Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1905

Maandag 3 Juli 1905 IVo 9761 44ste JaariTrtiifif ftOüMlHE COIRAMT Jilfe MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Vo S A D V P R T E N T I E N worden gejil ialst vnti 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Telefoon No S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeting van Zon en Feestdagen De prijs per drie ma tnden is 1 25 irancoper post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N T GI T JTT1E3LIl rC3 WILDHANDELAAB 18 Ooeterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bevoelt zicli beleeld aan voor de leverantie van alle Boorten fljn WILD en OUVOOBLTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Ne DERLAND Vraag speciale pr sconrant GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOEiWVËIlli dan het NoordbrabanUcli Scboen en Laarzemnagazijn KLhlWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SIHITS Alle reparatien en aangemeten werk Wie iwker zün u d SchtA Blkel CBCaO te oBtvaogen taMmM geateld en na vele preefeemingen In iea handel gekomen o dei des uam das udtviiideni Dr Miohaelüi veiTMrdigd p de l eat macUnes in het wareldbercBmde étahbliaaenwDt van Oebrb BtoU t Kenlen tlfcht Eikel Cacao la vierkasten bosMB De Eik il Cao a h met melk gekookt eem angenanu gezonde dnnk i or dt lykach gebruik een k 2 theelipab ven t poeder voor een kop Choedate Ut geneeskrachtige drank bjj geval wa dkrrbee slecSts met water te gabniiken Verkrijgbaar bjj de voatoiiiiiili H Apothabpi ens f 1 80 oOÖ OiSft Qenenalvtrtagenwoordigtf oor Hote f Julius Maflenklid 4moterdam Kalve atraat Ids Tn het VKRLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF in z n voorhanden da nieuwste modellen GASIORIIAIIIENTEN Gasgloelllchlbriinders Gas Ëleclra liranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze glftvrye geëmailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADES GEISERS GASOVENS GASFORilZEJI KOOKAPPARATEN Wandcomforeu Salon Gastófeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOON A anlügffer van Gas Water en Spreekbaizen Onnavolgbaar ign thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oUecert gmBcMUerae Pof treilen relHture HogaerU Zö geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geïll Pryscourant met een aantal oagevraagde getuigschrilten gratu op aanvraag Boitel B BOGABBTS Co Agent voor öOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bj wien modellen te bezichtigen Sn öond Druk van A BRINKMAN A Z Vrij Entree Diergaarde Rotterdam STOOIHBOOTKËDMIIJ DE Umi ZoiuUig Juli 1905 Vertrek uil GOUD4 5 en 7 unr m ROTTEBDAMiOeuT SOiiur ZIE 8TR00BILLETTEN DE VIBECTIB FOTOGRAFISCH ATELIER W J VAN ZANEN GOUDA BEKROOND met Bronzen Medaille OP DE Esposiiione Internazionale di Fotografia Artistica Qenua 1905 Moderne procedé s Gom Kool enPlatindruk H ü Gebruikt steeds de WERELDBBROEIUDE Superior Dniiven BorstlioningExtract Benig helpend n rtoen middel tegen verkoudheid astma keelpgn kink en siymhocst bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten niH HAA6 H N VAN SCHAIK r Flacons van 0 70 1 Kon Stoomfabriek 0 Honlngbloem Verkrijgbaar bij Firma WOlt F f Wesfh ven IW Oo da A LArENSTBiy KleiwegE 100 Gouda K H VAN MILÜ Veerstal la BOUMAN Hoordrecht PINK8E Ni l ir wmiHn t7M hoven J Th TORKKN Bo koop B v il S l rJpvK P W y EDE 0 ide a K Jah obr HEIJDEN e y MoercapelU D v n STAR Wadding n Wed J l 8 f j KOLKfaAN Wadding mn P A o GtlODT Oudraoier Ad JONGEl Oud at J P KASTELEIN PoUbroehrdam D BIKKEB te Sm eliop 1 M Eere Dlplom n Ooud Bekrooni T V t V i ri PRAEPARATEN VAN ï vfiTI 1 tu nntarklni na iltkn arkraunbad koortt m ham govolgao J OUINA