Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1905

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT fl76 HOilli HLIJüK F IIBIIKKK Voedert uw Vt e met de zutverti murwe merk Sfer en f nitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Merc Dlploma Parijs 1900 Negen Ooutlen Meduillea H t groote apntai zenuwkwalen van i ent flinofdiiijaar iotdevoorafgaaii lekeHtonkenenvana iaplBxle herMDliflroflrte toe trota nrflB DOK itefdH allp middclt n donr de inedlHi lie wetennt bap nang ewend Berat aan den nlenwen tÜd komt dfl err oe dat zij door bet gebruik niitki n van dc D flonvonaiaiten weg numelUh lauy l i tat pliyHiolo lHelti onldfkkitiii gedaan beeft die na boiitlerde pro f u umin gen tbaoB uf ni ile gnheele werelo veibreid h en tArw iit slj in weteutiphaiipeiljke kringec bnoKdtfl belangstölliiifc wekt teveo f niif nidiuiil blijlit te Kijö voorde aan aennnliwaleii Hjdtö ln ni TJHililiPid Hbkü KniieMwiJ e In nitsevi ü doft docr den fewei n Ufllr Iit vau U onilheit i r Bomin PlHumai n te VUniiufMi en bet tist op d nu dn vinding ti iK Mu in ii e no ËU Jurigii p aHUjk Moor tvitNHcluujt hu nvt tiwwlil ninnHl pfr ilnK o i1iif rt iec ea blkir HliiO n door df hnld aiimlildfllljb snn lietKvnnwK nii l iDfdt jicdc tld Het doee geneeswijie werden weikelijk hlttereude reaiiJtat n vgrkrec n zij maakte zooveei ou imf dat van eeu door deu uitvinder raobreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare vnirlteirilng en aceilri niK B korten tUdreedi deSle druk verscheiien ii Dit boekje bevat niet alleen ror tast fr uc pnb f Vitrataanbare yorklaringna omtrent het weten der nieuwere Mteraple en de daarmede Hte feneoakunUigen onder welke P Kénleri msri dr p c O sTe ngreocr niail dr iirilttlsnereniJ Bcnoeihaer aan hi i i II II gVitfcl t du Chcrontoti SanltdUrath ür C i n 1b btoltjrt Qroiimann mod dr arrond arts tol r V Forottler goneeibcer itlrei teur van het Itoipltaal Ie Agon Geholmral Dr Schoring kattaot O l n A ni Dai aBi mod dr genoBsIioar diriMj OLfr dor tAlvano lherapoutlmha Inrichting voor lanuwlllders lo ruc St Kanoré 334 Coniul vbit Aaiiharbarli mod dr la Corru Dr Bu ibaoh arrond arli da Zlrknlti ar r Lit Jsohl mod dr to Weentn Or C QGnjavel tela Farrlire Euro lid van den Contall Uenlral o h I dfl Sant in rrnnt HJIt en vele rindeiei Ai n Mva v itr xennwKcatel inf r of minder AnneDcIasn li of anii f ntreiiaauid r iiiM Bftifli lirid lljdeiii waarvan de kenteekeiifn ilju o lroniioliB hoo djiljn m reine Uohela ttnof i l rl itoe itiidra g groota prikkelbaarlie d ge Bacri p 6 slap ieojhBld llohamntijke onrust au onbehagolljko to iier i verder alle iiiken die dooi beioprte trehoffeu WHidr n annOKliJ li n oen de avotgen daanrari tnoala V rlammlnfon onvcrmogDnlct iprrti rtiivar io g l mupi l k slikken itlininld dor tjr wrlDhten met vnort burende jttln piaatselltliB zwakta vcnwakkirp van gehnuD e ent a si die re ilH ouder geneeaknndlf belinndplinp Kptvecst zijn maar door de hekej de middelen ala oothoinhuKtten n kondwaterktiur wrijven eleifrlHcirfe atwHilooi of Jrehadou i yen gennziriK of lanifiug bnuner kwaal gevonden dttbnen en ten hIoU i ij die vrvea sovoelon v wr bt rovrte ra aaaitoe redes hebben wegeiit 7erRpbiJnH8len ala ilGh aanhoudend enptlg voelen verdoovinj In hst koaM hoofdplja mal riuliellgheld nikkerinaen en donker orden voor ds oogen drukkendo pijn onder hot veorlioofd lulilng In dB ooran hat vee er van krlobetlng In en het ilapen van banden en voeten an al deze drla oatMorlHn van NcnnwIUderM ala ook a u jonga m IbJgb lijdende ain bb oktuunt en krooMeiosi rld ook au eronde lelfs aati Jongt jBrBonedio vewl mei h t hoofd werk n en f üeatelijke reactie willen voorkomon wordt dringend aan iCeraden ti li bet boven vermelde