Goudsche Courant, maandag 26 juni 1905

¥ CENTRAIE LIBERALE KIESVEREENI6IN6 in het Disliicl GOLDA So 9755 Maandag SO Juni 1905 44ste Jaargang miwm conAMT l teHWS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Voor de HERSTEMMING voor de Tweede Kamer derStaicnGcncraal op WOENSDAG 28 JUNI bevelen wij tenkrachtigsle aan rrwTtvAiiDm Teleroen fl S9 A D V E R T Ë N T I E N worden gcphatst van 1 regels i ÓO enten iedere reg el meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd cjbo relefnou Xo S De lIilgaM It zcr durant f cscliiiilt d itgel ij k 111 1 iiilzomlcriiip Do rijs M i Iric inaaiiilt ii is 1 25 Iraiico per post 1 70 Afzonderlijke Noniniers V IJ I CENT E N te s Gravenhage De Stembureaux zijn geopend van s morgens 8 tot s avonds 5 uur Men wordt beleefd doch dringend verzocht vóór 2 uur ter stembus te gaan H ekl uwe liureu wricnden en kennissen op bun slem uil Ie brengen op den vrijxlnnigen Caudidaal Gebruikt Bteed de WERELDBEROEMDE Superior Dmiven Borsthoning Extract Koninklijke AIïTAbi iek 11 T o UTT Eiijiisra WILDUANDELAAU 18 OoBterslraat ROTTERDAM Tolephoon Interc No 2031 Bevoelt zich lieloelJ nnn voor de levcrai tio van alle soorten ftJH WlLli en OEVOaÉLlE voor extra Ditipr enz onz Verzeniling tiiuico door ehocl Nb Vraag speciale pryscourant Wk ieker zyu wu d Echtn BlKCïl CuCAtf tti outTauiftin teeamt n C teU en us vols ra fnoirdogen m é n idel gekomen onder deK naam des uitriudeni Dr UlobaeU T rrasniigd p da beijte uiactiiiies fn het wex 1dfae roemde ótabblisseiueut vaa Oebi StoUWMTOk t Keulen tlKbe Btkcl Cacao la vierksutoQ biisaeb T eu Dlkul Cscao is met melk gekookt eeie asni sme £ 67 011 16 drank Toor d Ceiyksch gebruik oen t 2 theelepels van t poeder Toor een kbp Chocolate Ab geneeHkrseh ige drank by geval n clxirrbee sleiiita met water te gebruiken Verkrijgbsar bij de voomatmel H 1 Apothsksrs ens p i Ko K prgeftusje f 130 n 0 90 a a35 Oeneraalvartagitniroordlger roor Nederland Julius MattenkiMK imriterdam Kalve straal IflSl Onnavolgbaar ziin iliaiiR door nieuw gevonden toepassingen on o fn olierert gegrhlMerd f ortrellen VeluUtre Hognerl Zy geven kracht en diepte dio naniakors niet knnnen bereiken Men overtnlge zich geen imitaties voor de ecMe to ontvangen Geill Prgscourant met een aantal onge vraagde getnigschrilten gratie op aanvraag Boxtel H HOO ABUTS C Agent voor GOUDA FiiTiiii A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wicn modellen te bezichtigen zün Gouda Druk van A BRINKMAN i Z Eenig helpend n rt loen l middel tegen verkoudheid astma keelpjjn kink en slijmhoest bronchitis sn alle borst en longaandoeningen Suptriii J i iès§om Negen m iftl met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Z Flacons van 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honin jbloem Verkrijibaar bj Firma WOLEf t Co Westhaven W Gouda A LATEH Sr tVA Kleiweg K loO Oouda E U VAN MlLlJ Veerstal B 12 i te ffoufia A liOUMAN Moordrecht PINKSR Nimnerkerk a d IJiel A N van ZESSEN Sclioonhomn 1 Tk tokken Boikiop B v WllK Oudm rr A SCHEER H ia McAi P W V EDE fludewater K va dkr HEMDEN te Remwijk F v d SPtK Moercapelle 1 v d STAK Waddingiveen Weü i HOLST Waddinqneen M KOLKMAN Waddingivfen P A ut ÜIIOOT htdeioater o OSml Oudttüatrr J P KASTELKIN Po 6ro ier a n ü BlKKEli te Betuchop W t IISCII IfVI VCl Laat V niet misleiden iaot AbdU Slroop Het kloosler S iiK rt Paii o WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S KOWINHL IJIHE FtBRIKHE Voedert nw Vee met de xuivere murwe i iti tz ideioe s eiiït merk r en jgj nitmuntonde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma ParljH 1900 Segen Gouden MedaUle lï SilC Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 o raudhrietseu uit verkrijgbaar k iOO Correspondenten te Qouda de Heeren DOETLAND en Co Bestrijding van Bloedarmoede Bleeksuoht Malaria Blnnenkoons Algemeeoe Zwakte voortilurende Hoofdpijn en oebrek aan eetlast De Echte KINADRÜPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaand fabrieksmerk Hen lette daarop ij lijn overal verkrijgbaar s f 1 