ulKUUHii r j RUOIl UX in hM Uitmda gro Blo dgobr ll BtelkKidu kwalen van KrlMichBi iMAtld m VmtriJgWt m fl con l 1 90 en epilevertcf ing fenuwhoofdi QtHNxXABOCHE Kwalen Tan ivrni iiou ow = I7SL aI artio i a m Ter t rkend aanienaam unin k voocd gellikii eeb iW J C IKCl V clUtU 1 VOO kindaren iwakken on kUelMhtlje eU n eer aan leb ipyaverttringaorjanMien diarrnea ook ƒ 1 70 i K Kgt ƒ 0 90 i H Kgr O BO elen Al geoaaakraéhfl dmnk bij atoomliaan der voor luigeltnjïen en kleine Idnderen Pri perbiuAM Kgr W lAltSCHVWIiVe Laat U niet misleiden ioor Ab Hi Slroop Het kloosterSrt c rt Pa o 4ftciybestaat ni8t l s Siroop oanye nerlelwmirde VDor eUlgennL enenKtcinemiim c i p j j p j Chemiaoh MoltrciliL or Speciaal voor Klnderroidlnt in bemn 1 K K r 0 80 Here MeiKSUIKer Kgr ƒ 0 50 X Kgr ƒ 0 8 Ac 4hmo r Jrt i H n Hel ronken eenerMreCisnnate lliMldaande ter beaöö ASinina V lgWrencH j bevlcate aanvallan vao Aatbina el In dooejei e Ö 80 i O tttli ZIZ Tam arinde Bonbons Kïi ïSS oï SJJ S ÏSi ÏÏr oor kUe be ij n Ja Ti n lnlla IWho n k X J dui de ronn ïoot liet kind begeerl Bk en de pneak a n na m a Pri pe doosje 0 90 en 0 0O Salm iak Pastilles SflS t SloïiXlfiSp SlirSfS tl een alBmoploaaend en venachlen d mlddal Hl uHnemeodh ulBlnUeoi In I O fleechje verkrii gbaar Prija 0 80 per aeaoh ja s j r w R pm t i a Hpui gra I2 Utmllm nnnv mnm twiMfttmmf m ptrtrUftiimr to o a ApotMéten i Dneüt M Directeuren Mr A W F H SANGEE en J DE WAARD Geeft 4 fauabrieeeu uit verkrijgbaar 4 lOO Correspondenten te Qouda de Heeren DOETLAND en Co B KRAEPELÏEN ii HOLM Hofleveranoiera ZEIST UêM 1 OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLADEM zijn beslist die der Firma WELUOiH TUE LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte i patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBB met een gratis geknipt patroon i THE BAZAAB OF CBILD BEA S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proef nummers Alle met koêtel Soil Bljvoegaél Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE KATSONEN met Heil verklaring fr V p tegen vooruitbetaling van i 0 5ü verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in Hesschen RO ets Tfl et en f 1 25 bjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AltKEB F AD KIOHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGEK Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 EENieiEFOTVMTIEE M ii wordt verzocht op t JIERK te letten UIT HET MaOUUH TAM M IIAVËNSWAAY ZONEN QOBINCHEH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vy Ueee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en PriJB voorzien van nevenstaaud Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge tirde orders aanbevelende J U BIJL voorheen J BREEBAART la on Motaalpoetseztrayct merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SAHDEMANN te Zevenaar en Emmerik Miiiii ii i0 kr n Verkrijgbaar to Gouda bü R ZANDTOORT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma h DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KHUIJFF VAW BLOMMESTEJN S INK is pro jfonüe iiidelijk d j BESTE n volkomen ON SChiADE II iK il LANDWEER De BURGEMEESTER dor gemeente Oonda Gezien het 3de lid van § 10 der Landweerinstructie I brengt ter kennis van een ieder wien zniks aangaat 1 de dienstplichtigen by de militie to land die in den loop van dit jaar een achtjarigen dienst bji de militie te land hebben volbracht dat ztjn iii het algemeen ziJ die böhooren tot de lichting van 1897 zullen op 1 Aagustiis a s overgaan naar de landweer echter gaan niet over naar de landweer de plaatsvervangers de nammerverwisselaars zjj die beliooren tot een der bereden korpsen of tot het Korps Torpedisten