffoudo A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nitaverkerk a d JJtel A N viS ZESSEN Sc ioonIwmn i Til TOBKEN Bo k op B v WIJK Oudewtór A 8CHEEK MjfmAf P W T EDE OudewaUr K vm dkr HEMDEN t Remmik P v D SPEK Moercavelle D t d STAR Waddingtvem Wed J HOLST Waddinqmem M KOLKMAN Waddingmen P A u GIWOT Oudewaier k d JOHHn Oudewatêr J P KASTELEIN PoUbrofkerdam D BIKKER te Baudiop W IISCHi vriiVC Laat D niet misleiden ioor AbdIJ Siroop Het II kloosterS u Pai o lft i bestaat niet flu Siroop van geenerlel tenarde U WESSANEN LAANj Wormerveer OPÖERICHT ireS HOiDINKMJKE FABIIIEKEW Voedert uw Vee met de snivere mtirwe merk er n g uitmuntende door loog eiwit en vetgehalte en grootste róedingswsarde Eere Dtploma Parijs 1900 Segen Oouden UedaiUes EEMIErOTTAHTIEE innx wordt verzotUt p t MKItIi teletfpii UIT HRT MaOIZIJN VAN M IIAVËNSWAAY ZüIVË OOHINCHEM Deze THKEEN rordtn a t rerd iii verzegelde pakjes vau i IwM en een luüf eii een Ned out met vermelding van Nommer er Prijs voorzien van nevenstaaiii Merk volgens de Wet gmlepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende i C BIJL voorheen J BEEEBAAET Lz DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M 0 0 E B L A ö E M £ Zp beslist die dor Firma THE LADIES JOVUSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DUESSMAKBR met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILDHESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge kiiipt o patronen VRAAGT Uw UoeLlmmleliiiir l roe niiiHiiier i Alle mrt liomtel Ui ll BUuoeyxrl I Van allé in deze binden voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATRONEN met Hull verklaring fr p p tegen È vooruitbetaling van I Ü 5Ü verkrügbanr T bö MILLY aiing vuil 1 u uu vfiKrygUiiiK Y SIMONS Den Haag É Wie zeker z b wii de Belit £ lkel Cacao te oatvaugeii tMunbn geBlelJ en na vele psoofoemuigeB lu don handel gekomen onder de naaiu dei uitvinders Dr MichMli Temirdigd p de beste macLmes in het wereldbercemde étabbliBsement van Oebn StoUW ck t Keclen tlteht dpTI2ie 2 eIU Bikel Cacao In vierkanten bnasei Deze Eikol Cacao met melk gekookt eeae aangename gezrade drank TOor I lijksch gebruik een t 2 theelepela t b t poeder Toor een kop Ohooolato Ala geneoakracWige drank bij gard na diarrhee slecitts met water ts gebruiken Verkrijgbaar bij ie voomumto H 1 Apotheksrs ens v Vi Ko K pweH n f 1 80 c 0 90 ei 0i3S QeneniiilTtrt nwoordigar roor Ktdw and Julius ManenkiMH Imnterdam Kalverstraat IflS Zenuw en Maaglijders vordt nit overtuiging als een werkelyke hulp in den nood het boek aaubevolen Na oatvaagat van adres per briefkaart norit ilii boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOEL S Boekü Zaltbommel Onnavolgbaar zgti thans door nienw gevonden toepassingen onze tn olieverf geêcMMerde Portretlen fetntareHogaerts Z j geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuig zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Qeïll Prijscourant met een aantal oxgevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B BOGAEBia Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Klcfiveg bj wien modellen te bezichtigen zijn Gfluda Druk van A BRINKMAN Z KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat afschrift van het proces verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer der StatenUene raal is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelflk afschrift op de Secretarie der Gemeente voop een ieder ter inzage is nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iedere werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur GOUDA 17 Juni 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BEOUWER De uitslag der stemmingen De geheele uitslag der stemmingen is als volgt Gekozen Eoorasch katboiieken 23 Anti revolutionairen 13 Christelijkhistorischen 7 Friesch chr historischen 1 Liberalen 11 Vrijzinnig democraten 5 Herstemmingen 40 100 De rechterzijde