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 1 Obemlsohe Fabriek van H NANNINO den Haag In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsler Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zÖn voorhanden da nieuwste modellen QAiSORMAiieilTElV GasgloeilIcblbraiKJers Gas Eleclra Uraoders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfivrye geëmailleerde HDISBOnDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk UMI GEISKRS 6AS0VE1 GMrORNUIZEN KOOKAPPARATEN WandcomroreB Salon Gastafeltjes en verder alles wat tot het rak behoort Aanbevelend M M V LOOET Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEHANN te Zevenaar en Emmerik tpannen de krom Verkrijgbaar to Gonda bjj R ZANDYOOET M A CATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerde n bj N DE KHÜIJFF Zenuw en Maaglijders wordt uit overiniging al een werkeljjke half in den nood het boek aaubevoleli Na outvangit van adres per bnefkaartwi rJt dit boekje franco per post toegeaonden door BLOKfOEL S Boekb Zaltbomihol Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Voor de herstemming voor een lid van de Tweede Kamer dor Staten Ociieraal in het Hoofdkiesdistrict tiouda uj WOENSDAG 28 JUNI bevelen wij ten zeerste aan r r I r c EEESTE WmST De partijen der linkerzijde kunnen dankbaar zijn voor den uitslag van den eersten stembusgang Vrijdag 16 Juni bracht een eerste ou niet geringe winst Reeds het feit dat niet als in 1901 reeds dadelijk de beslissing viel ten gunste der kerkelijke coalitie moet een voordcel worden genoemd In verschillende bladen der rechterzijde werd er reeds aan herinnerd dat lierstcmmiiiKeii zeer zelden in het voordeel der kerkelyken zijn die immers reeds in eersten aanloop al hun mannetjes plegen te moliiliseeren Waartegenover staat ilat de vrijziiiniKen herhaaldelijk bij herstemmingen nog een achterban wisten in het geweer te brengen die de overwinning kwam verzekeren Niet zonder kleerscheuren schreef de Standaard boven haar artikel g wijd aan den uitslag der stemming Terecht De antirevolutionaire partij kwam er reeds aanstonds niet zonder averij af Gorinchem ging verloren aan mr rierson eu Staalman viel in den Helder Kn al tond deze niet meer in het partijverband al werd zelfs een officieelo antirevolutionaire candidaat tegen hem gesteld de overwinning van den Het zal niet het eenige verlies blijven Amsterdam IX kan wel als verloren worden aangemerkt zoo goed als sGraven hage I dat mr Limburg een bijna zekere FEViLLETOX DISOCETIB VAIDEB SCEEEPSKAPITEIH TI jGod ijj is mi n kind niet En Duprat stortte voorover met het hoofd tUMchen de rozenstruiken van Juéquéle de heilige Oemimen tijd bleef hij daar liggen met gesloten oogen met half geopanden mond als een schijndoode Het werd zeer warm in de lucht Langzaam keerde zijn denkvermogen t ug Hg durfde zich niet verroeren hij UtW iljn oogen dichi zijn mond half open til too hg ieta had knnnen verlangen op dat oogenblik zou tzjjn geweest daar altijd zoo te blijven liggen zonder tot bewustzijn te geraken Hij voelde eensklaps een hevige pijn in t gelaat Een wesp had hem gestoken Toen k ram er beweging in bet lichaam en toen d ed hjj da oogen open Maar onmiddellijk daarop sloot h j die oogen veer nit vrees van zich te bewegen t moeten en te moeten denken kans biedt En voor de kerkelijken niet miniler zwak staan Amsterdam Vil Enkhuizen Gouda en Zierikzee waartegenover slechts kleine kansen op winst komen in Le iden en Utrecht Op tal aii plaatsen ging voorts het antirevolutionaire stemmencijfer bedenkelijk achteruit Kampen en Sliedreclit Kuyper s veste lirachteii eeir liberaal in herstemming in Ridderkerk daalde de meerderheid van tiijna 1000 stemmen in 1901 tot een iO tal ni 1905 in Steenwijk zelfs van 7 S1 in 1901 tot 9 thans Waailijk de anti revolutionnaire partij kwam er niet zonder kleerscheuren af En haar liijwagen do christen deinocrafen maakte droevig fiasco Staalman bij eerste stemming zwaar gevallen en overal elders slechts luttel steramen Neen dan ging het den christelijkhistorisclien beter die reeds i der hunnen herkozen