Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1905

i o 0751 Woensdae 21 Juni 1905 44ste Jaargang Gebruikt teeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorstlioningExtract m mm t MeuwS en Admrtentiehlad mor Gouda en Omstreken M l elefoon Ao ftï Ue Uitgave lozer ouraiif ic Sfhicdt d a j e 1 ij k met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs pei drie nia anden i s 1 2 5 irancojfXM l osl 1 70 AfzoiiderlijKe Aouiiners V l f h IjiNT V Telefoon i u 83 A ü V E U T K JN T I E N wonien ephal st van 1 i regels a 50 Cenieii iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berek nd naar plaatsruimte Inzending van A h ertentiën tot 1 uur des aiidd In het VERLICHTINOvMAÖAZUN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 yn voorhanden de nienwste modellen GASORNAMEraTEIV Gisgloeiliclilbranders l as Elecira liraDders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze glflertfe geëmailleerde HUISHOUDELIJKB ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADEK GEISKRS 6AS0VENS GASFORNOIZEN KOOKAPPARATEN WaodcoipforeD Salon Gastaielljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van Qas Water en Spreekbuizen MIBBEF0T7ANTEEE M u wordt rerzocbt op t HEKK te letten UIT HIT MA 0i3eUN TAV M lUVENSWAAY ZONEN OORINCHEH Deie THEEËN worden afgeleferd in versegelde pakjes Tan vt twee en een half en een Nid one met vermelding van Nommer en PrjJB voorzien van nevenataanrl Merk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAART Lz DE OOEDKOOP8TE I DE MEEST PRACT180HEDE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAUEM üijn beslist die der Firma WELDON TH B LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DaeSSMAKEB met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD RES S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu BoekhandelaarProefnummer Alle met kostel Boll Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Heli verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar I bil MILLY SIMONS Den Haag en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS lit de fabriek van Firma H 8ABDEMANN te Zevenaar en Emmerik § pamme 4 lcro n Verkrijgbaar to Gouda bg E ZANDYOOET M A OATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DEOST i te Woerden bS N DE KRUIJFF Goud Druk van A BRINKMAN Zs Eenig helpend en a Ioen Ilmiddel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borat en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van M 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrysbaar bjj Firma WOLFF Jt Co Westhaven 19S Gouda A LATENSTB JV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B l26 ie Gouda A BOUMAN Moordrecht PIHKÜK Nieunertertad IJeel A N tas ZESSEN ioonhoven J Th TORKEN Boekoop B v WIJK Oudemicr A SCHEER Haaêtrecht P W V EDE OudetMter K v Dsa HEIJDEN te Reeumjk P v d SPKK lHoercapelle D v n STAR Waddingeveen Wed J tlOLST Waddinqeneen M KOLKMAN Waddingeveen P A u GROOT OudewaUr A d JONOH OudewafeiJ P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentehop VTAAnSCHUWiiVe Laat ü niet misleiden iaor Abdtj Slroop Het kloosterSrtiic rt Pait o 4Mübestaat niat flu Slrooii van geenerlel waarde iww iii i n fi i PRAEPARATEN VAN n tÊÊÊHÊÊnKÊÊÊK § Door OciieMh Migemeen Miibcvokfi Tf f fVf TIlTÏ Met Ltn tJlplom en OouiJ Bekroonde f ttlt Q I 4rrk hA l ne ErubtlBeenTflnlerkendeKINA WUNtee izwak1c fc VgUIUa i l UWIIC el bij kinderen rolweuenen gebrek aan eetlurt slechte i splIsTerlcrlnK senuwhooiapHQ ter venterklng na ilekte of kraambed koorts en hare gevolgen 1 QUINA LAROCHE PERRUGIIIÏUX in hel bijicmdec tegen Bloedjebrek Bleekluolit kwalen van Krltlichen leeftijd ene Verkrijgbaar m flacnns i L90 en l ï 5l 1 a l Toe lzaam versterkcnd aangenaam L IIVC i V aVttU y rai kinderen awakken enk van smaak voor dagelijksch geb uik kinderen ïwakken en kUerachtlge g stelleo er aan te b t n All geiMMkrachtiga drank bij ftoomisaen der spysTcrtertiusorganen en dlarrhéc ook voor mijellngen en klein kinderen Prijs per bui k H Kgr ƒ 1 70 è K Kgr 0 90 i H