weikjeaau te schaffen bttwelk opaanvraKe koatBlooa en franco ver tonden wordt door AiiiiHlKrilsm door KI C I KUAW A Huiügeweg 48 Hotttirdam F fC vnu NA VTB HOM Apotheker Korte Hooflteec LVirveht LOUKV d POKTOV Ondegraobt bg de Oawdbnig F 1 Op de onRet brgtenma h medinlun e icntooufltelllug la da l r WelKimKnn aoha nil gnIniifHrlirlfteu van boosgeplaatete gennoakunUigoi aij 1 po ykbiilflli la P inji run RouDamcnt r KINADHUPPELS va n Dr DE VHIJ met novensstaand fabrieksmerk zi n overal verkrijgbaar 4 11 Ook rechtstreeks en trance van de fabriek tegen inzending van postw A f l OO Cheuilsche Fabriek van II N tNNING den Haag zich den drager van de tradition van de conservatieve partij zooals zg was onder Canovas toen de party nog niet bovetel clericaal was wat zj door bet streven van Silvela Pidal en Manra langzamerhand geworden is Villaverde s groep is aaifgevuld met onderscheiden conservatieven die tot dusverre onder de volgelingen van Manra werden gerekend Elk van de tweo groepen telt 19 oud ministers Voor de algemeene verkiezingen zullen zy elk een afzonderlijk manifest opstellen I e beide bondgenooten doen weer erg lief tegen elkaar De Romeinsclie correspondent van de N Leipz Nacbr zegt dat de overeenkomst tusschen de Italiaanscbe regeering en do Algemeene Italiaanscbe Schcepvaartniij oogenschjnlijk moet strekken om den Ilallaanschen handel te bevorderen In werkelykheid heeft zij vooral ten doel den Oostenrijkschon Lloyd te dwarsboomon in de Adriatischa Zee Tot dusver bestreden Italianen en Oostenrijkers elkaar daar door de stooinvaartmaatschappijcn I uglia Bnri on Ungaro Croata B iume Nu zal bovengenoemde maatschappij met Italiaansch staatsgeld zich in den stryd gaan mengen Aldus een zet van de Italiaanscbe regeering op economisch gebied die iii Oostenrijk grooto verbolgenheid zal opwekken De Donaumonarcbio vindt hot nuttig juist nu een maritieme demonstratie te houden en heeft een sterk eskader saamgotrokken in do haven van Sebenico Dalmatié waar grooto manoeuvres zullen plaat hebben Te Sebenico wordt overigens by wijze van blijk van vertrouwen tegenover den bondgenoot ook nog een sterke oorlogshaven aangelegd terwijl verdere verdedigingswerken langs do oostkust dor AdriatipchB Zee worden gebouwd En Italië gaat middelerwijl zijn noordorgrenzen weer eens versterken alsof do Oostenrijkers er werkelijk elk oogenblik kunnen komen binnenvallen Verspreide Berichten FEANKniJK Gisteren hield de Kamer zich weer bezig met het scheidingsontwerp waarmede men tut artikel 20 genaderd is LrxRMUURa De regeering heeft voor eehigen tgd aan alle gomeonteradon do vraag voorgelegd of invoering van algemeen kiesrecht hun wenschelp voorkwam Op deze vraag is thans door alle gemeenteraden ontkennend geantwoord behalve door dien van de stad Luxemburg die zich met op één na algemeene stemmen vóór die invoering uitsprak Het stemrecht is volgons de tlians beorscbende wet aan een minimum bijdrage in de belastingen veibonden DUITSCHLAND Het Heerenbuis nam gisteren zonder wiJ zigingon bü eindstemming de novelle tot boschormiiig dor mijnwerkers aan evenals het wetsontwerp betreffende het verbod van het verloonen van eigendom van zout en steenkoleuniijiion voor den tyd van tweo jaar Het wetsontwerp betreffende do verplichte exploitatie van mgnon werd door de regeering teruggenomen Sl ANJE Ten einde de eenheid der liberale party te herstellen heeft de liberale leider Morel zich aan de leiding van Montere Bios ondei worpen voor den duur van diens ministerpresidentschap Daarentegen bobben do vroegere conservatieve ministor pro sident Villavorde en do conservatief Manra aan hun aanhangers doen weten dat zg voortaan twee afgescheiden conservatieve groepen vormen Skuvie De