heeft dus 44 zetels by eerste stemming behouden Daarbij komen nog 2 Grave en Zevenbergen waar twee katholieken met elkaarinherstemming komen Dat is dus 46 Voorts komen de i nti revolulionairen in 26 districten in herstemming de christe Ijjkhistorischen in 6 de Friesch chr hist de nationaal historischen en de roomschkatholieken behalve de twee bovengenoemde eik in 1 district De rechterzijde in het geheel dus in 35 districten Zij heeft het daarvan in vi f districten te winnen om boven de 50 te blijven Men kan dus niet zeggen dat dr Kuyper den slag gewonnen heeft Hy heeft Gorinchem waar mr Pierson gekozen werd en Den Helder verloren en loopt groote kans er op 28 Juni nog meer kwijt te raken In 1901 bezette de meerderheid op den FE VI L LET O X DSSOCBTEl VM HM SCIEEPSEAPITEIir 71 Miqnéle ging naar de kajuit om te zien wat er van Victor was geworden Zö vond hem uitgestrekt op de bank Zonder beschroomdheid zonder valsrhe schaamte sloeg zij haar armen om hem neen en kuste hem voor t eerst nit eigen beweging Victor was zeer gelukkig met dit blp van liefde Maar hü zag zeer bleek en kon ach nauwelijks staande houden Een zonderling geluid drong Miquélo in t oor het geluid van klotsend water in het jacht zelf doch zy wist niet van welken kant het kwam en ging haar vader roepen Dnprat ontstelde Hij zag in het ruim Het Btond feeds vol water Het jacht moest des nachts schurend langs een rotsachtigen bodem een belangrjjk lek hebben gekregen en ze zouden nu zinkend noeten vergaan jEens komt er immers toch een einde aan zns of zoo I mompelde Dnprat in doffe Vuhoop eersten stomming sdag dadelijk B3 zotels Dat de dag van gisteren gunstig voor het ministerie ia geweest kan dan ook zeker niet beweerd worden Do 13 gekozen anti revolutionairen zijn allen aftredende leden Bjj de 23 gekozen katholieken zijn twee nieuwe mannen de heeren Uuys van Berenbrouck en Duynstee beide leeds in katholiek zijnde districten De roomscli katholieken behouden dus Grave en Zevenbergen niedegerekend hun volle aantal zetels Vrij goed 19 de christelyk historische groep eraf gekomen Zeven van haar negen leden zijn dadelijk herkozen de heeren Van Bylandt Van Idsinga Van Veen Lohman Van Wassenaer Van Limburg Stirum on Van Dedoni Voor den zetel van baron Mackey was de a r Noordtzij candidaat gesteld die met don liberaal Reyne in herstemming komt Dr Do Visser komt in herstemming in Amsterdam II Rotterdam II Den Ha ig II du heer Lohman in Groningon jhr van Lennep in Haarlem en jhr Van Weiier in Utrecht I De christelyk historische herstemniingskansen komen ons niet gunstig voor Wat de liberalen betreft zü behielden by eerste stemming Amsterdam I Hubrecht IV IJzerman in de plaats van den hoer Cremor VI De Beaufort in da plaats van den heer Den Tex Briello Roodhuyzcn Emmen Roessingh Hoorn Forf Meppel Smoenge Oostburg Hennequin Rottordam III Vorhey en Tiel Tydomaii Zij wonnen Gorinchem waar de anti revolutionair Seret aftrad en mr Pierson diens zetel inneemt De liberalen komen in niet mindor dan 26 distiicten in herstemming waarvan in 17 met een anti revulutionair in 5 met een christelykhistorischo in 3 met een soc dem en in 1 met eon nationaal hist By groote inspanning zou hot niet onmogelijk zyif dat die alle of althans het overgrootste doel ervan wonnon of behielden De vrijzinnig democraten zyn niet ongelukkig geweest De heeren Ketelaar Treub Mai chant en Bos werden herkozen do heer Gerritsen veroverde voor hen Don Helder op Staalman die ook nergens elder in herstemming komt het échec der christendemocraten is treffend Voorts komon de vryzinnig deraocralen in zos districten in herstemming waai van zij op vier Amstcr dam IX Groningen Rotterdam V on Veendam stellig op Amsterdam VIII waarschijnlijk en ep Don Haag I misschien mogen rekenen Evenals in 1901 is geen enkele sociaaldemocraat by eerste stemming gekozen en evenals in dat jaar komen zy in 