Goudsche Courant, zaterdag 24 juni 1905

der begrooting tot bepaling van het recrntencontingent tot nitvoering van bijzondere openbare werken met het oog op den heerschenden nood en tot vaststelling der qaota voor de gemeenscbappelgke nitgaven der monarchie Na de indiening van deze wetsvoorstellen overhandigde de minister president aan den voorzitter der kamer een tweede scbrjjven des konings met vsrzouk dat voor te lezen De oppositie terecht vermoedende dat dit tweede schrijven het bevel tot verdaging der kamerzitting bevatte verzette zich krachtig tegen de voorlezing er van En de president der kamer deelde den minister mede dat een tweede schrgven eerst kan worden voorgelezen wanneer over het eerste beraad slaagd is Fejervary daarentegen betoogde dat het de gewoonte is een schrjjven van den Koning onmiddellijk voor te lezen En over de o qaaestie ontspon zich een heftig debat door de oppositiepartgen horhaaldelgk met gejoel n geschreoQW onderbroken Tisza en graaf Andrassy verdedigden de meeoing van i ejervary Kossuth en Polinyi die van don president der kamer En de oppositie joelt schreeuwt scheldt maakt elke kalme beraadslaging onmoguluk Volgens de laatste berichten heeft koning Alphonsus aan Monlero Uios gevraagd zich te willen belasten mot de vorming van een ministerie Er gaan geruchten dat Maura eerst gevraagd is maar dat die geweigerd beeft Zoodra Villaverda den ongunstigen uitslag vernomen had van de stemming Oi er de motie van vertrouwen ging bil met zjjn ministers naar het paleis Üo koning was uit De heoren wachtten tot hjj thuiskwam Villaverda bood het ontslag aan en terstond nam de koning hel aan Nog denzolfden avond heeft de grootmeester van het paleis aan verschillende staatslieden getelefoneerd dat de Koning hun raad wonscbte in te winnen den volgenden morgen Zoo vervoegden zich aan het paleis gistermorgen de voorzitters van Kamer en Senaat Romero Robleda en Pidal en voorts do oud ministers Maura Azoarraga Montere Klos Moret Vega de Arrago staatslieden dus van verschillenda partgen Zoodra Villaverde was gevallen achtte men het meest waarschgnlgk dat Montere Kios zou worden belast met de vorming van het ministerie een liberaal ministerie waarin dacht men ook zitting zouden krggen Moret Canalejas Romanones Weylor en Urzaiz Dat zou dan worden een ministerie uit verschillende fracties van do liberale party fracties welker politieke gevoelens in vele opzichten ver uiteenloopen Alle dingen z n betrckkelgk Men vergeet de verdeeldheid van do liberalen bg het beschouwen van den toestand der conservatieven Do conservatieve partg is hjj de stemming over de motie van vertrouwen zoo verdeeld gebleken dat i j voor regeer ngsparty voorloopig niet meer mee kan Immers er waren 44 conservatieve kamerleden v66r Villaverde 109 legen Villaverde en bgna 100 bovendien die zich van stemmen over deze aangelegenheid onthielden Als Montere Rios slaagt in het tot stand brengen van een ministerie dan kan men een besluit tot ontbinding van de Cortes binnenkort waarschgnlijk achten De Liberal eischt de ontbinding van de Cortes welker telkens wisselende meerderheid twee jaren lang haar tgd heeft zóok gebracht met het verslinden van ministeries Villaverde heeft met do mogelgkheid dat lijn ministerie het niet lang meer maken on wel rekening gehouden Het wetsontwerp tot goedkeuring van de verlenging van het handelsverdrag met Zwitsei land dut den grondslag vormt voor handolstractaten van Spanjo met andere mogendheden heeft hg nog bglgds laten aannemen Verspreide Berichten Fbankkijk Ueneraal Desirior gouverneur van Parijs inspecteert de troepen aan de oostgrens Na te Lunéville mob lisatie gelast te hebben welke manoeuvre uitnemend slaagde begaf do generaal zich naar Toul waar hg de verdedigingswerken in oogenschouw nam Zon do toestand toch minder gunstig geacht worden President Loobet ontving eergisteren een ofSbieel bezoek van den kroonprins van Griekenland dat enkele minuten daarna