Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1905

m Dirertenren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 41 fauitbrleveti uit verkrggbaar il iOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTLAND en Co De 94e groote HENGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 24 Juni 1905 in hot openbaar te Hengelo G in het liötcl de Jarper van den Heer W B WITTE Hoofdprijs 2000 GId in Coiil En vorder nog ruim 1000 prijzen waaronder Paarden Koeien Schapen Varkins Harmonica s Horloges icstikte Dekens Reiskoffer s Albums Stoelen enz enz Op verzoek van velen mijner lotenverkoopers heb ik de Loten verkrijgbaar gesteld tegen den geringen prijs van J 5 cent per stuk PriJM per Lot f O K p p f 0 40 Verkrijgbaar bü D J JANSEIN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bjj LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JÜNGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Grocnendaal I 123 JOH DE BOER Lz Hazerswoude Dorp Na het onderzoek van de 23ste Verloting is alles aan den Ondernemer D J JANSEN te Hengelo teruggegeven wat hi die trekking in beslag was genomen en door den Recbter Commissnris verklaard dat deze zaak volkomen in orde is bevonden het zal das geen bezwaar voor u ziJn loten der Hengelosche Verloting te koopcn De ondernemer zal dan ook verdere reclame maar sparen ADVERTENTOlN in aUe Couranten worden aang enomen dt or het Advertenlie Burean van A BKIi KMAN ZOOK Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria limnenkoons Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen builen op de roode dooi mijn naam onder nevenstaand fabrieksimerk Men lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar n f 1 Ook rechistreeks en franco Tan de fabriek te en inzending van poslwissel i f 1 Chemische Fabriek van H NANNINO den Haag voeren is niet te verwachten De Hongaarsche pers heelt lang beraadslaagd over de vraag welke bonding zg tegenover dit kabinet zal aannemen en die vraag is niet in gnnstigen zin beantwoord Niemand acht zich verplicht de taak van een nietgrond wettig kabinet te verlichten De liberale partg zelfs besloot tegenover het KabinetFejervary geen vertronwen te toonen Een deel der partg is er voor dit dadelgk in de eerste zitting van bet Honganrsche Hnis nit te spreken voor het indienen van een motie van wantrouwen Een Bchenring in de liberale partg is niet te vermijden Do oppositie partyen hebben besloten Woensdag de programrede van Fejervary kalm aan te hooren en dan een motie van wantroawen aan te nemen Het kabinet zal das de gebeele aaneengesloten coalitie tegenover zich zien waarschijnlijk versterkt met een deel der liberale partij I Boedapest verwacht men dat Fejervary de aanneming van een votnm van wantronwen zal voorkomen door het Hnis te ontbinden voordat zalk een motie in behandeling kan komen De Boedapesti Hirlap bevat een oproeping aan de verbonden partjjen om daartegen te waken en te zorgen dat geen nienwe schendingen der Grondwet voorkomen Hen verwacht daarom Woensdag eei woelige en veelbewogen zitting in het Hongaarsche Hnis Verspreide Berichten Fbankruk De afgevaardigde örosjean heelt den minister van onderwijs kennis gegeven dat hij hem zal interpelleeren over het internationalisme op de school OOSTESEUK HOIIOARIJB De nienwe minister van onderwas in Hongarije Lnkacz zegt in een open briel dat het program van het nienwe ministerie inhoudt het zoo krachtig mogelijk aanmoedigen van de meerderheid om de beletselen uit den weg te ruimen voor de vorming van een parlementair kabinet Het ministerie Fejervary zal de meest dringende administratieve zaken tor hand nemen en zich daarbij niet laten leidon door eenige partij overweging ZWITSEHUHD De Nationale Raad hoe t in overeenstemming met de beslniten van den Stendenraad de arbitrageverdragen met België Frankrijk GrootBrittannië Italië Oostenrijk Hongarije Zweden en Noorwegen goedgekeurd Italis Volgens een bericht uit Rome zon do pans Zaterdag een nieuwe encycliek uitvaardigen over de sociale actie