Goudsche Courant, maandag 26 juni 1905

Openbare Verkooping te tiOUDA op MAANDAG 3 JULI 1905 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harmo nie aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 C FORTÜIJN DROOeiEEVdR BtLFTSGHg Sla Olie KIÏÏADRUPPELS van Dr DE VHIJ met nevensstaand fabrieksmerk z n overal verkrggbaar h l I Ook rechtstreeks en franco van do fabriek tegen inzending van postw f I ÜO Cheinisclie Fabriek m H N NN1NG dea Haag gerekend werd Steunen de kerkelijke partijen bij licrsteinniing deu lilieraleu candidaat gcncnaal Kland daii is de ino Kclijkiieid niet liuitcngesliiten dat mr Troelstra valt Al steeg ook het stem mcnaantal der sociaal democraten in het gan cUe land aanzienlijk dank ij hun methode om in tallooze ditmaal in niet minder dan 7C districten candidatcn te stellen liun kracht ih zeker inet tioege numen Integendeel er i niet gebleken dat de kiezers hun heftig verzet tegen het blanco artikel goedkeuren Dat overigens de kerkdijken ondanks al hun gcsnoef dat zij je socialistendooders zijn heel goed op den sociaal deraocra tischen candidaat liij herstemming zouden kunnen overgaan natuurlijk om dan de liberalen een hak te zetten aditen wij zeer gqed denkbaar liet zou de eerste maal met van hen zijn Zie laar naar onjio meening de practibche uitkomst der eerste stemming Terwijl eeiierzijds aan dr Kuyper ei zijn bondgcnooten een gevoelige klaji is toegediend is ander ijds door de kiezers aan de sociaaldemoerateii te verstaan gegeven dat de vrijzinnige coalitie o i hot blanco artikel vele vrienden in den lande heeft In de eerste plaats is dit ten goede gekomen aan de vrijzinnig democraten die steeds klaren wijn schonken voor wie van den aanvang af liet blanco artikel was de eerste stap om te komen tot algemeen kiesrecht Ook de liooge stemniencijfers in Amsterdam 1 III en IX in lirielle en Meppel en elders door Unie liberalen behaald wijst er ip dat de kiezers de blanco artikelpolitiek beter begrijpen dan de sociaal democraten Met belangstelling zien wij den dag van Woensdag tegemoet Heeds werd een eerste winst verkregen en wij twijfelen niet of de voortgezette insiianning zal 28 Juni opnieuw het bewijs leveren dat er nieuw leven is gekomen in de vrijzinnige jiartij en dat de macht der verbonden kerkdijken zooaJ niet gebroken dan toch stork geknot zal zijn Zij kim gebroken worden mits ieder hot zijne doe Alle hens dus op het dek en klaar voor den bcshssonden slag BuiteDlandscb Overzicbt Kenter seint uit Lodz d d 23 Juni Het kwam hier beden tot straalgevochten er werden barrikaden opgericht die door de troepen stormenderhand werden genomen öü personen werden gedood 200 gewond Kr heerscht algemeone werkstaking De stad zal in Blaat van boleg worden verklaard Renter seint uit Pargs d d 23 Jnni De Temps zegt dat de nota van minister Bouvier aan prins Kadolin in het geheel niet het karakter heeft von een opnoeming van voorwaarden ze wil alleen de misverstanden uit den weg ruimen die ten grondslag liigen aan de eerste bezwaren van Duitsehland het is noch oen imperatieve formule noch een middel tot nitstel Wat de conferentie betreft stelt de nota in het licht dat Frankruk niet togun het beginsel is maar dat het in bot belang van het herstel van een goede verstandhouding is dat er voorafgaande besprekingen worden gehouden Daar eindeii k de nota een geschreven uitwerking onzer denkbeelden is bindt ze ons He verwerpt geenszins het beginsel van een conferentie dat Berlgu uls een noodlakolijko oplossing beschouwt