Kgr ƒ 0 80 Chemlnll M AlIrcilllrAr Speciaal voor Kindervotdlng in bussen i Kgr O 0O uivcre ITlCIIV3mn d ji Kgr 0 50 H Kgr 0 26 A cftltna lO Sf f Ptl rooken eener halve Cigarette U voldoende ter bettiti 1 0 ï 1 hevigste aanvaUMi van Aithma ete In SÖófije ft Ó 80 en ƒ 0 60 1 t TulTIflrindp Rnnhnim fruit PURGATIEP tegen Verrtopplm Aam J J belen Migraloe CongeftteBctc vooralookabIa M voor kinderen bewijitn de Tamarinde Bonbona van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm votw liet kind begeerl k en de smnnk aangenaam ia Prijs per doosje 0 90 en 0 ÖO Qolmïalr OoctSIlAG aleemun erkend als liet BESTE huismiddel Verkoudheid en Keelpl a het b een alljntoploascnd ei verzachtend middel by ultneiaendheidt uitaluitend in Q neschjcK verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleachje nIteM foemitH i ketnctUekening en rtrkr fgbaar ite meetle De riai jmiaf H ran l RAEPELIEN ft HOLH te Zelat v m tAiU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST i yiJ WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ires KOi ll HL IJHE F IBRIEHEX Voedert uw Vee met de muivere murwe merk Ster en yjigj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diplotna Parij 1900 Negen Qouden MedaUlea De FijnsKè kwaiil eit Margarine Atesse i t s s ttöilWIE ïlBïiBii TE GfflIB eeeft 4 Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Pauébrteveu nit verkrijgbaar A tOO Correspondenten te Qouda de Beeren DORTLAND en Co GEEÏÏ BEKE adres voor alle soorten SCHOElNWERK dan het Xoordbraiianisch Schiien en Laarzeüinagazijii KLkIWEÜ E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangebeten werk Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn mlleverf gtiehlUerde FoT ttetten PetntureBogaert Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echle te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B B06AEBTS S Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zijn Zenuw en ilaajiflijders wordt nit overtniging als een werkelyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaügst van adres per briefkaart w or Jt i i boekje franco per post toegesonden door BLOEPOEL S Bookh Zaltbommel Wie ifeker zijn wu da EclitA £ lkel Cacao te ontvaogen tesami C alil QD na vele prflefoerdngen In den del gekomen onder dea aaain dv uitvinders Dr Mlobaellf varrMrdigd op de beste machines in het wanldb nemdt Makblissenwnt vaa Oebrai StoUW rok t Keiden tlich Bikel eacao In vierkanten busaaa T Dece Kikel Cacao la met mdk gekookt ee a aangename gezonde drank v K iykach gebruik een A 2 theelsfeU vaa t poeder voor een kop Chooolate Ala geneeekracbtige drank by gml vaa dkrrhee sLxjhts met water t tbniikeiL Verkrijgbsar bij de voomaanat H ApotlMksrs en Vt Ito V I ywedHMilea t 1 80 a ftéO d asS 0 nenalvart genwo digtr t i Julius MallanklMll imnterdam Kalveïstraat 1 IS Verkrijgbaar in flesschen SO ets fS et en 1 1 28 bjj H H Apothekers en Dregisten Let op het merk ANKER I T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj 0 LÜUER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 rlria makkslrkatt roXsmUM VMS Hasna r i w i lil i wi ii i i H i m w t k Apfntm van C M Miliar k Ca s iHltll SIr M Man Mts n vooral damaa o KlodifMlwMiwarki pna ia Maai B asae i ea wi e at Sliiiaal B l H èin W S l H aaiaa a i rils Voor ilo iKThtomming vo ir ccn lul van do Twetde Kiiiuer der Staten Geiicriuil in lu t lldofdkicsdistiict Gomla iip WÜKNSDAG 2fi JLNI l e ck n wij ton zeerste aan r i I r c De B U R a K M E E S T E E der gomeente juuda Gezien Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openbare konnis dat op Woensdag den 28 Juni 19ü5 tusaclien des voor middags acht en des namiddag s vjjf uron de herstemming zal gescliieden ter vervulling van eene plaats in de Tweede Kamer der Stateii Generaal waarvoor candidaten Kyn Jhr Mr W Tb C van DOORN en Mr S de VRIKS Oz En berinnert aan den inhoud van Art 128 van het Wetboek van Strafrecht loïdende Hy die opzettulyk zich voor ünn andoi uitgevende aan eeiie kracbtens wettelijk voorschrift uitgeschreven