in Italië InVatikannsche kringen beweert men dat deze encycliek groot opzien zal baren GnlEKKNLASD De moordenaar van minister Delyannis heeft bekend dat hij de schanddaad heelt bedreven in opdracht van anderen Hij verklaarde 4000 drachmen te hebben ontvangen van den eigenaar van het speelhol waar hij portier was Wijl do rogeering dit speelhol had opgehoven werd er besloten eerst den commissaris van politie on dan Mnuromichalis te vermoorden Dit bleek evenwel onuitvoerbaar en nu werd Delyannis zeU als oUer uitgekozen Spanje Het Congres vergaderd onder presidentschap van den heer Robledo verwierp Zaterdag den ministerieelen candidaat voor het vicepresidentschap Do commissie voor de financiën besloot den 20ston dezer het onderzoek van de begrooting over 1905 voort te zetten Een crisis wordt onvermijdelijk geacht ZWEDK In Stockholm ia door do georganiseerde arbeiders onder buitengewoon groote deelneming een betooging voor den vrede gehouden niettegenstaande de opwekking van conservatieve bladen die tot onthouding aanmaanden Onder do betoogers bevonden zich een groot aaiRal personen uit do hoogere klassen BINNENLAND Uit de Gajoelanden De correspondent te Kota Radja van de Tel seinde gistermorgen In de Gajoe Locos werd luitenant Rhemvew zwaar gewond Aan de bij de Liberale Unie aangesloten kiesvereenigingen is het volgende advies door het hoofdbestuur gegeven Do dag van 28 Juni al beslissend z n voor de vraag of het Ministerie Knyper al dan niet zal bestendigd worden Op dit allergewichtigst tijdstip mag nw hoofdbestuur zich met betrekking tot de houding bij de herstemmingen aan te nemen van advies niet onthouden Het raadt u beslist aan in elk district waar een candidaat der regeeringspartü in herstemming komt diens tegenstander van welka richting ook zoo krachtig mogelgk te steunen Gaan in alle districten zonder onderscheid allen die tegen deze Regeering gekani zjjn by deze herstemming samen dan maar ook dan alleen kan het gelukken aan de overhecrsching der coalitie een einde te maken Het Hoofdbestuur der Liberale Unie Goeman Boboksius Voorzitter BooDuiJizEs Secretaris De uitslag der stemmingen De Standaard het orgaan van dr Kuy per schrytt thans na den uitslag der stemming op Vrydig dat na den ongeëvenaard feilen aanval waaraan het Kabinet bloot stond de uitslag niet ongunstig was Zelfs by normaio verhoudingen is nog zon goed als geen Kabinet dat zyn vier jaren uitzat ooit door de kiezers zooals men in den radicalen hoek zegt weer ingehuurd Perioden van grondwetsherziening gaven een enkel maal een kleine verlenging maar langer dan vier jaren hield zoo goed als niet éën Kabinet het nit Zulk een Kabinet van vier jaar maakt altoos telenrgostelden het zag zich vaak tegen zjn zin als regeeringsorgaan genoodzaakt tot maatregelen die in dezen of genen kring tegenstonden Geen enkel Kabinet of het beging finten En ook h t electorile oeverzand is altoos kruiende Hot zou dus op zichzelf reeds in het minst geen wonder zyn geweest als ook het thans zittend Kabinet met éèn plof terstond naar den kelder ware gegaan En vooral ditmaal zou dit niet zoo ongoloofeiyk zgn geweest daar er sinds 1853 geen verkiezing heeft plaats gehad Waarby tegen het zittend Kabinet tegen zgn leden en tegen den Kabinetsformateur persooniyk een zoo verwoede verbitterde stryd is gevoerd De Nederlander acht de beslissing by eerste stemming nog niet gevallen en allerminst de mogeiykheid uitgesloten bö de herstemming nog liberale zetels te veroveren als vergoeding voor wat verloren wordt Maar één ding is al beslist dat wanneer de linkerzijde inderdaad weer aan het bewind komt zy zal moeten steunen op d sociaaldemocratie Niet alleen door het feit dat do liberalen by een ontzagiyke reeks herstemming op de hulp der socialisten zyn aangewezen en alleen door die hulp kunnen en zullen overwinnen maar ook on veel meer nog door het feit dat zö zonder de soc dem Kamerfractie geen meerderheid zullen vormen Het Huisgezin wil zijn teleurstelling niet verbloemen noch tegenspreken