en bewijst de eerlph id van de Fransche politiek in Marokko dun eerbied voor de rechten der mogendheden en de geneigdheid om zoo mogeiyk een middel te vinden om onze belangen in Marokko in overeenstemming te brongen met die v in Duitsehland V Reuter seint nit b oz d d 24 Juni Do vergadering van den Raad van aanzienleken heeft gisteren goedgekeurd het voorstel vnn den Saltan Van Marokko tot bouw van een haven en een telegraafstation bg den post Boysaida dicht bg do Algerjjnsche grens Het werk zal op kosten van hel Moorsche gouvernement uitgevoerd worden door ten Duitscbe firma De Köln Ztg verneemt dd gisteren nit Tandzjer dat de militaire mitsit wolke graaf I Tattenbach vergezelt nit Berlin bevel heelt gekregen om terug te keeren en dientengevolge morgen met de niet ambtelgke leden de terugreis naar Tandzjer j ti aanvaarden De beeren worden vandaag door den Sultan in afscheidsgehoor ontvangen en zgn tegen vanavond bg den minister van buitenlandhche zaken ten eten genoodigd Overigens is hel te Tandzjer in afwachting van de ontwikkeling vtn de Marokkaansche aangelegenbeden in de Suropeesche kabinetten in de politiek tamelgk kalm De liberalen hebben blgkbaar met instemming van een groot aantal unionisten zoo is althans uit de pers op te maken Balfour in het Logerbais het vuur zoo na aan do hellenen gelegd dal de öt ten slotte er in tocgehteind hoeft de commiSbie van onderzoek in zake het legerschandaal ook de macht te geven getuigen te dwingen voor haar te erSL liijnen en hnn den eed op te leggen eerst zon zg alloen onder eede kunnen boeren nt als de geinige zwoeren wilde alsook om alle noodige stukken op te eischen Het zal nu toch een ernstig onderzoek kunnen worden Eerst in 1906 verwacht men zal de couiniiasio inet haar werk klaar komen Men hoopt en verlangt dat BuUler in de commissie benoemd zal worden De Daily News toont roet aanhalingen nit het verslag van de Butler commissie aan dat de commissie wel degelgk tusschen do twee Movers onderscheiden beeft De officieele bekendmaking van het nieuwe ministerie kan elk oogenblik verwacht worden en steeds vaster wurdt de overtuiging dat een ontbinding van de Cortes hel gevolg zal zgn van het optreden der liberalen Immers alle fracties der liberale party vormen samen nog geen meerderheid en de republikeinen willen zich evenmin met de liberalen als met de conservatieven verbinden Wie inet hgzondere voldoening kennis nemen van den val van liet ministerie Villaverde dat zgn de Dnitschers Zg hadden niet zoozeer op den minister president tegen als op Villaurulia den ministor van buitenlnndsche zaken die de toenadering van Spanje tot Frankrgk ter zake van Marokko heeft geleid Villaurutia ging geheel mee met Delcassé Het gevolg van de houding door de Hongaarsche Kamer aangenomen tegenover iiot ministerie Fejervary kun niet uitblgven Sedert Woensdag bevindt Hongarije zich in passieven tegenstand Belastingen zullen niet worden gemd recruten niet opgeroepen De Kamer besloot aan de gemeenten van du besluit kennis te geven en de gemeentebesturen zullen zich aan het verbod wol houden Die tegenstand richt zich in de eerste plaats tegen het onparlementaire kabinet maar over dit ministerie heen tegen do kroon En minister Fejervary heeft het onder dio omstandigheden beter gevonden zijn pas verworven mandaat ter beschikking van den Keizer te stellen Het is zeker kenschetsend en van groot gewicht voor den toestand dat tgdens de rumoerige zitting der Hongaarsche kamer een paar maal leve Noorwegen 1 werd geroepen