Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1905

o 9752 Donderdag 22 Juni 1005 CINTRilE LIBERilE KIBSTIBEENIGING 44ste Jaarifanff T fiOüDSCHE COÜRAMT J iieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in het Dislricl OUDA Voor de HERSTEMMING voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal op WOENSDAG 28 JUNI bevelen wij ten krachtigste aan rff w mABDm 1 doio in ï A D V E R T E N T 1 E N worden gepliatst van 1 i regels a öO Centen iedere regel meer 10 Centen Groots letters worden berekend naar plaatsruitnte InzendiniT van Advertenliën tot 1 iiiir des mid relrlooii ho S3 De IJifgave dezer Courant geschiedt i l a gel ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Al zoiidorlijke iXoinmcrs V I l F C K N T K N te s Gravenhage De Stembureaux zijn geopend van s morgens 8 tot s avonds 5 uur Men wordt beleefd doch dringend verzocht vóór 2 uur ter stembus te gaan H ekt uwe liiireii irleiKleii en keniii§§en op hnn slem uil ie brengen op ien vrijzinnigen Caudldaat GEEN BETER ndres voor alle soorten SCHOEI WElik dan het oi r lliriikiiLsdi Schoei en Laarzeninai azijii KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend SHUTS Alle rejiiiratien en aangemeten werk In liet VERLICHTING MAGAZIJN lie Avondster Dubbele Buurt B 13 ÏELEF 117 zÖn voorhandan de nieuwste modellen liasgloeilichlbranders Gas Electra Urandcrs Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze gtfterUe geëmailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en ziiidolijk II DE iElSERS GASOVEJIS GASFOB UIZEJI KOOKAPPARATEN WanikoinI orfB Salon Gastalelljes en vorder alles wat ffit hot vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbnizen HEM lEPOT TAN THEE neu wonlt verzocht op t HGKK te letten UIT HBT MaOIZIJN TAK M lUVENSWAAY ZüNKN GOHINCHEM Dene THEEËN wordsn afgeleverd in verzegelde pakjes v u ci hoed 1 een hal en Mn iV d ma met vermelding van Nommer en IPrya voorzien van uevenstaan IMerk volgen do Wet gedepo roeerd Zich tot de uitvoering van geeerde order aanbevelende J C BIJL ToorheeH J BEEEBAAKT Lz Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE L 1 Superior Dniiven BorsthoningEztract Kenlg helpend en a docii l middel tegen verkoadlieid astma keel i jn kink on slijraboest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Uoningbloein Verkrijgbaar bij Firma WOLF £ to Westh m liouUa A LATEN TK JV Kleiweg E loO Gcda E 11 VAN MILÜ Veerstal B 12b te ourfa A BOÜMAN jl oor rA PINKHË Nieuicerkerk a d I Jiel A N van tbSEN wo AoMii J Th torken flo op B v WIJK Ou few r A St IIEbK cMircA P W ï EDE Oudemater K viN DïR HEMDEN Ie Heeumk P v d 8PKK MoercapelU O v D STAR Waddingeveen Wed J IIULST Waddln meen M KOLKMAN Waddingmen P A OK ÜROdT OudewaUr A o JONUIl OT n T J P KASTELBIN PaUbroekerdam D BIKKER te Bentclmp W KSCIIIJW1 C Laat U niet misleiden iaot AbtllJ Slroop Het üoosievSanct FaHlo AbillJbm intnM daiS ro i va igeeneHelwa irde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT HO ll Iil WKKF BlllKHKM Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk Ster en ygj nitmnntendo door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dlploma ParUs 1900 ürgen Gouden Medallleg v Patent H Stollen mtiidur InundTi aiiiuct Ml Adi mt ttHmnrguni g M Füttilm 1 I er grosse BrfotUt Z trrmt K lul trim lu nr I uMtiuan uierllitiKien NachahmunQm W JAu iMift dshar unieri fe ji fcharfen H 8toU n Mr ron imt Jlract odv lil lalelm eiunHutdluiiia Mim unfr Pltttl IwH iM4MlHmKfl ln M B t HkutsmaflMi SS FrtttlM lÊoi Xtugni t o Onnavolgbaar zjn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n