vei kiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar Gouda den 19 Juni 1905 De Burgemeester voornoomd R L MARTENS Bultenlandscti Overztcbt Gisterenmiddag ontving de Tsaar iii het Alexandriapaleiö in Peterboi een deputatie van het Zemstw o congres te Moskou benevens den bnrgemeestei en de vertegenwoordigers van Petersbutg De afgevaardigden van het congres waren do heeren Petroeiikewitsj Roditsjef prins Töjakofsky prins Dülgoroekof prins Lowof Kowalofsky Nowosilzef prins Troebetzkoi Golowin met graaf Leyden aan het hoofd De algevaardigden van Petersburg zijn baron Korff Nikilin en Fedoi of Prins Troebetzkoi hield een lange redevocrin waarin hy den Tsaar wees op den netelig eii toestand in welken Rusland verkeerde en waardoor de Zemstwo zich gedrongeo had gezien zich direct tot don Tsaar te wenden Het betoog van pi ins Troebetzkoi dat een half nur damde maakte een diepen indruk op den Tsaar Daarna sprak Fedorof als vertcgenwooidiger van Petersburg De Keizer antwoordde in een vry lange rele FEl lLLE10 DSSOCITEH YM BEI SCiSSFSHAFITEIN 73 Hü zag zonder van plaats te veranderen naar Madelac om wiens iioofd daar op die zonnige zee nog een oogenblik zichtbaar was om daarop met een laatst en diep weemoedig zachten in de diepte weg te zinken Nog geen minuat daarna was de reddings boot by het wegzinkende jaolit Ze nam goed en wel den machiDist Victor Labanère Uiquèle en Duprat aan boord maar zonder één stnk meubel zonder linnengoed zonder kleeding alleen met het spoorwegvalies waarin zich de laatste geldswaardige en andere papieren van den Itapitein bevonden met de drie zwarte koffers en den bak met de rozenstruiken den avond voor zijn vlncht door Duprat geplukt op het graf van Quéqnéle van de heilige voor wie hy een vrome vereering bezat IV Het was acht uur in den morgen Een SpaasBch matroos bracht de schipbreukelin voering Hü betuigde zyn loed vezeji over de onlisaggelyko offers die de oorlog eeiscfit hid vdoral bg de laatste nederlaag De Tid ii eindigde met de woorden Ik dauk u müne heeren voor de gevoflens i in tteike u zooeven uiting hebt gegeven Ik buop nrfide te werken aan de vervulling van uw Wt nscb om door bet toepassen van nieuwe beginselen de oide te herstellen Myn keizerHjk plan om een vülksverga dering byeen te roepen staat onwrikbaar vast Dag aan dag waak ik dat myn m1 zalten uitvoer worden gelegd dat kunt u reeds tbans aan de bewoners van het land en de steden mededeelen U zult mij by dit nieuwe weik ondersteunen Da nationale vergade ring al de vroegere eendracht tus scben den Ti aar en het volk van Rusland weder herstellen ze zal het fondament vormen van de orde die op nationale Russische beginselen zal berusten Du afgcva irdigdyn bobben van de ontvangst oen goeden indruk ontvangen ook de Tsaar was boviedigd In lïrasnoje Selo waren op 15 Juni eenige bonderden ofücieren bijeengekomen tot bet houden van eene bespreking over de positie die bet leger in den laatsten tyd in de maatscbappy inneemt Gedurende de beraadslaging verscheen g neraai Rehbinser adjunct van grootvorst Waldunir deti opporcommandiint van höt militaire district Petersburg en eischte onmiddellyke sluiting van de verg vdeiing die volge is bem tot niets kon leiden Hierop trad een groep officieren naai voren die verklaaiden liat ze allen trouwe onderdanen van den Tsaar waren maar dat ze niet langer de rol van politiesoldaten konden spelen die hun sinds ecHige maanden was opgedrongeu Deze rol scheidde ben geheel en al van de maatscbappu tegenover welke zy een sooit van beulsrol vervulden Genei aal Rehbinser be val desniettemin de sluiting der vergado ring en beloofde binnen koiten tyd een wettige vergadering byeen te roepen Een onvergelykelijke overwinning voor de Japanners noemt de Öeienliüc American den sldg bij Tsoe bjima Toen Japan Rusland den bandschoen toewierp vet baasde de wereld zich over zooveel stoutmoedigheid Rusland was de kolossus van het noorden Japan het jongste der beschaafde lyken was zelfs nog niet waardig bij den