regoering heeft als hoofd gedelegeerde by de dezer dagen te Konstantinopel te houden beraadslagingen over de ServischTnrksche bandelsverdragon den Sorvischen gozant te Konstantinopel Simitsch benoemd en als dcskandigen de beoron Koukitsth en Josimowitch respectievelgk directeur en inspecteur van den toldienst BINNENLAND Gister Is roods een buitengewone ministerraad gehouden waarin besloten is aanH M de Koningin bet ontslag van hetministerie aan te bieden Va DE UITSLAG Do Standaard schrgtt De Liberaal Socialistische coalitie beeft haar aanvankelgk succes van IC Juni op eergisteren met zulk een allcsovorweldigende kracht voortgezet dat de meerderheid in de Tweede Kamer minderheid is geworden en hel Kabinet geen stand kan houden V n 58 ia de coalitie Rechts op 48 teruggebracht van dit oogenblik af wordt ze weer Mpositie Ofr HChzeU ligt hier niets vreemds in Dat oen Kabinet na vier jaren het bewind te hebben gevoerd zgn meerderheid verliest was dusver strgd en zet Het gold niet alleen als regel maar als regel zonder uitzondering En ware het ditmaal anders geloopen dan zon het een novnm geweest zgn op politiek gebied Zelfs zgn verreweg de meeste Ministers geen vier jaren gebleven En ook is het maar zelden voorgekomen dat en regeeiingsmeerderheid minderheid werd met nog 48 stemmen Zelden behield ze meer dan 48 Het is nu twee meer Alleen Kampen sloeg togen maar voor t overige stond reed op 16 Juni v st wat de uilkomst zou en moest zgn bgaldien de coalitie van Liberalen en Socialisten doorging Sloten deie groepen zich over heel de linie als één man aan elkander dan wezen de cijfers het vooraf uit dat voor Rechts allo uitzicht op winst verloren was Zg die zoowel Links als Rechts nog spraken van een meerderheid voor het Kabinet van 52 stemmen baseerden deze verwachting dan ook uitsluitend op de mogeIgkheid of dat de Manifest Liberalen niet met pak en zak op de Socialisten zonden overgaan óf dat de Socialisten er voor pas hen zouden om voor mannen als Van Kar nebeek in bet vuur te gaan Thans staat vast dat deze mogolgkheid zelfs niet bestond De cgfers wgzen het uit dat beide groepen elkander mot volle kracht over en weer gesteund bobben Zoo behaalden zo dan de overwinning maar een overwinning die aanstonds de vraag doet rgzen What shall they do with it Wat zullen zo met bun tropeeSn doen Met 52 stemmen in coalitie uit de bus gekomen kunnen ze de verantwoordelgkheid voor het bewind niet van zich afscbniven Ze zgn voor het bewind aar sprakelgk Een verre van benjjdbare verantwoorde lijkheid alleen te dragen door oen Staatsman van den eersten rang Hebben ze dien P We wachten de dingen af die komende zgn en bereiden ons er op voor om onze oude rol van oppositie te hernemen Toch doen we ditmaal niet zonder bezorgdheid voor de toekomst van land en volk Do uitspraak van deze stembus houdt een principioelo verklaring in van hoogst ernstige beteekenis Het christelgk element heeft men uit het bewind pogen uit te drgven en men is hierin geslaagd zonder zelf op eigen beginsel te steunen door in bond te komen met een revolutionair element dat geen gering gevaar oplevert voor onze Staatkundige ontwikkeling Het eeuige wat nog hoop doet koesteren dat do uitspraak der natie een deels onbe wufte was is to vinden in de strgdmiddelen waarmee men van links zegevierde We komen daar later op terug doch nu reeds mag geconstateerd dat een coalitie die genoegzaam kracht in eigen overtuiging bezat zulke strgdmiddelen niet zon hebben gehanteerd Geen oogenblik mag dan ook onzerzgd s aan neerslachtigheid of moedeloosheid voet worden gegeven Onzerzgds is thans meer dan ooit do schoono roeping om den strgd voor wat land en volk alleen duurzaam redden kan onverdroten voort te zetten