Goudsche Courant, maandag 26 juni 1905

y No 9756 Dinsdag S7 Juni 1905 44stv GOUDSCHE mmkWi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reirtoon lïo 89 De Ui ga c dezer Conrnnt gcsr hiedt lag elijk met uitzoiulofirig van Zon cji Frrstdagen De prijs pci drie maanden is 1 25 iranoii jior post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon o 83 A D V E R T E N T I E N worden epüalst van 1 5 rog els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild Alg Hypothbr Kerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 P Ddb Hollandsrlie Hypb i 99 Paiidb Nationale Hypb 3 98 Pandb Qed llypolbcfkbank te Veendam 4 100 Spoorwegleenimjen IriUü Obli Znid Italiaaiiscbe Spw M i A H 367V PremUheninqen bbi aie Ijoten Stad Antwerpi n 1887 2V 102 Scheepvaart MaaUchappijen Aand Holland Gnll Stï Mj 35 Divereen M j tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 A ONTVANGEN groot assortement LlliNKN an andere WilSGIICOSTIiN£S en BLO VS EX LOVHEN MAOTELS worden tol veel verminderde prjizen aangeboden f u s Zp yAnr fi ff Mn i r n v o tot en BurgerlUke Stand GEBOREN 23 Jnni Tenntje onders F G Nienwiand en A Reobeen 24 Corneli Gpbertns ondera C G Thoen en J M van Hoorn OVERI DEN 22 Jnni J Vermeer 1 ra C van der Klojjn 5 m M de Keizer wed A Hola 76 j ONDERTROUWD 23 Juni K H van Goldercn te Boskoop en W M Schnltz J A Roepers en S M van Leeuwen J T Snoeij en W J de Grnijl AÜVKRTEINTIKIN DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE zyn beslist die der Fiiiiia H ELUOn TUE LAUIES JOVBSAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DKBSSMAKBU met een gratis geknipt patroon Tam BAZAAR OF CHILD HENS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen Vit AAGT Vw Boekhandelaar I Proefnummer Alle met koatel Holl Bljvoeggel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN met Uoll verklaring fr p p tegen voornitbetaling van i 0 50 verkrggbaar bjj MILLY SIMONS Den Haag en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firm H SAHDEMANN te Zevenaar en Emmerik êpannen Oe kraan Verkrijgbaar to Gonda bü E ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DK JONG A DROST te Woerden bü N DE KHUIJFF LllLiUllL UUUU UU UlliLUlIUlUl Directeuren Mr A W P H SANGER en J DE WAARD ïeeft 4 Paudbrteceu uit verkrijgbaar tOO Correspondenten te Gouda de Hearen DORTLAND en Co Gebruikt teed8 de WERELDBEROEMDE l lil Superior Druiven Borstlioning Eztract Eenig helpend en fi doend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en slijmhoest bronchitis tn alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eonige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons n 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrü baar biJ Firma WOLEF £ Co Westhaven liS Gouda A LATENSrB7iV Kleiweg E loO iouda B H VAN MILD Veeratal B 12ü teff rarfa A BOÜMAN A oordrecAf PINK8K Nieutverkerka d l tl A N van ZESSEN Sc woi lunen J Th TORKEN Boikiop B v WIJK Oudewa rr A SCHEER öuMfrecAi P W V EDK Oudmater K va dhr HEIJDEN te Beeumik P v o SPhK MoermpelU I v d STAK Waddingitveen Wed J HOLST WadilinqBveen M KOLKMAN Wüddingmem P A uu GliOOT Oudtwatir Ad JONüH CWewfcr J P KASTELEIN PoUbroikeriam D BIKKER te Bmtchop n kH8CHVWIWe Laat U niet misleiden ioor AbdlJ Slroop Het klooster Slane n Pau o 16 I ybestaat niet Siroop van gernerlel wn irde m ww m mwmwwim Mat Et re Olplofnii en Ooud Bekroatufg Ouiflfl LflrOCh de meelt kracbtlge j versterkende KINA W N tegenzwakir Vgmim m jviiv wej i idmicren alc vidwiuwenen gebrek ar eetlust slechte tlwussenen gebrek aar eetlust slechte m ter verilerklng na ziekte of kraambed koorta en hnro gevolgen RRUGINEUX in h t bijzonder tegtin Bloedgabrek Blceluuobt OUINA LAROCHE kwalen ran Krltlichen leeR d eni Verkrijffbni 1 flftc Hig A 7 1 90 en 1 EllC l C flCdO ▼ zaam versterkend aangenaam van smaak voor ctagdtjkicheeb nik j T It nderen zwakken en kUmcbtlge g rtellen teer aan te bo veltn Als geneeskrachflgo drank bij stoornissen lier spysverterlngtorganen en diarrbJe