door hem in gezelschap van generaal Dubois beantwoord werd LOIEMBllKa By de herstemming voor het bestuur van de hoofdstad van het groothertogdom werden gekozen de liberale en socialistische oandidateu Ue clericale candidaton worden geslagen alle anti clericale kieiars werkten samen ITILIB De Kamer heeft Woensdag met 190 tegen 48 stemmen aangenomen het wetaootwerp tot verbooging van de begrooting van marine Te Milaan hebben bg de gemeenteraadsverkiezingen de socialisten een vrg belangrgke overwinning behaald Zg veroverden 20 van de 83 zetels waarvoor thans een verkiezing plaats had Het aantal hunner vertegenwoordigers is nu gestegen tot 30 tegenover 50 liberalen en clericalen SpAXiE Koning Alfons heeft Monterio Rios verzocht zicli te willen belasten met de samenstelling van een nieuw kabinet Ukiekehlasd De koning heeft Rally belast met de vorming van een dolyannistisch ministerie Rally beeft een paar dagen beraad gevraagd Indien de tegenwoordige ministers er bg bigven hun portefeuilles op te geven verwacht men dat de mocilgkheden voor de vorming van eon nieuw kabinet buitengewoon groot zullen zgn RoaLiiiD De Petersborgscbe correspondent van de Vos8 Zeitung deelt aan zgn blad mede dat in de kringen der hoofdstad de ontvangst van de afgevaardigden der Zemstvo s algemeen voldoening heeft gewekt De afgevaardigden zelf gn echter niet geheel en al tevreden De czaar beeft bun alleen medegedeeld dat een volkavergadering bgeengeroepen zoude worden maar hun medewerking niet ingeroepen De bureaucratie heeft intusschen weer tgd gewonnen BINNENLAND Men meldt aan het Vad van betrouwbare zzde dat minister Kuyper den post van commissaris der Koningin in Utrecht heeft aangeboden aan den oud minister van Builenlandsche Zaken Melvil baron van Lyndon De heer Melvil lieaft het voorstel echter niel in overweging gonomen De correspondent van het Handelsblad te Batavia seint Woensdagmiddag zgn Harer Majosteit s oorlogsbodems Uo Ruyter Zeeland en Holland met den resident Brugman naar Boni vertrokken tot overbrenging van bet ultimatum ann den Vorst Tgdens het bezoek van den Japanschen Prins op Het Loo begaf deze zich per rgwiel naar de Koninkigke boerderg waiirlioon Z K H de prins zgn hoogo gast vergezelde De Japansche Prins ia in zgn land zeer po iulair wegens zgn kennis van landbouwzaken bet was dan ook op zgn nadrakkelgk verzoek dal de Prins der Nederlanden hem de modolboerderij op Het Loo toonde Men meldt uit Amsterdam Oistorenavond heeft te dezer stede een langdurige algemeene vergadering plaats gehad van het partgbestuur bestaurderon der afdeolingen met het hoofdbestuur dor christendemocraten met het doel de houding bij do herstemming voor de Tweede Kamer Ie bepalen Naar wg vernomen bracht de hoer Staalman namens het hoofdbestuur rapport tiit waarin rekening houdendo met do beginselen der christen democratische partg werd geadviseerd do volgende candidaton te stennon in Arasterdam III mr P J Troelstra in Amsterdam VII mr Th Heemskerk in Amsterdam VIII P Nolting en in Amsterdam IX doft heer Van Deventer in Enkhuizen mr Borgosios in Enschedé H van Kol in Öouda mr De Vries in Don Haag I mr J Limburg in Den Haag III 3 C Jansen in Groningen mr Drncker en in Snoek mr Okma De vergadering heeft zich na langdurig beraadslagen met dit advies vereenigd behalve wat Enschedé betreft waaromtrent besloten werd de afdeeling vrg te laten Aan do afdeelingen is opgedragen overeenkomstig dit besluit aanstonds met deactie te beginnen C Ct Uil Franeker meldt men aan de N R Ct In do vergadering der vrgzinnige kiesvereeniging Algemeen Belang is met algemeene stemmen besloten voor de aanstaandeherstemming candidaat te stellen den heerP L Tak Hetzelfde besluit heeft de vrgzinnige kiesvereoniging Pranekeradeel insgelijks mot algemeene Bteramon genomen Ook do liberale kiesvereenigingen Algemeen Belang in Hennaardoradeel en Baarderndeel zullen de candidatuar Tak met kracht steunen In dezelfde vergadering beeft