oHeverf getcMIderdi Portreilen t elHtareBofiaerlM ZiJ geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echle te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratia op aanviaag Boxtel ItOOAEICXS Co Agent voor GOUDA Firma A QUaNT Kunsthandel Kleiweg bij wicn modellen te bezichtigen zjjn Wie ïeker yijn trii da BchtA £ lk0l CBC ü te untvangon tawmbn gesteld en oa vele proüÊiemingen bi don handel gekomen undo deK muun des lutviDders Dr Micha lig vemaidJfld p da beste maohines in het wareldberoemde étabblissemeot van Oebr StoUvwck te Keulen sltcht tDr TQieJjj eltSf Bikcl Cacao m vierkanten bussen Deze Eikul Cacao s met melk g ookt ese aangename gezande drank voor d geiijksch gebruik een 2 theelepela van t pceder voor een kop Chocolate Ala geneeskracbfige drank b pnü sn diarrhee slet i ts met water te gebruiken Verkrijgbaar b de voomumato B Ti Apothekers aa It Ko K L yfti M f 1 80 TÏM ft 436 Qenenulvtrtegenwoerdiger en Bedai and Julius Mattenkltdl Imnterdam Kalverstraat 101 T Q UTT E3IjIlfTC3 WJLnBANDVLAdB 18 Oosterstraat EOTTERDAM Telephoon Interc No 2081 Beveelt zich beleefd aan voor de leverantie van alle soorten fljn WILD en OEVOOELTB voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nederland Vraag speciale prijscouraut Gouda Druk van A BRINKMAN Zs Voor Ie IicrstoraminR viior een lid van de Tweede Kamer dei HtalenGeiie raal in het IInufdKieMlistriit iciuda oii WOENSDAG 2S JUNI lie elen wij tcii zeerste aan r r i r c Uuitenlandscb Overzichi De Tsaar heeft gisteren de gedelegeerden der 2emstvo 8 en der Doema s ontvangen Er is over die ontvangst heel wat te doen geweest Want aanvankeiyk weigerde de Tsaar iets met deze lieden te doen to bebben die een onwettige vergadering liadden belegd en daar scherpe resoluties hadden aangenomen Toen bij den Tsaar het verzoek der delegatie om een andientie kwam zeide hy Wat moet ik met die praters hier Ala zy zich onder elkaar eens hebben uitgepraat zlJn zü al tevreden Die uiting is in Potersbarg en Moskou weldra hekend geworden en in verscliillendo bladen medegedeeld Maar het ging op den duur niet aan de deJegatie de deur te wyzen te meer daar zü uit de aanzienlykfate Russen was samengesteld Over en weer werden redevoeringen go houden waarvan de tekst ons nog niet bekend is Maar die vj n piins Troebotzkoi gaf een daidelyke uiteenzetling van den tooBtand en was etn voorldurend aandringen op hervormingen De Tsaar hield een toespraak ter beantwoording der tüt hem gerichte redevoeringen en beloofde daarin dat een volksvergadering zal worden byeengeroepen die r aar h j hoopt do nationale eendracht tusschen den Tsaar en het Russische volk zal herstellen De T saar zeide dug aan dag te waken dat zyn wil zal worden uitgevoerd De volksvergadering zal dus komen Maar wanneer het de vergadering is die het ontwerp Boelyghin wenscht dan zal het Russische volk daarmede niet tevreden zyn Een Rus schrijft aan het Berliner Tageblatt Nu zal men nog een caricatunr van volksvertegenwoordiging instellen dio de taak zal hebben Ja te zeggen op alles wat de regeering wenscht en die daarvoor dan de verantwoordelykheid dragen zal E n nieuwe corruptie zal daardoor geënt worden op de oude corruptie Ik verheug mii over dit plan Want het zal reactionair zyn in merg en heenderen en alle verydey FEViLLElOX DESOCETEB VAN DEN SCHEEFS KAFITSIN 7i Wie zal nu rajn geluk nu komen verstoren f dacht hjj Niemand De rechterijke macht van Frankrijk f Men weet immers niet dat ik in deze richting miJn toevluchtsoord heb gezocht en gevonden