9 districten Niettemin spoedde hy zich al was t alleen maar uit plichtsbesef naar do beide pompen Ze wilde niet meer werken Bij die ontdekking nam Duprats wanhoop nog toe Hy had het jacht zonder zich den tyd te gunnen om t behoorlyk te onderzoeken te Dormant nit de hand gekocht en tiu moest hü deze droevige ervaring opdoen I Met gekruiste armen stond hij daar als een die niets anders meer venvaeht dan den dood en die gelaten zy n lot wil blijven afwachten 1 Kort daarop zette evenwel het instinct tot het leven hem ook tot handelen aan Hy liep naar Madelac bevaV hem hot roer te verlaten de lederen emmers op te halen en te gaan scheppen Madelac ging ijverig aan t werk Labanére hielp hem Miquéle insgelijks Men is nooit meer gehecht aan het leven dan wanneer men op het punt heeft gestaan het te verliezen Het onmogelijke hadden zü beproefd de ongelukkigen die zich op dat lekke jacht bevonden om ook slechts één uur het leven nog te rekken Men zag in het ruim h t water althans niet meer stügen en reeds dat gaf moed Aan de linkerhand kwam heel in de verte de kust in t gezicht de kust mot violetkleurig getinte bergen daarachter Dnprat bracht het jacht in die richting en liet met in herstemming Maar zy leden een verlies doordat Lochem Helsdingen hun ontviel een verlies dat misschien opgewogen wordt doordat zü in b ranekor in herstemming komen met do Friesch chr hist ds Ankerman In raneker viel de heer Lieftinck uit do ecwgc verliespost dien de liberalen hebben te ibtreureii In Zaandam zal de heer De Bofr zyn zetel wel tegenover den hoer Mendels kunnen behouden Te Enschylé komt do katholiek Engels met den heer Van Kol in herstomining Amsterdam III zon door den heor Eland zeor wel aan mr Troelstra ontnomen kuiinon worden in Leeuwarden mag op de verkie ing van kapitein Thomson worden gerekend Waarschynlyk zal hun aantal in de Kamer van 8 tot 6 afnemen UulteDlandscb Overziclit Eeuter seint uit Washington dd 16 Juni De tekst van het antwoord van Japan op president Roobovolts nota van den 9e dat vandaag offlcieol gepubliceerd is is hot Zülfde als door Reutor reeds den 11e uit Tokio gebonden is Ofücieel wordt erkend dat Nelidöff de gemachtigde zal zi n van Rusland en Ito die van Japan indien zyn gezondheid dat toelaat Reuter seint uit Petersburg d d lö Juni Het Potorsburgsche Telegraafagontscliap moldt Liiijewits seinde aan den Tsaar van den 15ü Den Ie trok een afdeeling in de richting van Vanliegof en Joelantszi en voerde een omtrekkende beweging uit wa door ze don vyand dwong terug te trekfet tot naar het doip Oefanloe Zo Vövhr dfdêiï daarby do voorraden iq Joelantszi l i f Een andere afdeoling trok den i2 W het dal van do Tsinho tot aan het fiorp Valoengof wuarby ze do voorhoede van den vijand terugdreef Don 12o bereikte on e cavalerie het dorp Nansjantsjanzi en drong dun vijand lot naarhet Noorden Do kwestie van do vredosondorhaiidelingüu schiüt nog niet hard op We moeten op gezag van het ambtelykc telegram van gistel ennacht wel aannemen dat Washington beslist als plaats voor de besprekingen gekozen is wat nog niet uitsluit dat de ondorhandelingeu die vermoedolyk hog moeten voorafgaan aan het tot stand komen van hot eigonlyko tractaat misschien in den Haag kunnen plaats hebbon Maar overigens is nog zoo volle kracht opstoomen De machinekamer scheen aan alle kanton behoorlyk afgesloten te zyn althans het water drong daar niet in Die kust daar die kust was Spanje voor hen het beloofde land Men omhelsde elkaar by t zien van die knst Maar het water scheen weer te stygen De armen vermoeid van het scheppen hingen als lood lanJjB het lichaam Miquélo wankelde Labanére s hulp had alle beteekenis verloren maar Madelac bleef door scheppen met de regelmatigheid van een machine Nu en dan kwam Dnprat eens even naar hem toe om hem op den schouder te kloppen Nooit nog Was hy dien armen doofstomme z oo dankbaar geweest Toon