zagen onder wie de heeren De Savornin Liihman en de Eriesch cliristelijk historische dr Scliokking Helaas voor hen dr de Visser komt wel op drie jilaatsen in herstemming maar overal met groote kans niet te worden verkozen Het beste staan de katholieken er voor Op winst werd hunnerzijds niet gerekend Dat had het Huisgezin reeds uiteengezet en alle katholieke bladen namen deze uiteenzetting zonder commentaar over Slechts vreesde men voor Beverwijk dat nochthans voor hen een sterk district bleek te zijn geworden Maar overigens behouden de katholieken hun vierde jiart der Kamer alleen gewijzigd hier en daar wat de jiersonen betreft Winst valt er dus voor de rechterzijde niet aan te teekenen Wel verlies Gorinchem en Den Helder En gaat men den stand der herstemmingen na dan is wederom de kans oji verlies grooter dan op winst zoodat nu reeds met zekerheid kan worden voorspeld dat de partijen der rechterzijde hun meerderheid zullen zien jilinkcn tot weinige stemmen misschien wel tot een minderheid En dat noemt de Maasbode een bevestiging en bekrachtiging van wat 1901 Ifaar de eerste gedachten die zich tegen wil en dank aan hem opdrongen waren van vriendelijken aard Juist de doperwtjes moeten ja nu weet ik het I En den oudsten jongen noemen wij Miquél Pierre Miquel omdat Uw Quequèle Daprat richtte zich een weinig op In den geopende koffers nalist hem zag hij de herinneringen aan Qnè Neen o God neenl riep hij uit en stond eensklaps met een schok recht overeind Met de handen door de Incbt zwaaiend waggelend als een beschonken menscb om halp roepend als een krankzinnige liep hg weg van die onheilsplek en alsof hij blind was hier en daar tegen een boom aan Hij wist niet waarheen hiJ liep Hij liep maar voort op goed geluk en weldra zonk hg neer op een weiland met de beide handen het hoofd omklemmend alsof bij zichzelf wilde dwingen om tot bezinning te komen Wacht eens mompelde hQ Droomen we niet f Ik ben Duprat ik de man die bedrogen werd door zijn vrouw door Miqnéle door Joist dat is t I Jaist ik heb iemand vermoord omdat het monster het kind wilde omhelzen Maar wie was dat monster Een vader t Was zijn kind dat bjj wilde omhelzen Hg had haar toe aan de christenen bracht dat heet de Noordbrahander een volledige een besliste een vernederende nederlaag voor de ja het staat er voor de liberalen Hebben deze redacteuren soms bij vergissing de lijst van 1901 voor zich gehad De ïijd ziet het beter in De uitslag is het katholieke hoofdorgaan niet medegevaHen en nu reeds houdt het ernstig rekening met de vermoedelijk sterke inkiimping der kerkelijke meerderheid In de T weede Kamer Er moet hard worden gewerkt om te zorgen dat de meerderheid welke in de tegenwoordige Kamer niet minder dan zestien bedraagt niet lager koini dan tot zes niterlijk tot vier het laagte cijfer waarmede het blad regccren mogelijk acht Het is of De Tijd reeds een terugtocht der katholieken uit de coalitie zoekt te dekken bijgeval de Kamer op het doode punt mocht komen 51 om 49 of misschien zelfs JO tegen 50 Ook de Standaard rekent niet meer 0 1 een flinke meerderheid Houdt rechts de lioogerliand dan daalt ile meerderheid bijna zeker van 67 tot 54 meent het blad Het al nog wel wat minder ziju denken vvij en de kans Is zeer groot dat bij de herstemmingen dr Kujper in de minderheid zal worden gebracht Gaan wij nu even na hoe de zaken links staan dan blijken de vrijzinnigdemocraten de grootste reden tot tevredenheid te hebben Amsterdam V Deventer Winschoten en Assen diidelijk behouden en met mooie getallen Den Helder veroverd In den Haag zal mr Mmliurg zoo goed als zeker district I voor zijn partij veroveren in ruil voor III waar een Unie liberaal goede kans maakt terwijl Amsterdam IX in mr Van Deventer een waardig opvolger van den heer Pijnacker Hordijk naar de Kamer zal zenden Ook Amsterdam VIII Rotterdam V Groningen en Veendam geven geen aanleiding tot overgroote bezorgdheid Zoo Iaat het zich aanzien dat de vrij vallig op zijn pad ontmoet Hg kende haar niet zij hem nog minder I Hjj heelt haar willen omhelzen