dat eenige achteruitgang is gebleken maar het ziet geen reden voor moedeloosheid Natunriyk noht het dat de vrgzinnigen eon eind onder de 48 zetels zullen biyven De Gelderlander acht het mogeiyk dat we op het doode punt zullen komen te staan Maar met flink werken is er wel overheen to raken Als allo leekenen niet bedriegen zullen wö echter met een geslonken meerderheid uit den strgd komen De Zntphenscho Ct meent dat ook in het gunstigste geval de Kamer niet verder zal komen dan op of even over het doode punt Schynbaar is daarmede niets gewonnen in werkeiykheid wel Een zoo sterk geprononceerde partypolitiek toch als steeds door het MinisterieKnyper gedreven is kan slechts worden gevoerd met een groote en slaafscha meerderheid De meerderheid waarover dr Kuypor deze vier jaren beschikte was groot en zg volgde hem door dik en dan Nu is dat hoogstwaarschynigk nit De herstemmingen zouden al zeer zonderling moeten uitvallen indien de nitslag zoo was dat zg aan dr Knyper het verder voortregeeren mogeiyk maakten De Nieuwe Arnh Ct merkt op dat de antirevol het loodje leggen Opnieuw werd bewezen dat zg door eigen kracht zonder steun van hun Katholieke en chrhist bondgenooten ondanks al hun grootspraak in nagenoeg geen enkel district het kunnen houden Op de staatkandige verhouding in de naaste toekomst zal dit ongetwgfeld van overwegenden invloed zyn De afhankelgkbeid der antirevol fractie der coalitie van de Katholieke en chr hist groepen is hiermede bewezen Ook al mochten do herstemmingen ten haren voorieele beslissen wat ons voor de meerderheid niet het geval schynt te zgn althans niet wanneer de verschillende vrgzinnige groepen onverbiddeiyk vasthouden aan deze tactiek den candidxat der linkerzgde hg zg liberaal vrgz dem of soc democr met alle kracht te steunen als gold het een eigen candidaat De Arnh Ct schryft o m Bedriegen niet alle voorteekenen dan zal na de herstemmingen ons land van het régimeKuyper worden verlost Dit is althans een winst waarover de vryzinnigen alleszins reden hebben zich te verheugen omdat de handhaving van den tegenwoordigen premier gedurende een nieuw vierjarig tydperk een ernstig gevaar zon zgn voor de rust en don bnrgeriykfn vrede in het land Er mag wel schryft de Middelb Ct nu reeds vorden gezegd dat de coalitie zcdeiyk is geslagen en vooral verzwakt Waar van strgd sprake was tusschen de beide hoofdrichtingen verloren dekerkelgke partyen Daarentegen won de kracht der anticlericale fracties SdioonboTensche Brieven XVL Gaarne wenschte ik weer een plaatsje in Uwe Courant en wel naar aanleiding van mgn laatste brief Ik heb daar enkele dingen geschreven welke na het schrgven in myn XVde brief volkomen blgkeo op leugtm der veduve in hrettie te berusten f Ik van mgn kant kan beslist met getuig n wgzen dat do woorden welke ik schreef ait de mond der weduwe kwamen aan een persoon waarby getuigen welke ik om de bekendheid alreeds niet behoeft te noemen naar alle gedachten om vrg te Icomen van het betalen van belasting Ik en met mg vele anderen zgn door het liegen der weduwe op een dwaalspoor gebracht tegenover de persoon van Ds v d Spek Gaarne en met te moer vrgheid volgens bovenstaande neem ik bet beleedigende tegenover Ds v d Spek geheel terug Nog gaf zeer veel aanleiding het stnkje voorkomende in de Schoonhovensche Courant van Woensdag 14 Juni j l echter niet van de band van ondergeteekende waardoor de meeningen nogmeer gesterkt werden alsof de leugens der weduwe vaststaande feiten waren WILLEM Gemengde Berichten Over het ongeval met den Inehtballon schrgft men aan het Vaderl Maandag jl zag ik circa halfdrie een ballon boven de stad ongeveer op do hoogte der gasfabriek op een hoogte van 4000 meter Ik gaf al dadelgk aan myn huisgenooten mgn verwondering te kennen dat de luchtscbipper in het gezicht der zee de wind was Oost op zulk een ontzettende hoogte bleef dacht dan ook niet anders dan dat by wel dadeiyk zou dalen Met een sterke kyker volgde ik hem en zag na tien minuten plotseling de ballon aan de