deKiesvereeniging Algeraeea Belang de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen Do Vrgzinnige Kiesvereeniging Algemeen Belang te Franeker hoewsl betrenrende dat door het parlijbestonr der S D A P eene bepaalde voorwaarde verbonden wordt aan het bevorderen van de verkiezing van liberale candidaton bg de herstemming in plaats van krachtig met de vrgzincigen legen het tegenwoordig Kabinet op te trek ken besluit desniettemin de candidatuur van P L Tak hg de a s herstemming krachtig te steunen Geraengfde Berichten J Kalkhoff hotelhouder in het hotel De Doelen wonende te Zwolle werd Woensdag 1 1 door de rechtbank te Zwolle failliet verklaard met benoeming van mr Polak tot curator De curator dio gisterenmorgen vergezeld van don deurwaarder Wiekmeger wilde inventariseeren werd de toegang geweigerd door twee bedienden van de firma Smit Jansen bierbrouwers te Rotterdam Z i beweerden dat bun patroons eigenaars waren van hot hotel De curator verzocht toen assistentie van de politie en begaf zich met den deurwaarder en den politieagent Spanhak wederom naar het hotel Daar gekomen werd hem nogmaals de toegang geweigerd Een buurman bood aan over zgn dak binnen te dringen een ander meende te moeten waarschuwen dat er menschen met vuurwapens in buis waren Inmiddels was er heel wat toeloop van nieuwsgierigen Wel ver scheon de bediende op de stoep maar bg liet do heeren niet binnen Deze begaven zich daarop naar de achterdeur ook daar werd tevergeefs gebeld waarop de heer Polak een smid ontbood die het slot open brak Ue bediende trachtte aan den curator met gevolg nog den toegang te verhinderen maar de politie maakte ruim baan Vervolgens werd tot de inventarisatie overgegaan Naar wg vernemen heeft J Kalkhoff zgn huis en inb edel ondershands verkocht aan de firma Smit dk Jansen bovengenoemd Verscheiden ingezetenen hebben belangrgke vorderingen op den getailleerde Hg had nog onlangs een gooden remontoir gekocht maar dit kort voor zgn vertrek in de bank van loening gebracht Een paar dagen voordat hg met de noorderzin verdween had hg hot naar men zegt weer ingelost Ook was hg in het bezit van een automobiel die geborgen is in het pakhuis van de Phoenix Brouwerg naast het gerechtshof In het hotel De Doelen is vanwege den curator een bewaarder geplaatst Zw Ct Te Aarlen wierp eeno vrouw wier stoof niel goed branden wilde petrool in de stoof De vlam sloeg nu langs onder nit de sloof vloog in stukken de kleeren der vrouw vatten vuur en hare drie kinderen die mee in de kamer waren klampten zich weenend aan hare kleeren vast Tot overmaat van ramp had do vrouw nog den petroolstoop in de band en deze welke ook brandde deed het brandende vocht op de kleeren der kinderen stroomen Zonder te weten wat zg deed nam zg het jongste kind op en liep er mee naar buiten gevolgd door de twee anderen die eveneens wandelende fakkels geleken Op het vreeselgk hulpgeroep snelden do geboren toe en deze doofden de vla nmen uil De moeder bezweek echter weldra aan de bekomen wonden Do twee jongste kinderen ondergingen hetzelfde lot en het ondsle zal indien hot blgft leven toch stellig het gezicht kwgl zgn Hand v Antw Men schrijft uil Drachten Had men reeds bg de Kamerverkiezingvan 1901 storke vermoedens dat het fanatisme enkele antirevolutionairen in Tietjerksteradeel tot minder oirbare handelingen zelfs lot strafbare omkooping van kiezers en omkooping van stemmen dreef bg dezeverkiezing hebben de gevallen zich weer enwel naar men grond heeft te vermoeden 0 1 ongekend brutale wgze herhaald Eenkiezer alhier verklaart dat een ander hemmet f 5 heeft omgekocht om op den hoerTalma te stemmen Nu hem n t uitbrengenvan zgn stem f 1 inplaaH van do beloofdef 6 werd uitbetaald bracht zjjn ontevredenheid over zulk christelgk handelen de zaakaan hot licht Bg den officier van justitiete Heerenveen is reeds een aanklacht ingediend V De Zutph Ct schrgft De vorige week hadden we reeds voor waar hoeren vertellen dat de