begon men de zwaarste meubels over boord te werpen een buffet een piano een bed van mahoniehout Het jacht van dien last bevrüd verhief zich weder iets meer boven den waterspiegel We komen er riep de kapitein Nog een half nar Moed houden I De zee was nog vol en met zware deiningen Nu en dan kwam weder een golfslag allein het werk gestelde pogingen weder nutteloos maken De hemel was geheel opgeklaard ön ièlfs bizouder schitterend Men naderde dyjtfst Moed houden 1 herhaolde Dnprat goed als niets naders bokoiid ton aanzien van de vertegenwoordigers der partijen noch ton aanzien van don geest waarin de besprekingen gevoerd zullen worden Te Londen blytt men zeer pessimistisch Men stelt voorop dat Roosevelt s optimisme vanzelf spreekt on weinig of niets bowyst de President zal immers geneigd zijn te huj en op het succes van de pogingen waarto e hijzelf den eersten stap heeft gedaan al ino st hy hopen tegen alle hoop in De redenen voor den twyfcl dor Eugolschon zyn in t kort deze De toon van Rusland s antwoord ademt geringschatting tegenover Japan en zoolang men in dien geest optreedt is or niets van de besprekingen te verwachten dit bewijst 0 i weinig men kan van de Russieho buroaucratio niet verlangon dal zy den vorm waarin zy zich ploegt uit te drukken opeons verandert voorts geeft ook de Roos te kennen dat Kuslaiid sleclitii liet oor wil leenen aan Japan s voorstellen dan is men te Petersburg niet toeschietolijk geweest ten aanzien van de plaat van samenkomst imiar vooral Witte hieft zich volstrekt niet gunstig uitgelaten over het vooruitzicht vour zichzelf overtuigd zyndu dat do regooring haar kwaden weg blijft böwandolen waarby hij haar niet heipon kan Van belang is wat de Temps uit diplomatieke kringen zegt vernomen te hebben De vormkwestie schijnt geen volstrekt beletsel te zyn AI wat over de plaats van sanienkomst is gezegd is voorbarig do kous ligt nog altyd tusBchen Washington on den Haag Do Russische rogeering heeft tot dusver nog geen gevolmachtigden bonoeind die benoeming hangt samen met de kwestie van do plaats van samenkomst Nolidot zon voor den Haag Oassini voor Washington aangewezen worden Uit Enssischo bron is vooits te Parijs bericht ontvangen dat do Japanners tot voorwaarde voor hot aanvangen der bosprekingon o a stellen dat Wladiwostok vim den wapenstilstand uitgesloten worde Juist in dezon eisch zou do groote muoilijkheid voor t oogenblik gelegen zyn In Engeland is men zeer opgewonden over do zonderlinge houding van enkele schopen der Russische vrywiilige vloot die nadat zy als koopvaarders door de Dardanjillen en het Suezkanaal waion gestoomd in de Roode Zoo de oorlogsvlag opstaken en sedert als schrik der zeeën rondvaren nu en dan met de grootste onverschilligheid neutraio koopvaarders in den grond borend De Times noemt dit optioden niet veel anders dan Kaapvaart en herinnert aan Hy gelastte Miquéle en Labanére iets te gebruiken Hun bleekheid verontrustte hem Maar het was hun niet mogeiyk het te doen Het was alsof de angst bun de keel had dichtgeschroefd Dnprat zelf at trouwens ook niet Het water steeg weder in t ruim Men wierp het restant von de meubels in zee do proviand een kist met boeken Voor een oogenblik was men weer gered Bloedrood kwam de zon op on Miquéle en Victor zagen dat schojwspel met huivering aan We komen we komen er wol 1 riep de kapitein en hy gaf alarmseinen in do hoop dat men van de kust tot redding zou komen opdagen By Madelac liep het zweet tappelings langs het hoofd Hy kon de gevulde emmers niet meer oplichten Het water liep in do kajuit Duprat nam een bijl en hakte het rookvertrokje dat op het dek stond wegen wierp het bont en zink in de ze Alle beetjes helpen 1 riep hy mot het weemoedige lachje dat den mensch in doodsgevaar niet altyd begeeft Na het rookkamertjo was de nog zwaardere kajnitskap aan de beurt om t zelfde lot te ondergaan Wordt vertolgd