on dat dio kreet met instemming werd ontvangen In Hongarije is men ontstemd omdat onder invloed van Oostenrijk de kroon een kabinet heeft gevormd dat door alle partgen in het Parlement met wontrouwen werd ontvangen wgl het onparlementair was In Oostourgk is men ontstemd omdat de Hongaarsche Kiimer na de indiening van het keizerlgk besluit waarbg de zitting werd verdaagd de vergadering toch doorzette en zich d iardoor in een conventie of llompparlement veranderde En dat de linkerzgde do vereeniging der oppositiegroepen vooroemens is als nationale conventie op te treden blgkt uit haar besluit gedurende de verdaging niet uiteen te gaan maar zich te vormen tot een permanente commissie van toezicht op de regeering De liberale groep onder leiding van Tisza plaatst zich op den grondslag der overeenkomst van 1867 steunt dus den eisch om invoering der Hongaarsche taal ala commandotaal voor het leger niet en voert alleen oppositie togen het kabinet Fejervary wgl dit ministerie met terzgdestolling van de parlementaire gebruiken is samengesteld Verspreide Berichten FEiNKEIJK De KamSr hield zich Donderdagmiddag bezig met artikel 21 van het scheidingsoutwerp en verv iierp tal van amendementen ingediend doir Oronssot en bestreden door den rapporteur De shah van Perzie is Donderdag te Contrexévillo aangekomen om een kuur door te maken Daarna gaat hg naar Aixles Boius Later komt hy naar Pargt en I zal ontvangen worden door president Loubet Beloie De Kamer heeft Donderdag het wetsontwerp aangenomen ter goedkeoring van de verdragen voor verplichte arbitrage gesloten met Rusland Denemarken Zweden Zwitserland Spanje Griekenland en Roemenië ZWEDE f L it Stockholm wordt gemeld Nya dagligtallehande meent te weten dat de regeering Dinsdag haar ontslag heeft ingediend Het blad eischt dat een ministerie samengesteld uit alle partgen een coalitieministerie zal worden gevormd Itame Aan de Frankf Zoit wordt nit Rome medegedeeld dat de paus dezen zomer oenige weken zal doorbrengen te CastelgandoKo Z H die in Venetiö gewoon was zich bniten vrg te bewegen voelt zich niet al te wel binnen de muren van het Vaticaan en zal op raad van zgn gencesheeren een tgdlang de herglucht gaan genieten Zooals men weet is het kasteel in Castelgandolfo pauselgk eigendom Hot onderwerp van alle g esprekken te Utrecht Wg beschouwen de bewoners van Utrecht zoo te zeggen als onze buren en wat voor hen belangrgk is zal pus eveneens interesseeren Het volgende wordt thans druk aldaar besproken Mejuffrouw H Wolf wonende Achter de öasfahriek 78 te Ui recht meldt ons Ik kan U niet genoeg d ink leggen voor de uitstekende resultaten welke ik met Foster s Rai pgn Nieren Pillen verkregen heb Sedert mjjn bevalling heb ik immer aan een nierziekte geleden vette nieren Somtgds kon ik haast heeleraaal niet nrineeren en dan weer kwamen er abnormaal groote hoeveelheden Steeds was de urine troebel en met bezinksel en de loozing geschiedde roet een pgnigk branderig gevoel Ik was sedert geruimen tgd nimmer bevrgd vin een ellendige pgn met steken in den rg en meermalen had ik hiervoor het bed moeten houden Ik was mismoedig en begon aan mgn herstel te twgfelen want alles bleef zonder baat Men raadde mg toen Foster s Rugpgn Nieren Pillen aan en ik wenschte dit veel besproken geneesmiddel aan een proef te onderwerpen En dit was mün gelnk want reeds na een paar dagen gevoelde ik een aanmerkelgke verlichting en na een week was reeds bgna al myn ellende verdwenen Ik ga thans nog eenige dagen door met Uw pillen