windzgde indenken ronddraaien een oogenblik de parachute vorm aannemen en tot mgn schrik geheel ledig naar beneden storten ik maakte toon de veronderstelling dat de bestuurder bewusteloos was geworden of dat de klep niet in orde is geweest Sedert Zaterdag is de 14 jarige courantenombrenger J te Hoerenveen spoorloos verdwenen Dien avond meldde hg zich om de couranten te ontvangen aan het station aan toen dit reeds gesloten was en sedert dien tyd heeft men niets meer van hem vernomen Over de wanord gkheden te Steenwgk schryft men van daar aan de Zw Ct In de laatste dagen nadat de nitslag der stemming op 16 Juni bekend werd is het alhier vooral s avonds erg rumoerig Op allerlei wgze met glazen ingooien en meer andere afkeurenswaardige middelen geeft een talryke menigte zgn groot ongenoegen te kennen over de niet verkiezing van den heer J H Tromp Meesters den weldoener van Steenwgk Vooral zgn de gemoederen verbitterd omdat in weerwil er in de verschillende onderdeeion van het district een zeer groot aantal stemmen zelfs boven verwachting op den liberalen candidaat zgn uitgebracht het in hoofdzaak Steenwgk is geweest dat oorzaak is van de geleden nederlaag al is die ook nog zoo eervol Juist van Steenwgk dat zooveel aan den heer Tromp Mees ters en zgn familie heeft te danken had men mogen verwachten dat het den algemeen beminden man zon stemmen den man die altgd bereid is te helpen zonder naar politieke kleur of godsdienstige meening te vragen wanneer het doel hem maar sympathiek is die tal van instellingen van algemeen nut waaroniler vele kerkelgke met schier vorBtelgke bgdragen stenut Ook de predikanten moeten het vooral ontgolden die telkens en telkens hunne gemeenteleden hebben ge jaarschawd om niet Tromp Meesters te stelSmen daar zy anders een Gode onwelgevallig werk zonden verrichten Vele neringdoenden merken de gevolgen bu reeds in hun beurs daar velen zich van andere leveranciers hebben voorzien Ook in Vollenhove zoo meldt hetzelfde blad zgn de gemoederen in onrust Daar heeft men het Zondag zelfs ds Roos predikant der Ned Herv gemeente lastig gemaakt toen hg zich met zgn ruim 80 jarige moeder naar de kerk begaf Een troepje jongens die voor de Gereformeerde kerk stonden riepen hem toe Hier moet je ingaan daar ginds hior je niet Toen hij uit de kerk kwam was er nog grooter drukte Bg de deur bevond zich de burgemeester dó politie en de marechaussee om manifestaties te kunnen tegengaan Ds R werd door een zingende troep thuisgobracht allen zeer op hem verholgen t Is wel te betreuren zegt het blad dat op deze wgze te werk is gegaan tegenover iemand als ds R die als predikant het standpnnt inneemt zich beslist buiten de politiek te moeten honden een stanidpunt dat hy ook nu bg de pogingen die men aanwendde om Zgn medewerking te erlangen voor een der beide candidaten ten stelligste is blgven innemen Men meldt nit Den Haag In den afgeloopen nacht is in de sloot langs het Malieveld gevonden het Igk van e in onbekende vrouw waarschgnlgk dienstbode Signalement luidt pi m 30 jaren lengte 1 53 meter voorhoofd hoog haar blond donker wenkbrauwen dito oogen blauw neus gewoon mond dito lippen dik tanden bovenkaak gebrekkig kin spits aangezicht ovaal kleur gezond postuur slank De kleeding bestond uit een zwartstoflen bovenrok een dito glad lyf zwarte hoed met rouwlint knoopliiarzen zwarte kousen wit onderlgije en borstrok blanw corset wit tricot lyije witten bovenrok gemerkt S D witte keper onderrok wit hemd en wit koperen broek Op het lyk is gevonden een portemonnaie van rood bruin leder met nikkelen sluiting waarin 1 2 81 twee slenteltjes een gouden en een zilveren ring een zilveren remontoirbortoge met zwart koord twee zilveren Zeeuwscbe hoedenspelden twee haarkammen van celluloid en een reukfleschje met zilveren dop De commissaris van politie der 2de afdeeling te s Gravenhage verzoekt inlichtingen omtrent deze vrouw Uit Beriyn wordt bericht dat de schatrgke Prins Henckel voii Donnersinarck een groot vriend van den Duitschen keizer