en zjj die in het genot zjjn van ontheffing van den werkeltjken dienst 2 zij die overgaan naar da Landweer moeten zich vóór 31 Augustas a s in persoon aanmelden bij den Burgemeester hunner woonplaats en daarb t inleveren hun zakboekje met daarin gehechten verlofpas de verlofgangers evenwel die buitenslands verblgf honden behoeven zich niet in persoen aan te melden doch zullen bun zakboekje niet daarin gehechten verlofpas bjj aangeteekenden brief met dnidelpe vermelding van hun volledig adres buiten het Rijk hebben toe te zenden aan den Burgemeester hunner laatste woonplaats binnen het Rjjk 3 zij die overgaan naar de Landweer zyn van aftl Augustus a s onderworpen aan alle voorschriften voor de Landweer gegeven vestigt met nadruk de aandacht op de navolgende bepalingen der Landweerwet Artikel 24 De verlofganger van de Landweer meldt zich binnon dertig dagen na den dag van zijn overgang naar de Landweer of na dien waarop hem de verlofpas is uitgereikt bij den Burgemeester zijner woonplaats aan ten einde deze den verlofpas hem bö de Landweer of laatsteliik bü de militie uitgereikt voor gezien of opnieuw voor gezien teekene De verlofganger van de Landweer die buiten het Rijk woont of verbluf houdt of die zich biJ liJn vertrek met verlof buiten het Rijk begeeft kan ter vervulling van de verplichting in het vorig lid omschreven binnen den daarin vermelden termijn z jn verlofpas bij aangeteekenden brief ter afteekening toezenden aan den Burgemeester zijner laatste woonplaats binnen het Rijk De verlofpas wordt hem door dien FEl ILLETO SE DOCETEB VAN SBH SCIEEFSKAPITIIir 8iy Terug als tu blieft I De deur moet dicht Maar münbeer ik heb toch recht ik dien toch te weten Zyt gij den vader van dat meisje Dnprat beefde over het geheele lichaam Ik f Of ik de vader Neen mynheer haar vader ben ik niet I zeide by zeer zacht Welnu dan mag ik u ook niet binnenlaten De deur ging Dnprat voor den neus dicht Toen ging hy zitten naast de poort op een van de schuin in den grond staande paaltjes die daar geplaatst waren ter bescherming van den hoekkant tegen de rytuigwielen Lang bleef by daar zitten al de menschen die daar voorby kwamen meestal met een onnoozel gezicht aanstarend Van tyd tot tyd werd de kleine deur van het gasthuis geopend om iemand uit of in te Uten Na es dan stond Duprat op ten Bargemeester bij aangeteekenden brief teruggezonden Art 25 Do verlofganger van de Landweer die zich in eene andere gemeente gaat vestigen geeft daarvan kennis aan den Bnrgemoester zijner woonplaats Binnen dertig dagen na den d ig waarop lijj komt in do gemeente waarin hij zich vestigt meldt hii zich aan bij den Burgemeester dier gemeente ten einde deze zijn verlof pas voor gezien teekene Art 27 De verlofganger van de Landweer mag zich zonder toestemming van Onzen Minister van Oorlog niet langer dan gedurende een jaar bnitenslands begeven Aan den verlofganger van de Landweer die niet in verzuim is wordt deze toestemming wanneer zi gevraagd wordt en blijkt noodig te zijn t r zake van uitoefening van of opleiding tot landbouw handel of nijverheid in gewone tijden niet geweigerd Bü de toestemming kan de verlofganger worden vrygesteld van de verplichting tot deelneming aan de oefeningen in art 11 vermeld tot het bijwonen van hut bil artikel 9 voorgeschreven onderzoek en tot het komen in werkolykon dienst in geval van oorlog oorlog ogevaar of andere bnitengewone omstandigheden Aan de toestemming kunnen overigens zoodanige voorwaarden worden verbonden als in b D betMg yan dsn dienst noodig worden geoordeeld Art 28 1 0 verlofganger van de Ljndweor die artikel 24 25 of 27 niet naleeft wordt in