Ken tweetal maanden rust moge desnoods aan onze afgematte strgders gegund worden Maar dan trekken we opnieuw onder de ons heilige banier op We schreven in ons laatste woord In don Naam des Heeren zal uw sterkte zgn ook als go verliest Ge hebt verloren Moge dan nu ook de kracht van dien Naam over heel onze linie bigken I Gemeng de Berichten In Hirzenbain in Oberhessen is in het begin van Mei 1 1 een zeer belangrgke diefstal gepleegd van luxo artikelen ter waarde van ongeveer 12 000 mark Als schuldige aan dezen diefstal wordt vervolgd Simon Bós ziekenoppasser geboren te Malsch in Baden Rlis is oon zeer geslepen en gevaarlijk misdadiger die zich van valscho namen bedient om als ondergeschikte eene betrekking te krijgen ten einde dan bg zgn meester zgn slag te slaan In Hirzenbain had hg zich onder don naam vnn Ernst Schubring nit Falkenheide als bediende verhuurd en in Mei 1903 pleegde hg onder dezelfde omstandigheden in Wiesbaden een dergelgkon diefstal terwgl hg te voren in huis onder den naam Karel Sander eena betrekking bad gekregen Biis was zeer goed bevriend met een zekeren Otto Emil Hey goudsmid in Frankfort die ook plotseling is verdwenen en Bös vermoedelgk behulpzaam is bij hst verkoopen van kleinoodiën Het is niet onwaarschgnlgk dat zg zich op eene badplaats ophouden daar Bós ook vroeger herhaaldelgk in verschillende badplaatsen heeft vertoefd Het signalement van Bös luidt als volgt lang 1 77 meter donker goed onderhouden baard dik donker haar slank smal in de schenders eenigszins voorover loopend goed onderhouden handen bruinachtige gelaatskleur zgn stem is zacht terwgl bg rad en kortaf spreekt Hg is elegant gekleed beeft nette vormen en eenigszins gemaakte manieren Er is een bevel tot gevangenneming tegen hem uitgevaardigd terwgl op terugbezorging van het gestelene eene belooning van 500 mark is gesteld Een portret vanlBós bernst by het departement van jnstitie Opsporing en aanhouding wordt verzocht eij onmiddellyk bericht aan dat departement Hoe zal het nieuwe Kabinet zgn samengesteld f De Echo meent met onderstaand lystje niet 41 te ver van de waarheid te zi n Moge ook later bigken dat wat een of andere portefeuille betreft onze ziensgave eén weinig nit den koers was op den geest èe kern van onze nieuwe regeering heeft zetoch wol een juisten kyk meenen wij Financiën PIKRSONMarine JANSSEN Binnenlandsche Zaken BORCiHSIUS Buitenlandsche Zaken DE BEAtlFGRT Koloniën VAN DEVENTER Justitie SMIBT Oorlog J THOMSON Waterst H en N HÜOJtECHTj jf 1 Een lystje oud Iibernal eift het volgei LE£ Y I Waterstaats CORT v B LINDEN lustitie GOEMAN BORGES nS Binn Zakejj Koloniën S i Financiën f Buit Zaketói Oorlog Marine CRKMEB PIEnSON 1 beaufort el n eiil Te Warmond Éni een ernstig ongeliplaats Omstreeks 10 uimWoensdag het waaiije tamelgk hard Ifjvam eon persooij met een diepgoladen schuit mest uit de Sassenheimersloot hel Weide ff j waar ee i zware golf stond Even daarop zynde schgnon do golven hem opgefoopen te hebben en is bg met zi u schuit in en oogenblik tyds naar de diepte gegaan be gebr Van Nienwkoop die daar op het land Faljerei aan het hooien waren hoorden hulpgeroep maar toen zy zich naar de plaats begaven zagen zy niets meer dameenige planken en oen kruiwagen drgven Na aangifte van het osgeval door een der gebr Van Nieuwkoop bg den burgemeester hebben do veldwachter on twee Kagar visschors zich naar de bewuste plaats begeven ej naar vaartuig en persoon govischt Hot gelukte hun vry spoedig don persoon op te halen die later bloek te zyn A Obdam oud 24 jaren en wonende te Lisse Deze persoon moet bepaald spoedig de tegenwoordigheid van geest verloren habben toen bg het ongeval zag aankomen want volgens inlichting was hg een goed zwemmer