met dr Koch president van de Ryksbank in overleg is getreden over de wgze van besteding van 6 millioen gulden die hg ter beschikking van den keizer wil stellen Het schgnt in de bedoeling te liggen de renten te besteden voor gratiiicatiën aan officieren voor speciale diensten of als bijslagen op hnnne traktementen op de wyzo zooals de keizer het meest geschikt zal oordeelen De Weensche correspondent van de N Rott Ct meldt dat volgens berichten uit Triest de keizer der Sahara Lebandy gek geworden schgnt te zgn Hg hoeft daar zoo raar gedaan dat men hem door een psychiater heeft laten observeeren Lebandy beweert van een andere planeet afkomstig te zgn en heeft gedreigd Triest te belegeren omdat de spoorweginaatschappy te veel voor het vervoer van zgn paarden en kameelen vroeg De dame die in s keizers gezelschap was heeft de bnlp der politie in Triest tegen de excentriciteiten van Lebandy ingeroepen Amerikaansche rechtsplegingg In Oregon een staat in Noord Amerika is een wet uitgevaardigd volgens welke oen man die zgn vronw slaat tot een straf aan den Igve wordt veroordeeld Het maximum is twintig slagen mot een riem De wet ia verleden week voor bet eerst toegepast Twee veroordeelden werden op het binnenplein van de gevangenis te Portland gebracht waar de afrossing in t publiek plaats vond Vrouwen werden niet toegelaten De Sun van New York meldt dat een nieuwe godsdienstige sekte die in den Amerikaanscheu staat Michigan een talryken aanhang heeft te Benton een reusachtigen ark wil laten bonwen aangezien hun proleet Benjamin voorspeld heeft dat er in het jaar 1916 een nieuwe zondvloed zal komen Het zal zeker wel een turbine ark moeten worden De behandeling van de bekende zaak tegen den jengdigen Marius Brouwers beschuldigd van den moord in de Scheveningsche Boschjes is thans aan de orde gesteld voor de openbare terechtzitting der Haagsche rechtbank van Dinsdag 11 luli De Java Bodo beschrgft onder het opschrift Onze galante Jantjes de volgende episode aan boord van een der Russische oorlogsschepen V66r het vertrek van het Russische kos pitaalschip Kostroma van Tandjoeng Priok naar Saigon moet aan boord van dien stoomer iets gebeurd zgn waarvoor onze Jantjes een pluimpje verdienen Er waren eenige van onze marine matrozen aan boord van het Russische schip toegelnten om dat eens te bekgken en zoo rondwandelende waren zy getuige van het feit dat een paar Russische zeelieden woorden kregen met een drietal liefdezusters welke ruzie zoo hoog liep dat de verpleegsters geslagen worden Dat was Hollands Janmaat te bar ze staken de handen uit de mouwen dat het een lust was om te zien bevrgdden de zuste nit de ruwe handen en gaven den Russischen ambtgenooten een dracht slagen die dezen lang zal hengen De Russen kregen verstel king en het werd een algemeen gevecht waarin niettemin Holland ver in do minderheid de overwinning behaalde De commandant van de Kostroma seinde naar een onzer oorlogsschepen om hulp een officier mot een patrouille was in een oogwenk aan boord met welke de overwinners onmiddellgk meegingen Vechten is wel niet behooriyk vooral niet op een zlekenschip maar in dit geval valt er toch meer te prgzen dan te laken dankt ons Lissabon is bezocht met een rattgnplaag De ondieren zgn er in de rioietl uitengewoon talryk geworden kninan er in drommen nit en verspreiden zich loor huizen enstraten r De regeering heeft een premie van 5 ets uitgeloofd voor eiken gedooden rat en er zgit er daardoor aj een 100 000 opgeruimd maar men ziet nog niet dat de massa mindert Vreeselgke oveistroomingen hebben gewoed in de Argentynsehe provinciën Santa Fé Entre Rios Chao en Formosa De eilanden Santa Fé Parona en Coiastive ptaan gedeelteiyk onder water Tallooze hui en zgn ingestort Men rekent dat er twintig menschen verdronken zgn en 5000 sluks vee gingen verlorenDe rivieren wassen nog steeds Op sommige plaatsen zgn oppervlakten van vgf kilometer overstroomd De nood van de bevolking dier geteisterde streken is hoog gestegen en in andere plaatsen