werkelyken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste eene maand gebonden i Do duur van dezen dienst wordt bepaald door Onzen Jlinister van Oorlog die tevens het korps van het leger aanwü t waarby do werkolyke dienst moet worden vervuld Gouda den 1 Juli 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Rust Neen nogmaals op ten strijde Wat na den uitsla van de steinmingen op den zestienden Juni zelfs door den meest optimistischeii politicus met kun vermoed veel minder verwacht worden is thans gebeurd Overal in den lande weerklinkt nog de juitlikreet die op den avond van den aclit en tvviiitigsten aan einde een flauwe poging aan te wenden om ook ongemerkt binnen te sluipen maar als de portier hem dan zag droop hy weer af niet evenwel zonder len man to hebben aangezien met den smeekenden blik van een ongelnkkig dier Telkens op nieuw ging de denr voor zyn neus dicht Eens kwam de portier naar buiten met potlood en papier om Dnprat te vragen naar den naam de voornamen den leoftyd en de geboorteplaats van het jonge meisje door hem en den voerman aan hot gasthuis afgegeven Geruimen tyd dacht Duprat na alsof hy zjjn geheugen slechts met inspanning kon raadplegen Ja ik weet het wel antwoordde by toen de portier een weinig ongeduldig scheen te worden En aarzelend voegde hy er by Charlotte Griffonny geboren te Lormant nabij Bordeaux in Frankryk Weet gü ook of zü nog onders heeft f vroeg de portier verder Langzaam haalde Dnprat de schouders op Ik weet het niet luidde zyn antwoord En de gasthnisdeur werd weer gesloten terwyl Duprat op nieuw naar zjjn oude plekje liep en daar weer ging zitten Omstreeks vier aar begon hü te spreken geheven wenl als uiting van de algeincene vreugde onder de vrijzinnigen bij den val van het ministerie Kuyper Gejubeld hoeft men bij de o erwiniiiiig Allerwegen xerlihjdt men zich in t vooruitzicht een regeering te krijgen die niet meer zooals de huidige zal zijn een coalitie van twee partijen die zich zelf op den geraeeiibchappelijken wortel des geloofs verheven hebbende nnit alles beliahe Christelijke liefde lieblieii ii Ui gezien op hen die niet als zij een wapen liadden dat dienen kijii ion t Nederlandsehe Volk in twee deelen te verdeelen in twee deeleii die door op weeiiiiig eenerzijds voortdurend siherpcr tegenover ellfander kwamen te staan Vol vertrouwen zien de p stijen die gezamenlijk de overwinning Bevochten uit naar hot nog te innen nieuw kabinet Én liheraleii èii vrijziiinig demoeratcii én socialisten weten zeer goed dat ze niet steeds op liet liiiinenhof in broederlijke eensgezindlieid zullen samen zijn doch dat weet inen ook dat nu de tijd gekomen is van een gêzundere politiek een jiolitiek die de vraag Zijt gij al dan niet geloovig niet op de lippen ziif doen nemen een l olitiolr rttrlcr iclit ils Ie M ijzinnige beginselen de vrijheid zal liandliaven van het Hoe het gaan zal met de samenstelling an gen nieuw Ministeriel Hoe de juiste samenstelling zal zijn Ziedaar vrag ii waarop t antwoord nog moeilijk valt te geven Misschien is het t beste zich daaromtrent nog niet al te eet in gissingen te Verdiepen en kalm en vertrouwend de dingen af te wachten die komen eerst in zich zelf maar later ook tegen de menschen die uit en ingingen en die hoegenaamd niets van h m begrepen Ja dat doet de gewoonte ziet ge I zeide hy Achttien jaar lang verbeeld u achttien jaar had ik altyd gedacht dat ikhaar vader was en t is dus wel te begrypen niet waar En tegen een ander Och mynheer zoudt a mot zoo goed willen zyn mij te zeggen of zy daarbinnen naar my gevraagd heeft of zi om my roept I Het gaat me wel niet aan ziet ge want ik ben niets van haar Maar ik zou hot toch zoo