Niemand heeft dank zij de door my genomen voorzorgen mijn spoor gevolgd Miqnéle en ik spreken een weinig Engelsch we zullen hier wel voor Engelschen kunnen doorgaan Zijt ge gelokkigi Miqnéle Het meisje zag eerst haar vader aan en daarop dwaalde haar blik af naar den weg van San Sebastian terwjjl zjj volmondig ten antwoord gaf Ja ik ben gelukkig papa Daar liet zich een kerkklok hooren t Was tien uur Zon het geen tp worden om terug te gaan papa Victor zal zich vervelen zoo alleen I Zij keerden huiswaarts maar langs andere weken Zg zagen een klein boscb dicht bij een I weiland Ër varen daar kastanjeboomen vei wachlingen en geschonden bohtngon zullen zich bg de op silie aannliriten Totnogtoe k i i niemand zich beklagen Iedereen stond gelyk tegenover de bureaucralie Dan komen er begunstigden en uitgesloten Het plan is de Joden buiten te sluiten dat wordt een aanwinst van zes millioen roeraten voor de oppositie Maar men zal het by do uitsluiting dor lydon niet laten Men zal ook nog anderen voor het hoofd stoeten De besprekingen over de byeenkomst van de gevolmachtigden voor do vredesonderhandelingen worden Moor bemiddeling van Washington voortgezet Alle s wi öt er op dat do bi onderheden spoedig geregeld zullen zyn Do Seniore staatslieden en de leden van het ministerie hielden een reeks besprekingen omtrent de keu e en de plichten van de gevolmachtigden Men verwacht dat deze met hun fitaf ten getale van twaalf personen den 30 Juni schoep zullen gaan naar Ame rika Inmiddels worden belangryke gebeurtenissen in Mantsjoorye verwacht Het NoorwoegSche Storthing besloot gisteren een adres te zenden aan koning Oscar van Zweden en den Zwoedschen Rijksdag waarin het zegt Wat in Noorwegen geschied is was oen noodzakelyk onafwyhbaar gevolg van do ontwikkeling viin de Unie poiitielc in den laatsten i i Het Storthing bolwijfelt geeliszins dat tie beslissing van den Koning düor dezen is genomen naar diens opvatting van zyn recht en plicht Het Stoi thing begrypt de moeilyke stelling van den Koning maar gevoelt desniettemin behoefte een beroep te doen op den Koning den Rijksdag en het volk van Zweden om medewerking tot een vreedz i ne ontbinding van de Unie en tot iiandhaving van de vriendschap en den samenhangt van Zweden en Noorwegen Noorwegen heeft nooit de bedoeling gehad de eer van Zweden te krenker dorh moest nood akelyk opkomen voor zyn grondwettige rechten Klke andere weg dan de ingoblagene was gesloten Het Storthing verzoekt Zweden met erkenning van Noorwegen s souvereine stelling onderhandelingen aan te knoopen tot regeling van de wederzydsche verhouding Noorwegen is bereid tegemoet te komen aan eiken wensch die met de rechten en de belangen van beide Staten rekening houdt en is overtuigd dat het gebeurde zal strekken tot duurzaam geluk van de Nuorsche vol maar ook andore boonion en gewassen zooals Miqnéle nooit had aanschouwd We moeten ergens in deze buurt een huisje koopen zeide Duprat dat komt ons denkelijk op nog niet eens vijfduizend francs te staan Ik zal mij op den tninbonw toeleggen en iö gaat de groenten in de stad verknopen O we zullen wel heel goed knnnen leven Het pad dat ziJ volgden door het kleine bosch werd hier en daar geheel onzichtbaar en verloor zich tusschen den al te weelderigen plantengroei maar die omstandigheid vergrootte nog t genot vau het omdolen tusschen het geurige kruit Ik heb nog zeventien of achttienduizend francs begon Duprat weer op een toon van iemand die hardop droomt ik neem een merrie of een koe die neg iets voor de toekomst belooft