Goudsche Courant, maandag 26 juni 1905

No 9t55 releteon Dr Uitgave dezer Courant g cschiedt dagelijks met uitzojidering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N HI ÜT STEMT ff W r CVANBlK 44ste jaargang Maandag 26 Juni 1005 mmm mum JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V Telefcon No 1 AD VLRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 4 Het Bestuur der Centrale Liberale Riesvereeniging iti het Hoofdkiesidistriet Gouda Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district GOUDA 0PE B1RE VËRGA ERI G op DI S 4G 27 Jll l 1905 des avonds ten HALF NEGEiN in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN SPREKER de Heer M E E VAN RAALTE nil ROTTERDAM Toegang voor kiezers en voor leden der Vrijzinnige Propaganda Vereeniging Vooruitgang n K A A fiAlm J amens het Bestuur UeOat geWenSCIlU i USSEL de schepper secretaris VICHY EMSER KARLSBADÈR NATUURLIJKE BItONWATEREÏÏ Firoia UËRIHAi 2MS HULSTKAMP Oude Jenever Aanbevelend Rrma C Lourens TKLEFOON No SS Zeeuwsche Hypotheekbank MI DDELBUR G Insclirijviiig op ƒ 500 000 it PandMeven legen dey kiers m 99 in stukken van f m f 500 ea 1 100 VeraohUndag van de ooupodb 1 Juni eo 1 December De inschrtjring kan geschieden van Woetttdag 9 Juni tot rrffdag 39 Juni t99S ten Kantore van de Heeren Verkrijgbaar in flesmAen 90 ets fS ot n f Ï HS bij H H Apothekers en Dreglsten Let op het nurk ASKBBI F AD RICHTER Oo Rotterdam Te Qouda b C Lt GBR Apotheker Harkt en bjj WOhVF Co Westbaven 198 GOEDEWAAGEI ZOi EMI te GOUDA alwaar prospeetasaen eo exemplaren van het laatste jaarverslag verkrijgbaar ign Dt Virecti Mr A A DE VEÏiE Ga H WORST Jr Qonda Drak van A BRINKMAN A Zs TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 21 Juni 1905 Naar men ons nieedeelt is do heer 1 H B Spaanderman nitgenoodigd om bijdea s cïamens der Nederl Toonk V te s Gravenhage op te treden Voor orgel en piano als examinator ot in de examen commiiiBie zitting te nemen Naar wg vernemen zullen op Dinsdag 27 Juni de medailles worden nitgoreikt aan hen die op de banen met cylindergeweer in bet Hotel de Romein gebonden wedstrijd van wege de aid Gouda van Volksweerbaarheid werden behaald Ie prjjs W Sliedrecht met 571 p vergold zilv raed 2e C A Groenendaal met 5B5 p zilv med 3e J L Hulleraan met 538 p bronzen med Deze medailles werden behaald in lOseriën elk van 6 schoten telling 1 12 VerdiT knnnen wj raededeelen dat dogewone oefeningen met geweer M 95 en cylinder morgen op de schietbaan aan den Botterdamscben djk van 3 5 uur weder allen annvaogen Zaterdag 21 Zondag 25 en Maandag 26 Juni wordt in een perceel van den heer W Erberveld aan den Langen ïiendeweg alhier oen Konunententoonstelling gehouden uitgaande van de Vereeniging De collectie bier samengebracht is wel de moeite waard bezichtigd te worden Heden middag hadden de bekroningen plaats die uitviel als volgt No l J Kelder 2e prjjs 3 L Erberveld Ie i E van Mild Z E V 7 J Kelder Ie en Eeroprijs 9 J Looi aard Z E V 10 W V Reenen 11 I Boegheim 2e prijs 15 L Erberveld 3e 16 J Steenbeek 3e 17 A Kelder Ie 18 W V Reenen 2e 19 N J Montague 3e 21 A Kelder Ie 22 C J V Velzen 2e 23 A Kelder Ie 24 L P Kulik Ie 26 J A Kelder 3e 26 E V 28 L P Kulik Ie prjjs 29 2e 30 J Kelder Z E V 31 J Steenbeek 33 A Plomp Ie prys 34 J Steenbeek Z E V 36 36 E V 88 C J V Velzen Ie pr js 39 L Erberveld 2e 40 Z E V 42 0 J van Velzen Z E V a 43 L Erberveld Ie prjjs 2e 45 Z E V 47 A Kelder Ie prjjs 48 C J van Velzen 2e Als Jury Inngeerde de heer Joh H y Piggelen van Utrecht Tot voorzitter van den polder Breeveld te Woorden is in plaats van den heer J O Knöff benoemd de heer L de Vroom te Woerden Door dB C B Holland te Moercapelle is het beroep Aangenomen bg de Ned Herv Kerk te Den Ham toez MoaBBBKOBT 28 Jaui De beer S de Knegt onderwijzer alhier is benoemd tot eerste onderwgcer te Spgkenisse Kbimpin i D Lek 23 Juni Door den heer K Smit Jz oud industriëel is een nieuwe machine uitgevonden om de schepen wanneer zg aangegroeid zgn schoon te maken zonder te dokken Het heelt den vorm van een bchroet en wordt in bewoging gebracht door het water wanneer het wchip zeilende of stoomende is Hier op de rivier geprobeerd heeft het uitmuntend voldaan Na zal er nog een proef mee genomen worden met een schip van den reeder P v d Hoog dat