R K geesleIgkheid in hel district Doetinchera de R K kiezers had aangezegd dat zg in de biecht hadden mede te deelen hoe zg gestemd hadden Wg hielden dat voor praatjes en wilden de verantwoordelgkheid daarvan niet op ons nemen Het staat nu evenwel openlgk in verschillende bladen De B K priesteri die zich zoo te buiten gingen moeten gezocht worden in de buurt van Winterswjk Van den kansel a werd door hen bekend gemaakt dat ieder die bg de verkiezingen niet op den kerkaIgken candidaat gestemd had znlks in do biecht zou moeten bekennen Men meldt uit Tiel aan de N H Ct Toen gistermorgen de werkman P v K in de metaalwarenlaliriek van Kürz en Co een drgfriem van de schgf wilde werpen werd hg er door gegrepen en tegen een drgfas geworpen waardoor zgn linker arm z66 gewond werd dal tot oogenblikkelgke amputatie moest worden overgegaan Men Echrgfl uit Leeuwarden aan het N V Fr De welvolbrachte lOOO guldenrit per fieta in of binnen het kwartier van Vgversberg tot de stad zal nog een staartje krggen van weken en maanden want naar de laatste berichten wordt het een rechtzaak Nu is op speelschuld geen verhaal doch het geldt hier geen weddenschap of loterg maar louter gepresteerden arbeid tegen een vooraf overeengekomen en vastgestelde beloouing Zoo is de lezing Bg het sluiten der overeenkoiflst zgn negen getuigen tegenwoordig geweest die allen zouden willen bevestigen dat het aanbod zonder eenig verzoek of tegenspraak is uitgegaan van de nu verliezende pang die eerst 10 toen 25 en al klimmende ten leslo 1000 gulden stelde als do ril in ijnaestie in of binnen 15 minuten werd volbracht door eigen lichaamskracht of met andere woorden per gewone fiets Dit moet uitdrukkeiyk bedongen zgn Acht ooggetuigen controleurs tievostigen iu een stuk op zegel dat de uitgedaagde partg gtansrgk aan de haar gestelde voorwaarden heeft voldaan en dus rechtens de uitgeloofde f 1000 wegens gepresteerden of liever geforceerden arbeid kan vorderen doch do verliezende partg daartoe aangemaand schgnt er anders over te denken en heeft op die aanmaning niet geantwoord zoodat het nog oen wedloop kan on volgens anderen zal worden voor den rechter waarmede ook nog 1000 gulden gemoeid kan zgn wanneer het den berg opgaat tot in hoogste instantie De winner houdt aan en zei door krachtig gesteund door zgn getuigen waaronder van naam en qualiteit Voor do verliezende partg zou f 1000 oen kleinigheid zgn en wanneer we spreken van winnen en verliezen hebben we dit gemakshalve gedaan het gezegelde stok dal is opgesteld om in rechten te dienen gewaagt slechts van gevraagden licharaeIgken arbeid in vooraf vastgestelden tgd naar eisch verricht De nationale velddag van het Leger des Heils zal gebonden worden op Woensdag 28 Juni op het landgoed Velserbeek bg Velsen voor dit doel afgestaan door baron van Tuyll van Serooskerken Extra treinen en goedkoop tarief zgn door do H IJ S M en door de Centraal Spoorweg voor dien dag uit verschillende deelen van bet land toegestaan en tot en met den 25n zgn deze goedkoope kaartjes met programma aan de sta ions verkrggbaar De bultenlandsche secretaris van bet Leger kommandant Boot Tucker zal uit Londen komen om de samenkomsten te leiden In Transvaal worden door de algemeene malaise de bouwvakken en wat daarmee in verband staat nog steeds gedrukt Er wordt dikwgls geld op hypotheek aangeboden zoodat de vroeger bouwl isligen het met hel oog op de slechte tgden toch niet aandurven Daarbg komt dat de concurrentie sterker dan ooit is Veel ambachtslieden loopen sedert maanden ledig Was vroeger een pond sterling het normale toon per dag en heet het thans nog zoo te zgn toch wordt veelal stukwerk nitgegeveo togen prgzen waarby een geoefend werkman slechts een half daggeld kan halen Van de oud ambtenaren die er gebleven of teruggekomen zgn vonden slechts enkelen tegen een laag salaris plaatsing bg het Gouvernement de moesten tgdolgk doch allen in een meer ondergeschikte positie Slechte aan zeer