en had hg zich ook op de groote plank of stokken die hy op zyn schuit had kunnen redden L D Per stoomboot arriveerden Woensdag teHarlingen van Vlieland de aannemer derwerken aan de kust met een twaalftal arbeiders om met don aansluitenden trein naarSliedrecbt te vert ekken ton eindo aldaarbg de herstemming op den liberalen candidaat voor de Tweede Kamer hunne stemuit te brongen L Ct d den ochtend van de herstemming ontving do burgemeester van Z per post van een afwezigen in zgne gemeente tehuis behoorendeu kiezer het volgende briefje Mgnheer de burgemeester Ik kan niet komen kies n voor mg Talma Volgt de onderteekoning In de boerderg van Iz Verplante te Biervliet sloeg Dinsdagavond de bliksem in In een oogwenk stond het perceel in lichte laaie Met moeite werd het vee gered Het woonhuis is gespaard gebleven I e schuren brandden tot den grond af Verzekering dekt de schade Dit is do tweede maal dat deze hofstede door den bliksem werd getroffen en een prooi der vlammen werd Even buiten Goor is gistermorgen in een sloot het jgk gevonden van den bakker T uit Markoloo Hg moet reeds Dinsdagavond toen hg met paard en wagen huiswaarts keerde te water zgn geraakt Misbruik van sterken drank is waarschgnlijk de oorzaak Tan het ongeval Een dranken oltcier gelastte eergisteren ochtend aan het station Widzedo naby Lodz aan oon patrouille van 50 kozakken om ao oen passagierstrein te vuren De kozakk n vnurdeg twee salvo s hetgeen natuurlgk een vreeselgke paniek onder de ongelukkiga passagiers verwekte Één vrouw werd echter slechts gewond wonderlijk genoeg maar velen liepen kneuzingen op in het gedrang der zich op den grond der wagens verbergende menschen Een nit Warschau gevlucht burger verhaalt het volgende Er gingen agenten der geheime politierond die overal fluisterend verkondigden datde tgd voor Pulens bevrgding was gekomeq jbZg wisten menigten te verzamelen brachtenldie in nauwe straten waar zg zich nietlj konden verdedigen en dan kwamen da KofBzakken nit een hinderlaag te vuor ichgn ZOhieuwen de menschen in stukken Hot wa i een ontzettend schouwspel i j Karrenvol verminkte lichamen redan dool de straten Ik zag hoe aan een Israëlietisch jon meisje door tweo Kozakken wion zg wee stand bood eerst de beide armen en daarnfhet hoofd werd afgehouwen r Zg waren als door een moordwaanzin mê vangen ljf Door de recbtarlgke macht in SakÉen m onlangs uitgemaakt of een gewone arts bd voegd is de tandheelkunde uit te oefonefey Een arts had een zóó uitgebreide tandhei kundige praktijk te prosden dat hg daai voor 8 kamers in geb uik twee tandmeoste en een aantal assistenten noodig had zyn naambordje stonff specialiteit 1 voi tand en mondzitektei Andere tandipeei tera protesteerden hiertegen bewerende d zonder fzond erlifke fpelating als tandai ïpieman t bevoa di4s zu i zoo te noemeh twee iMianties WerdrSlji arts veroordei ten slode heeft fiet fM skhtshof betj vonn il vernietiid eriif d zaS jP ruggewezyn na i de rechMnk i i overlmonislig hd advies van dem Kereoh etykenlWneeskuiidi e don f beyaagil vrifeespjfok rjjflièeft t i I f 1 rJIII 1 i 1 ï HtB t f f I Het Pi et van Fatly fln aijt vapj Havre zyn in Snnis gestoldj iiet ej nstiiii leitdri m die als ïe waijrheid IjMen U zyfiilgrooiolM verontwaardigiijg zulle4Wekk8n H jf Het betreft hier ihoifcMd vyftig kuifler Jj die opgenomen zyn in elm groot teblis vijiif kinderen op het plattelmd ergens Jn NiWi mandiè die daar schandoigk behandeld zoodon worden Twee dier kinderen zoontjes van den Paryschou kleermaker Zeiger kregen op een dag bezoek van hun vader zg vertelden bet een en ander en de vader ontstelde zoo over hetgeen hg gezien en gehoord bad dat hg zyn kinderen mee naar huis nam en de justitie in de zaak mengde