en zoo de zaken een beetje goed gaan wie weet of ik binnen enkelen jaren dan niet in staat zal ziJn mü een mooier bezitting aan te schaffen Het werd lichter in t bosch Men zag weder ver voor zich uit de bergen en de zee Miquéle vroolijk als een kind pinkte hier en daar wilde bloemen ZiJ h d daar juist een dier zien wegvluchten zeker een haas En daarop liep zij uiterst voorzichtig voetje voor voetje scherp toeziende aandachtig luisterend de handen tot pakken gereed keren indien do regeling zonder bitterheid geschiedt De Zweedseho Ryksdag kwam gister byeen In de Eerste Kamer beetle do leeftyd president Haron Essen de leden welkom Daarna werd medegedeeld dat de Koning graaf Sparre tot president en Landsberg tot vicopresident had herbenoemd De zitting van de Tweede Kamer werd door den leeftydspresident Hedin met een korte toespraak geopend Minister van Staat Ramstedt deelde mede dat de Koning den president Svarthving en den vicepresidènt Perssan op nieuw had benoemd De president hield dnarop een korte rede in welke liy verkhurde dat Zfl cdens hoop om de Unie bestendigd te honden vervlogen was dat de verbieking der Unie van de zydo van Noorwegen geschied was in een vorm die het zeer inoeilyk maakt de oude pogingen tut ondei handeling weder op te vatten Do leden der Kamer warejn zich ten volle bewust van hunne verantwoordelyk heid tegenover do natie en hare toekomst ze hoopten echter dat het rowiltaat der besprekingen duidelijk de eeilyke bedoelingen van Zweden in het licht zal stelten Rüuvier heeft met groote handigheid en veöl tukt den toestand opgehelderd en aan de doffe vrees die Erank rijk sedert een p ar dagen bevangen had een einde gemaakt Hij heeit het duidelyk uitgesproken dat ervoor vrees geen aanleiding bestaat maar wel voor ondiM handelingen En hy schynt niet langer bet honden van een M irokko confe rentie te zullen tegengaan Uit Pary wordt zelfs gemeld dat Ronvier het op zich neemt de mogendheden met wie Erankryk overeenkomsten betreffende Marokko heeft aangegaan in do eerste plaats Engeland tot het aannemen van de uitnoodiging voor die conferentie te bewegen Hy wil vooraf nauwkeurig weten welko punten Duitschland aan de orde wilstellen on welke eisclien het stelt Daarover onderhandelt hy En wanneer vooraf een overeenkomst tusschen Duitschland en Erankryk tot stand komt zal de conferentie de gesloten overeenkomsten slechts behoeven goed te keuren naar hy meent Wat Duitbcliland wil is èn door Von Hulow èn door den keizer duidelyk betoogd Haron Speek von Sternburg heeft het ten overvloede nog eens in een audiëntie aan president Roosevelt medegedeeld Duitschland zoekt niet naar gebiedsuitbreiding het wil geen byzondere voorrechten verwerven overtuigd dat zy slechts de armen zon behoeven uit te slaan om daarin een anderen haas op te vangen Wat het huis betreft mompelde Duprat iets hoel eenvoudigs is al voldoende een wit geveltje op t oosten dan hebben wü de morgenzon I Een pannen dak dient het wel te zijn maar niet van die afschuwelijke glinsterende roodo pannen en ook het liefst hier en daar met wat mos begroeid Voor de koe of de merrie een aardige stal waarin zich de zwaluwen kunnen nestelen SU flnisterde Miqnéle hem toe beweeg u niet I Blijkbaar bespiedde zü iets aan den voet van een boom Duprat glimlachte en ging bü zichzelf na wat er omtrent den tninbouw nog in zijn gedachten was blijven hangen Artisjokken dat goedje wordt geplant in de maand ja juist I En doperwtjes laat eena zien Een gilletje deed hem in zijn overpeinzingen storen Miqnéle zich plotseling