om den wortel van mgn kwaal geheel uit te roeien en zal niet nalaten Uw prachtig geneesmiddel hg voorkomende gelegenheid aan te bevelen Ik ondergeteekendo verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Do zwakheid der nieren wordt aangeduid door een doffe pgn en zwakheid in den rug De zieke kan nauwelgks loopen De wreede pgn verlaat hem niet gedurende den dag s Nachts is het hetzelfde terwgl hg met smart in zgn bed woelt en tracht in te slapen nimmer rustende op zgn rug die s morgens bg het opstaan pgnlijker dan ooit schgnt Verzeker U dat men U de échte ï oster s Ragpgn Nieren Pillen geeft dezelfde dio Mejuffrouw Wolf gehad heeft Zg zgn te Gouda verkrggbaar bg de Hoeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen BINNENLAND Het hapert ter linkerzgde zegt het Vad nog steeds aan klaar begrip van den toestand waarin wg verkeeren De ond liberalen zgn huiverig om bjj de herstemming op de sociaal democraten te gaan de sociaal democraten om te stemmen op al die liberalen die inzake kiesrecht zich niet precies zóo gelieven uit te laten als de sociaal democraten dit begeeren En zoo wordt van twee kanten gevaarlijk Wanneer het ministerie Knyper aan mocht bigven niet aanzienlgk of in het geheel niet verzwakt dan wel misschien zelfs versterkt zal dit te wgten zgn aan oud liberalen en sociaal democraten gelgkelgk Wanneer het onderwgs verdet al worden vrggemaakt lees verslechterd wanneer deTariefwet onheil zal brengen aan handel ec ngverbeid aan welgestelden maar vooral aan armen m a w onze volkswelvaart van bloei in kwgning zal brengen dan zal dit de schnld zgn van wie thans niet willen begrijpen datbg deze herstemming bloc vorming het eersten het eenig noodige is H SclioonlioTensclie Brieven XVII Ondergeteekendo jaramerlgk misleid door praatjes verklaart na persooiilgk onderzoek hg dezen alles te herroepen wat hg Onder den naam Willem geschreven heelt enten nadeele van den heer Ds van der Spek èn ten nadeele van de wed van Wgngaarden en betreurt ten zeerste zgne dwaling H C V GEELEN Gemeng de Berichten Aan het stembureau te Jubbega heeft de politie proces verbaal opgemaakt tegen oen kiezer die een anderen kiezer belemmerde zgn stem in t geheim uit te brengen Hg fluisterde namelgk den naam van een der candidaten en wees diens naam op t stembiljet aan De Zw Ct schrglt De historie van het Doelenhotel te Zwolle heeft nog een naspel gehad Wg deelden gisteren mede dat naar wj veruamen huis en inboedel ondershauds verkocht waren aan de ürma Smit Jansen bierbrouwers te Rotterdam Thans wordt ons gemeld dat de overschrgving der koopacte reeds den 20en dezer heeft plaats gevonden Voorts vernemen wg het volgende Na de inventarisatie heeft de curator eeu exploit ontvangen van de hoeren Smit en Jansen waarbg deze hem aansprakelgk stelden voor zgu handelingen en er hem op wezen dat hg door tgdige inzage ten hypotheek kantore had kunnen zien dat zg bg een echte heusche eerlijke acte die nader onderzoek kon Igden eigenares was geworden van huis en roerende goederen Dit had een conferentie tengevolge tusschen den curator en den raadsman van genoemde firma Nadat laatstgenoemde zich persoonlijk aansprakelgk stelde voor het behoud van den boedel besloot de curator den bewaarder voorloopig te ontslaan teneinde nader de zaak te regelen Beide hoeren begaven zich daarop naar het hotel Toen de curator het slot met zgn sleutel wilde openen was hg niet weinig verbaasd dat dit niet gelukte waarop de raadsman een sleutel voor den dag haalde waarmee hg