worden inzamelingen gebonden om haar te steunen Door het Hoofdbestnar van den Vrg innig Democralischen Bond is het volgend advies tot de afdeeliiigen van den Bond gericht Het Hoofdbestnar van den VrijzinnigDeinooratischen Bond adviseert met aandrang by de herslemmingen overal met alle krocht Ie blgven werken voor program candidaten Elders dient met niet minder gver te worden gewerkt voor alle candidaten der linjterzijdo tegenover die der kerkelgke partgen Het bestnar der Centrale Vrg innige Kiesvereeniging voor het kiesdistrict Enschede heeft ingevolge art 13 der statuten het volgende bealait genomen Het bestaur der Centrale Vrgzinnige Kiesvereeniging voor het district Enschede in aanmerking nemende den algemceneii politieken toestand van het oogenblik overwegende dat het voor de Ncderlandsche en in het bgzonder voor de Twentsche ngveiheid en landbouw van het grootste belang is de bestaande handelspolitiek te handhaven dat by de a s herstemmingen voor de Tweede Kamer de keuze staat tusschen een voor en een tegenstander dier politiek beslnit de aangesloten kiesvereenigingen te adviseeren bg do as herstemming den heer H H van Kol te steunen Stadsnieuws GOUDA 20 Juni 1905 Bg Koninklgk besluit zgn 1 bg de rgks hoogere burgerschool alhier benoemd a met ingang van 1 September 1905 totleeraar dr J Geest tgdelgk lecraar aandie school b voor het tydvak van 1 September 1905 tot en met 31 Augustus 1906 tot leeraar J W F van Meegeren tijdeiyk leeraar aandie school en leeraar aan de hoogere bnrgerscbool met 3 jarigen cnrsus te sGraven hage en J K de Raaf en J A W Baart tydeiyke leeraars aan die school eu tot leerares mejuffrouw Th J E van Aken tydelijk leerares aan die school is 2 dr J Geest voormeld gemachtigd tot gelgktgdige waarneming van het ambt Tan leeraar aan het gymnasium alhier en J W F van Meegeren voormeld gemachtigd tot gelgktgdige waarneming van het ambt van leeraar aan de hoogere burgerschool met 3 jarigen cursus te sGra venhage De gisteren te s Gravenhage gehouden 26e jaarlgksche Algemeene Vergadering van de Koninkiyke Vereeniging van gepcnsionneerde Onderolflciercn en Minderen van het Ncderlandsche Leger onderstand aan Militairen gepensionneerd vóór de wet van 1877 en aan hanne weduwen werd behalve door de afgevaardigden der verschillende afdeelingeii o a bggewüiind door den LuitenantGeneraal A Kool Chef van den Ueneralen Staf de Generaal JIajoor J de Waal Commandant van de bereden Artillei ic en de heer Jhr Gevaerts van Simonsha n Buitengewoon Kamerhoer van H M de Koningin terwyi van de Minister van Slaat Minister van Oorlog bericht werd ontvangen dat Zgna Excellentie door ambtsbezigheden verhinderd was de vergadering bg te wonen Klgkons het uitgebiachto verslag is in het afgeloopen jaar f 24052 00 aan onderstenningen uitgekeerd waarvan in de Afdeeling Gouda die vertegenwoordigd was door den Heer C C van den Bergh f330 00 Bedankt voor het beroep bg de Christ Gereformeerde Kerk alhier door ds D M den Boor te Zaandam De kapitein der infanterie Daymaer van Twist herkozen lid der Tweede Kamer is heden weder in actioveh dienst getreden en wordt ingevolge zgn verzoek voor den tgd van twee maanden gedetacheerd bg het regiment grenadiers en j igeis ton einde bg dat Korps dienst te doen en aan de zomeroefeningen deel te nemen Te Schiedam is aangehouden N v V wonende te Krimpen aan den Lek die in drinkwater van een werkman werkzaam aan de fabriek der firma Smulders te Schiedam phosphor heeft gedaan Bodegraven 20 Juni Hedenmoigen omstreeks 9 uur brak een lelie brand uit bg den landbouwer D Rglaarsdaiii in Buitenkerk In een oogwenk stond de woning in lichte laaie Deze zoomede het zomerhuis en de hooiberg brandden geheel af Twco aangrenzende schuren bleven dank zg het fiiiik ojilreden der brandweer gespaard Van liet huisraad werd nog veel gei ed Alles was verzekerd Oorzaak onbekend INGEZONDEN Mijnheer de liedakteur In aansluiting aan t inge onden stukje bevattende een pakkende beschrgving van do tegenstelling tussen natuurweclde