haar portret willen maken zonder dat ziJ er iets van bemerkte want Miqnéle of Charl Juist dat ia t Charlotte want Charlotte mocht niet weten niemand mocht vermoeden Ja ja zoo is t Zjj zon geschandvlekt wezen als iemand bekend ware geweest met het gedrag van haar moeder en ik ik zon gestorven zjjn van verdriet Zoo Is t immers f Juist I Toen betrapt heeft hg zich eerst liever willen laten beschuldigen dan Maar stervend opdat ik niet zon denken dat het kind was aangerand riep hg nit Welnu neen En na een paar zware ademhalingen vervolgde Dnprat steeds bijna overloid sprekend Ja dat is alles volkomen waar 1 En ik Ik heb een man gedood om niets Bijna een ander laten dooden om nieti Mijn vermogen verloren mijn goeden naam mijn eer het recht te mogen bljjven in mjjnland om niets Ik heb Madelac opgeofferd om Toen stond bg weer op en zag na ir het weiland om zich heen naar de hoornen die t begrensden naar de zon die gloeiend aan den hemel stond Hij was verschrikkelijk om aan te zien Ik f riep hij nit Bedrogen door haar f zinnig democraten ni t twee bekwame leden versterkt in de Kamer zullen terugkeeren EeiiJ gestadige vooruitgang dus sedert 1901 Want wel ging Alkmaar in het ongelukkige voorjaar van 190 1 onder zeer ongunstige omstandigheden verloren en kim het ook thans niet worden herwonnen maar Assen bracht reeds de vergoeding En thans klimt hun aantal van 9 tot 11 terwijl In enkele andere districten vrijz democratischc caiididaten atemmencijfers verkregen die goede hoop geven voor de toekomst De Liberale Unie ging het niet zóó goed Franeker werd verloren daar komt de sociaaldemocraat in herstominin met vrij zekere kans tegenover een Frieschchribtelijk historisch candidaat Gorinchem staat daar echter tegenover en wel zal In menig district nog hard door hen en hun bondgenooten moeten worden gestreden maar er bestaat daar in Ara sterdam H bijv Gouda Enkhuizen Zlerikzee en vooral Leeuwarden dan ook goede kans oji winst Voor de oud liberalcn was de dag niet slecht geen verlies winst in Amsterdam VI waar ile andere vrijzinnige groepen mr W H de Beaufort ongehinderd lieten voorts goede hoop op Amsterdam VII Daarentegen bestaat gevaar voor Haarlem Leiden Rotterdam IV en de beide Utrechtsche districten indien de sociaaldemocraten hier hun stem onthouden wat mogelijk is nu de oud liberale Cominissle van Advies al dadelijk besloot waar een sociaal democraat met een kerkelijke in herstemming komt zich van advies tot steunen nadrukkelijk te onthouden Welk een onverdedigbare houding liitusschen zullen de kiezers zich aan die onthouding wellicht niet veel storen Maar dan nog zullen de sociaaldeino craten verzwakt in de Kamer tcrugkeeren Lochem zijn zij reeds kwijt en Leeuwarden zal ongetwijfeld volgen wanneer de clericale stemmen wat verwacht mag worden overgaan oji den liberaal Thomson Franeker zullen zij wel bij winnen Ook het roodc district Amsterdam III bleek voor hen niet zoo vast als wel Ik nooit door iemand bemind P Ik een man dien men heeft beschimpt en bespot om wien men xich vrooluk heeft gemaakt achter den rug P O waarom was hjj niet omgekomen bü dien storm toen hjj al zijn illnsio s nog bezat toen hij nog geloofde aan zjjn heilige P Nooit zou hg dan die ontzettende waarh nd geweten hebben Was er voor hem een grooter gelnk denkbaar liHjj viel op zjjn knieün nit gewoonte Hg bad en vroeg de onmogelijkste dingen 0 miJn God zorg toch dat het niet waar UI t Ia al te verschrikkelijk Ik zal in een klooster gaan monnik worden als gg dal wilt maar laat al het gebeurde een droom wezen of zorg voor het rainst dat het uit mijn geheugen verdwijnt dat ik het niet meer weet I Laat hot niet lang dnren o God ik heb onmiddellijk hulp en redding noodig Maar hiJ bleef natunrlijk wel denken aan de vreeselijke onthullingen die hem holaas nog niet ten volle waanzinnig hadden gemaakt Driftig stond hg op stampvoette en balde zjjn vuisten naar den hemel HiJ liep weer voort en kwam bü een pad waar een kruis stond van ruw hout MetGodlasterende woorden trapte hü dat krols om ver WonH vtrmlgd