o A VDoriuigelK enenkktnekin Ieren Prt B u r hm A K Kjjr 1 70 4 Kgr O OO è Kgr 0 60 wÜf Melksuiker W L J J A vJ o o X Kgr 0 6O Kgr O Asthma Cigaretten 1 iloosjef 1 4 6a n 5 66 Ifet nwken eener halvs Cigarette b Tsidocftde ter liettT in van de hevlgate aanvftUen vut Aithma etc la PRAEPARATEN VAN Tamarinde RonhntlQ U 0 TIKF tegen Veralopplnj Aam s vwor kinilcren l c i t i i t ïani rindfl Bonbons vin KkAEPKI IEN HOLM belangnjke diensten lanrdevorrtiinoi liet knul begeerlijk cu de siinak aangenaam is rrij perdoosje 0 9Ócn 0 ÖO SlImaal Oac ttl C ali meen erkend all het BESTE huitmiddel jaim itlK I a IlllCt 1 VeHtoodheld es KedpOti hM i los3cri en verzachtend middel byuitnemendbeld ui uitend m vtrk rijf liAiir Pnjs 0 20 per finchje lfM tm KltAEPELIEN Jl HOLH ta Zalat ün often r9 rttem ran tiftfri on tfn fttntm fit AaiitffefiteHinir twtrx péaar bij de m eêie m ihiifiitaH £ yi UU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AyyiJ ADVEETENTIM in alle Couianteii worden aangenomen door het Advertentle Burean vao A BHINKNAN di ZOON T C3 TJTT E LIIsra WILOHANDELA IB 18 Oosterstraat EOTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor deleveiai tie van alle soorten n WILD en 0 £ POOELTM voor extra Diners enz enz Verzending franco door gelieel Ns Dl BLANP Vraag speciale prijsconrant Wie tektur zgn wo i IchtA EÜlei Cncao te ontrangen tawnwv C ield en na vele jcoftiemuigeD la 4 i del gekomen ode de nann da intrindere Dr Miohaelin TerfüidM p dé beste maclines in het wanldb roemde Mabblissemeat ran Qebr L 8M w rok t Keclen lichs Bikel Cacao in vierkanten biuaes Vtes ffika OKao Ja mei melk gikaakt eeae aangename gezonde diank toot 4 Mlijksch gebriut een t 2 iheriefcU tm t pcid T Toor een kop ChoooUte Alf gencOTkracMige drank by gml Tan dkrrhee akx met water t gihtaSkm Verkrijgbaar b de Toomumrit B 1 Apotbeksrs ens I 1 80 o 0 90 a d 3 Genei aalvart g enwoord g r root Modor nid Juflus Mattenklwil Imnterdam Ealvnatnutt 101 Onnavolgbaar r in thans door nieuw gevonden toepassingen onie lu olieverf gttchuaerde Portreilen Pelnlure UogaerH Zji geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnigo zich geen imitaties voor de echie te ontvangen Geïll Pr sconrant met een aantal enge vraagde getnigschriften gratit op aanvraag Boxtel H BOOABBTS Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen ta bezichtigen ign Zenuw en llaa flijderfi wordt Bit overtuiging als een werkelgke hulp ia den nood het boek aan bevolen Na ontvaagst ran adres per briefkaart orit it boekje franco per post toegezooden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Dtkfoopd T ntoon B B go Ang imn Wereldboraemda Baboei Appr tDsr Liparin Satin na lyn de beate middalaa voor het lundor moeite keittic poBtar an alle n art en Waora ohoenwefk TerfcTTgbaar toy wlnkflliora iii nchoitnwerk Gtalanirien Dtogaryoii eai Hen letta 8 aed op aaam sn fabriekamark ten IgeDt W SartfamaMi Atnhem Voor lie herstemming oi r een lid van de Tweede Kamer der StatenGene raal in het Hooftlkiesdistrict Gouda op WOENSDAG 28 JUNI bevelen wij ten zeer te aan f i 1 f c BuiteDlaHdscb Overzicbl Toen de Tsaar voor eenige dagen de leden der Zemstvos en Doemas ontving die hem de besluiten der bijeenkomst te Moskou kwamen overhandigen hield hiJ een toespraak waarin bjj de bgeenroeping van een volksvertegenwoordiging een uitleg van zgn keizerlgken wil noemde terwgl hg er aan toevoegde dag en nacht voor de uitvoering ervan te zullen waken In sommige Enssische kringen werd deze belofte van den Tsaar met bigdachap begroet De optimisten zagen daarin een toespeling op een betere toekomst zg voorspelden wgziging der staatsregeling een constitutioneelen toestand afschaffing van het gehate bureaucratische stelsel dat trouwens in de toespraken van prins Troebetzkoi en van Feodorol scherp was afgekeurd Pessimisten wezen er op dat zulk een vage belofte zonder eenige omscbrgving niet veel zeide vooral in Rusland waar al zoo ontzettend veel beloofd werd dat niet is