on malerieele wolgesteldhcid eenerzgd en dakloze armoede andorzgds ben ik toevalHgorwgze in staat meê te delen dat wie soms Dingsd avond nog aan de opwekking van J V gehoor mogl geven naar die tegenstelling te gaan zien dat niet behoeft to doen De meer afdoende hulp als geld geven werd door een ing welbekend ingezetene de or stad reeds gisteravond verstrekt Hg kwam er niet met z n tienen maar alloen langs en zoo kwam t misschien dat wat die tien zamen niet hadden kunnen bedenken t ym inviel om te trachten die vrouw naclitlogies te bezorgen Hg nam de stakkeit die te Gouda lliuis hoort meé naar de stad en patrouilleerde met hnar van l eéne adres naar t andere Do volkblogementen nemen geen vrouwen alleen op dit bleek dus uitgesloten te zgn oen tweede rangs hotel kon voor z n repatatie zoo ii paria niet opnemen in een volkscafé wilde de vronw wél de man haar niet opnemen ten slotte motjst tot de politie toevlucht worden genomen wal achteraf bleek t beste te zgn daar deze maatregelen voor haar verzorging zal kunnen nemen Met dank voor de plaatsing A STAVENISSE DE BRAUW Gouda 19 Juni Mijnheer da Redacteur Mag ik u beleefd verzoeken aan de lezers van uw blad meetedeclen dat liet ingezonden stukje van Willem voorkomende in het nommer van Vrgdag j l onder de rubriek Schoonhovonsche Brieven betreffende do daad van barmhartigheid geheel belangeloos door mg in September 1904 aan de wed V W bewezen in stryd met de waarheid is en dat deswege door mij reeds een aanklacht bg de bovoegdü macht is ingediend Met vriendolgkcn dank voor de opname van dit bericht heb ik de eer te zgn Uw dw Ds J VAN DEB SPEK Schoonhoven 19 Juni 1905 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag ao Juni 1905 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 ade kwal 3a 3de kw 27 cents per haU kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede nanvoer prijzen waren voor ihte kwal 27 ade kw 34 3de kw 21 cent per alf kilo fï Stieren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 30 2de kwal 27 3de kwal aa cent per half kilo Handel in vet vee n vette kalveren tr iag tot lagere prijzen Melkkoei n prijshoudend Osben Vaarkoeien en Stieren met tragen omzet BEÏÏES VAH EOTTERDAM ZATERDAG 3 JUNI L K H K StaatsleemnQe i PoETCuiL Üblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 38 Serie fr 2500 3 59 Rusi ASD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE lapan Obligation 1899 4 74 74 CoLiiMHiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Kecepis L 100 IV 241 HypotheekBanken BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stodelgke Hypb 4 9 i Pandb tltrechtscho Hypb 4 100 Pandb We stlandsche Hypb 4 lOO Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand bricfbank 4 99 P andb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Hataafsche Hypb 4 100 Alg Hypnthbi Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb Vj 9 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorwegleeninyen Itaub Oblig Zoid ltaliaan srhe Spw Mfl A H 307 l remnteentnqen bi t GiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaarf faatêchapptfe7i AandHolland Gulf Slv Mg 36 DIverecn Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 ONTVANGEN een groot assorteraont IirjVJVEA en andere enres WASCIICnSTIJIIKS en BKOVSEy HIAa TELS worden tot veel verminderde pryxen aangtjboden Af4 VUiS £ £ fy M T TJ P n Bnrgerlilke Staud GEBOREN 17 Juni Jacobus ouders J P Hak en C J Blaa er Anna Sophia ouders M G Bax on A J Versluis Klazina ouders G J Lieftinken H Mantjos 19 Cornelia ouders J den Outer en T C van Leeuwen 20 Dirk ondors I van der Pool en C W van den Broek Ai VKiiTi i rii N Een HEER zoekt van hn f Juli tot haif Auynittitt volledig Pension te GOUDA Brieven onder A 3121 Bur HAAGSCHE COURANT den Haag Zenuw en Alaa riijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hnip in den n d het boek ISaaca gre Trex aanbevolen Na onbvaagBt van adrea per bnetliaBrtivorlt 1 t boekje franco per poRt toegezonden door BLOKPOFX S Hookh Zaltbommol Il