Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1905

Zaterdag 1 Juli 1005 No 9760 44ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Bulteplaailsch Overzicht Hat coDgres der stedelüke vertegenwoordigers heelt de volgende resolutie aangenomen Ken volksvertegenwoordiging op constitntioneelen grondslag is een dringende noodzakolgkheid Het ontwerp Boelyghin voor zoover hel bekend is bevredigt zelfs niet de elementairste eischen die aan een volksvertegenwnoidiging knnnen worden gesteld De nitwerking van een ontwerp zonder deelneming van volksvertegenwoordigers is onmogelp en het nitstellen van de invoe ring van de beloofde hervormingen maakt den toestand met den dag moeilgker Deze resolntie zal ter kennis gebracht worden van den miniaterrsad V Renter seint uit Odessa 29 Juni 1 nur namiddag De oproerige benden vernielden de geheele havenwerken en alle loodsen en opslagplaatsen Vier of vjjf Russische stoomschepen zjin verbrand Een aantal kozakken en ongeveer driehonderd der samenscholendeji zgu gedood De troepen zjjn snel bozig de orde te herstellen Een groote hoeveelheid koopmansgoederen is verbrand Sedert gisteravond 10 nor staan de pakhuizen aan de haven in brand Het gepeupel sleept de waren met zich mee de Terliezen bedragen vele millioenen Een lichte took omhult de stad Gisterenavond ontplofte op het Katharinaplein by het standbeeld van Richelieu een bom waardoor twee personen werden gedood Gedurende den nacht hadden in de haven eenige ontploffingen plaats die hevige botsingen tusschen de troepen en de menigte ten gevolge hadden Er zgn honderden doo den de ziekenhuizen zgn vol gewonden en de geneeskundige hnlp is ontoereikend De winkels zgn gesloten en het verkeer is gestremd de hoofdstraten zgn met troepen afgezet Velen verlaten de stad De matrozen van de Knias Fotemkin nemen aan de botsingen deel Het Igk van Omeltsjoek ligt nog steeds bg de haven de matrozen eischen dat den doode militaire eer bewezen worde Drie schepen van de oud Russische Maatschappg die in de haven lagen zgn door vunr vernield De gebonwen van het havenbestuur en vele andere zgn afgebrand Een groote massa geloste en op de kade Teletoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderiijke Nommers VIJFCËNTEN liggende waren staat in brand Vele schepen hebben inderhaast de haven verlaten De brandweer wordt verhinderd het vnur te blnsschen Het Igk van den matroos Omeltsjoek is door de matrozen van de Knias Potemkin weder aan boord gebracht terwgl de elf officieren die door de mitrozen van dat schip in het leven gelaten waren aan land gezet zijn Een afdeeling raatrozen heeft zich onder leiding van den geestelijke van de Knias Potemkin naar den militairen gouverneur begeven en dezen verzjcht den gedooden matroos Omeltsjoek te mogen be graven De bemanning van het transportschip Wecha dat hier uit Nicolajef is aangekomen heeft zich naar men verneemt bg de muitende matrozen van de Kni is Potemkin aangeslo en In de stad wordt voortdurend geschoten De soldaten schieten op het publiek dat vol angst nitcen vlucht Het aantal dooden en gewonden moet aanzienlijk zgn Naar veiluidt hebben do in Odessa resideerende consuls zich tot hunne regeeringen gewend met het verzoek oorlogsschepen naar Odessa te zenden De stad is in staat van beleg verklaard Morgen verschgnen er geen dagbladen De berichten uit Rnsland doen zien waarheen een politiek van aarzelen en nitstellen voert De beweging die na de beloften van den Tsaar hervormingen in te voeren en een volksvertegenwoordiging bgeen te roepen wat bedaard was steekt krachtiger en heviger het hoofd op nu die beloften maar steeds niet worden uitgevoerd Temporiseeren tgd winnen was de raeening die in de omgeving van den Tsaar heerschte Daarom werden ontelbare commissies benoemd om de hervormingsvoorstellen uit te werken Van het meerendeel dier commissies verneemt jnen in t geheel niets meer Het werk dat de anderen onder den drang der omstandigheden leverdon droeg altoos den stempel van overhaasting reactionaire gezindheid en pogen om voor alles de antocratie te behouden Getuige daarvan is het ontwerp Boelyghin voor de bgeenroeping eener volksvertegenwoordiging een ontwerp dat nu volgens de offlcieele mededeelingen zal tot stand komen op een zelfs voor Rusland onwettige wgze en dat een karikatuur een parodie op