graag willen weten 1 En tegen een vionw die naar binnen ging Weet ge wat ge doen moest Ge moest haar vragen of ze my niet een vlokje zou willen geven van haar blonde lokken of desnoods iets andera wat z j by zich draagt Zeg haar maar dat hot is voor den kapitein Duprat dien zy wel kent en dien zy er zoo n groot genoegen moe zou doen En tegen een priester die het gasthuis verliet 0 niemand weet hoe ik naar haar verlang I Als ik haar nog maar eens hoorde zeggen Neen neen dat mag niet meer dat wil ik zelf ook niet meer hebben I De dag spoedde ten einde er scheen zwaar weer jp aantocht te zyn en langzaam zullen Kalm en vertrouwend al tracht men ook van rechts een wanklank te doen ontstaan in den j bel der vrijzinnigen al probeert men van clericale zijde t vertr niwen op een nieuwe regeeriiig reeds eenigsziii aan t viankelen te brengen De Standaard t hoofdorgaau der anti rev duti ninaire partij schrijft onder ineer De liberaal socialistische coalitie heeft haar aam iinkelijk succes van 1 fi luni oji gisteren met zulk een alles overweldigende kracht voortgezet dat de meerderheid iii de Tweede Kamer mifiderlieid is gevvin den en het Kabinet geen stand kan houden Van Ó8 is de coalitie rechts op 48 teruggehra clit van dit oogenhlik wordt ze weer oppositie Nu dat is 111 orde Maar s n ekende over de behaalde overwinning vraagt de Standaard o a Wat de iverwinuaars met hun trofeeën zullen doen Met andere vvoofdeu de vrijzinnigen of zoo men wil de Iiberaalvrijziiinig denutcratische socialistische groep heeft nu een overwinning een meerderlieid boven de ciencalen maar ze hebben er eigenlijk niets aan ffu als ijrt sar is dan hebben eigenlijk de erericalen ook geen reden tot klagen Dan zijn zij de overwinnaars Knfiii de vrijzinnigen lielihen dan in elk geval de geruststellemle gedaihtc dat de politiek van dr Kujiier voorbij is Dat IS een feit en nogal een feit dat iets waard is In cU ru ule kampen iieefr iiieii vi iór de Jtemming er zich bij voorbaat al zoo wat op beroemd dat de gniole lians bestond dat t Miniitene Kuvper meer dan vier jaar ou zitten eiiilusvaii langer duur zou zijn dan een dei vorige kabinetten Eigenaardig dat nu na de hersteminnigeii I de Standaard de lezers troost met de gedachte dat t toch eigenlijk een regel zonder uitzondering is d it een kabinet t hier te lande maar vici jaar uithoudt en dat verreweg ile meeste munsters mig geen vier jaar gebleven zijii t Is onzes inziens nog al eenv oiidig dat de man dr Kiiyjier die zoo kaliniijes tot ka meroiithinding overging die aankwam met wetten die bijna reeds aaiigc verwilderde Duprat zich eindelyk In een bosch overviel hem de duisternis Dat bemerkte hy plotseling In de verte hoorde hy de heldere klanken van het ngelas klokje on in t noorden heel in de verte was het alsof de witte top jien der bergen langzamerhand verdwenen reusachtige altaar kaarsen die de een na de ander uitgingen Duprat bleef staan Met den besten vil van do wereld had hy nu met meer de stad kunnen terug vindon maar daaraan dacht hy wellicht niet eens Naar ziel en lichaam was hy een gebroken man Hy had ook honger of verbeelde hy zich dat maar Y Hy strekte zich languit op het grasneê i Een oogenhlik kwam het hem voor dat do stammen der boomen ontzettend hoog werden en rechtop de lucht in gingen alsof ze met hun takken de enkele sterren die reeds aan het uitspansel zichtbaar werden wilden grypen Een wilde appelboom liet z vchtkoos de fijne bloesems neervallen op zyn gezicht gelyk de koorknapen rozenblaadjes strooien op den neiligen Sacramentsdag Duprat glimlachte zaclitkens dien goeden appelboom toe en afgetobd van vermoeienis viel hy in slaap Wordt vervolgd