eerstdaags binnen komt Wg wenschen den beer Smit geluk mot zgn uitvinding en hopen dat hg de tweede proef even glansrijk ten uitvoer brengt als de eerste Stolwijk 22 Juni De landman A T V in Benedenheul alhier was gisteren bezig een voei hooi te leggen toen hg eensklaps door het verplaatsen van den wagen het evenwicht verloor en naar beneden stortte De waarschuwende stem van den arbeider die den wagen naar eene andere plaats zon brengen had hg nl niet gehoord Natuurlgk werd direct geneeskundige hulp ingeroepen on toen bleek gelukkig dat er mets gebioken was Wel heeft hij veel pgn op de borat en zal voor eenigen tgd en dat juist in den hooi bouw 1 het bjiltje er bij moeten neerleggen Gemengde Berichten Het autocratische schrikbewind Het Moskousche blad Wetajernaja Potsjia verhaalt de gebeurtenissen voorgevallen op 16 Juni in de fabriekstad Iwanof in het gouvernement Jeniseisk waar de stakingsbeweging zich zeer beeft uitgebreid De stakers hielden een bgeenkomst in da voorstad Talka tfen zg onverwachts zonder eenige sommatie gechargeerd werden door de kozakken die er met de zweep op insloegen en velen gevankelgk meevoerden De anderen waaronder vrouwen en kinderen vluchtten in het bosch waar de kozakken een ware klopjacht bielden en schoten op de vluchtelingen ze neervellend als wilde dieren tot de ongeInkkigen waren opgedrongen tegen de hoogte van den spoorweg De opgewondenheid der bevolking had vreeselijke gevolgen Toen er denzelfden dag een brand ontstond iil de spinnery van Gandoerni wilde de menigte arbeiders waarvan velen gewond waren door de kozakken de brandweerldi beletten de vlammen te dooven terwgl allerwegen wraakkreten oprezen tegen de barbaarschheid der troepen Een ot cier werd gesteenigd door het volk Hierop verschenen weer de kozakken aangevoerd door den commissaris van politie Een verschrikkelijke botsing volgde De kozakken sloegen als woedenden met ban zweepen de werklieden verdedigden zich met steenen en houtblokken Er vielen ettelijke slachtoffers waarop de kozakken de vlnchtelingen tot in hun woningen achtervolgden en ze daar op ongehoord wreede wgze mishandelden De paniek was algemeen De stad Ijjkt nu uitgestorven Niemand durft buiten komen alle winkels zijn gesloten en de weinige voorbijgangers worden mishandeld door de patrouilles kozakken en dragonders Gedurende de onlusten en de klopjacht zgn 38 menseden gedood en een 100 tal gewond Eenige landbonwers in Friesland hebban aan den minister van Oorlog een adres gericht waarin verzocht wordt voortaan de jaarlgksche inspectie van de milicien veriofgangers op een anderen tgd van bet jaar te doen honden dan in den hooitgd wijl jnist in dien tgd op het land geen arbeidskrachten kannen worden gemist Te Zttrioh gaat men Ms yslka sterrenwacht oprichten een instelling naar het voorbeeld van da Berlijnsche Urania s Nachts kan men er de merkwaardigheden van den sterrenhemel zien o a door een goeden kjjker van 800 mM opening overdag is bet gebouw als oitkijktoren te gebruiken De shah van Perzië had tijdens zjjn verblijf in Weenen in een hotel met zgn gevolg 46 kamers en daarbg behoorende vertrekken in gebruik Zgn rekening beliep bjj het vertrek dan ook f24 000 De secretaris met de petaling belast vond dit wel wat hoog en Irilde gaan handelen Du hoteleigenaar merkte echter op dat hg voor den shah een apai te keuken had laten inrichten en dat het eten hem alleen f 9000 gekost had Na veel over en weer praten werd ten slotte met 122000 genoegen genomen Utt de rivier do M ias te Maastricht is opgovischt het Igk van don klerk bij bet telegraalkantoor aldaar K die hg het baden in de rivier is verdronken De Italiaanscbe hoogleeraar Majorana heef een verbeterde microfoon uitgevonden die dezer dagen is toegepast tot het verkrijgen van rechtstreeksche telefonische verbinding tusschen Rome en Londen De stem weri verzwakt maar duideigk vernomen Over een afstand van 1500 kilometers is dit zeer opmerkelijk want tusschen Londen en Parijs is het telefonische verkeer door endnidelijkheid wegens den verren afstand meestal gebrekkig Men schrgft uit Haarlem aau de Tel Gisterochtend 8Vi uur sprong aan de boterfabriek de leiding van de ijsmachine met een hevigen knal uiteen en dadelgk verspreidde zich een groot volume ammoniakdampen dat bet onmogelijk