een vertegenwoordiging des volks zal tot stand brengen Dit alles heeft de gemoederen verbitterd de bevolking geprikkeld en toen verleden ♦ telefoon M S3 ADVERTENTIES worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd artikel geschrapt of de kosten op den staat geschoven werden wat indeidaad door de commissie geschiedde terwgl men mocht aannemen dat het Huis daarmede instemde week de censuur zelfs de bespreking over de redevoering van den Tsaar verbood en een allerhoogste uitlegging daarvan gaf die deed zien dat er van regeeringszgde niets te wachten was dan vage beloften begon de storm op te steken De Zweedsche Rijksdag beraadslaagt over de maatregelen die genomen moeten worden om met den Noorwecgschon Storthing to komen tot een bespreking over de regeling der verhouding tusschen de beide Staten In afwachting van het resultaat dezer onderhandelingen en besprekingen weigert Zweden de Noorweegsche legeering te erkennen zoolang met door een besluit van den Kgksdag toestemming tot de ontbinding der Unie is gegeven De Regeering hoeft het noodig geacht dit nog eens ter kennis van het buitenland te brengen De Swenska Telegrambyran pieldt dat graaf öyldenstolpo de Zw eedsche minister van buiteulandsche zaken aan de Zweedsche gezanten in het buiten and een nota gezonden heeft modedeelende dat de Koning aan de bui tengewono zitting van den Rijksdag een voorste betreffende de ontbinding der Unie heeft voorgelegd doch dat de Koning zootang de Rgksdag geen besluit genomen heeft blgft bij zgn voornemen de onwettige regeering die bg Storthing besluit van 7 Jnni in Noorwegen is ingesteld niet te erkennen De gezauton moeten dit aan de regoeringen waarbij zg geaccrediteerd zgn mededoelen Zonder zich Ie storen aan deze Zweedsche nieterkenning gaat de voorloopige regeering in Noorwegen voort met het nemen van maatregelen voor de inrichting van een volslagen bestuur In de Zweedsche Kamers werd het optreden van den Noorweegschen Storthing scherp veroordeeld en vooral van de rochterzgdo werd meermalen krachtig optreden geeischt Do ministers poogden ile opgewonden stemming te doen bedaren door uiteen te zetten dat Zweden door een oorlog niets te winnen beeft en dat het dns het streven van Zweden moest zgn om rost en vrede op het Skandinavische schiereiland te bewaren Dringend verzochten zg de aanneming van het regeeringsvoorstel Dit is zooals wg reeds mededeelden door beide Kamers naar een bgzondere commissie verzonden RÜ de beraadslaging over de mgnwet in het Fraisische Heerenhuis sprak eerst graaf Tiele die als woordvoerder der streng con servatieven zich beslist legen do geheele wet verzette ook in het belang van de groote nijverheid Hatzfeldt en anderen vonden het tijdstip waarop de regeering de wet had ingediend bedenkelijk omdat de regeering door hare houding zoo beweerden zij in de toekomst werkstakingen uitlokte dit nadeel was echter niet meer goed te maken door verwerping van bet wetsontwerp ook dit zou een fout zgn Voorts werd den minister verweten dat hi tgdens de weikf taking de openbare meening op een dwaalspoor gebracht had Minister Moller kwam daartegen in verzet betoogende dat juist de leiders van de vereeniging van mijneigenaars door niet te willen onderhandelen den toestand gemaakt hadden zooals hij geworden is Hg was volstrekt geen voorstander van wetten tegen de samentrekking van het kapitaal antitrnst wetten antikartell wetten enz liever sloFx d minister dezen weg in dat hij bet kapitaal vrgheid liet zich te vereenigen maar dat de regeering zoo nu en dan liet bemerken dat zekere grenzen in acht geno men moesten worden in het algemeen belang En de concentreering die aan het optreden der Hibernia voorafging overschreed z i die grenzen Tjjdens de werkstaking is t vooral de boogültüjige houding der eige naars geweest uit J nacht van het syndicaat voortgesprotéa e een schikking be lommerd heeft I 7 Ook prins Bulovi voerde nog het woord in verzoenenden geest Het wetsontwerp werd ten slotte met sl hts 20 stemme togen aangenomen Maar daarna nAm het Huis een motie aan van Bnrgsdorlf waarin do regeoring verzocht wordt sfrafbepalingen uit te vaardigen tegen contractbreuk en tegen aansporing tot werkstaking en maatregelen te nemen tot bescherming van hen die willen blgven werken Nu de conseivatieve partg niet meer aan het