Goudsche Courant, maandag 19 juni 1905

No 9 50 Dinsdag 80 Juni 1005 44s e Jaargang liODMHE mBAMT meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken V Telefoon o A D V E R T E N T I E N worden gepl iatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd reletooii Aio 82 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers 1 1 F CENTEN BolteolaRdsch üverzichl Het Petersbnrgsche Telegraafagentsohap meldt dat d minister van bnitenlandsche zalten graal Lamsdorlt den Ameril aansclien gezant beeft medegedeeld dat Rasland goedkeurt dat als plaats van de samenkomst van de Rassische en de Japansche gevolmachtigden Wasbington wordt aangewezen Een officieel bericht nit Tokio meldt dat het Japanscbe centrum op 16 Jnni de KnssischB voorposten by Lensjiaupeng zestien inyien ten noordoosten van Langping terugdreef deze achtervolgende do stelling Lioajang Woping aanviel en na strp bezette De Tïiandeiyke cavalerie trok noordwaarts terug baar werden door kanonvaur zware verliezen toegebracht Ten laatste werd de vijand in groote verwarring gebracht De Japailscte linkercolonne bestookte de Russiscbe cavalerie met bevig vuur Liidens medodeelingen van gevangenen wasl de linie Liaojang Woping bezet door bÖO man cavalerie en twintig kanonnen deel uitmakende van het legerkorps van generaal Mistsjenko De Russen wuren klaarbiykelgk door een paniek bevangen zij lieten bnn voorraden en kleedingstukkcn achter De Japanners hadden 30 dooden en 135 gewonden de verliezen der Russen zyn niet bekend maar ztjn Tormoedeiyk groot V De Britsche gezant beeft de aandacht van graaf Lamsdorff gevestigd op bet geval van de Saint Hilda die door de Russen in den grond geschoten werd w zendo op den ernst van den toestand die van zulke incidenten het gevolg ia De gezant vroeg genoegdoening voor het gebeurde en maatregelen om herhaling te voorkomen öraal Lamsdorff beloofde de zaak onmiddellp ter kennis van den minister van marine te zullen brengen maar wees er bovendien op dat de assurantie premiën ondanks het doen zinken van onzijdige schepen niet hooger waren dan verleden jaar en dal het geval met de Saint Hilda op zich zelf staat en waarschijnlijk te wijten is aan een misverstand Er heeft een paar dagen een zenuwachtige stemming geheerscht in Frankrijk niet alleen aan de beurs maar ook in de Kamers Want men achtte den vrede bedreigd en tallooze geracbten werden verspreid bet eene al dwazer dan het andere Die geruch ten vonden voedsel in Engelscbei ophitserijen tegen Duitschland die door Amerikaanscho bladen gretig werden overgenomen en aangedikt Zoo werd zells gemeld dat minister Defcassé zonder medeweten van Rouvior en van do andere ministers een offensief en defensief verbond met Engeland tegen Duitschland bad aangegaan een verhaal dat Bonvier onmiddellijk kon tegenspreken Zoo werd over versterking der grensgarnizoenen gesproken op een wyze die een offlcieele tegenspraak door Havas noodig maakte En van dat alles zou Marokko de oorzaak zyn Duitschland kon het denkbeeld van een conferentie niet opgeven omdat het daarmede het eerst te voorschijn gekomen is on den schijn niet op zich wil laden terug te krabbelen Frankrijk kon om geheel dezelfde reden geen toestemming tot liet houden der conferentie geven En zoo stond het vraagstuk voor de niet te vinden oplossing waar geen der beide partijen wilde toegeven Maar bet bleek alras dat de verwikkelingagerncbten onjuist naren Duitschland bli ft op ziJn stuk staan maar doet dat kalm en met waardigheid Het wil zolfs uit hoffelijkheid voor Frankrijk de conferentie niet te Tanger maar ta Parus doen plaats hebben En in Frankrijk wint het denkbeeld veld dat de conferentie noodzakelijk is en dat de boofdtegenstand niet nit Parijs maar uit Londen komt Het is niet alleen Jaurès die dat in de Humanilé openlijk uitspreekt ook do Figaro bereidt zijn lezers voor op de aanneming van het conforentie voorstol door Frankiijk De Figaro zet uiteen dat een conferentie zoo zij te Parijs byeenkomt voor Frankryk niets vernederends heeft En de Humanité betoogt dat Engeland door botweg de nitnoodiging van den Sultan van Marokko tot het houden oener conferentie te weigeren Rouvier s taak zeer moeilyk heeft gemaakt en de oplossing der quaestie verzwaarde Wanneer Frankryk met Duitschland onderhandelt dan wordt daardoor de FranscliEngelsche