de deur wèl kon openen De ürma S J had nl in den middag het slot van de deur waarvan de cnrator den sleutel had megenonien door een ander laten vervangen Omlient de automobiel vernemen wg nog dat die niet betaald en de koop met gemeen goedvinden daardoor reeds ontbonden was Gisterenavond is van Anioo te Assen ge vankelgk binnengebracht een persoon verdacht gisternaraiddag omstreeks 6 uur brand te hebben gesticht in een bosch onder AnIoo gelegen en toebehoorende aan den heer Kniphorst van Stadskanaal Toen de brand ontdekt was werd deze persoon gevonden liggende in de nabgheiJ van de plaats waar de bmnd begonnen was HiJ was gekleed in de uniform van een verpleegde in het hospitaal te Veenhuizen Naast hem werden o m eenige afgebrande lucifers en een pgp gevonden De marechaussee heeft het oaderzoek in handen genomen Gebleken is dat de verdachte 13 dezer nit de rykswerkinrichling is ontvlucht Hjj is genaamd Hendrikus van D geboren te Winschoten en 27 jaar oud Hg ontkent alle schnld en beweert van den brand niets af te weten Over het geheet maakt hg een zeer zonderlingen indruk hg heeft tot au toe steeds geweigerd iets te gebruiken Of de gevangene echter schnldig en toerekenbaar is zal nog moeten blijken De brand werd gelukkigerwgze spoedig ontdekt en door krachtig optreden fluks bedwongen Was dit niet geschied dan waren de gevolgen niet te overzien geweest en was wellicht met het oog op do droogte en den vrg krachtigen wind het geheele schoone bosch groot 80 H A met de daarin staande villa en bosch wachters woningen opgebrand P D C Naar men aan het Bat Nbld meedeelt zullen de heer en mevr Brondgeest met de hun trouwgeblevenen in Juni naar Europa vertrekken om daar zes maanden te vertoeven en dan met een voltallig gezelschap naar Indië terug te keeren De sociëtaires higven in Indié en zullen dien tgd benutten om zich het terrein zonder concurrentie te evonon Hamlet met Orelio on mevr LangeRgck mans schgnt te Batavia veel succes te hebben gehad Veel bloemen Op de jongste kermis te Suamcer Tietsjerksteradeel was een negerin van 171 jaar te zien Na een der voorstellingen des nachts nam de Rgksveldwachter Rienkema die de zaken niet te beat vertrouwde nog eens een kijkje bg den woonwagen van dg negerin en toen bemerkte hg dat zij bezig was zich te wasschen Zg verbleekte beelemaal en wat meer is zg veranderde in een zuiver Nederlandsche jongen NatuurIgk dat de spuUeman er nu spoedig van doorging Een der stoombooten van de ttrma Van der Schugt Donderdag op de Dieze nabg Den Bosch een roeibootjo passeerende waarin Herman Elshout een Botterdaamer en de Bosschenaar Piot Kitselaar beiden te s Hertogenbosch woonachtig waren gezeten veroorzaakte door den golfslag het omslaan der reeiboot De beide jongens geraakten daardoor te water Ëlshout die kort hg den wal lag wist zich vrg vlug zelf te redden maar Kitselaar die midden in de Dieze was terechtgekomen zou zonder de spoedige hulp van schipper Thgs Lensen ongetwgfeld zijn verdronken Uit het water gebaald scheen het of de levensgeesten reeds verdwenen waren maar aan dr Wolff die ijlings was gehaald mocht het gelukken ze weer op te wekken zoodat de drenkeling per rgtuig naar het huis zgner oudors in de Korenstraat kon worden vervoerd en thans bniten gevaar is ADVERTEI TIKN Voor do vele blgken van belangstelling bg gelegenheid van ons vgfontwintigjarig huwelgk ondervonden betuigen wg hg deze ook namens onze Familie onzen hartelgken dank W F VIS DE WEG J M VAN DE WEGVA Loon Gouda 24 Juni 1905 Allen die