nagekomen Gedurende eenige dagen werd in de pers die eerst de redevoeringen had medegedeeld nadat zg al in Europeesche bladen waren voorgekomen drnk gesproken over de feiteIgke bedoeling van het keizerlgk woord waaraan men toch nicht dreben oder deuteln soil Totdat gisteren de oppercensnur directioeen streng verbod uitvaardigde om verderde redevoering van den Tsaar te bespreken als reden daarvoor wordt aangevoerd datenkele bladen de woorden van den Tsaarhadden uitgelegd in den zin dat de bneenroeping van een volksvertegenwoordiging op WestEuropeesche grondslagen te wachten w s terwgl daarvoor toch in de redevoering geen enkele reden aanwezig was Het verbod is merkwaardig de reden voor het verbod nog merkwaardiger maar het merkwaardigst is zeker wel hel feit dat de opper censnur directie als officieel verklaarder van het keizerlgk woord of van des keizers bedoelingen optreedt en aan de pers verbiedt er verder over te spreken FEVILLETOX TOESPRAAK f iehouden op Zondag 25 Juni 1905 n de Bemonstrantsche kerk te Qouda naar aanleiding van Matthëus XIU vers 38 De akker Is ds wereld 1 Deze woorden M Vr komen voor in de verklaring die Jezus aan zijn leerlingen geeft van de door hem uitgesproken en ons allen welbekende gelijkenis van het onkruid in den akker Het ig niet de eenige maal dat Jezaa sprekende over de menschenwereld de maatBchappü zieli daarbij van deze beeldspraak bedient Zü is duidelijk genoeg de maatschappij een akker t goede t geestelijke de godsdienst bet zaad daar tnsschenin onkrnid dat moet worden aitgeroeid en in de toekomst 4e oogst als het goede zaad is opgegroeid tot halmen met rolle aren de vrucht van li t goede Die beeldspraak wijst op de maatschappij als t gebied waar de godsdienst haar taak heelt te verralleo op t mensohelijk samenleren in zün TerschlUende kringen verhoa Wat onder die omstandigheden van hot vrgheidsbegrip in Rnsland te wachten is behoeft niet te worden uiteengezet De bureaucratie heerscht oppermachtig on matigt zich zelfs het recht aan om de bedoelingen vau de woorden van den alleenheersoher officieel te verklaren Dat is de Tsjin opvatting do merkwaardigste aller opvattingen I Het wordt to Washington onwaarschgnljjk geacht dat eon wapenstilstand lal worden gesloten vóór dat de formeelc ontmoeting der gevolmachtigde v nn de oorlogvoerende partgen heeft pUats gehad en deze wordt niet verwacht vóór midden Augustus Naar de Koerjer Warschawski nit Lodz verneemt over de straatgevechten die daar hebben plaats gehad begon de strgd in de stad nadat in alle fabrieken een werkstaking uitgebroken was op twintig plaatsen tegelijk Daar waren barricaden opgericht tot een hoogte van een huis van twee verdiepingen Omstreeks 6000 gewapende arbeiders vochten togen vier rogimenten infantene een regiment kozakken en een regiment huzaren onder bevel van generaal Exten Do troepen bestormden met behulp van sappeurs de barricaden Een divisie infanterie en cavalerie is tot versterking van het garnizoen Lodz binnengerukt Hoewel er te Fez tot dusver geen aanwijzing is om aan te nt men dat de beslissing van do Maghzen in zake Borjsaide niet ernstig is op te vatten wordt in enkele kringen vermoed dat de Maghzen waarschgnlg k de bedoeling beeft door de bekendmaking van een dergelgk voornemen invloed te oefenon op Frankrgk om da opheffing te vorkrjgen van hot vorbod van wapenvoer naar Oejda In elk geval echter acht men bet zeker dat Frankrgk in de bedoelde plannen niet kan toestemmen zondor een noodlottig verlies van prestige De Duitscbe invloed is thans in het paleis van den sultan oppermachtig De Bociaal democratische Vorwirts stelt vandaag de volgende vragen Is de Egksdag plotseling go loten omdat de regeering zoodoende elke interpellatie en oppositie in de Marokkaanscbe kwestie wilde ontwijken f Is het waar dat prins Bülow toen hü zjjn onverwachte zwenking in de Marokkaanscbe dingen en vormen als op een akker waar bet zaad dor godsdienstige beginselen moet worden uitgestrooid k Zeg