maclitigen Moskovitiscben staat vergeleken te worden Te zee en te land stak Rusland op eik punt van vergelijking hoog boven Japan uit Hwt gen naar een herberg op een heuvel aan dekast gelegen Een wagen volgde met het valies de drie koffers en den bak met rozenstruiken Het was heerl k weer geworden en de aangename geuren van t land vervulden de lucht Dujirat en Labanère moesten Miquèle bij het loopen ondersteunen want zjj was doodelijk vermoeid en had een brandend gevoel op de borst maar baar o ojon glansden en de uitdrukking van t gehecle gelaat deed denken aan een zonnigen Meidag Als wij een uur of wat gorust hebben zullen wiJ allen weer zoo wèl zijn alsof er niets gebeurd was verzekerde Duprat Men kwam aan t kleine logement Er waren daar slechts twee vrjje bedden Toen stelde de Spaansche matroos twee der heeren voor hem te volgen naar een ander logoment dat zooals by zei nog al dicht in do buurt lag Victor Labanère en de machinist waren de aangewezen personen om hen to volgen Miquèle scheen met die schikking geen vrede te hebben Ik kom gauw terug zeide Victor maar ik wil wel het een en ander gaan gebruiken en ik zal zien of ik daarginds ook niet van linnengoed kan verwisselen Neen biyf hier bigt bü ons smeekte het meisje zeer zacht bezat op twee na de maclitigsle vluot an do wereld met ee i half millioen ton aan bruikbare ooilofsscliepen e Ue onbepeikte linlpbroniiüii daarachter Japan s kleine marine telde nog maar net mede Wel had zU een vooi proefje gegeven van haar kracht tyden s den ooi lug niet Cliina maar locli scheen men op zyn best van haar ie mugen verwachten dat zy zicb zou doodvechtten alles vetliezendü bebaive de eer Zoo ddcht men toen hot seberm va i het oorlogstooaeel opging Na achttien maan den van bloedig wet k daalt het scherm van den leeooilog en i i dien korten tyd is de op twee na grootste marine van de wereld letterlijk weggevaagd door diezelfde kleine vloot die ian bet slot van de vyandelykheaen ter zee even sterk is naar de mate rieelü en sterker naar de moieele kracht dan by bet begin Iivdien Japan den vyand verslagen had ten kosti van zyn halve vloot en het geteisterde uveiichot was met moeite naai de baveiis terug e itooind dan z m dat een gebeurtenis geweest zyn niet overtroffen door eeiiig ander ooilog feit in de geachiedenis Maar dat bet in geregelde gevechten ter zee driemaal aciilereen de Russische vloten verslagen en uiteengejaagd heeft en veoi tien slagsclieppn twaalï gepantserde en nog een dozyn beschermde kmisers in den grond hee geschoten op bet strand gedreven ol op andere wijzen buiten gevecht gesteld zonder vermindering m de guveclitawaarde van zyn vloot dat is een gcbeartenis die met niets in de geschiedenis vergeleken kan worden Georges Villicis geeft in de Temps een uiteenzetting over den stand der ondeihandelingen tnsschen Frankiyk en Duitschland over Marokko Duitscbland blyft er op staan dat Krankryk bet beginsel van een internationale conferentie zal aannemen Erankryk wil met Du tschland tot overeenstemming geraken alvorens er een conferentie byeen mocht komen Prins Radolin beeft de Fransche regeering verzocht het beginsel te aanvaarden Rüuvier beeft geantwoord dat hy eerst de meening van de Duitsclio regeeiing wenscbte te kennen over het onderwerp waarover de conferentie zou loopen Ondanks dat elk der partijen op zyn stuk is blijven staan zegt Villiers heeft de Duitsche gezant in een onderhoud dat hy Zaterdag met Rouvier heeft gehad zich toch laten leiden tot een uiteenzetting van de denkbeelden der Duitsche regeering over verschillende punten die don giondslag der Marokkaansche kwestie raken Waarsöhynlyk Ik zou niets liever willen maar aangezien er liior geen plaats is Tot stiaks Miquèlo l3e raachi ist kende eon weinig Spaans ch t Is hier driehonderd passen van daan dat andere logement zeide de matroos tegen iiem op den straatweg van Han Sebastian De iieeren zullen het er heel goed hebben Miquèle wilde Victor een eind weegs uitgeleide doen en als gewooniyk moest Duprat