was de eerste uren in de nabijheid te komen De ammoniakdampen hebben nogal wat schade aangericht daar de machines er door zgn aangetast en gedeeltelijk vernield Ook van den botervoorraad is verloren gegaan De heer Brandan de leider van den houw der Simplontonnel verklaart in een brief aan de Corriere della Sera dat de vertraging van het werk in parallel tunnel voornamelijk IS te wijten aan warme bronnen waaruit in de seconde 400 liter water stroomt Intnsschen hoopt hg dat de opening van do spoorlijn door de tunnel op 1 Januari van het volgende jaar zal kunnen plaats hebben Rechtzaken Verworpen werd gister door den H R het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het Huf te s Hertogenbosch waarbij door het Hof ontkennend was beantwoord de vraag ol iemand die van een der erfgenamen koopt diens aandeel in de onroerende goederen eener nalatenschap van de overige erfgenamen kan vorderen dat deze met hem keeper overgaan tot scheiding en deeling dier nalatenschap De H R was met het Hol van oordeel dat de onr goederen eener nalatenschap niet nitmaken een zelfstandige gem nschap maar met de overige goederen detr nalatenschap te zamen de nalatenschap uitéaken Waaruit volgt dat noch de erfgenaan verkooper noch de keeper de overige erfgenamen kan dwingen om alleen tot scheiding van dat bepaald deel der nalatenschap over te gaan terwjjl bet van de toebedeeling bg de scheiding der nalatenschap zal afhangen ofdeerlgenaamverkooper al of niet reoht krijgt op de onroerende goederen Verworpen werd eveneens het cassatieberoep tegen een vonnis der Arnbemscbe Rechtbank waarbij het de volgende fnautie gold Een gedaagde komt io verzet tegen een tegen hem bjj verstek gewezen vonnis waarbij hg ten behoeve van den oorspronkelijken eischer ia veroordeeld Op de dagvaarding in verzet vtrschjjnt de eischer niet het verzet wordt gegrond verklaard en de oorspronkelijke gedaagde ontheven van zijn veroordeeling De oorspr eischer komt nu tegen dat laatste vonnis op zijn beurt in verzet In dat geval zoo beslistu do Rechtbank is het verzet van den oorspr eiscHer nietontvankelgk De H R overwoog dienaangaande dat waar hot middel van verzet door de wet alleen is toegekend aan een niet verschenen gedaagde de qnaeetie alleen hiervan afhangt ot hg die in verzet komt gedaagde blijft of daardoor eischer wordt Deze vraag in eers1gemeld n zin beantwoordend oordeelde de H R het vonnis der Rechtbank juist gewezen Nog werd verworpen het cassatieberoep eener Naomlooze Vennootschap van onroerende goederen tegen het vonnis der Amsterdamsche Rechtb vnk waarbg ongegrond was verklaard het verzet tegen een dwangbevel van den ontvanger der regisiratie tot betaling van overgangsrecht wegens overgang onder bezwarenden titel van onroerende goederen aan die N V Tusschen partgen nl degeen die do goederen aan de N V overdroeg en deze laatste was wel een overeenkomst te dezer zake aangegaan waarbj was getracht aan die overdracht den schijn van inbreng in de N V to geven doch de H R achtte door de Rechtbank teitelgk beslist en dus In cassatie onaantastbaar dat door de N V was erkend dat die overeenkomst slechts aldus was aangegaan om het evenredig registratierecht te vermiidm en dat de onroerende goederen in de N V zgn overgegaan onder bezwarenden titel en niet zgn ingebracht Atjeh Do goQveinenr van Atjeh seinde 26 Mei naar Batavia Marochanssee atdeellng onder luitenant Vastenou overviel van 8 tot 17 dezer in bovenTeunora en Wajl vi f vgandelijke schuilplaatsen bij welke gelegenheden vgand 34 dooden 3 boaumonts en 2 voorladers in onze handen liet Infanterie patrouille onder loltenant Rnempol verraste s nachts in het Boewahsche kleiu i bende en doopde 2 vganden buit 2 aohtorladers w o een geweer model 95 BEÏÏES VAN EOTTEEDAM ZATERDAG 3 JUNI L K H K StaaUUeninqen PoBTüoiL Oblig 3e Serie tr 050 3 69 Oblig 8 Serie Ir 2600 3 59 Busi iHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i Bj pothtet BatikinPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 lOl Pandb Rotterd Hypb 3 97 PandbStandaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgko Hypb 4 99V Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briotbank 4 99 Pandb Nod Scheeps Hypb 4 101 Bewij en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Fandb Bataaliche Hypb 4 100