met opzet mo t Dat is in overeenstemming met de gelijkenis want een akker die geen zaad ontvangt beantwoordt niet aan zgn bestemming En t is geheel in den geest van Jezus die aan de godsdienstige beginselen een door niets beperkt gebied van werkzaamheid aanwees Overal waar menschen zijn en de mbnscbelijke verhoudingen bepaalde vormen h en aangenomen op elk terrein van menscbelijk samenleven moet de godsdienst tot haar recht komen moet zg meespreken moet zij al beheerschend en al doordringend zijn De akker is de wereld De tijdsomstandigheden gaven mij bgzondere aanleiding tot de behandeling van dit onderwerp Wij leven in dagen van politieken strijd waarbij herhaaldelijk de godsdienst in t perk is getrokken Er is leven opgewektheid geestdrift er is een algemeene belangstelling in de publieke zaak als bgna nimmer te voren Er is e n aan beide zgden zich met alle krachten ininspannen en een zich tot de tanden toe wapenen voor den strgd die een in menig opzicht beslissende veldslag zal zijn Wie maakt lich niet warmP Wie heeft politiek ondernam aan het legerbestuur de vraag hoeft gericht of het klaar voor een oorlog was P Het is noodig dat het Duitscbe publiek dienaangaande opheldering ontvangt omdat do juistheid van deze beweringen de gegrondheid van de in het buitenland heerschcnde vrees voor oorlogsvorwikkelingen zou bovostigon en omdat daaruit do zeor dringende noodzakelgkhoid volgt dat liet Duitscho volk de tegenwoordige gobonrtenissen van de bultenlandsoho politiek met alle aandacht en ernst gadeslaat Het gaat Lord Cnrzon niet naar den zin Eerst in de Tibeta mscho toon in de Afgaansche politiek en nu weer mot de regeling van het legorbestunr in Indié De beslissing van de Engelsche regeering is tegen Curzon a verlangen m genomen De Daily News anders geen vriend van den feilen imperialist die de onderkoning van Indiè is schaart zich nu aan diens zyde Het blad acht de beslissing der rogoering uiterst bedenkelgk De opperbevelhebber in Indie wordt nu feitclgk onafhankelgk van do Indische regeering on dit vindt het blad een stap op diin gev iarlgken weg Hot burgerlgko gezag moet steeds het hoogste blgvcn Er heelt een paar dagen lang te Pargs en te üerlyn een groote bezorgdheid geheorscht Naar buiten bleek die uit do daling der staatsfondsen aan do beido beur en en nit de nawerking die deze had op de noteeringen in het buitenland Maar daaruit niet alleen Vooral in Frankrgk was do stemming zeer gedrukt bat was of do oorlog voor de deur stond En de chauvinistische pers stookte deze bezorgdheid aan door allerlei fantastische verhalen en berichten En toch was er klanrblgkolijk voor onrust of bezorgdheid getn reden Do gioote Fransche bladen zien den toestand kalm in en manen tot koelbloedigheid tot gerustheid tot kalmte Zelfs de Gaulois betoogde gisteren dat de toestand in twee dagen met zoo veranderd kan zgn dat er reden tot bezorgdheid bestaat Rouvier achtto het noodig de opgewondenheid in de couloirs met een paar bezadigde en gornststelleudo woorden te doenbedaren Hg zeide dat er voor ongerustheid voor pessimistische opvattingen geen aanleiding bestaat Elke vrees voor verwikkelingen ia ongegrond De oorzaak van al deze bezorgdheid is do nota van Bouvier die Woensdag aan de Duitscbe rogeering is toegezonden Uit niet zijn hoop of zgn vrees Wie blgft onverschillig voor do vraag welke beginselen zich een regeeringsmeerderbeid zullen verwerven Niemand dan de gehoorzamen der kerk die zelfs hun staatsburgerlijke rechten hebben neergelegd in de banden der geestelgkbeid doende wat do kerk voorschrijft en voor t overige eiken uitslag goed vindend Maar daartegenover staat de kracbtsontwikkoling van vrge en zelfstandige mannen daartegenover staat dat duizenden en duizenden strijden voor een beginsel een idee En daar ligt als de strgd tenminste eerlgk is on de wapenen geloorloofd zgn toch iets verheffends in t Brengt beweging in onze spreekwoordelgke kalme gemoederen er komt actie in onze tot rusten geneigde