weinigen is bet gelukt in hun oude betrekking herplaatst te worden Velen zgn met meer ot minder goed gevolg een eigen zaak begonnen In den handel wordt weinig verdiend en de koopkracht vermindert De groote voorraden goederen hoofdzakegk doordeEngelsche kooplieden dadelgk na het sluiten van den vrede ingeslagen in verwachting van een plotselingen opbloei van zaken is de oorzaak dal lalrgke nitverkeopen moeien gehouden worden om aan de geldelgke verplichtingen tengevolge van dien inkoop te voldoen torwgl bovendien door do oprichting van een coöperatieve vereeniging speciaal ten bate der gonvernomentsambtena ren aan den omzet voor de private handelaren nog meer nadeel wordt toegebracht Wat de Nederlandscho fabrikaten betreft wordt nog voortdurend geklaagd over den onwil de produkten z66 te verpakken als de smaak van het Transvaalsche publiek eiscbt en ook schgnt men in Holland nog steeds van meening te xgn dat het er voor Znid Afrika wat kwaliteit betreft niet zoo nauw op aankomt Verder is het wens helgk dat rekening gebonden wordt met de wgze waarop de invoerrechten worden berekend Waar nog steeds personen door gebrek aan werk genoodzaakt zgn het land te verlaten spreekt hel van zelf dat thans immigratie naar Transvaal ten sterkste moet worden ontraden tenzy men door bgzondere omstandigheden vooraf van een vaste betrekking verzekerd is zoo schrgtt het Informatiebureau der Nederlandscho Vereeniging te Pretoria De Koning van Italiö heeft volgens oen telegram aan de E rankf Zeil besloten de plechtigheid bg de herdenking van den 100slen geboortedag van den groeten republikein Mazzini met alle ministers bg te wonen De plechtigheid heeft morgen plaats in de gehoorzaal van het Collegio Romano De grootmeester der vrgraetsolaarsorde Ernesto Nathan houdt de feestrede De bladen wgzen er op dat de Koning ook een belangrgke bgdrago gaf voor een Mazzini standbecld In Londen heeft een hotsing plaats gehad tusschen een electrische tram en een motoromnibns De botsing die plaats vond op den hoek van een straat was zoo hevig dat vgf passagiers ernstig gewond werden en naar het hospitaal vervoerd moeaten worden terwgl twaalf anderen zich in naburige apotheken moeaten laten verbinden Te Keulen hebben ernstige ongeregi ldheden plaats gehad Oorzaak was een twist tusschen een huurder die vertrok zonder huur te betalen en zijn huislieer Een eenige duizenden tellende menigte verzette zich tegen de tusschenkomst der politie Een gevecht ontstond Uit de huizen werd met steenen en andere projectielen naar de politiebeambten geworpen Do politie chargeerde toen en verwondde 20 personen Ook verschillende agenten zgn gek wi tst Een E iital inhechtenisnemingen liuddcn plaats Een Duitsch brievenbesteller is het slachtoffer geworden van zgn plicht Hg wilde een brief bezorgen op een boerenhofstedo b j Eichhofer d iar kreeg hij hel to kwaad met een vervaarlgken bulhond De hond lug eerst vast en begon woedend te keer te gaan toen hg den postbode dien hg bigkbaar voor oen inbreker aanzog zag naderen De postbode ging onvervaard zgn weg meenendo dat de hond goed genoeg vast log Maar plotseling wist het beest zich los te rakken In een uogenblik was de hond bg den bode Hg vloog liem aan en beet hem waar hg bgten kon In eenige minuten hingen alle kleederen van den ongolukkigen postbode aan fiarden Op zgn hulpgeroep kwamen de dorpelingen toeschieten die den hond met knuppels afmaakten De postbode had 60 wonden leeft nog maar zgn toestand is zeer bedenkelgk Onder het opschrift Ergerlgk zegt de R K Maasbode Ergeriyk noemen wg w it nu weer aan het licht komt over feiten die in het district Grave zgn voorgevallen Vooreerst is daar met jenever gewerkt een middel om stemmen te winnon dat van de allerlaagste soort is en nietlegeubtaando er herhaaldolgk tegen geprotesteerd is telkens en telkens weer wordt aangewend Doch dit is nog niet alles Als het waar is wat nader nit hot district aan de Gelderlander wordt gemeld