Zeiger verklaarde in een Interview dat hy in 1903 door den nood gedwongen zgn toen 10 en 8 jarige kinderen in het gesticht plaatste Toen hg nu dezer dagen eens naar hen ging kyken schrok hg er van zoo slecht als ze er uitzagen Zg vertelden dat hun meermalen goen eten werd gegeven en dan was het eten er nog onvoldoende Bovendien werden zg overstelpt met werk Zoo moet de jongste o a eiken dag vyfenzeventig paar schoenen poetsen Zyn broertje moest de slaapkamers doen soms ook zette men hem aan het konsenbreien en stunrde men hem naar het land om te werken De kinderen vertelden zelf dat ze altyd honger hadden Verschillende onmenscheiyke straffen voor kleinere vergrypen werden op de kinderen toegepast De jnstitie zal nu hebben nit te maken of de klachten juist dan wal overdreven zyn Stadsnieuws GOÜDA 30 Juni 190S Morgen wordt een luisterryk feest gevierd door het personeel dar Koninkigke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier Een der diroetenren de WelEd Heer Dr H IJssel de Schepper zal dan 25 jaar die waardigheid hebben bekleed aan genoemde fabriek In 1875 trad de heer IJssel ds Schepper op als directeur der Goudscha Siroopfabriek waaraan hg vgf jaren werkzaam bleef waarop hy werd benoemd tot directeur der Steaiina Kaarsenfabriek in de plaats van dën heer A A G van Iterson die wegens hoogen laeftyd werd gepensioneerdGenoemde heer van Iterson sprak by de overgave van het directeurschap aan den heer IJssel de Schepper tot het personeal het volgende Hy die my zal vervangen is een man van uitstekende bekwaamheid hy zal voor u een goed en belangstellend meester zijn schenkt hem dezelfde achting en hetzelfde vertrouwen zooahi gy het mjj gedaan hebt twintig jaren lang Deze woorden zyn geheel bewaarheid veel is onder de leiding van den heer IJssel de Schepper veranderd verbeterd en da fabriek steeds vergroot Alles alzooderlgk op te noemen is voor ons niet doenigk wjl gelooven dat de meeste onzer lezers or wel bekend mede zullen zgn noemen wy alleen het volgende Bg het 25 jarig bestaan werd door de aandeelhouders besloten een fonds voor den ouden werkman op te richten aan gedeelte der winst werd afgezonderd en dit voor de werklieden op boekjes ingeschreven en op den leeftyd dat zy niet meer konden werken uitbetaald deze wyze had ook een schaduwzgdo op initiatief van den directeur werd later het besluit genomen dat de werkman dia 60 jaar is geworden zgn levenlang een pensioen krygt deze maatregel werkt uitstekend en is ten zegen aan allen I Zooals te begrgpen isi zal de belangstel ling morgen groot zgn van alle kanten zal 4en jubilaris hulde worc en gebracht Wy wenschen den heer IJsiil de Schepper toe dat hg nog lang moge gespaard worden niet alloen voor zgn gezin éaar voor allen en wjj hopen dat de Koninkiyke Stearine Kaarsenfabriek Gouda die voor Gouda een bron van welvaart is in bloei moge biyven ten zegen van allien S oegelaten tot het Gymnasium Ie klasse de Boer M A J Goedowaagen C daJong Ci M Loof L D Poot M ü dePÖper j Onze stadgenoot de heler W J van iZanen is bekroond mot d bronüen modaillo op de Ijnternationale Tenioonstelling van Folograflo Se Genua Gonoenpde beer was de eeniga iederlandsche inzender Besluit zgn benoemd met ingang by het 4de regiment infanterie 1 de luitenant kolonel D F H miiiandanf van dat korps en tot inant do tweede luitenant G W van itt korps 1046 regiment tot kapitein do nant D J van Leer adjudant bg heil Igimèht I I lloB regiment tot majoor de vaii Delft van het 4de regiment rugbe Inleg maand Juni i yn in de lank Gouda ingeilegd en te avolgende bedrageni 1 S526 22i bygesjhré n I 92 86 f 8619 08J 12352 281 K 1 Terugbetifling n 164 Jiosten 4 Meer terugbetaalil dan ingelegd f 3733 20 Aan bet einde der