naturen Er spreekt een plichtsgevoel een verantwoordelijkheidsbesef te schooner als overwegingen van persoonlijk voordeel zijn buitengesloten WiJ juichen die warme en geestdrift toe al woten we dat ze bg velen staan in den dienst van partijzucht en partgboAung en daardoor belaas van leugen en verdachtmaking Als ik deze dingen uitspreek zal wel niemand dat noemen politiek op den kansel De kansel is daar geen plaats voor Dat weet ik Maar dat sluit niet uit dat wij Frankrijk berichtte men dat die nota do toestemming tot het honden der Marokkoconforontie zou bevatten Toon hot later bleek dat dit niet hit geval was kwam do vrees op dat Dnitschland daarin aanleiding zon vindon om Frankrgk den oorlog te verklaren Nn is bot zeker dat men in Dnitschland eenigszina teleurgesteld was door deze nota Maar van teleurstelling tot oorlogsverklaring is nog een heel heel lange weg En het is niet waarschgnlgk met aannemolgk dat Dnitschland dien wil afleggen Frankrijk is niet ongeneigd zgn toestemming te geven tot de conferentie doch bet wil vooraf het programma voor die conferentie opstellen en wel zoo dat daardoor hot eigen Marokkaanscbe program wordt gered De koning van Spanje beeft i jn goedkenring gehecht aan de Igst van mimstora voorgesteld door Alontero Rios Wg willen zo nog oens noemen president van don ministerraad Montero Rios binnenlandache zaken Garcia Piotro buitenlandscbe zaken Sanchez Roman financiën Drzaiz obrlog Weyler marine Villanueva landbouw Romanones justitie Gonzales de la Pena onderwijs Mellado Zaterdag bebbon de nieuwe ministera hnn eersten ministerraad gehonden Zg zullen zich niet lu do vergadering der Cortes ver toonen Het heette dat vandaag het besluit zou verscbgnen waarbg de Coftos ontbonden worden verklaard Een ander boriclit spreekt echter van ontbinding der Cortes in Augustus Maar dat do Cortea ontbonden znllen worden hetzij dan in Juni of Augustus schgnt wel vast te staan Men is over de keuze van Montero Rios wel oenigermato verbaasd Morot de hoofdman dor moest conservatieve fractie der liberalen hoeft geen zitting in het kabinet wel oenige staatslieden die tot de groep Moret worden gerekend Moret zolf schgnt zgn steun aan hot nieuwe ministerie te hebbon toegezegd Ook Cnnalejas heeft geen portefeuille gekregen on zgn groep de liberalen van links ia zelfs niet vertegenwoordigd in het miciaterie Van oen ministerie der liberale coalitie mag dus niet gesproken worden Het is een ministerie uit de gematigde en conservatieve groepen der liberale partg Er gaan dan ook al stemmen op die het Minialerie Montere Bios geen langer leven voorspellen dan het ministerie VilUverde Andoren hopen dat de verschillando liberale groepen voordat de nieawe Cortes samen zullen komen het over het regeeringsbeleid eens zullen zijn geworden als godsdienstige menschen ons oordeel laten gaan ovor alles wat de monschheid beweegt drijft of vervult In t kerkgebouw laten wg op alles vallen t licht onzer godsdienstige en zedelgke overtuigingen om waar t noodig is te lovon of te laken Wg kunnen bier niet doen alsof de dingen die ons in deze dagen beroeren niet bestonden wg mogen niet nalaten de vraag te stellen wat in dien geestelijken strijd het lot is dor beginselen die ons heilig zgn Politiek up den kansel dat is spreken over of ijveren voor opvattingen die betrekking hebben op do organisatie der maatschappij Vraagstukken als koningschap of republiek algemeen of beperkt kiesrecht vrghandol of protectie bebooren niet thuis in een kerkgebouw en wie ze daar binnenleidt misbruikt zgn vrijheid of verlaagt zgn godsdienst De godsdienst mag niet verdeelen maar moet vereenigen Wie haar als partglauzo gebruikt doet haar daarom onrecht Partgleuzen zijn de niting van verdeeldheid Op politiek terrein steekt daar geen kwaad in dat er partgen zgn met eigen inzichten is goed is bevorderlijk voor de ontwikkeling en dat nn de ééne dan de andere de meerderheid heelt en in de praktijk verschillende beginselen worden toege