iets te vordei en hebben van of eerschuUllyd zgn aan de nalatenschap van don Heer JOHASHES VITTMNBOGAABD S nlor in leven horlogemaker gewoond hebbende aan den Korte Tiendeweg te Ooiitla en aldaar deu 13 Juni 1905 overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vó6r den 15 Juli 1905 ten kantore van den Notaris H GROESENDAAL te Gouda Blgkens akte 21 Juni 1905 voor Notaris J KOEMAN te Haastrecht verloden ia door de Hoeren WILLEM BEUKERS en MAHINUS BAKKER aldaar tot voortzetting der zaken sedert enkele jaren door hen gedreven aangegaan eene Vennootschap ten doel hebbende eene xaiile in Verf waren en aanverwante artikelen en de uitoefening van het beroep van Schilder en Glutenmaker en hetgeen verder met gemeenschappelijk overleg zal worden goedgevonden De vennootschap ia gevestigd te Haastrecht en wordt gedreven onder do firma Beukers en Bakker zy ia aangevangen 1 Januari 1905 voor onhepaaldeo tgd Ieder vennoot heeft het recht de vennootschap bg het einde van ieder jaar te doen eindigen mits zgn medevennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennis gevende Elk der vennooten is bevoegd de firma der vennootschap te teekenen en de vennootschap te verbinden doch uitsluitend in zaken tot haar doel betrekking hebbende terwgl voor het koopen vervreemden en bezwaren van onroerende goederen het aangaan van borgtochten en het opnemen van gelden de medewerking tan beide vennooten wordt jereischt Namens partgen J KOEMAN Notaris Echte oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar aan de Buffetten van M Pluribu Unum en bg M PEETERS Jz Let op cachet en kurHratul No 1 Een en Woonlniis Winkel en ERF aan den Veerstal te Gouda Wgk B No 133 Verhuurd tot den 1 Augustus 1906 aan den Heer J F Reïet voor f 200 per jaar Nos 2 en 3 Twee naast elkander op goeden stand gelegen wm É imi wA afzoDderlijke itovenhuizen en een ruime SCHUUR of BERGPLAATS daarachter aan den Bleekerssingel te Gouda Wijk R Nos 267 267a 2074 en 268 Allen verhuurd hg de week No 267 voor f 1 90 en de overigen elk voor f 2 Samen alzoo f 7 90 per week Nos 4 en 5 Twee naast elkander staande HUIZEN en ERVEN aan de Smalle Zgde van de Ka nemelksloot te Gouda met een groeten T c XI daarachter Wgk R Nos 363 en 364 te zamen groot 8 Aren 91 Centiaren Hot Huis Wgk R 364 met den Tuin zgn terstond te aanvaarden het Hnis Wgk R 363 is verhuurd voor f 1 60 per week No 6 Een enkele jaren geleden gebouwd geniakkelgk ingericht Woonhuis en Erf aan de Smalle Zgde der Karnemtilksloot te Gouda naast de vorige perceelen Wgk R No 365 Verhuurd bg de week voor 12 50 Nos 7 tot 9 Drie HUIZEN en ERVEN in de Lemdulsteog te Gouda Wgk M Nos 167 175 en 177 Allen veiliuurd bg de week en wel No 167 voor 9 cents en de beide overige elk voor f I IO No 10 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wgk M No 143 Verhuurd hg de week voor f 1 10 Nos 11 tot 14 Vier HUIZEN en ERVEN aan do Singelstraat te Gouda Wgk P Nos 384 tot 387 Allen verhuurd hg de week elk voor f 1 60 No 15 Een goed onderhouden HUIS ERF en GROND in de Boelekade te Gouda Wgk R No 126 Verhuurd bg de week met inbegrip der waterleiding voor f i 85 No 16 Een onlangs goed gebouwd en goed ingericht HUIS en ERF en GROND daarachter in de p C Bothstraat teJGouda het eerste in die straat van af den Graaf Florisweg aan de rechterzyde Wgk S No 107 Terstond te aanvaarden En Nos 17 en 18 Twee naast elkander liggende perceelen BOUWGROND aan het water der Zeugstraat te Gouda kadastraal hekend in Sectie C No 2861 groot 55 Centiaren en Sectie