verstandhouding niet bedreigd En als Frankryk overtuigd is dat het zün invloed in Marokko het best kan regelen door overeenstemming tnsschen de mogendheden dan is het onbegrypeiyk wat Engeland daartegen kan hebben De Engelsche regeering zou een zware verantwoordeiyk heid op zich laden wanneer zy uit de En gelschFranscho overeenkomst een valstrik voor Dnitschland en een gevaar voor don Europeesohen vrede maken wilden Met de gezondheid in het Engelsche leger staat t niet te best Ziehier eenige opgaven nit het verslag ovef 1903 De gemiddeide sterkte van t leger was in dat jaar 242 182 man en het aantal gevallen dat een man in hot hospitaal werd opgenomen bedroeg 183 598 er stierven er 1881 wegens ziekte of wonden uit den dienst ontslagen worden er 4922 j aanhondend ziek waren er 11 256 Over bet gehoela leger omgeslagen moesten er van alle man 22 dagen wegons ziekte worden afgeschreven Daarby bedenke men dat de keuring voor het ioger vru streng is on desa statistiek dus loopt over krachtige mannen lovende te midden van allorloi zorgen voor hun gezondheid Maar zelf zorgen zy laar slecht voor Van do C9 5ó3 man die er zicti voor den dienst aanboden worden er 22 382 dadelgk afgekeurd en nog 1022 na drie maanden dienst Do voornaamste redenen v m afkeuring waren te groot verlies van tanden te smalle borst on slecht gezicht Vandaag wordt in een Reuter telegram uit Kaïipstad opnieuw gewag gemaakt van de verovering van Wanmbad door de Hottentotten in het begin van deze inaand Hot staat er nu zoo stellig dat mon wel moet goloovon dat het gerucht hetw ilk al een paar weken geleden door da inhoorlingen werd verspreid waarheid bevatte Van Duitschen kant is er nog niets over bekend geworden De zedeiyko indruk dien een ook maar tydeiyke bezetting van een belangryk centrum als Warmbad op de oorlogvoerende naturellen zal maken moet het verzet tegen het Duitschö bestuur schragen Overigens is het moeiluk hoogte te krygen van don militairen toestand in ünitsch Zuidwest Afrika De opstandelingen bepalen zich nadat zg als hoofdmacht verstrooid zyn tot de guerrilla in het daarvoor gunstige terrein on aan Duitsche zgde groeit de verlieslost mot elke week zonder dat daar aanmerkelyke voordeden tegenover staan Een algeheelö onderwerping van de opstandelingen en fnniking van het verzet lykt e i moeielyke zaak zoolang de Duitschera op hun souverein standpunt biyven staan en het niet met overreding beproeven De Duitsche kolonisten klagen middelerwyi steen en been over het straffe en naat hun meening averechts gevoerde militaire bestuur Zü ver langen harteiyk naar het het herstel van het burgorlgke bestuur met Linquist als gouverneur De loop van de gebeurtenissen geeft niet geheel ongelyk aan den vroegeron gouverneur V Lentwoin die meur verwachtte van onderhandelingen dan van eindelooze krügsvorrichtingen Met zgn taktiek hoeft hg indertgd de llondelzwarten in het Zuiden klein gekregen en het is de vraag of men ook de Herero s en Hottenlotten niot op dergeiyke wgzo aan het Igntje had kunnen krggen Bovendien is do toekomst van da kolonie weinig gebaat hu de geleidelyko uitroeiing van de inlandbcha stammen die men in vele streken als werkkrachten bard noodig heeft Zoolang echter goneraal v Trotha het beft in handen heeft is vooreerst geen bevrediging van do kolonie te verwachten De eerste vergaderingen van do Cortes zgn afgeloupcn en het ministerie Villavorde staat nog ovoroind De houding van Maura heeft den doorslag gegeven Maura beeft don minister president tol aangevallen maar hg is toe geëindigd mot do verklaring dat hy de me irdarheid niet aanraadde te stemmen voor het voorstel der liberalen om eerst de bcgro ting voor 1906 in beraadslaging te nemanl en niet aanstonds met die voor 1906 te beginnen Dehouding van Villaveide was beslist Hg wilde van de begrootiog voor 1905 niet meer hooren die moest van do orde van werkzaamheden worden geschrapt pn als de Kamer mocht besluiten over te gaan tot de beraadslaging over do bcgiooting van 1905 dan zou het mlni tterie aftreden Roraanones en Moret die voor do liberalen optraden hebben er ten slotte van afgezien hun motie over begroeting van 1905 in stemming te brengen Het schgnt dat het ministerie met de liberalen tot een vergelgk gekomen ia do begrooting voor 1905 zou van de iyst van werkzaamheden