bewind is in Spanje gaan de beide hoofdgroepen dezer partij geen verbo id aan tot bestrgdmg van de liberale regeel mg Integendeel het Igkt er naar of de twee doelen geheel uiteen zullen gaan Villaverdc noc nt Gelijk reeds telegrafisch gemeld is is het wetsontwerp tegen het willekeurig stopzetten van het bedrijf in de mgnen door de regeering ingetrokken Dit was te verwachten want de regeoring had reeds aangekondigd dit te zullen doen indien het voornaamste FEViLLETOX SI DOCHTXB TAN SM SCHXZPS SAPITIIir De Spanjaard legde de zweep over ztjn paard en reed snel voort Vóór op de kar lagen een paar dozijn kippen met de poëten aan elkander gebonden De voerman moest ie in de stad gaan verkoopen Achterop waren drie schapen die ook moesten verkocht worden Herhaalde malen moest de mao ze met agn zweep een tik geven want de schapen waren onderling voortdurend in twist De een was de moeder der beide anderen maar ze waren nu alle drie even groot Even Toor men de stad bereikte hield de karrevoerder een oogenblik op om zgn chapen en ook de kippen wat te laten drinken Gulzig viel het gedierte op alles wat hnn voorgelegd werd aan duwden elkander zooveel mogelijk weg en zelfs de moeder verdrong de kinderen zoodat zelfzncht aller drgfveer scheen te zgn niets dan brutale zellzncht Het belangatelling sloeg Dnprat dat kleine tooneeitje gade Die dieren zgn eigenlijk verstandig mompelde hij zeer verstandig 1 Menschen alleen zijn dom I Dieren zgn natuurlp menschen niet I De menschen hebben allerlei dingen uitgevonden om zichzelf en anderen dwang aan te doen en ze schermen nu met mooie woorden als zedeleer en plichtsbetrachting en zoodoende hebben zü vooroordeelen gemaakt waarvan de dieren heel verstandig zelfs geen flauw begrip hebbe Ja de menschen zijn dom erg dom 1 Weldra liep de kar langs een hobbeligen straatweg Bij een bocht van dien weg zag men witte en blauwe kleuren in het verschiet de gevels en de daken van nieuwe huizen Daar lag de stad Nn zgn we er haast vortekerde de voerman het gasthuis is aan uw linkerhand Goed heel goedl antwoordde Duprat en veegde zgn oogen schoon om beter te kunnen zien Hij beschouwde de stad als een tourist n t aandacht en hg deed zgn best om te denken aan de verschillende genoegens van den reiziger Mooie vrouwen hier I luidde zgn opmerking tegen den voerman Zie dat deerntje maar eens aan mot die mand op het hoofd I Uet welgevallen beschonwde hy zelf hei bedoelde deerntje ja het had weinig gescheeld of hg had haar glimlachend toegeknikt Maar daar was iets wat hem in zijn bewegingen belemmerde O ja dat bewustelooze meisje naast hem Zachtkena duwde hij Miquélo s arm op zijde om zelf meer ruimte te hebben En gil vriendlief P Hg klopte den voerman raet een bevende hand op den schonder Go hebt hier zeker wel van die liefjes die u om t hoekje van de deur aan uw baard trokken P De oude voerman probeerde of hij nog ondeugend kon lachen En gö dan f vroeg hiJ Ik zeide Duprat ik heb tot nog toe niet veel van die avonturen gehad 1 Eens werd ik hartstochtelijk bemind maar maar dat was een vergissing I Tegen wil en dank sprongen hem plotseling de tranen in de oogen en onwillekeurig ook zag hg naar Mignéle om We zijn er riep de voerman terwgl hij het paard tot stilstand bracht voor een hais met een somberen grijzen gevel en een gesloten poort 0 zeer goed De voerman trok aan de bel en in de poort werd een kleine deur geopend tIs voor een jonge vrouw die ziek is geworden en dtó onderweg heb opga nomen Ja ja ze is zeker ziek geworden bevestigde Dtjprat Mannen m gelgke kleederdracht een donkor costuum spraken eerst fluisterend met elkander en daarop begaf een hunner zich naar de nieuwe patiënte De portier van t gosthuis bood uit eigen beweging do behulpzame hand bg hot binnen dragen van Miquéle en terwijl hij haar aanzag schudde hiJ veelboteekcnend hot hoofd Daar zal wel niet veel meer aan te doen ztjn mompelde hj Is ze dood P vroeg de voerman fluisterend lic kan het u niet zeggen Dat zal de dokter wel zien Dnprat hoorde do mannen in hun donker pak ernstige woorden spreken en het eenige wat hiJ daarvan begreep was het woord slagaderbreuk Duprat wilde toen Miqnéle naar binnen werd gedragen haar volgen Wie zijt ge mijnheer P vroeg de nortier hem in het Spaansch IkP Ik bon Hier wordt niemand toegelaten Maar mijnheer Wordt virtolgd