voorover buigend om een eekhoorn e te grijpen was met haar beide handen tusschen wilde hagedoorn gevallen en had daarbg de linker zoo deerlijk aan den pols bezeerd dat het bloed er nit liep ZiJ weende het arme kind en troostend het weigert echter ovcieenkomsten te eikennen of aan te gaan waarin aan een enkele mogndheid een sfeer van invloed in Marokko wordt toegekend Duitschland komt op voor de open deur en voor het behoud van den statn s quo in Marokko zooals het daarvoor in China opgetreden is Tot zoover volgens de Standard de mcdedeelingen van den Duitschen gezant te Washington Dat is niet anders dan Von Biilow ook ii den Ryksdag heeft medegedeeld Do bewering dat Engeland zou pogen onrust te stoken tusschen Erankryk en Duitschland wordt dooi de Times weerlegd Engelands buitenlandsche politiek zoo zegt het Cityblad is steeds alleen op vrede gericht Ware dat niet het geval dan zou nooit de overeenkomst met Erankryk gesloten zyn waardoor iedere oorzaak voor een conflict met dat land werd weggeruimd Het blad hoopt dat de Icdon der Eransche Kamers daarvan overtuigd zullen worden Ook de Daily Telegraph betoogt Engelands vredesliefde en zegt dat men in Parys van de entente cordiale niet moer moet verwachten dan er inzit De vrees van Duitschland dal die entente zou yn een politieke constellatie van groote beteekenis is volkomen ongegrond volgens dit blad Zooals fe telegrammen reeds meldden neigt het Spaan che ministerie Villaverde naar zyn val De premier is du speelbal geworden van zyn eigen meerderheid waarvan reeds twee of drie groopon openlyk gemeeno aak mot do oppoi itie hebben gemaakt Het is vooral de quaestie van het dubbele budget die het ministerieele leven aan een zyden draad doet hangen Tei wyl de begroeting voor l JOÖ nog niet eens door de Oortez is goedgekeurd wil de regeering doordiyven dat de begroeting van 190ü wordt behandeld en aangenomen Men beschouwt dit als in strijd met elke constitutioneele opvatting en de parlementaire commi ssie van financitin heeft met 20 teg n 4 stemmen besloten het onderzoek van de begrooting voor 1905 voort te zetten alvorens met de beraadslaging van het nieuwe onderzoek te beginnen De crisis waaraan blyköns een telegram het conservatieve ministerie het hoofd wil trachten te bieden schynt tot een Kamerontbinding te zullen leiden Villaveide zuu zich mot de hoop vleien dat verkia lngen op Spaansche manier het zittende Kabinet altyd een meerderheid verzekeren De Spaansche manier is deze dat officieus de zetels reeds worden verdeeld v6ór het kiezurskorps kwam Duprat naar haar toe Kom maar gauw mee Miquéle Vo zullen dat in t logement wel netjes weer opknappen Ja ja laten wü dan gauw naar huis toe gaan papa I En onderweg kneep zü de gekwetste hand want ü had nu wol graag dat er veel bloed kwam om zich des te moor door Victor te knnnen laten beklagen Duprat trad het eerste do herberg binnen Dat had Miquéle zoo woten te schikken De hoofdpersoon moet niet zoo dadelük ton tooneele verschonen vund ze De kapitein die enkele woorden Spaanach kende vroeg of er in het dorp ook een apotheek was doch hot dorp bezat znik een inrichting niet Miquéle die na hem was binnen gekomen dacht er niet meer ann hoe de blessure aan haar hand haar persoon belangrijk moest doen voorkomen maar ze zag met bedroefde oogen do kleine gelagka ner rond Haar vader begreep haar Hü zal wel dadeiyk komen I Het zon trouwens niet te verwonderen zgn als hg in zgn herberg in slaap was gevallen Weet ge wel kind dat wg allen dringend behoefte hebben aan rust Wordt vermlgd