maand Mei was ten name der Inleggers ingeschreven 546552 62 Zoodat hun te goed Ulto Junibedraagt f 542 819 12 In den loop der maand Juni zgn afgegeven 11 nieuwe boekjes 8 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 28 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Juni 2729 boekjes in omloop waren Bg Kon Besluit zyn benoemd tot ontvanger der directe belastingen te Rotterdam 2do afdeeling J F Mirandolle ontvanger der directe belastingen en accynzon alhier tot ontvanger der directe belastingen en accguzen te Grootegast R A Bakker ontvanger derzelfde middelen te Bodegraven j tot ontvanger dor directe belastingen en accgnzeh te Ondewater J G Sypkens ontvanger derzelfde middelen te Bladel tot ontvanger der directe belastingen en accynzen te Haarlemmermeer J D Wichman ontvanger der directe belastingen te Boskoop VËR64DËRIN6V4NDËNGËHËEPiTËR4A VRIJDAG 30 JUNI 1905 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zgn de bh Noothoven van Goor Herman van de Velde van Egk de Jong van Galen Engels Luger van Iterson Donker en Muylwyk Afwezig de hh IJssel de Schepper Dessing Vingerling Nederhorst Prince Jongenburger met kennisgeving Vergeer en Fortngn Droogleever Da notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Gedepnteerde Staten zgn goedgekeurd a het Raadsbesluit van 9 Juni jl No 12 tot uitgifte van grond in erfpacht aan J H Verkerk alhier b het Iste suppletoir kohier wegens schoolgelden op de Burgerscholen dienst 1904 1905 Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Hat rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der rekeningen Tan de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid Deze commissie stelt voor die rekeningen gsed te keuren De Voorzitter Ik dank de Commissie Toor het nitgebracht rapport en stel voor dit rapport ter visie te leggen Aldus besloten 2 Het rapport der reclameCommissievoor het vergunningsrecht Dit rapport zal worden voorgelezen bg dit punt van de agenda dat beden aan de orde is 3 d OU voordracht voor lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs daarop zyn geplaatst de heeren L W C G VAN DER GARDEN en U W J VA NOOTEN Ter visie 4 Een voordracht voor lid van de Commissie van Toezicht op het Stedeiyk Museumvan Oudheden daarop zyn geplaatst de hh J VA DEU MEER en C G VAN DEU POST Ter visie 5 De bagrooting der Bank van Leeningvgor 1906 Wordt gesteld in handen eener commissie en daarin benoemd de hh Engels van do Velde en de Jong Een voorstel van B en W om tebeschikken over het vermoedelyk overschotvan den dienst voor 1904 Een voorstel van B en W om het 3 ihoolgeld aan do cursus tot opleiding voor hoofdonderwyzer te verboogen Een voorstel tot overname van deP C Bothstraat Een voorstel tot wyzi ing der woningverordening h Een rapport van B en W op hetadres van den aannaiuersbond 6 10 zyn gedrukt rondgedeeld en iwofden ter visie gelegd Ut Een voorstel van B en W tot ruilingvan grond mot T den Hertog Fz aan do punt De beii r Noothoven van Goor M de Voor zitter ikfjstol voor dit pnnt nog heden te b bandeli 1 Dit mi bohandeli worden na punt 9 dor agendal Ij 5 Aldus besloten 12 teen voorstel vauj B en W tot het bóuwonrvan een politie wlichthuis en bot aansteliBé van 2 agenten der 3de klasse J ï 13 Bfcn voorstel van B en W om uitzicht op feeraeente grond te verleerffin vooreen woning in de Komgnsteeg 14 Een adres van W Verhoef verzoekende eervol optslag tegen 15 Augustus alsonderwyzer aan rffe school No i Wordt eervol verleend 15 1 Een adres van IJselstcciifabrikantenverzoekende IJsselsteen voor te schryven injde bouwverordening Wordt tor zgde gelogd als zynde ongezegald Aan do orde De samenstelling der stcmbureaux voor de verkiezing van leden van den Gemeentoraad Benoemd