en wg durven nauwelijks hopen dat tegenspraak volgen zal dan is volgens de Kieswet de verkiezing in het district ongeldig daar or gebruik is gemaakt van doorzichtige stemkaarten Wie zich nog herinnert wat er in 1901 iu belzelfde district geknoeid is zal gemakkeiyk kunnen gelooven dat het bericht slechts de droevige waarheid bevat Wg achten het een diep treurig verschgnsel dat met zulke middelen Katholiekeii onderling elkander een Kamerzetel betwisten En voor den gekozene zal het geen aanbeveling zgn als hg met dergelgkeoneerlgkheden genoegen neemt door als afgevaardigde voor dat district zitting tenemen Be Landbouw en de Tariefwet Naar No 40 der blaadjes van VrgoRuilTerkeer Zooals men misschien weet heeft de Minister de belaste en onbelaste artikelen in de ontworpen tariefwet verdeeld in 15 groepen waarvan 5 te rangschikken zgn onder de voornaamste 10 onder do kleinere Immers die de vermoedelgke gezamenigke opbrengst schat op f 20 000 000 berekent dat door die ö groepen te zamen voor ruim 15 door de andere 10 te zamen voor nauwelgks 6 millioen zal worden bggedragen Eene aardige aom zou men zoo zeggen Maarten eerste komt dat geheele bedrag niet ton volle in de schatkibt teiecht en ten tweede zullen gelgk reeds in verschillende onzer blaadjes is aangetoond de voorgestelde ta rieven naar evenredigheid het zwaarst drukken op hen die dit het minst kunnen dragen Deze zullen voor Icvensondeihood meer hebben nil te geven dan tegenwoordig het geval is Weinig is er nog gezegd over de gevolgen die de voorgestelde wet zal hebben op den landbouw de veehouding de znivelboreiding en wat meer gorekend kan worden daartoe te behooren Hoewel zg die in den landbouw hun bestaan moeten zoeken evenals alle andere verbrnikera den druk zullen gevoelen die doorkunstinatige duurte van tal van artikelen zal ontstaan hier niet afzonderlgk te bespreken kan het van belang geacht worden na te gaan welke artikelen in meer dadelgk verband lot den landbouw staande door de voorgestelde wet zullen worden getroffen Tot de 5 voornaamste groepen waarvan hiorvoor is gesproken behooren de groepen III VI IX XIII en XV iroep III Mineralen metalen en fabrikaten daarvan Groep VI Olie vetten was teer pek en distillatieproducten van teer en van steenkool Groep XIII voedings en genotmiddelen Groep XV Voorwerpen van verschillende grondstoffen In groep III VI IX XIII komen geene artikelen voor oniniddeliuk of uitsluitend met den landbouw in verband staande In groep XV wordt onder de Vülgnommers 4 11 stoomketels machineriên en werktuigen 412 drgfriemen onverschillig van welke stof vervaardigd 4111 pakkingstof en ketelbekleeding voorgesteld en reclit van 3 percent van de waarde terwijl leze artikelen onder het bestaand tarief vrg zgo Do boer die in het vervolg eene dorsclimachine eeno graanof grasmachine een hooiscimdder een paaidenhooihark eene zaai of kunst moststrooimachine moet aanschaffen zal dan in plaats van elke honderd gulden die hg nu hiervoor betaalt f 101 moeten geven de zuivelfabriek die een stoomketel en leoin machine drijfriemen pakkingstof en ketelbekleedinj moet hebben ev eneens En in hetzelfde geval vorkeeren de pildeiboitnien voor hunne stoomgemalen drgfriemeu en de andere artikelen hierbij genoemd De hieruit voortvloeiende vermeerilering van uitgavin zal dan vermoedelijk gevenlen moeten worden in verhooging van polderlasten die ten slotte op de landgebrnikeifi eigenaren en huurders zullen drukken Alsnu overgaande tot de kleinere groepen vlBdeii wg in groep I voor paarden die thans vrg zgn onder volgnommer 1 een invoerrecht van f 10 hel stuk voor paarden van niet meer dan 1 45 M stofhoogte waartoe de hitten of de poneys behooren alsmede mnilpaarden en muilezels f 5 het stuk Golgkt de minister opmerkt is het moeilgk de grens te trekken tusschen een weeldeen werkpaard reden waarom eene belasting voor ieder paard wordt voorge steld Maar dit neomt niet weg dat deze heffing het zwaarst is voor do