wel toegeven Zi nam Victor s arm en liet zich langzaam door hem geleiden langs een Bchaduwruke laan van plataanboomen Kind kind ge vermoeit u te veel vermaande Labanère Keer nu terug Miquèle deed gewillig wat hy haar zeide maar toen zy op een korten afstand was bleef zy nog een poosje stilstaan om de vertrekkenden na te zien Weldra had een kromming in den weg ben a an het oog onttrokken doch niet zonder dat Victor nog eens naar haar had omgezien en haar vriendeiyk had toegewuifd Welgemoed keerde nu het meisje tot haar vader terug By gebrek aan de noodige ruimte in de kleine herberg had Duprat zyn koffers onder een afdak in den tuin geplaatst die zeer ruim was en met de grasvelden en het hoog geboomte welhaast een park geleek al men lot overeonsleinniing geinken in den loop van deze olücjeuse undei handeÜn gen de toon van de onderhandelende partypB is hülfchjk en vriend schappelyk Tot dnsverie is er echter niets beslist Op grond van de beiichton over hi t onderhoud dat sir Gerald Lowter 8 Juni met de veitegenwoordigers dor Marokkaan che regeel ing beeft gevoerd is men in Europa van ineening geweest dat de Engolsche regeel mg reeds weigeieiid op het vei zoek van den sultan had goanlwoord De Fianscho gezant ta Londen Cambou heeft zich echter by Dansdownu overtuigd dat deze voorstelling onjuist is iDe Eiigelscho gezant in Marokko heeft zich wel zeer scherp tegen de Marokkaansche regeering uitgelaten en de politiek van den Sultan afgekeurd maar oen eigenlyke weigering heeft Engeland nog niet gegeven Dit laatste is van belang Had Fngelaiid officieel geweigeid zooah inon algemeen dacht dan was het voor Frankiyk onmogelyk allhans zeer zonderling geweest het verzoek van den Sultan tut do conferentie aan te nemen Door de veiklaring van Lansdewne lyft Rouvier vry alsnog de uilnoodiging tut de confeienlie aan te nemen Engeland zou zich dan naar b rankryk richten en op de conferentie do voorstellen van Fraukujk steunen De Hongaarsche Staatscourant bevat een brief van di n Keizer aan graaf Tis a waarin hy de ministers van hun ambt ontheft onder dankbetuiging Het ministerie is volgens de reeds gegeven lyst samengesteld slechts met dit verschil dat do minister voor Croatie nog niet benoemd is De Keizer lichtte tot baton Fejervaij een brief waarin hy zegt het te betreuren dat hy geen kabinet heeft kunnen saineustellen mt de meerderheid die geen piogiani kon samenstellen dat hem veioorloufde haar bet bestnur toe te veitrouwen zonder bevreesd te moeten zyn voor het lot dei natie De Keizer kan met het meeiderhoKKprogra m voor het binnenlandsch bestuur en op economisch gebied meegaan doch kan de wensc hen betreffende het leger niet inwilligen De Keizer rekent op baion Fejeiva ty om tot een overeenkomst met de nieeiderbeid te gei aken Baron Fejervary heeft Zaterdag den eed in do handen van den keizer koning afgelegd on is als minister president in Uongaiye opgetieden Dat liy er lang het bewind zul De waardin zorgde voor sclioon lii ncngoi ü vour liaar beide gasten nl sniüde voor een goed maal Xa verloop van een gioot uur gcvoelilcn de kapitein en zyn dochter zicli zoo welbehageiyk dat hel Irnn was als loefden zö in een droom Toen de maaltijd was afgeloopeii gingen zy samen er op uit Betooverend was liet landschap Biiomen velden akkers vogelengezang een w iar paradys En aan hun vuct de zee een oindeloo e vlakte van blauw getint water waarin de zonnige hemel zich weerkaatste Was dat nu het elfde clement van ver schiikking hetwelk ben in den iifgoloo ien nacht nut een vreeselykcn dood liad bedreigd en den armen Madelac had verslonden Door hetzelfde denkbeeld getroffen drukten vader en dochter elkander stil wygeud de hand En door de velden nog vochtig van den morgendauw geleidde naprat zyn kind haar bij de hand houdend of zy een klein meisje wa O hy zon nu een nieuw leven gaan beginnen in dit beoriyk land welks hoornen hem schenen toe te wuiven waar de hemel als glimlachend op hem neer zag en ft aar alles hem welkom toeriep I Wordt vervolgd