worden In het lü district tot loden de bh Prince en Donker tot buitengewoon lid de heer Noothoven van Goor In bot 2ö district tot voorzitter de heer J van Galen tot loden de hh Nederhorst en de Jong tot buitenwoon lid do heer Dessing In het 3o district tot voorzitter de heor O HEngels tot leden de hh IJssol de Schepper en Muylwgk tot buitengewoon lid de heer Dessing Aan do orde De benoeming van een marktmeester van de groenteen aardappclmarkt Benoemd wordt J i Imholz Aan de orde De benoeming van een brngwachtor aan de Raam Benoemd wordt J Jongenius Aan de orde Do rekening der d d Schutterg over 1904 Wordt goedgekeurd Aan do orde Het voorstel tot oninbuarverklaring van eenigo aanslagen in de plaalselgke directe belasting naar hot inkomen dienst 1904 Het voorstel om ten behoove van den dienst 1905 te beschikken over een deel van het vermoedelgk saldo dor gemeente rekening over 1904 Het voorstel om den heer E J van der Hegden vergunning to verleenen oen aan do van Beverninglaan aansluitenden weg aan te leggen De voorstellen betreffende hot personeel der Ambacbtsavondschool De voorstellen betreffende den Cursus voor de hoofdacte Het voorstel tot het na wgziging opnieuw vaststellen der Verordeningen op do heffing en d invordering van schoolgeld op de Burgerscholen Worden zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Hot voorstel om met T den Hertog Fz een ruiling van grond aan te gaan Wordt goedgekeurd Aan de orde De reclames van L Binnendgk G Liopelt M H Ja Strayf A J IJsselstgn en Co M Peeters Jz en M J Oosterling tegen hunne aanslagen in het Vergunningsrecht Worden in besloten zitting behandeld Na heropening wordt medogedoeld dat do aanslag van 6 Liepelt en M H J Slruijf is bepaald op f 25 en de overige aanslagen zgn gehandhaafd Niets meer aan de orde zynde wordt do vorgadei ing gesloten BEURS VAN ROTTEEDAM ZATERDAG 3 JUNI L K H K Staaieleemngen Portugal üblig 3a Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLABD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 4 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 Üypotheeh BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Hotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger Scheeps Uypb 4 100 1 Pandb Noderl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Sloheeps Hypb 4 101 Bewy en van j eelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypothoekbriefbank 4 9 J Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorweghenm jen TAUE üblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 367 PremieleemiKfen biii oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Aand Holland üulf Stï My 35 Dwergen Mg tot Expl Laan vanMeerdorvoort 1902 89 ONTVANGEN een groot assortemont LtyXEA ettan genres WiSCIICOSTDIIES en liLOVSEN n tot vee en worden tot voel verminderde prgzen aiingeboden t V f S £ l lf t zTJ r V V Predikbeurt b j de RemonstrantsohQereformeerde Qemoente alhier Zondag 2 Juli s morgens 10 uur Inplaats van Ds H VAN A SSENDELFT Ds I HOOIK AS Predikant te Amecsfotjrt ADVEilTENÏIKJ SOCIËTEIT ONS QENOuGEN van WOENSDAG 5 tot en m t ZONDAG 9 JULI UAQELIJK8 van 11 tot 8 uur ENTREE 30 cent ledon O Cent Bükroond TentoonBtidlingBobcieiiinakery B Hngo Aug IBÖf Wereldberoemde SchoeuAppre taur Lipuin Satin eiu cyn de beato miaael D voor het londer moeite keurig poet ran alle t art en gakleord Bofaneiiwerk Verfciyebudr by wlnkuliurs lu Hoboenwerk Gfrlan rion Drogeryou ena Men lotte joiKl op naam on fabrioksmork Agunt W bardemann Arnhem iZ Zenuw en illaa rlijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hnl in den nood het boek aanbevolen No ontvangst van adres per briefkaartworJl cl t boekje franco per post toegezondeu dooi BLOKPOEL S aookli Zaltbommel