paarden van do geringste waarde Een werkpaard van drie of vierhonderd gulden b v staat lang niet gelgk mot een dekhengst die eenige duizenden guldens kost Ook hier dus de zwaarste last op de zwakste schouders Onder volgnommer 285 komen voor klompen en schoenklompen op do 100 K G brntogewicbt f 2 50 hetgeen voor dienstboden voor arbeiders en hnnne vaak talrgke gezinnen die in den regel in do week altgd op kjompen loooen en in betrekkelgk korten tgd een paar versigten eene ongewenscbte vermeerdering van nitgaven teweeg brengt Bg het tegenwoordige tarief zgn klompen vrg scboenklompen belast mot 5 percent Üat deze belasting die bgna uitsluitend den minderen man treft niet zoo matig is wordt o a bewezen door het feit dat de Min de opbrengst raamt op f 50 000 Bg groep XI waarbg ook genoemd worden baksteen en dergelgke kuuststeen worden rechten voorgesteld die nu niet bestaan en die by t stichten of herstellen van boerdergen en woningen de kosten zullen doen stggen Hierhg behoeft niet verder te worden stil gestaan omdat bet niet uitsluitend den landbouw geldt Bg groep XIV volgnummer 409 rg en voertuigen niet afzonderlgk belast met inbegrip van motorwagens rgwielen en dergdigke wordt het recht verdubbeld namelijk van 5 op 10 percent gebracht Neemt men hierhg in aanmerking dat althans ter plattelande de rywielen bg lange na niet uitsluitend dienen voor genot en weeldo maar heel raak gebruikt worden in het hedrgf van landbouwers en anderen dan is het licht te begrypen dat deze verdubbeling van inkomende rechten reor hen eene geenszins onverschillige zaak is Zooals in het begin is gezegd zyn in dit blaadje alleen de artikelen besproken die meer rechtstreeks met den landbouw in verband staan Maar het is dnidelgk dat de druk die door invoering ol vorhooging van rechten op anderen zal worden gelegd ook zal neerkomen op den landbouwer dio evenals alle andere verbruikers voor lal van benoodigdfaeden meer zal hebben te betalen En wal staat voor hem daartegenover Geen voordeel maar wel een gevaar Het behoeft geen uitvoerig betoog dat de Nederlandscho landbouwer veehouder zuivelbereider groenten en vruchtenteler hel vooral moeten hebben van den uitvoer naar het buitenland Uitvoer van vee boter kaas fgne zaden koot on andere voortbrengselen Waar moest het voor hem heen zoo dat alles binnen de grenzen moest biyven f Alles dient alzoo in t werk te worden gesteld om dien uitvoer te bevorderen en nit te breiden Nu is hel wel treurig dat het buitenland door vaak hooge inkomende rechten onzen uitvoer hemoeiiykt doch wg kunnen dat niet koeren Maar wel is het zaak die groote naburen geen aanleiding te geven om bö wgie van wraakneming dio rechten nog te gaan verhoogen waardoor onzo toestand er niet op verbeteren zou En dat zoo iets geen Denkbeeldig gevaar is dal leert de geschiedenis in det landen om ons heen waar zoodra de een het invoerrecht verhoogt de buurman dit eveneens doet en do Ta rieven oortog uitbreekt Eu wat het buitenl ind aanschonwelgk teert is dat zoo men eenmaal den weg der bescherming is opgegaan men meestal ge drongen wordt tot uitbreiding en verhooging der tarieven En het slot van dat alles is dat d 1 natie zg het dan ook op niet zoo duidelgk voelen ziclitbaro wyze als hg directe belastingen de rekening moet betalen dat de verbruikers die velen zgn moeten betalen ten behoeve van de porcentsgowgs kleine groepen van voortbrengers en dat deze belasting naar evenredigheid tiet zwaarst drukt op den minvermogende voor wien één dubbeltje vaak van meer boteekenis is dan voor anderen ettelgke guldens Stadsnieuws GOUDA 23 iuni 1905 In de gisterenavond gehouden vergadering van de R K Kiesvereeniging zgn tot candidaton veer den gemeenteiaad gepruclameerd dohh C Luger A J J Vos A I Bantziiiger en M J Oosterling de overige candidaton zullen van de aiiti rovoluiionaire kiesvereeniging worden overgenomen aar men ons mededeelt zullen in de versphillende gemeenten van het district Gouda