atgovoerd maar daarom zou die kwostie nog niet geheel van de baan zgn Wij moeten bekennen dat ons do toedracht van z ikcn niet geheel duidelgk is De kranten der oppositie zijn teleurgesteld Hot is ook wel ontnuchterend ah men er zoo vast op rokont een ministerie te zien vallen en het blgft staan Maar dat Villaverde deze eerste overwinning lang overleven zal gelooft bgna niemand Dat de toedracht van zaken ons uit de verte niet recht duidelgk is is niet vreemd als we zien dat er ook Spanjaarden zijn die de schouders ophalen Onduidelg kheid en onverwachte wendingen zyn trouwens aan do meeste politieke gebeurtenissen in Spanje FEVtLLETOX SIDOCSTEB VAI DM SQHEEFSXAFITm 72 De bergen langs de kast waren duidelgk ichtbaar nn de zon er op scheen jWe komen erl Qeholpen door d krachtige armen van Madelac die zich weder een weinig kon inspannen werd de kajaitskap en vervolgens ook de zware schoorsteen in zee geworpen We komen er 1 Al hat hout en yzerwerk nit de machinekamer waaraan men geen dadelgke behoefte meer had werd ingeljks over boord geworpen 0 ge zqU zien we komen er wel 1 riep Bnprat weder bemoedigend nit Het jacht zinkt niet meer Integendeel Hot jacht bleef inderdaad op geiyke hoogte De kust was nu zoo dicht bg dat men nn reeds het kleine havenhoofd kon onderscheiden Daar ginds lag hun heil Men kon nog schreien schreien van geluk Het water werd kalmer De zeemeeuwen vlogen in sierlgke bochten om dit overschot van een jacht Eensklaps verscheen komend van de kust een wit zeil bol staande van den wind Men had bet ontredderde jacht opgemerkt en kwam het hulp verleenen Een oogenblik was in t voornitzicht eener redding alle leed vergeten Nog enkele minuten slechts I Moed houden 1 Maar nu steeg het water ook met vreeseUjke snelheid En er was niets meer over boord te werpen Dnprat wierp het peillood uit Nog ruim vgf meters 1 riep hg uit Als het jacht zinkt is t met ons allen gedaan 1 In vertwijfeling zag hiJ om zich heen Worp die dingen weg 1 schreeuwde Labanére hem toe terwgl by hem wees op de drie zwarte koffers den bak met rozenstruiken en een spoorwegvalies do eenige voorwerpen die zich nog op het dek bevonden Maar dat wilde Dnprat niet Nooit I verklaarde hg De herinneringen van myn heilige O neen dat nooit I Maar die bak met struiken kapitein f Evenmin Labanére I Die rozenstruiken heb ik geplukt op haar graf Ik wil ze in Spanje in myn tuin planten Dan zal t mg zyn of myn Quéqnèle mij daarheen is gevolgd Nooit zeg ik u 1 Én hij plaatste zich zoodanig als moest hg hetgeen hem van de dierbai e doode restte tegen heiligschenncnde handen beschermen Eensklaps zagon do vyf personen die aan boord waren elkander aan zoo bleek als een doek Het jacht was aan t zinken Nog twee minuten en dan was t gedaan Miquéle nam Victor bg den arm en geleidde hem naar het stuk dat er nog van den mast was bigven staan Klira daarin 1 gebood zg bevend Doe t gauw Ik volg u I Maar Labanére zag naar Dnprat jMgnhaor t is immers onzinnig riep hg en strekte zyn hand naar een der koffers nit Blgf af snauwde Duprat hem toe Maar als wy die dingen overboord werpen zullen allen gered wezen Dan komt de bnlp nog by tyds 1 Blgf af 1 Eén maarl smeekte Labanére Mjn God wie begrgpt zulk een styfhoofdigheid f Neen niets Daar voer door aller leden een plotselinge huivering Madelac was in zee gevallen I Bg t waterscheppen was hij overboord geslagen Éen touw papa I Werp hem een eind toaw toe I bad Uiqnéle Maar Duprat wist niet meer waar hü touw vandaan moest halen Alles was weg Madelac zwem I zwem I riep men hom toe er niet aan denkend dat do doofstomme het toch niet verstaan kon Miquéle die zoozeer aan den trouwen knecht was gehecht rukte zich in wanhoop de haren uit het hoofd t Verlies van zijn gewicht helpt ons dacht Victor Labanére De reddingboot naderde Een tonw papal Duprat verroerde zich niet De doofstomme sloeg nog zgn docdolgk vermoeide armen over het water heen Op drie meters afstand van het jacht was hg nog te zien Het jacht daalde met onrustbarc snelheid Ona Ona 1 riep Madelac met een hartverscheurend geluid Nog altgd verroerde Dnprat zich niet Hy wist dat hij om zgn kind haar minnaar en zich zelf to redden hg wist dat hg daarvoor iets moest opofferen of zgn trouwen Madelac of do souvenirs van zyn heilige Bovendien hy had immers geen stuk touw 1 Wordt vertolgd