O No 2862 groot 56 Centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN ÜROOGLEEVEE te Gouda GEBROREN voorwerpen van hout ivoor yzor steen glas porselein aardewerk enz worden onbreekbaar vastgeiymd met de werelberoemde Cement of Eitlïjm Flacons met gebruiksaanwgzing 10 Cent per stuk bij J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA AAHIBESTED1I G HET BESTUUR der GOUDSCHE VEREENIGING VOOR GEZONDHEIDSKOLONIËN wenscht aan te besteden de inrichting van het Koloniehuis te Seope bestaande nit I IJzeren Kinderledikanten met toebehooren II Linneng oed voor de hiiis hüuding III Glas en aardewerk V Keukeng ereedschap en verdere artikelen Uitvoerige inUchtingen te bekomen bj Mevrouw J P V D VELDE Smits Poperstraat Mevrouw J HALE WIJNWesteseko Gouwe Mejuffrouw M B BURGERSDIJK Fluweelensingel Inschrgvingsbiljetten voor het geheel of elk nummer afzonderlgk worden ingewacht tot niteriyk 5 JULI a s hg Mevrouw J P V I VELDE Peperstraat terwgl do levering moet plaats hebben niterlgk 25 JULI 1905 Openbare Yerkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op MA NDAG 26 JUNI 1905 des voormiddogs 11 uur in liet Hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda in het openbaar in ééne zitting te veilen en vorküopeii Een goed onderhoudon woo ul ls met Kantoor Loodsen Tuin eu Open Terrein waarin sedert verscheidene jaren de handel in BOUWMATERIALEN en STEENKOLEN wordt uitgeoefend alles aan en hg elkander gelogen aan den BLEEKERSSINGEL Wgk R Nos 265 265a en 266 te Gouda en strekkende van daar tot aan de Boelekade te zamen groot 489 M De nos 265 en 265a zgn gedeeltelijk verhuurd aan den Hoer A VAN DER LAAN voor f 2 40 por week Het te veilene ter lengte van ongeveer 43 M 85 cM heeft aan den Bleekerssingel en aan de Boelekade eene breedte van ongeveer 11 M 20 cM en is door zgne gunstige ligging aan vaarwater tot ander industriöele inrichtingen bgzonder geschikte Te Teilen in 3 perceelen en massa Breeder hg biljetten Betaaldag en aanvaarding 3 Augustus 1905 of vroeger Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 nur Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda RT SOOS Tiendeweg 59 bericht de ontvangst van eene prachtige colloctie van de nieuwste artikelen in ALBOID VerDikkelil en Verzilverii firiUannia ïelaal Kristal en Glaswerk gemonteerd met NIKKEL lUessen Lepels Vorken en alle soorten Huishoudelijke Artikelen 11 gegalvaniseerd en geëmailleerd gzer VERDER HANGLAHPEN STAANDE LAHFEN ENZ ENZ GEEN BETER adres voor allo soorten SCHOEiNWEKK dan het Nuorilbmknlscli Schoen m LaarzeDuiai iizijn KJ LIWEG E 30 tegenover de Klelwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk tn het VERLICHTING MAGAZIJN De Avoiidsler Dubbele Buurt H 13 TELEF 117 zgn voorhanden ds nieuwste modellen GJtlSORlAinEilTEIW Uftsgloellichlbramlers lias Ëlecira Itraoders Ballons enz KHALEN en ZIJDEN Franje Euorine keuze gifterife geëmailleerde HUISHODOELIJKE ARTIKELEN dtiiigdzaam en zlnüülyk iitUE iif i ieK s mmi iiAüFOii ii ZË KüOKAI l ARATEN Wandcoiiirorro Salon GasUlelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aonhevolend K M 7 LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekhnizon N ii wonit verzocbt op t HKUK te letten UIT HST MAOiKlJN VAR M IIAVENSWAAY ZüNE GORINCHEM Döïe THBKEN worden al elererd in verzegelde pakjes van vijf twee en een kalf en een Ned otu met vermelding ran Nomoier t tPrys voomen van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeru van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART hz