optreden ter aanbeveling van den heer Jlir Mr W Th C van Doorn de volgende lieeion Hedenavond te Boskoop do lieer Jbr Mr W Th C van Doorn Z iterdagavond te Capelle a d IJssel Dr P H Roossingh te Krimpen a d Lek Jbr Mr W Th C van Doorn te Krimpen a d IJssel Th M Ketelaar te Ouderkerk a d Ussel de heer D Hans van Rotterdam to Nieuwerkork de heer Ngppert uit den Haag on te Moordrecht do beer K Keine Den Haag Maandagavond Mr L J Plemp v Duiveland te lloskoop Dinsdag Jhr Mr W Th C van Doom te Waddiiigsveen te Krimpen a d Lek Mr M W F ïrenb van Amslerdara to Krimpen a d IJssel Mr H Tideinan en te Gouda Mr E E v Raalte vun Rotterdam Amsterdam 20 Juni 1905 Als Nieuw ingekomen wgzigingen van Vraag en Aanbod in bet Weekblad van de Conimissiebank vermeiden wg U do volgendo fondsen GEVRAAGD Aand Ilollandscbe Hypotheekbank 20 pCt gestort 115 pCt Pretoria Hypb Mg 185 Cult Mg Goemool Djogo nallau 60 Ezpl en Mgnbonw Mg Su matra Serie A IB i Exploratie en Mgnbouw Mjj Sumatra Serie B 12 Bandoengsche Kininefabriek 130 Oblig Mg tot oxpl van C G Rommenhóller sche Koolzuuren Znurstofwerken 45 Aand Idem Idem Idem 3 Oblig Lgm en Gelatinefab Delft 101 Nederlandache Cacaofabriek Offerte Aand Nederl Scheepsbouw M j 140 pCl Oblig Noord FriescheLocaal Spoorweg My 60 Aand Exqloilalie My iScheveningen 50 Oost Indische Zee en Brand Assurantie Mg 40 Oblig Hoogheemraadschap Delfland Offerte Opr aand Javasche Cultuur My F 80 Weser Suikerrotfinaderg 1500 Expl Mg Scheveningen 50 AANGEBODEN Aand Mg van Grondbezit en Grond crediet 70 pCl Nederlandscho Maatschappij van Zekurheidstelling voor Ambtenaren en Beambten 10 pCt gestort 175 Sarinaamsche Bank 155 Hollandsche Hypb 20 pCt gestort 160 Maatschappy tol expl v h Bod 18 Bod Bod 106 pCt Land Genok Waloo Cultuur My Kayoo Enak Oblig Mgnbonw My Hendisborg Aand Koninkigke Porceloinen Aardewerkfabriek Rozenqnrg Amsterdamscbo Chiniiiefabr I Spiegel en Lystenfabriek de Atlas Bod Oblig Noord Friesche Locaal Spoorweg Mg 70 4 pCt My tot expl van Tramwegen 60 Aand Nederl Mg van Brundver zekering te Tiel 1000 n Nederlandsch Indische Brandwaarborg Mg Bod Twee Vereenigde Verzekering Maat Bod Mg van Assurantie Disconteering en Beleening der StadRotterdam Bod pCt Oblig Gemeente Tilburg 90 pClOpr aand Javasche Cultuur Mg F 85 Oblig Sociëteit Onder Ons 75 pCl BEÏÏES VAU ROTTERDAM ZATERDAG 3 JUNI L K H K Staatgfeemnijen PouTuaii Oblig 3o Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDsi AiiD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CüLuMuiA Üeconsülideorde Builenlandscho Schuld Kecepis L 100 IV 24i Ilypotheek BatikenPandb idem idem 4 99 Pandh Kottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 P indb Stodeiyko Hypb 4 99 Panilb Uti ecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holt Hypb 499 Pandb 1 Algom GroningerScheepsHypb 4 100 ONTVANGEN iüH grüot ahflorttimeiit tX ViVfi Ven undere f 311 res WASCUCOSIUIIES en liLOVSEN LOUSEir MAOTKLS worden tot veel verminderde prgzon aangeboden in tot ve en y r ri rAr v M AUJS £ £ fl £f Burgert Ij ke Stand Moordreolit GEBOREN Johanna Helena ouders N Exalto en J G Dirkzwager Maarten ouders J H van Dommelen en J van Dam Johanna ouders J Verweg on A vanDgkland Martyntje Antje on Willem ouders G de Bruin en A Perk Aartje ouders P C Bongers en N Schihpors OVERLEDEN J van der Wegde 70 j N van Grieken 73 jGEHUWD J Poot en M Tuinder Predikbeurt bij de RemonstraDtsohQereformeerde Oemeeale alhier Zondag 25 Juni s morgens 10 uur Da H VAN ASSENDELFT AÖVEKTEIMTIEJ Voor de vele bewgzen van belangstelling op 15 dozer zoowel van bniten als van binnen deze stad ondervonden betuigt ondergeteokende zgn hartelgken dank aan allen inzonder aan t Korkhettonr on Collectanten der Remonstranlsche Gerf Gemeente de Dames der Protestanten Zondagschool en Orgnniste de Damesvereeniging Snrsum Corda on de Gemeenteleden voor de prachtige geschenken tiem bgzyn25 Jarige Ambtsvervulling aangeboden G BOOT Koster der Remstr Gerf Gom te Gonda